__MAIN_TEXT__

Page 1

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Samorządu Gminy Baranów

Nr 8 (8) | styczeń/luty 2013 r.

Wszystkim Paniom z Gminy Baranów serdeczne życzenia i wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Kobiet składa Redakcja „Kronikarza Ziemi Baranowskiej”.

CZTERY AKCENTY MINIONEGO ROKU Kanalizacja dla miejscowości Jankowy, Donaborów i Słupia, edukacja, budowa dróg, bezpieczeństwo i odpowiedzialność, to cztery najważniejsze akcenty minionego roku w naszej Gminie. Warto przyjrzeć się zadaniom edukacyjnym, bo znajdujemy tu i budowę sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej, i naukę pływania oraz tańca dla dzieci z naszych szkół, i realizowany dla blisko 700 uczniów ze wszystkich szkół projekt „Razem Bezpieczniej”. „Kronikarz” przedstawiał systematycznie te przedsięwzięcia.

Kolejny numer „Kronikarza Ziemi Baranowskiej” ukaże się za dwa miesiące.


Na Starcie

2

Drodzy Czytelnicy „Kronikarza Ziemi Baranowskiej” Chciałabym wszystkim zakomunikować, że uwagi Komisji Rewizyjnej o: 1. Wydanie 3.000, – zł na Plener Malarski „Mikorzyn 2011” 2. Świadczenia wypłacone zwalnianym pracownikom 3. Dowóz uczniów do szkół – unieważnienie przetargu 4. Zamówienie na projekt i wykonanie strony internetowej oraz pisanie skarg do RIO, Wojewody i do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w w/w tematach zostało zakończone, ponieważ Główny Rzecznik w Ministerstwie Finansów (na 22 stronach) wydał postanowienie, że powyższe działania Wójta Gminy Baranów były prawidłowe. I tak: ad.1 Umowa Sponsorska i dokonany wydatek 3.000 zł wiązał się z osiągnięciem świadczeń promocyjnych na rzecz Gminy Baranów, a zatem z realizacją zadania własnego Gminy. ad.2 Świadczenia wypłacone zwolnionym z Urzędu pracownikom nie stanowią kar,

opłat i odsetek. Przedmiotowe świadczenia są świadczeniami przewidzianymi ww. przepisami prawa i są związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, w tym ze skróceniem okresu. ad.3 Na skutek odmowy podpisania umowy Zamawiający (Urząd Gminy) miał prawo udzielić zamówienie z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację (z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego) wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia. ad.4 Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro. Ponieważ zamówienie projektu i wykonanie strony internetowej zamknęło się w kwocie 11.439 zł brutto, nie można postawić zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z udzieleniem ww. zamówień. Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje, bo skargom nie byłoby końca…

Diety Radnych Komisji Rewizyjnej otrzymane za wszystkie komisje i sesje w 2012 roku: W. Kosik 77 posiedzeń 11.024,55 T. Michalak 69 posiedzeń 8.970,00 P. Stasiak 67 posiedzeń 9.999,70 P. Marciniak 49 posiedzeń 6.370,00 P. Krawczyk 32 posiedzenia 4.160,00 Pozostał dla Radnych KR problem dotyczący tej gazetki. Za wszelką cenę próbują pozbawić mnie możliwości wydawania Kronikarza. Zwracają się o ekspertyzy prawne, opinie, piszą do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, a tak naprawdę Rzecznik wydał Zarządzenie nr 207/2012 stwierdzające, że wydawanie czasopisma nie jest finansowane ze środków publicznych, a zatem wskazanie naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych nie znajduje uzasadnienia. Przypuszczam, że Radnym z Komisji chodzi głównie o to, żeby Mieszkańcy nie byli informowani o wydarzeniach dziejących się w Gminie. Bogumiła Lewandowska-Siwek

QQ 24 stycznia W Ministerstwie Gospodarki tytułem Odpowiedzialnej Gminy 2012 zostało

wyrazili swoje uznanie dla zaangażowania samorządów w ograniczenie sprzedaży alkoholu w swym regionie. IV edycja kampanii zakończona sukcesem Uroczyste spotkanie w Ministerstwie Gospodarki stanowiło symboliczne zakończenie działań w ramach tegorocznej edycji kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Obecna, IV edycja programu edukacyjnego, zaktywizowała blisko 500 gmin z całej Polski, co stanowi podwojenie wyniku z roku ubiegłego. Organizatorzy kampanii przekazali gminom taką ilość materiałów, która pozwoliła na dotarcie do blisko 30 tysięcy punktów sprzedaży alkoholu i 260 tysięcy rodziców. Pakiet edukacyjny zawierał także konspekt dla nauczycieli przygotowany na potrzeby spotkań z rodzicami, który został przekazany w ilości ponad 15 tysięcy egzemplarzy. Liczby te są tym bardziej imponujące, że stoi za nimi ogromne zaangażowanie i wysiłek wszystkich zgłoszonych samorządów włożony w realizację głównego celu kampanii, jakim jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Wszystkim osobom, mediom, policji, szkołom i organizacjom serdecznie dziękuję za zaangażowanie w działania prowadzone w ramach kampanii na terenie naszej Gminy. Koordynator Kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Marek Potarzycki

uhonorowanych 10 polskich gmin najbardziej zaangażowanych w realizację kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Nagrody zostały wręczone gminom przez wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna oraz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Komendy Głównej Policji. W imieniu Gminy Baranów nagrodę odebrali Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek i Sekretarz Gminy Marek Potarzycki. Spotkanie było finałem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, organizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie i Komendę Główną Policji.

Odpowiedzialna gmina Baranów, Chorzów, Częstochowa, Nowa Wieś Wielka, Odolanów, Praszka, Skawina, Wieliczki, Wieluń i Żmigród to laureaci konkursu Odpowiedzialna Gmina 2012, będącego integralnym elementem kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Samorządy zostały wyróżnione na podstawie sprawozdań z prowadzonych przez siebie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Podjęte inicjatywy ukierunkowane były na zmianę postaw społeczności lokalnych odnośnie łatwego dostępu do alkoholu osób niepełnoletnich. Wyróżnione samorządy, dzięki ogromnemu zaangażowaniu w realizację założeń kampanii, zaktywizowały społeczności lokalne wokół problemu wczesnej inicjacji alkoholowej młodych ludzi. Laureaci konkursu Odpowiedzialna Gmina 2012 podczas spotkania w Ministerstwie Gospodarki otrzymali symboliczne nagrody (statuetki i dyplomy). Formą wynagrodzenia za wkład

w budowę społecznej koalicji sprzeciwu na sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim była także obecność przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Gospodarki, instytucji, które objęły kampanię swym patronatem honorowym. Reprezentanci patronujących resortów, w tym wiceminister sprawiedliwości, Wojciech Węgrzyn,

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.


W Baranowskim Urzędzie QQ Do wszystkich osób które prowadzą

działalność gospodarczą na terenie Gminy Baranów zostało wysłane pismo dotyczące korekty informacji/deklaracji podatkowej. Informacja ta miała na celu uporządkowanie stanu faktycznego ze złożoną deklaracją podatkową, sprostowanie powielanych błędów, zadeklarowanie nie ujawnionych w ewidencji podatkowej inwestycji – bez ponoszenia konsekwencji.

Kilka słów do Przedsiębiorców Gminy Baranów Oddźwięk tego pisma roznosi się po Gminie szerokim echem, docierają do mnie głosy pozytywne i negatywne tego przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy tak naprawdę są FILAREM tej Gminy, ale nie mają prawa głosu na ważne dla nich tematy, możliwości słowa doradczego, konsultacji czy zgłaszania poprawek.

Pragnę zatem spotkać się z Przedsiębiorcami w dniu 22 marca 2013 roku o godz.19.00 w budynku wielofunkcyjnym w Baranowie – Osiedle Murator. Zapraszam wszystkich Przedsiębiorców oraz osoby uprawnione do reprezentowania baranowskich firm. Celem tego spotkania będzie rozmowa na temat powołania Baranowskiej Rady Biznesu (BRB), która reprezentować będzie interesy środowiska naszych Przedsiębiorców, która tworzyć będzie jedno lobby wspólnie z samorządem. Chciałabym, aby w sprawach i projektach kluczowych dla rozwoju Gminy oraz lokalnej przedsiębiorczości środowisko Przedsiębiorców miało swój udział, głos i wpływ na te działania. Promujmy zasadę wzajemnej współpracy i pomocy. Bogumiła Lewandowska-Siwek

QQ W grudniu 2012 r. ogłoszony został kolejny konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sportu. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 8 wniosków od lokalnych stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych.

Konkurs ofert dla ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Oferty opiniowane były przez komisję konkursową w skład której weszli zarówno przedstawiciele Wójta, jak i osoby wskazane przez organizacje. W pierwszej kolejności komisja badała oferty pod względem formalnym, następnie pod względem merytorycznym. Propozycje podziału kwot przygotowane przez komisję konkursową zostały przekazane Pani Wójt celem podjęcia ostatecznej decyzji o wielkości dotacji. Poniżej prezentujemy zestawienie organizacji, którym przyznano dotację na zadania realizowane w 2013 r. (mak) L.P. Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów Rodzinny festyn sportowo-rekreacyjny „Ro1 i Stowarzyszenie Nasze Dzieci dzina na medal” 7 500,00 2 Ludowy Zespół Sportowy „ORZEŁ” w Mroczeniu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 33 500,00 3 Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi pod Kępnem Strażak Słupia – sport i zabawa 18 500,00 4 Uczniowski Klub Sportowy „PIONIER” Z „Orlika” w sportowy świat 2 500,00 5 Ludowy Klub Sportowy „Jankowy 1968” Jankowy na sportowo 13 000,00 6 Uczniowski Klub Sportowy „Kamyk” „Na luzie” 4 500,00 7 Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie Strażak bawi i uczy 4 500,00 8 Fundacja „Nasza codzienność” Łączy nas śpiew 3 500,00

QQ Na terenie Gminy Baranów we wszystkich szkołach podstawowych realizowany jest projekt „Wiedza moim kapitałem na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 i współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

EDUKACYJNY PROJEKT Głównym celem projektu jest zniwelowanie różnic w dostępie do edukacji i zwiększenie szans edukacyjnych u 140 uczniów klas IV – VI szkół podstawowych gminy Baranów, poprzez udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe (matematyka, przyroda, język angielski, robotyka i informatyka), zajęciach wyrównawczych (matematyka, język polski oraz język angielski), oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczną. Należy dodać, iż są to zajęcia pozalekcyjne i bezpłatne. Projekt realizowany jest przez Firmę Euroconsult z Poznania w partnerstwie z Gminą Baranów, przy 100% wsparciu finansowym środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość całkowita projektu wynosi 970 955,00zł. W ramach projektu przewiduje się zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla wszystkich pięciu szkół na kwotę 335 825,00zł. Zakupione

zostaną min. tablice multimedialne, laptopy, aparaty cyfrowe, projektory multimedialne, mikroskopy, lornetki, odtwarzacze cd, dvd do zajęć językowych, plansze dydaktyczne, gry językowe, modele brył geometrycznych, do nauki ułamków i układu słonecznego, oprogramowanie i zestawy Lego Mindstorms, podręczniki, słowniki oraz modele anatomiczne człowieka, serca, ucha, oka i szkieletu. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Pierwsze zajęcia planuje rozpocząć się w marcu 2013 roku. Marek Potarzycki

W każdy II i IV piątek miesiąca w siedzibie OSP w Baranowie w godz. 15.30-20.30 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób i rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454 Redakcja: Mirosław Sokołowski red. nacz. miroslaw.sokolowski@baranow.pl, Marek Potarzycki marek.potarzycki@baranow.pl, Skład i druk: Agencja Poligraficzno-Reklamowa „Kora”, Kępno, tel. 62 782 14 23 Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.

3

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Gorący Temat

4

QQ Jak wygląda sytuacja naszej Gminy pod względem zadłużenia? O wyjaśnienie poprosiliśmy Skarbnika Gminy Marzenę Żłobińską.

INWESTYCJI PRZYBYWA – ZADŁUŻENIE SPADA W poprzednich latach część inwestycji finansowana była z kredytów i najbliższe kilka lat to okres ich spłaty. Obecnie zaciągnięte kredyty spłacimy do końca 2016 roku. Potrzeby stale rosną, subwencje rządowe są coraz niższe, samorządom zadań przybywa, co niestety boleśnie dotyka budżet a środki zewnętrzne są coraz mniejsze, ale pomimo tego w naszej gminie inwestycji ciągle przybywa, a zadłużenie spada. Dobry wynik był możliwy dzięki rozsądnemu rozłożeniu środków, ale także ograniczaniu bieżących wydatków. W grudniu 2010 r. zadłużenie gminy wynosiło 9.710.783 zł, a na koniec 2012 r. mamy 7.065.000 zł.

Zadłużenie Gminy Baranów w latach 2010-2012

Pomino zaciągniętego w 2012 roku kredytu w kwocie 1 mln zł zadłużenie Gminy Baranów maleje, na koniec 2012 roku zadłużenie wynosiło 29,15 % Powyższe wykresy przedstawiają sytuację finansową Gminy w latach 2010-2012

QQ W rozmowie z „Kronikarzem” p. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek przedstawia

boiska ze sztuczną nawierzchnią: do koszykówki i piłki ręcznej. Ponadto zakończona zostanie budowa sali gimnastycznej w Słupi. Inwestycja ta została rozpoczęta jesienią 2012 roku. Planując salę gimnastyczną w Baranowie wnioPani Wójt, proszę powiedzieć kilka słów dostaliśmy dofinansowania i nie wiem czy słam do budżetu wykonanie projektu tej sali o nowym budżecie na 2013 rok. z własnych środków udźwigniemy tę inwe- na kwotę 60 tys. zł. Słysząc o niezadowoleniu Planowane dochody na 2013 rok to 23. 290 354 stycję. Stawiamy na drogi, nasi mieszkańcy niektórych radnych z tej propozycji przygotozł, a wydatki 24. 600 354 zł. W 2010 roku za- tego oczekują więc inwestujemy w to duże waliśmy z radnymi: M. Florczak i D. Słupianek stałam Gminę Baranów z zadłużeniem w wy- pieniądze. -Kocemba alternatywną propozycję budowy sokości 9 milionów 711 tysięcy (38%), a na ko- W tym roku ruszy również budowa nowe- przedszkola w Baranowie na osiedlu Murator. niec 2012 roku dług Gminy wyniósł 7 milionów go Domu Ludowego w Baranowie. Radni wnieśli również projekt budowy sali (28%). Spłaciłam prawie 3 miliony zadłużenia. Rozpoczynamy od rozbiórki starych stodół, gimnastycznej przy szkole w Donaborowie. Chciałabym, aby to zadłużenie z roku na rok na dniach dostaniemy gotowy projekt, wy- Wszystkie te inwestycje są bardzo potrzebne, malało, bowiem trzeba przygotować ale uważam budowę przedszkola za się do rozdania unijnych pieniędzy, priorytet, ponieważ na Osiedlu Mua inwestycje muszą być realizowane, rator mamy ponad 100 dzieci w wiewięc rozłożymy to w czasie. ku do 6 lat! Cieszę się, że powstają Jakie inwestycje znalazły się przy szkołach sale gimnastyczne, w budżecie na 2013 rok? boiska, bieżnie i skocznie. Inwestycje na 2013 rok pochłoIle będzie kosztowała gminę ną ponad 6 milionów 800 tysięcy oświata? złotych co stanowi ponad ¼ naDużo, 33% całego budżetu. Ponad szego budżetu. Można je podzielić 8 milionów złotych na utrzymanie na dwie grupy. Pierwsza z nich to pięciu szkół podstawowych, przeddrogi, ścieżki rowerowe i chodniki, szkoli i gimnazjum. Subwencja natomiast druga to różnego rodzaju nam nie starcza i dokładamy około Inwestycje w oświatę skutkują sukcesami naszych dzieci. budowy baz oświatowych i sporto3 miliony złotych z naszego budżeRóża Pilarek była w ubiegłym roku jedną z najlepszych uczennic wych. A więc po kolei: zakończenie tu. Jeżeli mamy z czego dołożyć to w naszej gminie i otrzymała stypendium Wójta Gminy Baranów. budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dokładamy. Słupia – Jankowy – Donaborów i dróg w tych bierzemy wykonawcę w drodze przetargu Jaki zatem będzie dla gminy Baranów rok miejscowościach; powstanie ścieżka rowero- i start! A mieszkańcy Baranowa fundusz 2013? wa Donaborów – Jankowy; projekt ścieżki ro- sołecki przeznaczyli na wyposażenie tego Stabilny, tak jak w 2012 r. Jestem ostrożna, werowej Mroczeń – Łęka Mroczeńska i Mro- domu. Planujemy również modernizację staram się nie zadłużać gminy – to jest dla czeń – Joanka; budowa ulicy Jasnej na osiedlu Domu Ludowego w Donaborowie, gdzie mnie priorytet. Chcę, aby zmiany zaszły Murator; drogi Mroczeń – Grębanin; dojazd Mieszkańcy tej miejscowości również swój w każdej miejscowości mimo tego, że w nodo bloków w Mroczeniu, dodatkowo chod- fundusz sołecki przeznaczyli na ten cel. wym budżecie wszyscy mają zmniejszone niki i lampy. No i oczywiście remonty i mo- Urząd stawia na rozwój bazy sportowej wydatki: szkoły, urząd, bo ma to być trudny dernizacje dróg gminnych: planowany drugi i oświaty? rok, ale mimo to i tak jest dużo zaplanowaetap budowy ulicy Przy Torach na Muratorze Bezwzględnie. Powstaną dwa ogólnodostępne nych inwestycji. A więc do dzieła! stanął pod znakiem zapytania, ponieważ nie boiska przy Gimnazjum w Mroczeniu. Będą to Rozmawiał M. Sokołowski szczegóły nowego budżetu na rok 2013.

¼ NASZEGO BUDŻETU NA INWESTYCJE

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.


Krok Po Kroku W SŁUPI JUŻ SIĘ MURY PNĄ DO GÓRY Mimo zmiennych zimowych warunków atmosferycznych nie zwalniają tempa prace przy budowie sali gimnastycznej w Słupi p. Kępnem. Zakończone zostały już roboty fundamentowe. Trwają obecnie prace przy wznoszeniu ścian przyziemia. Wykonawcą zadania jest firma KUBOT z Kępna. Wartość umowna robót wynosi 1.262.250,27 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji przewidziano na listopad 2013. (kosa)

QQ Ta rubryka ma wam ułatwić rozwiązanie problemów społecznych. Czekamy na sygnały o tym, co Was uwiera, co należy poprawić i na kiedy.

W NASZĄ SKRZYNKĘ PROBLEM WRZUĆ Słupianie cieszą się widząc postęp prac przy budowie sali gimnastycznej. Niepokój wzbudzają jednak wiadomości jakoby obiekt będzie bardzo mały i poza grami świetlicowymi w nic tam się nie da zagrać? Oczywiście wszystkie gry świetlicowe (bierki, szachy czy warcaby nawet stupolowe) będą na nowej sali gimnastycznej mile widziane, ale by rozwiać wszelkie wątpliwości i uspokoić wszystkich mieszkańców pozwolę sobie przedstawić kilka faktów. Sala gimnastyczna w Słupi to obiekt o wymiarach 24 x 12 m i wysokości w świetle 6 m z pełnym zapleczem sanitarnym. Wymiary sali nie są przypadkowe. Taka właśnie sala spełnia wszystkie wymagania „Programu rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego” i zgodnie z definicją programu jest „pełnowymiarową salą gimnastyczną”. Obiekt z założenia projektowany był jako przyszkolny. Dla porównania nasza sala będzie miała płytę boiska o identycznych wymiarach jak sala przy Gimnazjum nr 2 w Kępnie na ul. Zamkowej, do którego uczęszcza ponad 300 gimnazjalistów i w którym są Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.

klasy o profilu sportowym. Na sali gimnastycznej w Słupi będzie można na poziomie szkolnym zagrać w siatkówkę oraz na niewymiarowym boisku trenować grę w koszykówkę, piłkę ręczna czy piłkę halową. Oczywiście na sali o tych wymiarach nie można będzie rozegrać w pełnym wymiarze zawodów sportowych, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że do większości dyscyplin potrzebna jest już hala sportowa o wymiarach co najmniej 44 x 22 m. Koszty budowy takiego obiektu byłyby wielokrotnie większe. Trzeba też zwrócić uwagę na koszty utrzymania (ogrzewania obiektu), które przy tak małej szkole, do której uczęszcza niecała setka dzieci byłyby nieuzasadnione. Myślę że każdy dyrektor i każdy nauczyciel wychowania fizycznego z takiego obiektu byłby bardzo zadowolony. Artur Kosakiewicz

5

APEL WÓJTA GMINY BARANÓW Trwa sezon zimowy i wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych bądź jako paliwo traktuje odpady z produkcji mebli takie jak płyty wiórowe i laminowane zawierające znaczne ilości substancji chemicznych. Nie oszczędzajmy na zdrowiu naszym i naszych dzieci! Spalanie śmieci, odpadów drzewnych pokrytych lakierem czy też płyt wiórowych laminowanych jest przyczyną bardzo poważnych kłopotów zdrowotnych. Lekarze alarmują iż na terenie naszego powiatu ponad średnią krajową wzrosła ilość zachorowań na choroby nowotworowe. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii. Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu. Nie bój się zwrócić uwagę sąsiadowi, dbaj o zdrowie swoje i swoich dzieci. Gmina sama nie jest w stanie rozwiązać tego problemu. W zwalczenie plagi musimy zaangażować się wszyscy. Prosimy o zgłoszenia pod numerem tel. 627810400 na których nieruchomościach naszej gminy trwa spalanie śmieci przyjrzymy się zgłoszonym przypadkom i spróbujemy wyciągnąć konsekwencje Pamiętajmy! Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi za to grzywna do 5 tysięcy złotych.

ZMIEŃMY PRZYZWYCZAJENIA – SEGREGUJMY ŚMIECI Wójt Gminy Baranów zachęca mieszkańców do systematycznej selektywnej zbiórki odpadów. Segregując odpady powstające „u źródła” oszczędzają Państwo pieniądze przeznaczone na wywóz śmieci, chroniąc również środowisko, a także ograniczając ilość odpadów składowanych na wysypiskach. Osobom chcących przyłączyć się do segregacji odpadów przypominamy, że: Odbiór selektywnie zebranych odpadów jest bezpłatny. Odpady należy gromadzić w kolorowych workach (żółty – plastik, zielony – szkło kolorowe, biały – szkło białe, niebieski – makulatura), o pojemności 110l z oznaczeniem rodzaju odpadu i logiem gminy Baranów. Worki można nabyć u Sołtysów lub w siedzibie Urzędu Gminy w cenie 0,50 zł/szt. Odpowiednio zgromadzone odpady należy wystawić w wyznaczonych terminach do godziny 7.00 przed posesję w widocznym miejscu. UWAGA! Odpady źle wysegregowane lub wystawione w workach innych niż wyznaczone nie będą odbierane.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Niezależnie i Samorządnie

6

QQ Zakończył się wybór wniosków do dofinansowania przez LGD „Wrota Wielkopolski”

DZIEWIĘĆ PROJEKTÓW na „tak” 13 lutego 2013 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” podjęła ostateczną decyzję o wyborze wniosków do dofinansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone 5 grudnia 2012 r. konkursy w ramach działań „Odnowa i  rozwój wsi” oraz

„Małe projekty”. Akceptację uzyskało aż dziewięć wniosków złożonych przez organizacje z terenu naszej Gminy. Niemal dwukrotnie w stosunku do poprzednich naborów wzrosła suma wnioskowanej pomocy na projekty składane przez wnioskodawców z Gminy Baranów. Widać

Poniżej przedstawiamy listę wniosków pochodzących z Gminy Baranów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach działania „Małe projekty”: 1 2

Wnioskodawca

Tytuł projektu

LZS „Orzeł” w Mroczeniu OSP w Baranowie Osiedle Murator

Budowa rowerowego placu zabaw w Mroczeniu

3

OSP w Donaborowie

4

UKS „Pionier” Baranów

5

OSP w Baranowie

6

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury w Powiecie Kępińskim, Słupia p. Kępnem

7

OSP w Mroczeniu

8 9

Stowarzyszenie „Nasze dzieci”, Baranów Gmina Baranów RAZEM

Siłownia pod chmurką

Wnioskowana kwota pomocy 25 000,00 24 969,00

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 16 807,17 w Donaborowie Zagospodarowanie terenu i budowa placu 20 814,54 zabaw dla dzieci do lat 6 we wsi Baranów Wyposażenie świetlicy wiejskiej 8 740,25 w Baranowie Artystyczny rozwój lokalnego zespołu orkiestry dętej

25 000,00

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mroczeniu

25 000,00

Teatr małego aktora

10 215,00

Świetlica rekreacyjna w Mroczeniu

25 000,00 181 545,96

wyraźnie wzrastającą aktywność społeczną, szczególnie organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Baranów – mówi Grzegorz Grzunka, prezes zarządu LGD Wrota Wielkopolski. Zadziwiająca jest różnorodność pomysłów i… wnioskodawców. Np. nasze kluby sportowe chcą zająć się niezwykłymi dla siebie działaniami. Mroczeński „Orzeł” zamierza zbudować pump track (tor do akrobacji rowerowych) a baranowski „Pionier” plac zabaw na Orliku”. Strażacy z „Muratora” przymierzają się do postawienia siłowni pod chmurką a muzycy ze Słupi marzą o stworzeniu najlepszej w Polsce orkiestry dętej. – Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektów należą się słowa uznania i podziękowania – mówi wójt Baranowa Bogumiła Lewandowska-Siwek. W ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” wybrano wniosek pod nazwą „Przebudowa boisk wraz z terenem przyległym przy gimnazjum w Mroczeniu” z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 202 491,00 zł. Wnioski wraz z uchwałami Rady z decyzją o wyborze operacji do dofinansowania zostaną niezwłocznie przekazane do Instytucji Wdrażających. W przeciągu 3 miesięcy od dnia dostarczenia przez LGD wniosków do odpowiednich Instytucji Wdrażających, wnioskodawcy powinni spodziewać się w pism informujących o rozpatrzeniu przez nie wniosków. Wnioski, które nie zostały wybrane do dofinansowania nie będą podlegały ocenie przez Instytucje Wdrażające. (ems)

QQ 7 lutego 2013 roku w Baranowie przy ulicy Jana Pawła II w Budynku Wielofunkcyjnym odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Gminy Baranów.

AKTYWNA WIOSNA KOBIET AKTYWNYCH Do władz stowarzyszenia wpłynęła jedna rezygnacja z przynależności do stowarzyszenia. Bynajmniej jednak stowarzyszenie nie zmniejszyło liczby swoich członkiń. W poczet Aktywnych Kobiet Gminy Baranów przyjęto bowiem dwie kolejne Panie. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za ubiegły rok oraz omówiono jakie działania stowarzyszenie zamierza przeprowadzić w roku bieżącym. Omówiono między innymi realizację projektu, współfinansowanego przez Urząd Gminy w Baranowie. Projekt dotyczy realizacji festynu sportowego, przewidzianego na 23 czerwca 2013 roku na baranowskim „Orliku”. Festyn zorganizuje Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów wspólnie z nowo powstałym Stowarzyszeniem „Nasze Dzieci”.  (naw)

Drodzy Mieszkańcy Gminy Baranów Zachęcam do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie naszej Gminy. Są to:

Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” w Mroczeniu – KRS 0000225705 Fundacja Wrota Wielkopolski – KRS 0000257022

Ponadto można przekazać 1 % na rzecz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wpisując nr KRS Związku OSP RP z dopiskiem konkretnej jednostki OSP z terenu Gminy Baranów i podaniem kodu pocztowego;

1% Zostawmy

w Gminie Baranów

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – KRS 0000116212 z dopiskiem:

OSP w Baranowie 63-604 lub OSP w Baranowie-Murator 63-604 lub OSP w Donaborowie 63-604 lub OSP w Mariance Mroczeńskiej 63-604 lub OSP w Łęce Mroczeńskiej 63-604 lub OSP w Mroczeniu 63-604 lub OSP w Słupi pod Kępnem 63-604 lub OSP w Jankowach 63-604 lub OSP w Żurawińcu 63-604 lub OSP w Joance 63-604 lub OSP w Grębaninie 63-604. Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska – Siwek

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.


W Kronikarskim Zapisie

7

QQ Dzięki inicjatywie Seniorek ze Słupi i pracowników Urzędu Gminy powstaje Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów. Nie będzie to konkurencja dla kół emerytów i rencistów, ale konsolidacja seniorów tych kół mieszkających w Gminie Baranów.

Powstaje „Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów” Celem zrzeszenia naszych baranowskich seniorów jest ich aktywizacja, współpraca z Urzędem Gminy, zdobywanie środków zewnętrznych, wspólne organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji a także udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w sprawach socjalno – bytowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby członkowie różnych kół byli również członkami naszego baranowskiego stowarzyszenia, aby uczestniczyli w swojej Gminie w życiu społecznym i publicznym swojego środowiska, swojej lokalnej społeczności.

Na dobry początek planujemy w kwietniu dwie integracyjne wycieczki do: Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w  woj świętokrzyskim Kotliny kłodzkiej – Jaskinia Niedźwiedzia, kopalnia uranu, zabytki tego zakątka. Serdecznie zapraszamy wszystkich Emerytów i Rencistów z Gminy Baranów do Stowarzyszenia Seniorów. Biuro Stowarzyszenia mieścić się będzie w Urzędzie Gminy Baranów, Rynek 21. (bls)

QQ Ferie zimowe w Baranowie w tanecznych rytmach

W Baranowie gościli Mistrzowie Polski Dzieci i młodzież z Gminy Baranów podczas ferii zimowych korzystały z zorganizowanych przez urząd zajęć tanecznych, prowadzonych na co dzień przez Dariusza Baranowskiego. Jedną z atrakcji przygotowanych dla młodzieży były zajęcia z mistrzami Polski Mateuszem Śmikielem i Marią Sielicką. Była to nie lada atrakcja tańczyć pod okiem mistrzów najwyższej międzynarodowej klasy tanecznej „S” w tańcach standardowych oraz tańcach latynoamerykańskich. Ich największym osiągnięciem jest Mistrzostwo Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego i Federacji Tańca Sportowego

w kategorii 10 tańców, które zdobyli w marcu 2012. Są również siódmą parą Pucharu

Świata w 10 tańcach oraz finalistami Pucharu Europy. To tylko mała część ich sukcesów krajowych i międzynarodowych jakie zdobyli, tańcząc razem od sześciu lat. Na co dzień nie zawsze wystarcza im czasu na zajęcia z młodzieżą, ale jest to dla nich zawsze wielka przyjemność przekazywać swoją wiedzę i umiejętności młodym, często początkującym tancerzom. Mimo dość wyczerpujących zajęć wszyscy z zachwytem podpatrywali mistrzów. W Gminie Baranów w ciągu roku szkolnego we wszystkich szkołach prowadzone są dodatkowe zajęcia taneczne, podczas których młodzież poznaje rodzaje tańców, ich historię i zasady ruchu w tańcu. Zajęcia współfinansowane są przez Urząd Gminy. (es)

QQ Pierwsza część ferii wypełniona została różnymi zajęciami sportowymi. We wtorek i środę w sali gimnastycznej mroczeńskiego gimnazjum rywalizowały reprezentacje szkół podstawowych, równolegle w Łęce Mroczeńskiej toczyły bój o palmę pierwszeństwa zespoły unihokejowe.

FERIE NA SPORTOWO Tej zimy organizatorzy (szkoły oraz Urząd Gminy w Baranowie) postawili zdecydowanie na aktywny sportowy wypoczynek. We wtorek teamy z poszczególnych szkół zmierzyły się w podwójnej rywalizacji. W Łęce Mroczeńskiej dziewczęta dzielnie walczyły o tytuł mistrzyń Gminy w unihokeju, natomiast w Mroczeniu starsze dzieci (kl. IV-VI) rywalizowały w grach spartakiadowych. – Różnorodność i pomysłowość konkurencji

Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.

przygotowanych przez Jerzego Mosia (np. sztafetowy bieg przez płotki, koedukacyjny konkurs rzutów karnych, koszykarski turniej wsadów) sprawiły, że przez ponad cztery godziny nikt z zawodników nie miał prawa się nudzić. Nie zapomniano też o kibicach. Uczestnicy quizu z zadziwiającą łatwością radzili sobie z pytaniami dotyczącymi polskiego sportu a w szczególności – piłki ręcznej. Widać, że dzieciaki kochają handbal. W środę młodsze dzieci stanęły w szranki swojej spartakiady, której ramy nakreśliła Małgorzata Mikoś. – Chodziło mi przede wszystkim o dobrą sportową zabawę, stąd miejsca jakie poszczególne drużyny zajęły po rozegraniu 15 konkurencji to sprawa raczej drugorzędna – tłumaczy p. Małgosia. Nagrody i poczęstunek dla dzieci ufundował Urząd Gminy w Baranowie. Nagrody wręczyła p. wójt Bogumiła Lewandowska – Siwek w asyście sekretarza Gminy Marka Potarzyckiego. Warto dodać, że spartakiady były

tylko jedną z odsłon sportowej feryjnej oferty dla dzieci. Gimnazjum zafundowało swoim uczniom wyprawę na lodowisko w Oleśnicy, natomiast uczniowie z Baranowa wybrali się do Oleśnicy… na basen. W unihokeju na poziomie mistrzostw Gminy rywalizacja o palmę pierwszeństwa od lat toczy się między Słupią i Łęką Mroczeńską. W tym roku sportowcy z Łęki zyskali niebagatelny atut. Własną salę gimnastyczną. Jednak i w tej dziedzinie słupianie nie dają za wygraną. – Jesienią otworzymy kolejny sportowy obiekt. Salę gimnastyczną w Słupi – zapowiedziała p. wójt. Póki co reprezentacje obu szkół pewnie wywalczyły awans do finałów powiatowych, które odbyły się 5 i 6 lutego w Łęce Mroczeńskiej. Chłopcy z Łęki wywalczyli w tej imprezie złoto a dziewczęta srebro. (ems)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Po Godzinach

8

QQ Niedzielę 27 stycznia uczestnicy magicznego balu zapamiętają na całe życie. Zwłaszcza, że dla wielu był to pierwszy w życiu Taki Bal! W ten mroźny wieczór wszystkie drogi prowadziły do Mroczenia.

MROCZEŃSKI BAL NAD BALE Sekretarzowi naszej Gminy i p. Skarbnik przypadł w udziale zaszczyt podjęcia całej rzeszy księżniczek i książąt, dobrych wróżek, rozgadanych zwierzątek oraz przeróżnych postaci z bajek, baśni i filmowego ekranu. Balowa sala natychmiast wypełniła się niezwykłą energią, śmiechem i muzyką. W tan poszła księżniczka z Kotem w Butach, Kotek z Myszką, Królowa Dzikiego Zachodu z Motylkiem. Zniknęły wszelkie podziały i różnice. Z podziwem obserwowaliśmy wysiłek artystów z Baranowskiego Klubu Tańca. Nie dość, że starali się dotrzymywać kroku setce tancerzy, to jeszcze musieli wręczyć nagrody najlepszym. Warto zaznaczyć, że spora część uczestników Balu na Zakończenie

Ferii pierwsze taneczne kroki stawiała we wrześniu w swojej szkole. W każdej z takich placówek na terenie naszej Gminy prowadzone są systematyczne zajęcia nauki tańca. W antrakcie tanecznych zmagań jurorzy – sekretarz Gminy Marek Potarzycki i skarbnik Gminy Marzena Żłobińska – wyłonili Królowe Balu. Tytuł ten przyznano Patrycji Szarowskiej z Łęki Mroczeńskiej oraz Zuzi Leśniarek z Baranowa. Dziewczynki otrzymały maskotki no i oczywiście korony oraz pamiątkowe szarfy. Jak już wspomnieliśmy Bal uświetnił występ artystów z Baranowskiego Klubu Tańca. Nagrody ufundował Urząd Gminy w Baranowie. (es)

Królowe Balu: Patrycja Szarowska z Łęki Mroczeńskiej oraz Zuzia Leśniarek z Baranowa

QQ 27 XII, 17 I, 16 II to ważne daty dla społeczności Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie.

W 2006 roku, przyjmując patrona, była to pierwsza w powiecie kępińskim placówka nosząca imię bohaterów Wielkopolski. Przez blisko dziesięć lat (licząc czas przygotowań do nadania imienia) szkoła realizuje zadania, które w sposób bliski uczniom pogłębiają wiedzę historyczną o powstaniu, a tym samym o historii Polski.

DZIEŃ PATRONA W BARANOWSKIEJ SZKOLE „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło”. Warto odnotować udział uczniów w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce organizowanym pod patronatem marszałka województwa przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Co roku zdobywają oni tytuł laureata etapu wojewódzkiego. Ważnym zadaniem realizowanym przez szkołę, jest budowanie „rodziny powstańczej”. Nawiązano już bliską znajomość z kilkoma osobami – dziećmi i wnukami powstańców – dzięki którym szkoła pozyskała cenne pamiątki (krzyże powstańcze, legitymacje, zdjęcia, listy). Szczególnie cenna jest znajomość z prof. Kazimierzem Thielem – synem Stanisława Thiela. Każdego roku uczniowie wyjeżdżają na wycieczki śladami powstania. Wyjazdy są dokumentowane w formie filmu, który z roku na rok staje się bogatszy. W rejonie Kępna i Baranowa nie toczyły się walki powstańcze, jednak wielu kępnian i mieszkańców ziemi kępińskiej brało udział w powstaniu. Wielu z nich spoczywa na

okolicznych cmentarzach. Tych grobów szukają nauczyciele i uczniowie, by potem przy różnych okazjach zapalać tam znicze i kłaść powstańcze rozetki. Wszystkie te działania poszerzają wiedzę o powstaniu w środowisku lokalnym. 15 lutego, w przededniu rocznicy zakończenia powstania wielkopolskiego, w baranowskiej podstawówce świętowano Dzień Patrona. Jak co roku zaproszono władze gminy, przedstawicieli rodzin powstańców i Przyjaciół Szkoły. Uczniowie wcześniej przygotowywali się do tego dnia uczestnicząc w konkursach – literackim na opowiadanie pt. „Dzień z życia powstańca” i plastycznym na projekt pomnika upamiętniającego wielkopolski zryw niepodległościowy. Zwycięzcy

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

konkursów otrzymali w nagrodę sprzęt sportowy. Przypominać to ma dzieciom, że wielu powstańców wywodziło się z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Najmłodsi uczniowie zdobywali sprawności Małego Powstańca. Po uroczystości przemaszerowano pod pomnik przy baranowskim kościele, gdzie złożono kwiaty, zapalono znicze i odśpiewano „Rotę”. W ZS w Baranowie pracy w zakresie wychowania patriotycznego przyświeca motto: „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło”. Obchodom 94 rocznicy powstania towarzyszyła myśl „Wolności nie wystarczy wywalczyć, trzeba ją obronić, a potem mądrze używać”. (tim) Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.


Po Godzinach QQ W niedzielne popołudnie 3 lutego 2013 r. mieszkańcy Grębanina tłumnie przybyli do miejscowej sali OSP na imprezę zorganizowaną przez miejscową szkołę.

Wieczór z Gwiazdami w Grębaninie Pierwszą część imprezy stanowiła uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Każde dziecko miało możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień. Każda klasa pod opieką wychowawcy przygotowała oddzielny wy-

stęp. Były inscenizacje, wierszyki, życzenia, piosenki, walczyk w wykonaniu klasy IV oraz sobowtóry gwiazd polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Publiczność wyraźnie rozruszała się podczas występu

„Krzysztofa Krawczyka” oraz zespołu „ABBA” z klasy V. Dla dzieci największą nagrodą były oklaski po każdym występie oraz uśmiechnięte buzie babć i dziadków. Były też chwile wzruszeń, kiedy Wiktoria Rabiega zaśpiewała „Pastorałkę dla nieobecnych”. Po części artystycznej na babcie i dziadków czekały kawa i pyszne ciasto. Przygotowaniem poczęstunku zajęli się rodzice i panie z Koła Gospodyń. Po uroczystej akademii z okazji Dnia Babci Dziadka rozpoczął się X Bal Przebierańców, w którym uczestniczyło kilka pokoleń mieszkańców Grębanina. Wszystkie przebrane dzieci otrzymały nagrody – pluszaki. Wybrano królów i królowe balu w poszczególnych kategoriach wiekowych. Najmłodsza przebrana uczestniczka balu miała zaledwie 13 miesięcy, a najstarsza-17 lat. Na parkiecie bawili się dziadkowie z dziećmi i wnukami. Do tańca przygrywał zespół muzyczny „Świtezianka”.

Złoto Wiktorii i Szymona W dniu 17.02.2013 odbył się I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz. Para Szymon Zychla i Wiktoria Zychla ze Słupi pod Kępnem zajęła I miejsce w kategorii 1415 lat E. Zwycięskiej parze z całego serca gratulujemy i życzymy kolejnych udanych występów tanecznych i wielu sukcesów.

QQ Próbą zatrzymania choć na chwilę bożonarodzeniowe magia są liczne przeglądy i kon-

kursy kolęd i pastorałek. Jedna z takich imprez od wielu lat odbywa się w szkole w Łęce Mroczeńskiej. 8 stycznia w konkursowe szranki wstąpili reprezentanci wszystkich szkół podstawowych z naszej Gminy. Najlepsi otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Urząd Gminy w Baranowie.

KOLĘDY I PASTORAŁKI Uczestnicy konkursu bardzo wysoko zawiesili jurorom (Bogumiła Lewandowska Siwek, Łukasz Wabnic, Elwira Polak) poprzeczkę. W każdej z kategorii (kl. I-III i IVVI) wystąpiło dziesięcioro wokalistów prezentujących bardzo wyrównany poziom. Konkurs otworzyła Karolina Wartecka z Baranowa. Jej wybór („Jezus malusieńki”) mógł sugerować, że tego dnia usłyszymy przede wszystkim tradycyjne polskie kolędy. Szybko okazało się jednak, że większość postawiła na różnorodne i nastrojowe pastorałki. Niektórzy uzupełnili występ o wspaniały sceniczny strój co niewątpliwie dodało imprezie swoistego uroku. I tak widzowie przyjęli pewnie aniołka (Ola Ciurys z Łęki Mroczeńskiej) proszącego śpiewnie… „Wpuście, aniołkowie”. Ta prezentacja przypadła również do gustu jurorom. Ostatecznie zdecydowali oni, że na prezentacje powiatową do Bralina pojadą: Milena Winiarska z Łęki Mroczeńskiej i Wiktoria Rabiega z Grębanina. Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.

9 Jubilaci obchodzący urodziny w styczniu i lutym 2013 r. (powyżej 80 lat) 80 lat (ur. 1933r.) Leon Kaźmierczak– Mroczeń Franciszka Kucharzak– Młynarka Helena Kula– Słupia pod Kępnem Helena Kurek– Słupia pod Kępnem Marianna Noculak– Marianka Mroczeńska Czesława Omiotek– Feliksów Józef Skąpski– Słupia pod Kępnem Mieczysław Skiba – Donaborów 81 lat (ur. 1932r.) Helena Binkowska – Słupia pod Kępnem Ignacy Jarczewski – Mroczeń Aniela Stawska– Baranów Jan Tomaszek– Łęka Mroczeńska Agnieszka Tyc – Baranów 82 lata (ur. 1931r.) Franciszek Smołka– Baranów Halina Zawieja– Słupia pod Kępnem 83 lata (ur. 1930r.) Górecka Waleria – Słupia pod Kępnem Felicja Polewska – Łęka Mroczeńska 84 lata (ur.1929r.) Mieczysław Hełka– Grębanin Kolonia Pierwsza Kazimiera Kanclerz– Mroczeń Irena Lipińska– Mroczeń Dorota Malinowska– Mroczeń Irena Michalczyk– Łęka Mroczeńska Gertruda Nowak– Lisiny Franciszek Olek– Słupia pod Kępnem 85 lat (ur. 1928r.) Helena Pieprz – Mroczeń 86 lat (ur. 1927r.) Kazimiera Gąska– Grębanin Irena Helena Jerzyk– Łęka Mroczeńska Paweł Kokot – Mroczeń 87 lat (ur. 1926r.) Weronika Możdżanowska– Mroczeń Janina Udała – Jankowy 88 lat (ur. 1925r.) Antoni Jerczyński– Jankowy Stanisław Parzonka – Baranów 90 lat (ur.1923r.) Mieczysław Mularczyk– Mroczeń Agnieszka Sytwała– Joanka Marianna Waloszczyk– Donaborów

Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­­‑Siwek składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe seniorom, którzy swoje święto obchodzą w styczniu i lutym. Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


W Kronikarskim Zapisie

10

QQ 27 lutego w Szkole Podstawowej w Grębaninie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci z klas I-III. W tegorocznym konkursie swoje talenty prezentowało 14 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Baranów.

SZTUKA PIĘKNEGO SŁOWA Każdy uczestnik przygotował utwór poetycki i fragment prozy. Prezentacje uczestników oceniało jury w składzie: Małgorzata Kulak, Romana Rosielewska, Ilona Solska, Hanna Urbańska, Ilona Walczak. Nad całością czuwała Wiesława Mamczak, która przygotowała konkurs od strony organizacyjnej. Jury oceniało recytacje pod względem pamięciowego opanowania utworu, właściwej interpretacji tekstu, kultury słowa, oraz ogólnego wyrazu artystycznego. Miejsce pierwsze zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej w Baranowie – Alicja Pietrzak, która bardzo sugestywnie przedstawiła fragment losów malutkiej Calineczki z bajki Andersena o tym samym tytule. Alicja idealnie wpasowała się też w rolę tytułowej Zosi – Samosi z wiersza Juliana Tuwima. Ogromnym zaangażowaniem w interpretację wiersza „Kokoszka-smakoszka” Jana Brzechwy, jak też fragmentu bajki terapeutycznej „Serce wilka” Agnieszki Kozak wykazała się uczennica ze szkoły w Grębaninie – Magdalena Marczak, która zajęła drugie miejsce. Miejsce trzecie przypadło uczennicy ze szkoły w Łęce Mroczeńskiej Milenie Winiarskiej, która przedstawiła wiersz „Rozmawiała gęś z prosięciem” – J. Brzechwy oraz fragment „Baśni o pierwszym skowronku” – Z. Chmurowej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki. Nagrody książkowe

dla laureatów oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu ufundowała Gmina Baranów. (wm)

QQ W sobotę 9 lutego w Baranowie odbył się Gminny Finał Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W konkursowe szranki stanęło 20 młodych adeptów strażackiego wtajemniczenia. Troje najlepszych z każdej kategorii (szkoły podstawowe, gimnazjum) wywalczyło awans do etapu powiatowego.

STRAŻACKA SZTAFETA POKOLEŃ W kat. szkół podstawowych zawody wygrał Korneliusz Krawczyk z Baranowa natomiast wśród gimnazjalistów bezkonkurencyjna okazała się Patrycja Skąpska. Oba nazwiska z łatwością odnajdziemy na kartach dziejów naszych OSP możemy więc z przekonaniem twierdzić, że to prawdziwa strażacka sztafeta pokoleń. Konkurs składał się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Nad jego przebiegiem czuwała komisja w składzie: dh Michał Błażejewski, dh Andrzej Lamek, dh Iwona Głowik, dh Bartosz Trąpczyński, dh Sylwia Szmaja. W kat. szkół podstawowych klasyfikacja wygląda następująco: 1.Korneliusz Krawczyk (Baranów) 2.Michalina Kaźmierczak (Łęka Mroczeńska) 3.Hubert Czaja (Baranów) Wśród gimnazjalistów najlepsi to: 1.Patrycja Skąpska 2.Karolina Gattner 3. Paweł Maciejewski

DOŻYWIANIE 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że od 28 stycznia 2013 roku rozpoczęto dożywianie dzieci w szkołach. Wnioski o dożywianie można składać w siedzibie GOPS w Baranowie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wszystkich dochodach netto członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, osoby prowadzące działalność gospodarczą proszone są o zapoznanie się z art. 8 ust. 5 Ustawy o pomocy społecznej lub o bezpośredni kontakt z GOPS Baranów. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. 62 7810414

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARANOWIE OGŁASZA NABÓR NA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH

„PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE BARANÓW”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu planujemy zorganizować następujące zajęcia szkoleniowo-warsztatowe: – warsztat kompetencji psychospołecznych, – indywidualne poradnictwo psychologiczne, – warsztat stylizacji i wizażu,

– warsztat doradztwa zawodowego, – kurs komputerowy, – kurs zawodowy „ABC projektowania terenów zielonych”.

Projekt adresowany jest dla kobiet i mężczyzn bezrobotnych tj. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz osób nieaktywnych zawodowo. 10% osób rekrutowanych stanowić będą osoby niepełnosprawne, natomiast 15% stanowić będą osoby od 15 do 30 roku życia. Narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny, który obejmuje wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia, usługi o charakterze edukacyjnym, zawodowym i społecznym. Osoby chętne do udziału w projekcie systemowym prosimy o kontakt osobisty z pracownikami GOPS lub pod numerem Tel. (62) 78 10 414.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.


Przegląd

11

QQ Na naszych łamach wywiady z ciekawymi osobami z terenu naszej gminy. W tym numerze przedstawiamy Państwu

mieszkankę wsi Jankowy – Annę Wróbel, osobę bardzo ambitną, pomysłową, która mimo problemów zdrowotnych jest niesamowicie zaangażowaną w rozwój swojej działalność. Z Anią Wróbel rozmawia Marek Potarzycki.

Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas. Pani Aniu proszę nam o sobie troszkę opowiedzieć. Czym dokładnie zajmuje się Pani i jakie są Pani zainteresowania? Trudno mówić o sobie, bo zawsze będzie to nieobiektywne, ale z całą pewnością jestem osobą, która nie boi się marzyć i podejmować ryzyko, aby te marzenia spełniać. Jednym z namacalnych tego dowodów jest właśnie „Bianco” – firma, którą stworzyłam i która jest sumą moich pasji oraz zainteresowań. Zajmujemy się kompleksową organizacją różnych uroczystości, ale chętnie pomagamy też przy pojedynczych usługach, jak np. zamówienie zaproszeń, wynajem fontanny czekoladowej czy opieka nad dziećmi podczas przyjęcia, uwzględniając przy tym wszystkie wyobrażenia oraz indywidualne wymagania Klientów. Dlaczego właśnie taki pomysł? Właśnie dlatego, żeby robić to co lubię! Poza tym chyba każdy z nas coraz częściej zauważa, jak wiele jest okazji, które chciałoby się świętować z rodziną czy przyjaciółmi w najpiękniejszy sposób, a trudno w dzisiejszym zabieganym świecie znaleźć czas na przygotowania, staranne planowanie i szukanie oryginalnych pomysłów na Ten Jeden Dzień, dlatego myślę, że warto było wyjść naprzeciw tym wymaganiom i zaoferować kompleksową obsługę uroczystości oraz profesjonalne zadbanie o każdy szczegół. Czy w obecnej sytuacji łatwo jest zostać przedsiębiorcą? Co było bądź jest dla Pani największą przeszkodą w prowadzeniu własnej działalności? Sytuacja na polskim rynku pracy ogólnie jest teraz trudna, a zwłaszcza jeśli spojrzeć na nią z perspektywy osoby niepełnosprawnej, która nie ma zamiaru zaszyć się w domu tylko rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę i zdobywać doświadczenie w pracy. Co prawda istnieje wiele programów, szkoleń pomagających, ale tak naprawdę często jest to teoretyzowanie lub taki zastrzyk uśmierzający, działający tylko pobieżnie przez chwilę natomiast rzeczywistość zdaje się wyglądać troszkę inaczej. Ja postanowiłam nie skupiać się na trudnościach tylko spróbować przekształcić swoją pasję w pracę nawet za cenę porażki. Jeśli by się nie udało to po prostu chciałam zaryzykować, aby kiedyś nie żałować, że bałam się „rozwinąć skrzydła”;) Mam taką nadzieję, że jeśli rodzi się w nas głębokie pragnienie czegoś dobrego to cały wszechświat sprzyja temu pragnieniu. Ważne, by nie stać w miejscu, bo wtedy człowiek się cofa, a jeśli się idzie naprzód to zawsze istnieje ryzyko porażki, ale nawet porażki mogą czegoś nauczyć, więc trzeba iść przed siebie – widzieć cel i nie bać się. Jeśli więc mówić o przeszkodach to niestety te architektoniczne Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.

są najczęstsze, samo dojechanie na spotkanie z Klientem czy załatwianie spraw urzędowych to czasem ekstremalna przygoda, ale na szczęście na razie nie brakuje wokół mnie ludzi chętnych do pomocy, więc nie narzekam. Co dla Pani oznacza słowo sukces i co Pani robi by go osiągnąć? Sukces… to pytanie z gatunku trudnych… Najczęściej ludzie postrzegają sukces w kategoriach zewnętrznych, czyli kariera, pieniądze, władza – ja natomiast bym go troszkę uwewnętrzniła – dla mnie oznacza on życie w zgodzie ze sobą, umiejętność cieszenia się małymi rzeczami, działanie na najwyższym poziomie swoich możliwości, a przede wszystkim mieć prawdziwego przyjaciela w dzisiejszych czasach to ogromny sukces! Jakkolwiek go nie określić-ma wiele odcieni i trzeba odczytywać go na wszystkich płaszczyznach życia. Zgadzam się z J.Madisonem, który stwierdził, że „Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału” – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.” Jakie cechy charakteru, umiejętności, zdolności wykorzystuje Pani w swojej działalności? Podstawą są oczywiście wcześniej zdobyte umiejętności tworzenia kartek okolicznościowych czy zaproszeń, bo nawet jeśli teraz sama ich nie robię lub robię w mniejszym stopniu, to jest mi łatwiej zrozumieć potrzebę klienta i dostosować ofertę do jego wymagań. Coraz bardziej doceniam też wiedzę zdobytą na różnych szkoleniach od warsztatów teoretyczno – praktycznych z doradcą zawodowym po kurs na konsultantkę ślubną. Z cech charakteru na pewno w tym co robię pomaga mój upór w dążeniu do celu i optymizm, że mimo wszystko będzie dobrze. Zdolności plastyczne wykorzystuje Pani podczas wykonywania pamiątek, karnetów, ale oprócz tego zajmuje się Pani organizowaniem imprez dla dzieci urodzin, imienin. W grudniu zorganizowała Pani mikołajki

na osiedlu Murator, w lutym bal karnawałowy w Kępnie, nie jest łatwo przeprowadzić takie imprezy. Jaki jest więc cel podejmowania tych inicjatyw i czy może Pani liczyć na pomoc innych w tej kwestii. Mam szczęście do ludzi, których spotykam na swojej drodze. Tak naprawdę Bianco to zespół świetnych, pomysłowych i energicznych ludzi – gdyby nie oni, takie inicjatywy jak Mikołajki czy bal przebierańców dla dzieci nie mogły by się odbyć. Celem jest oczywiście dobra zabawa, ale też integracja między ludźmi w tak małej społeczności jaką jest nasza gmina czy powiat. Nie ma lepszego argumentu dla tworzenia takich imprez jak uśmiechnięte dziecko, które namawia mamę, by nie iść jeszcze do domu. Jesteśmy dopiero na początku drogi, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze nie raz pozytywnie zaskoczyć. Jakie jest Pani motto życiowe? Dwa słowa: Carpe Diem. To samo tylko w innej formie ujmuje też cytat, który zamieściłam na swojej stronie www.ebianco.pl: „Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas. Pięknie żyć, w zachwycie. Życie zdarza się raz” Ostatnie pytanie. Proszę sobie wyobrazić, że posiadam maszynę czasu. Gdyby mogła Pani cofnąć czas, co by Pani zmieniła, a czego nie? Zdecydowanie jestem zwolenniczką twierdzenia, że nic nie dzieje się w życiu przypadkiem, dlatego nie ma sensu doszukiwać się teraz trudnych momentów i usuwać je w nicość, bo jakiekolwiek by nie były to jednak one mnie ukształtowały. Każda radość i każdy smutek, każda łza i każdy uśmiech – są potrzebne, bo razem tworzą mnie całą. Pani Aniu dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. M.Potarzycki

WERONIKA Z MŁYNARKI PROSI O POMOC

W imieniu własnym oraz naszej córeczki wyrażamy wdzięczność ofiarodawcom oraz ludziom bezpośrednio zaangażowanym w organizację wszystkich akcji na rzecz naszej Weroniki. Jesteśmy zaskoczeni Państwa szczodrością i solidarnością. Weronika urodziła się z porażeniem splotu ramiennego. W czasie dramatycznego porodu zostały przerwane nerwy łączące rączkę z rdzeniem kręgowym w wyniku czego rączka stała się wiotka i niewładna. Jedyna szansą była bardzo droga operacja przeszczepu nerwów. Miała ona miejsce w specjalistycznej klinice w Paryżu w grudniu 2012 r. Sami nie bylibyśmy w stanie ponieść kosztów wyjazdu i operacji Obecnie cały sukces operacji zależy od fachowej rehabilitacji naszego maleństwa. Niestety, jest ona bardzo kosztowna dlatego w dalszym ciągu będziemy zbierać pieniądze i wierzymy, że z Państwa pomocą to się uda. Nie jesteśmy w stanie sami sfinansować kosztów dalszego leczenia i rehabilitacji, dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi wielkiego serca o wsparcie. Będziemy Państwu wdzięczni za każdą okazaną pomoc. Aby wspomóc nasze wysiłki prosimy o przekazywanie darowizn pieniężnych na konto organizacji pożytku publicznego FUNDACJI SPLOTU RAMIENNEGO, NR 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981 lub PODARUJ 1% PODATKU, KRS 0000142952, CEL SZCZEGÓŁOWY: WERONIKA IZAK Rodzice Weroniki – Agnieszka i Jarosław

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


12

Sportowe Okruchy

QQ Nowa sala gimnastyczna przy szkole w Łęce Mroczeńskiej w dwa lutowe dni (5-6.02.2013) gościła Finały Powiatu Kępińskiego w Unihokeju Szkół Podstawowych. Nasi sportowcy zdobyli cztery medale.

CZTERY MEDALE W NOWEJ SALI Gospodarze spisali się na medal a raczej na medale. Sportsmenki z Łęki wywalczyły srebro a ich koledzy złoto. Na uwagę zasługują również dwa brązowe medale sportowców ze Słupi. Zaciętej rywalizacji sportowej dorównywała organizacja zawodów. Gospodarze stawali na przysłowiowej głowie, by uczestnicy mistrzostw mogli wywieźć z Łęki jak najlepsze wrażenia. Był więc i gorący doping, i sprawna organizacja, i chwila na słodkie co nieco. Dodać należy, że był to debiut tego obiektu w organizacji zawodów na tym poziomie. W opinii wszystkich – debiut bardzo udany. (es)

Łęka Mroczeńska zdobyła srebro, a...

...Słupia – brąz

SREBRO I BRĄZ UNIHOKEISTÓW Z MROCZENIA Niebywałe emocje towarzyszyły Mistrzostwom Powiatu Kępińskiego w Unihokeju, które rozegrano w poniedziałek 4 marca w kępińskiej hali KOSiR. Wśród chłopców dwa pierwsze mecze zakończyły się remisami co już zapowiadało końcowe perturbacje z podziałem medali. W ostatnich meczach turnieju nasze drużyny – reprezentacje Gimnazjum w Mroczeniu – walczyły ze zmiennym szczęściem. Najpierw zawodnicy Jerzego Mosia nieznacznie pokonali odwiecznych rywali z Mikorzyna, a później unihokeistki Małgorzaty Mikoś uległy mikorzyniankom 1:2. W ten sposób mroczenianki dały się zepchnąć na trzecie miejsce, natomiast ich koledzy zmusili sędziów do przestudiowania regulaminu. Medalistów wskazała tzw. mała tabela – wyniki pojedynków pomiędzy bezpośrednimi rywalami. Srebrny medal i awans do Finału Rejonu Kaliskiego przypadł w udziale zawodnikom z Mroczenia. (es)

QQ Tegoroczne Mistrzostwa Gminy w Warcabach Klasycznych na pewno zapamiętamy z niezwykłego powodu. Po raz pierwszy w krót-

kich dziejach baranowskiej imprezy mistrz zdołał obronić tytuł. Oskar Malcher z Donaborowa zrobił to w wielkim stylu wygrywając wszystkie pojedynki. Wśród dziewcząt dwie zawodniczki zdobyły taką sam ilość punktów więc o złoty medal musiały stoczyć dodatkowy pojedynek. Tu lepsza od Wiktorii Maciejewskiej z Łęki okazała się inna Wiktoria – Zychla ze Słupi. Obie warcabistki wywalczyły awans do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się 9 marca w Poznaniu.

OSKAR OBRONIŁ TYTUŁ W mistrzostwach wzięło udział 30 dzieci reprezentujących wszystkie nasze szkoły podstawowe. Walka najpierw toczyła się w grupach eliminacyjnych. Najlepsi zmierzyli się w finałach. – To naprawdę wielka sprawa, że staracie się organizować zawody w dyscyplinach nietypowych. Umysłowych. Warcaby czy szachy to przecież piękne gry, ale ktoś musi dzieciom to pokazać i stworzyć szansę na rywalizację i sukces – ocenia baranowskie mistrzostwa sędzia główny Alojzy Kabat z Ostrzeszowa. Taką szansę samorząd Baranowa tworzy skutecznie o czym najlepiej świadczy złoty medal Mistrzostw Wielkopolski zdobyty dwa lata temu przez Anię Maciejewską ze Słupi. Mistrzostwa z  olimpijską swadą otworzyła Teresa Mazurkiewicz – dyrektor szkoły w Baranowie. Nagrody – medale i dyplomy – ufundował Urząd Gminy w Baranowie. Mistrzowie otrzymali zaś Oskar Malcher (z lewej) w pojedynku z rąk sekretarza Gminy Marka Potarzyckiego pendrivy z herbem Baranowa. W przerwie z  najmłodszym uczestnikiem mistrzostw zawodów wszyscy ich uczestnicy przekonali się jak smaczne sandwiche potrafi przygotować Piotrusiem Jarychem z Baranowa kuchnia w baranowskiej szkole. (es)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.


Sportowe Okruchy

13

QQ Osiem zespołów stanęło na starcie turnieju dla Orlików (r.2002 i młodsi) o Puchar Przewodniczącego RMiG Kępno. W tym gronie nie

zabrakło naszych piłkarzy. Obu zespołom zabrakło odrobiny sportowego szczęścia. „Strażak” Słupia przegrał finał rzutami karnymi natomiast „Pionierowi” Baranów najpierw zabrakło trzech goli, by móc zagrać w półfinale, a później precyzji w serii rzutów karnych w meczu o 5. miejsce.

SŁUPIA W FINALE – BARANÓW NA 5. MIEJSCU Baranów i Słupia są jedynymi ośrodkami w naszej Gminie, w których pracuje się systematycznie z dziećmi w tym wieku. Baranowski „Pionier” to przy tym przypadek szczególny, bowiem w jego składzie znajdujemy tylko czterech chłopców z tego rocznika. Trzech z nich wystąpiło w kępińskim turnieju. – W klubie trenuje 19 piłkarzy z roczników2003, 2004, 2005. To prawie wszyscy chłopcy w tym wieku będący uczniami szkoły w Baranowie. Oprócz nich są w „Pionierze” są jeszcze dzieci z Janków, Donaborowa, Mroczenia, Grębanina i Lasek. Innymi słowy prawie zawsze jesteśmy w turnieju najmłodsi. W tym również tak było. – tłumaczy prezes klubu Andrzej Hełka. (es)

Słupia

PINGPONGOWA LIGA NA PÓŁMETKU

Łęka Mroczeńska: Piotr Parzonka, Tomasz Froń, Marek Zaremba, Nikodem Wylęga, Marta Parzonka-Adamska

Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.

Więcej na str. 14

Baranów

DWA BRĄZOWE MEDALE SPORTOWCÓW Z MROCZENIA 5 lutego 2013 r. odbyła się kolejna powiatowa edycja rozgrywek w koszykówce dziewcząt w kategorii szkół gimnazjalnych. W tym roku finał powiatowy rozegrany został w hali sportowej w Rychtalu. Reprezentacja dziewcząt Gimnazjum w Mroczeniu turniej zakończyła na trzecim miejscu, co uważamy za sukces sportowy. W finale Gimnazjum Nr 1 z Kępna pokonało zespół z Rychtala, czwarte miejsce zdobyły dziewczęta z Trzcinicy a piąte – Gimnazjum Nr 2 w Kępnie. Gimnazjum Mroczeń: Anita Bednara, Natalia Kaczmarek, Kasia Jańska, Roksana Rokicka, Natalia Skiba, Marcelina Biegańska, Magda Kula, Andżelika Możdżanowska, Monika Jarych, Klaudia Bryza. Trener: Małgorzata Mikoś. Następnego dnia w tej samej hali rozegrano Mistrzostwa Powiatu w koszykówce chłopców. Do rozgrywek stawiło się sześć zespołów, które rywalizowały w dwóch grupach. Nasza szkoła, po rozgrywkach grupowych, w których zajęła drugie miejsce, otrzymała prawo gry o trzecie miejsce w całym turnieju ze szkołą w Bralinie. W dramatycznym i emocjonującym meczu, który zakończył się dogrywką Mateusz Froń zdobył decydujący kosz na wagę trzeciego miejsca i pucharu, który wszyscy zawodnicy jak i opiekun przyjęli z wielką radością. Reprezentanci naszej szkoły w tym turnieju to: Miłosz Albert, Mateusz Froń, Grzegorz Łakomy, Jakub Lorek, Kacper Berski, Nikodem Wylęga, Szymon Gogół, Jakub Strąk. Trener: Jerzy Moś.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


14

Gminna Liga Tenisa Stołowego

PINGPONGOWA LIGA NA PÓŁMETKU Druga edycja naszej Ligi dotarła do półmetka. Kończące się rozgrywki eliminacyjne tylko podsyciły emocje związane z pytaniem kto wygra w tym roku? Pojawiły się nowe wątpliwości. W grupie A swoją siłę potwierdziła Łęka Mroczeńska, ale pamiętajmy, że wycofała się z ligi Słupia, więc o prawdziwej wartości drużyny sołtysa

Łukasza Jerzyka możemy przekonać się dopiero w finale. Najbardziej wyrównana rywalizacja toczy się w grupie B gdzie o dwa premiowane awansem miejsca walczą Grębanin, Urząd Gminy i Marianka. W grupie D po kreczach Muratora i Żurawińca na placu boju pozostał osamotniony Baranów. W grupie C bezkonkurencyjny jest

Jankowy: Jerzy Skiba, Artur Kmieciński, Piotr Jerczyński, Kamil Kanclerz, Marta Lorenz

Mroczeń: Krzysztof Rabiega, Szymon Balcer, Ireneusz Dudziak, Bartek Rabiega, Alicja Nawrot

Marianka Mroczeńska: Karol Tomaszek, Damian Noculak, Zenon Noculak, Oskar Tomaszek, Joanna Tomaszek

GRUPA A Nasza liga ruszyła 29 stycznia. Niestety trzy drużyny poinformowały o wycofaniu się z rozgrywek. Szkoda, bo malutki Żurawiniec w ubiegłym roku potrafił tworzyć bardzo sympatyczną atmosferę no a Słupia to przecież piąta siła poprzedniej edycji. W grupie A Łęka Mroczeńska dwa razy ograła Joankę. O sile ubiegłorocznych mistrzów stanowią: bardzo wyrównany skład i dyscyplina wszystkich graczy. Warto jednak podkreślić ambicję graczy z Joanki. Ozdobą obu spotkań były pojedynki najstarszych zawodników. Choć Mieczysław Kurzawa z Joanki o ponad 20 lat przekracza regulaminowy limit wieku w tej kategorii, to przy stole walczy jak Grubba w najlepszych latach. Ciekawie wyglądały też pojedynki deblowe, gdzie po zmianach regulaminowych występować mogą tylko najstarszy z najmłodszym zawodnikiem zespołu. GRUPA B Tu bezkonkurencyjna jest… Marianka. Takiej oprawy meczu nie powstydziliby się pierwszoligowcy. Przy jednym stole kawa, herbata, ciasteczka a przy drugim zacięte pojedynki. I choć oba mecze ostatecznie Marianka nieznacznie przegrała, to już teraz zgłasza aspiracje do zdobycia pucharu fair-play. Grębanin: Sławomir Dyduch, Damian Dyduch, Krzysztof Dziergwa, Patryk Lorek, Natalia Rabiega GRUPA C W te grupie z pewnością ostra rywalizacja o drugie premiowane awansem miejsce toczyło się między Donaborowem a Jankowymi. Mroczeń okazał się bezkonkurencyjny. Na uwagę zasługuje jednak wysoka forma najlepszego w ubiegłym

Mroczeń. Tuż za nim, po dwóch zwycięstwach nad rywalem zza miedzy – Jankowami – miejsce drugie wywalczył Donaborów. Przed nami mecze półfinałowe a później finały, które rozegrane zostaną w Mroczeniu. (es)

Urząd Gminy: Artur Kosakiewicz, Arkadiusz Krawczyk, Leszek Siwek, Martyna Siwek, Bogumiła Lewandowska-Siwek

Joanka: Marek Olejnik, Łukasz Szlezynger, Mieczysław Kurzawa, Dominik Nowak, Magda Kubera

roku juniora. Kamil Kanclerz z Janków wygrał wszystkie swoje mecze (dwa single i dwa deble). GRUPA D Baranowianie dwa razy czekali na z zawodników z Muratora, ale się nie doczekali.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.


Na Finiszu – Komunikaty i Ogłoszenia Urząd Gminy w Baranowie, Ewidencja Ludności informuję, iż od dnia 1 stycznia 2013 roku na podstawie ustawy z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień m. in.:

• • • • • • • •

wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu; wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego REGULAMIN przez pełnomocnika; odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku WWW.BARANOW.PL meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej; zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państwa EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy; likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów; likwidację obowiązków właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikacji obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników; wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego; wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

15

URZĄD GMINY W BARANOWIE ZAPRASZA NA INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA GMINY W TENISIE STOŁOWYM

O PUCHAR WÓJTA GMINY BARANÓW ŁĘKA MROCZEŃSKA, 16.03.2013 KATEGORIE: MIESZKAŃCY GMINY BARANÓW ZAMELDOWANI TU NA STAŁE KOBIETY: POWYŻEJ 17 ROKU ŻYCIA MĘŻCZYŹNI: 1. 17-35 LAT 2. 36-50 LAT 3. POWYŻEJ 50 LAT

ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE PRZYJMUJEMY DO 9 MARCA 62 78 10 454 790 307 797

Komunikat Wójta Gminy Baranów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Baranów Informuje, że Gmina Baranów przeznacza do sprzedaży nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Baranów na osiedlu Murator. Działki numer 1646, 1647, 1648, 1649 zlokalizowane są przy ul. Dębowej (prostopadła do ul. Geodetów), zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów, znajdują się w jednostce bilansowej MN/U45 i wyznaczone są pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, związanych z obsługą osiedla. Działka 1651 znajduje się przy ulicy Brzozowej (prostopadła do ul. Geodetów), zlokalizowana jest w jednostce bilansowej MU 10 i wyznaczona jest jako pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, niskiej intensywności, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą i szeregową. Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej – 3 kondygnacje nadziemne, w tym dwie pełne i jedna poddasza użytkowego, lecz nie więcej w sumie niż 12 m. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21 – pok. nr 302, tel. 62 78-10-432. Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Baranowie uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Baranów odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych w następujących terminach: 20 kwietnia 2013 roku – BARANÓW, BARANÓW – MURATOR, LISINY, JANKOWY, DONABORÓW, SŁUPIA POD KĘPNEM, MŁYNARKA 27 kwietnia 2013 roku – MROCZEŃ, FELIKSÓW, JOANKA, ŁĘKA MROCZEŃSKA, MARIANKA MROCZEŃSKA, JUSTYNKA, ŻURAWINIEC, GRĘBANIN, GRĘBANIN KOL. I i II, LIPKA Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble, sprzęt AGD, RTV, wykładziny, dywany, elementy stolarki budowlanej oraz odpady budowlane itp.) należy wystawiać przed posesję w dniu zbiórki. Zbiórka odbędzie się w godzinach od 7.00 do 15.00. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą tylko od mieszkańców posiadających umowę z Urzędem Gminy w Baranowie na wywóz odpadów komunalnych, odbiór jest bezpłatny. Zbiórka nie dotyczy innych rodzajów odpadów, np. odpadów komunalnych. Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


16

Reklama

DBAMY O TWOJE WNĘTRZE MEBLE SKRZYNIOWE

MEBLE TAPICEROWANE

MEBLE DREWNIANE

P. P. H.U. DOLMAR Sp. Jawna Donaborów 62, 63- 600 Kępno tel. +48 62 79 128 50 fax +48 62 79 128 53 e -mail: biuro@dolmar.pl e -mail: dolmar@kl.onet.pl w w w.dolmar.pl

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 8 (8)  |  styczeń/luty 2013 r.


KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH W 2013 ROKU Nazwa imprezy

Data

Miejsce

Gminny Konkurs Kolęd

8 stycznia

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Rocznica Powrotu Ziemi Kępińskiej do macierzy

15-16.02

ZS w Baranowie

Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Warcabach

01.03

ZS w Baranowie

Gminna Amatorska Liga Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy. Finał w Mroczeniu

Styczeń-kwiecień

Domy ludowe

Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn

16.03

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Unihokeju (dziewczęta i chłopcy)

16-17.01

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Finał Powiatu Szkół Podstawowych w Unihokeju Szkół Podstawowych (dziewczęta i chłopcy)

05-06.02

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Spartakiada szkół

15-16.01

Gimnazjum Mroczeń

Bal Karnawałowy dla dzieci

27.01

Mroczeń

Konkurs Poezji Dziecięcej I – III

luty

SP w Grębaninie

Ogólnoszkolny Przegląd Teatralny

14.03

SP Słupia

Pokaz Potraw i Dekoracji Świątecznych „Wielkanocny Stół”

20 marca

Słupia

Konkurs Ortograficzno – Gramatyczny I - III

kwiecień

SP w Grębaninie

Olimpiada Pływacka

Maj

Basen w Słupi

Turniej o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

Maj

ZS w Słupi pod Kępnem

Konkurs plastyczny – oddziały przedszkolne. Spotkanie z Bajką – oddziały przedszkolne

5-6.06

Grębanin

Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej (szk.podstawowe)

kwiecień

Baranów – „Orlik”

Święto Narodowe 3 Maja

3 maja

Baranów

Konkurs języka angielskiego klas I – III

13 maja

ZS w Donaborowie

Turniej Wiedzy o Gminie

22 maja

ZS w Baranowie

Olimpiada Świetlic Środowiskowych

15 czerwca

ZS w Donaborowie

Gminny „Dzień Matki”

23 maja

Mroczeń

Festyny Sołeckie

maj - wrzesień

Rady Sołeckie

Konkurs Piosenki Pokolenia JP II

Maj

Gimnazjum w Mroczeniu

Plener Malarski

czerwiec

Baranów

Dni Baranowa

8-9 czerwca

Baranów

Baranowskie Lato w Siodle

Lipiec

Baranów

Liga Mistrzów Orlika o Puchar Wójta

lipiec

„Orlik”

Dożynki Gminne

18 sierpnia

Jankowy

Ogólnopolskie Turnieje piłkarskie dla dzieci (CocaCola;Tymbark; Puchar Premiera Tuska)

Wrzesień - październik

„Orlik”

Odsłonięcie odnowionego pomnika

22 września

Słupia

Pożegnanie Lata. Festyn piłkarski na Orliku (turniej dla dzieci)

wrzesień

„Orlik”

Dzień Edukacji Narodowej

październik

Gimnazjum w Mroczeniu

Święto Pieczonego Ziemniaka

październik

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Festiwal Piosenki Dziecięcej

październik

ZS w Słupi pod Kępnem

Konkurs plastyczny „UZALEŻNIENIA”

listopad

Gimnazjum w Mroczeniu

Narodowe Święto Niepodległości

listopad

SP Baranów

Słupski Karp

Grudzień

ZS w Słupi pod Kępnem

Spotkanie z Mikołajem

6 grudnia

Baranów

Spotkanie Opłatkowe

grudzień

Baranów

Kolędowanie przy choince

28.12

Baranów

Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej


NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Baranów Od 1 lipca 2013 roku obowiązywać będą nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Od tego dnia Gmina będzie odpowiadać za odpady komunalne. Aktualnie nieposegregowane śmieci w zdecydowanej większości trafiają na wysypiska zanieczyszczając środowisko. Segregowanie odpadów komunalnych pozwoli uzyskać surowce wtórne do ponownego wykorzystania. Decydując się na selektywną zbiórkę odpadów zapłacimy mniej. To podwójna korzyść dla nas i środowiska naturalnego.

Do dnia 31 marca 2013 roku należy składać deklarację na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kto składa deklarację?

Ile wynosi miesięczna stawka?

– właściciel nieruchomości, – użytkownik wieczysty, – zarząd /zarządca wspólnoty lub Spółdzielni, – k ażdy inny podmiot zarządzający nieruchomością (np. właściciel samoistny).

– jeżeli segregujecie odpady 16 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, – jeżeli nie segregujecie odpadów 28 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Jak obliczyć wymiar opłaty za zagospodarowanie odpadów? stawka opłaty x współczynnik korygujący = miesięczna kwota opłaty Współczynniki korygujące wynoszą w zależności od wielkości gospodarstwa domowego odpowiednio 0,4; 07; 0,9 i 1. Wymiar opłaty w zależności od wielkości gospodarstwa domowego będzie wynosił: 1) dla gospodarstw jednoosobowych ..................16 zł x 0,4 = 6,40 zł lub 28 zł x 0,4 = 11,20 zł 2) dla gospodarstw dwuosobowych . ...................16 zł x 0,7 = 11,20 zł lub 28 zł x 0,7 = 19,60 zł 3) dla gospodarstw trzyosobowych ......................16 zł x 0,9 = 14,40 zł lub 28 zł x 0,9 = 25,20 zł 4) dla gospodarstw zamieszkiwanych przez cztery osoby i więcej współczynnik korygujący wynosi 1 .............................................................................................16 zł x 1 = 16,00 zł lub 28 zł x 1 = 28,00 zł

Gdzie pobrać formularz deklaracji?

– w Urzędzie Gminy w Baranowie /parter – KASA/ – ze strony internetowej http://baranow.pl/ – u Sołtysa

Gdzie złożyć deklarację?

– w Urzędzie Gminy w Baranowie /parter – KASA/

Kiedy zapłacić? Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami na nowych zasadach upływa 30 września 2013 roku. Opłaty należy wnosić gotówką w kasie Urzędu Gminy w Baranowie lub przelewem na rachunek bankowy nr 63 8413 0000 0406 1311 2000 0002 Na przelewie należy do pisać „opłata za gospodarowanie odpadami” oraz wskazać adres nieruchomości której opłata dotyczy. W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z Urzędem Gminy w Baranowie tel. 062 78 10 432 lub gmina@baranow.pl

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 8  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 8  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement