__MAIN_TEXT__

Page 1

Urz¹d Gminy w Baranowie zaprasza do wspólnego redagowania albumu fotograficznego „Nasza Gmina Wczoraj i Dziœ”. Z góry dziêkujemy za u¿yczone fotografie. Po zeskanowaniu, niezw³ocznie je zwrócimy. Mo¿na je przynosiæ do sekretariatu Urzêdu Gminy.

ISSN 2084-1582 Bezp³atne Pismo Gminy Baranów

Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.

Ka¿da z tych fotografii wi¹¿e siê zapewne z jakimœ wa¿nym wydarzeniem. Ka¿de jest wa¿ne. Przejrzyjcie wiêc swoje rodzinne archiwa. Zapraszamy do wspó³pracy.

PO RAZ PIERWSZY W BARANOWIE „ALFA” I „BETA”

14 paŸdziernika po raz pierwszy w historii szko³y pasowano na uczniów dzieci dwóch klas I. Œlubowanie z³o¿y³o 35 dzieci: 17 z klasy Iá i 18 z klasy I â, w tym 22 szeœciolatków.


2

Na Starcie

Szkoda, ¿e klêska ¿ywio³owa, jak¹ w tym roku by³a susza, sta³a siê narzêdziem do zaatakowania mnie kosztem rolników naszej Gminy. Panowie w osobach: P. Stasiak i R. Taborski stwierdzili, ¿e trzeba rolnikom zamydliæ oczy, zrzuciæ winê na wójta i rolnicy we wszystkie k³amstwa i oszczerstwa uwierz¹. Ale rolnicy, drodzy Panowie, w dzisiejszych czasach potrafi¹ oddzieliæ ziarna od plew, to ludzie œwiatli, dobrze wykszta³ceni i trafnie oceniaj¹cy sytuacjê.

ODDZIELIC ZIARNA OD PLEW Szanowni Rolnicy Stanowczo zaprzeczam, ¿e nie dope³ni³am jakichkolwiek procedur zwi¹zanych z wnioskami suszowymi. Kiedy wp³ynê³y do urzêdu pierwsze wnioski (pod koniec lipca), zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku powo³a³am komisjê (Dz.U.2015 poz.187 ze zm.), która cyt: „sk³ada siê z co najmniej 3 osób, w tym 1 przedstawiciela oœrodka doradztwa rolniczego oraz 1 przedstawiciela izby rolniczej maj¹cych wykszta³cenie wy¿sze albo œrednie w zakresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa lub rybactwa…” Taki warunek spe³nia³y osoby: 1. Pawe³ Stasiak 2. Roman Taborski 3. Jan Mo¿d¿anowski 4. Jerzy Florczak Pani Ma³gorzata Matuszewska – pracownik urzêdu gminy - zgodnie z cytowanym rozporz¹dzeniem nie mog³a byæ ju¿ w Komisji ds. szacowania szkód, ale przyjmowa³a wszystkie wnioski, pomaga³a w ich wype³nianiu, weryfikowa³a dane, przekazywa³a wnioski do w/w komisji. Niestety, suszy, jako klêski ¿ywio³owej, w Polsce nie og³oszono (pomimo wielu apeli samorz¹dowców i rolników), a wnioski o szacowanie szkód nap³ywa³y w naszej gminie i ca³ym powiecie w jednakowym czasie i w ogromnej iloœci. Jednym z pierwszych rolników, który z³o¿y³ wniosek (23.07.2015) by³ p. Roman Taborski. Pan Taborski jako radny naszej gminy, cz³onek Komisji Rolnictwa, cz³onek Komisji do spraw szacowania szkód i bliski kolega p. Stasiaka – pracownika WODR nie przyszed³ do mnie poinformowaæ o problemie, nie próbowa³ z pracownikiem WODR poinformowaæ Was Drodzy Rolnicy, co do mo¿liwoœci sk³adania wniosków ju¿ w lipcu, nie zwo³a³ Komisji Rolnictwa…. Po prostu oprócz z³o¿enia swojego wniosku do gminy nie zrobi³ NIC. A dlaczego? Rolnicy stali siê broni¹ w walce opozycja kontra wójt. Myœlenie tych panów by³o proste: „Sarnowski pop³yn¹³ na powodzi, a my j¹ (bo tylko tak w najlepszym razie zwracaj¹ siê o mnie ci panowie) zaszachujemy na suszy. Pani Kierownik ARiMR w Kêpnie poinformowa³a mnie, ¿e pierwsze wnioski z gmin w powiecie kêpiñskim zaczê³y nap³ywaæ w drugiej po³owie lipca, tak jak wnioski z Gminy Baranów, ale iloœæ oszacowanych szkód i odszkodowañ by³a zale¿na od oceny komisji. Nasuwa siê wiele pytañ na które mo¿emy odpowiedzieæ sobie sami, ale przykro mi jest bardzo, ¿e kosztem tej grupy spo³ecznej, która pracuje najciê¿ej, której nale¿y siê jak najwiêksza pomoc i wsparcie rozgrywa siê walkê o w³adzê i obsadzanie sto³ków. Bogumi³a Lewandowska-Siwek wójt Gminy Baranów

10 listopada minister sportu podj¹³ decyzjê o dofinansowaniu sali gimnastycznej w Donaborowie

MINISTERIALNA DOTACJA Gmina Baranów podjê³a starania aby uzyskaæ wsparcie finansowe na budowê hali w m. Donaborów ju¿ w roku 2014. W 2015 roku podjêto decyzjê o umieszczeniu projektu w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2018, a pod koniec maja 2015 r. Urz¹d Gminy w Baranowie z³o¿y³ wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ w Donaborowie”. W sierpniu urzêdnicy ministerstwa dokonali wizji lokalnej na miejscu budowy, pozytywnie oceniaj¹c zaawansowanie prac. 10 listopada minister podj¹³ decyzjê o dofinansowaniu. Umowa z Wójtem Gminy Baranów zosta³a ju¿ podpisana. Opiewa ona na kwotê 599 400,00 z³, co stanowi prawie 30% ca³kowitych kosztów zadania. (kach)

KOMUNIKAT RADY SOLECKIEJ BARANOWA Od czterech lat Rada Soùecka Baranowa koordynuje dzia³ania na rzecz renowacji miejscowego cmentarza. S³u¿¹ temu kwesty wœród mieszkañców oraz zbiórki w na cmentarzu w Œwiêto Zmar³ych. W tym roku 1 listopada zebrano 470 z³. Zgromadzone wczeœniej œrodki pozwoli³y na rozpoczêcie I etapu kolejnego zadania wyznaczonego Radzie przez mieszkañców so³ectwa, czyli wymiany ogrodzenia. Jeszcze przed listopadowym œwiêtem wymieniona zosta³a furtka wraz z obrze¿ami. Kosztowa³o to 2380 z³. Stara bramka oddana zosta³a na z³om. Uzyskane w ten sposób 45 z³ powêdrowa³o na konto. Chêtni mog¹ wp³acaæ datki na ten cel (SBL w Baranowie. Konto Rady So³eckiej w Baranowie. Cel: remont cmentarza.) Jeszcze w tym roku wymieniony zostanie ca³y front ogrodzenia. Dalsze prace zale¿eæ bêd¹ od woli mieszkañców wyra¿onej na najbli¿szym zebraniu wiejskim. Zenon Marsza³ek - So³tys Baranowa

Nie zmarnuj okazji do czynienia dobra. W tym roku ponownie rusza akcja Caritas Diecezji Kaliskiej pn.: TYTKA CHARYTATYWNA Torby s¹ dostêpne w sekretariacie urzêdu oraz bibliotekach w Baranowie i w Mroczeniu. Chc¹c pomóc: „zabierz (tytkê) do domu i wype³nij artyku³ami spo¿ywczymi oraz chemicznymi (zapakuj osobno)". Oddaj do sekretariatu Urzêdu Gminy w Baranowie do 06 grudnia 2015 r. My zawieziemy paczki do centrali Caritas w Kaliszu. PROPONOWANE ARTYKU£Y SPO¯YWCZE: cukier, kawa, herbata, ry¿, kasza, mas³o, margaryna, olej, s³odycze, bakalie, konserwy. ARTYKU£Y CHEMICZNE: œrodki pior¹ce i œrodki czystoœci.

Nie zmarnuj okazji do czynienia dobra.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.


W Baranowskim Urzedzie

3

Od 1 sierpnia 2015, w ramach zastêpstwa, funkcjê podinspektora ds. obs³ugi Rady Gminy oraz Obrony Cywilnej i Dzia³añ Kryzysowych w Urzêdzie Gminy w Baranowie roku pe³ni Ma³gorzata Fras.

NOWE TWARZE W URZEDZIE BIURO RADY I OBRONNOŒÆ Do zakresu zadañ na tym stanowisku nale¿y m.in. obs³uga administracyjno kancelaryjna biura Rady Gminy oraz czynnoœci organizacyjne zwi¹zane przeprowadzaniem sesji, posiedzeñ i spotkañ Rady, jej komisji i wójta. W Urzêdzie Gminy zajmuje siê tak¿e planowaniem i koordynowaniem dzia³añ w zakresie obrony cywilnej oraz opracowywaniem i realizacj¹ programów i procedur reagowania kryzysowego. Ma³gorzata Fras jest absolwentk¹ Uniwersytetu Wroc³awskiego, posiada wykszta³cenie wy¿sze magisterskie. Od 27 lat mieszkanka Baranowa. Prywatnie mi³oœniczka psów i polskiego morza. Czas wolny spêdza na basenie lub z dobr¹ ksi¹¿k¹. Kocha literaturê wspó³czesn¹. (es) GP.6845.03.2015.KS

Baranów, dnia 6 listopada 2015 roku WÓJT GMINY BARANÓW ogùasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaý nieruchomoúci stanowiàcych wùasnoúã Gminy Baranów

I. ZAKRES OGÙOSZONEGO PRZETARGU: Wyznacza siæ do sprzedaýy nieruchomoúci poùoýone na terenie gminy Baranów, z wykazu nieruchomoúci z dnia6 sierpnia 2015 roku oraz z dnia 23 wrzeúnia 2015 nie obciàýone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie bædàce przedmiotem zobowiàzañ, bliýej opisane w poniýszej tabeli : Lp. Obrêb Geodezyjny

Nr Dzia³ki

Powierzchnia

1646

0,0833 ha

1647

0,0643 ha

3.

1648

0,0673 ha

NieruchomoϾ gruntowa niezabudowana

4.

1642

0,0802 ha

NieruchomoϾ gruntowa niezabudowana

1. 2.

Baranów

Nr Ksiêgi Wieczystej

Opis o sposób zagospodarowania nieruchomoœci Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana

KZ1E/00033261/9

NieruchomoϾ gruntowa niezabudowana

II. PRZEZNACZENIE: Zgodnie z obowiàzujàcym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów zatwierdzonym uchwaùàNr XXVI/129/2004 Rady Gminy w Baranowie z dnia 20 grudnia 2004r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 29, poz. 750z dnia 8 marca 2005r./ ze zmianami w uchwale Nr XII/86/2008 Rady Gminy w Baranowie z dnia 03 marca 2008r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 72, poz. 1401 z dnia 8 maja 2008r./ oraz uchwale Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy w Baranowie z dnia 23 kwietnia 2010r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 145, poz. 2766 z dnia 26 lipca 2010r./ : dziaùki numer 1646, 1647, 1648 i 1642 znajdujà siæ w jednostce bilansowej MN/U45 i wyznaczone sà pod zabudowæ mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usùug nieuciàýliwych, zwiàzanych z obsùugà osiedla. III. FORMA SPRZEDAÝY ORAZ CENA: IV. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU. Przetarg odbædzie siæ w dniu 10 grudnia 2015 roku tj. czwartek o godz. 1000 w sali 303 w Baranowie przy ul. Rynek 21. Warunkiem wziæcia udziaùu w przetargu jest wpùacenie kwoty wadium w wysokoúci 10% ceny wywoùawczej od kaýdej pozycji przetargowej, przelewem na rachunek bankowy nr 09 8413 0000 0406 1311 2000 0004 najpóêniej do dnia 7 grudnia 2015 roku, tytuùem: przetarg na sprzedaý nieruchomoúci, numer ewid. dziaùki oraz miejscowoúã. Uczestnik przetargu zobowiàzany jest przedùoýyã komisji dowód wpùaty wadium oraz dowód toýsamoúci. V. INFORMACJE DODATKOWE. Cena uzyskana w przetargu bædzie stanowiùa cenæ nabycia i wymagana bædzie do zapùacenia przed podpisaniem umowy notarialnej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygraù przetarg zalicza siæ na poczet ceny nabycia, zaú pozostaùym uczestnikom bioràcym udziaù w licytacji wadium zwraca siæ niezwùocznie po zamkniæciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia siæ uczestnika, który przetarg wygraù od zawarcia umowy. O wysokoúci postàpienia decydujà uczestnicy przetargu, z tym ýe postàpienie nie moýe wynosiã mniej niý 1% ceny wywoùawczej, z zaokràgleniem w góræ do peùnych dziesiàtek zùotych. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z nabywcà po zakoñczeniu przetargu. Koszty sporzàdzenia umowy sprzedaýy ponosi nabywca. Dodatkowe informacje moýna uzyskaã w Urzædzie Gminy w Baranowie pok. 302, tel. 627810432.

Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronikarz So³ecki FUNDUSZ SOÙECKI NA 2016 ROK

4

Lp.

So³ectwo

Zadania

Wydatek

Kwota funduszu

1.

¯urawiniec

Modernizacja Domu Ludowego

13 791,22

15 714,43

2.

S³upia pod Kêpnem

Doposaýenie boiska

10 000,00

34 236,23

Remont kuchni i ch³odni na sali OSP

14 500,00

Doposa¿enie placu zabaw M³ynarka

3 000,00

Doposa¿enie placu zabaw przy bloku ul. Leœna

3 000,00

Stowarzyszenie seniorów

1 236,23

Remont bie¿¹cy chodników,przepustów

2 500,00

Odnowienie toalet na zewn¹trz Sali

29 000,00

Malowanie ogrodzenia boiska wraz z trybun¹

2 000,00

Doposa¿enie KGW

2 000,00

Zagospodarowanie terenu przy œwietlicy

1 000,00

Organizacja dnia seniora

236,23

Remont altanki przy Domu Ludowym

3 000,00

Doposa¿enie kuchni w Domu Ludowym

9 359,28

Zakup i monta¿ klimatyzacji

21 000,00

Doposa¿enie kuchni w sali OSP

2 992,45

Dofinansowanie ko³a emerytów

1 000,00

3.

4.

5.

Mroczeñ

Marianka Mroczeñska

£êka Mroczeñska

34 236,23

12 359,28

24 992,45

6.

Joanka

Budowa chodnika w kierunku S³upi

16 056,79

16 056,79

7.

Jankowy

Bal seniora

971,00

27 971,00

Wyposa¿enie kuchni i remonty w Domu Ludowym

20 000,00

Zakup opa³u do Domu Ludowego

3 400,00

Przebudowa wjazdu i prace na zewn¹trz remizy OSP

3 600,00

Modernizacja i doposa¿enie boiska sportowego

14 000,00

Doposazenie sali, zakup sprzetu, uporzadkowanie terenu wokól sali Domu Ludowego

15 736,23

Modernizacja stawu wiejskiego w Grêbaninie

2 500,00

Organizacja do¿ynek wiejskich

2 000,00

Oczyszczenie zbiornika retencyjnego oraz wymiana rur przepustowych

21 670,78

Utrzymanie boiska sportowego

1 500,00

Ko³o Seniorów

1 000,00

Doposa¿enie kompleksu sportowego ORLIK

28 236,23

Dofinansowanie dnia sportu - klub sportowy PIONIER

1 000,00

Dofinansowanie dnia seniora Kola Emerytów i Rencistów w Baranowie

1 000,00

Dofinansowanie festynu stra¿ackiego

3 000,00

Wypo¿yczenie namiotów na imprezy so³eckie

1 000,00

Budowa altanki grillowej

34 236,23

8.

9.

10.

11.

Grêbanin

Donaborów

Baranów

Baranów Os. Murator

SUMA:

34 236,23

24 170,78

34 236,23

34 236,23 292 445,88

Mateusz Jañczak jest jednym z kilku nowych w naszej Gminie so³tysów. Mieszkañcy Joanki zdecydowali, ¿e w ramach funduszu so³eckiego zbuduj¹ chodnik w kierunku S³upi.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.


Kronikarz Dzieñ i Fundusze Matki Unijne

5

Od czerwca 60 mieszkañców naszej Gminy korzysta z przywilejów przys³uguj¹cych beneficjentom unijnego projektu pn.:„Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów” wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Dzia³anie 8.3 „Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Oœ priorytetowa 8 „Spo³eczeñstwo informacyjne zwiêkszanie innowacyjnoœci gospodarki”. Projekt ten dotyczy osób zagro¿onych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepe³nosprawnoœci. W jego ramach Gmina zakupi³a 120 laptopów z oprogramowaniem oraz drukarkami. 60 sztuk trafi³o do wczeœniej wy³onionych gospodarstw domowych, a kolejne 60 do szeœciu szkó³ z naszej gminy, po 10 laptopów dla ka¿dej. Dodatkowo mieszkañcy otrzymali drukarki, natomiast do szkó³ trafi³y urz¹dzenia wielofunkcyjne.

PRZECIWDZIALANIE

WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY BARANÓW KONIECZNA DODATKOWA LISTA Komisja Rekrutacyjna (przedstawiciel GOPS-u, koordynator projektu, kierownik Zespo³u Obs³ugi Szkó³ oraz Wójt Gminy Baranów), stanê³a przed trudnym zadaniem wy³onienia 60 gospodarstw domowych, którym mia³a zostaæ przyznana pomoc w ramach tego projektu. Choæ kryteria naboru by³y bardzo precyzyjne, to i tak do 26.09.2014r., a wiêc daty zamkniêcia rekrutacji, wp³ynê³o a¿ 98 wniosków. W zwi¹zku z tym komisja postanowi³a wy³oniæ tak¿e listê rezerwow¹ z 10 gospodarstwami, które pomoc otrzymaj¹ w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. UMOWA NA SPRZÊT… Kolejnym etapem by³o og³oszenie przetargu na dostawê sprzêtu komputerowego oraz Internetu. Na tym etapie przytrafi³y siê kolejne problemy, które mia³y ogromny wp³yw na terminowoœæ dostawy sprzêtu do Beneficjentów. Wreszcie 30 kwietnia 2015 roku Gmina Baranów reprezentowana przez Wójta - Bogumi³ê Lewandowsk¹ - Siwek podpisa³a umowê na dostawê sprzêtu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarkami. W drodze przetargu zosta³a wy³oniona firma „CEZAR sp. j.” Cezary Machnio i Piotr Gêbka z Radomia, która zapewni³a i¿ sprzêt zostanie dostarczony z koñcem maja b.r. …ORAZ INTERNET 12 maja 2015 roku Gmina Baranów podpisa³a umowê na dostawê Internetu w ramach projektu. Firma, z któr¹ umowa zosta³a zawarta to „ZAPNET Sp. J.” z Odolanowa. Internet o transferze 8 Mb/s dostarczany do Beneficjentów zosta³ zapewniony przez 12 miesiêcy. Po tym czasie odbiorca sam zdecyduje czy bêdzie chcia³ dalej korzystaæ z tej us³ugi, czy mo¿e zechce zmieniæ operatora. Jednak taka zmiana wi¹zaæ siê bêdzie z ponoszeniem kosztów, natomiast pozostanie w projekcie zapewnia darmowy Internet do koñca 2020 roku. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z trwa³oœci¹ projektu poniesie Gmina Baranów, poniewa¿ takie s¹ za³o¿enia projektu. BENEFICJENCIE, DBAJ O KOMPUTER! Upragniona przez wszystkich Beneficjentów dostawa sprzêtu komputerowego i drukarek odby³a siê 10 czerwca 2015 roku. Wszyscy, którzy zostali objêci pomoc¹, zostali tak¿e poinformowani o prawid³owym u¿ytkowaniu u¿yczonego sprzêtu, a tak¿e podpisali umowy u¿yczenia z Gmin¹ Baranów obowi¹zuj¹ce do koñca 2020 roku. Wraz z koñcem tego okresu sprzêt zostanie przekazany na w³asnoœæ Beneficjentom. To jednak nie zwalnia ich z obowi¹zku prawid³owego u¿ytkowania komputerów, jak i raportowania na bie¿¹co koordynatorowi oraz informatykowi projektu stanu faktycznego w jakim u¿yczony sprzêt siê znajduje. CZAS NA NAUKÊ, CZAS NA PRACÊ Projekt zak³ada³ tak¿e przeprowadzenie szkoleñ z zakresu podstawowej obs³ugi komputerów. Przeprowadzi³a je kadra informatyków pracuj¹cych na sta³e w szko³ach Gminy Baranów. tam te¿ odby³y siê szkolenia. Spotkania szkoleniowe mia³y one bardzo przyjazny charakter. Tematyka szkoleñ okaza³a siê bardzo pomocna dla osób, którym zosta³y u¿yczone komputery przenoœne do domów. Gmina Baranów ¿yczy wszystkim Beneficjentom owocnej pracy na nowym sprzêcie. Bartosz Malinowski

Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


6

Krok Po Kroku. Przegl¹d Inwestycyjny

Gmina Baranów zakoñczy³a II etap zadania pn. „Przebudowê ul. Przy Torach w Baranowie

NIE TYLKO „MURATOR” SiE CIESZY Zadanie obejmowa³o przebudowê z poszerzeniem odcinka drogi o d³ugoœci 846 m, wykonanie nowego oœwietlenia drogowego w rejonie skrzy¿owania z ul. Geodetów oraz przebudowê skrzy¿owania z ul. Geodetów. Zadaniu przyznane zosta³o dofinansowanie w postaci dotacji w kwocie 240 764,00 z³ w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – Rozwój”. £¹czna wartoœæ wykonanych robót wynios³a 503 tys. z³otych. Wykonawc¹ robót by³o Kêpiñskie Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe. (jam)

Zakoñczono przebudowê dwóch dróg gminnych Jankowach.

JANKOWY. DWIE DROGI W ramach prac dokonano przebudowy: - drogi gminnej przy boisku sportowym, która na odcinku 166 m otrzymaùa nowà jezdniæ bitumicznà wraz z systemem kanalizacji deszczowej oraz w ykonano utwardzenia placu przed boiskiem sportow ym z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe. - drogi dojazdowej do gruntów rolnych, która na odcinku 100 m otrzymaùa nowà nawierzchniæ bitumicznà wraz z umocnieniem poboczy. Wartoúã wykonanych prac wyniosùa 201 tys. zù. Wykonawcà robót byùo Kæpiñskie Przedsiæbiorstwo Drogowo-Mostowe. (jam) Zakoñczy³y siê prace zwi¹zane z przebudow¹ kanalizacji deszczowej na ul Strumykowej w Baranowie.

STRUMYKOWA PO LIFTINGU Na odcinku 55mb wraz z przeùo¿eniem nawierzchni drogi na d³ugoœci 128 mb. Realizacja zadania przyczyni siê poprawy stanu infrastruktury drogowej w centrum Baranowa. Wartoœæ umowna robót wynosi 205 tys. z³. Wykonawc¹ zadania jest firma PROGRES-Sebastian Kurpisz z Leszna. (jam)

Droga przy szkole w Donaborowie zostanie wyremontowana

DONABORÓW REMONT DROGI PRZY SZKOLE Podpisana zostaùa umowa z wykonawc¹ Przedsiêbiorstwo Budowlane „M.Wawrzyniak” z siedzib¹ w Ostrzeszowie na wykonanie robót zwi¹zanych z przebudow¹ drogi gminnej przy szkole w Donaborowie. Zakres zadania obejmuje przebudowê drogi na d³ugoœci ok. 150 mb. na drogê o nawierzchni bitumicznej oraz budowê odcinków sieci wodoci¹gowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wartoœæ umowna robót wynosi: 272 tys. z³. Po wykonaniu tego zadania poprawi siê bezpieczeñstwo uczniów miejscowej szko³y.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.


Krok Po kroku

7

8 paŸdziernika 2015 r. nast¹pi³o uroczyste otwarcie przebudowanej drogi na odcinku Baranów – Jankowy. Ca³kowity koszt realizacji tego zadania to ok. 3 mln 760 tys. z³, w tym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, ok. 1 mln 880 tys. z³ oraz dofinansowanie Gminy Baranów i partnerów prywatnych inwestycji w wysokoœci ok. 500 tys. z³. Pozosta³a kwota w wysokoœci ok. 1 mln 895 tys. z³ to œrodki w³asne powiatu kêpiñskiego.

STARA DROGA PO NOWEMU Nale¿y podkreœliæ, ¿e przedsiêwziêcia to realizowane by³o w partnerstwie z nastêpuj¹cymi podmiotami: • Gmina Baranów • P.P.U.H. „STOLAR” sp.j., Dariusz Jurasik • Przedsiêbiorstwem Wielobran¿owym „Jurek” Danuta i Piotr ¯urecki sp.j. Poza tym przejazd kolejowy na odcinku przebudowanej drogi wykonany zosta³ przy wspó³pracy z PKP PLK Ostrów Wielkopolski. Warto przypomnieæ, ¿e na realizacjê powy¿szego przedsiêwziêcia og³oszony zosta³ przetarg nieograniczony. W wyniku przeprowadzonego postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane wybrano firmê SKANSKA SA. Prace rozpoczêto na prze³omie maja/czerwca 2015r., a zakoñczenie nast¹pi³o 30 wrzeœnia 2015 r. Przedsiêwziêcie polega³o na przebudowie drogi powiatowej nr 5704P Baranów – Jankowy na odcinku od miejscowoœci Baranów do miejscowoœci Jankowy. D³ugoœæ odcinka objêtego wnioskiem to 3 225 m. Szczegó³owy zakres inwestycji obejmowa³: wzmocnienie i poszerzenie istniej¹cej konstrukcji nawierzchni, wykonanie chodnika z asfaltobetonu, przebudowa istniej¹cego chodnika, wykonanie ci¹gu pieszo-rowerowego z asfaltobetonu, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa skrzy¿owania z drogami gminnymi, odmulenie rowów, oczyszczenie przepustów, przebudowa zjazdów z drogi w zakresie pasa drogowego, wycinka drzew, remont mostu w zakresie p³yty noœnej i wspornika dla chodnika, wzmocnienie skarp i dna rzeki Niesób na d³ugoœci 10 m kostk¹ granitow¹, przebudowa przepustu O 600 na O 1000, wyznaczenie 5 przejœæ dla pieszych oraz 1 przystanku autobusowego wraz z oœwietleniem przejœæ. Efektem przedmiotowej inwestycji by³o m.in.: 3225 m przebudowanej drogi, 1 przebudowane skrzy¿owanie z drog¹ powiatow¹, 4 m nowo wybudowanych chodników, 130 m przebudowanych chodników, 2793 m nowo wybudowanych ci¹gów pieszo-rowerowych, 1071,9 m nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej, 5 nowo wybudowanych przejœæ dla pieszych. W ramach przedsiêwziêcia wykonana zosta³a nowa nawierzchnia jezdni, która spowoduje zmniejszenie emisji ha³asu i polepszenie warunków akustycznych na terenach granicz¹cych z inwestycj¹, w szczególnoœci na terenach zabudowy mieszkaniowej. Ponadto na skutek realizacji przedsiêwziêcia nast¹pi równie¿ poprawa p³ynnoœci ruchu. (jam)

Tak bylo w trakcie prac.

Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.

To ju¿ historia

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


8

Po Godzinach 102 urodziny œwiêtowa³a najstarsza mieszkanka Gminy Baranów Pani Cecylia Œwitoñ. Ten wyj¹tkowy dzieñ 25 paŸdziernika, jubilatka spêdzi³a w gronie rodziny i licznie przyby³ych goœci. W jej intencji w Donaborowie odprawiona zosta³a msza œwiêta. Pani Cecylia ma czwórkê dzieci, 15 wnucz¹t i 31 prawnucz¹t, dziêki troskliwej opiece najbli¿szych cieszy siê dobrym zdrowiem i nastrojem. Jubilatce ¿yczymy pogody ducha na dalsze lata ¿ycia i doczekania w zdrowiu nastêpnych jubileuszy.

NIEZWYK£Y JUBILEUSZ Po mszy wszyscy zaproszeni goœcie i najbli¿si udali siê na przyjêcie, które jubilatce przygotowa³a, tak jak ka¿dego roku rodzina, by wspólnie cieszyæ siê z kolejnych urodzin Pani Cecylii. Z ¿yczeniami tak¿e poœpieszyli Wójt Gminy Bogumi³a Lewandowska-Siwek, radny powiatow y Micha³ B³a¿ejewski, któr y r e p r e z e n t o w a ³ t e ¿ S t a r o s t ê Po w i a t u Kêpiñskiego, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego w Baranowie Sylwia Adamska. Zwracaj¹c siê do Jubilatki goœcie ¿yczyli jej przede wszystkim du¿o zdrowia na kolejne lata. Sto druga rocznica urodzin sta³a siê tak¿e doskona³¹ okazj¹ do wspomnieñ najwa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu jubilatki. (adam)

NASI SENIORZY W TISZANANA

Dwudziestoosobowa grupa czùonków Stowarzyszenia Seniorów Gminy Baranów goœci³a w zaprzyjaŸnionej wêgierskiej Gminie Tiszanana. Nie bacz¹c na trudy podró¿y wyjechaliœmy wczesnym rankiem 5 paŸdziernika, a wróciliœmy póŸnym wieczorem 10 paŸdziernika. Wieczorem w poniedzia³ek 5 tego paŸdziernika dotarliœmy ma miejsce. Czeka³ na nas Burmistrz, pracownicy gminy, t³umacze, pokoje w hotelu i gor¹ca kolacja. Nastêpne cztery dni to czas wype³niony po brzegi. Zwiedziliœmy instytucje Gminy, Oceanarium w Poroszlo, centrum Budapesztu, elektrowniê wodn¹ w Kirskore, przepiêkne miasto Eger, winiarniê oraz 1 dzieñ na k¹pielisku w wodach termalnych w miejscowoœci Demjen, W pi¹tek wieczorem zosta³a przygotowana kolacja po¿egnalna, na któr¹ zostali zaproszeni Seniorzy Gminy Tiszanana. Przy dŸwiêkach Czardasza bawiliœmy siê wspólnie jak starzy znajomi. Tañcom i œpiewom nie by³o koñca. Wiêkszoœæ z nas nigdy nie by³a na Wêgrzech i dlatego tym silniejsze by³y nasze wra¿enia. Nale¿y wspomnieæ, ¿e najstarsi uczestnicy wycieczki skoñczyli w tym roku 78 lat i dotrzymywali kroku tym m³odszym. Trzeba stwierdziæ, ¿e Wêgrzy to bardzo goœcinny i serdeczny naród. Uczestnicy wycieczki serdecznie dziêkuj¹ Pani Wójt Lewandowskiej Siwek, pani Katarzynie Kucharskiej i pani Marcie ParzonceAdamskiej za wszelk¹ pomoc merytoryczn¹ i finansow¹ okazan¹ przy organizacji tego wyjazdu. (hp)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.


Po Godzinach 8 paŸdziernika Jubileusz 100. urodzin œwiêtowa³a mieszkanka Jankowych Pani Marianna Drelak. Jubilatka wychowa³a piêcioro dzieci - Mariana, Henryka, Wandê, Ireneusza i Bo¿enê, doczeka³a dziewiêciorga wnucz¹t i trzynaœciorga prawnucz¹t. Pani Mariannie ¿yczymy pogody ducha na dalsze lata ¿ycia i doczekania w zdrowiu nastêpnych Jubileuszy.

PIÊKNE STULECIE PANI MARIANNY

9 Jubilaci obchodz¹cy urodziny we wrzeœniu i paŸdzierniku 2015r. (powy¿ej 80 lat) 102 lata (ur. 1913r.) Cecylia Œwitoñ - Jankowy 100 lat (ur. 1915r.) Marianna Drelak - Jankowy 96lat (ur. 1919r.) Kazimierz Hadryœ - Baranów 91 lat (ur. 1924r.) Józef Niciejewski - Mroczeñ 90 lat (ur. 1925r.) Teresa WoŸniak - Grêbanin 89 lat (ur. 1926r.) Wac³aw Kulak - Mroczeñ 88 lat (ur. 1927r.) Marianna Parzonka - Joanka Jan ¯urecki - Mroczeñ 87 lat (ur. 1928r.) Teresa He³ka - Grêbanin Edmund ¯urecki - £êka Mroczeñska

W intencji Szacownej Jubilatki w donaborowskim koœciele odprawiono zosta³a Msza œw. Oprócz rodziny wziêli w niej udzia³ liczni parafianie oraz zaproszeni goœcie. Z ¿yczeniami poœpieszyli Wójt Gminy Bogumi³a Lewandowska-Siwek, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Sylwia Adamska, przedstawicielka GOPS w Baranowie Edyta Kucharzak oraz kierownik KRUS w Kêpnie Gra¿yna Biegañska. Jubilatce listy gratulacyjne z ¿yczeniami przes³a³ Biskup Kaliski Edward Janiak oraz Prezes Rady Ministrów – Ewa Kopacz. W imieniu w³asnym oraz mieszkañców pani wójt z³o¿y³a Jubilatce najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia i radoœci ¿ycia, pogratulowa³a Pani Mariannie kochaj¹cej i troskliwej rodziny, która na co dzieñ wspiera i opiekuje siê Jubilatk¹. Najlepsze ¿yczenia urodzinowe Jubilatce przekaza³ równie¿ ks. Tomasz Szymczak – proboszcz parafii w Donaborowie. Zwracaj¹c siê do Jubilatki, goœcie dziêkowali za trudy minionych lat i ¿yczyli zdrowia na kolejne lata. (adam)

86 lat (ur.1929r.) Bogumi³a Mejza - Grêbanin Irena Tomaszek - Marianka Mroczeñska 85 lat (ur.1930r.) Maria Czarnasiak - Mroczeñ Wiktoria Haglauer - Joanka Teresa He³ka - Donaborów Bernarda Kobza - Mroczeñ Jadwiga Kokot - Donaborów Antoni Moœ - Donaborów Edward Tr¹pczyñski - Baranów 84 lata (ur. 1931r.) Kazimierz Jakubowski - M³ynarka Edward RzeŸniczak - ¯urawiniec Jan Stryjakiewicz - Grêbanin Teresa Trzmiel - Grêbanin Kolonia Druga 83 lata (ur. 1932r.) Jadwiga Albert - ¯urawiniec Jadwiga Sroka - S³upia pod Kêpnem 82 lata ( ur. 1933r.) Marianna B³och - Baranów Edward Kucharzak - M³ynarka 81 lat (ur.1934r.) Gertruda Dro¿d¿ - Donaborów Edmund Giebel - Mroczeñ Marianna Gruszka - S³upia pod Kêpnem 80 lat (ur.1935r.) Krystyna Gumna - Baranów Jasiñski Krzysztof - Baranów Konarska Helena - Baranów Stanis³aw Lubojañski - Baranów

Wójt Gminy Baranów

Bogumi³a Lewandowska-Siwek

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezp³atne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Wydawca: Urz¹d Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454 Redakcja: Miros³aw Soko³owski red. nacz. miroslaw.sokolowski@baranow.pl, Marek Potarzycki marek.potarzycki@baranow.pl Sk³ad i druk: PHU Moja Drukarnia www.mojadrukarnia.eu Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nades³anych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie bêd¹ zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.

sk³ada najserdeczniejsze ¿yczenia urodzinowe Seniorom, którzy swoje œwiêto obchodz¹ we wrzeœniu i paŸdzierniku. Szanowni Pañstwo, proszê przyj¹æ ode mnie ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


10

W Kronikarskim Zapisie

We wrzeœnia pierwszaki ze Szko³y Podstawowej w £êce Mroczeñskiej przy³¹czy³y siê do Programu ,,Ma³y Mistrz”, który jest wspierany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

„MAÙY MISTRZ” W £ÆCE MROCZEÑSKIEJ Programem ,,Ma³y Mistrz” zosta³o objêtych 38 uczniów z klas pierwszych Justyn¹ TomaszekMalinowsk¹ prowadz¹ raz w tygodniu na lekcji wychowania fizycznego zajêcia objête programem. W ramach realizacji programu otrzymaliœmy profesjonalne pomoce i przybory. Formu³a „Ma³ego Mistrza” opiera siê na szeœciu blokach sportowych. W ka¿dym uczeñ ma szansê opanowania okreœlonych umiejêtnoœci i wiadomoœci, za które nagradzany jest odpowiednim znaczkiem wklejanym do legitymacji. Zdobywca kompletu sprawnoœci otrzymuje tytu³ „Ma³ego Mistrza”. Sprawnoœci te to: ROWERZYSTA – TURYSTA, GIMNAST YK, TANCERZ, LEKKOATLETA, PI£KARZ, KOSZYKARZ. Na pocz¹tku roku szkolnego uczniowie zapoznali siê z projektem, otrzymali legitymacje oraz uczestniczyli w testach sprawnoœciowych: bieg wahad³owy (10 x 5m.), zwis na dr¹¿ku i marszobieg na 600 m. Pod koniec wrzeœnia z wielkim zaanga¿owaniem dzieci zdobywaj¹ sprawnoœæ ROWERZYSTY. W klasach zosta³y przeprowadzone lekcje na temat zasad bezpiecznego poruszania siê na rowerze oraz zaznajomiono dzieci z podstawowymi znakami drogowymi.

We wrzeœniu i paŸdzierniku bie¿¹cego roku Stowarzyszenie „Nasz Bezpieczny Powiat Kêpiñski” realizowa³o kampaniê na rzecz poprawy bezpieczeñstwa pieszych i rowerzystów na drodze. Do spotkañ w szko³ach i przedszkolach zaproszono równie¿ kêpiñsk¹ Policjê. Dzieci otrzyma³y odblaski, które bêd¹ poprawiaæ ich widocznoœæ.

NOŒMY ODBLASKI. TO RATUJE ¯YCIE Pieszy, poruszaj¹cy siê po zmierzchu, po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowi¹zek u¿ywania elementów odblaskowych. Wczeœniej, ten przepis dotyczy³ osób do 15 roku ¿ycia. Teraz dotyczy on wszystkich, bez wyj¹tku. Osobom nie stosuj¹cym siê do nowych przepisów grozi mandat od 20 do 500 z³otych . Nie jest jednak najistotniejsza kwota kary za nienoszenie odblasków, ale to, ¿e pieszy na drodze staje siê zdecydowanie bardziej widoczny. Za³o¿enie odblasku znacznie poprawia widocznoœæ pieszego. Wchodz¹c po zmroku na pasy, w s³abo widocznym miejscu, pieszy jest widoczny dopiero z 30 metrów. Kierowca jad¹cy z dozwolon¹ prêdkoœci¹ 50km/h ma jedynie dwie sekundy na poprawn¹ reakcjê hamowania. Za³o¿enie elementów odblaskowych znacznie zwiêkszy odleg³oœæ, z której pieszy bêdzie widoczny - nawet do 150-200 metrów. Znacz¹co wyd³u¿a to czas na poprawn¹ reakcjê kierowcy i zwiêksza bezpieczeñstwo pieszego. To samo dotyczy tak¿e rowerzystów. Noœmy wiêc odblaski. To ratuje ¿ycie.

PaŸdziernikow¹ tradycj¹ w Zespole Szkó³ w £êce Mroczeñskiej jest Œwiêto Pieczonego Ziemniaka. W tej gminnej imprezie w pi¹tkowe popo³udnie 9 paŸdziernika 2015r. wziê³y udzia³ reprezentacje wszystkich naszych szkó³ podstawowych.

ŒWIÊTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W pierwszych dwóch konkurencjach nale¿a³o wykazaæ siê umiejêtnoœciami plastycznymi i pomys³owoœci¹. Zadanie pierwsze polega³o na „namalowaniu” za pomoc¹ piecz¹tek z ziemniaka jesiennego drzewa, natomiast w drugiej nale¿a³o wykonaæ ciekawe formy przestrzenne, oczywiœcie z ziemniaków, pn. „Ziemniaczane cudaki”. Po zmaganiach plastycznych uczestnicy udali siê na degustacjê „pyrów w mundurkach” z mas³em i gzikiem. Jak co roku wybrano ziemniaczanego króla”, czyli ucznia, który w ci¹gu minuty z zawi¹zanymi oczami nazbiera jak najwiêcej ziemniaków. Kolejna konkurencja trwa³a tylko dwie minuty. Kto w tym czasie obra³ najwiêcej ziemniaków zosta³ obwo³any Mistrzem. W tym roku królow¹ zosta³a Martyna Zawada. Po zmaganiach konkursowych, na uczniów czeka³ ziemniaczany poczêstunek, a mianowicie frytki i placki ziemniaczane. Upominki dla dzieci oraz poczêstunek ufundowa³a Gmina Baranów w ramach œrodków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.


W Kronikarskim Zapisie

11

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH Tak jak co roku równie¿ w roku 2015 Gmina Baranów przeprowadzi³a przebudowê kolejnych dróg gminnych stanowi¹cych dojazd do gruntów rolnych, na których nawierzchniê gruntow¹ zast¹piono nawierzchni¹ z betonu asfaltowego. W bie¿¹cym roku przebudowane zosta³y nastêpuj¹ce odcinki dróg: - droga gminna nr 852 547 w Mroczeniu na d³ugoœci 140 mb, - droga gminna nr G35 w Jankowach na d³ugoœci 100 mb, - droga gminna nr 852570 w Donaborowie na d³ugoœci 120 mb, £¹czna wartoœæ wykonanych robót wynios³a 371 tys. z³. Na realizacjê wymienionych zadañ Gmina Baranów uzyska³a dofinansowanie ze œrodków województwa wielkopolskiego w kwocie 125 tys. z³. (mg)

W Szkole Podstawowej w Ùêce Mroczeñskiej przeprowadzono coroczn¹ akcjê „Sprz¹tanie Œwiata”.

NIE ŒMIECÊ. SEGREGUJÊ! Uczniowie wraz z wychowawcami udali siê poza teren szko³y, aby pozbieraæ ró¿nego rodzaju odpady. Czêœæ dzieci realizowa³a akcjê na terenie szko³y, skrupulatnie porz¹dkuj¹c wszystkie jej zak¹tki. Uczniowie wyposa¿eni w jednorazowe rêkawiczki i odpowiednie worki porz¹dkowali teren i promowali ideê nieœmiecenia. Wszyscy wdra¿ali zasady segregacji œmieci. Akcja ,,Sprz¹tanie Œwiata” jest równoczeœnie dniem rozpoczynaj¹cym w tej szkole zbiórkê makulatury, zu¿ytych baterii, oraz plastikowych butelek. Trwa ona do koñca roku szkolnego. Worki i rêkawiczki do sprz¹tania zapewni³ Urz¹d Gminy w Baranowie. Akcjê przygotowa³ Samorz¹d Uczniowski.

W dniach 16-21 sierpnia 2015r. 13-osobowa grupa m³odych stra¿aków z gminy Baranów przebywa³a z wizyt¹ w gminie Ihlow w Niemczech. Przez te kilka dni m³odzi stra¿acy z Polski i Niemiec pod opiek¹ Kingi Maciejewskiej i Bartosza Malinowskiego realizowali temat: „Niemiecko – polski tydzieñ dru¿yn po¿arniczych”. Projekt sfinansowa³a Fundacja „Polsko - Niemiecka Wspó³pracy M³odzie¿y”.

MÙODZI STRAÝACY W IHLOW Gospodarze przygotowali mnóstwo atrakcji na czas wizyty, która rozpoczê³a siê w niedzielê w godzinach popo³udniowych. M³odzi stra¿acy zostali zakwaterowani w Szkole Podstawowej w Weene. W godzinach wieczornych uczestniczyli w powitalnym spotkaniu z burmistrzem gminy Ihlow - Johanem Börgmannem. W poniedzia³ek do po³udnia obie grupy uda³y siê do Moordorf, gdzie zwiedzi³y Moormuseum. Po po³udniu polska m³odzie¿ mia³a równie¿ mo¿liwoœæ skorzystania z krytej p³ywalni, która znajduje siê przy budynku szko³y. We wtorek uczestnicy wymiany odwiedzili stra¿aków z Weene i Aurich, a po po³udniu wziêli udzia³ w grze miejskiej „Stadtrally”. W œrodê grupa pop³ynê³a promem na Norderney, jedn¹ z siedmiu wysp fryzyjskich. Tam zwiedzi³a miejscow¹ jednostkê stra¿y po¿arnej, a potem spêdzi³a wolne popo³udnie w centrum urokliwego miasta oraz na jednej z pla¿ nad Morzem Pó³nocnym. W czwartek ca³a grupa zwiedzi³a park archeologiczny „Klasztor Ihlow”. Po po³udniu m³odzi stra¿acy spêdzili wolny czas nad jeziorem w Tannenhausen, wieczorem natomiast wszyscy œwietnie bawili siê podczas „nocy strachów”. W ostatni dzieñ pobytu – w pi¹tek - odby³o siê podsumowanie ca³ego spotkania i po¿egnanie m³odych stra¿aków z Polski. Podczas po¿egnania oraz podsumowania tygodniowej wizyty towarzyszy³a nam przedstawicielka Urzêdu Gminy z Ihlow Annette Lang. Kinga Maciejewska Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


12

Kronikarz i Historia

Wiele ostatnio mo¿na us³yszeæ o potrzebie odk³amywania historii, przez media przetacza siê dyskusja o polityce historycznej kraju, a w³aœciwie o jej braku. Tymczasem nasi s¹siedzi – Niemcy i Rosja – konsekwentnie buduj¹ wobec œwiata swój wojenny wizerunek, w którym to Polakom przypada rola katów i oprawców, im zaœ niewinnych ofiar nazizmu i komunizmu. - M³odzi potrzebuj¹ prawdy – mówi nam Jadwiga Sroka. S³upianka. Poetka. Stra¿niczka pamiêci. Pani Jadwiga stworzy³a dzie³o unikalne. Wierszowan¹ kronikê lat wojennej tu³aczki i powojennej zawieruchy.

PAMIÊÆ MOJA JAK SKARBY NAPISANE. NA STRA¯Y PAMIÊCI Wraz z rodzicami i dwoma mùodszymi braæmi przesz³a piek³o wypêdzenia z ojcowizny. Moje m³ode lata nie pyta³y mnie o zdanie, tylko sz³y swoj¹ œcie¿k¹. Mia³a wtedy osiem lat. Ca³a rodzina trafi³a do obozu przejœciowego. Dachau. - Dziœ jeszcze budz¹ siê w moim sercu bolesne wspomnienia tamtych lat. Nie mam ¿alu do dzisiejszego pokolenia Niemców, ale nigdy nie powinniœmy Niemcom zapomnieæ wojny. Czasu spêdzonego w obozie przejœciowym w Dachau nie sposób wyrwaæ z pamiêci. Zreszt¹ wystarczy przyjrzeæ siê zdjêciom, które uzupe³niaj¹ poetycki tom pani Jadwigi. Krematoria, stosy trupów. Z bólu i g³odu/wo³ali do nieba/s³aby cz³owieku/nie wo³aj, nie trzeba/ju¿ opuszczaj¹ ich dobre anio³y/co z nich zosta³o/³zy i popio³y. Fotografie wykonali Amerykanie, którzy w maju 1945r. wyzwolili obóz w Dachau. ¯ebym ja w tym œwiecie/ w ten czas rz¹dziæ mog³a/wojny by nie by³o/na miejsce obozów drzewa bym posadzi³a. Po kilku miesi¹cach gehenny w niemieckim kacecie rodzina p. Jadwigi przejêta zosta³a przez bauera spod Monachium. Tu te¿ nie by³o lekko, ale na pewno bezpieczniej ni¿ w obozie. Cierpieliœmy g³ód bez chleba/ale w obozie szli ludzie przez komin do nieba. -Spaliœmy w stodole. Do pracy wyganiano nas o œwicie. Jeszcze dziœ próbujê zrozumieæ czym zawini³ Niemcom mój dwuletni braciszek, by tak cierpieæ? Niemiec by³ okrutny/ja go nie rozumia³a/ale na dowód zgody/kwiatek bym mu da³a/by nigdy moje dzieci/i mój wnuczek ma³y/ jak ja w dzieciñstwie/cierpieæ nie musia³y. Po wyzwoleniu przez amerykanów przez dwa lata ca³a rodzina przebywa³a w obozie dla przesiedleñców – dipisów- we Freimann. Tam Jadzia po raz pierwszy w ¿yciu posz³a do szko³a, tam przyst¹pi³a do I komunii œw. O Bo¿e skrusz ten miecz, co siecze kraj/do wolnej Polski nam wróciæ daj. W 1946r. ca³a rodzina wróci³a do Polski rz¹dzonej ju¿ przez komunistów. – Próbowaliœmy jakoœ ¿yæ, biednie, bo biednie, ale uczciwie – wspomina. Szybko okaza³o siê, ¿e swój mo¿e byæ równie okrutny jak obcy. – Mamê wywieziono w kajdanach do wiêzienia w Kaliszu, bo wg w³adz nie odstawiliœmy na czas kontyngentu. A przecie¿ nam ledwo co starcza³o, jedliœmy kartofle w ³upinach. Jej poetycka kronika to bolesne pytania o sens cierpienia, to niespe³nione marzenia ma³ej dziewczynki, któr¹ historia pozbawi³a radoœci dzieciñstwa. Ale to wszystko wa¿ne jest dla niej dlatego, ¿e jak pisze Moje wiersze rosn¹ z mi³oœci¹ powolutku z potrzeby serca. Wiersz siê rodzi w dzieñ i w nocy/ w radoœci i smutku/ jak dziecko. (ems) Ostatnio do naszego urzêdu zaczê³y zg³aszaæ siê osoby, które drog¹ pocztow¹ otrzyma³y nakaz uiszczenia op³aty za rejestracjê dzia³alnoœci gospodarczej. Otó¿ nie ma takiej op³aty! Nakaz jest wiêc fa³szywy. Takie przypadki nale¿y zg³aszaæ na policjê – radzi sier¿ant. Anna Lubojañska – oficer prasowy Powiatowej Komendy Policji w Kêpnie.

NIE DAJMY SIÊ OSZUSTOM! „Kiedy jesteœmy pewni, ¿e nie mamy kredytów, b¹dŸ wszystkie obci¹¿enia sp³aciliœmy na czas, gdy nikt nie ukrad³ nam te¿ w ostatnim czasie dowodu osobistego ani innych dokumentów, mo¿emy stwierdziæ, ¿e takie pisma bêd¹ prób¹ wy³udzenia od nas pieniêdzy. Zastosujmy siê do kilku kroków: sprawdŸmy dok³adnie nazwê firmy lub instytucji - wszelkie ró¿nice w nazwie (brak jakiegokolwiek wyrazu, a nawet ³¹cznika takiego jak „i” nigdy nie jest przypadkowy!). Dok³adnie sprawdŸmy co i komu mamy zap³aciæ, w internecie sprawdŸmy czy dana firma istnieje. Zadzwoñmy pod wskazane numery telefonów. SprawdŸmy czy na piecz¹tkach widniej¹ imiona i nazwiska osób, których podpisy s¹ na dokumencie. SprawdŸmy numery konta - numer konta w danych do przelewu musi siê zgadzaæ i byæ taki sam na ka¿dym podanym odcinku do wp³aty. Nigdy nie p³aæmy, bez uprzedniego upewnienia siê, czy przys³any do nas nakaz jest prawdziwy. Jeœli czujemy siê oszukani, weŸmy dokumenty i udajmy siê do najbli¿szej jednostki policji, aby z³o¿yæ odpowiednie zawiadomienie o przestêpstwie”.

Taki nakaz otrzyma³ poczt¹ jeden z mieszkañców naszej Gminy tu¿ po rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej. Redakcja zaczerni³a dane osobowe. Proszê zwróciæ uwagê na dwa elementy: 1. Fa³szywe, ale ³udz¹co podobne do orygina³u, logo 2. Ró¿ne numery konta

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.


Kronikarz Wsród Ksiazek

13

W Salonie Literackim Kronikarz przestawia dziœ twórczoœæ baranowianki – Moniki Banaœ. Znawcy i mi³oœnicy mowy wi¹zanej mieli okazjê poznaæ j¹ w trakcie z licznych wieczorków poetyckich. Ostatni mia³ miejsce latem w mroczeñskiej bibliotece O sobie zaœ mówi z kokieteri¹ i nie bez ironicznej skromnoœci

MONIKA BANAŒ? POETKA NIEPOKORNA, MATKA I ¯ONA - Piszê wiersze od dawna. To zawsze by³o we mnie. Poezjê traktujê jako swoisty pamiêtnik. Obna¿a nas ona bardziej ni¿ byœmy chcieli. Ciesz¹ mnie szepty ¿ycia, którego wci¹¿ uczê siê na nowo. Ale „poet¹ siê nie jest/poet¹ siê bywa”/dobrze, ¿e nie mam etatu – informuje nas przekornie w jednym z wierszy. Jej wczesna liryka to kobieca zmys³owoœæ. Poetka prowadzi nas przez swój œwiat uczuæ zatrzymuj¹c siê na krawêdzi intymnoœci. W jej wierszach natkniemy siê na spe³nione uczucie (byæ guzikiem Twej koszuli/miêkka poduszk¹, któr¹ tulisz do snu. „Pragnê” (smakujê ciê powoli, jak ambrozjê/namiêtne ch³on¹c s³owa), jak i ból i rozpacz odrzucenia (zad¿umione jadem usta/nie zara¿¹ mnie. „D¿uma”). Ten fragment jej poezji to nieustanny zawrót g³owy. Krêcimy siê na karuzeli skrajnych emocji – ekstazy, goryczy, gniewu, ale nad wszystkim dominuje mi³oœæ. Monika Banaœ pisze prosto z serca powtarzaj¹c za Lukrecjuszem - Ab imo pectore. Jesteœmy przekonani, ¿e to prawdziwe emocje. ¯e to œpiewa szepce do nas dusza poetki. Autorka potrafi te¿ niespodzianie mrugn¹æ do nas przekornie (skursywione nieco literki Ó/ liczb¹ mnog¹ przesuniête akapitem/du¿e P ujête w nawias/po czym u¿yty znak przestankowy/przecinek a nied³ugo potem myœlnik/powoli dochodzimy do punktu G, po czym nastêpuje wielokropek. „Seksowna literówka”). W kolejnym tomiku „Daj pop³yn¹æ ob³okom” wiêcej natomiast znajdujemy, wyciszenia i refleksji. Spe³nia siê w macierzyñstwie (odliczam kropelki czasu/œpisz maleñka w matczynych ramionach mi³oœci; „Narodziny syna” „Ko³ysanka” córeczko ko³yszê ciê w promieniach têczy/opiekuñczych ramion, bawi¹c siê pszenicznym kosmykiem/pokazujesz mi prawdê/drogê/ ¿ycie/córeczko. Pojawiaj¹ siê te¿ nowe akcenty. Coraz lepiej poetka radzi sobie z ironi¹. Œmia³o wkracza w satyrê. Szczególnie panowie byliby ciekawi, czy to tylko obrazek z wyobraŸni czy scena podpatrzona w realu? I kto tu s³u¿y³ za wzór dobrego chrzeœcijanina? (szef ci zleci³ przedsiêwziêcie, wiêc siê k³ócisz z nim zawziêcie, ach do diab³a z ta robot¹/na szefow¹ zaœ z ochot¹ ³ypniesz ¿wawo na poœladki/ na jej dekolt jak u matki. „Satyra na dobrego chrzeœcijanina”) Prawdziwie brzmi refleksyjnoœæ („Moi mê¿czyŸni”, „Przemijanie (s³ucha³a spowiedzi, wszystko rozumiej¹c (…) przysiad³a na ramieniu, szepc¹c/ „teraz”/a on pos³usznie/u¿y³/w³asnego paska „Przyby³a incognito”). Wierzymy wiêc Monic e Banaœ i jej wierszom. Nawet wówczas, gdy szepczemy na ucho/bo Przecie¿ szeptem siê nie k³amie. (es) Monika Banaœ - poetka, mieszkanka Baranowa. W 2007 r. zadebiutowa³a tomikiem poezji „Pop³ynê szeptem” (wyd. Miniatura, Kraków 2007) Wspó³autorka „Antologii Oazy Szeptów” (Kraków 2008) oraz „Ogrodowych pejza¿y” (Kraków 2009). W 2014 r. wyda³a tomik „Daj p³yn¹æ ob³okom” (wyd. Miniatura), który zg³oszony zosta³ do wroc³awskiej Nagrody Literackiej Silesium w kategorii Ksi¹¿ka Roku. Ponadto prowadzi w³asny biznes. Spe³nia siê zawodowo. Praca daje jej satysfakcjê, ale to rodzina jest priorytetem. W wieku 9-10 lat pisa³a krótkie opowiadania, bajki. Smak poezji pozna³a w 14-tym roku ¿ycia. Pierwsze utwory zamieszczano w gazetce szkolnej. Zdoby³a doœwiadczenie w kilku portalach literackich najpierw jako uczestnik, nastêpnie jako moderator i administrator. Po wieczorku poetyckim w 2007r. zadebiutowa³a tomikiem poezji „Pop³ynê szeptem” (wyd. Miniatura 2007r.) Wspó³autorka „Antologii Oazy Szeptów” (Kraków 2008) oraz „Ogrodowych pejza¿y” (Kraków 2009). Juror w „Biesiadach Literackich” dla m³odzie¿y szkolnej w Kêpnie. Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wê¿yka w Baranowie po raz kolejny wziê³a udzia³ w programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowoœci wydawniczych do bibliotek”.

NOWOÚCI NA BIBLIOTECZNEJ PÓÙCE Gùównym celem programu realizowanego ze œrodków Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, jest wzbogacenie i odnowienie ksiêgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Pozyskane œrodki finansowe przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury piêknej dla doros³ych oraz literatury piêknej i popularnonaukowej dla dzieci i m³odzie¿y do biblioteki i filii bibliotecznych. Zachêcamy do zg³aszania osobiœcie lub mailem swoich propozycji ksi¹¿kowych, które wed³ug Pañstwa powinny znaleŸæ siê w ksiêgozbiorze biblioteki. Bêdziemy je uwzglêdniaæ przy dokonywaniu zakupów. Wykaz zakupionych tytu³ów znajduje siê w dzia³ach "Nowoœci" dla poszczególnych placówek na stronie internetowej Biblioteki: http://www.baranow- gbp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=467&typ=repl&plnk=nowosci Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


14

Sportowe Okruchy

W czwartek 24 wrzeœnia na stadionie kêpiñskiej Polonii odby³a siê inauguracja Czwartków Lekkoatletycznych Gminy Baranów. W pierwszych zawodach wziê³o udzia³ ponad 50 m³odych sportowców ze wszystkich szkó³ podstawowych naszej Gminy.

DOBRA INWESTYCJA Zawody maj¹ charakter cykliczny, w tym roku szkolnym odbêdzie siê jeszcze piêæ takich imprez. Najlepsi wezm¹ udzia³ w finale ogólnopolskim. Impreza ta mog³a zaistnieæ dziêki osobistemu wsparciu wójta naszej Gminy oraz wspó³pracy z dyrekcj¹ kêpiñskiego KOSIR-u. Najlepsi lekkoatleci otrzymali dyplomy, ale prawdziwy zysk z tej imprezy to doœwiadczenie startu na prawdziwym stadionie lekkoatletycznym. - W naszej Gminie nie ma warunków, by przeprowadziæ zawody LA z prawdziwego zdarzenia, dlatego postanowiliœmy poprosiæ o pomoc dyrektora kêpiñskiego KOSiR-u. Przypomnê, ¿e Pan Marek K³oczaniuk w ubieg³ym roku wznowi³ w Kêpnie ideê czwartków lekkoatletycznych. Nasza Gmina jest zatem drug¹ w powiecie, która zdecydowa³a siê na udzia³ w tej piêknej imprezie. Zapewniliœmy naszym dzieciom transport na zawody, op³aciliœmy te¿ koszty organizacyjne. Jestem przekonana, ¿e to dobra inwestycja – wyjaœnia wójt Gminy Baranów Bogumi³a Lewandowska –Siwek.

Zùoci medaliúci z Igrzysk Olimpijskich w Monachium, legendarni piùkarze druýyny trenera Kazimierza Górskiego, Hubert Kostka i Zygmunt Anczok oraz podwójny bràzowy medalista olimpijski we florecie z Moskwy i Barcelony – Marian Sypniewski, wziæli udziaù w inauguracji dziaùalnoúci Klubu Olimpijczyka Olimpionik’’. Olimpijczycy byli goúãmi Pikniku Olimpijskiego, który odbyù siæ w sobotæ, 10 paêdziernika, na Orliku w Baranowie. Imprezæ zorganizowaùy wspólnie UKS Pionier Baranów i Klub Olimpijczyka „Olimpionik” Kæpno.

PIKNIK OLIMPIJSKI NA BARANOWSKIM ORLIKU - Dla nas byù to naprawdæ bardzo waýny dzieñ – przyznaje prezes ,,Olimpionika” - Marcin Wiúniewski. Z ràk przedstawiciela Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Mariana Sypniewskiego odebraliúmy certyfikat i flagæ olimpijskà. Odtàd jesteúmy peùnoprawnymi czùonkami olimpijskiej rodziny. Chcemy zapraszaã do nas wybitnych polskich olimpijczyków. Pracujemy nad formuùà tego przedsiæwziæcia. Chcielibyúmy wystartowaã juý po nowym roku. Odbywajàcy siæ na baranowskim Orliku piknik miaù charakter piùkarski. Stàd teý obecnoúã legendarnych mistrzów olimpijskich z Monachium: Huberta Kostki i Zygmunta Anczoka. Od samego rana rozgrywany byù turniej piùkarski z udziaùem dziewiæciu zespoùów z roczników 2004/2005. Triumf w caùym turnieju odniósù pierwszy zespóù „Pioniera” Baranów, który w decydujàcym spotkaniu pokonaù zespóù kæpiñskich Marcinków 2:1. Obie bramki dla zwyciæzców strzeliù Piotr Kubot. Na najniýszym stopniu podium stanæùa druga druýyna z Baranowa. Najlepszym strzelcem turnieju zostaù: Jakub Urbañski (Marcinki I), Najlepszym Bramkarzem – Kacper Hùàdzyñski (Pionier), a Najlepszym Zawodnikiem Jakub Andrzejewski (Pionier).

Cudowna jesienna aura towarzyszyùa Mistrzostwom naszej Gminy w Sztafetowych Biegach Przeùajowych, które odbyùy siæ 28 wrzeúnia na stadionie w Jankowach. Wygraù Donaborów, przed Baranowem, Sùupià i Ùækà Mroczeñskà.

JANKOWSKIE SZTAFETY PAMIÆÃ I SÙOÑCE Zmagania dziesiæcioosobowych reprezentacji naszych szkóù podstawowych poprzedziùa minuta ciszy, którà uczczono pamiæã Zbyszka Janusa. Seko przez dùugie lata pomagaù w przygotowaniach do tych zawodów - wytyczaù trasæ, gotowaù herbatæ dla dzieci, pilnowaù bezpieczeñstwa na trasie krosu. Teraz wystaraù siæ w niebiosach o sùoñce, którego zùote kùosy ukùadaùy siæ na medalach dla najlepszych biegaczy. Któý inny mógù wiæc w tej sytuacji wygraã jak nie jego Donaborów? Jeszcze w poùowie zawodów wydawaùo siæ jednak, ýe nikt juý nie dogoni Baranowa, ale sytuacja odmieniùa siæ radykalnie po bùædzie jednej z biegaczek tej ekipy. Zawodnicy Alojzego Piaseckiego skrzætnie skorzystali z okazji i pierwszego miejsca nie oddali aý do koñca. Jankowskie mistrzostwa miaùy ùadnà oprawæ – z uroczystym otwarciem i ceremonià zakoñczenia krosu. Medale i dyplomy ufundowane przez wójta Gminy wræczyùa p. Kierownik Referatu Rozwoju Gminy, Promocji i Sportu – Katarzyna Kucharska. (es)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.


Na Finiszu. Ogùoszenia i Komunikaty

15

ÚWIADCZENIE RODZICIELSKIE Ju¿ od 2016 roku obowi¹zywaæ bêdzie nowe œwiadczenie rodzicielskie. Ma polegaæ na wyp³acie kwoty 1000 z³ ka¿dego miesi¹ca przez pierwszy rok po urodzeniu dziecka. Uchwalona w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2015 poz. 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe œwiadczenie rodzinne – ŒWIADCZENIE RODZICIELSKIE. Œwiadczenie rodzicielskie bêdzie przys³ugiwaæ osobom, które urodzi³y dziecko, a które nie otrzymuj¹ zasi³ku macierzyñskiego lub uposa¿enia macierzyñskiego. Uprawnieni do pobierania tego œwiadczenia bêd¹ wiêc miêdzy innymi bezrobotni (niezale¿nie od rejestracji lub nie w urzêdzie pracy), studenci a tak¿e wykonuj¹cy prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak¿e osoby zatrudnione lub prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jeœli nie bêd¹ pobiera³y zasi³ku macierzyñskiego bêd¹ mog³y ubiegaæ siê o œwiadczenie rodzicielskie. Œwiadczenie rodzicielskie przys³ugiwaæ bêdzie w wysokoœci 1000 z³ miesiêcznie, nie bêdzie uzale¿nione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdy¿ œwiadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obci¹¿eniom). Wsparcie finansowe w postaci œwiadczenia rodzicielskiego bêdzie przys³ugiwa³o przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka w wysokoœci 1000 z³ miesiêcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres bêdzie móg³ byæ wyd³u¿ony nawet do 71 tygodni. Istotne jest, ¿e œwiadczenie to bêd¹ mogli otrzymywaæ tak¿e rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie maj¹ prawa do zasi³ku macierzyñskiego – w takim przypadku, œwiadczenie rodzicielskie bêdzie im przys³ugiwa³o od 1 stycznia 2016 r. do ukoñczenia przez dziecko 1 roku ¿ycia (odpowiednio d³u¿ej w przypadku wieloraczków). Œwiadczenie rodzicielskie nie bêdzie przys³ugiwa³o, je¿eli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuj¹ zasi³ek macierzyñski lub uposa¿enie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyñskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyñskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyñskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyñskiego okres urlopu rodzicielskiego. Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejœciu w ¿ycie ww. nowelizacji ustawy o œwiadczeniach rodzinnych wprowadzaj¹cej œwiadczenie rodzicielskie, wnioski o œw. rodzicielskie bêd¹ przyjmowane przez gminne organy w³aœciwe realizuj¹ce ustawê o œwiadczeniach rodzinnych. (dla mieszkañców gminy Baranów jest to Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej).

Z£OTÓWKA ZA Z£OTÓWKÆ Od stycznia 2016 r. rodziny, które przekrocz¹ próg dochodowy nie strac¹ wsparcia finansowego pañstwa. Dziêki wprowadzeniu zasady „z³otówka za z³otówkê” ich œwiadczenia bêd¹ stopniowo obni¿ane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 z³ na osobê w rodzinie lub 764 z³ dla rodzin z niepe³nosprawnym dzieckiem), traci prawo do œwiadczeñ rodzinnych. Dziêki wprowadzeniu zmian œwiadczenia nie bêd¹ ju¿ odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obni¿ane wraz ze wzrostem dochodu. Za ka¿de przekroczenie progu o 1 z³, ³¹czna kwota œwiadczeñ przys³uguj¹cych rodzinie bêdzie pomniejszana o 1 z³. Nowe przepisy dotycz¹ zasi³ku rodzinnego i dodatków do niego z tytu³u: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego, rozpoczêcia roku szkolnego, podjêcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Dziêki nowemu rozwi¹zaniu ³¹czna kwota zasi³ków rodzinnych i dodatków do zasi³ku rodzinnego przys³uguj¹cych danej rodzinie bêdzie stopniowo obni¿ana o 1 z³ wraz z przekroczeniem o 1 z³ kryterium dochodowego dotycz¹cego ³¹cznego dochodu netto wszystkich cz³onków rodziny. Minimalna kwota wyp³acanego zasi³ku to 20 z³. Zmiany obejm¹ te¿ rodziny, które nie maj¹ prawa do œwiadczeñ z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, ¿e ponownie wyst¹pi¹ z wnioskiem o wsparcie.

Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


W Kronikarskim Obiektywie

16 UROCZYŒCIE ŒLUBUJÊ…..

Œlubowanie klas pierwszych to jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ w ¿yciu szko³y. W tym wielkim œwiêcie bierze udzia³ ca³a szkolna spo³ecznoœæ – uczniowie, nauczyciele, rodzice. Starsi koledzy prezentuj¹ siê w czêœci artystycznej. Fina³owym dope³nieniem uroczystoœci jest akt pasowania na ucznia.

BARANÓW. PORAZ PIERWSZY - ALFA I BETA 14 paŸdziernika po raz pierwszy w historii szko³y pasowano na uczniów dzieci dwóch klas I. Œlubowanie z³o¿y³o 35 dzieci: 17 z klasy I? i 18 z klasy I ß, w tym 22 szeœciolatków. W pierwszej czêœci pierwszaki zaprezentowa³y wierszyki i piosenki, pokazuj¹c, co ju¿ wiedz¹, co potrafi¹. Nawi¹za³y tak¿e do bajki „Pinokio”. W czêœci drugiej wszyscy goœcie obejrzeli prezentacjê przedstawiaj¹c¹ uczniów klas I oraz ich wychowawczynie jako ma³e brzd¹ce. W trzeciej czêœci zaœ, po przebraniu siê dzieci w stroje szkolne, nast¹pi³o uroczyste œlubowanie.

DONABORÓW. PIOSENKI I PLANY NA PRZYSZÙOŒÆ Klasa V przygotowa³a wystêp z dedykacj¹ dla nauczycieli i pracowników. Dzieci œpiewa³y, recytowa³y wiersze oraz wrêcza³y ma³e upominki wraz z podziêkowaniami dla nauczycieli. Nastêpnie przyst¹piono do pasowania uczniów klasy pierwszej. Najm³odsi pokazali siê z jak najlepszej strony. Klasa pierwsza œpiewa³a piosenki oraz opowiada³a o swoich planach na przysz³oœæ.

£ÊKA MROCZEÑSKA. PRAWDZIWI UCZNIOWIE Uroczystoœæ mia³a miejsce 23 paŸdziernika. Œlubowanie z³o¿y³y dwie pierwsze klasy - Ia i Ib w liczbie 38 uczniów. Do tego wa¿nego dnia pierwszoklasiœci przygotowywali siê ju¿ od kilku tygodni, by wszystkim udowodniæ, ¿e nie s¹ ju¿ przedszkolakami, lecz prawdziwymi uczniami.

S£UPIA. MIESI¥C ¯MUDNYCH PRZYGOTOWAÑ Przygotowania do uroczystoœci zorganizowanej 16 paŸdziernika trwa³y ju¿ od po³owy wrzeœnia. Dzieci pilnie uczy³y siê wierszy i piosenek, aby zaprezentowaæ je w dniu swojego œwiêta. pierwszaki w odœwiêtnych strojach stanê³y przed publicznoœci¹, któr¹ tworzyli rodzice, nauczyciele oraz koledzy i kole¿anki z przedszkola i klas I-III. To wyj¹tkowe wydarzenie poprowadzili uczniowie z klasy V.

GRÊBANIN. MOC¥ KRÓLA O£ÓWKOSA 14 paŸdziernika w bajkowej scenerii O³ówkolandii, w podnios³ej atmosferze, pierwszoklasiœci na dowód tego, i¿ s¹ gotowi do odpowiedzialnego pe³nienia funkcji ucznia szko³y podstawowej, musieli wykonaæ kilka zadañ. Pierwszym z nich by³a próba recytacji, nastêpnymi œpiew oraz liczenie. Wszystkie zadania wykonali wzorowo. Król O³ówkos mianowa³ œmia³ków na honorowych mieszkañców O³ówkolandii.

MROCZEÑ. „GIMNAZJUM JU¯ SIÊ CIESZY, ¯E T£UM UCZNIÓW SPIESZY” 6 paŸdziernika 2015r. do gimnazjalnej braci szkolnej przyjêci zostali uczniowie, którzy we wrzeœniu rozpoczêli tu naukê. T³umnie zgromadzon¹ m³odzie¿, rodziców, grono pedagogiczne oraz zaproszonych goœci, powita³ przewodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego - Maciej Kieszkowski. Pierwszoklasiœci zaprezentowali siê w autorskim programie. Uczniowie pokazali w nim swoje rozleg³e zdolnoœci, umiejêtnoœci i pasje: taniec, œpiew, grê na instrumentach, zdolnoœci teatralne, plastyczne, sportowe. Has³em przewodnim uroczystoœci by³y s³owa: i „Co najlepsze mamy, nowej szkole damy.”

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 5 (23)

wrzesieñ/paŸdziernik 2015 r.


Zespól Szkól Specjalnych w Slupi pod Kêpnem Ul. Katowicka 8 63-648 S³upia pod Kêpnem Tel. 62 78222-87 www.zss.kepno.pl https://www.facebook.com/zss.slupia

Minê³y ju¿ trzy lata We wrzeœniu rozpocz¹³ siê ju¿ czwarty rok, od kiedy w Gminie Baranów swoj¹ dzia³alnoœæ oœwiatow¹ rozpocz¹³ Zespól Szkó³ Specjalnych. Przeniesienie szko³y z centrum miasta, dostosowanie budynku po Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych budzi³o wiele pytañ i w¹tpliwoœci. Okaza³o siê jednak, ¿e dla dzieciaków S³upia okaza³a siê „Krain¹ radoœci”. To tutaj szko³a zaczê³a siê mocno rozwijaæ daj¹c tym samym szansê rozwoju dla swoich uczniów. Teren przy ul. Katowickiej 8 zacz¹³ têtniæ ¿yciem, pojawi³ siê plac zabaw, a iloœæ busów, które dowo¿¹ dzieci do szko³y, œwiadczy o tym, ¿e ta placówka jest po prostu potrzebna. Spo³ecznoœci szkolnej nie jest obca tak¿e integracja z lokalnym œrodowiskiem. Mo¿emy liczyæ na ¿yczliwoœæ i wzajemn¹ wspó³pracê. Przejawem tej ¿yczliwoœci i wspó³pracy jest przygotowany wspólnie z Urzêdem Gminy w Baranowie pierwszy numer naszego pisma. Pani Wójt, serdecznie dziêkujemy za „Krainê Radoœci”. „Kraina radoœci” – z dala od miejskiego zgie³ku - to nie tylko edukacja dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej. Wszystkie dzia³ania ukierunkowane s¹ na czerpanie radoœci z okresu dzieciñstwa, poczucia w³asnej wartoœci oraz wyrównania szans m³odych, niepe³nosprawnych ludzi. Wa¿nym elementem jest przede wszystkim terapia, rehabilitacja oraz wsparcie dla rodziców. Dzia³ania szko³y ukierunkowane na wprowadzenie nowoczesnych metod edukacji oraz monitoring wszechstronnego rozwoju dzieci niepe³nosprawnych, to tak¿e u³atwienie dostêpu do konsultacji i porad znacznej grupie rodziców, którzy maj¹ utrudniony dojazd do specjalistów w du¿ych miastach. Ten biuletyn jest form¹ promocji naszej oferty przezwyciê¿ania problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem dzieci niepe³nosprawnych w ¿yciu codziennym. Wczesne wspomaganie jest bezp³atne Maj¹c na wzglêdzie najwczeœniejsze wykrycie i zlikwidowanie b¹dŸ korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawid³owoœci w rozwoju oraz wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom rodziców, w ZSS zosta³y uruchomione bezp³atne zajêcia wczesnego wspomagania dziecka do czasu rozpoczêcia nauki w szkole. Dotyczy to nie tylko dzieci niepe³nosprawnych od urodzenia, ale tak¿e zagro¿onych niepe³nosprawnoœci¹ ze wzglêdu na przebyte operacje, œpi¹czki farmakologiczne i inne ciê¿kie zabiegi . Pomoc w procesie WWRD (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) jest bezcenna, bardzo potrzebna i jeœli jest dobrana adekwatnie do problemów rozwojowych, daje szansê na równy, dobry rozwój ma³ego dziecka. Podstawa takiej rehabilitacji to wspó³praca rodziców i terapeutów w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju. Istot¹ wczesnego wspomagania jest: - wsparcie rodziców w odnalezieniu siê w nowej rzeczywistoœci, podniesienie poziomu samooceny oraz nauczenie spostrzegania w w³asnego dziecka mocnych stron, - opracowanie diagnozy umiejêtnoœci funkcjonalnych, bazuj¹c na badaniach diagnostycznych, obserwacjach, wywiadach z rodzicami, - opracowanie, wdro¿enie wieloprofilowego programu terapeutycznego dostosowanego do mo¿liwoœci dziecka oraz warunków œrodowiskowych, uwzgledniaj¹cy ró¿ne strategie terapeutyczne. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka powinno pe³niæ funkcje : - informacyjn¹ - diagnostyczn¹, - stymulacyjn¹ i wspieraj¹c¹ Ustalenie wieloprofilowego programu usprawniania dziecka z wielorakimi zaburzeniami; kompleksowa profilaktyka, przygotowanie i pomoc rodzinom w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz kszta³towanie pozytywnych relacji rodzic profesjonalista – dziecko, mo¿e odbywaæ siê równoczeœnie z uczêszczaniem dziecka do przedszkola, gdy¿ zajêcia te s¹ form¹ dodatkow¹ i odbywaj¹ siê w dogodnych dla rodziców godzinach. Wczesne wspomaganie rozwoju udzielane jest na wniosek rodzica/opiekuna w oparciu o aktualn¹ opiniê o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydan¹ przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹. W roku ubieg³ym z tej formy wsparcia skorzysta³o dwanaœcioro dzieci. W chwili obecnej zapisanych jest ju¿ czternaœcioro. W ramach wsparcia oferujemy znane na ca³ym œwiecie metody: Integracji Sensorycznej, EEG Biofeedback (stymulacja mózgu), RSA Biofeedback (æwiczenia prawid³owego oddechu), logopediê, Alternatywne Metody Komunikacji, zajêcia na basenie i wiele innych. Oto przyk³ady niektórych z nich. Dla Ka¿dego coœ mi³ego Dzia³aj¹ce przy szkole stowarzyszenie APERTUS mocno anga¿uje siê w dzia³alnoœæ szko³y, a wspó³praca miêdzy rodzicami i nauczycielami owocuje ciekawymi akcjami dal dzieci oraz doros³ych. Obecnie trwa realizacja projektu „Aktywnie i zdrowo przez ¿ycie”. Celem jest zachêcenie rodziców do aktywnoœci. Realizacja zadania ukierunkowana jest na wsparcie rodziców oraz zachêcenie ich do aktywnoœci wraz ze swoimi dzieæmi. Rodzice poch³oniêci codziennymi obowi¹zkami nie maj¹ czasu na chwilê relaksu i zrobienia czegoœ dla siebie. Czêsto s¹ sami ze swoimi problemami, bo nie starcza im energii na aktywnoœæ towarzysk¹, nie zawsze maj¹ œwiadomoœæ wagi aktywnoœci ruchowej i twórczej w rozwoju dzieci, nie wiedz¹ jak poprawiæ relacjê z dzieæmi i jak optymalnie wspieraæ je w rozwoju. Wœród mieszkañców powiatu wci¹¿ funkcjonuj¹ negatywne stereotypy postrzegania dzieci niepe³nosprawnych i ich rodziców. Spo³ecznoœci brakuje bodŸca do wykorzystanie swojego potencja³u na rzecz rozwi¹zywania problemów spo³ecznych i zdobywania wiedzy dotycz¹cej dzia³añ obywatelskich. Dlatego propozycja ciekawych zajêæ spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem. Z tego wzglêdu przewidziane zosta³y nastêpuj¹ce dzia³ania, które przyczyni¹ siê do zminimalizowania ww. problemów: - dla dzieci: ogólnousprawniaj¹ce æwiczenia ruchowe, arteterapia - dla rodziców - aerobik klasyczny i w wodzie, zajêcia artystyczne, spotkania z dietetykiem, psychologiem.

1. Integracja Sensoryczna

2. Sala Doœwiadczania Œwiatem

3. Dogoterapia

Zakoñczeniem projektu bêdzie wystawa twórczoœci dzieciêcej oraz wydanie kalendarza. Tego typu zajêcia bardzo mocno podkreœlaj¹ mocne strony dziecka niepe³nosprawnego, pokazuj¹ rodzicom jak wa¿ne jest osi¹ganie sukcesu w rozwoju, a dla rodziców oprócz porad i konsultacji daj¹ mo¿liwoœæ wymiany spostrze¿eñ i doœwiadczeñ. Spotkania przy kawie owocuj¹ nawi¹zaniem znajomoœci i przyjaŸni zarówno wœród dzieci jaki rodziców. Dla chêtnych rodziców jest jeszcze mo¿liwoœæ przy³¹czenia siê. Wa¿ne informacje i plany Nie wszyscy zdajemy sobie sprawê w jaki sposób mo¿na wykorzystaæ nowoczesne terapie, na czym one polegaj¹. Wiêkszoœæ z nich dotyczy tak¿e pracy z zupe³nie zdrowymi dzieæmi. Napiêcie miêœniowe przeszkadzaj¹ce w koncentracji, nadpobudliwoœæ czy problem z szybkim przenoszeniem wiadomoœci do pamiêci trwa³ej ma wiele naszych pociech, dlatego te¿ warto mieæ wiedzê na ten temat. Ze Szko³y Specjalnej nikt nie odejdzie bez porady i pomocy. W planach jest utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodziców, którzy nie do koñca wiedz¹ co zrobiæ, nie widz¹ potrzeby diagnozy w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, ale oczekuj¹ prostych wskazówek czy zwyk³ej rozmowy.

4. Alternatywne metody komunikacji O tych i pozosta³ych metodach bêdziemy stopniowo informowaæ w nastêpnych numerach Krainy Radoœci.


W najbli¿szym czasie … - 1 - 8 grudnia Europejski Tydzieñ Autyzmu – cykl zajêæ i spotkañ dla dzieci z Autyzmem (w tym z Zespo³em Aspergera) – chêtnych rodziców nie tylko dzieci z autyzmem prosimy o zapisy w sekretariacie szko³y - Betlejemskie Œwiat³o Pokoju – II po³owa grudnia – od lat Œwiate³ko to przywo¿one jest przez polskich harcerzy z samego Betlejem do Czêstochowy, a stamt¹d za poœrednictwem kêpiñskich harcerzy trafia do szko³y specjalnej, gdzie Komendant Hufca Wiktor Gruszka przekazuje je W³odarzom wszystkich samorz¹dów. Chêtnych do odpalenia sobie œwiate³ka pokoju i postawienia go na wigilijnym stole zapraszamy do przygotowanego miejsca w szkole, gdzie bêdzie mo¿na odpaliæ to œwiat³o. - III Powiatowy Bal karnawa³owy dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej - styczeñ 2016 Informacje dostêpne tak¿e na stronie i Facebooku szko³y: Zespóù Szkóù Specjalnych w Sùupi pod Kæpnem Ul. Katowicka 8 63-648 Sùupia pod Kæpnem

Tel. 62 78222-87 www.zss.kepno.pl https://www.facebook.com/zss.slupia

Z ¿ycia szko³y … KA¯DY MO¯E STAÆ SIÊ GWIAZD¥ Twórczoœæ artystyczna to mocna strona uczniów szko³y specjalnej. Klasa IV-VI przygotowana pod kierunkiem p. Katarzyny Rachel, wziê³a udzia³ w II Miêdzypowiatowym Przegl¹dzie Twórczoœci Osób Niepe³nosprawnych zorganizowanym przez Caritas Diecezji Kaliskiej oraz Warsztaty Terapii Zajêciowej w S³upi pod Kêpnem. Zespó³ „Co jest grane?” zaprezentowa³ uk³ad taneczny z rekwizytami do muzyki dyskotekowej. Wystêpy na scenie daj¹ niesamowit¹ moc i satysfakcjê, dlatego ka¿dy, kto trafi do naszej szko³y, ma mo¿liwoœæ zostania gwiazd¹ na miarê swoich mo¿liwoœci. MISTRZOWIE WARCABÓW W listopadzie ju¿ po raz pi¹ty odbêdzie siê w Miêdzyszkolny Turniej Warcabowy pod patronatem Starosty Kêpiñskiego. W rozgrywkach udzia³ wezm¹ uczniowie ze szkó³ specjalnych w: Borzêciczkach, Jarocinie, Kaliszu, Konarzewie, Ostrowie Wlkp., Ostrzeszowie, Pleszewie, Krotoszynie. Reprezentacja ZSS w S³upi zostanie wy³oniona podczas eliminacji szkolnych. Tak wiêc ka¿dy chêtny mo¿e siê zmierzyæ w tej dyscyplinie. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ w dobie gier komputerowych, uczniowie mimo wszystko lubi¹ tê grê planszow¹. Wymaga ona cierpliwoœci, skupienia i przewidywania ruchów przeciwnika. To wielki zaszczyt reprezentowaæ swoj¹ klasê, a potem szko³ê w turnieju. Dla najlepszych Starosta Kêpiñski ufundowa³ puchar oraz pami¹tkowe medale.

OG£OSZENIE W ka¿dy II i IV czwartek miesi¹ca w siedzibie OSP w Baranowie w godz. od 15:30 do 20:30 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób i ich rodzin uzale¿nionych od alkoholu i narkotyków.

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej nr 23  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej nr 23  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement