__MAIN_TEXT__

Page 1

UWAGA!!!

ISSN 2084-1582 Bezp³atne Pismo Gminy Baranów

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.

Zmiana organizacji ruchu w miejscowoœci Baranów - Jankowy w zwi¹zku z przebudow¹ drogi powiatowej. Termin realizacji zadania do dnia 30 wrzeœnia 2015r.

BARANÓW NIGDY NIE PRZEGRYWA!


Goracy Temat

2

29 kwietnia 2015 roku Rada Gminy stosunkiem gùosów 8:7 podjê³a uchwa³ê o budowie kompleksu oœwiatowo-sportowego w Baranowie. Decyzja ta wywo³a³a wiele emocji i spekulacji, wiêc postanowi³am przedstawiæ pañstwu okolicznoœci, które mnie przekona³y o s³usznoœci tej inwestycji.

BÊDZIE SZKO£A, BÊDZIE HALA... Umiejscowienie tej inwestycji przy ul. Orlika daje mo¿liwoœæ rozbudowy i uzyskania w ten sposób kompleksu oœwiatowo-sportowego i rozwi¹zanie problemów szko³y w Baranowie na wiele kolejnych lat. Przygotowywany projekt ma obejmowaæ: szko³ê, przedszkole i halê sportow¹. Pytacie Pañstwo, co siê stanie z budynkiem szkolnym w rynku? Jest du¿o pomys³ów i mo¿liwoœci jego z a g o s p o d a r o w a n i a . Tr o s z c z ¹ c s i ê o mieszkañców Baranowa, nie mogê zapomnieæ o potrzebach jego starszych mieszkañców. Widzê wiêc koniecznoœæ stworzenia dziennego miejsca pobytu Seniorów (klub, kawiarenka, gabinety rehabilitacyjne), biblioteki z czytelni¹ z prawdziwego zdarzenia, gabinetów lekarskich, stomatologicznych, miejsca dla dzia³aj¹cych w tej miejscowoœci stowarzyszeñ. W roku szkolnym 2015/2016 do szkoùy w Baranowie bêdzie uczêszcza³o 139 uczniów (dwa oddzia³y pierwszej klasy po raz pierwszy w historii w Baranowie!). W kolejnych latach 161 i 192 uczniów (kolejne roczniki, równie¿ dwa oddzia³y). W budynku obecnej szko³y ju¿ brakuje dwóch sal lekcyjnych, a liczba oddzia³ów z roku na rok bêdzie siê zwiêksza³a. A zatem w roku szkolnym 2017/2018 zabraknie czterech sal lekcyjnych. Same liczby s¹ wystarczaj¹cym argumentem, który powinien przekonaæ wszystkich tych, którzy s¹ przeciwni budowie tej szko³y. Nie mo¿na jednak zapominaæ, w jakim miejscu obecna szko³a siê znajduje. Brak placu szkolnego, ruchliwe ulice dooko³a budynku, brak zaplecza sportowego i mo¿liwoœci jego rozbudowy uniemo¿liwiaj¹ dzieciom bezpieczne i aktywne funkcjonowanie w tej szkole. Pomimo trudnoœci z jakimi boryka siê dyrekcja i nauczyciele, uczniowie tej szko³y osi¹gaj¹ sukcesy w nauce (wyniki sprawdzianów zewnêtrznych w ci¹gu ostatnich kilku lat s¹ powy¿ej œredniej krajowej).

W Rynku ju¿ przed wojn¹ sta³a szko³a

A tak na pocz¹tku lat 90-tych budowano szko³ê now¹

Nowo powsta³a szko³a powinna byæ zrealizowaniem marzeñ wszystkich: samorz¹du, pedagogów, rodziców i dzieci. Decyzja o budowie szko³y zapad³a w dobrym momencie: mamy nowe rozdania œrodków unijnych, kondycja finansowa gminy jest bardzo dobra (zad³u¿enie gminy wynosi 18% przy zrealizowanych wielu inwestycjach na terenie ca³ej gminy), a wskaŸniki demograficzne rosn¹. Mam nadziejê, ¿e szybko mijaj¹cy czas znowu poka¿e, jak bardzo mieszkañcom Baranowa potrzebna by³a ta inwestycja (tak jak by³o z „Chat¹ Baranowsk¹” i „Barankowem”)

Tak jest teraz

Jestem pewna, ¿e uczniowie bêd¹ chêtnie uczêszczaæ do nowej szko³y, a absolwenci bêd¹ dumnie wspominaæ w jakich warunkach mogli rozwijaæ swoje pasje, talenty i realizowaæ swoje marzenia.

Bogumi³a Lewandowska-Siwek wójt Gminy Baranów

Dzieci czekaj¹ na now¹ szko³ê

NOWE TWARZE W URZÊDZIE 1 czerwca wójt Gminy Baranów utworzyù nowy wydzia³: Promocji i Funduszy Europejskich. Kieruje nim Katarzyna Kucharska, ekonomistka z bogatym doœwiadczeniem zawodowym. Z urodzenia – wa³brzyszanka, z przekonania – kêpnianka, z wyboru – baranowianka. Wczeœniej pracowa³a w Starostwie Powiatowym w Kêpnie, gdzie zajmowa³a siê pozyskiwaniem funduszy zewnêtrznych, rozliczaniem du¿ych projektów inwestycyjnych, m.in. „wêz³a Bralin” dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dzia³añ promocyjnych i organizacji imprez kulturowych. Zajmowa³a siê równie¿ wspó³prac¹ zagraniczn¹.

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.


Kronikarz i Liczby

3

Na pocz¹tku czerwca zakoñczy³ siê ostatni etap projektu pn.: „Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów" wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Dzia³anie 8.3 "Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Oœ priorytetowa 8 "Spo³eczeñstwo informacyjne - zwiêkszanie innowacyjnoœci gospodarki"

PRZECIW CYFROWEMU WYKLUCZENIU BENEFICJENCI W poùowie paêdziernika obradowaùa Komisja Rekrutacyjna, której zadaniem byùo wyùonienie 60 gospodarstw domowych, którym zostaùa przyznana pomoc w ramach projektu pn. " Przeciwdziaùanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów". W czasie rekrutacji, która zakoñczyùa siæ 26.09.2014 otrzymaliúmy 98 formularzy zgùoszeniowych. W zwiàzku z tak duýym zainteresowaniem ze strony mieszkañców, Komisja postanowiùa wyùoniã takýe listæ rezerwowà z 10 gospodarstwami, które otrzymajà pomoc w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. Kolejnym etapem bædzie ogùoszenie przetargu na dostawæ sprzætu komputerowego oraz Internetu. UMOWA 30 kwietnia 2015 roku Gmina Baranów reprezentowana przez Wójta - Bogumiùæ Lewandowskà - Siwek podpisaùa umowæ na dostawæ sprzætu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarkami. W drodze przetargu zostaùa wyùoniona firma "CEZAR sp. j." Cezary Machnio i Piotr Gæbka z Radomia, która zapewniùa iý sprzæt zostanie dostarczony z koñcem maja bieýacego roku. Przypomnijmy, projekt zakùada zakup 120 laptopów z oprogramowaniem oraz drukarkami. 60 sztuk trafi do wczeúniej wyùonionych gospodarstw domowych, a kolejne 60 trafi do 6 szkóù z naszej gminy, po 10 dla kaýdej. Dodatkowo mieszkañcy otrzymajà drukarki, natomiast do szkóù trafià urzàdzenia wielofunkcyjne. UMOWA NA DOSTAWÆ INTERNETU PODPISANA 12 maja 2015 roku Gmina Baranów podpisaùa umowæ na dostawæ Internetu w ramach projektu "Przeciwdziaùanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów". Firma, z którà umowa zostaùa zawarta to „ZAPNET Sp. J.” z Odolanowa. SPRZÆT ROZDANY! 10 czerwca zakoñczyùa siæ upragniona dostawa sprzætu komputerowego i drukarek w ramach projektu "Przeciwdziaùanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów". Do 60 gospodarstw domowych trafiùy komputery przenoúne z oprogramowaniem oraz drukarkami, natomiast 6 szkóù z naszej gminy otrzymaùy po 10 komputerów dla kaýdej oraz po jednym urzàdzeniu wielofunkcyjnym. Sàdzimy, ýe sprzæt zadowoliù wszystkich Beneficjentów. Miùego korzystania ! SZKOLENIA ZA NAMI Od zeszùotygodniowej úrody do piàtku we wszystkich szkoùach w naszej gminie, odbyùy siæ szkolenia z zakresu podstawowej obsùugi komputerów dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. "Przeciwdziaùanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów" wspóùfinansowanego przez Uniæ Europejskà ze úrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Dziaùanie 8.3 "Przeciwdziaùanie wykluczeniu cyrowemu eInclusion, Oú priorytetowa 8 "Spoùeczeñstwo informacyjne - zwiækszanie innowacyjnoúci gospodarki"; realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-30-585/13-00 z dnia 4 czerwca 2014 roku. Szkolenia prowadziùa kadra informatyków, pracujàcych na staùe w szkoùach Gminy Baranów, przez co miaùy one bardzo przyjazny charakter. Tematyka szkoleñ okazaùa siæ bardzo pomocna dla osób, którym nie dawno zostaùy ofiarowane komputery przenoúne do domów. Gmina Baranów ýyczy wszystkim Beneficjentom owocnej pracy na nowym sprzæcie!

Bartosz Malinowski

BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŒCI MROCZEÑ – BORÓWNO Zakoñczona zosta³a realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Mroczeñ Borówno - Etap I”. Wybudowana sieæ kanalizacji umo¿liwi przy³¹czenie do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Baranów kolejnych mieszkañców naszej gminy. Rozbudowa infrastruktury wp³ynie na podniesienie standardu ¿ycia mieszkañców i rozwój gminy Baranów. Zadanie objê³o budowê kolektorów o ³¹cznej d³ugoœci 1,8 km oraz dwóch przepompowni œcieków. £¹czny koszt zadania wyniós³ 650 tys. z³. Operacja w kwocie 247 930,00 z³. jest wspó³finansowana ze œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia³ania 321 „Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej” (jm)

Dziêkuje wszystkim osobom, które wspar³y moj¹ inicjatywê i zakupi³y urz¹dzenia na plac zabaw przy ul. Jasnej w Baranowie: PPUH „BriPi”- P. Brzozowski’ Korporacja ”Budonis” - M. Boguœ; PPUH.”REM-Kêpno „PomTech s.c.”- M. Konarska Z.P.B.”PROJEKTOBUD” F.M.”MEBLAR”- M. F. So³tysik „Latawiec-Travel”- E. Derkacz Z.P.U.H.”REMBET” Dalsze zagospodarowanie placu przy ul. Jasnej bêdzie realizowane jesieni¹ 2015r. i wiosn¹ 2016r. Marian Kremer Radny Gminy Baranów

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.

Zespóù „S³upianie” w dniach 24 – 26 – 04-2015 r. wzi¹³ udzia³ w II Miêdzynarodowym Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych w Pu³awach. Przegl¹d zosta³ zorganizowany przez Stowarzyszenie Miêdzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej

NIE BAWIMY SIÊ, BO SIÊ STARZEJEMY LECZ STARZEJEMY SIÊ - BO SIÊ NIE BAWIMY Zaproszenie otrzymaliœmy po tym, jak w ubieg³orocznej wycieczce seniorów po Ziemi Pu³awskiej, na spotkaniu integracyjnym z seniorami z Pu³aw, wykonaliœmy kilka piosenek. W ramach Przegl¹du wyst¹pi³o 16 chórów i zespo³ów. By³a to przepiêkna uczta duchowa. Nadmieniæ nale¿y ¿e organizatorzy przygotowali oprócz samego Przegl¹du tak¿e dwa spotkania integracyjne oraz rejs statkiem wycieczkowym po Wiœle w okolicy Kazimierza Dolnego. Mogliœmy podziwiaæ przeurocz¹ panoramê Kazimierza. Warto dodaæ, ¿e sprzyja³a nam pogoda dziêki której i piknik, i rejs po Wiœle pozwoli³y nam jeszcze intensywniej prze¿yæ te niezapomniane chwile. (hp)

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej


Kronikarz Inwestycyjny

4

29 kwietnia 2015 roku zostaù wy³oniony wykonawca zadania

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ULICY ORLIKA W BARANOWIE Wykonawc¹ wy³onionym w przetargu zosta³a firma Kêpiñskie Przedsiêbiorstwo Drogowo - Mostowe SA z Kêpna. Wartoœæ us³ugi 788 164,56 z³. Trwaj¹ prace przy realizacji zadania. W jego ramach zostanie równie¿ wykonany odcinek kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Termin realizacji to 31 lipca 2015 roku. 11 maja 2015 roku zosta³ wy³oniony wykonawca zadania

BUDOWA OŒWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY GEODETÓW W BARANOWIE Wykonawc¹ wy³onionym w przetargu zosta³a Firma Handlowo Us³ugowa Marek Grzegorzewski z Paw³owic. Wartoœæ us³ugi 98 300 z³ Trwaj¹ prace przy realizacji zadania. Termin realizacji do 31 lipiec 2015 roku. 15 czerwca 2015 roku zostaùa podpisana umowa na realizacjê zadania

PRZEBUDOWA ULICY PRZY TORACH W BARANOWIE – ETAP II Wykonawc¹ wy³onionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Kêpiñskie Przedsiêbiorstwo Drogowo - Mostowe SA z Kêpna. Wartoœæ umowy wynosi 503 050,39z³ brutto. Przebudowa obejmie: a) roboty rozbiórkowe – frezowanie i rozbiórka istniej¹cej nawierzchni bitumicznej na zjazdach i poszerzeniu jezdni (ok. 2020m2), b) roboty ziemne, wykopy pod konstrukcje poszerzenia jezdni i linii oœwietleniowej (ok. 1800m3), c) u³o¿enie œcieku drogowego, korytkowego (o d³ ok. 115m), d) wykonanie warstw podbudowy na poszerzeniu jezdni, zjazdach i ul. Geodetów (ok. 2184m2), e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (ok.5 000 m2), f) wykonanie umocnienia pobocza kruszywem (ok. 1240m2), g) wykonanie oznakowania drogowego poziomego oraz pionowego, h) roboty zwi¹zane z karczowaniem krzewów (ok. 0,05ha) i obsianiem skarp traw¹ (ok. 3250m2), i) budowa odcinka linii oœwietlenia ulicznego (ok.280m) wraz z monta¿em s³upów latarni (5szt) i opraw oœwietleniowych (7szt.) Prace zakoñcz¹ siê 15 wrzeœnia 2015r. 19 czerwca 2015 roku zosta³ wy³oniony wykonawca zadania

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WÙAŒCICIELI NIERUCHOMOŒCI ZAMIESZKA£YCH, PO£O¯ONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BARANÓW Wykonawc¹ wy³onionym w drodze przetargu zosta³a firma PPUH „PETER” Ewa Peter z Kêpna. Umowa zostanie zawarta na okres od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016. Wartoœæ us³ugi 104 328z³. 23 czerwca 2015 roku zostaù wy³oniony wykonawca zadania

ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W M. JANKOWY ETAP II. ROBOTY WYKOÑCZENIOWE I INSTALACJE WEWNÊTRZNE Wykonawc¹ wybranym jest Przedsiêbiorstwo Budowlane KAWALER Edward Kawaler z Ostrzeszowa. Koszt inwestycji wynosi 282 570,11z³ Termin realizacji do 15 paŸdziernika 2015r. Zakres prac obejmuje m.in.: 1) dostawê i monta¿ stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy segmentowej gara¿owej podnoszonej mechanicznie, 2) ocieplenie œcian zewnêtrznych, 3) wykonywanie tynków wewnêtrznych, g³adzi gipsowych i ok³adzin, 4) wykonanie posadzek, 5) wykonanie tynków zewnêtrznych, 6) roboty malarskie, 7) instalacje wod. – kan., co, 8) instalacje wentylacji, 9) instalacje elektryczne, 22 czerwca 2015 roku Rada Gminy podjê³a uchwa³ê w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kêpiñskiego w zakresie wspólnej budowy dróg i ci¹gów pieszo-rowerowych.

S¥SIEDZKA POMOC Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Kêpiñskiego w kwocie 600.000 z³ na: - dofinansowanie budowy drogi i ci¹gu pieszo-rowerowego relacji Baranów - Jankowy w kwocie 500.000 z³ - budowê chodnika przy ul. Szerokiej w S³upia pod Kêpnem w kwocie 100.000 z³ (marz) 11 maja 2015 roku zosta³ wy³oniony wykonawca zadania

HALA SPORTOWA W DONABOROWIE KOLEJNY KROK Trwaj¹ prace przy budowie hali sportowej w Donaborowie. W ostatnim czasie przyst¹piono do po³¹czenia obiektu ze szko³¹.

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.


Dzieñ Matki

5

Matka, mama, mamusia. Najwa¿niejsza osoba w naszym ¿yciu, bez której nie by³oby nas na œwiecie. Matka kocha bezwarunkowo, bez wzglêdu na wszystko. Co zrobiæ, by jej œwiêto sta³o siê dniem wyj¹tkowym? Znakomity na to sposób znalaz³y dzieci ze szko³y w Grêbaninie. To popo³udnie z pewnoœci¹ zapamiêtaj¹ wszystkie Mamy, zaproszeni goœcie oraz sami artyœci bior¹cy udzia³ w Gminnym Dniu Matki.

MAMUSIE ŒWIÊTOWA£Y W GRÊBANINIE Rzadko zdarza siê, by w jednym dniu i jednym miejscu swoje niew¹tpliwe talenty mogli zaprezentowaæ wszyscy uczniowie. - Po³¹czyliœmy si³y, aby zaprezentowaæ utwory muzyczne, poetyckie, a tak¿e wystêpy taneczne. Ka¿da klasa – od najm³odszej do najstarszej – otrzyma³a szansê, by ³adnie pokazaæ siê niezwyk³ej dziœ publicznoœci – wyjaœnia dyrektor szko³y, Barbara Wilk. Od siebie dodajmy, ¿e co najmniej kilka razy zostaliœmy zaskoczeni w najlepszy z mo¿liwych sposób. Oto na przyk³ad profesjonaln¹ konferansjerk¹ popisa³ siê Mateusz Dyduch, znany do tej pory z wielkiego talentu pi³karskiego i raczej niesfornej duszy. A tu, proszê, cudowna dykcja, spokój, takt. Z Dari¹ Rabieg¹ stworzy³ magiczny duet, który z pasj¹ i radoœci¹ w g³osie zapowiada³ kolejne osoby pojawiaj¹ce siê na scenie. Artyœci swoj¹ energi¹ zarazili publicznoœæ, która gotowa by³a na kolejne artystyczne popisy. Po ponad godzinie dotarliœmy w naszej podró¿y taneczno-poetycko-muzycznej do fina³u. - Serdecznie dziêkujemy wszystkim artystom oraz pomys³odawcom i organizatorom tego Œwiêta – podsumowa³a to magiczne popo³udnie skarbnik Gminy Marzena ¯³obiñska. Na rêce zas³u¿onych Mam pop³ynê³y kwiaty i gratulacje. Przedstawicielki naszych parlamentarzystek – And¿eliki Mo¿d¿anowskiej i Bo¿eny Henczycy wrêczy³y paniom: Helenie Kamoœ, Jadwidze Spigiel, Bo¿enie Sordyl, Teresie Jerzyk i Helenie Pelikan niezwyk³e upominki w postaci Wielkich Serc. Do ¿yczeñ do³¹czy³a siê równie¿ Teresa Jerzyk - radna i jednoczeœnie przewodnicz¹ca miejscowego Ko³a Gospodyñ Wiejskich. I piêknym s³owem zaprosi³a zebranych do œwi¹tecznego sto³u. (es)

We wtorek 26 maja 2015r. w oddziaùach przedszkolnych w £æce Mroczeñskiej odbyùa siæ uroczystoúã z okazji Dnia Matki.

DZIEÑ MATKI W ODDZIA£ACH PRZEDSZKOLNYCH W £ÊCE MROCZEÑSKIEJ Uroczystoúã rozpoczæùa dyrektor Ilona Grzàka, skùadajàc wszystkim zgromadzonym Mamom najserdeczniejsze ýyczenia. Dzieci w tym dniu miaùy moýliwoúã okazania miùoúci swoim wspaniaùym Mamom poprzez czæúã artystycznà skùadajàcà siæ z wierszy, piosenek, inscenizacji oraz tañca. Przedszkolaki podarowaùy Mamom wùasnoræcznie wykonane upominki. Po zakoñczonej czæúci artystycznej mamy wraz z dzieãmi udaùy siæ na poczæstunek – kawa i ciasto. Podczas spotkania panowaùa miùa oraz ýyczliwa atmosfera. W czasie uroczystoúci zostaùy wykonanie pamiàtkowe zdjæcia. Na koniec uroczystoúci wychowawczynie pani Renata Jañska i Pani Patrycja Koñczak równieý zùoýyùy wszystkim Mamom ýyczenia z okazji ich úwiæta.

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej


6

W Kronikarskim Zapisie W minionych miesi¹cach na terenie powiatu naszej gminy odnotowano przypadki w³amañ i kradzie¿y do mieszkañ, domów jednorodzinnych lub sklepów.

STRZE¯ONEGO PAN BÓG STRZE¯E W 2013 roku na terenie calego powiatu kêpiñskiego dosz³o do 105 kradzie¿y i 38 w³amañ. W 2014 roku do 71 kradzie¿y i 54 w³amañ. W okresie od stycznia do lutego 2015 roku policjanci z KPP w Kêpnie odnotowali 17 w³amañ i 14 kradzie¿y. Tylko na terenie gminy Baranów w 2013 roku dosz³o do 5 w³amañ i 8 kradzie¿y, zaœ w 2014 roku - do 4 w³amañ i 5 kradzie¿y. Nie wszystkie uda³o siê wykryæ. £upem bandytów padaj¹ najczêœciej z³oto i pieni¹dze, rzadziej drobny sprzêt typu aparat fotograficzny, tablety czy te¿ laptopy. Pamiêtajmy, aby sfotografowaæ i dobrze oznaczyæ sprzêt, który posiadamy w domu np. poprzez umieszczenie na nim specyficznego znaku (drobne, celowe zadrapanie, spisanie serii i numeru fabrycznego itd.). Sprzêt, który nabywa takie „cechy charakterystyczne” jest trudniej zbywalny dla z³odzieja i ³atwiejszy do rozpoznania przez w³aœciciela. Z³oto i pozosta³a bi¿uteriê dok³adnie fotografujmy. Najcenniejszych precjozów nie przechowujmy w domu, a jeœli ju¿ to zainwestujmy w dobry sejf. Nic jednak nie zapewni takiego bezpieczeñstwa, jak dobry s¹siad. Dbajmy o kontakty z s¹siadami, interesujmy siê, tym co dzieje siê na ich podwórku, kto ich odwiedza. Jeœli wiemy, ze nikogo nie ma w domu odwa¿nie pytajmy stoj¹cych pod domem czy drzwiami przybyszów o to, kogo szukaj¹, czego chc¹ itd. Starajmy siê zapamiêtaæ cechy charakterystyczne, marki i numery rej. samochodów, którymi owe osoby przyje¿d¿aj¹. Jeœli zaœ coœ wyda nam siê podejrzane, s³yszymy niecodzienne ha³asy lub jesteœmy œwiadkami niecodziennego zdarzenia i jakaœ aktywnoœæ obcych osób nas niepokoi - dzwoñmy pod numer 997. Pamiêtajmy o tym, ¿e tzw. "uprzejmie donoszê" jest ju¿ zamierzch³ym reliktem minionych lat. Nasza pomoc nie jest te¿ "wœcibstwem". Takie zachowanie mo¿e okazaæ siê bezcenne dla s¹siadów lub bliskich nam osób. Mo¿e uratowaæ ich mienie, a nawet zdrowie lub ¿ycie. Jak najlepiej zabezpieczyæ dom czy te¿ mieszkanie przed w³amaniami? Kilka wskazówek dla Pañstwa: 1. Najpewniejszym miejscem dla przechowywania pieniêdzy, dewiz, cenniejszej bi¿uterii, akcji i obligacji jest bank. Z³odzieje szybko znajduj¹ ukryte precjoza i pieni¹dze w ró¿nego rodzaju bieliŸniarkach, torebkach po cukrze, czy te¿ za obrazami. 2. Nie zostawiaj kluczy pod wycieraczk¹, nie wieszaj ich tak¿e na szyi dziecka. Zabezpiecz nale¿ycie drzwi i okna swojego mieszkania, za³ó¿ dobre zamki. Wskazanym jest zamontowanie domofonu albo te¿ instalacji œwietlnej lub elektronicznej pod³¹czonej do s¹siadów (z wzajemnoœci¹). Jeœli jesteœ w³aœcicielem domku jednorodzinnego, wykonaj solidne (lecz przejrzyste) ogrodzenie, kup psa, za³ó¿ oœwietlenie na podwórku. 3. Zanotuj na kartce lub w podrêcznym kalendarzyku marki i typy posiadanych urz¹dzeñ, ich cechy charakterystyczne oraz numery fabryczne (radio, telewizor, magnetowid, aparat fotograficzny, rower, itp.) Te, które nie posiadaj¹ numerów, oznacz swymi inicja³ami lub np. numerem telefonu albo dat¹ urodzenia. W przypadku kradzie¿y lub zagubienia ³atwiej bêdzie mo¿na je rozpoznaæ i udowodniæ, ¿e s¹ nasz¹ w³asnoœci¹. 4. Nie afiszuj siê swym bogactwem. Unikaj przygodnych znajomoœci, zw³aszcza zawieranych przy kieliszku, nigdy zaœ w ten sposób poznanych ludzi nie zapraszaj do swego mieszkania, zw³aszcza jeœli mieszkasz samotnie. 5. Uwa¿aj na krêc¹cych siê po klatkach schodowych i w pobli¿u domu ludzi. Zainteresuj siê nimi, zapytaj kogo szukaj¹, przyjrzyj siê im, by zapamiêtaæ wygl¹d. Przezornoœæ mo¿e uchroniæ przed kradzie¿¹ mienie twoje lub s¹siadów, zaœ spostrze¿enia mog¹ byæ przydatne policji, gdyby do w³amania dosz³o. 6. Sprawdzaj to¿samoœæ i wiarygodnoœæ obcych osób, przychodz¹cych do twojego mieszkania np. w sprawie odkupienia starych zegarów lub ksi¹¿ek, naprawy kaloryferów. Nie wpuszczaj bez uzasadnionych powodów nieznanych Ci osób. Z policyjnych doœwiadczeñ wynika, ¿e prawie po³owa kradzie¿y mia³a swój pocz¹tek i Ÿród³o w nawi¹zywanych wczeœniej tego typu kontaktach. Tacy niby-znajomi, nawet jeœli sami nie dokonuj¹ kradzie¿y, mog¹ przeprowadzaæ tzw. z³odziejski wywiad i dzieliæ siê ustaleniami z grup¹, która dokonuje w³amañ. 7. Nie toleruj w swym bloku mieszkalnym (na klatce schodowej, w piwnicy lub na strychu) istnienia melin pijackich, skupiaj¹cych ludzi z marginesu spo³ecznego. 8. Wspó³dzia³aj zawsze z s¹siadami. Zwracaj uwagê tak¿e na ich mieszkanie. Podczas ich nieobecnoœci interesuj siê ludŸmi stoj¹cymi pod ich drzwiami, zwracaj uwagê na ha³asy, niecodzienne odg³osy dochodz¹ce z klatki schodowej, wynoszenie mebli lub sprzêtów domowych przez osoby obce, którym nie towarzyszy nikt ze znanych s¹siadów. 9. Opuszczaj¹c na d³u¿ej mieszkanie (wczasy, odwiedziny znajomych, pobyt w szpitalu) nie zostawiaj widocznych oznak swej nieobecnoœci. Poproœ s¹siadkê, by podlewa³a kwiaty, otwiera³a na krótko okna, opró¿nia³a skrzynkê z korespondencji, wieczorem w³¹cza³a na jakiœ czas œwiat³o w kuchni lub w którymœ z pokoi. 10. Ubezpiecz swoje mieszkanie, by w razie nieszczêœcia chocia¿ czêœciowo mieæ zrekompensowane straty. (mp)

DWIE LOTERIE FANTOWE. KOMUNIKAT KOÑCOWY Loterie fantowe w ramach Dni Baranowa zorganizowa³o Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów we wspó³pracy z Gmin¹ Baranów i po wczeœniejszych uzgodnieniach z Izb¹ Celn¹ z Kalisza. Zebrane pieni¹dze zostan¹ przekazane dla: 1. Jakuba Ko³odziejczyka ze S³upi, bia³a loteria nr 1, zebrano 5 570,00 z³ 2. Igê Marsza³ek z Baranowa, niebieska loteria nr 2, zebrano 6 440,00 z³ Z 1400 przygotowanych losów sprzedano 1201 szt., za kwotê 12 010,00 z³. Dziêkujemy za Pañstwa zaanga¿owanie

30 marca 2015 r. w Gimnazjum w Mroczeniu odby³y siê warsztaty z zakresu profilaktyki uzale¿nienia od alkoholu. Poprowadzi³a je Paulina Majchrzak - terapeuta uzale¿nieñ z Pracowni Profilaktyki Empatia.

ALKOHOL - LEGALNY NARKOTYK W zajêciach pt. ,,Alkohol - legalny narkotyk" wziê³a udzia³ m³odzie¿ ze wszystkich klas drugich gimnazjum, po dwie godziny lekcyjne ka¿da klasa. Uczniowie aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczyli w proponowanych zajêciach. Nabyta wiedza na temat mechanizmów uzale¿nienia, pomo¿e z ca³¹ pewnoœci¹ rozs¹dnie podchodziæ do tej u¿ywki. Warsztaty zosta³y przeprowadzone w ramach dzia³ania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. (mp)

28 maja br. odbyùo siê uroczyste za³o¿enie PaTPORTU dla Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Mroczeniu. Celem inicjatywy jest stworzenie grupy PaT - m³odzie¿owego wolontariatu na terenie Gminy Baranów, która bêdzie dzia³aæ przeciwko patologii spo³ecznej oraz promowaæ wœród m³odzie¿y modê na ¿ycie bez uzale¿nieñ. PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty: co Ty zrobi³eœ w sprawie profilaktyki uzale¿nieñ”. Autorem programu jest Grzegorz Jach - inspektor policji, pe³nomocnik Komendanta G³ównego Policji ds. promocji bezpieczeñstwa publicznego).

PROFILAKTYKA a TY Uroczyste podpisanie uchwaùy o za³o¿eniu PaTPORTU w szkole poprzedzi³a prezentacja profilaktycznego spektaklu dotycz¹cego problemu uzale¿nienia od narkotyków, zaprezentowana przez cz³onków grupy PaT, a przygotowana pod kierunkiem opiekuna grupy PaT Agnieszki Sitek- eksperta Programu PaT, pedagoga szkolnego z Gimnazjum w Mroczeniu oraz Joanny Gruszki- nauczycielki jêzyka polskiego. Kapitan PaTPORTU- Maciej Kieszkowski uczeñ klasy II b przedstawi³ cz³onków grupy licz¹cej 34 osoby, oraz KAPITANAT, w którego sk³ad wchodz¹: Kornelia Maciejewska II b, Wiktoria Kokot II b, Nikola Kurzawa I b oraz Weronika Maciejewska II c. W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele Samorz¹du Lokalnego, Policji oraz rodzice uczniów. Starostwo Powiatowe w Kêpnie reprezentowa³ Andrzej JóŸwik. Uchwa³ê o utworzeniu PaTPORTU dla Baranowskiej Grupy PaT uroczyœcie podpisali: dyrektor Gimnazjum w Mroczeniu Andrzej Tyra, sekretarz Gminy Baranów Marek Potarzycki, Komendant Powiatowy Policji w Kêpnie Waldemar Tyrañski oraz skarbnik Rady Rodziców Kazimierz Skiba. Mamy nadziejê, ze zapocz¹tkowane przez grupê dzia³ania profilaktyczne przynios¹ spodziewane efekty w pog³êbianiu wiedzy dotycz¹cej mechanizmów uzale¿nieñ, a przez to zapobiegn¹ wchodzeniu m³odych ludzi w zachowania ryzykowne.

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej

Marek Potarzycki

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.


W Kronikarskim Zapisie

7

Dziewiêæ dru¿yn OSP wziê³o udzia³ w gminnych zawodach sportowo-po¿arniczych, które odby³y siê w niedzielê 21.06.2015 r. na boisku sportowym przy Zespole Szkó³ w £êce Mroczeñskiej.

STRAZACY Z GREBANINA BEZKONKURENCYJNI Otwarcia zawodów dokonaùa Wójt Gminy Baranów Bogumi³a Lewandowska-Siwek. Zmagania stra¿aków ocenia³a komisja sêdziowska w sk³adzie: Komendant Gminny Andrzej Lamek, Sekretarz Zarz¹du Gminnego ZOSP RP Iwona G³owik oraz przedstawiciele jednostek OSP.

Dru¿yny rywalizowa³y w szeœciu konkurencjach. W trakcie pierwszej – musztry - ka¿da z jednostek zaprezentowa³a siê bardzo dobrze, ale drobne niedoci¹gniêcia skutkowa³y punktami karnymi. Podczas nastêpnej konkurencji pn. dostarczanie wody na odleg³oœæ, stra¿acy musieli wykazaæ siê sprawnoœci¹ i zrêcznoœci¹. Kolejnymi konkurencjami by³y sztafeta z przeszkodami, pomoc poszkodowanemu.

Uwieñczeniem zawodów by³a - pe³na emocji i bardzo widowiskowa - ostatnia konkurencja pn. stra¿ak w akcji. Najlepszy rezultat w ogólnej klasyfikacji uzyska³a jednostka z OSP Grêbanin, drug¹ lokatê zajê³a OSP £êka Mroczeñska, a trzecie miejsce zajê³y ex aequo OSP Baranów i OSP Joanka. Wszystkie dru¿yny uczestnicz¹ce w zawodach otrzyma³y z r¹k Wójta Gminy zestaw koszulek z logo jednostki oraz pami¹tkowe dyplomy.

W trakcie zawodów najm³odsi mogli spêdziæ czas na dmuchanej zje¿d¿alni i placu zabaw. Wszyscy uczestnicy oraz goœcie mieli mo¿liwoœæ spróbowania grillowanych karkówek, kie³basek, lodów oraz napojów ch³odz¹cych. (marta)

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej


8

Po Godzinach 13 – 14 czerwca odbyly siê Dni Baranowa. Muzyka i taniec królowa³y jak co roku, zarówno na scenie, jak i na placu przy Urzêdzie Gminy.

Jeœli ktoœ jeszcze mia³ jakieœ w¹tpliwoœci czy has³o „Baranów nigdy nie przegrywa” ma jakiœ sens, to po dwóch dniach œwiêtowania Dni Baranowa musia³ je porzuciæ. Nie przegrywa, bo w narodzie duch jest wielki, i determinacja, i pasja równe ¿ywio³owi, który w sobotni wieczór usi³owa³ zdemolowaæ nasze œwiêto. Baranowianie nie ulêkli siê burzy i gdy ta nieco odpuœci³a, rzucili siê z powrotem w wir zabawy. I tak do koñca niedzielnej nocy. No i jeszcze s³ówko dla niedowiarków i malkontentów. Loterii fantowej mia³o nie byæ, a tu raptem by³y a¿ dwie!

BARANÓW NIGDY NIE PRZEGRYWA! W sobotni wieczór wypeùni³ koncert zespo³u Biesiada Polska, póŸniej przysz³a burza, która musia³ ust¹piæ ¿ywio³owi tañca. Festynowicze przeczekali najgorsze, aby ponownie móc kontynuowaæ zabawê na baranowskim rynku. W niedzielê natomiast pogoda bardziej dopisa³a.

W pierwszej kolejnoœci wszyscy mogli podziwiaæ wystêpy dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ gminy Baranów oraz z „Baranowskiego Studia Tañca”. Aby rozruszaæ publicznoœæ Natalia zachêca³a do wspólnej ZUMBY. Nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ chóru „S³upienie”.

Przy muzyce zespo³u ABBA COVER wróciliœmy w lata 70. W kolejnym punkcie programu - „Piosenka jest dobra na wszystko” swoje talenty wokalne zaprezentowali Longina Maryniak, Waldemar Walczak oraz Bartosz Wachowiak.

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.


Po Godzinach

9 Jubilaci obchodz¹cy urodziny w maju i czerwcu 2015r. (powy¿ej 80 lat)

98 lat (ur. 1917r.) Wojciech Rychlik - Mroczeñ 92 lata (ur. 1923r.) Janina Sibera - Baranów

To nie by³ jeszcze koniec atrakcji. Na zakoñczenie wyst¹pi³ przez wszystkich oczekiwany ANDRE. Publicznoœæ by³a zachwycona, czego dowodem frekwencja i czêstotliwoœæ oraz iloœæ bisów. Zaprezentowa³ on wszystkie swoje hity poczynaj¹c od „Ale ale Aleksandra", „Totolotek", czy te¿ „Ró¿owe okulary”. Na zakoñczenie, DJ Jack poprowadzi³ zabawê taneczn¹, która trwa³a od póŸnych godzin nocnych.

90 lat (ur. 1925r.) Mieczys³awa Aniela Maækowiak - £êka Mroczeñska 88 lat (ur. 1927r.) Franciszek Polewski - £êka Mroczeñska Anna Urbañska - S³upia pod Kêpnem 86 lat (ur. 1928r.) Helena Appel - S³upia pod Kêpnem Antonina Brust - Baranów Anna Zimoch - Baranów 86 lat (ur. 1929r.) Aniela Ma³olepsza - S³upia pod Kêpnem

Dodatkowo w tym roku zosta³y przeprowadzone przez Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów dwie loterie fantowe. Iloœæ nagród, sponsorów oraz wartoœæ sprzedanych losów odnotowa³y rekord. Dziêki mieszkañcom uda³o siê wspomóc rehabilitacjê dwóch osób z terenu gminy.

84 lata (ur.1931r.) Krystyna Borowska - S³upia pod Kêpnem Czes³aw Dobieñ - Donaborów Alojzy Je¿ewski - Joanka Marianna Lorenz - S³upia pod Kêpnem Pilarczyk Helena - S³upia pod Kêpnem Wanda Alfreda Pilarek - Baranów 83 lata (ur. 1932r.) Emilia Michalak - Joanka 82 lata (ur. 1933r.) Aniela Marianna Górecka - Donaborów Czes³awa Lenart - Mroczeñ Jan Musia³ - ¯urawiniec 81 lat ( ur. 1934r.) Franciszka Niechcia³ - Grêbanin Kolonia Druga Anna Poœpiech - S³upia pod Kêpnem Uda³a Helena Julianna - Jankowy

Dla przyby³ych na baranowski rynek dostêpne by³y równie¿ przeró¿ne atrakcje poczynaj¹c od grilla, pieczonych baranów, potraw przygotowanych przez KGW z gminy Baranów oraz wedle upodobañ szereg atrakcji dla dzieci i doros³ych. Do zobaczenia za rok. (marta)

80 lat (ur.1935r.) Barbara Teresa Giebel - S³upia pod Kêpnem Mieczys³awa Janus - Jankowy £ucja Maria Kalis - ¯urawiniec Leon Pilarczyk - S³upia pod Kêpnem W³adys³aw Ruszkowski - Grêbanin Jan Sk¹pski - S³upia pod Kêpnem

Wójt Gminy Baranów

Bogumi³a Lewandowska-Siwek

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezp³atne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Wydawca: Urz¹d Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454 Redakcja: Miros³aw Soko³owski red. nacz. miroslaw.sokolowski@baranow.pl, Marek Potarzycki marek.potarzycki@baranow.pl Sk³ad i druk: PHU Moja Drukarnia www.mojadrukarnia.eu Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nades³anych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie bêd¹ zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.

sk³ada najserdeczniejsze ¿yczenia urodzinowe Seniorom, którzy swoje œwiêto obchodz¹ w maju i czerwcu. Szanowni Pañstwo, proszê przyj¹æ ode mnie ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej


10

Kronikarz Soùecki

MISTRZOWIE WIELOPOLSKI ZE SÙUPI NIE ZAWIEDLI Na poczàtku czerwca (8-10.06.2015r.) we Wùoszczowe odbyù siæ Finaù Centralny XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego w kategorii szkóù podstawowych. W turnieju udziaù wziæùy najlepsze reprezentacje z 16 województw. Województwo wielkopolskie reprezentowaùa druýyna ze Szkoùy Podstawowej w Sùupi pod Kæpnem w skùadzie: Nikola Czajkowska, Wiktoria Zychla, Kacper Fojtar, Patryk Malcher. W klasyfikacji druýynowej Szkoùa Podstawowa w Sùupi pod Kæpnem zajæùa 11 miejsce w Polsce. To najwiæksze osiàgniæcie szkoùy w historii startów w turnieju BRD. To równieý pierwszy tak duýy sukces w eliminacjach ogólnokrajowych druýyny z powiatu kæpiñskiego. Sukces ten nie jest dzieùem przypadku, ale owocem olbrzymiej pracy uczniów i opiekuna. Druýynæ przygotowaù Jarosùaw Kupczak

ÚWIETNA MARKA PANA JARKA Turniej sk³ada³ siê z nastêpuj¹cych konkurencji: • Test wiedzy, obejmuj¹cy zagadnienia dotycz¹ce zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym. • Test – skrzy¿owania polegaj¹cy na ustaleniu prawid³owej kolejnoœci przejazdu przez skrzy¿owanie. • Jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego polegaj¹ca na zaliczeniu wylosowanych punktów kontrolnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ruchu drogowego. • Rowerowy tor przeszkód. • Pierwsza pomoc przedmedyczna polegaj¹ca na wykonaniu przez ca³¹ dru¿ynê zadania praktycznego w postaci udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Jaros³aw Kupczak od lat doskonale przygotowuje uczniów do Turnieju BRD. Jego wychowankowie, startuj¹c ju¿ w barwach Gimnazjum w Mroczeniu, zdobywaj¹ kolejne laury. Gratulacje! Gra¿yna Gruszka

30 maja Rada So³ecka i Ochotnicza Stra¿ Po¿arna os. Murator zorganizowa³y festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

DZIEÑ DZIECKA PO MURATORSKU Na ka¿dego uczestnika imprezy czeka³o wiele atrakcji. Bardzo du¿ym powodzeniem cieszy³o siê malowanie twarzy, liczne konkursy i zabawy z udzia³em dzieci. Imprezê uœwietni³ wystêp dzieci z przedszkola z „Barankowa”. Kolejnym punktem programu festynu by³ pokaz umiejêtnoœci psa policyjnego. Dzieci zobaczy³y na w³asne oczy poœcig za uciekinierem, atak psa oraz pokaz tresury. Dodatkowo w miasteczku ruchu rowerowego policjanci przeprowadzili konkursy dotycz¹ce bezpieczeñstwa drogowego. Ka¿dy posiadacz roweru móg³ oznakowaæ swój pojazd. Festyn uatrakcyjni³ pokaz tañca latynoamerykañskiego przygotowany przez Baranowskie Studio Tañca. Kolejn¹ atrakcj¹ dla dzieci by³ pokaz kurtyny wodnej, slalom dla dzieci przygotowany przez stra¿aków oraz przeja¿d¿ka samochodem stra¿ackim. Ka¿de dziecko mog³o równie¿ przymierzyæ he³m i pas stra¿acki. M³odzi uczestnicy festynu mogli liczyæ na s³odkie upominki, a ka¿dy z mieszkañców z pewnoœci¹ spróbowa³ pysznych lodów oraz mro¿onych koktajli, przygotowanych przez sponsora imprezy firmê „Kris”. Stra¿acy zadbali o smako³yki z grilla i napoje. Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania sponsorom oraz wszystkich osobom, które w³¹czy³y siê w przygotowanie tej imprezy. Festyn z okazji Dnia Dziecka z pewnoœci¹ wpisze siê w kalendarz imprez najm³odszego so³ectwa w naszej Gminie. (iwon)

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.


W Kronikarskim Zapisie

11

MISTRZOSTWA REJONU KALISKIEGO W PIÙCE NOÝNEJ W œrodê 27 maja 2015r. w Baranowie spotka³y siê najlepsze zespo³y pi³karskie z ca³ego rejonu kaliskiego aby rozstrzygn¹æ rywalizacjê na tym etapie rozgrywek. Do Baranowa przyjecha³y szko³y z Ostrowa, Pleszewa, Kalisza, Stawiszyna, KoŸmina, Doruchowa. Gospodarzem rozgrywek by³o Gimnazjum w Mroczeniu, które wczeœniej okaza³o siê najlepsz¹ dru¿yn¹ w powiecie kêpiñskim. Startuj¹ce zespo³y podzielone zosta³y na dwie grupy, w których rozgrywano mecze systemem ,,ka¿dy z ka¿dym”. Nasz zespó³ gra³ mecze na obiektach w Baranowie. W grupie spotka³ siê z Gimnazjum Nr 9 z Kalisza, Gimnazjum Nr 5 z Pleszewa i Gimnazjum ze Stawiszyna. Dwa zwyciêstwa w rozgrywkach grupowych da³y naszej szkole awans do pó³fina³u turnieju gdzie trzeba zmierzyæ siê z Gimnazjum Nr 4 z Ostrowa Wlkp. Pasjonuj¹cy mecz zakoñczony seri¹ rzutów karnych da³ nam prawo gry w finale rozgrywek. Mecz fina³owy z Kaliszem choæ przegrany nale¿a³ do bardzo wyrównanych z wieloma sytuacjami bramkowymi dla naszego zespo³u. II miejsce w rejonie kaliskim to najlepsze miejsce jakie osi¹gnêliœmy w rozgrywkach pi³karskich na boiska ,,orlika”. Ten sukces sportowy wywalczyli bardzo dobr¹ gr¹ indywidualn¹ i zespo³ow¹: Bartek Rabiega (najlepszy bramkarz turnieju), Karol Sadyra, Wojtek Jurasik, Jakub Str¹k, Oskar Bentkowski, Krystian Skiba, Jakub Gogó³, Jakub Kupczak, Fabian Mucha, Kacper Ma³olepszy, Kacper Troska, Filip Rabiega. (MJ)

"JEDYNKA" ZDOMINOWA£A PLA¯ÓWKÊ W dniach 19 i 22 maja 2015 roku na boisku "Orlika" w Baranowie odbyùy siê Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Pla¿owej Szkó³ Ponadgimnazjalnych. W pierwszym terminie rozegrano mecze turniejowe w kategorii dziewcz¹t. Do turnieju przyst¹pi³y po dwie dru¿yny z ka¿dej szko³y ponadgimnazjalnej. W finale w meczu o pierwsze miejsce Nikola Gabryœ i Joanna Piekarska pokona³a Nataliê Œredziñsk¹ i Martyn¹ Brz¹ka³ê. Obie pary reprezentuj¹ ZSP Nr 1 w Kepnie. W meczu o trzecie miejsce reprezentantka ZSP Nr 2 w Kêpnie Monika Wojceechowska i Dorota Stró¿yñska uleg³y reprezentantkom Liceum Ogólnkszta³c¹cego Nr I w Kêpnie Marceline Gogó³ i Kamili M¹czce. W kategorii ch³opców na turniej zapisa³o siê dziesiêæ par, cztery pary z ZSP Nr 1 w Kêpnie i po trzy pary z LO Nr I i ZSP Nr 2 w Kêpnie. Zawody przeprowadzono rozgrywaj¹c mecze systemem "brazylijskim". W meczu fina³owym o pierwsze miejsce tak jak w kategorii dziewcz¹t spotka³y siê dwie pary z ZSP Nr 1 w Kêpnie. Bartosz Cudniewicz i Patryk S³upianek zwyciê¿aj¹c z Kamilem Pankiem i Dawidem Kaczmarkiem zapewnili sobie tytu³ mistrza powiatu w "XVI Licealiadzie 2014/2015". W meczu o trzecie miejsce Przemys³aw Urbañski i Piotr Domal (LO Nr I Kêpno) zwyciê¿yli z par¹ Robert Konieczny i Damian Cudniewicz (ZSP Nr 2 Kêpno).

Pami¹tkowe medale i dyplomy dla uczestnicz¹cych zawodników wrêczy³ w imieniu Starosty Kêpiñskiego sekretarz Gminy Baranów Marek Potarzycki. Dwie najlepsze pary w kategorii dziewcz¹t i ch³opców bêd¹ reprezentowaæ powiat kêpiñski w zawodach rejonowych w Kaliszu 2 i 3 czerwca 2015 roku.

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej


12

W Kronikarskim Zapisie

10 czerwca br. w Bibliotece w Mroczeniu odbyùo siê spotkanie autorskie z Paw³em Waku³¹, znanym ilustratorem i autorem ksi¹¿ek dla dzieci. W zajêciach wziê³y udzia³ dzieci ze Szko³y Podstawowej w £êce Mroczeñskiej i Grêbanina.

BOBOK, RUSA£KA, UTOPIEC Paweù Waku³a z zawodu jest plastykiem, ale jak sam o sobie mówi - bardziej rysownikiemhumoryst¹. Od wielu lat wspó³pracuje z najwiêkszym polskim tygodnikiem „Angora”, ilustruj¹c artyku³y (m.in. w „Angorce”), publikuj¹c ¿arty rysunkowe oraz pisz¹c krótkie humoreski. W dorobku pisarskim znajduj¹ siê ksi¹¿ki dla dzieci: „O czym szumi las”, „Na tropie szeœcioptaka”, „Kajtek i Yetik”, „Kajtek i Yetik podnosz¹ ¿agle”, „Co w trawie piszczy”, „Mój tata jest olbrzymem”, „Jagie³³o pod prysznicem”. Podczas spotkania autor w ciekawy sposób opowiada³ o swojej pracy, pasjach, zachêcaj¹c dzieci do twórczoœci literackiej i plastycznej. Opowiadania o swoich ksi¹¿kach wzbogaci³ rysunkami, które szybko i sprawnie wychodzi³y z pod jego rêki, wzbudzaj¹c wœród dzieci entuzjazm. Uczestnicy spotkania mieli okazjê poznaæ leœnika Pi¹tka, Ogryzka (ma³ego szczura laboratoryjnego) i Maurycego (krasnoludka) i wielu innych weso³ych bohaterów ksi¹¿ek „O czym szumi las” i „Na tropie szeœcioptaka”. Autor pyta³ równie¿ dzieci o znane im magiczne postacie z polskich baœni. Pad³y tu takie ich nazwy jak wodnik, rusa³ka, bagiennik, utopiec, dziwo¿ona, wi³y - s³owiañskie elfy czy bobok. Wszystkie te dziwne stwory s¹ mieszkañcami Doliny Bagiennej Trawy i bohaterami ksi¹¿ki „Co w trawie piszczy”. Na zakoñczenie mo¿na by³o kupiæ ksi¹¿ki, które autor chêtnie podpisywa³ i ozdabia³ rysunkami. (mo¿) 28 maja Biblioteka Publiczna w Mroczeniu w³¹czy³a siê w akcjê „Noc Bibliotek”, w ramach której odby³ siê wieczór twórczoœci poetyckiej Moniki Banaœ, Aleksandry Jokiel i Krzysztofa Rêbowskiego.

POETYCKA NOC W MROCZEÑSKIEJ BIBLIOTECE Wiersze poœwiêcone by³y ró¿nym tematom, dotykaj¹cych ró¿nych aspektów ludzkiego ¿ycia: mi³oœci, przyjaŸni, jak i równie¿ zwyk³ych codziennych problemów, opisów przyrody. Magia wieczoru i wp³yw piêknej poezji, udzieli³y siê s³uchaczom. Zgromadzeni goœcie mieli równie¿ mo¿liwoœæ podziwiania prac Aleksandry Jokiel, która wyczarowuje we³niane rêkodzie³a i wyroby z wikliny papierowej. Dzie³a te wzbudzi³y niedowierzanie – odnoœnie materia³u, z którego s¹ wykonane, jak i zachwyt i uznanie, ¿e z takiego materia³u mo¿na wyczarowaæ takie cuda. Podczas spotkania dyrektor biblioteki - Edyta Lesiak, przedstawi³a krótk¹ charakterystykê twórczoœci wyj¹tkowych goœci: Monika Banaœ - poetka, mieszkanka Baranowa. W 2007 r. zadebiutowa³a tomikiem poezji „Pop³ynê szeptem” (wyd. Miniatura, Kraków 2007) Wspó³autorka „Antologii Oazy Szeptów” (Kraków 2008) oraz „Ogrodowych pejza¿y” (Kraków 2009). W 2014 r. wyda³a tomik „Daj p³yn¹æ ob³okom” (wyd. Miniatura). Aleksandra Jokiel - poetka, mistrzyni rêkodzie³a, mieszkanka Chojêcina. Pisze wiersze i to z sukcesami. W konkursie literackim z okazji 350-lecia Kêpna zdoby³a pierwsze miejsce. Od d³u¿szego czasu zajmuje siê równie¿ tworzeniem przepiêknych dekoracji ró¿nymi metodami. Krzysztof Rêbowski – poeta, prozaik, mieszkaniec S³upi pod Kêpnem. Zadebiutowa³ w 1995 roku w czasopiœmie „Cogito” oraz w II programie Polskiego Radia w audycji Wac³awa Tkaczuka „Czas na debiut”. Autor tomików poetyckich:- „Wiersze”, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2004, „Dokumentacje”, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2005 oraz „W okowach herezji Jana Saudka”, Wydawnictwo E-Bookowo, Bêdzin 2012 (e-book). Publikacje m.in. w „Cogito”, „Pro Formie”, „Nadwis³oczu”, „Pro Art”, „W krêgu literatury”, „Kwartalniku” oraz na serbskim portalu literackim „Tvoracz Grada”, jak równie¿ na portalu „Poezja – Poezija” pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiersze i proza t³umaczone na jêzyk serbski i bu³garski przez poetkê i t³umaczkê Olgê Laliæ - Krowick¹. Laureat Konkursu Poetyckiego – „Przydro¿ny Kwiat” (Kêpno 2003, 2004), Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. œw. Jana z Dukli (2011), oraz II miejsca w Miêdzynarodowym Konkursie Poetyckim w Bu³garii, Melnik 2011. Wspó³autor:- „Antologii poezji Cogito”, (Agencja Wydawnicza Aga-Press, Warszawa 1997), „Antologii poezji - 10 razy rok” (Agencja Wydawnicza Aga-Press, Warszawa 2004), „Antologii wspó³czesnych sztuk s³owiañskich - Miêdzy Ochryd¹ a Bugiem”, (Kroœnieñska Oficyna Wydawnicza, Krosno 2011), - Miêdzynarodowej Antologii Poezji „Garavi Sokak”, Inbija 2011 (Serbia) oraz „Antologii Mi³oœæ wed³ug twórców s³owiañskich”, Kroœnieñska Oficyna Wydawnicza, Krosno 2012.

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.


Sportowe Okruchy

13

LEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA POWIATU Przy bardzo piêknej pogodzie w siódmym dniu maja rozegrano lekkoatletyczne zawody szczebla powiatowego szkó³ gimnazjalnych. Na stadionie miejskim w Kêpnie rywalizowa³a najsprawniejsza m³odzie¿ gimnazjalna ze wszystkich szkó³ powiatu. Zawody rozegrane zosta³y zgodnie z regulaminem SZS ,,Wielkopolska” w kilkunastu konkurencjach indywidualnych i w sztafetach 4x100m i w sztafecie szwedzkiej. Od lat nasi uczniowie zajmuj¹ czo³owe miejsca w tej dyscyplinie sportowej. Nie inaczej by³o w tym roku. Prawie w ka¿dej konkurencji lekkoatletycznej zdobywaliœmy miejsce na podium, uzyskuj¹c wiele wartoœciowych wyników, które daj¹ szanse walki na etapie rejonu, który zostanie rozegrany 21 maja w Ostrowie Wielkopolskim. Konkurencje biegowe wspaniale rozpoczêli sprinterzy. Najlepszymi w powiecie okazali siê uczniowie klas drugich: Agata Mejza i Karol Sadura na podium towarzyszyli im Julia Mucha i Oskar Bentkowski, którzy zajêli trzecie miejsce na podium. Po sprintach by³ bieg na 300m, w którym na drugim miejscu zameldowali siê: Weronika Wróbel i Jakub Str¹k a br¹zowy medal zdoby³a Martyna Lubojañska. W biegu na 600 m dziewcz¹t Emilia Froñ podobnie jak Bart³omiej Rabiega w biegu na 1000 m zajê³a trzecie miejsce. W konkurencjach technicznych dwa z³ote medale w rzucie oszczepem przyjecha³y do Mroczenia po bardzo dobrych rzutach: Kingi Szczupak i Patryka Blicharczyka. Podobnie by³o na skoku wzwy¿, gdzie wœród dziewcz¹t Klaudia Bryza by³a klas¹ sama dla siebie Dominik Nagorzañski zaj¹³ miejsce drugie. W pchniêciu kul¹ najlepiej z naszych uczniów zaprezentowa³ siê Marcin Zaj¹c, który podobnie jak Jakub Gogó³ w skoku w dal zaj¹³ drugie miejsce w powiecie. Bardzo du¿¹ przewagê nad pozosta³ymi szko³ami pokaza³y nasze sztafety. Sztafety 4x100m ch³opców i dziewcz¹t to przewaga 3 sekund nad nastêpnym rywalem i tytu³ mistrzów powiatu. O tak dobry wynik postara³y siê Klaudia Bryza, Agata Mejza, Julia Mucha i Klaudia Albert oraz Karol Sadura, Oskar Bentkowski, Jakub Gogó³ i Patryk Blicharczyk. Sztafety szwedzkie ( 100m, 200m, 300m, 400m) to wspania³y bieg dziewcz¹t po z³oty medal i rekord szko³y 2 min 44s ( Sandra Skiba, Weronika Gruszka, Weronika Wróbel i Martyna Lubojañska) i pechowy bieg ch³opców, którzy po nieudanej zmianie musieli prze³kn¹æ gorycz pora¿ki w wyniku dyskwalifikacji choæ uzyskany czas dawa³ miejsce medalowe. W sumie nasza reprezentacja liczy³a 36 uczniów, którzy zdobyli 18 medali co stanowi ponad 1/3 wszystkich mo¿liwych do zdobycia na tych zawodach. Kolejny rok jesteœmy najlepsz¹ szko³¹ w powiecie kêpiñskim w tak popularnej dyscyplinie sportowej jak¹ jest lekkoatletyka. (MJ)

TRIATHLONOWE MISTRZOSTWA SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH Z TERENU POWIATU KÊPIÑSKIEGO Mikorzyn byù miejscem rozegrania ostatnich zawodów sportowych w tym roku szkolnym. Tradycyjnie ju¿ Komenda Powiatowa Policji w Kêpnie zorganizowa³a 12 czerwca zawody triathlonowe (zamiast p³ywania bieg na dystansie 400 m, jazda rowerem ok. 4 km, bieg na dystansie 700 m) w kategorii ch³opców i dziewcz¹t. Bardzo udany sportowo rok szkolny nasi uczniowie zakoñczyli zwyciêstwem zespo³owym. Okazaliœmy siê najlepszym Gimnazjum wœród wszystkich dziesiêciu szkó³ z terenu powiatu, które przyjecha³y do Mikorzyna. Do klasyfikacji zespo³owej brano pod uwagê trzy najlepsze wyniki dziewcz¹t i ch³opców w ka¿dym roczniku. Na zwyciêstwo swoim bardzo dobrym wystêpem zapracowali: Weronika Gruszka, Sandra Skiba, Angelika Górecka, Jakub Kupczak, Mateusz Brzeziñski, Jakub Oszenda, Dominik Kalis (rocznik 2001) Martyna Lubojañska, Weronika Tomalik, Kamil Wieczorek, Bartek Rabiega, Karol Sadura, Patryk Blicharczyk (rocznik 2000), Weronika Wróbel, Klaudia Bryza, Emilia Froñ, Jakub Str¹k, Dominik Nagorzañski, Wojciech Jurasik, Jakub Idzikowski, Jakub Dziergwa (rocznik 1999). Indywidualnie najwiêkszy sukces zanotowa³a Martyna Lubojañska, która zdecydowanie zwyciê¿y³a w swojej kategorii wiekowej. Bardzo dobre wystêpy ale zakoñczone pechowym czwartym miejscem zaliczyli: Weronika Gruszka, Mateusz Brzeziñski, Kamil Wieczorek, Weronika Wróbel i Jakub Str¹k. (MJ)

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej


Sportowe Okruchy

14

Dnia 23 maja 2015 r. uroczyœcie obchodziliœmy w naszym przedszkolu Dzieñ Matki i Ojca po³¹czony z I Rodzinn¹ Olimpiad¹ Sportow¹. Dla ka¿dej mamy i ka¿dego taty jest to dzieñ szczególny, dlatego by³ bardzo wa¿nym wydarzeniem w Barankowie. Z tej okazji dzieci przygotowa³y piêkne wystêpy dla swoich rodziców.

RODZINNA OLIMPIADA W BARANKOWIE Wszyscy prze¿ywali uroczystoœæ ju¿ od samego rana, wielka trema, trochê ³ez… - ale wystêp siê uda³! Rodzice byli zadowoleni i wzruszeni. Po wystêpach uroczystym przemarszem wszystkich dzieci i zapaleniem znicza olimpijskiego przez dyrektor Ma³gorzatê Musialsk¹ rozpoczê³a siê I Rodzinna Olimpiada Sportowa w Barankowie. Celem olimpiady by³o promowanie aktywnego spêdzania czasu z rodzin¹, wzmacnianie wiêzi uczuciowej z rodzin¹, przestrzeganie zasad fair-play. Wziêli w niej udzia³ dzieci wraz z rodzicami ze wszystkich grup ¿³obkowych i przedszkolnych. Przybyli chêtnie brali udzia³ w zawodach sportowych. Wspólnie pokonywali tory przeszkód, rzucali do celu, przeci¹gali linê i wiele innych. Po zawodach sportowych by³ czas na odpoczynek i posi³ek. Dzieci i rodzice udali siê do kawiarenki. By³y tam pyszne ciasta, lody, soki i popcorn. W ogrodzie przedszkolnym by³ równie¿ grill, wszyscy chêtnie czêstowali siê pieczonymi kie³baskami i karkówk¹. Na zakoñczenie olimpiady, wszystkie rodziny aktywnie bior¹ce udzia³ w zmaganiach sportowych otrzyma³y medale: Super Dziecko, Super Mama, Super Tata. Rodzinna Olimpiada Sportowa da³a wszystkim wiele radoœci, bo ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Cieszymy siê, ¿e mogliœmy mi³o i aktywnie spêdziæ czas na œwie¿ym powietrzu z dzieæmi i rodzicami. Dziêkujemy wszystkim za zaanga¿owanie, pomoc, aktywny udzia³ i mi³¹ atmosferê. (mus) Dzieñ Dziecka w szkole w £êce Mroczeñskiej

NA WESOÙO I NA SPORTOWO 1 czerwca 2015r w Zespole Szkóù w £æce Mroczeñskiej odbyù siæ Dzieñ Dziecka poùàczono z Dniem Sportu. Na tæ okazjæ Samorzàd Uczniowski pod kierunkiem Justyny Tomaszek-Malinowskiej przygotowaù konkurencje sportowe dla uczniów klas 0-III i IV-VI. Najlepsi zostali nagrodzeni dyplomami i sùodkimi upominkami. Ponadto do szkoùy zawitali Miú panda i Klown, którzy rozdali wszystkim uczniom cukierki. W tym dniu dzieci obejrzaùy teý film peùnometraýowy pt. „Pingwiny z Madagaskaru” – hit roku 2015. Na zakoñczenie odbyùa siæ dyskoteka. Rada Rodziców zadbaùa o peùne brzuszki serwujàc milusiñskim kieùbaski z grilla. Dzieñ upùynàù wiæc na wesoùo i na sportowo. (justi) Dziewiêæ z dziesiêciu zespo³ów zg³oszonych do turnieju „Wielkopolski Orlik 2015” stoczy³o bój o tytu³, awans do kolejnej rundy i puchar Wójta Gminy Baranów. W finale reprezentacja SP nr 3 z Kêpna wygra³a 1:0 ze S³upi¹. Oba teamy awansowa³y, a okazja do rewan¿u nadarzy siê niebawem i to znów na …baranowskim „Orliku”. Zawody rozegrane zosta³y w pi¹tek 10 kwietnia.

BARANOWSKI ORLIK KOCHA SÙONECZN¥ K¥PIEL „Wielkopolski Orlik” to turniej dla chùopców ze szkó³ podstawowych. Po trzystopniowych eliminacjach najlepsza ekipa awansuje do fina³u, który rozgrywany jest w czerwcu w Poznaniu. Zespo³om z naszej gminy nie uda³o siê dot¹d wspi¹æ siê tak wysoko, choæ swego czasu o w³os od fina³ów by³y Baranów i S³upia. S³upianie, podopieczni Jaros³awa Kupczaka, spróbuj¹ swojej szansy w tym roku ponownie, bowiem awansowali do grona czterech najlepszych dru¿yn w powiecie kêpiñskim. W eliminacjach zremisowali z kêpnianami 1:1, a w finale nieznacznie im ulegli 0:1. Zawodom na baranowskim „Orliku” towarzyszy³a ¿yczliwoœæ Boga Futbolu, który nakaza³ Wioœnie zaprezentowanie wszystkich jej uroków. Z pierwszej w tym roku k¹pieli s³onecznej ¿ywo skorzystali wiêc i pi³karze, i liczni kibice.

1. SP 3 Kêpno 2. SP Mikorzyn 3. SP Opatów 4. SP S³upia 5. SP Donaborów

1. SP 3 Kêpno 2. SP S³upia 3. SP Donaborów 4. SP Opatów 5. SP Mikorzyn

SP 3 - Donaborów 1:1 SP 3 - Mikorzyn 1:0 SP 3 - SP Opatów 3:1 SP 3 - SP S³upia 1:1 SP Mikorzyn - SP Opatów 1:1 SP Mikorzyn - SP S³upia 1:2 SP Mikorzyn - SP Donaborów 1:2 SP Opatów - SP S³upia 0:2 SP S³upia - SP Donaborów 4:1

1. SP £êka Opatowska 2. SP Grêbanin 3. SP Baranów 4. SP £êka Mroczeñska SP £êka Opatowska - SP Grêbanin 1:3 SP £êka Opatowska - SP Baranów 2:0 SP £êka Opatowska - SP £êka Mroczeñska 1:1 SP Grêbanin - SP Baranów 3:1 SP Grêbanin - SP £êka Mroczeñska 1:3 SP Baranów - SP £êka Mroczeñska 0:0

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej

1. SP £êka Mroczeñska 2. SP Grêbanin 3. SP £êka Opatowska 4. SP Baranów Pó³fina³y SP S³upia - SP £êka Mroczeñska 4:0 SP 3 - SP Grêbanin 7:1 III-IV SP £êka Mroczeñska - SP Grêbanin 0:4 Fina³ SP 3 Kêpno - SP S³upia 1:0 Najlepszy bramkarz: Miko³aj Glinkowski (SP 3 Kêpno) Najlepszy snajper: Dominik Gajewski (SP 3 Kêpno)

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.

WIELKOPOLSKI ORLIK

WIELKOPOLSKI ORLIK

Wielkopolski Orlik 2015, Baranów-Orlik, 10.04.2015


Sportowe Okruchy

15

Latem ubiegùego roku dzia³acze baranowskiego „Pioniera” i mroczeñskiego „Or³a” postanowili po³¹czyæ si³y. – W naszym klubie nie ma dru¿yny seniorskiej, a w drugim tych dzieci brakuje. IV ligowy klub musi prowadziæ kilka zespo³ów dzieciêco-m³odzie¿owych. W Baranowie od samego pocz¹tku pracujemy z pi³karskim narybkiem, zreszt¹ nie bez sukcesów. Bez wahania zgodziliœmy siê, by pomóc „Or³owi”. W efekcie objêliœmy pi³karsk¹ opiek¹ wiêksz¹ ni¿ dot¹d grupê ch³opców, mam pi³karzy z ca³ej gminy, co dla Mroczenia oznacza dwa zespo³y wiêcej. W³aœnie te najm³odsze.

ORZE£ - PIONIER: WSZYSTKIE RÊCE NA POK£AD NIKOGO SIÊ NIE BOIMY Trenujemy dwa razy w tygodniu a nasi pi³karze graj¹ w swoich ligach w barwach „Or³a” Mroczeñ – wyjaœnia Andrzej He³ka, prezes „Pioniera”. - Z perspektywy czasu pomys³ po³¹czenia si³ okaza³ siê bardzo dobry. Mamy dwa nowe i fajne zespo³y dzieciêce, a ju¿ ten najm³odszy, to prawdziwa petarda – wtóruje mu prezes „Or³a” – Bartosz Malinowski. Ch³opcy z rocznika 2004-2005, bo o nich mowa, zd¹¿yli w tym czasie zanotowaæ na swoim koncie kilka znacz¹cych sukcesów, z których najwiêkszy to wygrana w presti¿owym Ogólnopolskim Turnieju „Futbol na Tak” w G³ucho³azach. W lidze zajêliœmy trzecie miejsce, za Marcinkami i Stra¿akiem S³upia, trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e nasza dru¿yna jesieni¹ wygl¹da³a nieco inaczej. Teraz dorobiliœmy siê dobrego bramkarza z Mroczenia, œwietnych obroñców z Grêbanina i Mroczenia i znakomitych pomocników i napastników z Baranowa. Nasi pi³karze stanowi¹ ju¿ kolektyw pi³karski, nikogo siê nie boj¹ i wygraæ mog¹ z ka¿dym – oceniaj¹ trenerzy zespo³u – Tomasz Stawski i Miros³aw Soko³owski. – Warto zwróciæ te¿ uwagê na fakt, ¿e z grup¹ starsz¹ 2003, ogrywaj¹ siê w lidze m³odsi. To bezcenne dla nich doœwiadczenia – mówi Miros³aw Soko³owski. G£UCHO£AZY NASZE! Oprócz rozgrywek ligowych pi³karze Pioniero-Or³a bior¹ udzia³ w licznych turniejach. O G³ucho³azach ju¿ wspominaliœmy, warto jednak dodaæ, ¿e turniej trwa³ cztery dni, grano systemem ka¿dy z ka¿dym i mecz-rewan¿, trudno wiêc mówiæ o jakimœ przypadkowym rezultacie. M³odsi pi³karze wygrali wszystkie mecze: 13:2 i 6:0 z Zabrzem, 3:0 i 4:0 z Otmuchowem, 4:2 i 3:0 z Prudnikiem, 3:0 i 3:0 z G³ucho³azami, a Piotruœ Jarych zdoby³ tytu³ króla strzelców – wylicza Miros³aw Soko³owski. - W tym miejscu nale¿y siê zatrzymaæ i g³êboko uk³oniæ oraz serdecznie podziêkowaæ p. wójt, która bardzo nam pomog³a op³acaj¹c koszta podró¿y. W wyprawie do G³ucho³az wziêli równie¿ udzia³ pi³karze s³upskiego „Stra¿aka”, którzy w swojej kategorii wiekowej (r.2002) wywalczyli œwietne trzecie miejsce. Pi³karze z Baranowa uplasowali siê na miejscu siódmym – mówi prezes Andrzej He³ka. PIONIERO-ORZE£ Z USA W maju i czerwcu pi³karze Pioniero-Or³a znów zmieli barwy. – Wystartowaliœmy jako USA w najwiêkszym ogólnopolskim turnieju dla dzieci Deichmann Cup 2015. Przez piêæ tygodni walczyliœmy w eliminacjach (mecze rozgrywano na kêpiñskim Orliku), zajêliœmy 5. miejsce (na 14 zespo³ów) i pojechaliœmy do Wroc³awia na fina³y. Pierwszy mecz w systemie pucharowym wygraliœmy 3:0, w drugim by³o ju¿ gorzej. Przegraliœmy 1:3 z Japoni¹, ale tak wysoka pozycja w gronie kilkudziesiêciu zespo³ów to naprawdê powód do dumy – ocenia Miros³aw Soko³owski. W przedostatni¹ sobotê czerwca nasi pi³karze wziêli udzia³ jako „Orze³” Mroczeñ w silnie obsadzonym turnieju w KoŸminie Wielkopolskim. Pewnie wygraliœmy grupê (cztery zwyciêstwa i remis), ale w æwieræfinale musieliœmy uznaæ wy¿szoœæ KS Jaraczewo. Zespó³ ten zosta³ triumfatorem zawodów – ocenia Tomasz Stawski. (es)

„ORZEÙ” MROCZEÑ OBRONI£ CZWARTOLIGOWY BYT Pora¿ka mroczenian w stosunku 1:4 da³a KKS-owi upragniony awans do III ligi, a Or³owi utrzymanie. Sta³o siê tak poniewa¿ bezpoœredni rywal do utrzymania – Piast Kobylin – przegra³ swój mecz z Olimpi¹ Ko³o. Orze³ w swoim drugim sezonie w IV lidze zdoby³ 28 punktów, na co z³o¿y³o siê 7 zwyciêstw, 7 remisów i 16 pora¿ek. Bilans bramkowy 45 – 72 nie jest zbyt imponuj¹cy. Z perspektywy jesiennej zdobyczy punktowej - 9 punktów i ostatnie miejsce w lidze po 16 meczach nie napawa³o optymizmem, jednak zmiana trenera w przerwie zimowej przynios³a zamierzony efekt. Piotr Matkowski zapowiada, i¿ w przysz³ym sezonie chce zaj¹æ miejsce w pierwszej ósemce. Jednak, aby tego dokonaæ, Orze³ bêdzie potrzebowa³ wzmocnieñ, szczególnie w formacji defensywnej. Pierwszy letni trening szkoleniowiec Or³a zaplanowa³ na 13 lipca 2015. Wtedy te¿ trener Matkowski chce siê przyjrzeæ potencjalnym kandydatom do gry w klubie z Mroczenia. A wiêc, jeœli chcesz spróbowaæ swoich si³ w IV lidze i masz ukoñczone 16 lat, przyjdŸ na I trening Or³a przed kolejnym sezonem ligowym. (bam) Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej


16

Po Godzinach

Gdzie najlepiej graj¹ w pingponga? W S³upi oczywiœcie! Taki wniosek to najlepsza pointa po rozegranym w sobotê 10 maja turnieju zamykaj¹cego III edycjê gminnej ligi tenisa sto³owego. Zawody rozegrano w Mroczeniu.

S£UPIA NAJLEPSZA W LIDZE PINGPONGOWEJ Na starcie finaùowego turnieju stawi³y siê cztery teamy: Mroczeñ, Baranów, £êka Mroczeñska i S³upia. Ka¿dy z nich jeszcze przed zawodami musia³ zmierzyæ siê… z regulaminem. I w kilku przypadkach by³ to mecz najtrudniejszy! Zespó³ musia³ sk³adaæ siê z dwóch doros³ych panów, seniora + 45, juniora i doros³ej pani. Jak z tym problemem radzi³y sobie poszczególne ekipy? Bardzo podobnie. Po pierwsze po ratunek siêgano tam, gdzie najbli¿ej. A najbli¿sza jest zawsze w³asna rodzina! Konstrukcja zespo³u z Baranowa rozsypa³aby siê jak domek z kart, gdyby nie determinacja rodziny Siberów. W turniejowe szranki stan¹³ wiêc tata – Henryk, syn Emil i mama Ola. A kiedy niespodziewana choroba wyeliminowa³a pani¹ Olê, ca³y zespó³ z³o¿y³ transferow¹ propozycjê p. Wójt. I ta nie odmówi³a pomocy. Dodajmy, ¿e takie rozwi¹zanie by³o zgodne z regulaminem. – bardzo chcieliœmy zagraæ w tych fina³ach. Trenowaliœmy systematycznie, ale kiedy w ostatniej chwili okaza³o siê, ¿e ma³¿onka Henia jednak nie mo¿e zagraæ, postanowiliœmy poprosiæ o pomoc nasz¹ pani¹ wójt. Jesteœmy jej wdziêczni za tê pomoc – komentuje Piotr Korczak, filar zespo³u. Dziêki temu Baranów wskoczy³ na podium zajmuj¹c III miejsce. Podobnego problemu nie uda³o siê niestety rozwi¹zaæ pingpongistom z £êki. Mêska podpora dru¿yny Marek Zarêba (senior +45) postawi³ w tê sobotê na ekstremalne biegi prze³ajowe, w ca³ym so³ectwie nie uda³o siê znaleŸæ godnego zastêpcy i £êka musia³a oddaæ walkowerem trzy punkty. Na gor¹co rozwa¿ano co prawda udzia³ Marty Parzonki-Adamskiej w dwóch kategoriach, ale tu regulamin by³ bezwzglêdny. £êka stawi³a siê jednak na turniej, walczy³a dzielnie i za to nale¿y siê jej szacunek i puchar fair play! Choæ nie wiemy dok³adnie jak wygl¹da³ casting na pingpongistkê w S³upi, to na pewno W³adys³aw K¹cki powinien dostaæ medal za skuteczn¹ dyplomacjê. Iwona Bia³ek okaza³a siê olœniewaj¹cym odkryciem turnieju. Przypomnijmy, ¿e jej m³odsza siostra – Monika - to ubieg³oroczna medalistka mistrzostw Wielkopolski w kategorii szkó³ podstawowych. Niedaleko pada jab³ko od jab³oni. Pan W³adys³aw jest tu najlepszym przyk³adem. Jego wnuk, Kacper, pomyœlnie wspar³ dziadka przy pingpongowym stole i w ten sposób S³upia mog³a zgarn¹æ ca³¹ pulê. Spójrzmy jeszcze na gospodarzy. I tu pierwsze skrzypce gra³ duet rodzinny. Rabiegów. Tata Krzysztof i syn Bartek przy wsparciu Ireneusza Dudziaka nie dali jednak rady S³upi. Na koniec warto podkreœliæ, ¿e mroczeñskie zawody odby³y siê w dyskotece, bo nasza gmina wci¹¿ czeka na du¿¹ przestronn¹ salê mog¹c¹ pomieœciæ wszystkie zespo³y. Optymistyczne natomiast jest to, ¿e gospodarze jak zwykle spisali siê wspaniale (dziêkujemy, panie so³tysie), o wspania³e nagrody postara³a siê p. Wójt, a gracze dorzucili niezwyk³e emocje i sportowy kunszt. Warto te¿ podkreœliæ, ¿e najm³odsi uczestnicy zawodów pierwsze pingpongowe kroki stawiali w³aœnie w naszej lidze. I wszyscy wy¿ej wymienieni mog¹ siê ju¿ pochwaliæ albo medalem, albo udzia³em w turnieju fina³owym Mistrzostw Wielkopolski. I to jest prawdziwa zdobycz i wartoœæ przedsiêwziêcia, które narodzi³o siê cztery lata temu. (es) Turniej fina³owy gminnej dru¿ynowej ligi tenisa sto³owego, Mroczeñ, 10 maja 2015 1. S³upia, 2. Mroczeñ, 3. Baranów, 4. £êka Mroczeñska S³upia: Arkadiusz Kibort, Jacek Kosmalski, W³adys³aw K¹cki, Kacper Fojtar, Iwona Bia³ek

K Kronikarz ronikarz Z Ziemi iemi Baranowskiej Baranowskiej

Nr 3 (21)

maj/czerwiec 2015 r.

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej nr 21  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej nr 21  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement