__MAIN_TEXT__

Page 1

• Festyny • Turnieje • • Dożynki • Festyn w Grębaninie 

– 19.07.2014 r.

I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego „Piłkarskich Szóstek’’ BARANOWSKIE MUNDIALITO 2014  – 19.07.2014 r. Festyn strażacki Baranów – 23.08.2014 r. „Baranowskie Lato w Siodle”   – 24.08.2014 r.

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Gminy Baranów

Nr 3 (16) | czerwiec/lipiec 2014 r.

Festyn w Mroczeniu 

– 30.08.2014 r.

Dożynki Powiatowe – Donaborów  – 14.09.2014 r.

Dni Baranowa.

Do widzenia, za rok!

>> Czytaj na str. 8

Kolejny numer „Kronikarza Ziemi Baranowskiej” ukaże się za dwa miesiące.


Na Starcie

2

Felieton startowy

QQ W dniu 25 czerwca 2014 roku odbyła się sesja absolutoryjna. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że: „z powodu nieprawidłowości oraz z braku możliwości faktycznej kontroli wykonania budżetu pod kątem gospodarności, celowości, zgodności z prawem i rzetelności komisja negatywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Baranów za rok 2013.” W głosowaniu ośmiu radnych było za udzieleniem absolutorium, sześciu przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

ABSOLUTORIUM: 8­­­­‑6­­­­‑1 Przypomnę, że za miniony rok planowane dochody zostały wykonane w 97,88%, natomiast wydatki w 94,40%. Pani Skarbnik i ja również, byłyśmy bardzo zadowolone z wykonania budżetu, wszystkie planowane inwestycje (ponad 30% budżetu) zrealizowano lub rozpoczęto, ale nie usatysfakcjonowało to niektórych radnych. Wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Regionalna Izba Obrachunkowa uznała za nienależycie uzasadniony, ponieważ nie dotyczył wykonania budżetu. Prace Komisji Rewizyjnej były bardzo częste – w Baranowie w pierwszym półroczu radni obradowali 10 razy (dla porównania Rychtal – 1, Łęka Opatowska. – 4, Perzów – 1, Bralin – 3) nie patrząc się nawet na to, że nie ma kworum, że nie należy im się dieta (Pan Paweł Stasiak wziął dietę nie będąc na posiedzeniu Komisji w dniu 4.06.2014 r.). Nieprawidłowości jakie stwierdzono (przypominam, że absolutorium dotyczy tylko wykonania budżetu, a żaden z zarzutów do tego się nie odnosi) to: 1. Nie wprowadzono procedury udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 tys. euro. Nie ma obowiązku wprowadzania takiej procedury, a Urząd Gminy w Baranowie zawsze wybiera ofertę najkorzystniejszą z kilku przedstawionych propozycji. 2. Wójt zawarł umowy cywilnoprawne z radnymi (dotyczy to sołtysów z Donaborowa i Janków) na dostarczenie do domów nakazów płatniczych. Zostało to skorygowane już w maju 2013 roku. 3. Wójt Gminy Baranów zataiła fakt przeprowadzonej kontroli przez organy zewnętrzne (wojewodę) oraz odmówiła udostępnienia dokumentów dotyczących wcześniej wykrytych nieprawidłowości.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna poinformowała Przewodniczącą Rady o możliwości popełnienia przestępstwa przez Wójta Bogumiłę Lewandowską­‑Siwek. I największym zarzutem oczywiście było brak dostępu do dokumentów. A ponieważ takie zarzuty pojawiały się często, postanowiłam udostępniać komisji wszystkie dokumenty źródłowe. I tu znowu zarzut: naruszanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, „zarzuca nas segregatorami, żebyśmy nie umieli nic znaleźć”. Żądanie do dwugodzinnej kontroli z 13 działów 27 paragrafów to już jest dla mnie wyczyn, a takie ilości materiałów nie byliśmy w stanie wypiąć (z 16 segregatorów), prosiłam więc Panią Skarbnik, aby przygotowała wszystkie segregatory, ponieważ Radnych obowiązuje tajemnica jak każdego funkcjonariusza publicznego, a my nic nie mamy do ukrycia. Za nieudzieleniem absolutorium była oczywiście Komisja Rewizyjna w składzie Wojciech Kosik, Tomasz Michalak, Piotr Marciniak, Paweł Stasiak oraz Anna Brust i Michał Błażejewski. Pani Halina Domagała wstrzymała się od głosu, pozostali członkowie Rady – Magdalena Florczak, Stanisław Gruszka, Piotr Krawczyk, Mieczysław Kurzawa, Franciszek Łęgocki, Marek Majczyk, Danuta Słupianek­­­­‑Kocemba, Urszula Stempin byli „za”. Dziękuję za otrzymanie absolutorium. Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska Siwek

QQ 1.381.402 zł ze środków zewnętrznych pozyskała i wydała nasza Gmina w ubiegłym roku. Kolejne zadania za kwotę 1 200 849 zł Gmina realizuje w bieżącym roku.

GRUBO PONAD MILIONY W 2013 roku Gmina Baranów złożyła następujące wnioski o udzielenie dofinansowania zadań: – Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego – pozyskana dotacja 125.000,00zł; – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację projektu” Nasadzenia krzewów i drzew w Gminie Baranów” – pozyskana dotacja 6000,00 zł – Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH, na realizację projektu „Budowa oraz wyposażenie żłobka z oddziałami przedszkolnymi w miejscowości Baranów na Osiedlu Murator” – pozyskana kwota dofinansowania 920.000,00 zł – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na realizację konkursu na temat PROW 2007­ ‑2013, który odbył się podczas Dni Baranowa – pozyskana kwota dofinansowania 28.905,00 zł – Ministerstwo Edukacji Narodowej/ rezerwa subwencji oświatowej – pozyskano środki na doposażenie dwóch sal lekcyjnych w ZS w Baranowie w kwocie 14417,00 zł oraz na

wyposażenie sali gimnastycznej w Słupi pod Kępnem w kwocie 44.557,00 zł – Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu Międzynarodowa Drużyna Pożarnicza – pozyskana dotacja 4392,00 zł (dotacja na pokrycie kosztów transportu); – Fundacja Współpracy polsko­‑Niemieckiej, na realizacje projektu „Pozyskanie i wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu OSP i MDP pomiędzy Gminą Baranów, a Gminą Ihlow – pozyskane dofinansowanie 5150,00 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader „Odnowa i Rozwój wsi” – projekt „Przebudowa boisk wraz z terenem przyległym przy Gimnazjum w Mroczeniu” – pozyskana kwota dofinansowania 202.491,00 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader, tzw. „małe projekty” – na realizację operacji „Świetlica rekreacyjna w Mroczeniu” – dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł (refundacja środków nastąpiła w 2014 r.) oraz na realizacje operacji „Słupianie znani i nieznani” – pozyskana kwota dofinansowania 5490,00 zł (obecnie Gmina jest w trakcie rozliczania projektu);

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

POZOSTAŁE PROJEKTY, PRZYGOTOWANE W 2013 r., KTÓRYCH REALIZACJA ODBYWA SIĘ W 2014 R. – Ministerstwo Sportu i Turystyki RP, realizacja projektu „Skok do wody” – pozyskana kwota dofinansowania 18.000,00 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader „Odnowa i Rozwój Wsi” – realizacja projektu „Dydaktyczny ciąg pieszo­‑rowerowy relacji Mroczeń – Łęka Mroczeńska” – pozyskana kwota dofinansowania 297.509,00 zł oraz projekt „Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Baranowie” – pozyskana kwota 45.000 zł; – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Leader, tzw. „Małe projekty” – projekt „Uatrakcyjnienie centrum Baranowa” – pozyskana kwota 25.000,00 zł – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Baranów – pozyskana kwota 814.840,00 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroczeń­‑Borówno – etap I” – wnioskowana kwota dofinansowanie 600.016,00 zł (Projekt znajduje się na liście rezerwowej) (mak) Nr 3 (16) | czerwiec/lipiec 2014 r.


W Kronikarskim Zapisie

3

QQ W czerwcu 2014 r. zakończył się kolejny nabór na tzw. „małe projekty” ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Wrota Wielkopolski. Do oceny zakwalifikowały się aż 43 wnioski.

PIĘĆ PROJEKTÓW Z NASZEJ GMINY Pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia, podczas którego dokonano oceny złożonych projektów w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju dla działania „Małe projekty”, odbyło się 1 lipca 2014 r. Wśród operacji ocenionych pozytywnie podczas tego spotkania, znalazło się pięć wniosków z Gminy Baranów. Wśród nich: – „Renowacja parku w Donaborowie”, „Baranowska przystań” i „Baranowskie portfolio” – wnioski złożone przez Gminę Baranów;

– „Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie w sprzęt oświetleniowy” – wniosek złożony przez OSP w Baranowie, – „Siłownia zewnętrzna w Mroczeniu” – wniosek złożony przez Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” w Mroczeniu Ostateczną listę operacji, które zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, poznamy po drugim posiedzeniu Rady Stowarzyszenia. (mak)

QQ W urzędzie Gminy nastąpiła zmiana w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy. O wyjaśnienia poprosiliśmy kierownika Artura Kosakiewicza

Nowe twarze w Urzędzie

Agata Moska od niedawna jest nowa asystentką Wójta Gminy Baranów. Wcześniej pracowała w Muzeum Ziemi Kępińskiej.

Pan Marek Misała przejmie obowiązki po Panu Macieju Hojeńskim. Do głównych jego obowiązków należeć będzie sprawowanie zarządu nad siecią dróg gminnych, (wydawanie decyzji administracyjnych nadzór nad bieżącym utrzymaniem i remontami) nadzór nad oświetleniem ulicznym i drogowym oraz nad budynkami komunalnymi. Marek Misała. Mieszkaniec Baranowa od 1985 roku. Od 1997 r. zatrudniony w Urzędzie MiG w Kępnie w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich. Koordynował prace w pasie drogowym, remonty, decyzje administracyjne z zakresu prawa drogowego i jego nadzoru.

W naszą skrzynkę problem wrzuć!

QQ Eligiusz 500@wp.pl pisze do nas

Co z tymi kontenerami?

Na stronie internetowej UG w Baranowie znalazłem następująca informację: „Ponadto, w celu wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów wielkogabarytowych (odpadów komunalnych o dużych lub/i nietypowych rozmiarach) Spółka Inwestor nabyła trzynaście kontenerów typu KO7, które również przeznaczone są dla każdej z gmin biorącej udział w Projekcie. Do pojemników tych można oddawać m.in.: meble, elementy stolarki, duże opakowania z tworzyw sztucznych, dywany, wykładziny, złom metalowy, opony samochodowe” Komunikatowi towarzyszy zdjęcie kontenerów. Czy nie ma tu pomyłki? Kontenery uwidocznione na fotografii stoją w Baranowie na placu przed szkołą? Czy można do nich wrzucać cyt. „dywany, wykładziny, złom metalowy, opony samochodowe”? Proszę spróbować to zrobić. „INWESTOR­‑KĘPNO” Sp. z o.o., realizująca projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski zakupiła 500 sztuk pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i są to kontenery widoczne na zdjęciu na naszej stronie internetowej. Zostały one na razie rozlokowane na terenie naszych szkół i przedszkoli. Kontenery mają pojemność 1100 litrów, czarny korpus i kolorową klapę z otworami wrzutowymi, zostały one czytelnie oznaczone napisami PAPIER (pojemniki z pokrywą niebieską), SZKŁO (pojemniki z pokrywą zieloną) oraz PLASTIK (pojemniki z pokrywą żółtą). Z kontenerów tych prosimy korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Pojemniki typu KO7 to duże pojemniki przeznaczone do gromadzenia innego typu odpadów takich jak m.in.: meble, elementy stolarki, duże opakowania z tworzyw sztucznych, dywany, wykładziny, złom metalowy, opony samochodowe. Pojemniki te zlokalizowane są w Mianowicach w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Każdy z mieszkańców, który posiada tego typu odpady, a nie chce czekać do kolejnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, może samodzielnie dostarczyć je do Mianowic, gdzie zostaną one bezpłatnie odebrane. Jednocześnie przypominam że na terenie Gminy Baranów zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona jest dwa razy w roku zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, który można znaleźć na naszej stronie internetowej. Artur Kosakiewicz Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454 Redakcja: Mirosław Sokołowski red. nacz. miroslaw.sokolowski@baranow.pl, Marek Potarzycki marek.potarzycki@baranow.pl, Skład i druk: Agencja Poligraficzno-Reklamowa „Kora”, Kępno, tel. 62 782 14 23 Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Nr 3 (16)  |  czerwiec/lipiec 2014 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Gorący temat

4

QQ 26 czerwca odbył się powtórnie konkurs na dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu. Zgłosiły się do niego dwie osoby:

dyrektorka gimnazjum Ewa Bagińska oraz były wiceburmistrz Kępna Andrzej Tyra. Siedmioosobowa komisja powołana zarzą‑ dzeniem Wójta Gminy Baranów wyłoniła w głosowaniu tajnym na dyrektora Andrzeja Tyrę i tym samym to on od września będzie nowym dyrektorem szkoły w Mroczeniu.

NOWY DYREKTOR GIMNAZJUM W MROCZENIU W skład komisji konkursowej weszli: Marek Potarzycki – przewodniczący komisji, Marzena Żłobińska – przedstawiciel organu prowadzącego, Sylwia Szmaja – przedstawiciel organu przewodniczącego, Aleksander Ziobro – przedstawiciel organu sprawują-

Konkurs na dyrektora szkoły odbywa się co pięć lat. Nasuwa mi się tylko jedno słowo: demokracja, z którą nie umie pogodzić się Pani Bagińska, buntując rodziców, młodzież, szukając ratunku u radnych, próbując ponownie unieważnić konkurs. Dla mnie najważniejsze jest tylko i wyłącznie dobro i wysoki poziom nauczania młodzieży uczęszczającej do tego gimnazjum. Pani Dyrektor powiedziała, cytuję: „te słabe wyniki spowodowane są złym przygotowaniem uczniów szkół podstawowych naszej gminy”. Stanowczo nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, ponieważ wyniki końcowe tych szkół są powyżej średniej powiatowej, a nawet wojewódzkiej. Pani Bagińska stwierdziła również, że przemoc, alkohol, papierosy itp. to norma w każdej szkole, a internet, komputery, telewizja, czytanie streszczeń lektur są głównym powodem słabych wyników nauczania. A przecież dostęp do tych mediów i wydawnictw ma młodzież w całej Polsce, a wyniki nauczania jednak w innych gimnazjach są bardzo dobre. Chciałabym, aby nasze gimnazjum miało taki poziom nauczania, aby uczęszczało do niego nie tylko 100% młodzieży z naszej gminy (a obecnie jest 2/3 tych uczniów), ale również, aby renoma tej szkoły przyciągała uczniów z sąsiednich gmin. Wójt Bogumiła Lewandowska­‑Siwek

Andrzej Tyra: DOKONAĆ RZETELNEJ DIAGNOZY

cego nadzór pedagogiczny, Dariusz Dębicki – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Urszula Barteczka – przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Lidia Gruszka – przedstawiciel Rady Rodziców.. – Do konkursu przystąpiły dwie osoby Ewa Bagińska i Andrzej Tyra. Kandydaci dokonali prezentacji własnej osoby wraz z uzasadnieniem, dlaczego kandydowali na stanowisko dyrektora. Przedstawili koncepcję funkcjonowania szkoły oraz omówili perspektywę rozwoju gimnazjum. jednocześnie dokonali analizy wyników z egzaminów gimnazjalnych – wyjaśnia sekretarz Gminy, M. Potarzycki. (es)

– Decyzja o udziale w konkursie na dyrektora gimnazjum to ucieczka od polityki? – Nauczyciele, a tym bardziej dyrektorzy szkół, zawsze byli aktywnymi uczestnikami życia społecznego środowisk, z których wywodzą się uczniowie ich szkół. Polityką samorządową zajmuję się od 24 lat. Nigdy nie łączyłem pracy zawodowej z działaniami politycznymi i samorządowymi. Tak więc nie ma mowy od ucieczki z tej formy aktywności społecznej. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, z tego, aby działalność samorządowa nie kolidowała z obowiązkami zawodowymi. – Gimnazjum w Mroczeniu jest kolejną szkołą w pańskiej karierze dyrektora. – W swojej karierze zawodowej kierowałem dwoma placówkami oświatowymi. Ośmioklasowa szkoła podstawowa SP NR1 w Kępnie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi pod Kępnem. – Pańska prezentacja zawierała mnóstwo ciekawych spostrzeżeń i planów. Ale to można zrobić za rok, dwa. A co należy zrobić od razu? – Należy dokonać rzetelnej diagnozy szkoły i wraz z Gronem Pedagogicznym opracować plan rozwoju placówki na okres pięciu lat. – Czym wg Pana przede wszystkim kieruje się rodzic wybierając gimnazjum dla swego dziecka? – Ważny jest poziom kształcenia w szkole. Opinia o nauczycielach oraz bezpieczeństwo dla wychowanka. – Czego najbardziej potrzebuje ta szkoła? – Obecnie spokoju. rozmawiał (mirs)

QQ W swojej koncepcji pracy Szkoła Podstawowa w Baranowie dużą wagę kładzie na wycho‑

wanie społeczne i patriotyczne. Warto odnotować działania, jakie miały miejsce w szkole w czerwcu. Z okazji 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów zorganizowano konkurs pro‑ pagujący wiedzę o tamtych wydarzeniach.

WOLNOŚĆ NIE DANA A ZADANA

Uczniowie mieli za zadanie przeprowadzić wywiad z członkami rodzin pamiętającymi ten niezwykły czas przemian. W konkursie wzięło udział blisko 20 uczniów, przygotowane przez nich materiały okazały się prawdziwą skarbnicą wiedzy o czasie, gdy czekolady były na kartki a pod sklepami stały niekończące się kolejki. Budujące jest to, że najliczniejszą grupę stanowili uczniowie młodsi, szczególnie z III klasy. Wszyscy uczestnicy otrzymali symbolicznie – czekolady, a wyróżnione prace nagrodzono publikacją książkową „Zwycięski czerwiec’89 w regionie kępińskim. Ludzie i wydarzenia.” (tim)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 3 (16)  |  czerwiec/lipiec 2014 r.


W Kronikarskim Zapisie

5

QQ W trakcie XIV sesji w dn. 2 lipca 2014 nasi radni podjęli m.in. uchwałę „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Baranów”. Plan obejmuje obszar w granicach części wsi Baranów, określony na mapie stanowiącej załącznik Nr1 do niniejszej uchwały.” W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Nieobecni: byli Wojciech Kosik, Mieczysław Kurzawa i Piotr Krawczyk. 6 radnych głosowało „za”, 3 „przeciw”, 3 wstrzymało się od głosu.

CZYŻBY JEDNAK HALA SPORTOWA? W uzasadnieniu uchwały czytamy: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi sołeckiej Baranów, podyktowana jest zamiarem rozszerzenia istniejącej już funkcji publicznej – usług, sportu i rekreacji przy istniejącym kompleksie sportowym. Konieczność rozszerzenia terenu jest konsekwencją przyjęcia uchwały Rady Gminy Baranów nr XXXIX/252/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2018 w której zapisano środki na realizację hali widowiskowo – sportowej w Baranowie. Z analizy istniejącego terenu zapisanego na ten cel w obowiązującym planie miejscowym wynika, iż wybudowanie hali sportowej wymagałoby likwidacji istniejącego dobrze utrzymanego trawiastego boiska piłkarskiego. Racjonalne wydaje się zatem rozszerzenie terenu tak, by przy

projektowanym obiekcie mogła powstać w przyszłości dodatkowa infrastruktura taka jak drogi i parkingi oraz być może w przyszłości inne obiekty sportowe. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego naboru wniosków do: Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2014­‑2018, gdzie jednym z priorytetów jest – budowa hal widowiskowo – sportowych 44 x 22, na terenie jst., które nie posiadają tego typu obiektu, pojawiła się dodatkowa szansa na pozyskanie dodatkowych środków na sfinansowanie zadania. Wejście w życie nowego planu, ze względu na swój ograniczony zasięg, nie będzie miało dodatkowych skutków finansowych dla gminy Baranów poza koniecznością wykupu terenu, który zostanie przeznaczony bezpośrednio pod cel publiczny”.

QQ Andrzej Hełka prezes UKS „Pionier” Baranów

DZIĘKUJEMY

Siedem lat temu dzięki zaangażowaniu wielu osób, przede wszystkim wolontariuszy skupionych w nowo utworzonym Uczniowskim Klubie Sportowym „Pionier” Baranów, wybudowano w Baranowie boisko sportowe z prawdziwego zdarzenia. Nazwa „Pionier” nie jest tu przypadkowa. Podjęliśmy pionierskie zamierzenie. Następnie obok powstał wielofunkcyjny obiekt sportowy „Orlik”. Wydawało się, że spełnieniem sportowych marzeń powinno być uzupełnienie tego kompleksu o halę sportową.. Wreszcie dotarła do nas miła wiadomość, że jednak taka hala powstanie. Chciałbym więc w imieniu zarządu mojego klubu, członków UKS­‑u, mieszkańców Gminy Baranów, podziękować p. wójt za wolę i determinację z jaką walczyła o powsta- A. Hełka (z lewej) w obecności komisji Urzędu Marszałkowskiego oceniającej nie tej hali. Jeśli ten obiekt powstanie to wraz z całym „Orlikiem”, nowy plac zabaw na Orliku. jak również z obiektami wybudowanymi z inicjatywy naszego klubu i rady sołeckiej: trybunami piłkarskimi, dwoma placami zabaw dla dzieci, boiskami do siatkówki plażowej i badmintona, będzie to najpiękniejszy kompleks sportowo­‑rekreacyjny w powiecie i jeden z ładniejszych w południowej Wielkopolsce.

QQ Ponad 100 przedszkolaków z Baranowa wzięło udział w projekcie „Plener z Tuwimem” zrealizowanym w czerwcu przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”. Projekt zrealizowano dzięki dotacji pozyskanej z Gminy Baranów.

PLENER Z TUWIMEM

Dzieci brały udział w zajęciach prowadzonych przez animatorów z Centrum Twórczej Zabawy „Ale Heca” ze Świdnicy. Przez zabawę poznawały twórczość Juliana Tuwima. Razem z animatorami recytowały wiersze poety, rysowały i układały pociąg z kartek z imionami. Miały również zajęcia z „bańkologii” – uczyły się puszczania ogromnych baniek mydlanych. Dodatkową atrakcją była przejażdżka ciuchcią uliczkami Baranowa. Ponadto skorzystały z poczęstunku przygotowanego przez członków Stowarzyszenia. Każde dziecko otrzymało dyplom oraz nagrodę za udział w zajęciach. Było kolorowo i wesoło, a dzieci szczęśliwe i radosne długo opowiadały o atrakcjach tego dnia. (nat)

Nr 3 (16)  |  czerwiec/lipiec 2014 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


6

Rozmowa Kontrolowana

QQ O Lemurze, projektach tanich a w efekcie drogich – czyli o Barankowie na Muratorze, Kronikarz rozmawia z Arturem Kosakiewiczem, kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy

NIE OSZCZĘDZAĆ NA ETAPIE PROJEKTOWANIA – Na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła – Jest ich naprawdę wiele do najważniejuchwałę w sprawie upoważnienia Wójta szych należą: – większa niż standardowa Gminy Baranów do złożenia wniosku izolacja termiczna. Ściany zostały ocieplone o dofinansowanie w ramach Programu styropianem o gr. 25 cm, stropy wełną miPriorytetowego NFOŚiGW p.t.: Efek- neralną o gr 30 cm, a ławy fundamentowe tywne wykorzystanie energii. Część 4) styrodurem gr 20 cm. Stolarka okienna ma LEMUR – Energooszczędne Budynki współczynnik przenikania ciepła 0,8 W/ Użyteczności Publicznej w formie dotacji i pożyczki dla projektu pn. „Budowa przedszkola i żłobka samorządowego w Baranowie”. Brzmi to bardzo zagadkowo. Proszę powiedzieć co to za Lemur? – Żartobliwie? Lemur to małe zwierzątko z Madagaskaru, ale oczywiście nie o tego lemura tu chodzi. Nasz Lemur to nazwa programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Programu, w ramach którego, na budynki użyteczności publicznej inwestorzy mogą otrzymać dotację oraz pożyczkę, która następnie w części można umorzyć. – Uchwała dotyczy konkret- Nowoczesne wyposażenie kuchni nie budowanego przedszkola na Muratorze? Czy każdy tego typu obiekt m2K zaś stolarka drzwiowa max. tylko 1,05 może otrzymać dofinasowanie z tego W/ m2K. Ciekawostką jest tak zwany ciepły programu. montaż wykonany na specjalnych kotwach – Po pierwsze musi to być obiekt użytecz- i z użyciem specjalnych taśm uszczelniająności publicznej, po drugie obiekt powinien cych. W efekcie stolarka jest zamontowana spełnić wiele warunków rygorystycznie nie tradycyjnie w murze lecz w warstwie opisanych w programie. Przede wszystkim ocieplenia. Efektem tych działań jest wykomusi to być budynek niskoemisyjny czyli nanie elewacji przy użyciu imitacji drewna, taki, który ma niższe zapotrzebowanie na która została przyklejona do elewacji zamiast energię użytkową i pierwotną niż budynek tradycyjnie stosowanej elewacji drewnianej porównawczy (referencyjny – czyli taki jaki czy też zastosowanie żaluzji, które posiadają można by wybudować aby spełnić minimal- własny fundament a nie są przykręcone do ne wymagania określone w obowiązujących elewacji. Budynek nie posiada otwieranych przepisach). okien. Zamiast tego jest pełna wentylacja – Wystarczy dołożyć kilka centyme- z odzyskiem ciepła. Dobrane urządzenia trów izolacji ponad normę i budynek gwarantują odzysk ciepła z powietrza usuwaspełni ten warunek? nego z pomieszczeń przedszkola większy niż – Jest to zbyt duże uogólnienie. Wszystkie 77 %. Przedszkole będzie wyposażone w kowyliczenia robione są dwa razy dla naszego lektory słoneczne produkujące ciepłą wodę. projektu i dla budynku referencyjnego Izola- Ciekawostką jest to iż najwięcej tej taniej cja termiczna jest jednym z kluczowych, ale wody zużyje kuchnia. Udało się to osiągnąć nie jedynym elementem. Tak naprawdę, by dzięki zastosowaniu nietypowych zmiękwybudować obiekt niskoemisyjny, przyjęte czaczy wody, które umożliwią podłączenie rozwiązania materiałowe, techniczne oraz wody w temperaturze do 65 0C do zmywarek warunki wykonawcze trzeba analizować i pieca konwekcyjnego. Dzięki temu zużyjei dobierać już na etapie wykonania projektu my mniej energii elektrycznej na pogrzanie i muszą to być rozwiązania niestandardowe. wody w kuchni. Ważnym elementem mają– Proszę w takim razie powiedzieć ja- cym wpływ na końcowy efekt, jest lokalizacja kie niestandardowe rozwiązania wyróż- przedszkola. Dzięki przemyślanej od początniają nasze przedszkole? ku do końca koncepcji budynku i pomimo

ograniczeń jakie stawiała przed projektantami działka i jej nietypowy kształt, udało się moim zdaniem optymalnie zaprojektować budynek. Większość okien do pomieszczeń dydaktycznych mamy od strony południowej, co gwarantuje odpowiednie nasłonecznienie. Żaluzje zewnętrzne, tak zwane łamacze światła, gwarantują komfort cieplny – zimą, kiedy słońce jest nisko, całe promieniowanie słoneczne wpada do pomieszczeń, natomiast latem, kiedy chcemy ograniczyć zyski ciepła, promienie słoneczne załamują się na „łamaczach światła” i nie dociera do pomieszczeń. Dzięki temu prostemu zabiegowi uzyskujemy optymalny komfort cieplny bez dodatkowego stosowania klimatyzacji. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania sprawiły, że przedszkole w Baranowie w porównaniu z budynkiem, jaki można wybudować, ma mniejsze zużycie energii o 47 %. Myślę, że ta wartość najlepiej przemawia dla wszystkich, którzy płacą rachunki za ogrzewanie własnego mieszkania. Jakiego rzędu są to oszczędności można sobie łatwo wyobrazić jak się porówna własny dom czy mieszkanie i koszty ogrzewania budynku, który ma nie 100 nie 150 m2, lecz ponad 650 m2. – Czy to powszechna praktyka budowlana? – Na dziś jeszcze nie. Myślę, że jest to przemyślany od początku do końca i wybudowany z „głową” budynek użyteczności publicznej. Normy i wymagania w budownictwie są jednak coraz bardziej zawyżane i to, co na dziś jest innowacją, czyli nasze przedszkole, za 20 lat będzie standardem. Moim zdaniem już dziś, projektując kolejne obiekty, musimy „wychodzić przed szereg” i zbliżać się do standardów budynków „pasywnych” czyli takich, w których zużycie energii jest nawet ośmiokrotnie mniejsze niż w budynkach typowych. Uważam że nakłady inwestycyjne a zwłaszcza koszty wykonania dobrego i przemyślanego od początku do końca projektu zwrócą się bardzo szybko. Namawiam wszystkich inwestorów, by na etapie projektowania nie oszczędzać. Tani projekt to projekt nie do końca przemyślany i często projekt po prostu zły i drogi na etapie budowy,a zwłaszcza drogi na etapie eksploatacji budynku. Rozmawiał (mirs)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 3 (16)  |  czerwiec/lipiec 2014 r.


W Kronikarskim Zapisie QQ Dobiega końca największa inwestycja tegorocznego budżetu – budynek na Muratorze, w któ‑ rym swoją siedzibę znajdzie gminny żłobek i dwie grupy przedszkolne czyli… Barankowo!

BARANKOWO PRAWIE GOTOWE

Równolegle z intensywnymi pracami budowlanymi trwają nie mniej intensywne prace organizacyjne placówki. Po przeprowadzonym naborze dzieci, przyszedł czas na nabór kadry. Nie było to łatwe zadanie. Z ponad 40 podań wyłoniono grupę 16 osób, które stanowić będą personel pedagogiczny, kuchenny i administracyjny. Choć wakacje dopiero się zaczęły, kierownictwo placówki myśli już o 1 września. Będzie to czas wypełniony pracowicie. Wyposażenie, umeblowanie, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, tworzenie regulaminów i planów pracy – oto z czym trzeba będzie sobie dać radę w lipcu i sierpniu. 22 lipca na zaproszenie wójta – Bogumiły Lewandowskiej-Siwek obiekt zwiedzi marszałek województwa wielkopolskiego – Marek Woźniak. (tim)

Spotkanie organizacyjne wójta z personelem Barankowa

7

QQ W sobotę 14 czerwca, w ramach tego‑

rocznych dni Baranowa, wszyscy za‑ interesowani mieszkańcy mieli okazję zobaczyć postęp robót na prowadzonej budowie Domu Ludowego. Zaintereso‑ wanie nie było duże, budowę zwiedziło ledwie kilkanaście osób.

NA WŁASNE OCZY W sobotę 28 czerwca, w ramach festynu na osiedlu Murator, mieszkańcy mieli okazję podziwiać stan zaawansowania robót przy budowie przedszkola z oddziałami żłobkowymi na Osiedlu Murator. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Obiekt zwiedziło kilkaset osób. Przychodziły całe wielopokoleniowe rodziny, rodzice z dziećmi, dziadkowie oraz przyszłe mamy. Wszystkie głosy osób starszych były pozytywne, nieco zawiedzeni wychodzili najmłodsi, bo co to za przedszkole, w którym nie ma zabawek? Humory wracały kiedy można było obejrzeć kolorowy plac zabaw. Biorąc pod uwagę tak ogromne zainteresowanie, planujemy zaprosić mieszkańców jeszcze raz na obejrzenie przedszkola – w końcu sierpnia, kiedy obiekt będzie już przygotowany na przyjęcie dzieci. (kosa)

QQ Trwa akcja zbierania plastikowych nakrętek. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczone są na rehabilitację chłopca. Meldunek z ostat‑ niej chwili: pięknie spisali się uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi, którzy zebrali 210 kg. Równie ładny wynik odnotowali uczniowie kępińskiego LO. 125 kg. Brawo dla Martyny i jej ekipy!

SAMI JESTEŚMY BEZRADNI, ALE RAZEM – POTĘGĄ! Witajcie, akcja zbierania nakrętek dla Mateusza z Joanki wciąż trwa. Wspieramy Go już czwarty rok. Wytrwale udowadniamy mu, że cały czas trzymamy kciuki za jego powrót do zdrowia i nie robimy tego bezczynnie. Z biegiem czasu kończą się fundusze rodziny i możliwości ich zdobywania na rehabilitację dla Mateusza, która jest mu tak bardzo potrzebna i która niesamowicie mu pomaga. Pokażmy jeszcze raz naszemu koledze, że nie jest sam, że w złych chwilach potrafimy się zjednoczyć po to, by pomóc. ZBIERAJMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI! To tak niewiele dla nas, a tak dużo dla Mateusza. Podziękowania i nieopisaną wdzięczność za dotychczasową pomoc i włączenie się do akcji składa rodzina Mateusza, Mateusz oraz Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych. Nakrętki dostarczać można do końca czerwca 2015 r. do Urzędu Gminy w Baranowie (pok. 102) w pon. 10:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00 lub bezpośrednio w domu Mateusza w Joance NAKRĘTKOWA AKCJA TRAFIŁA NA WYSPY Dotarła do nas wspaniała wiadomość ze Słupi. Posłuchajmy Izabeli Kąckiej: „Mój tata przywiózł mi do Anglii, gdzie mieszkam i pracuję od ośmiu lat, egzemplarz Kronikarza z informacją o akcji nakrętkowej. Zainteresowałam tym innych. A gdy moja szefowa – Karen Farouqa – dowiedziała się, o co chodzi, zdecydowała, że zasponsoruje zakup wózka dla osoby niepełnosprawnej. I w ten sposób wózek taki trafił do osiemnastoletniej Weroniki Parzonki z Grębanina. Ale nakrętki zbieramy w dalszym ciągu” Przy okazji warto przedstawić, szczególnie młodym ludziom, przykład Izabeli. Sama twierdzi, że do Anglii, tak jak wielu jej rówieśników, pojechała tuż po maturze, „tylko na chwilę”. Na trzy miesiące wakacji. Szybko zrozumiała, że to nie musi być tylko przygoda. Konsekwencja, upór i ambicja nie pozwalały jej zatrzymać się w jednym Nr 3 (16)  |  czerwiec/lipiec 2014 r.

miejscu. Ale posłuchajmy: „W 2008 roku tuż po maturze wyjechałam do Anglii. Pomogło mi szczęście i i zaczęłam pracę w fabryce ciastek. Mogłabym pewnie robić to do dzisiaj, ale nie dawało mi spokoju, że dziewczyna po maturze z rozszerzoną matematyką całe życie będzie lepić ciastka. Od września 2008 zaczęłam naukę w City College, język angielski i pierwszy poziom matematyki tzw. Level1, mimo że maturę też miałam z matematyki, w 2010 ukończyłam dwa poziomy z j. ang. tzw. entry 2 i 3 i tę matematykę. Te kwalifikacje pozwoliły mi zmienić prace na obecna w Thorn Park Care Home, gdzie pracowałam na stanowisku zastępcy kierownika. Nie poprzestałam na tym. 2010 r. i dalsza nauka j. ang. na wyższym poziomie i dalej matematyka 2012 r. ukończenie j. ang. poziom Level 1 i 2 oraz matematyka Level 2 po tym startowałam już na kierownika w tej pracy. Od 03.2013 do 03.2014 dodatkowe tzw. NVQ – studium z zakresie kierowanie i zarządzanie podzespołami. Obecnie kieruję sześcioosobowym zespołem, od września tego roku zaczynam kolejne studium NVQ żeby w przyszłości przejść na wyższe stanowisko, ale o tym nic więcej bo nie chce zapeszać to wszystko”. Izabela już nie lepi ciastek. Kieruje księgowością zakładu dla osób starszych w Plymouth Thorn Park Residental. Twierdzi, że to najlepsza taka placówka w mieście. A ona ma w tym sukcesie udział. Bierzcie przykład z Izabeli. (es)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Po Godzinach

8

QQ Tegoroczne „Dni Baranowa” zaczęły się już w piątek. Wydłużone o jeden dzień święto naszej Gminy obfitowało w atrakcyjne nie‑

spodzianki. Z pewnością należało do nich serwowanie pieczonego barana czy też wystawa jadowitych pająków. Starsi wielbiciele muzyki z sentymentem wspominać będą powrót do bitelsowskich klimatów (koncert zespołu „Postman”), młodsi natomiast chwalić się będą autografami „Soleo”.

DO BIAŁEGO RANA W piątek „Orlik” gościł sportowców z Zespołu Szkół Specjalnych oraz szkół zarządzanych przez nasz samorząd. Integracyjne Święto Sportu, przygotowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym, to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w naszej Gminie. Punktem kulminacyjnym imprezy był mecz piłki nożnej, w którym zmierzyły się reprezentacje Gimnazjum ze Słupi i Mroczenia. Emocji pozazdrościć mógłby brazylijski Mundial! Wyrównująca bramka (co za uderzenie w samo okienko!) padła w ostatniej sekundzie spotkania. Na naszych oczach potwierdziła się teza, że sport może łączyć, futbol – budzić pozytywne emocje, a kibicowanie –to największa w życiu frajda. Oba zespoły otrzymały okazałe puchary, każdy zawodnik – medal, a na dokładkę pan starosta futbolistów obu ekip obdarował cennymi upominkami. W całej imprezie wzięło udział prawie 150 osób: dzieci, opiekunów, rodziców. W tę sobotę można też było przez dwie godziny na własne oczy przekonać jak wygląda nowy dom ludowy. Wieczorem zaś posłuchać koncertu zespołu „Nana”, a później potańczyć. Niedzielne przedpołudnie

wypełniły wokalno­‑taneczne popisy małych artystów z naszych szkół. Bogactwo

tej oferty było olśniewające. Zobaczyliśmy np. przedszkolaki z Baranowa w zrealizowanym w ramach projektu „Poznajemy teatr” stowarzyszenia „Nasze Dzieci” spektaklu pt.: „Rzepka”. Wspaniale zaprezentowali się wokaliści i tancerze z pozostałych szkół. Po prezentacji Baranowskiego Studia Tańca, które pokazało zarówno swoje pary „eksportowe” jak i najmłodszych adeptów tańca, można śmiało twierdzić, iż w naszej Gminie wstyd nie umieć tańczyć. Stowarzyszenie „Nutka” zaprezentowało w niedzielę

QQ Ziemia Ostrzeszowska okazała się pełna niespodzianek dla grupy ze Stowarzyszenia

Seniorów Gminy Baranów. Otóż, pierwszego lipca 2014 r. dwudziestu pięciu, żądnych przygód, nie zważających na trudy podróży Seniorów, wybrało się na eskapadę do Ostrzeszowa i okolic.

OSTRZESZOWSKA ESKAPADA SENIORÓW Zaplanowano bardzo bogaty program, który został zrealizowany we wszystkich szczegółach. Pierwszym obiektem podziwianym przez uczestników wycieczki był Kościół Farny z 1352 roku z odrestaurowanymi freskami. Następnie pieszo wycieczka przemieściła się do Muzeum Ziemi Ostrzeszowskiej ze stałą ekspozycją wystawy o internowanych norweskich oficerach w latach II wojny Światowej i wystawa obrazów Antoniego Serbeńskiego. Zakończeniem wizyty w Muzeum było podziwianie panoramy Ostrzeszowa z baszty ostrzeszowskiej (seniorzy zaliczyli 120 stopni schodów). Trudno opisać wrażenia z pobytu w Pobernardyńskim Zespole Klasztornym, w którym obecnie pracują siostry ze Zgromadzenia Nazaretanek. Trzeba to zobaczyć

samemu. Ciąg dalszy wycieczki to Kotłów z romańskim kościołem wymurowanym z kamienia w latach 1108 – 1144. Kościół liczy bagatela – 900 lat. Zbliżał się finał wycieczki a był nim Przedborów. Na terenie Ośrodka

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

plon projektu nauki gry na instrumentach. „Zmierzamy do tego, by w przyszłości mogła u nas powstać orkiestra dęta z prawdziwego zdarzenia, ale na razie uczymy się grać – podkreślił pomysłodawca tego projektu – Antoni Janaszewski. Czy można sobie wyobrazić nasze święto bez chóru „Słupianie”? Odpowiedzi udzieli sami muzycy tego zespołu. Później wyobraźnią festynowiczów zawładnęli mistrzowie starojapońskiej sztuki samoobrony jiu­‑jitsu. Półgodzinny pokaz wzbudził aplauz szczególnie wśród urodziwszej części widowni. Emocje nie zdołały jeszcze opaść, gdy na scenę wskoczył „Postman”. Sentymentalny powrót w lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte z pewnością był dla wielu gości Dni Baranowa najważniejszym punktem tej imprezy. Choć czekały na nich kulinarne propozycje kół gospodyń wiejskich, pieczony baran serwowany przez Radę Sołecką, piwo, grill, jadowite pająki, zjeżdżalnie, dmuchane zamki, kucyki, różnorodne stoiska, a na koniec „Soleo”. Nie, na koniec organizatorzy zostawili dla najwytrwalszych zabawę pod chmurką. Do białego rana. (ems) Caritas przygotowany został posiłek w postaci pieczonych kiełbasek. Była też strawa duchowa czyli spotkanie z księdzem dr Sławomirem Grześniakiem, urodzonym w Słupi p. Kępnem, oraz spotkanie z poetą Bolesławem Grobelnym. Jest to poeta, który pisze także gwarą Południowej Wielkopolski. Wróciliśmy cało i zdrowo tuż przed godziną dwudziestą pierwszą. Nie trzeba jechać na Wrocławski Ostrów Tumski czy do Sandomierza aby zobaczyć wiekowe zabytki to słowa naszego przewodnika Pana Pawła Grzesiaka. (hapa)

Nr 3 (16)  |  czerwiec/lipiec 2014 r.


Po Godzinach QQ W trakcie odbywających się dni Baranowa 2014 r, do naszej gminy na zaproszenie Pani Wójt Bogumiły Lewandowskiej – Siwek przyjechali goście z zaprzyjaźnionych gmin: słowackiej Nána i węgierskiej Tiszanána.

BARANO – NÁNA, CZYLI NÁNA I TISZÁNANA W BARANOWIE Podczas tego krótkiego pobytu goście mieli możliwość zwiedzenia najnowszych inwestycji jakie miały, czy też mają miejsce w Gminie m.in.sali gimnastycznej w Słupi pod Kępnem, Domu Ludowego w Baranowie, żłobka i przedszkola na osiedlu Murator, boiska do siatkówki plażowej i badmintona na kompleksie sportowym Orlik w Baranowie, rowerowego placu zabaw – pumptrack i boisk sportowych w Mroczeniu. Dzięki uprzejmości Pana Jana Lenarta mieli również możliwość zwiedzenia jednego z

zakładów meblowych w naszej Gminie, co zrobiło na nich ogromne wrażenie. Sami mówili, szczególnie goście ze Słowacji, że nie spodziewali się aż tak nowoczesnych maszyn. Niewątpliwą atrakcją okazała się również wycieczka do Krasiejowskiego juraparku, gdzie goście mieli możliwość przeniesienia się o kilka milionów lat wstecz Popołudnia i wieczory, jak przystało na dni Baranowa, goście spędzali bawiąc się wspólnie z mieszkańcami na baranowskim rynku. (mak)

TAK SIĘ BAWI PARAFIA DONABORÓW 6 lipca 2014 r. w Donaborowie, na rozpoczęcie wakacji, odbył się I Festyn Parafialny. Zgromadził on wielu uczestników zarówno z parafii Donaborów jak i z okolicznych miejscowości. Słoneczna, bezdeszczowa pogoda utrzymała się w czasie całej imprezy. Ks. Proboszcz Tomasz Szymczak dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej imprezy, szczególnie sponsorom – a było ich dużo. Jednak szczególne podziękowanie kieruje Radzie Duszpasterskiej i tym wszystkim, którzy włożyli wiele wysiłku w organizację tego wydarzenia. Nawet – jak mówi Ks. Tomek – byli tacy, którzy wzięli urlop po to, by jak najwięcej czasu poświęcić w przygotowanie Festynu. Efekt jest taki, że wszyscy, którzy przybyli świetnie się bawili.

9 Jubilaci obchodzący urodziny w lipcu i sierpniu 2014 r. (powyżej 80 lat) 93 lata (ur. 1921 r.) Iwicka Irena – Mroczeń Kuropka Wacław – Grębanin Szewczyk Marianna – Mroczeń 92 lata (ur. 1922 r.) Lenart Marianna – Mroczeń Rubiszewska Franciszka – Łęka Mroczeńska 91 lat (ur. 1923 r.) Kosińska Anna – Łęka Mroczeńska 90 lat (ur.1924 r.) Gała Janina – Łęka Mroczeńska 89 lat (ur. 1925 r.) Jagieniak Stefania – Słupia pod Kępnem Kwapisz Aniela – Mroczeń 88 lat (ur. 1926 r.) Durniak Regina – Donaborów Fronia Zofia – Słupia pod Kępnem Rybczyńska Bronisława – Baranów 87 lat (ur. 1927 r.) Kawula Teresa – Słupia pod Kępnem Ostrycharczyk Anna – Grębanin Kolonia Pierwsza Parzonka Idzi – Łęka Mroczeńska Rak Leokadia – Łęka Mroczeńska 86 lat (ur. 1928 r.) Graczyk Maria – Justynka Wierzbiński Stanisław – Słupia pod Kępnem 85 lat (ur. 1929 r.) Moś Teresa – Donaborów Nowak Ludwika – Feliksów 83 lata (ur.1931 r.) Gruszka Marian – Słupia pod Kępnem Jamroży Stefan – Grębanin Kujawa Jan – Baranów Nawrot Marianna – Mroczeń Szubert Anna – Grębanin 82 lata (ur. 1932 r.) Gorgolewski Stefan – Donaborów Muzaj Cecylia – Łęka Mroczeńska Otremba Teresa – Joanka Pietr Teresa – Mroczeń 81 lat (ur. 1933 r.) Kubiak Maria – Słupia pod Kępnem Rzeźniczak Marianna – Żurawiniec Tomalik Anna – Słupia pod Kępnem 80 lat (ur. 1934 r.) Dobień Teresa – Donaborów Drobina Helena – Słupia pod Kępnem Giel Helena – Mroczeń Gruszka Stefan – Słupia pod Kępnem Jurczyk Marianna – Słupia pod Kępnem Kowalińska Marta – Donaborów Kulesza Anna – Łęka Mroczeńska Lenart Helena – Łęka Mroczeńska Zielińska Marianna – Baranów

Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­­‑Siwek składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe seniorom, którzy swoje święto obchodzą w lipcu i sierpniu Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Nr 3 (16)  |  czerwiec/lipiec 2014 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


10

Stypendia i Nagrody

QQ 82 stypendia oraz 16 nagród przyznał Wójt Gminy Baranów wyróżniającym się uczniom naszych szkół. Stypendium można było uzyskać za średnią ocen powyżej 5,0 oraz bardzo dobre zachowanie. Nagrody dotyczą uczniów, którzy w minionym roku szkolnym reprezentowali swoją szkołę na szczeblu wojewódzkim albo krajowym. Uroczysta gala miała miejsce w Szkole Podstawowej w Słupi.

Stypendium naukowe i Nagrody Wójta Gminy Baranów za rok szkolny 2013/2014 Stypendium Naukowe Zespół Szkół w Baranowie Marta Korczak, uczennica kl. IV, średnia ocen 5,9 i wzorowe zachowanie Karolina Wartecka, uczennica kl. IV, średnia ocen 5,1 i  b. dobre zachowanie Miłosz Markowski, uczeń kl. IV, średnia ocen 5,6 i wzorowe zachowanie Karolina Hucz, uczennica kl. IV, średnia ocen 5,2 i b. dobre zachowanie Przemysław Oleś, uczeń kl. IV, średnia ocen 5,4 i b. dobre zachowanie Róża Pilarek, uczennica kl. IV, średnia ocen 5,6 i b. dobre zachowanie Marcelina Pilarek, uczennica kl. Vi, średnia ocen 5,6 i wzorowe zachowanie Magdalena Walczak, uczennica kl. IV, średnia ocen 6,0 i wzorowe zachowanie Alicja Pietrzak, uczennica kl. IV, średnia ocen 5,1 i b. dobre zachowanie Natalia Górecka, uczennica kl. IV, średnia ocen 5,9 i wzorowe zachowanie Szymon Białek, uczeń kl. IV, średnia ocen 5,3 i b. dobre zachowanie Agnieszka Banaś, uczennica kl. IV w Zespole Szkół w Baranowie, średnia ocen 5,1, b. dobre zachowanie Marta Dąbrowska, uczennica kl. V, średnia ocen 5,5 i wzorowe zachowanie Sara Horbacz, uczennica kl. V, średnia ocen 5,7 i wzorowe zachowanie Sebastian Krawczyk, uczeń kl. V, średnia ocen 5,1 i b. dobre zachowanie Natalia Adamska, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,2 i wzorowe zachowanie Agata Kubot, uczennica kl. V, średnia ocen 5,8 i wzorowe zachowanie Kacper Mikołajczyk, uczeń kl. V, średnia ocen 5,2 i wzorowe zachowanie Izabela Raszewska, uczennica kl. V, średnia ocen 5,6 i b. dobre zachowanie Emil Sibera, uczeń kl. V, średnia ocen 5,1 i b. dobre zachowanie Natalia Sielska, uczennica kl.V, średnia ocen 5,6 i b. dobre zachowanie Zuzanna Wróbel, uczennica kl. V, średnia ocen 5,5 i b. dobre zachowanie Oskar Szczepaniak, uczeń kl. V, średnia ocen 5,2 i b. dobre zachowanie Wiktoria Solak, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,18 i wzorowe zachowanie Kamila Wyżnikiewicz, uczennica kl. Vi, średnia ocen 5,7 i wzorowe zachowanie Nina Gruszka, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,8 i wzorowe zachowanie Kajetan Klyta, uczeń kl. VI, średnia ocen 5,3 i wzorowe zachowanie Nancy Poszwa, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,4 i b. dobre zachowanie Mateusz Jajko, uczeń kl. VI, średnia ocen 5,2 i b. dobre zachowanie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu Justyna Ruszkowska, uczennica kl. I, średnia ocen 5,14 i wzorowe zachowanie Kornelia Maciejewska, uczennica kl. I, średnia ocen 5,50 i wzorowe zachowanie Wiktoria Kokot, uczennica kl. I, średnia ocen 5,14 i zachowanie wzorowe Wiktoria Maciejewska, uczennica kl. I, średnia ocen 5,79 i wzorowe zachowanie Weronika Maciejewska, uczennica kl. I, średnia ocen 5,64 i wzorowe zachowanie Anna Dąbrowska, uczennica kl. II, średnia ocen 5,15 i zachowanie wzorowe Rafał Jańczak, uczeń kl. II, średnia ocen 5,69 i wzorowe zachowanie Magdalena Wala, uczennica kl. II, średnia ocen 5,61 i wzorowe zachowanie Weronika Wróbel, uczennica kl. II, średnia ocen 5,07 i wzorowe zachowanie

Alicja Lenart, uczennica kl. I, średnia ocen 5,71 i wzorowe zachowanie Dominika Gola, uczennica kl. III, średnia ocen 6,00 i wzorowe zachowanie Julia Mądra, uczennica kl. III, średnia ocen 5,50 i wzorowe zachowanie Natalia Brąś, uczennica kl. III, średnia ocen 5,33 i wzorowe zachowanie Magdalena Kula, uczennica kl. III, średnia ocen 5,77 i wzorowe zachowanie Monika Białek, uczennica kl. III, średnia ocen 5,72 i wzorowe zachowanie Anna Maciejewska, uczennica kl. III, średnia ocen 5,56 i wzorowe zachowanie Patrycja Skąpska, uczennica kl. III, średnia ocen 5,33 i wzorowe zachowanie Aneta Olek, uczennica kl. III, średnia ocen 5,39 i wzorowe zachowanie Monika Cieplik, uczennica kl. III, średnia ocen 5,33 i zachowanie wzorowe Dominika Kieszkowska, uczennica kl. III, średnia ocen 5,83 i wzorowe zachowanie Agata Kasprzak, uczennica kl. III, średnia ocen 5,6 i wzorowe zachowanie Małgorzata Dąbrowska, uczennica kl. III, średnia ocen 5,61 i wzorowe zachowanie Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej Aleksandra Kulak, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,55 i wzorowe zachowanie Natalia Rabiega, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,18 i wzorowe zachowanie Martyna Pichlińska, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,09 i wzorowe zachowanie Michalina Kaźmierczak, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,45 i wzorowe zachowanie Alicja Kaźmierczak, uczennica kl. IV, średnia ocen 5,27 i wzorowe zachowanie Łukasz Maciejewski, uczeń kl. V, średnia ocen 5,27 i zachowanie wzorowe Anna Kania, uczennica kl. V średnia ocen 5,09 i zachowanie wzorowe Milena Obsada, uczennica kl. IV średnia ocen 5,18 i wzorowe zachowanie Michał Maksim, uczeń kl. IV średnia ocen 5,09 i wzorowe zachowanie Szkoła Podstawowa w Grębaninie Justyna Domagała, uczennica kl. IV, średnia ocen 5,09 i wzorowe zachowanie

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 3 (16)  |  czerwiec/lipiec 2014 r.


Stypendia i Nagrody Kinga Rabiega, uczennica kl. V, średnia ocen 5,27 i wzorowe zachowanie Bartosz Białek, uczeń kl. V, średnia ocen 5,18 i wzorowe zachowanie Roksana Janus, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,27 i wzorowe zachowanie Patrycja Marczak, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,27 i wzorowe zachowanie Julia Winiecka, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,91 i zachowanie wzorowe

11

Zespół Szkół w Donaborowie Zuzanna Gruszka, uczennica kl. V, średnia ocen 5,27 i  b. dobre zachowanie Julia Morek, uczennica kl. V, średnia ocen 5,27 i wzorowe zachowanie Klaudia Pietrzak, uczennica kl. V, średnia ocen 5,09 i  wzorowe zachowanie Zuzanna Słomiana, uczennica kl. V, średnia ocen 5,64 i b. dobre zachowanie Amelia Sołtysik, uczennica kl. V, średnia ocen 5,27 i b. dobre zachowanie Agnieszka Żurecka, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,18 i wzorowe zachowanie Sandra Skiba, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,55 i wzorowe zachowanie Szymon Skiba, uczeń kl. IV, średnia ocen 5,09 i b. dobre zachowanie Amelia Klaczyńska, uczennica kl. IV, średnia ocen 5,36 i wzorowe zachowanie Kacper Kwaśniewski, uczeń kl. IV, średnia ocen 5,18 i b. dobre zachowanie Wiktoria Skrobańska, uczennica kl. IV, średnia ocen 5,27 i wzorowe zachowanie

Martyna Pichlińska, uczennica kl. VI za uzyskanie wysokiego wyniku w gminie ze sprawdzianu klas VI szkoły podstawowej (38 pkt./40) w roku szkolnym 2013/2014 Julia Siwa, uczennicy kl. VI, za zajęcie III miejsca w półfinale wojewódzkim XV Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt w roku szkolnym 2013/2014 Angelika Górecka, uczennicy kl. VI, za zajęcie III miejsca w półfinale wojewódzkim XV Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt w roku szkolnym 2013/2014 Weronika Gruszka, uczennica kl. VI, za zajęcie III miejsca w półfinale wojewódzkim XV Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt w roku szkolnym 2013/2014 Martyna Kasprzak, uczennica kl. VI, za zajęcie III miejsca w półfinale wojewódzkim XV Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt w roku szkolnym 2013/2014 Patrycja Gąsior, uczennica kl. VI, za zajęcie III miejsca w półfinale wojewódzkim XV Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt w roku szkolnym 2013/2014 Dominika Kieszkowska, uczennica kl. III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu, Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Nikodem Wylęga, uczeń kl. III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu, za zajęcie II miejsca w Wielkopolsce w biegu na 300 m przez płotki, V miejsca w Wielkopolsce w rozgrywkach w Unihokeju i XI miejsca w Wielkopolsce w sztafecie szwedzkiej w roku szkolnym 2013/2014 Przemysław Witek, uczeń kl. III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu, za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski w skoku wzwyż i V miejsca w Wielkopolsce w Unihokeju w roku szkolnym 2013/2014 Jakub Strąk, uczeń klasy II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu, za zajęcie I miejsca w Wielkopolsce i XI miejsca w Polsce w XXXVII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w roku szkolnym 2013/2014 Szymon Gogół, uczeń klasy III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu, za zajęcie I miejsca w Wielkopolsce i XI miejsca w Polsce w XXXVII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i XI miejsca w Wielkopolsce w sztafecie szwedzkiej w roku szkolnym 2013/2014

Nagroda Wójta Gminy Baranów Monika Białek, uczennica klasy III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu, za zajęcie I miejsca w Wielkopolsce i XI miejsca w Polsce w XXXVII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w roku szkolnym 2013/2014 Marta Korczak, uczennica kl. IV Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie, Laureatka XVIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – etap wojewódzki w roku szkolnym 2013/2014 Klaudia Bryza, uczennica kl. II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu, za zajęcie III miejsca w Wojewódzkich Mistrzostwach w lekkoatletyce w sztafecie 4 x 100 w roku szkolnym 2013/2014 Julia Mucha, uczennica kl. II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu, za zajęcie III miejsca w Wojewódzkich Mistrzostwach w lekkoatletyce w sztafecie 4 x 100 w roku szkolnym 2013/2014 Magdalena Kula, uczennica kl. III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu, za zajęcie III miejsca w Wojewódzkich Mistrzostwach w lekkoatletyce w sztafecie 4 x 100 w roku szkolnym 2013/2014 Aneta Olek, uczennica kl. III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu, za zajęcie III miejsca w Wojewódzkich Mistrzostwach w lekkoatletyce w sztafecie 4 x 100i XV miejsca w Finale Wojewódzkim w Sztafetowych Biegach Przełajowych w roku szkolnym 2013/2014 Kinga Szczupak, uczennica kl. II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu, Grand Prix w XIII Diecezjalnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego” w roku szkolnym 2013/2014 Julia Winiecka, uczennicy kl. VI Szkoły Podstawowej Grębaninie, za uzyskanie wysokiego wyniku w gminie ze sprawdzianu klas VI szkoły podstawowej (38 pkt./40) w roku szkolnym 2013/2014

Dominika Gola, uczennica klasy III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu, za zajęcie II miejsca w Regionalnym Konkursie Ekologicznym i III miejsca w Diecezjalnym Konkursie Recytatorskim w roku szkolnym 2013/2014

Zespół Szkół w Słupi pod Kępnem Cezary Błażejewski, uczeń kl. IV, średnia ocen 5,45 i  wzorowe zachowanie Kacper Fojtar, uczeń kl. V, średnia ocen 5,27 i wzorowe zachowanie Nikola Czajkowska, uczennica kl. V, średnia ocen 5,55 i wzorowe zachowanie Wiktoria Zychla, uczennica kl. V, średnia ocen 5,82 i wzorowe zachowanie Patryk Malcher, uczeń kl. V, średnia ocen 5,64 i wzorowe zachowanie Julia Siwa, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,55i wzorowe zachowanie Piotr Zawieja, uczeń kl. VI, średnia ocen 5,18 i wzorowe zachowanie Martyna Kasprzak, uczennica kl. VI, średnia ocen 5,45 i wzorowe zachowanie

Nr 3 (16)  |  czerwiec/lipiec 2014 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


12

Kronikarz Przy Tym Był

QQ Siedem Nimf spłynęło niedawno do Baranowa, siedem Nimf otoczyło niezwykły drewniany tron posadowiony tuż przed Urzędem

Gminy. Dla kogóż to ten tron? Skąd te Nimfy? – pytają baranowianie. Przez niespełna tydzień (22 – 27 czerwca) uczestnicy pleneru dokonali rzeczy prawie niemożliwej – przygotowali siedem kobiecych figur oraz oryginalny akacjowy tron. Rzeźby wykonane zo‑ stały w lipie, jednak każda zawiera dodatki z akacji. W piątkowy wieczór (27 czerwca) w Dworku w Donaborowie odbył się wernisaż wieńczący tegoroczny plener.

SIEDEM NIMF I AKACJOWY TRON Wernisaż był podsumowaniem trwającego sześć dni (22 – 27 czerwca) pleneru rzeźbiarskiego. Wzięło w nim udział siedmioro uczniów Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem, którzy prowadzeni byli przez swojego mistrza Andrzeja Mrowca. lokalnych artystów reprezentował Damian Gruszka – rzeźbiarz –amator. pasjonat rzeźby w drewnie. Plonem pleneru jest osiem prac. Są to niezwykłe rzeźby kobiet. – Po plenerze wystawimy je przed Urzędem Gminy, by mogli je podziwiać mieszkańcy naszej Gminy –.– informuje pomysłodawczyni i animatorka pleneru. – Pani Magdalena Kremer z Urzędu Gminy w Baranowie zadbała o najmniejszy drobiazg. Nie musieliśmy się martwić, ani o drewno, ani o śniadania, ani o kanapki i herbatę, a jak trzeba było, to i piłę łańcuchową nam przywiozła – chwali jej zabiegi komisarz pleneru – Andrzej Mrowca. – To było dla nas jakieś wyzwanie, coś nowego, że faktycznie obracaliśmy się wśród tego stanu drzew akacjowych. To jest szlachetne drzewo, materiał wyjątkowy. Można zauważyć, że w każdej tej rzeźbie motyw akacji jest pod względem kolorystyki kształtu i formy, inny, – opowiadał o tajnikach wykonanych rzeźb. W wernisażu, który odbył się w piątkowe popołudnie 27 czerwca, udział wzięli nie tylko artyści ale również zaproszeni goście. Otwarcia dokonała wójt Bogumiła Lewandowska – Siwek, która podziękowała wszystkim uczestnikom za zaangażowanie a gościom za przybycie na to wspaniałe wydarzenie. Prezentacji prac powstałych w czasie pleneru towarzyszyły spotkania i dyskusje z ich autorami. Odbyła się także loteria, podczas której wygrać można było przepiękny obraz. Pieniądze z loterii przekazane zostały dla chorego Mateusza z Joanki.

Oto kilka interpretacji figur. Zapraszamy do zabawy. Spróbujcie sami opisać te rzeźby. Uruchomcie wyobraźnię. Najciekawsze prace nagrodzimy. Email: urzad@baranow.pl Sylwia Marszałek swoją nimfę prześmiewczo ustawiła w pionie, niczym wskazówkę słonecznego zegara. Ręce ułożone wzdłuż ciała wędrują ku niewiarygodnie długim nogom. Promyki słońca pieszczą twarz wzniesioną ku niebu. Jeszcze chwila, a nasza nimfa, wbrew woli swojej stwórczyni, położy się na trawie, a jej ciało utonie w miodowej słodyczy słońca. Nimfa buntu. Bartek Zamarło. Jego nimfa jeszcze obraca się w tańcu; przed sekundą wymknęła się z odmętu rytmicznej muzyki, długie włosy miękkim owalem otulają prawy policzek, szukając tam ust. Ale dwa szerokie pierścienie zamknęły już piersi i kibić. Nimfa zatrzymana w tańcu. K a ro l i n a Fi e d o r. Włosy jej Nimfy zsuwają się delikatnie na prawe ramię, łącząc się z ciasną tuniką, spiętą trzema poziomymi klamrami. Deseczki „łamiące pionową konstrukcję ciała, każą nam spojrzeć wyżej – w jasny owal twarz i zamyślone oczy. Nimfa zamyślenia

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Sonia Nowok. Jej wygięta uwodzicielsko nimfa, patrząc nam prosto oczy, rzuca wyzwanie: Czemu do mnie nie podejdziesz? Ale prawa stopa, jakby wsunięta w drzwi, mówi stop! Nimfa kusicielska i niedostępna. Renata Palka. Jej Nimfa kipi tajemniczą energią. Uniesionymi nad głową dłońmi rozczesuje splątane wiatrem włosy? Zdaje się nam, że jest tak blisko, że doskonale znamy krajobraz jej ciała, a i tak pozostaje dla nas tajemnicą. Nie znamy jej oczu, skrytych w chaotycznej burzy włosów. Nimfa chaosu i tajemnicy. Katarzyna Piątek. Jej Nimfa to kolejna wersja Wenus z Milo, tyle że tu – w interpretacji wersji naszej artystki – bez twarzy. Studiując jej powabne nagie ciało lipowej Nimfy, każdy przywoła inny kształt oczu, inną linię ust. Wystarczy przymknąć oczy – namawia Katarzyna Piątek. Nimfa magicznej wyobraźni. Damian Masłowski. Jego nimfa zaklęta jest w archetyp władczyni triumfującej. Nike. Ale tu dziwnie spokojna. A może to nie tarcza w jej dłoniach? Może to lustro, przed którym musimy się zatrzymać i spojrzeć na siebie badawczo. Damian Gruszka. Pierwotny symbol władzy, królewski tron wyrzeźbiony w akacjowym drewnie zaprasza, by w nim zasiąść. Nasze Nimfy już spieszą, by zdobyć nad nami władzę. (ems) Nr 3 (16)  |  czerwiec/lipiec 2014 r.


Kronikarz I Pasje

13

QQ O warsztacie stolarskim pradziadka, dłutach z geesu, pułapkach czyhających na artystę, słowem o swojej pasji opowiada Kronika‑ rzowi Damian Gruszka, szczęśliwy mieszkaniec naszej Gminy.

OD DZIECIŃSTWA LUBIŁEM STRUGAĆ DREWNIANE PATYKI Praca w drewnie to dla mnie relaks, zdobywanie umiejętności i wiedzy, a może przede wszystkim sposób stawania się cząstką jakiejś wspólnoty, poprzez czerpanie przyjemności ze wspólnego obcowania z drugim człowiekiem, który także ma jakąś pasję, niekoniecznie związaną z moją, i chce się nią dzielić. Udało mi się dzięki temu poznać wielu wspaniałych ludzi, wielu przyjaciół, za co najbardziej dziękuję losowi. Jest to także odskocznia od „klockowego życia”, gdzie jeden klocek to praca, drugi dom, trzeci obowiązki. Pasja potrafi przełamać ten schematyzm i rozpalić do działania. Nie dlatego, że muszę, ale – że chcę. Jak się zaczęło? Od dzieciństwa lubiłem strugać drewniane patyki. Z czasem z tych patyków chciałem wystrugać coś o konkretnym kształcie ale o ile pamiętam, nic z tego nie wychodziło. No bo jak miało wyjść, skoro jedyne dostępne narzędzia, jakie wtedy miałem pod ręką, to młotek, ręczna piła i proste dłuto kupione w geesie. Nadawało się ono co najwyżej do dłubania w plastelinie. Dużą inspiracją był mój dziadek, który na poddaszu swojego domu zimą wyplatał koszyki. To poddasze było dla mnie wręcz magicznym miejscem, stał tam także stół stolarski zrobiony przez mojego pradziadka w 1931 roku. No ale pradziadka nigdy nie spotkałem, a dziadek umarł, gdy miałem 10 lat. Tak sobie myślę, że gdyby wtedy znalazł się człowiek który pokazałby mi więcej możliwości, jakie daje drewno, więcej narzędzi, jakimi można je obrabiać, to pewnie moja drewniana pasja rozwinęłaby się zupełnie inaczej. Wtedy nie było Internetu, w którym na youtube mógłbym zobaczyć, że np. oprócz wspomnianych geesowskich dłut z radzieckiej stali, można używać innych – o wszelakich kształtach, ze znakomitej stali, gdzie zobaczyłbym jak się nimi obchodzić, jak

je przede wszystkim ostrzyć. Brzmi to jakoś banalnie, ale pamiętam, że te banalne rzeczy, a właściwie ich brak nie pozwalał się rozwijać. Dzisiaj są już całkiem inne możliwości, łatwo można uzyskać informację, łatwiej znaleźć drugiego podobnego pasjonata. Obecnie różne lokalne grupy działania, czy też jednostki samorządowe stwarzają pewne obszary, w których można łatwiej rozwijać te czy inne inicjatywy, przykładem niech będzie niedawny plener rzeźbiarski w Donaborowie, znakomita okazja aby zarazić pasją kogoś nowego, aby ten ktoś nowy zobaczył, że poza wszelkiego rodzaju ledowymi wyświetlaczami jest także coś innego co może być jakimś wewnętrznym ogniem, który rozpala do działania, który może się przyczynić, że mniej czasu spędzi się przed ekranem. Jest to o tyle ważne, że obecnie, pomimo wspomnianej łatwości dostępu do informacji, można łatwo w tym natłoku informacji ugrząźć, zasiedzieć się na śmierć przed monitorem. Pamiętam także jak zostałem zaproszony do szkoły w Baranowie aby na jednej z lekcji pokazać i opowiedzieć coś o pracy w drewnie. Nie ukrywam, że zaskoczyło mnie duże zainteresowanie dzieci tym tematem i jeśli nie było ono spowodowane faktem braku jakiejś tam matematyki czy polskiego, to takie inicjatywy także mogą się przyczynić do zaszczepienia bakcyla. Muszę także wspomnieć, że ważnym czynnikiem który przyczynił się znacząco do rozwoju mojego hobby była i nadal jest, gmina Baranów. A dlaczego? Tak się złożyło że kiedy skończyłem studia, to zamieszkałem z rodziną w Baranowie. I dla tej gminy i różnych organizacji z jej terenu dane mi było wykonać wiele przeróżnych rzeczy, co mi osobiście sprawiło ogromną satysfakcję i w jakiś sposób wzmocniło to moje zainteresowanie pracą w drewnie. Damiana Gruszki wysłuchał (ems)

XX TURNIEJ WIEDZY O GMINIE 24 czerwca 2014 odbył się kolejny, już XX Turniej Wiedzy o Gminie Baranów. Tym razem organizatorem była Szkoła Podstawowa w Donaborowie. Drużyny – po siedmiu uczniów ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy – wyruszyły na wyprawę rowerową po Donaborowie, Jankowach i Słupi. Podczas jazdy należało wykonać określone zadania: znaleźć i sfotografować różne obiekty oraz zaznaczyć położenie niektórych na mapie. Po pokonaniu trasy określonej przez organizatora i odczytanej z mapy, drużyny przedstawiały swoje dokonania komisji, którą tworzyli: Anna Żebrowska i Lidia Wojciechowska Wszystkie drużyny wykazały się spostrzegawczością i dużą znajomością okolicy. W efekcie komisja ustaliła, że I miejsce zajęły drużyny ze Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, w Słupi i w Donaborowie, zaś II – drużyny ze szkół w Grębaninie i Baranowie. Uczestnicy turnieju zostali obdarowani na drogę napojem i batonem, a po powrocie poczęstowani ciastem i herbatą. Pogoda dopisała. Turniej przebiegł w miłej i twórczej atmosferze. Nr 3 (16)  |  czerwiec/lipiec 2014 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

(lw)


14

Sportowe Okruchy

QQ Gminne zawody pożarnicze wyróżniają się specyficznym rytuałem i kolorytem. Tylko tu można jeszcze napotkać plujące spalinami

przedpotopowe pompy Najmniejsza nawet jednostka chce się zaprezentować z jak najlepszej strony i ponad wszystko udowodnić, że jednak istnieje. Do pożarów ruszają jednak ci lepiej wyposażeni i przeszkoleni. W naszej Gminie mamy bowiem najlepsze pierw‑ szoliniowe jednostki w powiecie. Wyposażenie pozostałych też może budzić zazdrość sąsiadów. Zarząd Gminny OSP wpadł w tym roku na pomysł, jak pogodzić atrakcyjność sportowej rywalizacji z dobrym humorem. I to bez archaicznych pomp. W niedzielę 22 czerwca w Mariance Mroczeńskiej przez ponad pięć godzin w nietypowych i pomysłowych konkurencjach walczyły dwunasto‑ osobowe mieszane reprezentacje dziesięciu (z jedenastu) naszych jednostek OSP. Najdzielniej poczynali sobie druhowie i druhny z Żurawińca. I nawet zimne strugi deszczu nie zdołały ugasić ognia strażackiej walki.

Z WIELKĄ POMPĄ, ALE BEZ POMP Organizatorzy przygotowali siedem konkurencji, z których tylko jedna już na wstępie nie budziła wątpliwości tajemniczą nazwą. Bo wiadomo, musztra, to musztra. I tu jednak czekały nas niespodzianki. Po prezentacji Słupi zerwały się oklaski, kierowane w głównej mierze ku dowodzącej prezentacją Darii Dyli. Pod jej komendą druhowie chodzili jak wojskowa kompania reprezentacyjna! Druga konkurencja – slalom z drabiną – wymagała również pracy zespołowej, dyscypliny i dokładności. A drabina? Wprost z muzeum. Stamtąd pewnie organizatorzy pożyczyli również maskę gazową – najważniejszy rekwizyt w kolejnej konkurencji. Widzowie pękali ze śmiechu obserwując kolejnych zawodników błąkających się bezradnie po torze przeszkód w poszukiwaniu mety. Taką przeplatankę, wykorzystującą realne elementy strażackiego wyposażenia, ale w dziwacznym celu, obserwowaliśmy we wszystkich konkurencjach. Jeśli już wąż strażacki (W­‑52!) to nie do gaszenia ognia a do strącania kręgli, jeśli gaszenie to w pełnym rynsztunku, ale z pistolecika na wodę… Ważne, by nikt się nie nudził. Wszystkie drużyny otrzymały z rąk p. wójt nagrody. A kto wygrał? Wszyscy, ale przede wszystkim Żurawiniec. I miejsce – OSP Żurawiniec, II miejsce – OSP, Donaborów, OSP Mroczeń, OSP Grębanin, III miejsce – OSP Baranów, IV – OSP Baranów osiedle Murator, V miejsce – OSP Słupia pod

Kępnem, VI miejsce – OSP Jankowy, VII miejsce – OSP Marianka Mroczeńska, VIII miejsce –OSP Łęka Mroczeńska (es)

QQ Triathlon to najbardziej wyczerpująca i wszechstronna dyscyplina sportowa będąca kombinacją pływania, kolarstwa i biegania. Triat‑

hlon sprinterski to 75 m pływania, 20 km jazdy rowerem i 5 km biegu. Od kliku lat nasza komenda policji organizuje w Mikorzynie zmodyfikowaną wersję triatlonu. Mikorzyński trójbój obejmuje bieg na dystansie 800 m w terenie leśnym, 4 km jazdy na rowerze, a całość konkurencji kończy się biegiem na 300 m. Po raz kolejny najmocniejszą w tym morderczym wyścigu była reprezentacja mroczeńskiego gimnazjum. W pokonanym polu zostawiła pozostałe dziewięć szkół z powiatu kępińskiego. Łącznie w zawodach wzięło udział około 280 uczniów z terenu powiatu kępińskiego.

TRIATLON PO MROCZEŃSKU Mikorzyński triathlon rozgrywany był w trzech rocznikach. Przez całe zawody toczyła się rywalizacja indywidualna jak i zespołowa w poszczególnych rocznikach i zespołowa szkół. Drużynowo wygraliśmy także w roczniku 2000 czyli klas I i w roczniku 1998 czyli klas trzecich. W rywalizacji indywidualnej na I miejscu zawody zakończył Oskar Tomaszek w roczniku 1998. Drugie miejsce zajęła w roczniku 2000 Martyna Lubojańska. Trzecie miejsca zajęli: Nikodem Wylęga w roczniku 1998 i Weronika Wróbel w kategorii klas drugich dziewcząt. IV miejsce w kategorii klas I zajął Patryk Blicharczyk a piąte w klasach drugich – Jakub Strąk. Na bardzo dobry wynik całego zespołu we wszystkich kategoriach i I miejsce w rywalizacji szkół złożyło się zaangażowanie, wola walki i ambicja wszystkich naszych reprezentantów, którzy do Mikorzyna pojechali w składzie: Rocznik 2000: Martyna Lubojańska, Agata Mejza, Patryk Blichar‑ czyk, Karol Sadura, Bartek Rabiega, Kacper Troska. Rocznik 1999: Weronika Wróbel, Klaudia Bryza, Jakub Strąk, Ja‑ kub Dziergwa, Dominik Nagorzański, Wojciech Jurasik Rocznik 1998: Ewa Małolepsza, Agata Gruszka, Aneta Olek, Mag‑ dalena Kula, Oskar Tomaszek, Nikodem Wylęga, Tobiasz Gruszka, Hubert Bryza, Radek Saran

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 3 (16)  |  czerwiec/lipiec 2014 r.


Na Finiszu. Komunikaty i Ogłoszenia

15

QQ Mieszkańcy Łęki Mroczeńskiej cierpliwie znoszą uciążliwości związane z budową kanalizacji sanitarnej. Mamy dla nich dobrą wia‑ domość z pierwszej ręki. Prace wkrótce zostaną zakończone, a droga – odbudowana.

PÓŹNE LATO, WCZESNA JESIEŃ Spółka „Wodociągi Kępińskie” korzystając z środków finansowych Unii Europejskiej realizuje program budowy kanalizacji sanitarnej m.in. w gminie Baranów. Dotacje ze środków Funduszu Spójności umożliwią w efekcie realizowanej inwestycji na wyposażenie Gminy Baranów w sieć kanalizacji sanitarnej, i możliwość przyłączenia się do systemu około 697 posesji zlokalizowanych w miejscowościach: Jankowy, Donaborów, Słupia pod Kępnem oraz Łęka Mroczeńska. Łącznie ogólny koszt inwestycji na terenie gminy Baranów wynosi 17 143 479,62 PLN netto. W chwili obecnej trwają prace związane z budową kolektora sanitarnego w miejscowości Łęka Mroczeńska. Powstanie tam około 3,57 km sieci kanalizacyjnej, co da możliwość korzystania z systemu dla ponad 100 posesji. Kontrakt za 1 996 822,65 zł netto

realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne SA z Wieruszowa. Realizacja inwestycji przebiega terminowo i potrwa do końca września 2014 roku. Spółka „Wodociągi Kępińskie” prosi mieszkańców Łęki Mroczeńskiej o wyrozumiałość oraz przeprasza za utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane realizacją inwestycji. Zgodnie z deklaracjami otrzymanymi od wykonawcy droga powiatowa na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną relacji Łęka – Grębanin, do końca miejscowości w kierunku na Żurawiniec, zostanie odbudowana do 22 sierpnia 2014 roku. Na pozostałym odcinku w kierunku Mroczenia, w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej, nawierzchnia ma zostać wykonana do końca października. A. Kosakiewicz

TAK GŁOSOWALIŚMY Zbiorcze wyniki głosowania do Parlamentu Europejskiego w Gminie Baranów Liczba uprawnionych: 6 096 Liczba wydanych kart: 1 487 Liczba ważnych kart: 1 487 Frekwencja wyborcza: 24.39% Liczba głosów ważnych: 1 416 % głosów ważnych: 95.23% Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze – Gmina Baranów % głosów Nazwa komitetu Liczba głosów ważnych Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 765 54.03 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 259 18.29 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 131 9.25 Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 93 6.57 Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin­‑Mikke 69 4.87 Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch 39 2.75 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej­ 32 2.26 ‑Unia Pracy Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 22 1.55 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy 6 0.42 Komitety razem 1 416 100 Kandydaci którzy otrzymali największą ilość głosów w Gminie Baranów: 1. Andżelika Anna Możdżanowska (PSL) ................. – 685 2. Ryszard Henryk Czarnecki (PIS) ............................ – 159 3. Andrzej Grzyb (PSL) . ............................................... – 75 4. Adam Stanisław Szejnfeld (PO) . ............................. – 60 5. Agnieszka Kozłowska­‑Rajewicz (PO) . .................... – 49 6. Adam Rogacki (PIS) ................................................. – 47 7. Zygmunt Bolesław Kopacz (Nowa Prawica) . .......... – 46 8. Witold Tomczak (Solidarna Polska) . ...................... – 44

I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego „Piłkarskich Szóstek’’

BARANOWSKIE MUNDIALITO 2014 O PUCHAR WÓJTA GMINY BARANÓW Kompleks Sportowy Orlik 2012 – Baranów, ul. Sportowa termin rozgrywek: 19 lipca, godzina 15:00

Patronat HONOROWY: Senator RP – Andżelika Możdżanowska Wójt Gminy Baranów – Bogumiła Lewandowska­‑Siwek Prezes KOZPN – Andrzej Mroziński

Nr 3 (16)  |  czerwiec/lipiec 2014 r.

Wakacyjne zajęcia świetlicowa w szkołach

Słupia 2 wychowawców, 27 dzieci I turnus 07.07 – 11.07.2014 II turnus 14.07 – 18.07.2014 Baranów I turnus 18.08 – 22.08.2014 II turnus 25.08 – 29.08.2014 Donaborów I turnus 07.07 – 11.07.2014 II turnus 14.07 – 18.07.2014 Łęka Mroczeńska I turnus 04.08 – 08.08.2014 II turnus 11.08 – 15.08.2014 Grębanin I turnus 18.07 – 22.08.2014

W każdy II i IV piątek miesiąca w siedzibie OSP w Baranowie w godz. 15.30­­‑20.30 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób i rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


16

Reklama P.W. Awers

Łęka Mroczeńska 1 63­‑604 Baranów tel. 62 78 17 361 biuro@meble-awers.pl www.meble­‑awers.pl

„Meble ELMAR - Jerczyńscy” Spółka Jawna Jankowy 1c, 63-604 Baranów Polska tel: + 48 62 79 12020 fax: +48 62 79 12022 elmar@mebleelmar.eu

www.mebleelmar.eu

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 3 (16)  |  czerwiec/lipiec 2014 r.


Wyniki egzaminu klas VI Od dwóch lat najlepsze wyniki uzyskuje szkoła w Słupi p. Kępnem. Gmina Baranów uzyskała najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich lat: 26,1. W 2014 roku Gmina Baranów uzyskała też wynik powyżej średniej powiatu, województwa i kraju. Szczegółowe podsumowanie wyników klas IV w latach 2009­‑2014 znajduje się w załączonej tabeli. Średni wynik punktowy (maksymalna ilość punktów w arkuszu – 40 pkt) Szkoła

Kwiecień 2009 r

Kwiecień 2010 r

Kwiecień 2011 r

Kwiecień 2012 r

Kwiecień 2013 r

Kwiecień 2014 r

Grębanin Baranów Donaborów Słupia Łęka Mroczeńska średnia gminy średnia powiatu średnia województwa średnia kraju

19,00 22,23 22,90 19,60 18,70 20,49 21,14 21,90

23,67 28,70 23,92 22,82 22,67 24,36 23,19 23,76

23,40 23,36 24,62 26,05 23,50 24,18 23,81 24,69

21,00 23,38 23,71 21,23 21,00 22,06 21,65 21,98

20,00 26,29 21,31 28,25 22,41 23,65 23,18 23,37

27,18 23,33 25,45 28,33 26,22 26,10 24,95 25,17

22,64

24,56

25,27

22,75

24,03

25,82

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 16  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 16  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement