__MAIN_TEXT__

Page 1

Harmonogram festynów sołeckich

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Gminy Baranów

Nr 2 (15) | kwiecień/maj 2014 r.

Jankowy – 21.06.2014 r. Słupia pod Kępnem – 05.07.2014 r. Łęka Mroczeńska – 06.07.2014 r. Baranów Murator – 28.06.2014 r. Joanka – 05.07.2014 r. Marianka Mroczeńska – 12.07.2014 r. Żurawiniec – 12.07.2014 r. Grębanin – 19.07.2014 r. Baranów – Orlik Turniej Piłkarski Firm o Puchar Wójt Gminy – 19.07.2014 r. Festyn strażacki Baranów – 23.08.2014 r. „Baranowskie Lato w Siodle” – 24.08.2014 r. Mroczeń – 30.08.2014 r.

OPTYMISTYCZNA DEMOGRAFIA W BARANOWIE 28 czerwca od 13.00 do 15.00 można na własne oczy przekonać się jak wygląda wnętrze przedszkola. Zapraszamy na Dzień Otwarty. Z danych USC w Baranowie wynika jednoznacznie, że w Baranowie jest 130 dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Baranowie może przyjąć 75 dzieci. Budowa nowego obiektu na Osiedlu Murator wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców i rządu, którego priorytetem jest objęcie do 2017 roku obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym wszystkich >> Czytaj na str. 4 dzieci od 3 lat.

Kolejny numer „Kronikarza Ziemi Baranowskiej” ukaże się za dwa miesiące.


Na Starcie

2

Felieton startowy

Zgoda buduje…

Od lutego 2014 roku rozpoczęły się protesty przeciwko budowie wiatraków w Donaborowie. Główne argumenty, to bliska odległość wiatraków od domów oraz zahamowanie rozwoju inwestycyjnego wsi. I co mnie najbardziej martwi – protest podzielił Mieszkańców. Byłam zdziwiona tymi protestami, ponieważ rozmawiałam z Mieszkańcami Donaborowa na co dzień, pytałam się o ich zdanie na zebraniach, wysyłane były pisma do właścicieli sąsiednich działek, gdzie planowane były wiatraki – nie było słowa NIE! Kiedy objęłam stanowisko wójta (3.12.2010 r.) prace nad tą inwestycją były już zaawansowane, a 18.08.2011 r. zamieszczono obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz składania uwag i wniosków do 8.09.2011 r. Uwag nie było. Toczyły się dalsze prace – wydano decyzje, ogłaszano o możliwości zapoznania się z dokumentacją, zawiadamiano listownie… Plan dla tej inwestycji pokazuje, że wiatraki będą min. 500 m od najbliższej zabudowy mieszkalnej (można sprawdzić w Urzędzie Gminy, jeżeli ktoś ma wątpliwości). Czy to dużo, czy mało? Nie ma ustawy, która to precyzuje, ale ja osobiście uważam, że Gmina Baranów jest bardzo zwarta w zabudowie i nie ma tutaj za dużo przestrzeni dla takich inwestycji. Plany rozwoju wsi Donaborów również nie hamują dalszej rozbudowy, ale czy to będą atrakcyjne tereny, aby tu zamieszkać? Każdy musi podjąć tę decyzję sam. Poza tym ta inwestycja nie jest znaczącym zastrzykiem finansowym (myślę tu o podatkach), ale inwestor podjął już znaczące kroki w kierunku budowy wiatraków, złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oddzielnie na każdy wiatrak. Do końca sprawa nie jest przesądzona. Jestem przedstawicielem Mieszkańców, będę zwolennikiem ich decyzji. Będę starała się, aby skonsolidować wieś Donaborów i zakończyć tę sprawę po myśli większości Mieszkańców. Bogumiła Lewandowska – Siwek

JAK TO Z WIATRAKI W GMINIE BYŁO… 1. 27 kwietnia 2009 r. Rada Gminy podejmuje uchwałę nr XXIII/164/2009 o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów 2. 30 grudnia 2009 r. Rada Gminy podejmuje uchwałę nr XXXI/196/2009 o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów (w studium zostają wyznaczone pierwsze tereny na których mogą być budowane siłownie wiatrowe we wsi Donaborów). 3. 21 września 2005 r. Rada Gminy podejmuje uchwałę nr XXXIV/200/2005 o przystąpieniu od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Donaborów, Jankowy oraz Słupia pod Kępnem Były jeszcze trzy zmiany uchwały o przystąpieniu: • 3 sierpnia 2011 (uchwała nr VIII/54/2011 – odrębne opracowania) • 15 listopada 2011 (uchwała nr XII/71/2011 – wykluczono teren­‑działki umożliwiając ubieganie się inwestorom o wydanie decyzji wz dla elektrowni wiatrowych) • 14 maja 2012 (uchwała nr XX/128/2012 –wykluczono min. tereny na których obowiązują jeszcze plany miejscowe tzw. wycinkowe) 4. 14 maja 2012 r. Rada Gminy uchwala osobno plan miejscowy wsi Donaborów (uchwała nr XX/129/2012) oraz Jankowy (uchwała nr XX/130/2012) 5. 12.11.2009 Rozpoczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z ośmiu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 17,5 MW w rejonie wsi Donaborów i Jankowy oraz stacji transformatorowej SN/110 w rejonie wsi Donaborów przyłączającej farmę do sieci dystrybucyjnej 110 kV. 6. 19.09.2011 Wójt wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. (w toczącym się blisko 2 lata postępowaniu mieszkańcy nie wnieśli żadnych uwag). 7. 16.01.2012 rozpoczynają się dwa niezależne postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie łącznie 6 elektrowni wiatrowych we wsi Donaborów. 8. 19.10.2012 Wójt Gminy Baranów wydaje decyzje lokalizacyjne dla czterech turbin wiatrowychwe wsi Donaborów.

WYKONANIE BUDŻETU 2013 ROKU plan

wykonanie

%

25.766.826,05

25.219.447,79

97,88

a) dochody bieżące

23.830.378,05

23.792.901,04

99,84

b) dochody majątkowe

1.936.448,00

1.426.546,75

73,67

Dochody ogółem: w tym:

Największe dochody, bo ponad 54% ogólnych dochodów gmina uzyskuje z podatków, znaczna część to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych i podatek od czynności cywilnoprawnych. Około 24% ogólnych dochodów to wpływy z Ministerstwa Finansów na subwencje, ponad 11% to dotacje na GOPS pozostałe dochody to dotacje otrzymane na zadania zlecone gminie, wpływy ze sprzedaży i wynajmu majątku gminy oraz opłaty skarbowe i administracyjne. plan

wykonanie

%

26.656.772,05

25.068.516,92

94,04

18.636.085,05

17.391.568,13

93,32

– wydatki na zadania zlecone gminie

3.174.364,67

3.023.384,17

95,24

b) majątkowe

8.020.687,00

7.676.948,79

96,51

Wydatki ogółem: w tym: a) bieżące w tym:

Jeśli chodzi o wydatki to największa część, bo ponad 32% przeznaczana jest na oświatę, 13% na GOPS, ponad 10% na wydatki administracyjne, 9% na drogi pozostała część to gospodarka komunalna, kulturai sport. Zadłużenie Gminy stanowi ok. 26% i wynosiło na koniec roku 6.675.000 zł. Skarbnik Gminy Marzena Żłobińska

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.


W Kronikarskim Zapisie QQ 8 kwietnia w Urzędzie Gminy w Baranowie podpisano umowę na realizację drugiego

etapu budowy Domu Ludowego w Baranowie. Wykonawcą robót wykończeniowych jest spółka AKME Sp. z o.o. z Ostrzeszowa. W imieniu spółki umowę podpisał Prezes Zarządu Zdzisław Bąk.

BARANOWSKI DOM LUDOWY ZAPRASZA

Zgodnie z zawartą umową roboty budowlane powinny się zakończyć w terminie 120 dni a budynek powinien zostać oddany do użytkowania w ciągu 150 dni od dnia zawarcia umowy. Wartość robót realizowanych w tym etapie wynosi 481 623,78 zł. Kolejnym etapem na który przetarg ogłosimy już niedługo będzie zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym. W ramach tegorocznych Dni Baranowa zapraszamy wszystkich mieszkańców chętnych do obejrzenia zaawansowania robót i odwiedzenia placu budowy. Pracownicy Urzędu Gminy oprowadzą zainteresowanych oraz udzielą wszelkich dodatkowych informacji. (kosa)

Obejrzenie Domu Ludowego będzie możliwe w sobotę 14 czerwca w godzinach od 17:00 do 19:00. Wejścia w grupach po max 10 osób, zapraszamy.

3

QQ 25 kwietnia Wójt Gminy Baranów Bo‑

gumiła Lewandowska – Siwek przy kontrasygnacie Skarbnika Marzeny Żłobińskiej podpisała w Urzędzie Mar‑ szałkowskim Województwa Wielkopol‑ skiego umowy przyznania pomocy do‑ tyczące trzech nowych przedsięwzięć, które będą realizowane na terenie Gmi‑ ny Baranów w 2014 roku.

TRZY UMOWY Pierwsza umowa dotyczyła przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007­‑2013 pt. „Uatrak-

QQ Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Baranów na dwa

sołectwa: sołectwo Baranów i sołectwo Baranów Osiedle Murator. Komisja ds. Kon‑ sultacji stwierdziła, że oświadczenia mieszkańców w przedmiocie wypowiedzenia się za lub przeciw podziałowi sołectwa Baranów na dwa sołectwa zostały złożone w prawidłowy sposób. Większość jest za podziałem.

JEDENASTE SOŁECTWO Oświadczenia zostały złożone na 64 listach zawierających 1584 nazwisk pełnoletnich mieszkańców sołectwa Baranów. W wyniku przeliczenia oświadczeń poszczególnych mieszkańców Komisja stwierdziła, że w Konsultacjach wzięło udział 74,75% uprawnionych. 97,64% biorących udział w konsultacjach wypowiedziało się pozytywnie i jest za podziałem na dwa sołectwa: sołectwo Baranów i sołectwo Baranów Osiedle Murator i utworzeniem sołectwa Baranów osiedle Murator. Obecnie przygotowana została Uchwała Rady Gminy w sprawie utworzenia Sołectwa Baranów Osiedle Murator. Tak więc powstanie nowa jednostka pomocnicza o nazwie Baranów Osiedle Murator. Został również wyznaczony obszar i granice Sołectwa Baranów Osiedle Murator. Siedzibą władz Sołectwa będzie Osiedle Murator, a nowo utworzonej jednostce pomocniczej zostanie nadany Statut Sołectwa Baranów Osiedle Murator. Powyższa uchwała wraz z załącznikami została podjęta na sesji Rady Gminyw dniu 27 maja. Następnie zgodnie ze Statutem odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Marek Potarzycki

cyjnienie centrum Baranowa”. W ramach tego zadania na baranowskim rynku wokół skweru wykonany zostanie nowy chodnik, uzupełnione zostaną nasadzenia drzew i krzewów, skwer wzbogaci się o elementy małej architektury ławki i kosze na śmieci. Największą atrakcją ma być natomiast rzeźba naturalnej wielkości barana – symbolu Gminy. Kolejne dwie operacje realizowane będą w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w  ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007­ ‑2013, a obejmować będą zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Baranowie oraz budowę dydaktycznego ciągu pieszo­‑rowerowego relacji Mroczeń – Łęka Mroczeńska. Na realizację wszystkich tych zadań Gmina Baranów uzyskała łączną kwotę dotacji w wysokości 367 509,00 zł. (mak)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454 Redakcja: Mirosław Sokołowski red. nacz. miroslaw.sokolowski@baranow.pl, Marek Potarzycki marek.potarzycki@baranow.pl, Skład i druk: Agencja Poligraficzno-Reklamowa „Kora”, Kępno, tel. 62 782 14 23 Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


W Kronikarskim Zapisie

4

QQ Dotarła do nas elektryzująca informacja. Otóż ubiegłoroczny Maluch ma młodszego brata. Wartość naszych Maluchów wynosi 1.277.901 zł

MALUCH MA BRATA!

15 maja 2014 r. na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ogłoszona została lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowana w konkursie „Maluch – edycja 2014 r”. Wśród nich znalazła się również oferta złożona przez Gminę Baranów. Wysokość dotacji, o jaką ubiega się Gmina Baranów, to 357.901,00 zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia (m.in. wyposażenie kuchni, meble, sprzęt komputerowy, agd, rtv, itp.), a także na bieżącą działalność żłobka, jaki powstaje na osiedlu Murator. Przypomnijmy, że w  ubiegłym roku Gmina Baranów pozyskała z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” dotację w wysokości 920.000,00 zł przeznaczoną na budowę żłobka na osiedlu Murator. Dzięki pozyskanym środkom, już od września Gmina Baranów będzie miała możliwość zapewnienia profesjonalnej opieki najmłodszym dzieciom. (mak)

QQ Narodowy Program Przebudowy Dróg

Lokalnych potocznie zwany Schety‑ nówkami wciąż zaskakuje. 16 kwietnia 2014 roku na stronie Urzędu Wojewódz‑ kiego została opublikowana zmienio‑ na lista rankingowa wniosków które otrzymają w tym roku dofinasowanie. Na wyśmienitym 12 miejscu, tym ra‑ zem z dotacją w wysokości 1 539 151 zł (50 % kosztów zadania) znalazł się nasz wniosek

SCHETYNÓWKI. REAKTYWACJA! „Przebudowa drogi gminnej Grębanin – Łęka Mroczeńska” Tak więc po zawirowaniach związanych z przesuwaniem środków, już po ogłoszonym konkursie, najpierw zmniejszaniem, później dokładaniem z Lasów Państwowych, realizacja tej oczekiwanej przez wszystkich inwestycji ma szanse zostać w tym roku zakończona. Mam nadzieje, że w przyszłym roku Rada Ministrów lepiej podejdzie do tematu, przestanie zmieniać zasady w trakcie gry i zaoszczędzi nam wszystkich takich huśtawek nastroju. (kosa)

QQ Z danych USC w Baranowie wynika jednoznacznie, że w Baranowie jest 130 dzieci

w wieku od 2 do 6 lat. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Baranowie mogło do‑ tychczas przyjąć 75 dzieci. Budowa nowego obiektu na Osiedlu Murator wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców i rządu, którego priorytetem jest objęcie do 2017 roku obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci od 3 lat.

OPTYMISTYCZNA DEMOGRAFIA W BARANOWIE

Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi jest to inwestycja realizowana przez Urząd Gminy w Baranowie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 pod nazwą „Maluch – 2013 – edycja I” W efekcie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego przyjęto do nowej placówki 89 dzieci. 48 do grup wczesno przedszkolnych i 41 do grup przedszkolnych. Przed dyrekcją ZS w Baranowie kolejne trudne zadanie – organizacja pracy przedszkola w nowych warunkach. Ministerialne rozporządzenie nakładające na sześciolatki obowiązek nauki w szkole spowodowało, że dzieci z rocznika 2008 urodzone w drugiej połowie roku będą w „zerówce” razem z dziećmi z rocznika 2009. I właśnie taka mieszana grupa będzie w nowym budynku. To trudne organizacyjnie zadanie, bo wymagać będzie dowozu grupy przedszkolaków należących do obwodu ZS w Baranowie. Z tygodnia na tydzień widać postęp prac budowlanych, które muszą się zakończyć do 30 czerwca. A potem już „tylko” wyposażanie i urządzanie. Wszystko wskazuje na to, że będą to bardzo pracowite wakacje! (tim) KAPSUŁA CZASU Szanowni Państwo, 28 czerwca od 13.00 do 15.00 można na własne oczy przekonać się jak wygląda wnętrze przedszkola. Zapraszamy na Dzień Otwarty. Jednocześnie zapraszamy do wspólnej pracy nad Kapsułą Czasu naszego przedszkola. Zamierzamy utrwalić obraz naszej miejscowości z dzisiejszych czasów. Proponujemy zbiórkę pamiątek teraźniejszości (zdjęcia – np. swoich milusińskich, nagrania muzyczne i dźwiękowe, osobiste pamiątki). Przedmioty te zostaną umieszczone w specjalnej kapsule i zakopane na 50 lat na nowo planowanym skwerku obok przedszkola. Wszystko to zostanie przechowane dla przyszłych pokoleń. Przedmioty do kapsuły czasu można przynosić do sekretariatu przedszkola w Baranowie lub do sekretariatu Urzędu Gminy do końca wakacji. Zapraszamy.

QQ W każdym numerze Kronikarza znajdziecie odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Piszcie, dzwońcie: gmina@baranow.pl tel. 62 78 10 400.

W NASZĄ SKRZYNKĘ PROBLEM WRZUĆ Niedawno przed szkołą w Baranowie pojawiły się kubły na śmieci segregowane. Czy te pojemniki są ogólnodostępne? Na terenie przy wszystkich gminnych obiektach oświatowych, nie tylko przed szkołą w Baranowie, pojawiły się kontenery na odpady segregowane szkło, papier i plastik. Są to pojemniki które mają służyć po pierwsze edukacji i utrwaleniu w młodzieży szkolnej nawyków i konieczności segregowania odpadów po drugie mieszkańcom jako pojemniki ogólnodostępne. W związku z tym iż w ramach pobieranej opłaty którą płaca wszyscy mieszkańcy gmina odbiera wszystkie odpady bez dodatkowych kosztów w systemie workowym, bezpośrednio spod domu, naturalnym wydaje się że większość mieszkańców skorzysta właśnie z tego systemu. Zdarzają się jednak sytuacje kiedy ktoś na przykład sprząta piwnice wysegregował kilka worków niepotrzebnych słoików czy starej makulatury i nie chce czekać np. kolejny miesiąc aby te odpady wystawić. Wtedy zapraszamy do tych punktów. Można samemu podjechać i pozbyć się odpadów. Mam nadzieję, że makulatura pozyskana z tych pojemników zostanie zagospodarowana przez samorząd szkolny, a zyski z jej sprzedaży zasilą fundusz wycieczkowy szkół. (kosa) Lista ogólnodostępnych punktów gromadzenia odpadów

Lokalizacja / Adres Zespół Szkól w Słupi Zespół Szkół w Donaborowie Zespół Szkół w Grębaninie Zespół Szkół w Baranowie Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej Gimnazjum w Mroczeniu Przedszkole w Mroczeniu

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Ilość 3 3 3 3 3 3 3

Wyszczególnienie papier/szkło/ tworzywa sztuczne papier/szkło/ tworzywa sztuczne papier/szkło/ tworzywa sztuczne papier/szkło/ tworzywa sztuczne papier/szkło/ tworzywa sztuczne papier/szkło/ tworzywa sztuczne papier/szkło/ tworzywa sztuczne Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.


Gorący temat

5

QQ Nie od dziś gorącym tematem jest pomysł budowy w Baranowie pełnowymiarowej hali sportowej. O szczegóły tego przedsięwzięcia Kronikarz pyta Wójta Gminy Baranów

NIE STRASZMY LUDZI WYWŁASZCZENIAMI! Od pewnego czasu toczy się gorąca dyskusja na temat budowy sali sportowej w Baranowie. Jakiego typu to ma być obiekt? W ostatnim okresie udało nam się wybudować dwie sale sportowe. W latach 2011 – 2012 salę przy Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej oraz w latach 2012 – 2013 przy Zespole Szkół w Słupi. Oba te obiekty projektowano jako przyszkolne sale gimnastyczne, których głównym celem jest prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w szkole. Obiekty te mają wymiary odpowiednio 15 x 27 i 12 x 24 i są wystarczające do celów do jakich je projektowano. Obecnie trwają prace projektowe nad budową kolejnego obiektu, który ma zostać oddany do użytku w 2015 roku w Donaborowie. Ta sala ma pełnić dwie funkcje: obiektu przyszkolnego oraz hali tenisowej. Będzie więc nieco większa, 18 x 36 m. Sala w Baranowie ma być natomiast pełnowymiarową salą widowiskowo sportową o wymiarach 24 x 44 m, obiektem, w którym na poziomie międzyszkolnym będzie można rozegrać zawody we wszystkich dyscyplinach. Czy w Baranowie jest potrzeba budowy takiego obiektu? Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Bazy Sportowej tego typu obiekty powinny powstać docelowo w każdej gminie. W każdej gminie powinien być co najmniej jeden obiekt, który umożliwi przeprowadzenie międzyszkolnych zawodów sportowych, wyposażony w trybuny umożliwiające śledzenie rywalizacji. Obiekt, w którym będzie można grać w futsal, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę czy w unihokeja. Małe przyszkolne sale gimnastyczne nie dają takiej możliwości. Trudno oczekiwać od naszej młodzieży sukcesów sportowych na polu powiatowym czy wojewódzkim jeśli nie damy im możliwości ogrania się na pełnowymiarowym obiekcie. Z możliwości treningowych jakie daje taki obiekt skorzystają też nasze kluby sportowe. Nie bez znaczenia jest też to, że hala ta ma być wykorzystywana przez Zespół Szkół Podstawowych w Baranowie. Najważniejszym jednak głosem w tej sprawie jest jednak chyba głos środowiska sportowego, które na spotkaniu w dniu 16 kwietnia jednoznacznie wypowiedziało się za powstaniem takiego obiektu. Gdzie planowana jest lokalizacja hali? W chwili obecnej zakładamy że hala powstanie w okolicy istniejącego kompleksu sportowego „Orlik”. Czy nie wydaje się celowe, by taki obiekt powstał w okolicach istniejącej szkoły? Na pewno tak, ale umiejscowienie tak dużego budynku na baranowskim rynku jest po prostu niemożliwe, a dublowanie obiektów i wybudowanie małej sali w Rynku i dużego obiektu na orliku ekonomicznie nieuzasadnione. Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.

Dużo obaw budzi możliwość zwiększenia się zachorowalności wśród młodzieży szkolnej co może wynikać z konieczności pokonywania zimą znacznych odległości pomiędzy szkołą a halą sportową?

Nie ma na to dowodów. Sala w Mroczeniu i Słupi też nie ma bezpośredniego połączenia ze szkołą i nauczyciele nie zauważają związanego z tym problemu. Wszystko zależy od dobrej organizacji zajęć. W Kępnie dzieci ze szkoły nr 3, pomimo tego, że mają salę gimnastyczną, część zajęć także odbywają w hali sportowej, gdyż daje to możliwość prowadzenia zajęć w większej grupie i ćwiczenie innych dyscyplin sportowych. Jaki związek z budową hali miały próby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baranów? Zmiana miała dotyczyć części terenów przy obecnym kompleksie „Orlika”. Celem była możliwość przejęcia przyległych gruntów właśnie pod budowę hali. W chwili obecnej plan miejscowy na tyle nas ogranicza, że hala musiałaby powstać na terenie istniejącego, wybudowanego czynem społecznym mieszkańców, dobrze utrzymanego piłkarskiego boiska trawiastego. To komu Gmina zabierze grunt potrzebny pod budowę hali? Niektórzy radni straszą mieszkańców przymusowymi wywłaszczeniami i wyburzeniami domów? Na początku trzeba zaznaczyć, że dziś żyjemy już w „państwie prawa”, państwie, które co prawda pozwala wywłaszczyć właściciela z nieruchomości, ale za tak zwanym „godziwym” wynagrodzeniem. Tak więc jeżeli w konsekwencji zmiany planu miejscowego gmina

przejmie grunty przyległe do kompleksu boisk „Orlika” w celu wybudowania hali widowiskowej, będzie musiała wywłaszczonym wypłacić odszkodowania. Nieporozumieniem jest mówienie o tym, że jeżeli nasza nieruchomość leży z zakresie zmiany planu miejscowego to oznacza od razu że Gmina dybie na naszą „ojcowiznę”. Z reguły zmiana planu obejmuje całe miejscowości, w których są gospodarstwa domowe, fabryki i inne prywatne grunty i pomimo uchwalenia tych planów w naszej gminie nie było jeszcze sytuacji, aby gmina przejmowała zabudowane nieruchomości. Były i są przejmowane części nieruchomości np. pod poszerzenie dróg. Trzeba by chyba być niespełna rozumu i nie umieć liczyć publicznych pieniędzy, by zmieniać plan miejscowy w ten sposób, by burzyć istniejące budynki wypłacać milionowe odszkodowania. Trzeba by w tym miejscu wytłumaczyć niektórym radnym iż czym innym jest uchwała, która określa zakres zmiany, lub też przystąpienie do uchwalenia planu miejscowego a czym innym już uchwała o jego przyjęciu. Larum, które ostatnio podniosła Ziemia Kępińska, należałoby podnieść gdyby w uchwale o zatwierdzeniu planu miejscowego tereny już zabudowane budynkami mieszkalnymi zostały zamienione przeznaczeniem na cele publiczne umożliwiające przejęcie tych nieruchomości. Biorąc pod uwagę, że uchwała taka może zostać przedstawiona radzie po około roku od czasu uchwały o przystąpieniu do zmiany planu obecne sytuacja jest co najmniej niezrozumiała. Jak Pani sądzi czy dojdzie do zmiany planu miejscowego części Baranowa i budowy hali widowiskowo sportowej? Na sesję Rady Gminy 27 maja przygotowaliśmy kolejną uchwałę o zmianie planu, w której zakres zmiany jest minimalny tak, by po raz kolejny nie tłumaczyć rzeczy oczywistych. W tym miejscu trzeba powiedzieć, że jeżeli ten obiekt ma powstać, nie bez znaczenia jest to, by przystąpić do zmiany planu już dziś, a nie dopiero w następnej kadencji. Plan ten może zostać uchwalony dopiero po około roku a wejść w życie po blisko półtora roku (po opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego). Po tym czasie będzie można dopiero przystąpić do prac projektowych. Tak więc budowa hali mogłaby zacząć się nie szybciej jak za około dwa, dwa i pół roku czyli latem lub jesienią 2016 roku. rozmawiał (kosa) Z ostatniej chwili We wtorek 27 maja na wniosek radnego Wojciecha Kosika radni usunęli z porządku obrad punkt dotyczący zmiany planu przestrzennego zagospodarowania. Ośmiu radnych głosowało za usunięciem, pięciu było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


6

Krok Po Kroku – Przegląd

QQ Od 12 do 17 maja 2014 r. 25­‑osobowa grupa uczniów Hermann – Tempel – Gesamtschule z Ihlow przebywała z wizytą rówieśników

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu. Była to kolejna wizyta w ramach współpracy między szkołami prowadzonej od 2000 r. Wizyta dofinansowana została ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Wśród przyjaciół Program wizyty przygotowała Kinga Maciejewska i Marzena Słupianek Goście z Niemiec przybyli do Kępna w poniedziałkowy poranek. Po południu w gimnazjum odbyło się pierwsze wspólne spotkanie. Następnego dnia wszyscy uczestniczyli w wycieczce do Oświęcimia, co wiązało się z głównym tematem wizyty: „Oświęcim – historia, pamięć, edukacja”. Podczas dwudniowej wycieczki uczniowie zwiedzili Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz­‑Birkenau, oraz wzięli udział w warsztatach „Najmłodsze ofiary KL Auschwitz­‑Birkenau”. Kolejny dzień wymiany – czwartek – upłynął w szkole. Do południa młodzież polska wraz z niemieckimi kolegami i koleżankami brała udział w zajęciach lekcyjnych. Następnie w mieszanych grupach polsko – niemieckich przygotowywała sałatki na wspólne grillowanie według przepisów opracowanych w języku angielskim. Po południu był czas na wspólną zabawę: grillowania i podchody.

W piątek uczniowie ponownie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, po których nastąpiło zakończenie wizyty. Podczas pożegnalnego spotkania uczestnicy podsumowali

wyjazd do Oświęcimia, dokonali ewaluacji całej wizyty oraz obejrzeli wspólne zdjęcia, które wzbudziły tyle emocji, że nie obyło się bez łez i gorących uścisków.

Piątkowe popołudnie oraz sobotę – ostatni dzień wizyty – młodzi Niemcy spędzili ze swoimi przyjaciółmi i ich rodzinami. Mieli więc okazję poznać codzienne życie Polaków. Gospodarze starali się uatrakcyjniać pobyt gości organizując m. in. wyjazd do Wrocławia Deszczowy sobotni wieczór to czas pożegnania. Tydzień spędzony z kolegami z Niemiec wniósł nowe przeżycia i doświadczenia. Była to także okazja do wykorzystania umiejętności językowych, nabytych podczas lekcji języka niemieckiego i angielskiego w gimnazjum. Dla uczniów niemieckich była to z kolei możliwość poznania codziennego życia mieszkańców gminy Baranów i nauczenia się chociaż kilku słów w języku polskim. Najważniejsze chyba są jednak zawarte podczas spotkania przyjaźnie, które z pewnością będą kontynuowane. KingaMaciejewska

POLSKO­‑NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY

Młodzież z Gminy Baranów wraz z młodzieżą z partnerskiej Gminy Ihlow, postanowiła kolejny raz spotkać się realizując wspólny projekt. Pomysł ten pojawił się w ubiegłym roku podczas pierwszego spotkania tych grup. Młodzi ludzie tak mocno się ze sobą zaprzyjaźnili, że naturalnym ich celem było zaplanowanie kolejnego spotkania. Tym razem młodzież z Polski chce gościć Niemców i pokazać im „kawałek” naszego kraju. Staraniem władz Gminy Baranów oraz Ihlow na organizację spotkania udało się pozyskać dofinansowanie z Polsko­ ‑Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Oczekujemy zatem, że więzi przyjacielskie jakie zawiązały się podczas ubiegłorocznego obozu w Niemczech jeszcze bardziej się wzmocnią, a sierpniowe spotkanie w Polsce, będzie doskonałą okazją do zaprezentowania naszego kraju, naszych tradycji, kultury itd. (mak)

DOU YOU SPEAK ENGLISH? YES! 12 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej w Donaborowie odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas III. Wzięło w nim udział trzynastu trzecioklasistów ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Baranów. Laureaci konkursu: Dzięki Urzędowi Gminy każdy z uczestników otrzymał nagrody. I miejsce: Jakub Zemski (SP Donaborów), II miejsce: Maksymilian Musiała (SP Słupia), III miejsce: Łukasz Stodółka (SP Baranów)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.


Krok Po Kroku – Przegląd

7

REPREZENTACJA GIMNAZJUM W MROCZENIU OBRONIŁA TYTUŁ! 16 maja 2014 r w Kłecku odbył się Finał Wojewódzki XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Uczestnicy finału wojewódzkiego rozwiązywali testy z zakresu znajomości przepisów, wykonywali zadania praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz pokonywali rowerowy tor przeszkód. Na koniec rywalizacji musieli się wykazać poprawnością jazdy w miasteczku ruchu drogowego. Powiat kępiński reprezentowała drużyna Gimnazjum w Mroczeniu w składzie: Monika Białek, Szymon Gogół oraz Jakub Strąk. Zajęli w grupie szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce i będą reprezentować województwo wielkopolskie w finale ogólnopolskim, który odbędzie się od 1 do 3 czerwca w Zespole Szkół w Czarnej (województwo podkarpackie). Najlepszym zawodnikiem finału wojewódzkiego okazała się Monika Białek, za co została wyróżniona nagrodą Wojewody Wielkopolskiego Należy przypomnieć, iż wymieniona powyżej drużyna powtórzyła w ten sposób sukces z roku ubiegłego. (es)

QQ Stowarzyszenie Nasze Dzieci z Baranowa zrealizowało projekt w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007–2013 pn:

TEATR MAŁEGO AKTORA To przedsięwzięcie należy z pewnością do najoryginalniejszych w puli „Małych Projektów” zrealizowanych w tym roku w naszym powiecie. – Najczęściej w ten sposób powstają place zabaw, chociaż już w Mroczeniu klub piłkarski „Orzeł” zbudował rowerowy tor przeszkód. Jednak teatr? To chyba pierwsza i jedyna taka inicjatywa – ocenia Grzegorz Grzunka, prezes LGD „Wrota Wielkopolski”. Członkowie utworzonego niedawno w Baranowie Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” postanowili oczarować przedszkolaki magią teatru. – Projekt podzieliliśmy na trzy części. Najpierw wybraliśmy się z dziećmi do kaliskiego Teatru im. W. Bugusławskiego. Obejrzeliśmy przedstawienie „Czarodziejskie sztuczki” oraz zwiedziliśmy teatr. Później dzieci pracowały w ramach warsztatów teatralnych. Dwóch aktorów teatru kaliskiego prowadziło zajęcia dla dzieci polegające na zabawie w teatr – objaśnia prezes stowarzyszenia, Natalia Najdek. Wspaniałym plonem tej pracy było przygotowane przez małych aktorów przedstawienia na podstawie „Rzepki” J. Tuwima i „Pierwszego” L. J. Kerna. A kiedy zaprojektowana i uszyta przez członków Stowarzyszenia kurtyna wreszcie się rozsunęła, wszyscy przekonali się jak działa magia teatru. (nat)

QQ Czy znamy wybitnych mieszkańców gminy Baranów? Pomogą nam ich znaleźć uczniowie ze SP w Grębaninie, którzy przystąpili do projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”

BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS Kluczową wartością projektu jest budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości, ukazanie dobrych wzorców i przykładów, że bohaterowie są „wśród nas” . W prace nad stworzeniem encyklopedii zostało zaangażowanych ponad 9 tys. uczniów ze 226 wielkopolskich szkół. Na potrzeby projektu chętni uczniowie w szkole zostali podzieleni na 2 grupy. Zadaniem każdej jest stworzenie biogramów dwóch wybitnych mieszkańców gminy. Biogramy to propozycje dzieci. Grupa pod kierownictwem pani Henryki Orszulak wybrała do biogramu pana Piotra Biedę – mieszkańca Grębanina, miejscowego rzeźbiarza, malarza artystę. Drugą postacią jest pani Kazimiera Kalis – mieszkanka Marianki Mroczeńskiej. Pani Kazimiera Kalis zaimponowała dzieciom swoim pomysłem na kultywowanie polskości i wiary. W czasie ferii zimowych uczniowie w składzie: Roksana Janus, Julia Winiecka, Mikołaj Fras, Jakub Lempert, Krystian Fras, Bartosz Białek pod opieką H. Orszulak, przeprowadzili wywiady z wybranymi postaciami. W czasie spotkania z dziećmi „naszych bohaterów” uczniowie z zachwytem wsłuchiwali się w opowieści pana Marka Nowaczyka (syna pana Franciszka Kirło­‑Nowaczyka) i pani Aliny Woźniak (córki pana Stanisława Ramzy). Dostarczyły nam one wielu ciekawych, czasem bardzo osobistych wspomnień z życia bohaterów. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania pozwolą na trwałe zapisać te postacie na kartach historii nie tylko lokalnej, ale również wielkopolskiej. (horsz) Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Po Godzinach

8

QQ W świąteczną niedzielę zasiadamy o poranku w rodzinnym gronie przy wspólnym stole, by podzielić się radością i nadzieją. W tym roku taki symboliczny stół (wtorek, 15 kwietnia) przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Łęce Mroczeńskiej.

PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli znamienici goście: wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska­‑Siwek, senator RP Andżelika Możdżanowska sekretarz Gminy Marek Potarzycki, wicestarosta Ryszard Dachowski, radni Gminy, sołtysi, ks. kanonik Stanisław Borowicki, koła gospodyń wiejskich, seniorzy, przedsiębiorcy, media lokalne. Zwyczaje i tradycje wielkanocne przybliżyli nam mali artyści ze szkoły w Łęce Mroczeńskiej. Widowisko przygotował Krzysztof Sekula, a urokliwe dekoracje – Anna Lekki. Życzenia świąteczne złożyła zebranym wójt Bogumiła Lewandowska – Ks. kan. Stanisław Borowicki poświęcił koszyk wielkanocny oraz udzielił błogosławieństwa a przewodnicząca KGW miejscowego KGW Beata Parzonka zaprosiła wszystkich do stołu. (es)

QQ 23 maja w Żurawińcu świętowały Mamy

KOCHAMY NASZE MAMY W Polsce po raz pierwszy Dzień Matki obchodzono w 1923 roku w Krakowie. Dziś święto to ma swoje stałe miejsca w kalendarzach większości państw na świecie, w większości z nich w maju. Z historycznego punktu widzenia, sposób obchodzenia Dnia Matki znacząco się nie zmienił. Wciąż jest to czas, gdy dzieci spotykają się ze swoimi mamami i obdarowują je drobnym upominkiem. Coraz częściej również zapraszamy nasze mamy do restauracji, kina, bądź teatru. Jednak największym powodzeniem cieszą się wciąż domowe wizyty u naszych mam. Tam też, odcinając się od pędzącej rzeczywistości, można spokojnie usiąść z mamą przy filiżance aromatycznej kawy i powspominać stare, dobre czasy. Można zrobić to również tak, jak robi się to od lat w naszej Gminie. Tym razem Mamy świętowały w Żurawińcu. W gronie zaproszonych była również senator Andżelika Możdżanowska. Nie mogąc przybyć osobiście przekazała swoje życzenia poprzez asystentkę. Życzenia złożyły również Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska Siwek oraz przewodnicząca Rady Gminy – Anna Brust. W trakcie uroczystości kwiatami i dyplomami uhonorowano trzy mamy z sołectwa Żurawiniec: Marię Graczyk,

Cecylię Orszulak i Teresę Puchalską. W części artystycznej zobaczyliśmy wspaniałe widowisko słowno­‑muzyczne przygotowane przez uczniów szkoły w Łęce Mroczeńskiej. Gościnnie wystąpił również chór „Słupianie”. O znakomite menu zadbały panie z miejscowego koła gospodyń. (es)

QQ Ewa Kosik urodziła się 24 grudnia 1984 roku w Kępnie. Mieszkała w Baranowie, gdzie

w roku 1999 ukończyła z wyróżnieniem szkołę podstawową. Pisała wiersze, grała na gitarze, śpiewała i malowała. Zginęła w tragicznym wypadku na miesiąc przed matu‑ rą — 24 marca 2004 roku. W naszej pamięci pozostała jako serdeczna i pomocna osoba. Potrafiła nie tylko nieść pomoc, ale zdecydowanie i jednocześnie bardzo subtelnie wspierać w trudnych chwilach. Ewa siłę, o której pisała w swojej poezji, posiadała i potrafiła dzielić się nią z innymi.

EWA, PAMIĘTAMY!

„Ludzie, których kochasz są jak chmury na twoim niebie. Dłużej, krócej, ale nigdy na zawsze”. Taka refleksja towarzyszyła uczestnikom wieczornicy poświęconej Ewie Kosik, w 10 rocznicę jej tragicznej śmierci. Byli wśród nich rodzina, przyjaciele, nauczyciele, mieszkańcy i władze Baranowa. Spotkanie zorganizowali dyrektor i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Baranowie, której uczennicą była Ewa. W swoim wspomnieniu dyrektor Teresa Mazurkiewicz przypomniała, że Ewa była uczennicą pierwszej w historii baranowskiej podstawówki, VIII klasy. O swojej uczennicy mówili też Anna Brust i Jacek Klyta. Swoją przyjaciółkę wspominały Edyta Wylęga­‑Mega, Magdalena Hadryś, Ewelina Lubojańska, Barbara Krawczyk. Bohaterka wieczoru, to niewątpliwie osoba nietuzinkowa: utalentowana, skromna, pracowita. W roku szkolnym 2003/04 uzyskała stypendium premiera RP. Malowała, pisała wiersze, komponowała do nich muzykę. Jednak mało kto znał ten sekret. Po śmierci Ewy dzięki zaangażowaniu wielu osób został wydany tomik jej poezji zatytułowany „Jesteśmy nisko lecącymi ptakami”. Wybrane utwory z tego tomiku przypomniały mama Halina, siostra Agata i Teresa Mazurkiewicz. Obecny na spotkaniu bliski przyjaciel Ewy – Krzysztof Płuska zaśpiewał kilka jej piosenek. Zebrani mogli też posłuchać zachowanych nagrań piosenek i wierszy w wykonaniu Ewy. (tim)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Może przyjdzie kiedyś czas, gdy wszyscy zaczniemy mówić, ludzkim głosem, gdy słowa: proszę, przepraszam, dziękuję nie będą ściskać gardeł, lecz nabiorą znaczenia. Może przyjdzie kiedyś czas, gdy miłość stanie się celem, a nie przeszkodą, gdy serce zacznie kochać, a nie tylko bić. Póki co, żyjemy tu i teraz, w świecie ozdobionym własnymi błędami. Może przyjdzie kiedyś czas, gdy zaczniemy je naprawiać, a nie tylko pogłębiać. Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.


Po Godzinach QQ Na początku kwietnia w Łęce Mroczeńskiej odbył się turniej tenisa stołowego z udziałem

reprezentacji trzech Baranowów: wielkopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego Wydaje się, że w niedzielę 6 kwietnia 2014 r. nastąpił przełom w procesie poszukiwania formuły na murowany sukces. Okazało się, że wypracowany przez think tanki z trzech zaprzy‑ jaźnionych Baranowów przepis pozwala z całym przekonaniem twierdzić, iż Baranów nigdy nie przegrywa. Tego dnia w nowiutkiej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej zmierzyły się pingpongowe reprezentacje trzech Gmin – Barano‑ wa, Baranowa i… Baranowa. W tej sytuacji retorycznym pozostaje pytanie kto wygrał. Oczywiście Baranów.

BARANÓW NIGDY NIE PRZEGRYWA Wbrew pozorom turniej obfitował w niezwykłe emocje podsycane lokalnym baranowskim patriotyzmem. Wszystkie zespoły miały swoich kibiców i tu również toczyła się głośna rywalizacja. Gospodarze wzmocnili tę formację o tancerki, co niewątpliwie dodało imprezie uroku. Lektura list startowych dała pretekst do postawienia kilku ważkich pytań. Z pewnością zawodnicy zaczęli się zastanawiać, kto da radę Błaszczykowi z Baranowa mazowieckiego, bo to przecież w świecie tenisa stołowego postać legendarna. Okazało się jednak, że to nie Lucjan, a Robert. W następnej chwili pojawiła się koncepcja, by skojarzyć ze sobą sportowe rodziny biorące udział w turnieju. W Baranowie lubelskim brylował klan Burzców – tata, syn i córka, w wielkopolskim – rodzina Rabiegów – tata przy stole, synowie przy stolikach sędziowskich. Wszystko jednak przyćmił turniej wójtów. Wyrafinowana technika naszych gości z Mazowieckiego i Lubelskiego nie zdzierżyła sile ognia wójta z Wielkopolskiego. Warto dodać, że i w tej konkurencji wygrał Baranów. (ems) Baranów (mazowiecki): Andrzej Kolek – wójt, Roman Bodych – przewodniczący Rady Gminy, Zawodnicy: Jan Burzec, Jakub Burzec, Robert Błaszczyk, Iza Laskowska, Ewelina Burzec Baranów (lubelski): Robert Gagoś – Wójt Gminy Baranów, Franciszek Jan Nowak – przewodniczący Rady Gminy Baranów, Grażyna Piaseczna – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Baranowie. Zawodnicy: Piotr Szymanek, Jarosław Jamioła, Wojtek Jędrys, Szymon Krawczak, Jagoda Gągała Baranów (wielkopolski): Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­‑Siwek, sekretarz Gminy Marek Potarzycki, skarbnik Gminy Marzena Żłobińska. Zawodnicy: Piotr Korczak, Bogusław Górecki, Krzysztof Rabiega, Arkadiusz Kibort, Nikodem Wylęga, Marta Parzonka­‑Adamska, Władysław Kącki

Recytatorskie laury

16 maja 2014 roku odbył się w Raszkowie finał XIII Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Wierzę w Syna Bożego”. W tym roku był on poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II. Do konkursu przystąpiło 27 uczestników. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu reprezentowały dwie uczennice: Kinga Szczupak i Dominika Gola. Dziewczęta przygotowane zostały przez panią Elżbietę Ilską. Dziewczęta miały możliwość pokazania swoich przekonań dzięki zdobytym umiejętnościom artystycznym. Jurorzy postanowili III miejsce w kategorii gimnazjum przyznać Dominice Goli, która otrzymała dyplom, album oraz stypendium artystyczne. Tytuł Laureata oraz główną nagrodę „Pielgrzymkę do Rzymu”, ufundowaną przez Ks. Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka, otrzymała zdobywczyni Grand Prix Kinga Szczupak. Konkurs dostarczył niezapomnianych przeżyć i na długi czas pozostanie w naszej pamięci. Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.

9 Jubilaci obchodzący urodziny w maju i czerwcu 2014 r. (powyżej 80 lat) 97 lat (ur. 1917 r.) Wojciech Rychlik – Mroczeń 95 lat (ur. 1919 r.) Wanda Kula – Mroczeń 91 lat (ur. 1923 r.) Janina Sibera – Baranów 89 lat (ur. 1925 r.) Helena Głowik – Baranów Mieczysława Maćkowiak– Łęka Mroczeńska 88 lat (ur. 1926 r.) Jan Skiba – Donaborów 87 lat (ur. 1927 r.) Franciszek Polewski– Łęka Mroczeńska Anna Urbańska– Słupia pod Kępnem 86 lat (ur. 1928 r.) Helena Appel– Słupia pod Kępnem Antonina Brust– Baranów Władysława Mega– Baranów Antoni Moś– Łęka Mroczeńska Anna Zimoch – Baranów 85 lat (ur. 1929 r.) Aniela Małolepsza– Słupia pod Kępnem 83 lata (ur.1931 r.) Krystyna Borowska– Słupia pod Kępnem Czesław Dobień– Donaborów Alojzy Jeżewski – Joanka Marianna Lorenz– Słupia pod Kępnem Helena Pilarczyk– Słupia pod Kępnem Wanda Pilarek– Baranów Alojzy Skiba– Grębanin 82 lata (ur. 1932 r.) Emilia Michalak– Joanka 81 lat (ur. 1933 r.) Aniela Górecka– Donaborów Bernard Lenart – Grębanin Kolonia Druga Czesława Lenart– Mroczeń Jan Musiał– Żurawiniec 80 lat (ur. 1934 r.) Alojzy Chwiołka– Mroczeń Franciszka Niechciał – Grębanin Kolonia Druga Anna Pośpiech– Słupia pod Kępnem Helena Udała – Jankowy

Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­­‑Siwek składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe seniorom, którzy swoje święto obchodzą w maju i czerwcu Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronikarz o Historii

10

QQ Mija jakże tragiczna, ale i zapomniana rocznica. Na przełomie 1939 i 1940 roku okupant hitlerowski przeprowadził w podbitej Polsce

akcję o nazwie Intelligenzaktion wymierzoną w najaktywniejszą część naszego narodu.. W kwietniu i w maju 1940 r. przez Kraj Warty (Wahrtegau) przetoczyła się fala aresztowań. W pierwszych dniach kwietnia policja zatrzymała około czterystu Polaków, a między 14 a 19 kwietnia 1940 r. Gestapo ujęło w powiecie kaliskim 145 Polaków. Natomiast w powiecie kępińskim 23 kwietnia zatrzymano 175 osób. Aresztowani deportowane zostały w większości do KL Mauthausen­­‑Gusen oraz do KL Dachau. Większość poniosła śmierć. Wśród ofiar hitlerowców byli również mieszkańcy naszej Gminy.

ZAPOMNIANA ROCZNICA Chodziło o „Polaków, którzy w sposób oczywisty są skłonni do przeciwstawiania się środkom stosowanym przez niemieckie władze lub „ze względu na swoje stanowisko i osobiste cechy mogą siać niepokój”. Odnosiło się więc do ludzi, których cechowała aktywność i umiejętność kierowania działalnością społeczną. Zakres pojęcia „warstwa przewodząca” lub „element antyniemiecki” był bardzo szeroki. Rozkazy dotyczyły aresztowania całej polskiej inteligencji, a więc nauczycieli, duchownych, adwokatów, właścicieli ziemskich, lekarzy, byłych oficerów, jak również byłych urzędników. Zalecano także resztowanie osób, które mogły być społecznym autorytetem. Nocą z 5 na 6 października 1939 roku w Kraju Warty aresztowano 541 księży. Wśród nich byli również kapłani z naszej Gminy: ks. Czesław Gmerek, proboszcz parafii Grębanin, nr obozowy 28124, zmarł 6 maja 1942 roku w Dachau; ks. Jan Karbowiak, administrator parafii Donaborów, nr obozowy 28297, zmarł 6 maja 1942 roku w Dachau. W obozach i więzieniach zginęli urzędnicy państwowi i działacze społeczni z naszego regionu. Dramat lat wojny pogłębiały wysiedlenia mieszkańców, które rozpoczęły się już 1 i 2 listopada 1939 roku. Wówczas wywłaszczono z Kępna 50 rodzin. Następna akcja wysiedleńcza miała miejsce 6 grudnia 1939 roku. Wysiedlonych zwożono do Domu Katolickiego i Strzelnicy w Kępnie. Przede wszystkim były to rodziny policjantów. Marian Wykrota, pierwszy baranowski policjant, uniknął obozowej śmierci. Nie podzielił też losu swoich kolegów, których zawierucha wojenna rzuciła na wschód, gdzie wpadli w łapy sowieckich siepaczy i zginęli w Katyniu, Miednoje czy Charkowie.

MARIAN WYKROTA. PIERWSZY BARANOWSKI POLICJANT

Urodził się 18 stycznia 1898 r. w Bolesławcu nad Prosną. W 1919 r. zgłosił się na ochotnika do wojska. Służył w ułanach. – Walczył gdzieś na wschodzie. Może bił się z bolszewikami? – zastanawia się córka. Po wojnie wrócił do Bolesławca. Po ojcu przejął warsztat rymarski. W 1924 r. ożenił się z Florentyną z d. Obalska, nauczycielką w Opatowie. Młoda para zamieszkała w Baranowie na ul Objazdowej. Dziś mieszka tan Stefan Spigiel. W 1926 r. kupili dom przy ul. Wrocławskiej. – W tym domu na paterze była winiarnia, ale rodzice ją zlikwidowali – przypomina Wanda Pilarek. Córka pamięta, że ojciec handlował końmi i bydłem. Od 1929 roku pracował już w policji. Służył w rewirze baranowskim. Posterunek znajdował się na ul. Ogrodowej. I wreszcie przychodzi czas na wspomnienia wojennego koszmaru. Marian Wykrota nie zdążył wziąć udziału

Dom Katolicki w Baranowie zawsze był centralnym miejscem wszystkich ważnych dla tej miejscowości wydarzeń. Czy rozpoznajecie kogoś na tym zdjęciu? Prosimy o kontakt z redakcją.

w walkach. Prawdopodobnie zastosował się do rozkazu pozostania na miejscu. Spora grupa policjantów powędrowała jednak na wschód i tam dostała się w ręce bolszewików. – Pamiętam jak Niemcy zabierali go z domu. Był kwiecień 1940 r. Te chwile wciąż do mnie wracają. Miałam dziewięć lat. Szukaliśmy taty na kolei. Stały tam wagony z malutkimi okratowanymi okienkami. Wolałyśmy tatusia, miałyśmy nadzieję, że pojawi się w jednym z okienek, że uda nam się pożegnać. Po kilku miesiącach przyszedł list z Dachau. Wyglądał bardzo dziwnie, poprzecinany małymi „okienkami”. Obozowy cenzor powycinał fragmenty zawierające pewnie jakieś zabronione treści. Niestety przez lata te pamiątki zaginęły. Nie ma śladu po nich. Ojciec przeniesiony został w 1942 r. do obozu w Mauthausen­ ‑Gusen. Mama bardzo starała się o uwolnienie taty. Wypuścili go w 1943 roku. Pamiętam ten wieczór, gdy wrócił. Cichy, wyszarzały i bardzo smutny. Poprosił o polewkę z ziemniakami. Nic innego nie potrafił przełknąć. Przez następne lata gasł. Nie podnosił się praktycznie z łóżka. Malo mówił o obozowych latach. Widać, że te wspomnienia bardzo go bolały. Z nielicznych pamiętam opowieść o wielkim dole z fekaliami, do którego strażnicy wrzucali więźniów. Umarł w 1950 r. Pochowaliśmy go na cmentarzu w Baranowie. (es) Może we wspomnieniach rodzinnych, opowieściach o czasach przedwojennych odnajdą Państwo cząstkę losu Mariana Wykroty, pierwszego baranowskiego policjanta? Niestety, w rodzinnym archiwum nic się nie zachowało.

JULIA NAJLEPSZA! 22 maja br. w Zespole Szkół w Trzcinicy odbył się VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny. W zmaganiach uczestniczyli uczniowie klas IV – VI z 12 szkół podstawowych. Z trudnym tekstem najlepiej poradziła sobie Julia Winiecka – uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Grębaninie. Opiekunem dziewczynki jest pani Katarzyna Biegańska.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Szanowni Państwo! W trakcie każdych Dni Baranowa organizowana jest loteria fantowa. Dochód z niej przeznaczamy na rzecz najbardziej potrzebujących. W tym roku postanowiliśmy przeznaczyć te pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu, który pomoże Mateuszowi z Mroczenia. Chłopiec jest sparaliżowany. W jego imieniu dziękujemy za dar Waszego serca! Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.


Kronikarz i Dobre Projekty

11

QQ Zainicjowany trzy lata temu program nauki tańca w naszych szkołach przynosi coraz ciekawsze efekty, Prawdziwą furorę robi

najmłodsza para ćwicząca w Baranowskim Studiu Tańca. Para Filip Gąszczak i Ola Lamek z Baranowa w trzecim kolejnym występie w dużym turnieju odniosła trzecie zwycięstwo. Kronikarz pyta o szczegóły Dariusza Baranowskiego – animatora tańca, twórcę Klubu Baranowskie Studio Tańca, pomysłodawcę systemu nauki tańca w naszych szkołach.

CO PAN NA TO, PANIE DARKU? Bardzo się cieszę, z sukcesów Oli i Filipa. Oni są na początku drogi, dopiero zdobywają pierwsze szlify. Tańczą jeszcze w grupie rekreacyjnej. To na pewno utalentowane dzieci. Czeka je wiele pracy, ale widząc ten zapał, wierzę, iż przed nimi duża przyszłość. Ważne, by niepowodzenia nie zrujnowały entuzjazmu. Przecież nie można tylko wygrywać. Para reprezentująca

Pierwsze laury Oli i Filipa

Gminę Baranów na turniejach ogólnopolskich Szymon i Wiktoria, zatańczyli razem na 21 turniejach. Ich debiut mógł dzieci zniechęcić i do tańca, i do całego świata. Zajęli ostatnie miejsce. Później było znacznie lepiej. Natomiast wspomniana para z Baranowa – Filip Gąszczak i Ola Lamek – przeszła przez debiut jak burza. Trzy triumfy! w Ostrzeszowie na III Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego „Ostrzeszowska Wiosna 2014, w Dolnośląskim Grand Prix w Tańcu Towarzyskim pod Patronatem World Games Wrocław 2017 w Sycowie i w Turnieju o Puchar Burmistrza Oleśnicy. Oczywiście nie każde dziecko, które uczę tańczyć będzie zdobywać laury na turniejach tańca. Proszę jednak pamiętać, że taniec, to oprócz rywalizacji sportowej zabawa, wspaniały sposób na poprawę sprawności fizycznej, wytrzymałości, gibkości czy koordynacji ruchowej. Korzyści z uprawiania tej formy ruchu znacznie przekraczają to, co można zobaczyć na parkiecie. Taniec wspomaga koordynację półkul mózgowych, uczy koncentracji, samodyscypliny, wytrwałości i zasad fair play, umożliwia także wyrażenie wszelkich emocji w konstruktywny

sposób. Dla nieśmiał ych dzieci może okazać się szansą na odkrycie własnego talentu i pasji, zaimponowanie rówieśnikom i podniesienie samooceny. Dzieciom, które rozpiera Taneczny triumf Wiktorii energia, daje szansę i Szymona na jej wykorzystanie w ruchu. Jest też ta druga strona: taniec towarzyski to świat kolorowych sukni zdobionych piórami i cekinami, eleganckich fraków i parkietu wypełnionego parami, muzyką standardową i latynoamerykańską. Taniec ma również wpływ na charakter, tancerze stają się bardziej zaparci w dążeniu do celu, nabywają więcej kultury osobistej. Dzięki występom przed publicznością dzieci stają się bardziej pewne siebie przez co jest im łatwiej zawiązywać nowe znajomości. Taniec towarzyski uczy też cierpliwości (do partnera i treningu) jak i samodyscypliny. Dariusza Baranowskiego wysłuchał (ems)

QQ Od czterech Gmina dokłada starań, by dzieci z naszych szkół podstawowych uczyły się pływać. Tegoroczny projekt nosi nazwę – Skok do wody”. Oprócz tego odbywają się zajęcia na pływalni finansowane z budżetu gminy. Z obu form nauki pływania skorzystało w tym roku 229 dzieci (Słupia 42, Łęka 72, Baranów 53, Donaborów 35, Grębanin 27)

UMIEM PŁYWAĆ

Od marca 2014 roku uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Baranów biorą udział w realizacji projektu „Skok do wody”, na który Gmina Baranów pozyskała dotację w wysokości 18000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Projekt zakłada systematyczny udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych, a jego głównym celem jest upowszechnienie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania. Zajęcia realizowane są w dwóch turach. Od marca do maja w zajęciach nauki pływania uczestniczyli uczniowie z obecnych klas III, natomiast od października do grudnia uczniowie, którzy obecnie uczęszczają do II klas szkoły podstawowej. Zajęcia pod okiem wykwalifikowanej kadry odbywały się na krytej pływalni w Słupi pod Kępnem. Każda grupa dzieci uczestniczyła w 20 godzinach zajęć. Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się coraz częściej problemy zdrowotne dzieci Wiktoria (w środku) w pływackiej olimpiadzie zdobyła spowodowane licznymi wadami postawy, które z kolei spowodowane są niezdrowym pięć złotych medali trybem życia – brakiem ruchu, siedzącym trybem życia głównie przed komputerem. Przedsięwzięcia mają zaszczepić w dzieciach zamiłowanie do sportu, do aktywności fizycznej, a tym samym ukazać wychowawcze wartości sportu. Dzieci z małych gmin mają zazwyczaj utrudniony dostęp do wszelkiego rodzaju atrakcji, w porównaniu z dziećmi z dużych miast, które mają możliwość uczestniczenia w zajęciach najbardziej ich interesujących. Brak dostępu w danej miejscowości choćby do basenu nie może jednak powodować pozbawienia dziecka możliwości nauki pływania. Wydarzeniem podsumowującym naukę poruszania się w wodzie była IV już Olimpiada Pływacka. Wzięły w niej udział prawie wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach nauki pływania. Dzieciaki ścigały się z czasem i przestrzenią, ale tym razem nie wyczyn sportowy był najważniejszy. – Najważniejsze, że nauczyliście się pływać, że rodzice mogą spokojnie wysłać was na wakacje nad wodą – przekonywała wójt Gminy. Ale jak olimpiada to olimpiada. Najlepsi nagrodzeni zostali medalami i dyplomami. Warto zwrócić uwagę na wyczyn pływaczki ze Słupi. Wiktoria Zychla zdobyła pięć złotych krążków! Oba przedstawione projekty – taneczny i pływacki – zainicjowane zostały trzy lata temu. Oba też mają służyć wszechstronnemu rozwojowi dzieci – uczniów naszych szkół. Szkół wiejskich. To określenie traci więc wstydliwą wymowę. W tym miejscu przywołam pewną rozmowę. – Wiesz, nie umiem pływać. Nie umiem też tańczyć. A nie umiem, bo mieszkałam na wsi. Co mam powiedzieć swojemu dziecku? – zwierzyła mi się pewnego razu znajoma. Przykłady podane wyżej, z  naszej Gminy, świadczą, jak można mądrze zainwestować publiczne pieniądze. Z  pożytkiem dla zdrowia, dla sportu. Dla przyszłości naszych dzieci (es) Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronkarz Przy Tym Był

12

QQ Unihokeiści z Gimnazjum w Mroczeniu zameldowali się w gronie ośmiu najlepszych zespołów w Wielkopolsce. Zawody rozegrano w hali kępińskiego KOSiR­­‑u

III MIEJSCE W PÓŁFINALE WIELKOPOLSKI – To ogromny sukces, ale wierzę, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Na pewno będziemy walczyć, choć teoretycznie mamy nikłe szanse na medal i awans. Nasi rywale to zawodowcy. Oni są z innej sportowej bajki. Nietrudno ustalić, że Jerzy Moś, trener zespołu z Mroczenia, przed Półfinałem Województwa Wielkopolskiego, nie karmił swoich zawodników łatwym optymizmem. Po losowaniu odbyło się uroczyste otwarcie Turnieju. Wzięli w nim udział: Marek Potarzycki – wicewójt Gminy Baranów, Marzena Żłobińska – skarbnik Gminy Baranów, Marek Kłoczaniuk – dyrektor KOSiR w Kępnie,.. Pierwsza tercja pierwszej odsłony Turnieju nie zwiastowała jakichś specjalnych emocji. Wydawało się, że zawodnicy w Siedlca panują nad sytuacją, a ich plan to pewność własnych sił i spokojne oczekiwanie na nieuchronne błędy rywala. Oba teamy odkryły karty w drugiej tercji. Z niezliczonej ilości szans mroczenianie wykorzystali trzy i niespodziewanie objęli prowadzenie 3:1. Tej przewagi nie zdołali utrzymać w końcowej części meczu, a gdy siedlczanie wyrównali,

można było domniemywać, że zawodnicy Jerzego Mosia zadowolą się tym jednym punkcikiem i zaczną bronić remisu jak tygrys terytorium. Nic bardziej błędnego! Gospodarze rzucili się na przeciwnika z siłą unihokejowego tsunami i  po strzale niezawodnego Oskara Tomaszka zdobyli upragnioną zwycięską bramkę. Do końca meczu pozostało ledwie 9 sekund. Kolejnej szansy na awans szukali sportowcy z Mroczenia szukali w meczu z  Niechanowem. Tutaj o dwa trafienia lepsi okazali się goście. – Szkoda niewykorzystanych szans. – martwił się po meczu trener Moś. – Cóż, pozostaje nam mecz ostatniej szansy z Poznaniem. Niezwykły przebieg miała przedostatnia odsłona turnieju. Po pierwszej tercji tylko hazardziści stawialiby jeszcze na Mroczeń. Cztery gole zdobyte przez niezawodnego Janusza Filipa wprawiły w optymizm nawet trenera zespołu z Poznania. Już nie obsztorcowywał tak ostentacyjnie swoich graczy i nie bawił się z  nami w fałszywą dyplomację. – Nie wierzcie, w  to, co on mówi, że niby ten rezerwowy dziś ma pierwszy raz kij w rękach – prostował jego komunikaty

nasz anonimowy informator. Okazało się to prawdą całkowitą. W trzeciej tercji mroczenianie przypuścili prawdziwy szturm i kiedy dopadli poznanian na jednego gola (4:5), trener „55” wskazał właśnie na tego rezer-

wowego. Chłopak wpadł na boisko, strzelił gola i spokojnie znowu powędrował na ławkę. Ewa Bagińska, dyrektor Gimnazjum w Mroczeniu, spiesząc się na ceremonię zakończenia zawodów, trafiła na ten właśnie moment. – Cóż, przekonałam się na własne oczy, ile w sporcie znaczy szczęście. Organizatorzy starali się, by nasi goście – zawodnicy, trenerzy, opiekunowie – mile zapamiętali te zawody. Na szczęście obyło się bez boleśniejszych kontuzji. Tym milej, bo zdrowiej – można by rzec. A że Ewa Bury – pomoc

QQ Po zaciętych meczach tenisa stołowego, jakie miały miejsce w kwietniu w sali gimna‑

stycznej w Łęce Mroczeńskiej, przyszedł czas na piłkę nożną i siatkówkę. Tym razem sportowcy z partnerskich Gmin Baranów spotkali się na Lubelszczyźnie, gdzie 16 maja odbywały się potyczki sportowe.

Chłopcy z gimnazjum walczyli w turnieju piłki nożnej na dopiero co otwartym nowym boisku, przy Zespole Szkolno­‑Przedszkolnym w Baranowie (woj. lubelskie). Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych walka na boisku była bardzo zacięta. Przedstawicielki gimnazjum w tym samym czasie rozgrywały mecze siatkówki w sali gimnastycznej. Na zakończenie turnieju Wójt Gminy Baranów wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale, puchary, dyplomy oraz koszulki. Warto tu dodać, że turniej odbywał się przy okazji uroczystego otwarcia inwestycji pn. „Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Baranów”. (mak)

medyczna, tego dnia nie miała rąk pełnych roboty? Tym lepiej dla unihokeja i unihokeistów. Wszystkie zespoły otrzymały puchary i dyplomy ufundowane przez Urząd Gminy w Baranowie. Najlepszy bramkarz i zawodnik – pamiątkowe statuetki. Wszystkie drużyny – suweniry. A na końcu wszyscy uczestnicy zawodów spotkali się przy obiadowym stole, gdzie w atmosferze przyjaźni, można było przedyskutować najciekawsze momenty turnieju. Karkóweczka, ziemniaczki surówka i kompot smakowały wybornie. (es)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.

BARANÓW NIGDY NIE PRZEGRYWA


Sportowe Okruchy

13

QQ To był na pewno najlepszy rok w sportowej historii Gimnazjum w Mroczeniu. Do medali na poziomie Finału Rejonu Kaliskiego

(srebro piłkarzy), Półfinału Wielkopolski (srebro unihokeistów), trzy krążki w Finałe Województwa Wielkopolskiego dorzucili lek‑ koatleci. Dwa srebra i brąz. Do tego trzeba dodać zwycięstwo drużyny w Finale Wielkopolski w Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 27 maja Na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie odbył się Finał Wojewódzki Gimnazjady w Lekkoatletyce. W zawodach wzięło udział około 800 najlepszych sportowców z całej Wielkopolski. – Do Leszna udała się grupa 10 lekkoatletów z naszej szkoły: Magdalena Kula, Klaudia Bryza, Julia Mucha, Aneta Olek, Agata Krawczyk, Nikodem Wylęga, Przemek Witek, Wojtek Jurasik, Oskar Tomaszek, Szymon Gogół. Wszyscy bardzo skupieni, skoncentrowani, z nadzieją, że jest to może ten dzień, w którym ktoś z nich zdobędzie medal. W historii naszego gimnazjum jedynym srebrnym medalistą był Patryk Latusek, który w 2009 r zajął II miejsce w biegu na 300m. – relacjonuje Jerzy Moś.

DROGA DO FINAŁU Lekkoatletyka to królowa sportu. Sprawność w biegach, skokach czy rzutach jest naturalnym podłożem sukcesów w innych grach. Dlatego nie dziwi specjalnie długa lista sukcesów gimnazjalistów z Mroczenia w grach zespołowych. Mała szkoła potrafiła postawić się dużo większym w piłce nożnej czy unihokeju. Gdzie są źródła tych sukcesów? Zapytaliśmy o to Małgorzatę Mikoś i Jerzego Mosia – nauczycieli wychowania fizycznego w tej szkole. –Mamy wspaniałą młodzież, z którą warto pracować – odpowiadają zgodnie. Oboje stawiają na podstawy. Najlepiej widać to w lekkoatletyce. I to nie od dziś. W lekkoatletycznych Mistrzostwach Powiatu, które rozegrane zostały 7 maja na stadionie „Polonii” w Kępnie, mroczeńska młodzież zdominowała pozostałe szkoły gimnazjalne. – zdobyliśmy 21 medali i zdecydowanie wygraliśmy klasyfikację drużynową. Chłopcy przywieźli z tych zawodów aż trzynaście krążków (sześć złotych, sześć srebrnych i jeden brązowy) a dziewczęta osiem (pięć złotych, dwa srebrne i  jeden brązowy). Z pewnością najwartościowszy wynik osiągnął Przemysław Witek, który rezultatem 175 cm pobił swój rekord życiowy aż o siedem centymetrów. Poprawił też o dwa centymetry rekord szkoły – ocenia Jerzy Moś. 15 maja w Ostrzeszowie odbyła się Rejonowa Gimnazjada w Lekkoatletyce. w mistrzostwach południowej Wielkopolski rywalizowało ponad 400 dziewcząt i chłopców.. Awans do

Brązowa sztafeta

Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.

finału wywalczyli wszyscy medaliści konkurencji indywidualnych oraz po dwie zwycięskie sztafety: 4x100 m. oraz „szwedzkie” Z naszej szkoły do tego etapu zawodów prawo startu uzyskali medaliści z zawodów powiatowych. Przemek Witek ma W trakcie zawodów miejsca preogromny talent. W tym miowane awansem do zawodów sezonie poprawił wojewódzkich w Lesznie uzyskali: swój rekord życiowy Nikodem Wylęga I miejsce w bieo 7 cm. Rezultatem gu na 300m pp z wynikiem 42,15s 175 cm wywalczył (rekord szkoły), Przemysław Wiwicemistrzostwo tek I  miejsce w  skoku wzwyż Wielkopolski. z wynikiem 170cm, Magdalena Kula II miejsce w biegu na 300m pp z wy- uzyskując czas 2,17 min wywalczyła 11 miejnikiem 55s – rekord szkoły, sztafeta 4x100m sce w Wielkopolsce. dziewcząt w składzie: Bryza Klaudia, Aneta Zawody w Lesznie kończą w tym roku Olek, Julia Mucha, Magdalena Kula II miej- szkolnym rywalizację w lekkiej atletyce. sce z wynikiem 56,15 s – rekord szkoły, szta- Nasi uczniowie dominowali w powiefeta szwedzka chłopców w składzie: Oskar cie, uzyskali pięć awansów po zawoTomaszek, Wojciech Jurasik, Bartek Faltyn, dach rejonowych, w końcu rywalizując Nikodem Wylęga II miejsce z wynikiem 2,16 z najlepszymi w Wielkopolsce zdobyli min – wylicza Małgorzata Mikoś. trzy medale.W klasyfikacji drużynowej Zawody w Lesznie pięknym biegiem na uplasowaliśmy się na 9. miejscu w Wiel300 m pp rozpoczęła Magda Kula, kolej- kopolsce (na 460 gimnazjów). Nie mamy ny raz bijąc rekord życiowy, a tym samym idealnych warunków do treningu lekkoi szkoły, uzyskując czas 53,62s. Dało to Jej 11 atletycznego, jesteśmy stosunkowo małą miejsce w Wielkopolsce. Zaraz po Magdzie szkołą na krańcu południowej Wielkodo walki przystąpił Nikodem, który do koń- polski, ale mamy wspaniałą, utalentoca walczył o zwycięstwo Uzyskany wynik, waną i pracowitą młodzież, która po raz 40,65 s, to jego życiówka”. Wynik lepszy od kolejny udowadnia nam opiekunom, że poprzedniego z zawodów rejonowych o 1,5 należy w nią wierzyć, stwarzać szanse s. Po kolejnych seriach biegu oka- i dawać możliwości rozwoju – podkrezało się, że po pięciu latach mamy ślają niewątpliwi twórcy tych sukcesów: znów srebrny medal. Sukces Niko- Jerzy Moś i Małgorzata Mikoś. dema uskrzydlił wszystkich. Prze(ems) mek Witek w skoku wzwyż zaliczał bezbłędnie kolejne wysokości do 175 cm. Drugi srebrny medal! Przemek odebrał go w chwilę po tym jak nasze dziewczęta w sztafecie 4 x100 m pobiegły na pewno na miarę swoich sił i z narastającym niepokojem czekały na wyniki komisji sędziowskiej. I zaskoczenie, niedowierzanie, radość nas wszystkich 54,59 s, wynik o prawie 2 sekundy lepszy niż w zawodach rejonowych, trzecie miejsce i kolejny komplet tym razem czterech medali dla Klaudii, Julii, Anety i Magdy. Zawody kończyła sztafe t a s z we d z k a c h ł op ców, k tóra Nikodem Wylęga piłkarz, pingpongista, lekkoatleta

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


14

Sportowe Okruchy

Historyczny finaŁ „ORŁA” MROCZEŃ Piłkarze mroczeńskiego „Orła” na nowo piszą historię klubu. Rewelacyjny debiut na czwartoligowych boiskach to nie wszystko, na co stać ich było w tym sezonie. W Pucharze Polski dotarli aż do finału regionalnego, w którym zmierzyli się z „Polonią” Kępno. Walczyli dzielnie, ale zabrakło im sił i szczęścia. Bramkę przesądzającą o tytule stracili cztery minuty przed końcem spotkania. Wielkie brawa za cały sezon, panowie!

QQ We wtorek 29 kwietnia na boiskach baranowskiego Orlika rozegrany został Finał Powiatu Kępińskiego w Piłce Nożnej. W XV Gimnazja‑

dzie triumfowała reprezentacja kępińskiej „Dwójki”. Na drugim miejscu uplasowała się ekipa z Mroczenia. Kibice śledzący telewizyjną transmisję meczu „Lechii” Gdańsk z bydgoskim „Zawiszą” z pewnością zwrócili uwagę na dziwne zachowanie trenera gospodarzy. Dobiegała właśnie 47 minuta meczu, a Ricardo Moniz wciąż coś notował. Telewizyjny komentator potraktował te zabiegi szczyptą złośliwej ironii pytając na wizji czy trener gdańszczan zdąży z tych notatek skorzystać w trakcie przerwy, bo czasu na to ma coraz mniej. Ileż wart jest notatnik trenera? Spytałem o to Adama Kłodnickiego. W odpowiedzi sięgnął do swojej legendarnej skórzanej aktówki. Posypały się nazwiska i pseudonimy, schematy taktyczne, rysunki i liczbowe podsumowania. – Tu jest sześć lat mojej pracy z kępińskimi „Marcinkami” Kartkując mój notes zobaczyłbyś jak każdy trening prowadzi nieśmiałego dzieciaka do wielkiej piłki. Tydzień po tygodniu, rok po roku. Dziś chyba każdy z piłkarzy biorących udział w Finale Powiatu Kępińskiego marzy o tym, by

GRAĆ JAK KAMIL DRYGAS Warto więc wynotować z tej relacji nazwiska młodych piłkarzy. Dziś mają po 16 lat i cała piłkarska przyszłość przed nimi. Czy Kubie Gogołowi i Miłoszowi Mądrzejewskiemu nie zabraknie determinacji i wiary w sukces? Bo talentu im z pewnością nie brakuje. Dziś uznani zostali za najlepszych w turnieju. – To ważny krok, ważna chwila w ich piłkarskiej biografii, ale tych kroków muszą postawić jeszcze ze sto. I każdy musi być pewny i ważny. Życzę im tego z całego serca. – podsumowuje Adam Kłodnicki. Turniej, rozegrany na obiektach baranowskiego „Orlika”, został bardzo dobrze przygotowany pod względem organizacyjnym. Koordynator imprez sportowych w gminie Baranów, Mirosław Sokołowski zadbał o wzorowe przygotowanie dwóch boisk piłkarskich, obecność sędziów piłkarskich, pomoc medyczną i miłą atmosferę w czasie całego turnieju. Reszta należała do młodych futbolistów. A oto podsumowanie występu naszej reprezentacji. Mówi trener Jerzy Moś:

Nasza reprezentacja, po udanych wcześniejszych turniejach (I miejsce w turnieju o puchar dyrektora ZSZ Nr 2, II miejsce w turnieju „Coca Coli”), została rozstawiona w grupie drugiej i rozgrywała mecze z Gimnazjum: Bralin, Krążkowy i Rychtal. Trzy zwycięstwa, kolejno 4:1; 2:1 i 3:1 pozwoliły zająć naszym uczniom I miejsce w grupie. Półfinałowy mecz z Gimnazjum Laski, należał do bardzo trudnych i wyczerpujących rozpoczął się od straconych dwóch bramek jednak z każdą minutą nasze ataki były groźniejsze i to my zdobywaliśmy kolejne bramki. Ostatecznie po zwycięstwie 3:2 osiągnęliśmy finał, w którym zmierzyliśmy się z Gimnazjum Nr 2 w Kępnie. Już chyba zmęczeni, ambitnie stawialiśmy czoła tylko w I połowie, ostatecznie przegrywając 1:5. Reprezentanci naszej szkoły to: Szymon Gogół (bramkarz), Nikodem Wylęga, Oskar Tomaszek, Tomasz Czapczyński, Hubert Bryza, Tobiasz Gruszka, Wojciech Jurasik i Jakub Strąk, który został najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju zdobywając osiem bramek. (ems)

PIŁKARZE Z OPATOWA MISTRZAMI POWIATU W „WIELKOPOLSKIM ORLIKU” Turniej „O Puchar „Orlika” dotarł do szczebla finału powiatowego. Turniej z udziałem czterech najlepszych zespołów wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach rozegrano w czwartek 16 maja na baranowskim „Orliku”. W tej rozgrywce najlepiej radzili sobie piłkarze z Opatowa. Podopieczni Przemysława Durleja wygrali wszystkie mecze. Zgarnęli też dwie nagrody indywidualne ufundowane przez Urząd Gminy w Baranowie. Statuetka i dyplom dla najlepszego bramkarza przypadła w udziale Cezaremu NawroWicemistrzowie z Baranowa towi. Najlepszego strzelca turnieju poznaliśmy dopiero po dodatkowej serii rzutów karnych. Lepszy od jedno trafienie od Dominika Kalisa z Łęki okazał się Przemek Owczarek. Tym razem pogoda oszczędziła uczestnikom finału dodatkowych emocji, choć porywisty wiatr nie był z pewnością sprzymierzeńcem piłkarzy. Nagrody wręczyli: sekretarz Mistrzowie z Opatowa Gminy Marek Potarzycki oraz prezes UKS „Pionier” Baranow – Andrzej Hełka. (es)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.


Na Finiszu. Komunikaty i Ogłoszenia

15

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007­‑2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na: 1) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. „małych projektów”, – termin składania wniosków: 02.06.2014 r. – 17.06.2014 r. – limit dostępnych środków: 828 554,71 zł – minimalne wymagania: minimalna wymagana liczba punktów do zdobycia w kryteriach wyboru: 14 punktów, osiągnięcie co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR, zgodność z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski”, ul. Jana Pawła II 2, 63­‑604 Baranów, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 16.00. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”, na stronie internetowej www.wrota.info.pl, a także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl. Dodatkowo informacji udzielają: Katarzyna Chowańska – 62 78 20256

WÓJT GMINY BARANÓW apeluje do mieszkańców gminy

o wypełnienie obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub/i ogrodzeniu posesji tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 j.t.). Uchylenie się od realizacji powyższego obowiązku zagrożone jest karą grzywny do 250,00zł lub karą nagany, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2013.482 j.t.).

RAJD ROWEROWY Stowarzyszenie LGD „Wrota Wielkopolski” zaprasza mieszkańców powiatu kępińskiego do udziału w Rajdzie Rowerowym dnia 8 czerwca 2014 r.

START GODZ. 10.00

ZBIÓRKA: BARANÓW, UL. JANA PAWŁA II 2

PROGRAM CAŁEJ TRASY TRASA RAJDU ROWEROWEGO: BARANÓW – STAW BRODZISKO - PÓLKO – BRALIN - KAPLICA ŚW. JADWIGI NA ŁĄKACH – GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „HUBERT” – ŻURAWINIEC – GRĘBANIN - BARANÓW START godz. 10.00 Baranów

W każdy II i IV piątek miesiąca w siedzibie OSP w Baranowie w godz. 15.30-20.30 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób i rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.

KONIEC RAJDU godz. ok. 15.00 Baranów

ZAPISY  w biurze Stowarzyszenia LGD „Wrota Wielkopolski”, ul. Jana Pawła II 2, Baranów w dniach od 27.05.2014 do 05.06.2014, w godz. 8.00 do 16.00 (tel. 62 78 20 256)  poprzez formularz dostępny do pobrania na stronie www.wrota.info.pl i wysłanie mailem na adres biuro@wrota.info.pl lub promocja@wrota.info.pl Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni będą w firmie ubezpieczeniowej. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział tylko pod opieką rodziców lub dorosłego opiekuna. UWAGA: udział w rajdzie jest bezpłatny. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie. Rajd Rowerowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


16

Reklama

Łęka Mroczeńska 38, 63-611 Mroczeń tel. +48 62/ 78 26 200, fax +48 62/ 78 26 202 e-mail: sprzedaz@prospero.net.pl

www.prospero.net.pl Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 2 (15)  |  kwiecień/maj 2014 r.


Urząd Gminy w Baranowie dofinansowuje wakacyjny wypoczynek dzieci. Dopłata wynosi 265 zł od osoby

Kolonie Letnie – lipiec 2014 POMORZE ZACHODNIE – NIEMCY Termin:

I turnus: 16 – 22.07.2014

II turnus: 22 – 28.07.2014

Transport :

Luksusowy autokar (Klimatyzacja, DVD) – do ciągłej dyspozycji

Zakwaterowanie :

Dom Wczasowy „EDEN” – położony w centrum nadmorskiej kąpieliskowej miejscowości Wisełka usytuowany pomiędzy morzem, a przepięknym Jeziorem Wisełka zaledwie 8 km od Międzyzdrojów. Do naszej dyspozycji pozostaje cały obiekt (pokoje 2,3,4-os. z łazienkami i TV, kawiarnia, jadalnia, boisko sportowe, bilard, tenis stołowy, ogródek jordanowski)

Wyżywienie:

3 posiłki dziennie + podwieczorek oraz dodatkowy obiad w drodze powrotnej

W programie m.in.: 

Wyspa Wolin i jej kurorty – Kamień Pomorski (zwiedzanie Katedry, wirydarz), Dziwnów – most zwodzony, wzgórze Gosań w Wolińskim Parku Narodowym – klif – wspaniały punkt widokowy; Międzyzdroje (molo, Hotel Amber Baltic, promenada gwiazd, pobyt na plaży, Turkusowe Jezioro + spacer na punkt widokowy na Zalew Szczeciński, rezerwaty ptactwa, pozostałości wyrzutni V-3, ścieżka ekologiczna - Rezerwat Żubrów

 

Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, Muzeum Figur Woskowych

 

rejs promem do Świnoujścia, zwiedzanie miasta, najwyższa na świecie zbudowana z cegły Latarnia Morska wycieczka do Niemiec, przejazd autokarem na Północna stronę Wyspy Uznam: zwiedzanie cesarskich uzdrowisk – kąpielisk : Ahlbeck i Heringsdorf: - spacer po promenadzie

nadmorskiej, łączącej oba kurorty; oglądanie architektury i układu urbanistycznego dzielnic nadmorskich miejscowości, 100-letnie molo w Ahlbeck, najdłuższe, nowoczesne molo we wschodnich Niemczech w Heringsdorf (do przekroczenia granicy wystarczy dowód osobisty wydawany w Urzędzie Gminy za darmo) gry i zabawy, plażowanie, ogniska, konkursy, dyskoteki i in. zajęcia z profilaktyki Cena: 865,00 zł/os.

Dofinansowanie z Urzędu Gminy w wysokości 265 zł Cena zawiera: przejazd, wyżywienie, ubezpieczenie, wszystkie bilety wstępów, opiekę przewodników, kadry pedagogicznej, opiekę medyczną, ratowników podczas całego pobytu.

Informacje: 62 78 10 417

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 15  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 15  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement