__MAIN_TEXT__

Page 1

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Gminy Baranów

Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.

DNI BARANOWA już za nami

Więcej na str. 8 Kolejny numer „Kronikarza Ziemi Baranowskiej” ukaże się za dwa miesiące.


Na Starcie

2

Felieton startowy Q Absolutorium‑zgodnie z deinicją przytoczoną przez autorów „Wielkiego słownika wyrazów obcych i trudnych” – jest to przyjęcie przez organ ustawodawczy sprawozda‑ nia organu wykonawczego, które dotyczy działalności inansowej. Przeanalizowanie dysponowania mieniem i środkami inansowymi gminy i uznanie jej za prawidłowe bądź nie! W interpretacji większości radnych Gminy Baranów utworzyliśmy nowy słownik pt.

noWy słoWnik sAmorządoWy? Tu nie chodzi o analizę inansową, bo życzyłabym sobie takiej każdego roku: zrealizowano 99,35% dochodu i 95,4% zaplanowanych wydatków. Tu chodzi głównie o to, że radni poprzedniej władzy nie potraią pogodzić się z przegraną i robią wszystko, aby przez cztery lata utrudniać mi pracę, zniechęcać, oczerniać… W zeszłym roku Komisja Rewizyjna (KR) skierowała pod moim adresem wiele zarzutów, które nie miały uzasadnienia i były bezpodstawne. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie przy Ministerstwie Finansów (do którego skargę wysłała sama Komisja Rewizyjna) wyjaśnił, że wykonywałam wszystko zgodnie z literą prawa! Nikt z radnych Komisji Rewizyjnej nie raczył mnie przeprosić za oczernianie i szkalowanie ani przyznać się do błędów. W tym roku jest podobnie. Zarzuty KR przede wszystkim nie dotyczą budżetu, a przypominam, że absolutorium winno właśnie tylko tego dotyczyć! Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna, a Rada Gminy Baranów (6 głosów wstrzymujących: A. Brust, H. Domagała, M. Błażejewski, Łęgocki, P. Stasiak, P. Marciniak, 2 głosy przeciw: W.Kosik, T.Michalak,) ustaliła już przed Sesją, że powtórzą wynik z poprzedniego roku i nie udzielą mi absolutorium. Głosy wstrzymujące to głosy również przeciwko wykonanemu budżetowi. A więc w dalszym ciągu niektórzy nie mogą pogodzić się ze zmianami, jakie nastąpiły w Urzędzie. Świadczą o tym nieistotne uwagi wypisane przez Komisję Rewizyjną. Gdy opisałam w 2011 i 2012 roku ile razy spotkała się Komisja Rewizyjna (dieta radnego w gminie Baranów liczona jest od nieograniczonej liczby posiedzeń), radni z tej Komisji wymyślili, że powodem było nieudostępnianie dokumentów. Dokumenty, które otrzymywali potwierdzali własnoręcznym podpisem, a pismem do Przewodniczącej Rady określiłam 7 – dniowy termin przygotowywania dokumentów dla KR. Wszystkie dokumenty dostarczano KR w żądanym terminie i KR odbierając je potwierdzała własnoręcznym podpisem wraz z datą. Dodam jeszcze, że sama Komisja Rewizyjna w 2012 roku spotkała się 29 razy (w 2011 – 33 razy), a tylko 7 razy spotkania dotyczyły budżetu. RIO o pracy Komisji Rewizyjnej napisało: „Komisja nie określiła także jednoznacznie zakresu przeprowadzonych przez nią 7 kontroli oraz nie dokonała oceny wyników poszczególnych kontroli”. I ostatecznie RIO oceniło iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranów został uzasadniony nienależycie. A więc oceniono pracę KR bardzo nisko (poniżej krytyki!). A zdanie kończące wniosek Komisji Rewizyjnej: „KR stwierdziła wiele innych nieprawidłowości, które jednostkowo nie wpływały znacząco na wykonanie budżetu” nasuwa pytanie: to które z zarzutów wpływają choćby odrobinę (a nie znacząco) na wykonanie budżetu? Komisja Rewizyjna zarzuca mi „wiele innych nieprawidłowości”, których nie potrai wskazać. Gdyby takowe były, to na pewno KR nie omieszkałaby ich wytknąć. I znowu jak w poprzednim roku, ta sytuacja uwidacznia przejrzyście, że mimo pozytywnej oceny z wykonania budżetu (którym zajmują się ekonomiści), niektórzy radni próbują wystawić organowi władzy wykonawczej ocenę opartą na osobistej niechęci, zemsty, źle pojmują samorządność, demokrację, uprawiają politykierstwo. Ale tak naprawdę jest to również ocena nie tylko władzy wykonawczej ale i ocena rzetelnej pracy radnych. Weryikacja mojej czteroletniej pracy odbędzie się w przyszłym roku. To mieszkańcy Gminy Baranów ocenią moją pracę i moje zaangażowanie, a to będzie najważniejsza ocena moich działań. Bogumiła Lewandowska-Siwek Wójt Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Q U zarania tegorocznego lata (28‑30 czerw‑ ca) delegacja z Baranowa gościła na sło‑ wacji – w partnerskiej gminie nána.

NA SŁOWACJI – WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

Nasi przedstawiciele (wójt – Bogumiła Lewandowska – Siwek, radni: Danuta Słupianek‑Kocemba, Magdalena Florczak, Mieczysław Kurzawa, sołtys Słupi p. Kępnem – Karolina Gruszka, przewodnicząca KGW w Słupi p. Kępnem – Irena Hełka oraz pracownik Urzędu Gminy w Baranowie – Arkadiusz Krawczyk) znaleźli się w wielkim kręgu przyjaciół, bowiem w Dniach Nany wzięli również udział goście z gmin węgierskich. W trakcie wizyty członkowie delegacji mieli również okazję zwiedzić Gminę, lokalne przedszkole, a także udali się na krótką wycieczkę na Węgry. Trzy dni upłynęły w serdecznej atmosferze, wśród rozmów o przyszłości współpracy słowacko‑węgiersko‑polskiej. Wiadomo, jak to wśród przyjaciół. (es)

Q Wielkie Walory małych ojczyzn społeczeń‑ stwa Wrót Wielkopolski pod takim tytułem odbyła się w trakcie dni Perzowa impreza, której jednym z celów była prezentacja lo‑ kalnych produktów i wytworów kultury.

Nasi na Dniach Perzowa Impreza miała charakter targów wystawowych, a uczestniczące w niej osoby miały możliwość zapre‑ zentowania m.in. charakterystycznego dla miejscowo‑ ści, z której pochodzą produktu, wytworu kulinarnego itp. Nasza Gmina miała okazałą i różnorodną repre‑ zentację, z p. Wójt Bogumiłą Lewandowską‑Siwek na czele. Uczestnicy zaprezentowali się w trzech katego‑ riach: – utwór muzyczny związany z miejscowością – w tej kategorii zaprezentował się z utworem o Słupi zespół Słupianie; – prezentacja lokalnej specjalności kulinarnej – Panie z KGW ze Słupi pod Kępnem przy‑ gotowały ciasto drożdżowe oraz pasztet drobiowy; – prezentacja malarstwa, rękodzieła – w tej kategorii ze swoimi przepięknymi dziełami sztuki zaprezentowała się Pani Magdalena Skąpska (mak) Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.


W Kronikarskim Zapisie

3

Q dobiega końca projekt systemowy pt. „dobry start”, który Gmina Baranów realizowała w trakcie roku szkolnego 2012/2013 w pla‑ cówkach oświatowych dla których jest organem prowadzącym. Przypomnijmy, że projekt skierowany był dla uczniów i uczennic klas i‑iii wszystkich szkół podstawowych naszej Gminy.

dobry start Uczestnictwo w projekcie umożliwiło dzieciom uzyskanie wsparcia indywidualnego rozwoju dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych. W ramach projektu odbywały się bezpłatne zajęcia: dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji; dla dzieci posiadających trudności w nabywaniu umiejętności matematycznych; logopedyczne; gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy; artystyczne dla dzieci szczególnie uzdolnionych; rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze. W sumie odbyło się 1500 godzin dodatkowych zajęć, w których uczestniczyło ogółem 199 dzieci. Z większości opinii nauczycieli prowadzących, dyrektorów szkół, rodziców, a także samych dzieci wynika że zajęcia przyniosły zakładane efekty i były jak najbardziej potrzebne. Z przeprowadzonych ankiet w trakcie trwania

projektu, a także na zakończenie zajęć wynika, że spośród dzieci które brały udział w zajęciach

z czytania i pisania, a także zajęciach wyrównawczych z matematyki 80 % dzieci zminimalizowało o co najmniej 50% trudności w uczeniu się. Należy tu również wspomnieć o sukcesie grupy dzieci

z Zespołu Szkół w Baranowie, które podczas zajęć artystycznych pilnie przygotowywały się m.in. do udziału w przeglądzie teatralnym. Ich spektakl pt. „Legenda o śmigłym Jeleniu” podczas Gminnego Przeglądu Teatralnego zajął I miejsce, natomiast podczas przeglądu powiatowego ex eaquo II miejsce (I lokaty nie przyznano). Projekt „Dobry start” to nie tylko zajęcia dodatkowe, ale również doposażenie placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Ogółem w ramach projektu zakupiono wiele elementów wyposażenia ułatwiających proces dydaktyczny, począwszy od piórek, które służyły podczas zajęć logopedycznych aż do nagłośnienia, które wykorzystywane było podczas zajęć artystycznych. Wartość przekazanego sprzętu i pomocy dla szkół to 82 445,90 zł. Dzięki wykorzystaniu dodatkowych pomocy zajęcia były ciekawsze, łatwiejsze i bardziej interesujące. (mak)

Projekt realizowany przez Gminę Baranów pt. „Dobry start” współinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Q „Pozory mylą, dowód nie”

Q 15 maja 2013 r. w słupi pod kępnem

Wśród najbardziej efektywnych kampanii na świecie Ogólnopolski program edukacyjny „Pozory mylą, dowód nie” jako jedna z dwóch polskich kampanii został zaliczony do najciekawszych i najbardziej efektywnych światowych inicjatyw społecznych. Wyboru dokonało jury złożone z czołowych specjalistów w zakresie kampanii społecznych w USA, działające w ramach międzynarodowego projektu Creative for Good. Gmina Baranów jest dwukrotnym laureatem tej kampanii i co roku bardzo angażuje się

w główny cel kampanii. „Pozory mylą, dowód nie”, to kampania realizowana od kilku lat wspólnie przez Związek Browary Polskie oraz Komendę Główną Policji, ukierunkowana jest na ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Skierowana głównie do sprzedawców alkoholu oraz rodziców nastolatków, aktywnie angażuje polskie samorządy, szkoły i organizacje non‑proit. (map)

W każdy II i IV piątek miesiąca w siedzibie OSP w Baranowie w godz. 15.30-20.30 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób i rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

odbyło się zebranie założycielskie, na którym podjęto uchwały niezbędne do powołania stowarzyszenia seniorów Gminy Baranów.

Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów W spotkaniu wzięło udział 36 osób. Członkowie założyciele podczas spotkania podjęli m.in. uchwały o powołaniu stowarzyszenia, przyjęli statut organizacji, a także wybrali spośród siebie członków zarządu i komisji rewizyjnej. Zarząd stowarzyszenia tworzą: Helena Pawlak, Stanisław Gruszka, Jan Hełka, Zdzisław Słomiany, Mirosława Krawczyk. W skład komisji rewizyjnej wchodzą natomiast: Wiesława Przydatek, Tadeusz Woźniak i Irena Lemańska. Obecnie twa proces związany z rejestracją Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. (mak)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454 Redakcja: Mirosław Sokołowski red. nacz. miroslaw.sokolowski@baranow.pl, Marek Potarzycki marek.potarzycki@baranow.pl, Skład i druk: Agencja Poligraiczno-Reklamowa „Kora”, Kępno, tel. 62 782 14 23 Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Krok Po Kroku

4

to czas napraw i remontów również w naszych szkołach. oto krótki przegląd RUSZA BUDOWA Q Wakacje zamierzeń. DOMU LUDOWEGO Wakacyjne remonty w szkołach W BARANOWIE Baranów Słupia 9 lipca 2013 roku podpisano umowę na realizację zadania „Budowa Domu Ludowego w Baranowie – etap I stan surowy zamknięty”. Umowa została podpisana przez Wójta Gminy Baranów Bogumiłę Lewandowską – Siwek oraz wykonawcę zadania Władysława Skowrona reprezentującego irmę „BOJS” z siedzibą we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi brutto 660 633,93 zł. Termin realizacji inwestycji to cztery miesiące.

Tegoroczne wakacje w Zespole Szkół w Baranowie przebiegną raczej spokojnie. W odróżnieniu od dwóch ostatnich lat, ze względów inansowych, nie zaplanowano większych remontów. Od początku lipca trwają prace przy wymianie podestów przy wejściach do szkoły. Nie spełniały one wymogów bezpieczeństwa, wykonane były z płytek, które uległy zniszczeniu. Koszt prac oszacowano na 14 tys. złotych. Od nowego roku szkolnego baranowska placówka, w której będzie 200 dzieci mierzyć się będzie z dużym problem lokalowym. Zarówno w przedszkolu jak i w szkole brakuje jednej sali do prowadzenia zajęć w systemie jednozmianowym.

Łęka Mroczeńska

Q Pierwsze otwarte spotkanie osób pro‑ wadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Baranów odbyło się 22 marca 2013 r. na spotkanie to przybyło 60 osób prowadzących irmy oraz Wójt Bogumiła Lewandowska‑siwek, która prowadziła spotkanie wraz ze skarbni‑ kiem marzeną Żłobińską i sekretarzem markiem Potarzyckim.

BARANOWSKA RADA BIZNESU Podczas spotkania omówiono najważniejsze problemy nurtujące przedsiębiorców z terenu naszej gminy. Przedstawiono również najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Baranów. W trakcie zgromadzenia wybrano przedstawicieli Baranowskiej Rady Biznesu: Bernard Kaczorowski, Sylwester Kieszkowski, Mariusz Jerczyński, Augustyn Maćkowiak, Tadeusz Obalski i Helena Pawlak. Kolejne spotkanie przedstawicieli Baranowskiej Rady Biznesu odbyło się 24 czerwca 2013 r., na którym omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Baranowskiej Rady Biznesu, a w szczególności przystąpiono do opracowywania statutu. W projekcie statutu ustalono najważniejsze cele dotyczące działalności Rady, a w szczególności reprezentowanie interesów środowiska przedsiębiorców działających na terenie Gminy, a także

W okresie wakacyjnym w Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej zostanie pomalowana jedna sala lekcyjna, stołówka oraz klatka schodowa w budynku starej szkoły. W przedszkolu w Mroczeniu odnowiona zostanie klatka schodowa. Na plac przedszkolnym została już nawieziona ziemia, celem wyrównania terenu, a następnie zostaną posadzone drzewka.

WYCIECZKA

(dla seniorów z Gminy Baranów)

Zamek w Gołuchowie Termin: 30 lipca 2013 r. (wtorek)

Z przydzielonego funduszu na drobne remonty (8.000, – zł) odnowiony zostanie korytarz w starym budynku szkoły od parteru do II piętra, ściany, okna, drzwi i schody. W czasie wakacji z budżetu szkoły trwa malowanie Izby Pamięci i odnawianie eksponatów. Przewiduje się również malowanie klasy, która dotąd służyła jako „ salka gimnastyczna i salka do gimnastyki korekcyjnej”. W związku z otwarciem sali gimnastycznej, sala, o której mowa przeznaczona będzie na powrót jako klasa lekcyjna. Malowanie Izby Pamięci i Salki gimnastycznej wykonuje woźny Pan Adam Udała.

Donaborów W Zespole Szkół w Donaborowie planuje się malowanie holu oraz konserwację dachu GIMNAZJUM

Mroczeń Dyrekcja mroczeńskiego gimnazjum planuje malowanie korytarzy w piwnicach w budynku głównym szkoły raz korytarzy na sali gimnastycznej. Przypomnijmy, że równolegle budowane jest boisko ze sztuczną nawierzchnią. (ems)

Cena od osoby: 65 zł Cena zawiera: – opłata za przewodnika; – obiad; – deser; – przejazd autokarem; – ubezpieczenie.

W programie: zwiedzanie zamku i spacer po parku w Gołuchowie. Wyjazd około godziny 9:00. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 lipca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie pok. 207 lub telefonicznie pod nr tel. 62 78 10 430 ewentualnie 62 78 10 400 Realizacja wycieczki uzależniona będzie od liczby osób. W przypadku małego zainteresowania wycieczka nie odbędzie się.

tworzenie, w sprawach i projektach kluczowych dla rozwoju Gminy oraz lokalnej przedsiębiorczości, jednego lobby wspólnie z samorządem. Ponadto stwarzanie możliwości dyskusji na tematy gospodarcze i społeczne Gminy, budowa prestiżu środowiska przedsiębiorców poprzez promowanie zasady wzajemnej pomocy oraz dbałość o przestrzeganie etyki w biznesie. Jak również inicjowanie i wspieranie dla dobra wspólnego działalności: naukowej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Na zakończenie ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu 2013 r. (map)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

W trakcie wakacji w naszych szkołach podstawowych organizowane są półkolonie.

Zielone wakacje

Zespół Szkół w Donaborowie 15.07.2013 – 19.07.2013 Zespół Szkół w Słupi pod Kępnem 29.07.2013 – 02.08.2013 05.08.2013 – 09.08.2013 Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej 05.08.2013 – 09.08.2013 Zespół Szkół w Baranowie 19.08.2013 – 23.08.2013 26.08.2013 – 30.08.2013 Szkoła Podstawowa w Grębaninie 19.08.2013 – 23.08.2013 Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.


Przegląd

5

Q Tylko chwile dzielą nas od otwarcia nowej sali gimnastycznej w słupi. obiekt nie tylko pięknieje w oczach, ale i wzbudza coraz większe zainteresowanie. o szczegółach kronikarz rozmawia z projektantem sali mgr inż. arch. szymonem Grzeszkowiakiem

ŁAMACZE ŚWIATŁA Panie inżynierze, co to jest? Tam wysoko nad oknami, na zewnątrz, wiszą jakieś dziwne rolety… To nie rolety tylko łamacze światła. Jakieś nowinki techniczne? To może przesadne stwierdzenie, natomiast rzeczywiście – jak na zwykłą salę sportową w niewielkiej miejscowości – jest kilka elementów ponadstandardowych. Ich zastosowanie wynika jednak tylko i wyłącznie z przyjętych założeń na podstawie wytycznych inwestora. Te z kolei były jasno określone: prosty estetyczny budynek tani w budowie – i co najważniejsze niedrogi w eksploatacji. Stąd odpowiednia orientacja budynku względem stron świata, umożliwiająca dogrzewanie sali światłem słonecznym zimą – a są to realne zyski cieplne, oraz wspomniane osłony przeciwsłoneczne – zapobiegające z kolei przegrzewaniu sali latem. Nadmiernym utratom ciepła zapobiega zminimalizowane zlokalizowanie otworów od strony północnej, oraz docieplenie całego budynku 20 cm warstwą styropianu. Od dwóch lat we wszystkich szkołach w naszej gminie dzieci uczą się podstaw tańca towarzyskiego. Również w Słupi. A podobno na podłodze w tej sali można tańczyć nawet w szpilkach. Da się tu zorganizować wielki bal albo turniej tańca bez szkody dla podłogi? Nic nie stoi na przeszkodzie! Sala jest z założenia obiektem o przeznaczeniu sportowym, a skoro można na niej grać w piłkę – można również tańczyć. Czy pomimo wszystko zwykły typowy parkiet nie byłby bardziej praktyczny i zdrowszy dla dzieci? Trzeba by zdeiniować co to znaczy zdrowszy. Zaprojektowana elastyczna podłoga sportowa jest to spełniające wymagane standardy rozwiązanie dla obiektów o takim przeznaczeniu. Podczas gier i zabaw sportowych w ramach zajęć szkolnych, dzieci prawie cały czas biegają, a bieganie obciąża stawy. Podłoga powierzchniowo elastyczna redukuje takie obciążenie „pracując” pod obciążeniem. Ponadto pokrycie jest wyjątkowo wytrzymałe i nie wymaga konserwacji jak w przypadku parkietu – który co kilka lat trzeba cyklinować i lakierować. Lakiery przez długi czas po nałożeniu wydzielają szkodliwe substancje lotne – o których z całą pewnością można powiedzieć że są niezdrowe dla człowieka – a szczególnie dla dzieci. Sala będzie również w sposób niecodzienny ogrzewana. Rzeczywiście – tutaj możemy powiedzieć że jest to nowinka techniczna – zwłaszcza jeżeli chodzi o zastosowanie w obiektach

sportowych w Polsce. Zastosowane rozwiązanie ma na celu ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem, a polega ono na tym, ze sala nie musi być w okresie zimowym ogrzewana w sposób ciągły – żeby utrzymać komfortową temperaturę pomieszczenia. Promienniki nagrzeją salę w znacznie krótszym czasie niż przy standardowym rozwiązaniu z tradycyjnymi grzejnikami. Ich wysoka efektywność przy nagrzewaniu dużych kubatur pozwala na korzystanie tylko kiedy jest potrzeba. Ponadto zapewniają duży komfort użytkowy poprzez równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu. Proszę wskazać najbliższy obiekt w ten sposób ogrzewany. Według mojej wiedzy nie ma jeszcze wiele obiektów sportowych ogrzewanych w ten sposób, więc w najbliższej okolicy może nie będzie można wskazać zastosowania takiego rozwiązania. Natomiast zastosowano podobne rozwiązanie w sali sportowej koło Słupska, oraz w Gimnazjum w Świnoujściu. Jest więcej krajowych przykładów zastosowania tej technologii w krytych kortach tenisowych. Jednak na świecie takie rozwiązanie jest szeroko stosowane w obiektach sportowych ze względu na wysoką sprawność i energooszczędność. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć że ogrzewane są w ten sposób lodowiska w Kanadzie. Rozmawiał (ems)

Q W piątek 21 czerwca w słupi p. kępnem odbył się koncert podsumowujący umiejętności dzieci ze szkoły Podstawowej w słupi pod kępnem. dzieci w ramach zajęć na świetlicach środowiskowych uczyły się nauki gry na instrumentach dętych.

PIERWSZY KONCERT MUZYKóW ZE SŁUPI Prowadzący zajęcia z dziećmi Antoni Janaszewski miał powody do dumy, gdyż dzieci zaprezentowały się wspaniale, co publiczność nagrodziła gromkimi brawami. W koncercie uczestniczyły władze samorządowe Gminy Baranów i Gminy Biała.

Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Krok Po Kroku

6 Q Trwają prace budowlane związane z re‑

Q zakończone zostały roboty budowlane

Q W czerwcu wykonana została przebudo‑

alizacją zadania pn. „Przebudowa boisk wraz z terenem przyległym przy Gimna‑ zjum w mroczeniu”.

związane z przebudową ulicy Wesołej w słupi pod kępnem.

wa drogi gminnej dojazdowej do bloku mieszkalnego w mroczeniu.

NOWE BOISKO PRZY NASZYM GIMNAZJUM

W ramach zadania dokonana zostanie przebudowa istniejących boisk asfaltowych na boiska z trawy syntetycznej, Powstanie też 60 m bieżnia o nawierzchni poliuretanowej oraz skocznia w dal. Wykonawcą zadania jest Zakład Projektowo‑Budowlany PROJEKTOBUD” Kępno Andrzej Połomski. Wartość umowna robót wynosi ok. 361 tys. zł. Na realizacje zadania Gmina Baranów uzyskała pomoc inansową w ramach programu „Leader” działanie: Odnowa i rozwój wsi w kwocie 202 tys. zł.

WESOŁA W SŁUPI W NOWYCH SZATACH Roboty obejmowały wykonanie przebudowy konstrukcji drogi oraz odtworzenia poboczy. Wykonawcą zadania było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo‑Mostowa S.A. w Kępnie. Wartość wykonanych robót wyniosła ok 66 tys. zł.

Wykonana została nowa konstrukcja drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 39. Wykonawcą zadania było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo‑Mostowa S.A w Kępnie. Wartość wykonanych robót wyniosła ok. 59 tys. zł.

Wkrótce przebudowa Ścieżka rowerowa Jasnej w Baranowie już jesienią Wyłoniony został wykonawca przebuTrwają prace związane z budową ścieżki rowerowej relacji Jankowy‑Donaborów. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na 30 lica br. Wykonawcą zadania jest PHPU „ELEKTRO‑MEX” s.c z Kępna. Wartość umowna robót wynosi 847 tys. zł.

Q drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła ii w mroczeniu w składzie monika Białek, szymon Gogół i Jakub strąk w dniach 4‑6 czerwca 2013 r. uczestniczyła w XXXVi Finale ogól‑ nopolskim Turnieju Wiedzy w ruchu drogowym, który odbył się na terenach zespołu szkół miejskich w Jaśle. nasz zespół uplasował się na wysokim XV miejscu w Polsce.

Wysoka lokata gimnazjalistów z Mroczenia Zespół w pierwszym dniu zawodów uczestniczył w konkurencji znajomości przepisów ruchu drogowego. Test, dotyczył zasad i przepisów ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych oraz tzw. skrzyżowań. W drugim dniu odbyła się jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego polegająca na przejechaniu zatwierdzonego przez właściwy Komitet Organizacyjny układu dróg i zaliczeniu wylosowanych punktów kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Uczestnicy mieli

noWA droGA

także do pokonania tor sprawnościowy obejmujący 14 wylosowanych podczas odprawy technicznej przeszkód. Trzeciego dnia drużyna udzielała pomocy przedmedycznej, polegającej na odpowiedzi teoretycznej i wykonaniu opatrunku pozorowanej rany wylosowanej przez uczestnika. Sukces jest ogromny, gdyż nasi reprezentanci byli najmłodszą ekipą turnieju – uczęszczają do klas II i I, a więc mają jeszcze szansę powalczenia w następnym roku szkolnym.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

dowy ulicy Jasnej w Baranowie na odcinku od ul Jarzębinowej do ul. Geodetów, którym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostało Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo‑Mostowa S.A w Kępnie. Wartość umowna robót budowlanych wynosi 126 tys. zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy konstrukcji drogi na długości 304 mb z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego.

Harmonogram festynów sołeckich 1. Joanka – 20.07.2013 r. 2. Łęka Mroczeńska – 21.07.2013 r. 3. Grębanin – 28.07.2013 r. 4. Słupia p/Kępnem– 24.08.2013 r. 5. Baranów Orlik – Festyn „Strażak bawi i uczy” – 31.08.2013 r. 6. Dożynki Gminne – 1.09.2013 r. – Jankowy Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.


W Kronikarskim Zapisie

7

Q na przełomie czerwca i lipca (26. 06‑2.07 2013 r. grupa młodzieży z Gminy Baranów wraz z opiekunami przebywała na obozie młodzieżowych drużyn pożarniczych w Aurich (niemcy). Baranów wspólnie z Gminą ihlow pozyskał na ten cel doinansowanie z Polsko‑niemieckiej Współpracy młodzieży. W organizację włączyli się ponadto zarząd Gminny związku osP rP oddział w Bara‑ nowie oraz osP w słupi pod kępnem.

PrAWdziWA sTrAŻACkA PrzyGodA O tym, że obóz dla uczestników był prawdziwą przygodą niech świadczy opis jednej z uczestniczek. „26 czerwca punktualnie o 5:00 wszyscy uczestnicy obozu stawili się pod Urzędem Gminy w Baranowie. Na twarzach każdego z nas jawił się uśmiech, lecz w sercach pierwsze skrzypce grało lekkie podenerwowanie. Nie do końca wiedzieliśmy, czego mamy spodziewać się na obozie. „Czy będą prysznice?” „Jak wyglądają toalety?” to tylko nieliczne z wielu, wielu pytań zadawanych w głównej mierze przez dziewczęta. Naprawdę mieliśmy wiele wątpliwości co do organizacji wyjazdu, ale w praktyce okazały się one całkowicie bezpodstawne. Już w środowy wieczór zostaliśmy cudownie przyjęci przez niemieckie drużyny pożarnicze. Kontakty, które zawarliśmy pierwszego dnia, utrzymywały się do ostatniej sekundy pobytu w Tannenhausen. Każdy dzień stawiał przed nami nowe wyzwania, przynosił coraz ciekawsze znajomości. Okropna pogoda nie przeszkodziła nam w spełnianiu zamierzo-

nych zadań. Pomimo przenikliwego zimna i prawie 88% wilgotności powietrza udało się nam wziąć udział we wszystkich konkurencjach. Ponadto dzięki uprzejmości gospodarzy dwa razy odwiedziliśmy basen w Aurich i raz spróbowaliśmy swoich sił na kręgielni w niedalekim Emden. Ku zdziwieniu wszystkich wśród naszej małej drużyny znalazło się kilku graczy, którzy swoim poziomem mogli zaimponować niejednemu zawodowcowi. Marsz na orientację był jednym z bardziej ekscytujących przeżyć. Konkurencje, którym musieliśmy podołać, tylko z pozoru były dziecinnie łatwe. Kiedy dostaliśmy puchar nasze zadowolenie nie znało granic. Byliśmy naprawdę dumni. Sentyment nie pozwalał nam zapomnieć o tradycyjnym, polskim elemencie wszystkich kolonii, obozów, wycieczek. O czym mowa? Oczywiście o zielonej nocy. Absolutnie nikt nie mógł przespać ostatniej nocy bez najmniejszego śladu walki. Pasta Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.

była dosłownie wszędzie. Po udanej zielonej nocy przyszedł czas na najsmutniejszą część obozu – pożegnania. Przez 5 dni zżyliśmy się ze sobą tak, jakbyśmy spędzili razem całe życie. Każdy dzień spędzony z młodzieżą z Niemiec był cudowny. Poznaliśmy ich nawyki, przekonania, zwyczaje. Obozowe dyskoteki wprowadziły nas w świat niemieckiej muzyki i tańca. Bariera językowa stała się niewidoczna już po pierwszej godzinie wspólnej rozmowy. Podczas tych kilku krótkich dni nawiązaliśmy wiele znajomości, przyjaźni, a może i nawet miłości. Spotkaliśmy się z niezwykłą sympatią, otwartością, uprzejmością, jednakże najwięcej łączyło nas z grupą z partnerskiej gminy Ihlow – Weene. Nikt nie krył łez, gdy nadszedł czas pożegnania. Chusteczki higieniczne skończyły się w mgnieniu oka, a w sercu pozostała gorycz. Nawet nasi cudowni opiekunowie – pani Kinga Maciejewska, pani Natalia Waloszczyk i pan Andrzej Lamek byli wzruszeni. Na zakończenie powiedzieli, że są z nas bardzo dumni, że cel wyjazdu został osiągnięty. Myślę, że bez wątpienia możemy powiedzieć, że był to najwspanialszy obóz, jaki kiedykolwiek udało się nam przeżyć. Mamy nadzieję, że za rok nasi przyjaciele z Weene

będą mogli przyjechać do nas i spędzić tutaj równie miłe chwile. Czas spędzony w Tannenhausen obitował w setki Niespodzianek. Napotkaliśmy po drodze kilka problemów,

które z pozoru mogłyby zepsuć dobrą zabawy i koncertowe nastroje. W trakcie tegoż pobytu jedna z naszych koleżanek – Magda spędziła dwa dni w niemieckim szpitalu, a Kasia doświadczyła USG. Monika podczas jednej z dyskotek dostała ogromnego krwotoku z nosa i otrzymała szybką pomoc z Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Ponadto droga powrotna przysporzyła nam najwięcej nerwów, a przy okazji także i śmiechu. Przed granicą zatrzymała nas niemiecka kontrola policji. Czekaliśmy prawie cztery godziny. Pomimo wszystko było warto! Dominika Kieszkowska

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


8

Po Godzinach

Q 8 i 9 czerwca miała miejsce kolejna edycja dni Baranowa. Takich tłumów Baranów dawno nie widział. sobotnia zabawa zakończyła się nad ranem i pewnie tak stałoby się również w niedzielę, ale swoje trzy grosze wtrąciła niestety wichura i deszczowa nawałnica. i ta jednak nie zdołała odebrać ochoty do zabawy najodważniejszym. Ci bawili się w strugach deszczu i blasku piorunów.

„RANCZO” W BARANOWIE W sobotę zagrały zespoły After Party z przebojem „Bujaj się” oraz kępińska orkiestra Queento Band pod batutą Sławomira Kłodnickiego. Fani zespołu After Party oczekujący na autografy tak mocno napierali na barierki, że strażacy z OSP Baranów ledwo je utrzymali. W niedzielę na dobry początek nastąpiły artystyczne prezentacje dzieci ze szkół Gminy Baranów, a potem wystąpiło Baranowskie Studio Tańca. O godz. 15.00 Bogumiła Lewandowska‑Siwek – Wójt Gminy Baranów dokonała otwarcia Dni Baranowa i Półinału Festiwalu Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce 2013. Jednocześnie przedstawiła publiczności tegoroczną ideę naszego święta. Celem Festiwalu jest promocja i popularyzacja autorskich kompozycji oraz skeczy kabaretowych związanych z serialem „Ranczo”. Pani Wójt zaprezentowała również jury konkursu. W jury zasiadali: Zoia Szalczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Bogumiła Lewandowska‑Siwek – Wójt Gminy Baranów, twórca i dyrektor festiwalu „Wilkowyjce” Piotr Pręgowski – serialowy Patryk Pietrek w serialu Ranczo, Ewa Kuryło – grająca w Ranczo Wiesławę Oleś, dyrektorkę miejscowej szkoły i nauczycielkę matematyki, Violetta Arlak – serialowa Halina Kozioł, Anna Iberszer‑Drabek – strażniczka Francesca Andreoni, Renata Zielińska z‑ca Dyrektora w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Karolina Kasperek i Paweł Pąk – przedstawiciele Tygodnika Rolniczego. Publiczność bawiła się znakomicie przy ranczerskich przebojach. O frekwencji zaś najlepiej świadczyć może ogromna ilość sprzedanych losów loterii, z której dochód przeznaczono na potrzeby dzieci z naszej Gminy. (es)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.


Po Godzinach Q 82 stypendia oraz 16 nagród przyznał Wójt Gminy Baranów wyróżniającym się uczniom naszych szkół.

nagrody i stypendia Wójta Stypendium można było uzyskać za średnią ocen powyżej 5,0 oraz bardzo dobre zachowanie. Nagrody dotyczą uczniów, którzy w minionym roku szkolnym reprezentowali swoją szkołę na szczeblu wojewódzkim albo krajowym. Uroczysta gala miała miejsce w poniedziałek 1 lipca w Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej. (es)

Julia Winiecka – uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Grębaninie, średnia ocen 5,81 (najwyższa średnia w gminie w kategorii szkół podstawowych) oraz bardzo dobre zachowanie

Stypendium naukowe i Nagrody Wójta Gminy Baranów za rok szkolny 2012/2013 Stypendium Naukowe otrzymują:

Donaborów 1. Amelia Sołtysik, 2. Zuzanna Gruszka, 3. Julia Morek, 4. Zuzanna Słomiana, 5. Klaudia Pietrzak, 6. Agnieszka Żurecka, 7. Sandra Skiba, 8. Oskar Malcher, 9. Wiktoria Kokot, Grębanin 10. Bartosz Białek, 11. Kinga Rabiega, 12. Wiktoria Szubert, 13. Julia Winiecka, 14. Patrycja Marczak, 15. Mikołaj Fras, 16. Oliwia Dziergwa, 17. Justyna Ruszkowska, 18. Maciej Kieszkowski, Słupia 19. Wiktoria Zychla, 20. Agata Dąbrowska, 21. Patryk Malcher, 22. Kacper Fojtar, 23. Nikola Czajkowska, 24. Roksana Czajkowska, 25. Martyna Kasprzak, 26. Julia Siwa, 27. Piotr Zawieja, 28. Tobiasz Lubowski, Baranów 29. Zuzanna Wróbel, 30. Marta Dąbrowska, 31. Martyna Puchalska, 32. Izabela Raszewska, 33. Hubert Raszewski, 34. Emil Sibera, 35. Natalia Sielska, 36. Oskar Szczepaniak, 37. Kacper Mikołajczyk, 38. Agata Kubot, 39. Sara Horbacz, 40. Kamila Wyżnikiewicz, 41. Kajetan Klyta, 42. Nancy Poszwa, 43. Marcelina Pilarek, 44. Nina Gruszka, 45. Oliwia Michalska, 46. Alicja Chrupała, 47. Korneliusz Krawczyk, 48. Tomasz Jarych, 49. Agata Dąbrowska,

Łęka Mroczeńska 50. Martyna Cieślak, 51. Łukasz Maciejewski, 52. Kornelia Maciejewska, 53. Aleksandra Kulak, 54. Michalina Kaźmierczak, 55. Wiktoria Maciejewska, 56. Weronika Maciejewska, 57. Alicja Lenart, 58. Paulina Świerczyńska, 59. Oskar Kowalczyk, 60. Aleksandra Skąpska, 61. Żaneta Federowicz, 62. Rafał Ciurys, Gimnazjum w Mroczeniu 63. Anna Dąbrowska, 64. Rafał Jańczak, 65. Magdalena Wala, 66. Weronika Wróbel, 67. Agnieszka Żłobińska, 68. Dominika Gola, 69. Julia Mądra, 70. Magdalena Kula, 71. Monika Białek, 72. Katarzyna Białek, 73. Anna Maciejewska, 74. Dominika Kieszkowska, 75. Agata Kasprzak, 76. Małgorzata Dąbrowska, 77. Ewelina Szlezynger, 78. Karolina Gattner, 79. Anita Bednara, 80. Barbara Grześniak, 81. Daria Biegańska, 82. Paweł Jerczyński, Nagroda Wójta Gminy Baranów 1. Wioletta Woźniak, 2. Roksana Czajkowska, 3. Jakub Gogół, 4. Szymon Gogół, 5. Jakub Strąk, 6. Monika Białek, 7. Zuzanna Kołodziejczyk, 8. Miłosz Kurzawa, 9. Dominika Kieszkowska, 10. Ewelina Szlezynger, 11. Alicja Lenart, 12. Bartłomiej Rabiega, 13. Oskar Bentkowski, 14. Wiktoria Maciejewska, 15. Julia Frączek, 16. Oliwia Michalska.

Q „Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi oiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska.” 26 maja szukaliśmy wspólnie słów tak wzniosłych i prostych zarazem jak ten cytat z wiersza J.i. kraszewskiego, by objąć na nowo i zrozumieć cud macierzyństwa.

dLA CiEBiE, mAmo Gminny Dzień Matki, który tego roku zorganizowano w Mroczeniu, dzięki talentom artystycznym młodzieży z miejscowego Gimnazjum zyskał niezwykłą oprawę. Chwilami zdawało się jakby przed zauroczonymi mamami rozwijano kwiecisty dywan utkany z muzyki, poezji i tańca. Czegóż tam nie było? Nieśmiertelni Bitelsi, rozmarzony Cohen, desperacki Banderas. I wielka polska poezja. Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.

Przygotowany przez Małgorzatę Mikoś i Urszulę Barteczkę hymn na cześć matczynej miłości zabrzmiał w wielu językach i na różne sposoby. W trakcie uroczystości kwiaty i pamiątkowe dyplomy wyróżnionym Mamom (Teresa Górecka, Urszula Janus, Janina Bryza, Teresa Pieles, Halina Bieda) wręczyła p. wójt Gminy Bogumiła Lewandowska‑ ‑Siwek. Życzenia złożyły również przewodnicząca Rady Gminy – Anna Brust oraz – wirtualnie – senator Andżelika Możdżanowska. (es)

9 Jubilaci obchodzący urodziny w lipcu i sierpniu 2013 r. (powyżej 80 lat) 80 lat (ur. 1933 r.) Maria Kubiak– Słupia pod Kępnem Marianna Rzeźniczak– Żurawiniec Anna Tomalik– Słupia pod Kępnem 81 lat (ur. 1932 r.) Stefan Gorgolewski– Donaborów Cecylia Muzaj– Łęka Mroczeńska Teresa Otremba– Joanka Teresa Pietr– Mroczeń Stefania Rau – Baranów 82 lata (ur. 1931 r.) Marian Gruszka– Słupia pod Kępnem Stefan Jamroży – Grębanin Jan Marian Kujawa– Baranów Marianna Nawrot– Mroczeń Anna Szubert – Grębanin 84 lata (ur.1929 r.) Teresa Moś– Donaborów Ludwika Nowak – Feliksów 85 lat (ur. 1928 r.) Maria Agnieszka Graczyk– Baranów Franciszek Sztermer– Baranów Stanisław Wierzbiński – Słupia pod Kępnem 86 lat (ur. 1927 r.) Teresa Kawula– Słupia pod Kępnem Anna Ostrycharczyk – Grębanin Kolonia Pierwsza Idzi Parzonka– Łęka Mroczeńska Leokadia Rak– Łęka Mroczeńska 87 lat (ur. 1926 r.) Regina Durniak– Donaborów Zoia Fronia– Słupia pod Kępnem Bronisława Rybczyńska – Baranów 88 lat (ur. 1925 r.) Stefania Jagieniak– Słupia pod Kępnem Aniela Helena Kwapisz– Mroczeń 89 lat (ur. 1924 r.) Janina Gała– Łęka Mroczeńska 90 lat (ur.1923 r.) Anna Kosińska – Łęka Mroczeńska 91 lat (ur. 1922 r.) Marianna Lenart– Mroczeń Franciszka Rubiszewska– Łęka Mroczeńska 92 lata (ur. 1921 r.) Irena Maria Iwicka– Mroczeń Wacław Kuropka– Grębanin Marianna Szewczyk – Mroczeń

Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska‑Siwek składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe seniorom, którzy swoje święto obchodzą w lipcu i sierpniu. Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronikarz Szkolny

10

Q 14 czerwca 2013 r. uczniowie, rodzice i nauczyciele Gimnazjum w mroczeniu obchodzili 5‑tą rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła ii.

ŚWIĘTO MROCZEŃSKIEGO GIMNAZJUM Obchody rozpoczęła msza św. w kaplicy pw. Świętego Stanisława Biskupa koncelebrowana przez J.E.Ks. bpa T. Wilskiego oraz ks. M.

Gimnazjum weszło do wielkiej dziś rodziny szkół noszących imię Jana Pawła II. Organizuje obchody dni papieskich, konkursy poezji i Piosenki Religijnej Pokolenia JP2, konkursy wiedzy, wystawy prac, apele i audycje, uczestniczy w zjazdach Rodziny Szkół Jana Pawła II. Ufundowany przez ludzi dobrej woli i przyjaciół szkoły sztandar towarzyszy każdej uroczystości, każdemu ważnemu wydarzeniu. Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska‑Siwek skierowała z kolei słowa w stronę wszystkich gości uroczystości. Podziękowała wszystkim, którzy okazali przychylność, życzliwość oraz wsparcie przy organizacji tej uroczystości. Uczniowie, rodzice i nauczyciele odnowili ślubowanie złożone na sztandar. Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli część artystyczną poświęconą patronowi Janowi Pawłowi II, przygotowaną przez młodzież pod kierunkiem D. Matuszewskiej, p. K. Orszulaka, p. J. Klyty. Wiersze i piosenki rozbrzmiewały na tle dekoracji wykonanych przez uczniów pod okiem p. A. Sitek. Uwieńczeniem występów młodzieży było wspólne odśpiewanie „Abba Ojcze”.

Wysotę, po której młodzież i zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie w obecności pocztów sztandarowych, złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą patrona gimnazjum. Tę część uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie „Barki” – ulubionej pieśni Papieża‑ ‑Polaka. Następnie w sali gimnastycznej odbyła się część oicjalna uroczystości połączona z częścią artystyczną. Dyrektor Szkoły Ewa Bagińska w swoim wystąpieniu przybliżyła wydarzenia, które miały miejsce 5 lat temu – 12 czerwca 2008 r. Podkreśliła, że dokonano wtedy dobrego wyboru. W osobie Papieża młodzież znalazła człowieka, który zachował idealną harmonię między tym, co głosił i tym, co czynił. Wielka spuścizna duchowa, jego nauka i autorytet moralny stały się zwłaszcza dla młodego pokolenia drogowskazem do ubiegania się o pełne i dojrzałe człowieczeństwo. Podjęta decyzja o wyborze patrona przyczyniła się do wzbogacenia życia szkoły.

Q W czwartek 13 czerwca br. z w Bibliotece w mroczeniu, z najmłodszymi czytelnikami spotkał się Tomasz kruczek, pisarz, pedagog, muzyk i animator kultury.

SPOTKANIE W BIBLIOTECE Wielbiciel średniowiecza. Członek grup rekonstrukcyjnych oraz zespołu Cithara Sanctorum, zajmującego się interpretacją wokalno‑ ‑instrumentalną zapomnianych utworów średniowiecza i wczesnego renesansu. Autor książek tłumaczonych m.in. na angielski, czeski i afrykanerski. W spotkaniu wzięły udział dzieci wraz z opiekunami z Przedszkola w Mroczeniu oraz z Przedszkola w Grębaninie. Podczas spotkania, autor mówił o książkach, które napisał i o tym, dlaczego warto mieć pasje. Przedszkolaki mogły przejrzeć książeczki dla dzieci, a także na chwilę zmienić się w średniowiecznego rycerza. Przy dźwiękach liry wysłuchały opowieści, których autorem był Pan Tomasz. Spotkanie autorskie udało się zorganizować dzięki współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.


Po Godzinach

11

Q na baranowskim orliku pierwsza niedziela lata upłynęła na zabawie i przyjemnościach. A wszystko za sprawą pomysłodawczyń festynu „rodzina na medal” – natalii najdek ze stowarzyszenia nasze dzieci i natalii Waloszczyk ze stowarzyszenia kobiet Ak‑ tywnych Gminy Baranów, które przygotowały projekt współinansowany z dotacji Gminy Baranów. Festyn, w organizację którego włączyły się rady rodziców zespołu szkół w Baranowie, był prezentem z okazji dnia matki, dnia dziecka i dnia ojca. organiza‑ torzy wymagali od uczestników sportowego stroju i dobrego nastroju. Przygotowane atrakcje mogły dosłownie i w przenośni przyprawić o zawrót głowy.

RODZINA NA MEDAL Dmuchane zjeżdżalnie, baseny z kulkami, przejażdżki na kucyku – jak zawsze cieszyły się wielkim powodzeniem. Ogromne zainteresowanie wzbudził pokaz modeli latających. Podobnie jak prezentacja umiejętności psów policyjnych. Nie zabrakło emocji sportowych. Pierwszy pojedynek rozegrali siatkarze – rodzice z dziećmi. Zważywszy na upał, łatwo nie było. Piłkarze UKS „Pionier” z roczników: 2003, 2004 i 2005 rozegrali towarzyskie spotkanie z zawodnikami Akademii Piłkarskiej z Wieruszowa. Ostatnią sportową atrakcją był trening pokazowy piłkarek ręcznych KKS Polonii Kępno, które zaprezentowały…piłkę ręczną plażową! Wszystkie przedszkolne i szkolne dzieci bawiły się pod opieką animatora – Indianina Mirona, który oprócz niewyczerpanych sił, miał jeszcze niewyczerpane pomysły na zabawy. Dla małych uczestników organizatorzy przygotowali kiełbaski, prażoną kukurydzę, watę cukrową, lody i hektolitry napojów. Dorośli również mogli się posilić, wypić kawę i spróbować

Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.

pysznych domowych ciast. Na koniec dnia – na baranowskim niebie pokazała się jeszcze jedna atrakcja – tęcza, dowód na to, że organizatorzy wynegocjowali z Panią Pogodą najkorzystniejsze, z możliwych, warunki. Festyn „Rodzina na medal” zorganizowano na medal! (tim)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


12

Gorący Temat

Q z kierownikiem zespołu Bartoszem malinowskim oraz prezesem klubu Andrzejem stodolskim „kronikarz” rozmawia o wyzwaniach sportowych i organizacyjnych oraz najbliższych planach

Będziemy walczyć Awans do IV ligi to z pewnością ogromny sukces sportowy, ale IV liga to również spore wyzwanie organizacyjne. Poradzicie sobie? Oczywiście. Mamy jeszcze sporo do zrobienia, ale jesteśmy zdeterminowani. No i chcemy się utrzymać. Mamy również nadzieję na pomoc ze strony Gminy. Są też konkretne deklaracje ze strony sponsorów. Ten awans to bodziec do podnoszenia poziomu sportowego i organizacyjnego. Otrzymaliśmy warunkową licencję na grę na swoim stadionie. Musimy wykonać oddzielne wejścia dla kibiców. Postawimy płotek od budynku domu strażaka do wejścia na murawę. Musimy też wyznaczyć osobny sektor dla kibiców gości oraz zamontować plastikowe siedziska na trybunach. Sanitariaty dla kibiców po uzgodnieniu z zarządem OSP udostępnione zostaną w domu strażaka. Postawimy również na boisku boksy dla zawodników rezerwowych. Od dzisiaj trwają prace w szatni. 5 sierpnia nastąpi kolejna wizyta komisji licencyjnej. Piłkarzy „Orła” czeka wspaniała sportowa przygoda. Aby trwała jak najdłużej należy chyba wzmocnić zespół. Jakie są najbliższe plany? Marcin Górecki strzelił 35 goli i został Musimy utrzymać kadrę królem strzelców „okręgówki” i zasilić ją młodzieżowcami. Mamy ich w tej chwili 6. Regulamin mówi, że musi grać dwóch w podstawowym składzie. Szukamy stopera, defensywnego pomocnika i napastnika. Chcemy też zaznaczyć, że trener Mariusz Posadzy zbudował bardzo ciekawy zespół, w którym sporo bramek zdobyli obrońcy. Moś Maciej I Bartosz zdobyli po 4 bramki.

Dużo dały nam wzmocnienia zimowe: Za Damiana Michalskiego wypożyczyliśmy Macieja Sikurzyńskiego z Ostrovii, Filip Grzegorowski, musi wrócić do Ostrowa ale za wróci stamtąd Damian. Zapraszamy wszystkich chętnych piłkarzy, którzy chcą sprawdzić się na IV ligowych boiskach. Kiedy kibice zobaczą w Mroczeniu pierwszy IV ligowy mecz? 10 sierpnia. Już teraz zapraszamy wszystkich. rozmawiał (ems)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.


Sportowe Okruchy

13

Q koszykówka uliczna powoli zdobywa serca amatorów tego sportu. muszą się oni jednak liczyć z kaprysami aury. Trudno mówić o uroku tego sportu, gdy w perspektywie ma się prognozę pogody z deszczem, zimnem i porywistym wiatrem. i taki też od początku do końca wyglądał przeddzień Finału rejonu kaliskiego w streetbalu dziewcząt. Czyż trzeba tłumaczyć jak wyglądały wówczas miny organizatorów tych zawodów? Byliśmy blisko desperackiej decyzji o przełożeniu turnieju. zadecydował optymizm. zaordy‑ nowaliśmy sobie pastylkę cierpliwości i wiary w dobre intencje koszykarskich niebios. W nagrodę środowy poranek uśmiechnął się słońcem. niestety, chyba zwątpienie zatrzymało w domach ekipę z kobylej Góry, która nie informując o powodach, po prostu do Baranowa nie przyjechała. niech żałują, bo dużo stracili. Baranowska impreza miała wspaniałą oprawę. muzyka, dumnie prę‑ żące się w słońcu lagi – narodowa, Wielkopolski, szkolnego związku sportowego, Baranowa, powiatu kępińskiego. na sztucznej murawie zameldowały się nie tylko koszykarki, ale i piłkarze – uczestnicy Finału Wielkopolski Gimnazjów. Ceremonia otwarcia z udziałem odbyła się z udziałem władz samorządowych Ba‑ ranowa. Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska‑siwek uroczystym i jakże znanym hasłem „Finały uważam za otwar‑ te” uruchomiła lawinę emocji, ambicji, porywających akcji, sportowej niepewności, desperackich zagrań, wzruszenia, fantazji i entuzjazmu.

STREETBALL NA ORLIKU W sumie Baranów zobaczył 10 pełnych iskier spotkań. Uroku imprezie dodały niewątpliwie uroda i wdzięk zawodniczek, co na pewno zauważyli kibicujący im piłkarze. Po zaciętej walce oba premiowane awansem miejsca wywalczyły koszykarki z Kępna. W przerwie zmagań sportsmenki oraz ich opiekunowie mieli okazję zapoznać się z wyśmienitymi specjałami z miejscowej piekarni. Ceremonia zamknięcia zawodów zakończona została sesją fotograiczną z udziałem p. wójt i jej zastępcy – Marka Potarzyckiego. Wręczyli oni statuetki ufundowane przez Urząd Gminy w Baranowie oraz dyplomy przygotowane przez SZS Wielkopolska. Każda ekipa biorąca udział w zawodach otrzymała też pamiątkowe koszulki z logo „Wielkopolski Orlik 2013”.

Q 7 czerwca w mikorzynie odbyła się kolejna edycja powiatowych zawodów triatlonowych organizowanych przez komendę Powiatową Policji w kępnie. W tym roku do rywalizacji sportowej przystąpiło osiem szkół gimnazjalnych z całego powiatu kępińskiego. zawody sportowe zakończyły się dużym sukcesem reprezentacji Gimnazjum w mroczeniu. W klasyikacji ogólnej wszystkich startujących szkół zajęliśmy pierwsze miejsce.

POWIATOWE ZAWODY TRIATLONOWE W MIKORZYNIE Największy wkład w ten sukces miała reprezentacja klas pierwszych dziewcząt w składzie: Klaudia Bryza, Weronika Wróbel oraz drugich dziewcząt (Aneta Olek, Agata Gruszka, Magda Kula i Marcelina Biegańska), które zdecydowanie zajęły pierwsze miejsce w swoich rocznikach. Również bardzo dobrze spisała się reprezentacja klas II chłopców(Radosław Saran, Tobiasz Gruszka,

Hubert Bryza, Nikodem Wylęga, Przemek Witek), która zajęła w swojej kategorii miejsce drugie. Również w klasyikacji indywidualnej nasi uczniowie zdobywali indywidualne wyróżnienia. I tak w klasach pierwszych na drugim miejscu zakończyła rywalizację Klaudia Bryza z klasy I a, a trzecie miejsce wywalczył Jakub Dziergwa z klasy Ib. Dziewczęta z naszej szkoły zdominowały

rywalizację w klasach drugich. Zawody wygrała Aneta Olek, a drugie miejsce stało się udziałem Agaty Gruszki z klasy IIb. Bardzo dobra postawa, zaangażowanie i wola walki wszystkich reprezentantów naszego gimnazjum złożyły się na sukces zespołu, który w nagrodę otrzymał sprzęt sportowy dla szkoły. Jerzy Moś

Q Pierwszy dzień Prawdziwego Lata zapukał do serdu‑ szek naszych milusińskich z baranowskiego przed‑ szkola i szkoły. Pięknie się dziatwie ukłonił i zapytał jak można uczcić te chwile? – Lody, lody, kolorowe, waniliowe, owocowe – chórem odpowiedziały dzieci. – Jak spełnić to marzenie? z pomocą pospieszyła ba‑ ranowska irma „kris” renaty kowalczyk.

PIERWSZY DZIEŃ LATA W ciągu trzech godzin dzieciaki obdarowane zostały różnokolorową słodyczą. Mogły przebierać w kolorach i smakach. A na dokładkę sponsor przygotował mrożone napoje. Czy smakowało? Jeśli nie dowierzacie – spójrzcie na zdjęcia. Ten medal ma jednak i drugą stronę. Zdjęcia obejrzą na pewno dzieci z innych szkół. I pięknie poproszą, by Pierwszy Dzień Prawdziwego Lata w przyszłym roku i do nich zawitał. Z irmą „Kris” pod rękę. (es) Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Po Godzinach

14

Q Pogoda, jak co roku dopisała podczas rodzinnego festynu, który odbył się w minioną sobotę (6 lipca) w mariance mroczeńskiej. do organizacji festynu przyłączyły się wszystkie organizacje społeczne marianki mroczeńskiej, z radą sołecką na czele, sołtysem Zenonem Noculakiem, osP i oczywiście z paniami z koła Gospodyń Wiejskich. Przy takim zaangażowaniu mieszkańców wszystko musiało wypalić, nawet pogoda.

TAk siĘ BAWiłA mAriAnkA Przy nowo zmodernizowanej sali i nowym placu zabaw dla dzieci bawili się nie tylko mieszkańcy miejscowości, ale również przyjezdni goście, którzy wiedzą gdzie się można dobrze bawić. I jak zawsze dobrej zabawy nie brakowało. Dzieci pomiędzy konkursami bawiły się na dmuchanych zamkach, z których największy był za sprawą sołtysa dla wszystkich dzieci bezpłatny. Dla dorosłych przygotowano bardziej sportową rywalizację. Jednym z pierwszych poważniejszych konkursów było przerzucanie ogromnej opony na czas. Później mężczyźni mogli wykazać się podczas przeciągania samochodu. Siłowanie na rękę wzbudziło jednak największe zainteresowanie. Konkurs rozpoczęły dzieci, a zaraz po nich do zmagań przystąpili dorośli. Rywalizacja do końca była zaciekła, wygrał niedoceniany wcześniej ze względu na swój dostojny wiek, 71 letni Eugeniusz Maciejewski, który jak się później okazało przed laty był niekwestionowanym mistrzem w różnych konkurencjach. Między konkursami czas umilały największe przeboje Listy Śląskich Szlagierów Radia SUD. Jak co roku oczywiście nie zabrakło tradycyjnego grilla, którego doglądał lokalny mistrz ceremonii. Organizatorzy dla wszystkich bezpłatnie przygotowali na początek kawę i ciasto a trochę później królewskie laczki, jakich nie można zjeść nigdzie indziej. Wieczór zakończyła plenerowa zabawa taneczna. (czech)

Komunikat Wójta Gminy Baranów w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie przy ul. Rynek 21 oraz na stronie internetowej www.baranow.pl w zakładce BIP umieszczone zostały ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów: 1. 2. 3. 4.

1633

Baranów

1634 1635

95 202,00

Przetarg ustny nieograniczony

1636

79 950,00 83 640,00 126 444,00

Dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwa złote 00/100 groszy Siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 Osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100 groszy Sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych czterysta czterdzieści cztery złote 00/100 groszy

Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2013 roku tj. piątek o godz. 1000 w sali 303 w Baranowie przy ul. Rynek 21. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie kwoty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej od każdej pozycji przetargowej, przelewem na rachunek bankowy nr 09 8413 0000 0406 1311 2000 0004 najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2013 roku. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska – Siwek

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.


Na Finiszu. Komunikaty i Ogłoszenia

15

HARMONOGRAM NA DRUGIE PÓŁROCZE 2013 ROKU WYWOZU ODPADÓW STAŁYCH W GMINIE BARANÓW Miesiące Rejon

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Dzień

R-1

12 i 26

9 i 23

13 i 27

11 i 25

8 i 22

13 i 27

II i IV piątek miesiąca

R-2

1 i 15

(III piątek miesiąca za 15.07.2013)

5 i 19

3 i 17

7 i 21

5 i 19

I i III czwartek miesiąca

Segregacja : plastik, papier R-1 i R-2

3

7

4

2

6

4

I środa miesiąca

Segregacja: szkło R-1 i R-2 (1 raz w kwartale)

3

27

-

-

26

-

IV wtorek

R-3

10 i 24

14 i 28

11 i 25

9 i 23

13 i 27

(IV poniedziałek miesiąca za 25.12.2013)

R-4

3 i 17

6 i 20

3 i 17

1 i 15

5 i 19

3 i 17

I i III wtorek miesiąca

1

5

2

7

4

2

I poniedziałek miesiąca

1

26

-

-

25

-

IV poniedziałek

1 i 16

11 i 23

Segregacja : plastik, papier R-3 i R-4 Segregacja: szkło R-3 i R-4 (1 raz w kwartale)

Rejony :

II i IV środa miesiąca

Odpady, w pojemnikach SM-110, należy wystawiać do godziny 7:00. R-1 R-2 R-3 R-4

Mroczeń, Feliksów, Joanka Grębanin, Kol. I i Kol. II, Lipka, Żurawiniec, Justynka, Marianka Mroczeńska, Łęka Mroczeńska Baranów, Murator, Lisiny Słupia, Młynarka, Jankowy, Donaborów

Uwaga! W miesiącu lipcu 2013 roku terminy odbioru odpadów zgodne z poprzednim harmonogramem.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Dział Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, iż od 1 października 2013 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w funduszu alimentacyjnym trwający do 30 września 2014 r. W związku z powyższym informujemy: Od 1 sierpnia br. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie można składać nowe druki dotyczące ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć: • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji • zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2012 • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia; • zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób izycznych, na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym, osiągniętym w roku 2012 dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny • zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2012 r. • kserokopia nakazu płatniczego za 2012 r. • zaświadczenia ze szkoły dla dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 1 listopada 2013 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych trwający do 31 października 2014 r. W związku z powyższym informujemy:

Od 1 września br. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie można składać nowe druki dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada 2013 r. na wnioski złożone wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września br. Natomiast realizacja świadczeń w miesiącu grudniu 2013 r. nastąpi na wnioski złożone wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października 2013 r. do 30 listopada 2013 r. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny; • zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób izycznych, na zasadach określonych w art.27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym, osiągniętym w roku 2012 dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny • zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2012 r. • kserokopia nakazu płatniczego za 2012 r. • zaświadczenia ze szkoły dla dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie oraz zaświadczenie o zamieszkiwaniu tam ucznia.

Wszelkie informacje na temat świadczeń można uzyskać pod numerem telefonu 62 78 10440. Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


16

Reklama

no N OW WOŚĆ 2 013

FABRYKA MEBLI Sylwia i Mariusz Skąpscy 63‑611 mroczeń 52 Tel. 62 78 193 23

Jakość i doświadczenie od 1991 roku

Pełna oferta mebli pod adresem:

www.dobrepolskiemeble.pl Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 10 (10) | maj/czerwiec 2013 r.


Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na: 1/ opakowania szklane, - worki lub pojemniki oznaczone kolorem zielonym. Do tej frakcji zaliczamy w szczególności opakowania ze szkła bezbarwnego, kolorowego oraz stłuczkę szklaną. Opakowania powinny być pozbawione resztek zawartości oraz innych obcych materiałów /kapsli, zakrętek i obrączek na szyjkach/ Do worka zielonego WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY - porcelany i ceramiki, doniczek; - żarówek, świetlówek, lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów; - szkła okularowego; - szkła żaroodpornego; - szkła okiennego, fajansu; - ekranów i lamp telewizyjnych; - opakowań po środkach niebezpiecznych (lekach, środkach ochrony roślin…); - luster, szyb samochodowych.

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności - butelki po napojach alkoholowych - szklane opakowania po kosmetykach

2/ opakowania z tworzyw sztucznych - worki lub pojemniki oznaczone kolorem żółtym Do tej frakcji należą w szczególności : - opakowania z tworzyw sztucznych jednomateriałowe i wielomateriałowe typu TETRA-PAK (opakowania wielomateriałowe), pozbawione resztek zawartości, - wyroby z tworzyw sztucznych (zabawki, urządzane domowe), Do worka żółtego WRZUCAMY NIE WRZUCAMY - puste, odkręcone i zgniecione, butelki - butelek i pojemników z zawartością; plastikowe (np. PET); - butelek po olejach samochodowych; - plastikowe zakrętki; - opakowań po olejach silnikowych, smarach; - puste butelki plastikowe po kosmetykach i - styropianu; środkach czystości; - gumy; - plastikowe opakowania po żywności (np.: po - opakowań po aerozolach; jogurtach, serkach, kefirach, margarynach) - opakowań po środkach chwastobójczych czy owadobójczych; - opakowania po mleku i napojach typu TETRA-PAK - sprzętu AGD. (opakowania wielomateriałowe); - folie i torebki z tworzyw sztucznych; - puszki po napojach, konserwach i drobny złom; - tekstylia. 3/ opakowania z papieru i tektury - worki lub pojemniki oznaczone kolorem niebieskim Do worka niebieskiego WRZUCAMY - gazety, książki, katalogi, zeszyty; - papierowe torby i worki; - papier szkolny, biurowy; - kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania;

NIE WRZUCAMY - tłustego i zabrudzonego papieru (np.: papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu) - papieru faksowego, tapet; - zużyte chusteczki higieniczne, jednorazowe pieluchy i inne środki higieniczne;

4/ Odpady zielone - worki oznaczone kolorem czarnym lub szarym Do worka czarnego lub szarego WRZUCAMY - ściętą trawę; - liście; - drobne odpady ogrodowe jak np.: połamane gałęzie; - kwiaty doniczkowe (wraz z ziemią doniczkową); - obierki, resztki owoców i warzyw: - fusy po kawie, herbacie; - skorupki jajek i łupiny orzechów; - resztki jedzenia pochodzenia roślinnego

NIE WRZUCAMY - resztek mięsa; - kości; - odchodów zwierzęcych; - piasku i sorbentów dla kotów; - zanieczyszczonych trocin po zwierzętach; - popiołu z pieca i z kominka; - papierosów i niedopałków

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 10  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 10  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement