__MAIN_TEXT__

Page 1

      

   

STAROSTA KĘPIŃSKI ul. Kościuszki 5, 63Ͳ600 Kępno ƚĞů͗ϲϮϳϴϮϴϵϬϬ ĨĂdž͗ϲϮϳϴϮϴϵϬϭ ĞͲŵĂŝů͗ƐĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚΛƉŽǁŝĂƚŬĞƉŶŽ͘ƉůOBWIESZCZENIE Starosta Kępiński informuje o możliwości składania wniosków na „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest” w 2017 roku. Do składania wniosków uprawnieni są właściciele nieruchomości z terenu Powiatu Kępińskiego, którzy figurują w Bazie Azbestowej administrowanej przez właściwą Gminę (dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami) i marszałka województwa (dla pozostałych podmiotów) na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Szczegółowe zasady i tryb postępowania dotyczącego przyjmowania i rozpatrywania oraz realizacji wniosków o wykonanie usługi na usuwanie azbestu, a także sposobu finansowania zadania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na jego wykonanie określa Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Kępnie Nr 161.V.2017 z dnia 9 marca 2017 roku, p.n. Regulamin realizacji zadania p.n. „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”. Regulamin realizacji zadania oraz formularz wniosku wraz z kompletem załączników na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest jest dostępny na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz Urzędów Gmin: Kępno, Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica, a także w siedzibie ww. urzędów. Wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 14 sierpnia 2017 roku w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, z której przewiduje się usunięcie wyrobów zawierających azbest. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu Powiatu Kępińskiego oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z up. STAROSTY /-/ Grażyna Jany WICESTAROSTA   Kępno, dnia 13 marca 2017 roku

ǁǁǁ͘ƉŽǁŝĂƚŬĞƉŶŽ͘Ɖů

NOWE STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Baranów nr XXXVIII/202/2017 z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów od 1 kwietnia 2017 roku, obowiązują następujące miesięczne opłaty uwzględniające sposób gospodarowania odpadami i wielkość gospodarstwa domowego. W związku z powyższym od kwietnia 2017 r. zaistniała konieczność ponownego złożenia deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

llość osób w gosp. domowym

Stawka w zł za odpady zbierane w sposób selektywny

Stawka w zł za odpady zbierane w sposób nieselektywny

1

8

20

2

15

38

3

19

51

4

23

63

5

27

78

6

31

93

7

35

108

8

39

123

9

43

138

10

47

153

11

51

168

12

55

183

13

59

198

14

63

213

15

67

228

16

71

243

17

75

258

18

79

273

19

83

288

20 i więcej osób

87

303


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W GMINIE BARANÓW W 2017 roku ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE rejon

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

R-1

13 i 27

10 i 24

10 i 24

R-2

(II czwartek m-ca za 06.01)

3 i 17

R-3

11 i 25

R-4

(II i IV wtorek m-ca za 03.01 i 17.01)

12 i 20

10 i 24

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

(II pon. m-ca za 14.04)

12 i 26

9 i 23

14 i 28

11 i 25

8 i 22

13 i 27

10 i 24

8 i 22

II i IV piątek miesiąca

3 i 17

7 i 21

(II pon. m-ca za 05.05)

(III pon. m-ca za 16.06)

7 i 21

4 i 18

1 i 15

6 i 20

3 i 17

1 i 15

I i III piątek miesiąca

8 i 22

8 i 22

12 i 26

10 i 24

(II pon. m-ca za 14.06)

12 i 26

9 i 23

13 i 27

11 i 25

8 i 22

(I i III środa m-ca za 13.12 i 27.12)

7 i 21

7 i 21

4 i 18

(II i IV wtorek m-ca za 02.05 i 16.05)

6 i 20

4 i 18

(III środa m-ca za 15.08)

5 i 19

3 i 17

7 i 21

5 i 19

10 i 28

8 i 19

9 i 23

2 i 19

12 i 28

1 i 16

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD

GRUDZIEŃ

6 i 20

II i IV środa miesiąca I i III wtorek miesiąca

ODPADY SEGREGOWANE SUCHE (plastik, papier) 18

R-1 i R-2

(III środa m-ca za 04.01)

R-3 I R-4

(III pon. m-ca za 02.01)

16

17

1

1

5

(III środa m-ca za 03.05)

6

6

3

(III pon. m-ca za 01.05)

15

15

13

I środa miesiąca

7

5

2

6

4

(III środa m-ca za 01.11)

(II środa m-ca za 06.12)

5

3

7

4

2

6

4

I poniedziałek miesiąca

ODPADY SEGREGOWANE (szkło) 30

R-1 i R-2

-

28

-

-

(V wtorek m-ca za 23.05)

-

-

22

-

-

28

-

IV wtorek miesiąca

R-3 i R-4

-

27

-

-

22

-

-

28

-

-

27

-

IV poniedziałek miesiąca

ODPADY WIELKOGABARYTOWE R-1

-

-

27

-

-

-

-

-

25

-

-

-

R-2

-

-

28

-

-

-

-

-

26

-

-

-

R-3

-

-

29

-

-

-

-

-

28

-

-

-

R-4

-

-

30

-

-

-

-

29

-

-

-

Odpady należy wstawić w dni odbioru, najpóźniej do godz. 7:00 w miejscu widocznym, umożliwiającym swobodny do nich dojazd lub umożliwić dostęp do altanki śmietnikowej. REJONY: R-1: Mroczeń, Feliksów, Joanka R-2: Grębanin, Kolonie I-II, Lipka, Żurawiniec, Justynka, Marianka Mroczeńska, Łęka Mroczeńska

R-3: Baranów, Murator, Lisiny R-4: Słupia, Donaborów, Jankowy, Młynarka

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej nr 29 - insert  

Kronikarz Ziemi Baranowskiej nr 29 - insert  

Advertisement