Page 1

Nieuwsbrief januari 2014

Voorwoord Beste ouder/verzorger, We zijn in het nieuwe kalenderjaar alweer een tijdje onderweg; de maand januari is alweer bijna voorbij. Dit jaar organiseren we relatief vroeg onze open dag. Dit doen we vanwege het feit dat de potentiele leerlingen uit groep 8 ook al vroeg moeten kiezen welk vervolg ze aan hun schoolloopbaan willen geven. Er wordt weer hard gewerkt aan de voorbereiding ervan. Het is ook mooi om te zien hoe de leerlingen zich daarbij inzetten voor hun eigen school. Zoals u wellicht weet hebben de leerlingen van leerjaar 1 in de afgelopen periode een leerling enquête ingevuld. De respons was meer dan 95 procent en daarmee de uitkomsten representatief. Ik ben blij met het feit dat de leerlingen erg tevreden zijn over onze school. Het cijfer van de algemene tevredenheid was een 8,3. De uitkomsten worden op de dit moment geanalyseerd en we proberen van de uitkomsten te leren zodat we het op alle fronten nog beter kunnen doen. Wij vinden de ervaringen van onze leerlingen maar ook uw ervaringen van groot belang! Ten aanzien van de medezeggenschap wil ik graag het volgende kwijt. Er zijn twee soorten Raden die een rol spelen in de medezeggenschapsstructuur van Piter Jelles. Dit zijn de Raad op schoolniveau en de Medezeggenschapsraad (Mr) op bovenschools niveau. In zowel de Raad als Mr zijn ouders, leerlingen en personeelsleden van Piter Jelles vertegenwoordigd. In 2014 eindigt de zittingstermijn van de leden van de Medezeggenschapsraad (Mr) van OSG Piter Jelles. Binnenkort worden er daarom verkiezingen gehouden. Bij Piter Jelles vinden we het van belang dat iedereen die een rol heeft in de school kan meepraten over de zaken die spelen. Een goede school maken we immers samen. Dit geldt natuurlijk ook voor onze scholengemeenschap als geheel. Wilt u hieraan een actieve bijdrage leveren, dan kunt u zich kandidaat stellen voor de Medezeggenschapsraad! Vindt u medezeggenschap van belang en bent u geïnteresseerd in het Raadslidmaatschap? Dan is dit uw kans om mee te praten en te beslissen over de zaken die spelen bij Piter Jelles. U kunt zich kandidaat stellen tot 28 februari 2014 via e-mail: MR-secretariaat@pj.nl. De

ver-

kiezingsdata zijn op 26 en 27 maart 2014. De uitslag wordt op 28 maart 2014 bekend gemaakt. Tenslotte nog dit: De leefgemeenschap YnSicht vormen wij SAMEN. Met samen bedoel ik hier medewerkers YnSicht, leerlingen maar ook ouders/verzorgers. Wij proberen via onze ouderavonden, mentorgesprekken, enquêtes en voorlichtingsavonden in contact met u te komen en te blijven, over enerzijds uw kind, maar ook over datgene wat er zich binnen onze school afspeelt. Wij vinden dat contact erg belangrijk. Ik blijf u dus uitnodigen om zowel gevraagd als ongevraagd mee te denken over datgene wat u voor uw kind en voor onze school belangrijk vindt. Alleen SAMEN met u zijn wij in staat om het beste voor uw kind te realiseren en dat is immers wat wij samen graag willen. Hartelijke groeten Folkert Bangma, directeur YnSicht FBangma@pj.nl

Inhoud Personele zaken

Pagina 2

Steve Jobs op YnSicht

Pagina 3

Keuze bovenbouw

Pagina 4

Presentatieavonden

Pagina 5

Uit de mediatheek

Pagina 7

Informatie

Pagina 8

1


Informatie

Personele zaken De collega’s W. Idsinga en A. Knol zijn gestaag aan het re-integreren. Dhr. v.d. Wagen is weer volledig aan de slag met zijn lessen. Afdelings-directeur S. de Jong is door een ongeval een aantal weken arbeidsongeschikt. Mw. Y. Sikma is langdurig ziek en mw. A. Soldaat werkt voorlopig halve dagen. Een deel van de vervanging is opgelost met behulp van twee stagiaires. Collega mw. G. Dijkstra was begin januari 25 jaar verbonden aan PJ YnSicht. Na de Voorjaarsvakantie komt een (nu nog onbekend) aantal studenten van het 1e leerjaar van de NHL stagelopen. Daarnaast is er een nieuwe stagiaire van het Friesland College van de opleiding tot Onderwijsassistent. In verband met zwangerschap komt een andere medewerker van de GGD in de school. 2 medewerkers van Buro Saris bieden ondersteuning aan een aantal groepen en individuele leerlingen. Twee/derde van het personeel is gestart met een intensief scholingstraject op het gebied van ICT (social-media, presenteren, Office-onderdelen, toetsing, websites en digitale leerstof).

Open dag zaterdag 1 februari Op zaterdag 1 februari (10.00 – 14.00 uur) is onze Open Dag voor leerlingen van groep 8 en hun ouders en overige belangstellenden. Dat betekent dat het personeel en leerlingen op deze dag hun best zullen doen om een goed beeld neer te zetten van YnSicht. Ook dit jaar hebben veel leerlingen van YnSicht zich opgegeven om een deel van hun vrije zaterdag op te offeren en middels het uitvoeren van diverse activiteiten hun steentje bij te dragen aan het welslagen van deze Open Dag. We hopen natuurlijk weer op een mooie opkomst en aanmelding. Op woensdag 19 februari is er de zogenaamde doemiddag. Dan geven we vanaf 13.30 uur een aantal lessen aan geïnteresseerde groepachters.

Verhoging leeftijdsgrens voor alcohol en tabak Het zal u niet zijn ontgaan dat de rijksoverheid de leeftijdgrens voor verkoop van alcohol en tabak op 18 jaar heeft gesteld. Als u vragen hebt over dit onderwerp, ook over hoe u het thuis kunt aanpakken, dan kunt u klikken op de websites: www.nix18.nl, www.hoepakjijdataan.nl en www.ggdfryslan.nl/veelgestelde-vragen. Deze websites zijn ons doorgegeven door het Platform Nuchtere Fries, een samenwerking van alle Friese gemeenten, GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland, Politie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland en Provincie Fryslân.

2


Informatie

Steve Jobs en Edison op het schoolplein van YnSicht Van lelijk en nietszeggende straatvulling, naar kunstzinnig en opvallend. Twee leerlingen van vmbo-school YnSicht (PIeter Jelles) hebben samen met kunstenaar Roy Schreuder een transformatorhuisje dat op het schoolplein staat, verfraaid. Fenna Palsma en Rianne Hoekstra uit klas 3 van de opleiding Track (Toerisme, Recreatie, Administratie, Commercie en Kunst) namen de graffitispuit ter hand en schilderden de portretten van Steve Jobs en Edison op het trafohuisje. Het thema van de schoolopdracht was ‘oud en nieuw’. Het resultaat mag er zijn.

De examens digitaal YnSicht heeft toestemming om het centraal schriftelijk examen (CSE) digitaal af te nemen. Dat betekent dat alle eindexamenkandidaten de rekentoets, de examens in de algemeen vormende vakken en (gedeeltelijk) het beroepsgerichte vak met behulp van de computer zullen maken. In februari en maart zullen de eindexamenkandidaten oefenen met de digitale examinering, zodat zij voorbereid zijn en weten hoe het maken van een digitaal examen in z’n werk gaat. Eind februari krijgen de leerlingen het rooster voor de rekentoets (de afnameperiode is van 12 maart t/m 25 maart 2014) en eind maart, begin april krijgen de leerlingen het rooster waarop staat wanneer voor hen de examens in de algemeen vormende vakken zijn. Het rooster wat betreft het examen voor het beroepsgerichte vak krijgen de leerlingen van de docent die het betrokken vak geeft. Indien u nog iets weten, vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u altijd contact opnemen via mvierzen@pj.nl

Michel van Vierzen, examensecretaris

3


Informatie

Keuze bovenbouw Aan alle ouders/verzorgers van de 2e klassen. Leerlingen van de 2e klassen staan de komende maanden voor de keuze voor één van de afdelingen in de bovenbouw. Voor sommige leerlingen is het al helemaal duidelijk wat hun keuze zal zijn maar voor anderen is dat nog heel lastig. Kies ik voor:

Food & Care

TRACK

Techniek & Vormgeving

Engineering & Mobiliteit

Techniek en Vormgeving

En als ik voor één van deze afdelingen kies, wat kan ik er dan in mijn vervolgopleiding mee? Woensdagavond 5 februari vindt om 19.00 uur de jaarlijkse informatieavond plaats op YnSicht. De afdelingen zullen zich presenteren en u kunt met uw vragen over de afdelingen terecht. U bent hiervoor met een brief (via uw zoon/dochter) maar ook via het infobulletin van harte uitgenodigd. Mevr. L. Woudstra Decaan PJ Ynsicht lwoudstra@pj.nl

4


Nieuws

Serious Request Leeuwarden In de week voor kerst was Leeuwarden helemaal in de ban van Serious Request. Tal van activiteiten zijn er bedacht en daarmee is er een heel mooi bedrag opgehaald voor het goede doel. Ook Piter Jelles YnSicht heeft verschillende acties, waaronder de kerstmarkt, georganiseerd en hiermee is flink wat geld opgehaald. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage hierin! Hieronder een foto van de leerlingen die de waardecheque naar het glazen huis hebben gebracht.

Presentatieavond 3e klas Food & Care Dinsdagavond, 21 januari, was er door de 3e klas leerlingen van Food & Care een presentatieavond georganiseerd om te laten zien wat ze allemaal doen tijdens de praktijklessen. De belangstelling was groot. Na een kopje koffie of thee gingen we met de bezoekers in 4 groepen uiteen naar de verschillende afdelingen Food, Welness, Welzijn en ICT. Onze groep ging als eerste naar het ICT lokaal. Daar hebben we de presentatie van een groep leerlingen gezien. Op de computers zagen we aan welke opdrachten de leerlingen bij ICT gewerkt hadden, bijvoorbeeld een PowerPoint maken. Na 15 minuten gingen we naar Welzijn. Het groepje dat hier de presentatie verzorgde liet een zelfgemaakt filmpje zien over de verzorging van een baby. Als derde gingen we naar Welness waar een demonstratie haren wassen en handbehandeling te zien was. Hiervoor werden proefpersonen uit de bezoekers groep genomen. Als laatste stond de afdeling Food op het programma. Na een korte inleiding door 2 jongens gingen we met zijn allen de keuken in en zagen hoe de vruchtkoeken gemaakt werden. Natuurlijk mochten we de koeken ook proeven. Heerlijk! De leerlingen hebben de presentaties tijdens de praktijklessen voorbereid. Een presentatie voorbereiden is al knap maar ook nog eens voor een grote groep mensen presenteren is wel erg spannend. Ondanks dat er wat verbeterpuntjes waren, die we meenemen voor de presentatie volgend jaar, was het een zeer geslaagde avond. Mijn complimenten voor de leerlingen, maar ook voor de praktijkdocenten! Lonneke Klaaskate

5


Nieuws

Presentatieavond 3e klas TRACK Op donderdag 23 januari was er opnieuw de jaarlijkse presentatieavond van de derde klassen van TRACK. De leerlingen van 3tb en 3tk kregen de opdracht om een avond voor hun ouders te organiseren. Alle verschillende onderdelen van de opleiding moesten zij laten zien. De letters van TRACK staan immers voor diverse aspecten binnen deze beroepsopleiding: de T voor toerisme, de R voor recreatie, de A voor administratie, de C voor care, catering en commercie en tenslotte de K voor kunst. Vanaf september hebben de leerlingen hard gewerkt aan de programmaonderdelen zoals het animatieteam, de website en folder voor Holland Tour, de kerstmarkt, de candybar en programma’s als Excel, Word en Photoshop. Daarnaast zijn de leerlingen nog naar de Leeuwarder Courant geweest, om daar het hele digitale productieproces van de krant te bewonderen. Meteen na de kerstvakantie zijn zij gestart met de voorbereiding van de presentatieavond. Een groep van acht leerlingen zou zich gaan bezighouden met het onderdeel voeding – in dit geval een maaltijd bereiden voor de aanwezige ouders – de rest ging zich toespitsen op de andere genoemde onderdelen van TRACK. Donderdag 23 januari was het dan zover. En met dat het moment van de waarheid naderde, werden de leerlingen alsmaar zenuwachtiger. Aan het eind van de middag werden de ouders verwelkomd door hun zoon of dochter. Voorzien van een ‘welkomst-smoothy’ gingen de ouders het restaurant binnen, om daar het portfolio van hun eigen kind te bewonderen. Hier werden de ouders vervolgens getrakteerd op een maaltijd, waarbij gekozen kon worden uit drie soorten stamppot. Tijd om uit te buiken was er niet, want het 2e deel van het programma bestond uit de presentaties van de resterende onderdelen. En hiervoor gingen de beide groepen uiteen naar de bovenverdieping. Hoewel een enkele leerling uiteindelijk ter plekke had besloten om de presentatie in te korten, waren de meeste leerlingen de zenuwen de baas. De ouders hebben via een PowerPoint of een Prezi, ondersteund met werkstukken, een prima indruk gekregen van datgene waar onze leerlingen zich mee bezig houden. Een groot applaus voor ieder was dan ook waar de avond mee werd afgerond. A. Kloetstra

6


Nieuws

Nieuws uit de mediatheek Jonge jury Iedere maand bespreken we een tal boeken die op de lijst van de Jonge jury staan. Maar natuurlijk zijn er in 2012 veel meer boeken uitgekomen die je kunt lezen en waarop je kunt stemmen. Wil je alles weten over de boeken die in aanmerking komen voor de Prijs van de Jonge Jury? Wil je recensies lezen of er misschien zelf één schrijven? Het kan allemaal! Op de site www.jongejury.nl vind je alles over de boeken, de schrijvers, spelletjes die met boeken te maken hebben, strips en nog veel meer. Echt heel leuk om eens rond te struinen. Je kunt je daar eventueel ook aanmelden voor de nieuwsbrief zodat je steeds op de hoogte blijft van jouw favoriete boeken en schrijvers! Elle van de Bogaart – No Deal Na een feestje veroorzaakt Simon van 17 een auto-ongeluk. Omdat hij geen rijbewijs maar wel gedronken heeft en de auto niet van hem is, komt hij ernstig in de problemen. Hoe moet hij alles ooit betalen? En wat als de politie of zijn moeder erachter komt? Winston, de eigenaar van de auto, doet hem een voorstel: als Simon 'iets' voor hem gaat ophalen in Suriname, hoeft hij niets te betalen en houdt hij er zelfs nog een aardig bedragje aan over. Simons moeder mag echter niets te weten komen. Simon moet leugens verzinnen en voelt zich daar niet goed bij. Als hij vertrekt, is dat het begin van een stressvolle reis. Kevin Brooks – iBoy Een iPhone wordt van een flat gegooid en boort zich in het hoofd van de 16-jarige Tom. Hij overleeft het ongeluk, maar een aantal achtergebleven stukjes in zijn hoofd zorgen voor een buitengewoon effect... Hij weet en ziet meer dan hij zich ooit voor kon stellen. Tom heeft ineens superkrachten. En met deze ongelooflijke kracht komt de keuze: wraak nemen op een gewelddadige straatbende die zijn vriendin Lucy terroriseert of zich gedeisd houden? In zijn nieuwe boek onderzoekt Kevin Brooks de macht van internet en stelt hij de straffeloosheid van bendeoorlogen in Londen aan de kaak. Dat levert een bizar verhaal op met in de hoofdrol een moderne superheld: iBoy. Martine Letterie – Hanna’s reis Het is 1942: Joden mogen in Nederland van de Duitsers heel veel dingen niet. Hanna, een Joods meisje van 15 jaar, lapt soms die nieuwe regels aan haar laars. Dat komt door de weddenschappen die ze met Anneke, een nieuwe vriendin, sluit. Daardoor komt ze tot drie keer toe in aanraking met de politie. Zo kan het niet langer: Hanna moet naar een huis voor moeilijk opvoedbare meisjes. Voor drie maanden. Hanna is woedend, maar haar ouders zijn opgelucht. Ze denken dat het in Apeldoorn veiliger is dan bij hen thuis in Amsterdam. Het is echt niet akelig in het tehuis, maar Hanna mist haar familie ontzettend en telt de dagen af dat ze terug naar Amsterdam mag. Ze is vreselijk teleurgesteld als ze toch moet blijven, al is het maar vanwege haar eigen veiligheid. Dan komt het bericht dat de Duitsers - tegen de verwachting in - het tehuis toch gaan ontruimen.

7


Informatie

Belangrijke websites: www.piterjelles.nl De algemene website van Piter Jelles. www.ynsicht.piterjelles.nl De website van Piter Jelles YnSicht. U vindt alle belangrijke informatie over de locatie YnSicht. www.ynwurk.nl De huiswerksite van YnSicht die u informeert over het huiswerk dat door de leerlingen gemaakt moeten worden.

Afwezigheid leerling: Is uw zoon of dochter ziek dan kunt u dit telefonisch doorgeven voor 08.30 uur op 058 - 8801500. Zodra uw zoon of dochter is hersteld, geeft u hem of haar een briefje mee dat hij / zij afgeeft bij ĂŠĂŠn van de onderwijsassistenten.

Lestijden YnSicht 1e uur

08.30 - 09.20 uur

2e uur

09.20 - 10.10 uur

3e uur

10.10 - 11.00 uur

Pauze

11.00 - 11.20 uur

4e uur

11.20 - 12.10 uur

5e uur

12.10 - 13.00 uur

Pauze

13.00 - 13.30 uur

6e uur

13.30 - 14.20 uur

7e uur

14.20 - 15.10 uur

8e uur

15.10 - 16.00 uur

9e uur

16.00 - 16.50 uur

8


Informatie

Belangrijke data februari / maart 2014 1 februari

Vanaf 10.00 Open Dag

3 februari

Praktijk-activiteiten klas 2 gericht op keuze klas 3 Stageweek klas 4 TR/HA ( t/m 14/2)

5 februari

Voorlichtingsavond keuzes klas 3

11 februari

Rapportenvergaderingen onderbouw

17 februari

Praktijk-activiteiten klas 2 gericht op keuze klas 3 Ckv-week klas 3 t/m 20/2 19.30 Voorlichtingsavond schoolreizen Oostenrijk en Parijs

18 februari

Rapportenvergaderingen bovenbouw

19 februari

Doe-middag leerlingen groep 8 basisschool

20 februari

Rapportuitreiking + briefjes oudercontact

22/2 t/m 2/3

Voorjaarsvakantie

3 maart

Briefjes oudercontact retour tot 12.00 Maatschappelijke stage 2d,2e,2f t/m 9 mei

5 maart

Planning oudercontact naar ouders/verzorgers

9 maart

Vertrek Oostenrijk klas 3

10 maart

Vertrek Parijs klas 3 Thuisblijfprogramma leerlingen klas 3 Stageweken 4EM/TV t/m 21/3

17 maart

16.00 uur Last-minute inloop Open Dag

18 maart

Vanaf 15.30 uur oudercontact 10-minuten gesprekken

20 maart

Cultuuravond Piter Jelles

26 maart

19.30 Examenvoorlichting cspe/ce ouders/leerlingen klas 4

Contactgegevens

Colofon

Piter Jelles YnSicht

Mevr. H. de Jong

Prinsessenweg 4

Dhr. P. Gerrits

8931 EG Leeuwarden

Dhr. G. van der Meulen

058 - 8801 500 ynsicht@pj.nl

9

Nieuwsbrief januari 2014  
Nieuwsbrief januari 2014  

De nieuwsbrief van januari

Advertisement