Page 1

Nieuwsbrief februari 2017

In deze nieuwsbrief o.a. Personele zaken

Pagina 4

Info kunstgrasvelden

Pagina 5

Wij zoeken

Pagina 6

YnSicht.tv

Pagina 6

Exameninformatie

Pagina 7

Zomerschool 2017

Pagina 8

Entree opleiding

Pagina 8

Nieuws uit mediatheek Pagina 9+10 1


Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen, De dagen beginnen al te lengen en wie dicht bij school woont kan al in het daglicht naar school toe komen. Dat geeft al een ander ‘lichter’ gevoel! Straks na een week vakantie is het verschil met voor de vakantie vast groot! Open Dag Zaterdag 11 maart mocht YnSicht weer vele leerlingen van de basisschool ontvangen, die mogelijk na de zomervakantie hun schoolcarrière op onze school willen vervolgen. Wij heten ze graag welkom. Het was een gestaag en goed bezochte dag waarin plezier en activiteiten centraal stonden. Kijkt u maar eens op onze website om een indruk te krijgen van deze dag, waarin ook veel leerlingen ons hebben geassisteerd. Zonder hun inbreng zouden we op deze dag lang niet zo veel activiteiten hebben kunnen laten plaats vinden. Heel veel dank gaat naar hen uit. De 3 e jaar leerlingen van SDV hadden zelfs een belangrijke rol in de organisatie en het parkeerbeheer! Dat hebben ze goed gedaan!

Buitenlandreizen Na de vakantie staan de buitenlandreizen gepland naar Parijs en Oostenrijk. Ik wens alle deelnemers, leerlingen en begeleiders een mooie, leerzame, sportieve ne gezellige tijd toe. Mooi om elkaar ook eens op een nadere manier beter te leren kennen dan in het klaslokaal in het vertrouwde Leeuwarden. Wij hopen vooral dat iedereen na deze week weer veilig en heelhuids huiswaarts kan keren. De buitenlandreizen worden begeleid door onze collega’s, waardoor het mogelijk is dat sommige lessen voor de andere klassen uitvallen. Wij doen ons uiterste best om, waar mogelijk, dit op te vangen. Het kan voorkomen dat dit niet voor de volle 100% lukt: daar staat tegenover dat we de 3e jaars leerlingen een onvergetelijke ervaring kunnen meegeven, waar ze jaren later nog met veel plezier op terug kijken. Ik vraag uw begrip hiervoor.

Arts eXpression 24 maart is het zover! Dan staat er weer de Arts eXpression op de agenda. U komt toch ook om de leerlingen van alle scholen van PJ op het podium van de Harmonie te bewonderen? Verleden jaar heeft het optreden van YnSicht zowel de publieks- als de juryprijs in de wacht gesleept. De lat ligt dus hoog voor de deelnemers van dit jaar. Maar eigenlijk gaat het niet om het winnen. Alleen deelnemen is al zo bijzonder. Wie kan er nu zeggen voor meer dan 1000 man

( Vervolg op volgende pagina ) 2


in de Harmonie te hebben opgetreden. Dat maakt alle deelnemers bij voorbaat winnaar. Ik wens alle deelnemers veel plezier bij de ontwikkeling van het optreden, de repetities en vooral bij de grote uitvoering! Kaartjes zijn verkrijgbaar via www.piterjelles.nl/artsexpression.

Spannende tijd voor de 4e jaars Na de vakantie breekt er voor de 4e jaars een periode aan om de allerlaatste puntjes op de i te zetten. De laatste voorbereidingen voor de School Examens. De laatste periode om de cijfers nog te verbeteren om met nog betere cijfers deel te nemen aan het Centraal Examen in mei. Ik wens alle 4e jaars veel energie en wijsheid toe om al dat (leer)werk te kunnen doen om het begeerde diploma in de wacht te kunnen slepen.

Uitslag leerling en ouderenquêtes Wat fijn dat u en uw kind de enquêtes over de tevredenheid hebben ingevuld. Wij zijn op dit moment de scores aan het bekijken om deze vervolgens te kunnen analyseren. Wij zijn zeer benieuwd naar de onderwerpen waarvan u vindt dat we het al goed doen en natuurlijk ook van welke gebieden u vindt dat wij ons nog kunnen verbeteren! In een volgende nieuwsbrief kom ik daar bij u op terug.

Ik kan u verzekeren dat uw mening belangrijk is voor ons, zodat wij ons in een continue proces kunnen verbeteren n.a.v. uw opmerkingen! Dank daarvoor!

Lesuitval Helaas hebben we te maken gehad met meer lesuitval dan wenselijk. Door ziekte van collega’s in combinatie met het opnemen van langer verlof van andere collega’s bleken we niet in staat alle lessen te kunnen vervangen. Dat spijt ons zeer en ik begrijp heel goed dat dit u zorgen baart, ook dat u die heeft over de manier waarop dan sommige lessen vervangen worden. Wij zullen er alles aan doen de lesuitval te verminderen en de manier van opvang onder de aandacht van de collega’s te brengen met de boodschap de inval les zinvol in te vullen! Ik wens iedereen een mooie vakantie toe! J. Riemslag jriemslag@pj.nl

3


Nieuws

Personele zaken 

Mevr. C. van Triest beëindigt haar dienstverband per 17 febr. Zij heeft aangegeven haar carrière buiten het onderwijs te willen voortzetten.

Mevr. A. Planting (Entree opleiding) en mevr. M. van de Linde (pedagogisch medewerkster) zijn met zwangerschapsverlof gegaan. Hun taken worden overgenomen door mevr. S. Braaksma (coach /begeleider Entree) en door Mevr. J. van de Meer (pedagogische medewerkster).

Mevr. D. van de Wal (docent Ned), mevr. Y. Stulp (docent Verzorging) en Mevr. A. Kootstra (docent Ned.) blijven voorlopig nog afwezig!

Mevr. v d Wal is op gezette tijden wel aanwezig op school en zal de schoolse taken weer langzamerhand op zich nemen.

Mevr. S. Papa (docent Ned) en mevr. C. Postma (Ned/Eng) zijn per 9 januari 2017 in tijdelijke dienst aangenomen.

Europees project rond homoseksualiteit & tolerantie Beste ouder(s) en verzorger(s), Piter Jelles is de komende jaren betrokken in een Europees Project rond het thema Homoseksualiteit & Tolerantie. In dit project werken in acht Europese landen scholen en Universiteiten samen. Onderdeel van de samenwerking is onderzoek doen naar tolerantie en het ontwikkelen van lesmateriaal. Meer informatie kunnen jullie vinden op: http://www.homopoly.eu/ We willen jullie graag onderstaande vragenlijst voorleggen. De antwoorden op de vragen zijn geheel gebaseerd op jullie persoonlijke ervaringen en overtuigingen. Er zijn geen foute of goede antwoorden. Daarnaast is het volledig anoniem. Het invullen kost tussen de 5 en 10 minuten. https://odisee.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3V4HtLK5B3DwBcV?NL=&Q_Language=NL Bij voorbaat dank voor jullie medewerking en bijdrage aan dit project! Met vriendelijke groet, Ernesto Lemke en Ralph de Jong, docenten Impulse

4


Nieuws

Ter informatie: kunstgrasvelden Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de resultaten van het onderzoek naar de eventuele gezondheidsrisico's door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat’ bekend gemaakt.

Conclusie: In nauwe afstemming met de Gemeente Leeuwarden zien wij basis van het onderzoek geen enkele reden om per direct maatregelen te nemen. Het RIVM heeft rubbergranulaat onderzocht van 100 sportvelden die representatief zijn voor de kunstgrasvelden in Nederland. Naast deze bemonstering is uitgebreid literatuuronderzoek gedaan.

Uit het onderzoek blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.

In rubbergranulaat zitten verschillende stoffen zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA). Op basis van het onderzoek van de RIVM kan geconcludeerd worden dat de stoffen die in rubbergranulaat zitten, in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij kunnen komen. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar. In de wereldwijd beschikbare literatuur zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Dit verband is in geen enkel internationaal onderzoek aangetoond.

In het verlengde van dit onderzoek adviseert het RIVM wel om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Voor rubbergranulaat zijn er wettelijke normeringen voor industrieel gebruik en consumenten gebruik. De hoeveelheid PAK’s en andere stoffen in het rubbergranulaat voldoen aan de norm voor industrieelgebruik. De norm voor consumentenproducten is echter strenger. Op dit moment doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek naar welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is.

( Vervolg op volgende pagina ) 5


Nieuws Of dit alsnog gevolgen heeft voor de keuze voor een alternatief materiaal in het geval van nieuw aan te leggen velden of bij vervanging van de huidige velden, is een afweging die het college en de gemeenteraad op korte termijn zullen maken. Op de website www.rivm.nl vindt u het complete rapport, achtergrondinformatie over het onderzoek en actuele antwoorden op veel gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

BV-sport Boukje A. Wynia, Management Assistent

Wij zoeken Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers die zich betrokken (willen) voelen, zich graag in willen zetten voor de school van uw zoon/dochter en zich voor twee jaar beschikbaar willen stellen om namens alle ouders in de oudergeleding van de deelraad van YnSicht plaats te nemen. De deelraad vergadert 1x in de zes weken. Enkele weken geleden hebben wij u via de mail benaderd, maar we willen u in dit oudernieuws er toch nog eens op wijzen dat u zich nog tot 3 maart 2017 (24.00 uur) kandidaat kunt stellen. Wilt u eerst nog nadere informatie of wilt u zich vast opgeven? U kunt ons altijd bereiken via onze mail: raadynsicht@pj.nl. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord. De kiescommissie van de deelraad van YnSicht.

YnSicht.tv Tijdens het jaarlijkse kerstontbijt op YnSicht vroegen we de leerlingen van de onderbouw: Hoe vind je het na een half jaar op YnSicht? Check hier de reacties: https://youtu.be/OrQGCA15ta4

6


Nieuws

De examens naderen! De kerstvakantie ligt alweer een tijdje achter ons en de voorjaarsvakantie nadert. Dit is vaak het moment waarop menig leerling en docent zich realiseert dat de examens snel dichterbij komen! Daarom in vogelvlucht nog even de belangrijkste data op een rij: Proefexamens 

14 t/m 16 februari: Afdeling Food en Care

20, 21 maart: Afdeling SDV

Rekentoets 

Tussen 7 maart en 20 maart (Voorlaatste kans 4e jaars)

Tussen 29 mei en 9 juni (Laatste kans 4e jaars)

CSPE (Praktijkexamens) 

Week 14 (week van 3 april): CSPE Track en CSPE SDV

Week 15: CSPE Food & Care

Week 16: CSPE EM

CE (Centrale Examens) B/K

10 t/m 24 mei : 1e tijdvak CE

19 juni: 2e tijdvak CE

Examens vak op hoger niveau (TL) 

15 mei: Maatschappijleer 2 TL

16 mei: Engels TL

18 mei: Economie TL

19 mei: Aardrijkskunde TL

22 mei: Biologie TL

Uitslag: 

14 juni: Uitslag 1e tijdvak

30 juni: Uitslag 2e tijdvak

Diploma-uitreiking: 

Woensdag 5 juli

Vragen die te maken hebben met het examen kunt u stellen aan de examensecretaris: Anneke Soldaat, ASoldaat@pj.nl Tel: 058 8801519

7


Nieuws

Zomerschool 2017 Als de overheid ook in 2017 subsidie toekent, organiseert OSG Piter Jelles in samenwerking met andere scholen wederom een zomerschool. Via de zomerschool kunnen zittenblijvers, die net de overgangsnorm niet hebben gehaald, proberen alsnog aan de overgangseisen te voldoen. De zomerschool vindt plaats van maandag 24 juli tot en met vrijdag 4 augustus 2017.

Rekentoets leerjaar 3 In januari hebben de 3e jaars leerlingen basis-niveau de 2A Rekentoets gemaakt. Leerlingen die deze toets onverhoopt niet hebben kunnen maken, krijgen een nieuwe kans in maart. In juni 2017 gaan alle 3e jaars op voor het Rekentoets 2A en/of 2F. Voor vragen over de Rekentoets kunt u een mail sturen naar Anneke Soldaat: ASoldaat@pj.nl.

Diploma uitreiking Entree opleiding Op woensdag 8 maart hebben 3 leerlingen van de Entree opleiding hun diploma gekregen. In januari hebben Kirsten, Luc en Aisem van de opleiding Xpert/Entree van YnSicht hun examens succesvol afgelegd op het Friesland College. Deze leerlingen hebben bij Expert / Entree een maatwerktraject gevolgd op mbo 1 niveau en zijn met hun mbo 1 diploma toelaatbaar voor een vervolgopleiding op niveau 2. Ze hebben binnen het Entree traject gekozen voor een afronding bij de onderstaande beroepssectoren:

Kirsten Groenewold mbo 1 dienstverlening en zorg

Luc Veldman mbo 1 verkoop/retail

Aisem Mohamed mbo 1 horeca/voeding

Een prachtig resultaat en we zijn trots op het behaalde resultaat van de leerlingen en trots op onze coaches Arie Knol en Astrid Plantinga. Perry Gerrits Afdelingsdirecteur

8


Nieuws

Nieuws uit de mediatheek

Durf jij te wedden dat je 3 boeken leest?! Dat is dit jaar de slogan van De Weddenschap waarvan de 6 e editie eind oktober is begonnen. Het is een laagdrempelige leescampagne waarbij VMBO- leerlingen worden uitgedaagd drie boeken te lezen waarin ze plezier in en interesse voor hebben. Ze hebben hier een half jaar de tijd voor. Wanneer dit lukt krijg, is de missie voltooid en volgt een certificaat. Drie bekende Nederlanders zijn het boegbeeld van deze leescampagne. Voor dit seizoen zijn het: 

Daan Boom, bekend van Streetlab en Maestro,

Soundos el Ahmadi, stand-up comedian en presentatrice

Frank van der Lende, dj van 3FM.

Deze drie bekende BN-ers die de rol van “leescoach” op zich hebben genomen, zullen de lezers stimuleren d.m.v. berichtjes en filmpjes via de mail, de website, facebook en twitter. De leerling/lezer kiest één van de BN-ers als zijn/haar persoonlijke coach. Elke weddenschap is persoonlijk: de leerling/lezer kiest zelf Nederlandstalige boeken uit die het best bij hem of haar past. De “leescoaches” hebben zelf al drie boeken uitgekozen die zij willen gaan lezen. Daan Boom leest Bloedbroeders van Helen Vreeswijk, Boyd was hier van Corien Botman en De jongen in bubbeltjes plas van Phil Earle. De keuze van Soundos el Ahmadi : Vals spel van Mirjam Mous, Moordvrienden van Natasja Tardi en Paradise now van Anouk Saleming. Frank van der Lende zijn keus is gevallen op Haaieneiland van Rob Ruggenberg, Elke dag een druppel gif van Wilma Geldorf en Ik geef je de zon Jandy Nelson. Stel je voor… je bent de kleinste van de klas, je hebt een vreemde vriend (maar toch), je moeder is ziekelijk overbezorgd, je vader is de plaatselijke “afhaalchinees” en je wilt eigenlijk alleen maar skaten, want dat is je talent. Tot je een ongelooflijke ontdekking doet…. Boek van Daan Stanley is net vanuit Suriname in Nederland komen wonen. In september gaat hij een opleiding volgen aan de dansacademie. Hij slentert door de straten en ziet aan de overkant van de straat een scooter staan, de sleutels er nog in. Eén ritje maken kan toch geen kwaad? In de vroege ochtend van 28 juli wordt de Surinaamse Stanley doodgeschoten op de parkeerplaats van een discotheek gevonden. Wie is hier verantwoordelijk voor. Boek van Soundos

9


Nieuws Maarten is elf jaar als de Tweede Wereld uitbreekt. Als nsb-kind is hij het mikpunt van pesterijen. Als zijn oudere broer aan het oostfront vecht, voert Maarten op school zijn kleine oorlog. Dan wordt hij, tot trots van zijn vader, toegelaten tot de z.g.n. �Hitlerschool�. Sinds lange tijd voelt hij zich weer gelukkig, maar dan capituleert Duitsland en breekt voor hem werkelijk de oorlog uit. Jaren later kan hij niet langer zwijgen over zijn verleden. Boek van Frank Leerlingen kunnen mee doen aan dit project door zich aan te melden op www.deweddenschap.nl. Op deze site staat ook uitgebreid de informatie vermeld, o.a. hoe je aan een inlogcode kan komen.

10


Informatie

Belangrijke websites: www.piterjelles.nl De algemene website van Piter Jelles. www.ynsicht.piterjelles.nl De website van Piter Jelles YnSicht. U vindt alle belangrijke informatie over de locatie YnSicht. www.youtube.com/user/ynsichttv Het YouTube-kanaal van YnSicht.TV

Afwezigheid leerling: Is uw zoon of dochter ziek dan kunt u dit telefonisch doorgeven voor 08.30 uur op 058 - 8801500 of via verzuimyns@pj.nl. Zodra uw zoon of dochter is hersteld, geeft u hem of haar een briefje mee dat hij / zij afgeeft bij één van de onderwijsassistenten.

Lestijden YnSicht 1e uur

08.30 - 09.20 uur

2e uur

09.20 - 10.10 uur

Pauze

10.10 - 10.25 uur

3e uur

10.25 - 11.15 uur

4e uur

11.15 - 12.05 uur

Pauze

12.05 - 12.35 uur

5e uur

12.35 - 13.25 uur

6e uur

13.25 - 14.15 uur

Pauze

14.15 - 14.30 uur

7e uur

14.30 - 15.20 uur

8e uur

15.20 - 16.10 uur

11


Informatie

Belangrijke data Maandag 27 februari

Briefjes oudercontact retour voor 12.00 uur

Maandag 27 februari

Informatieavond schoolreis Oostenrijk klas 3 (19.00 uur)

Dinsdag 28 februari

Doe-middag groep 8

Dinsdag 28 februari

Informatieavond schoolreis Parijs klas 3 (19.00 uur)

Maandag 6 maart

Oudercontact klas 1 en 2

Dinsdag 7 maart

Start rekentoets

Zondag 12 maart

Vertrek schoolreis Oostenrijk

Maandag 13 maart

Vertrek schoolreis Parijs + start thuisblijfprogramma

Maandag 13 maart

Start CITO klas 2

Maandag 13 maart

Toetsweek klas 4 SDV

Maandag 13 maart

Start stage klas 4 EM

Donderdag 23 maart

Start MFA-examen SDV

Maandag 27 maart

Start examentraining

Dinsdag 28 maart

Voorlichtingsavond examen + mentoren klas 4

Donderdag 30 maart

Klas 4 portfolio aftekenen bij mentor/coach

Maandag 3 april

Start CSPE SDV/TRACK

Maandag 3 april

Start stage klas 3 TRACK

Dinsdag 4 april

Rapportenvergadering klas 1,3 en 4

Maandag 10 april

Start CSPE Food & Care

Maandag 10 april

Start stage klas 3 Food & Care

Dinsdag 11 april

Rapportenvergadering klas 2

Woensdag 12 april

Rapportuitreiking klas 1, 2, 3 en 4

Vrijdag 14 t/m maandag 17 april Paasweekend Dinsdag 18 april

Start CSPE Techniek & Technologie

Vrijdag 21 april

Laatste lesdag klas 4

Vrijdag 21 april

Resultaten schoolexamen staan vast

Contactgegevens

Colofon

Piter Jelles YnSicht

Dhr. P. Gerrits

Prinsessenweg 4

Dhr. G. van der Meulen

8931 EG Leeuwarden

Mevr. H. Steensma

058 - 8801 500

Mevr. E. Winia

ynsicht@pj.nl

12

Nieuwsbrief februari 17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you