Page 1

Nieuwsbrief februari 2014

Voorwoord Beste ouder/verzorger, De dagen worden langer, als ‘s morgens de eerste bel gaat is het licht. Het is bijna voorjaarsvakantie. Op school hebben de kinderen in de afgelopen periode hard gewerkt. De rapporten zijn uitgedeeld en een groot aantal van u gaat hopelijk in gesprek met mentoren en met docenten. Ik reken op een grote opkomst bij de “10 – minuten gesprekken”. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat u betrokken blijft bij de ontwikkeling van uw kind. Wij hebben uw inbreng nodig om samen met u kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Op woensdag 19 februari was de doemiddag van YnSicht. De opkomst was groot en er waren heel veel positieve reacties. Er waren ook kinderen die de doemiddag niet konden bijwonen. Wij hebben daarom besloten om een extra doemiddag te verzorgen op woensdag 12 maart a.s. van 13.30 uur tot 15.30 uur. In de afgelopen periode is er een tevredenheidsonderzoek geweest onder de leerlingen van het eerste leerjaar. Ik ben zeer verheugd met de uitkomst van dat onderzoek. We kunnen constateren dat de leerlingen tevreden zijn over ons onderwijs en over de veiligheid die we bieden. De leerlingen uit het eerste leerjaar geven ons voor de algemene tevredenheid het rapportcijfer 8.3, voor de veiligheid op school een 8.8. In de komende periode zal er gericht worden gewerkt aan verdere verbetering van alle verschillende aandachtspunten. Ook is de tevredenheid onderzocht van de ouders/verzorgers uit leerjaar 1.Ook hier zien we duidelijk een stijgende lijn ten opzichte van de vorige jaren. Onze communicatie is ten opzichte van vorig jaar met 2 punten verbeterd. We krijgen van u een 8.3 op ons rapport. Wij zijn daar erg blij mee. Alle energie die we hierin hebben gestoken bleef dus niet onopgemerkt. Veel van onze leerlingen uit het derde leerjaar gaan over enkele weken op schoolreis. Voor de leerlingen die niet meegaan is er een thuisblijfprogramma. Het spreekt voor zich dat de reis wordt begeleid door een aantal van de YnSicht docenten. Voor de leerlingen in de andere klassen kan dit betekenen dat er sprake is van roosterwijzigingen of vervanging door een andere docent. Soms kan het leiden tot uitval. Ik vraag op voorhand begrip van u voor die situatie. Het is een beetje improviseren maar de schoolreis is voor veel kinderen een onvergetelijke ervaring. Die ervaring willen wij ze niet onthouden. Namens alle collega’s van YnSicht wens ik al onze kinderen en ook u een hele prettige vakantie.

Hartelijke groeten, Folkert Bangma, directeur YnSicht FBangma@pj.nl

Inhoud Personele zaken

Pagina 2

Arts eXpression

Pagina 5

Voorlichting NS

Pagina 5

Meidenfenijn

Pagina 6

YnSicht.tv

Pagina 7

Diner op school

Pagina 7

Uit de mediatheek

Pagina 8 1


Informatie

Personele zaken Deze maand zijn er geen ontwikkelingen m.b.t. het personeel.

Aan de ouders van de 3e klas: Hoe tevreden bent u over de school? Wij zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen in het onderwijs. Daarom willen wij u, als ouders / verzorgers van de leerling uit klas 3, een vragenlijst voorleggen. Uw mening is voor ons erg belangrijk. Om het u makkelijk te maken hebben we een digitale vragenlijst waarvan het invullen hooguit 10 minuten tijd kost. Op de volgende manier kunt u de vragenlijst bereiken:

1.

Ga naar de website

: www.kwaliteitscholen.nl

2.

Kik op rechtsboven

: inloggen

3.

Code

: pjy

4.

Inlogcode

: leerlingnummer van uw zoon/dochter met de letter V ervoor ( Voorbeeld: V126321 )

5.

Wachtwoord

: geboortedatum van uw zoon/dochter ddmmjjjj

6.

Start

: U kunt nu de vragenlijst invullen. Na afloop verzenden en uitloggen.

U kunt de vragenlijst tot 31 maart invullen. Wij hopen van harte dat u de vragenlijst over uw ervaringen wilt invullen. Een grote respons is nodig om een betrouwbare uitkomst te krijgen. De vragenlijst is anoniem. Wij kunnen alleen zien welke ouders de vragen wel/niet ingevuld hebben. De uitkomst zal in het managementteam besproken worden en hierop zullen wij eventueel actie op ondernemen. Heeft u vragen over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met aklaasklate@pj.nl Bij voorbaat hartelijk dank, Namens de werkgroep kwaliteit van YnSicht, Lonneke Klaaskate

2


Informatie

Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt Passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs is de manier waarop het onderwijs georganiseerd wordt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Door Passend onderwijs hebben meer kinderen een kans om het regulier voortgezet onderwijs te volgen. Kinderen die intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen nog steeds naar het voortgezet speciaal onderwijs. Passend onderwijs is dus geen apart schooltype, maar een nieuwe manier van kijken naar de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van kinderen. Wat verandert er? 1. De zorgplicht Met de invoering van Passend onderwijs krijgen de scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs zorgplicht. Dat betekent, dat de school de aangemelde leerling een passende onderwijsplek moet bieden. Als de school geen passend onderwijs-begeleidingsaanbod kan bieden, dan wordt in overleg met de ouders
een andere school voor voortgezet (speciaal) onderwijs gezocht. In sommige situaties kan de school besluiten om een leerling niet toe te laten, maar de zorgplicht blijft wel van toepassing.

2. Vier arrangementen Als een leerling niet voldoende heeft aan het begeleidingsaanbod van de school, dan kan een arrangement toegekend worden door het Samenwerkingsverband. Het kan hierbij gaan om:

1. Extra begeleiding in de eigen school met behulp van een orthopeda goog of ambulant begeleider 2. Een plek in het OPDC (Ortho-Pedagogisch Didactisch Centrum) van het Samenwerkingsverband; hier kan een traject gevolgd worden als het (tijdelijk) met de leerling niet goed gaat op school (en daar buiten). Het is de bedoeling, dat de leerling na zo’n intensief begeleidingstraject van 3 – 6 maanden, weer verder gaat op de eigen school 3. Symbiose: de leerling volgt een deel van het onderwijs- programma op een reguliere school en een deel op een speciale school 4. Voortgezet speciaal onderwijs: de leerling volgt het gehele onderwijsprogramma op een speciale school

3. Het Ontwikkelingsperspectief Hierin staat vermeld wat de verwachte uitstroombestemming van de leerling is, welke belemmerende en bevorderende factoren er zijn die invloed hebben op het onderwijsproces, en welke begeleiding de leerling krijgt. Scholen stellen een Ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen in het Praktijkonderwijs en voor leerlingen met een arrangement. Bij het opstellen van het Ontwikkelingsperspectief gaat de school in gesprek met de ouders.

3


Informatie 4. Einde leerlinggebonden financiering Met de komst van Passend onderwijs vervalt de rugzakregeling. Heeft uw kind een rugzak cluster 3 of 4, dan blijft die geldig tot de afloop van de indicatie, ook na 1/8/2014. Is er in 2014 een herindicatie afgegeven, dan geldt die eerst voor het cursusjaar 2014-2015.

5. Rechten en plichten van ouders. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Om zicht te krijgen op de begeleidingsmogelijkheden van de school kunnen ouders het Ondersteuningsprofiel van de school raadplegen. Na aanmelding heeft de school zorgplicht. Als het kind extra ondersteuning nodig heeft, zijn ouders verplicht om dit te vermelden bij de aanmelding. Zonder deze informatie kan de school geen inschatting maken óf en hoe er ondersteuning geboden kan worden.

6. De Ondersteuningsplanraad (OPR). In de Ondersteuningsplanraad hebben ouders invloed op het beleid van het Samenwerkingsverband. Van de MR van elke school heeft een ouder/leerling of personeelslid zitting in deze Raad. De scholen van samenwerkingsverband Fryslân-Noard:

Dockinga College

Chr. Mavo De Saad

J.J. Boumanschool

Inspecteur Boelensschool

Burgemeester Walda school

Maritieme Academie Harlingen

Nordwin College

Rsg Simon Vestdijk

Opb Vmbo De Krijtenburg

Gsg ‘t Schylger Jouw voor vmbo

Osg Piter Jelles

Csg Comenius

Csg Ulbe van Houten

Csg Anna Maria van Schurman

Chr. Gymnasium Beyers Naude

Gomarus College

De Wingerd

ZML-School It Twalûk

VSO Leeuwarden

Portalis 4


Nieuws

Arts eXpression De voorbereidingen van de Arts eXpression zijn in volle gang. Aan de hand van het thema ‘Wie is Piter Jelles’ wordt er hard gewerkt aan de beeldende kunst voor dit evenement. Vanaf 18 februari a.s. tot en met 13 maart worden de twee beste werken van alle 11 scholen van Piter Jelles geëxposeerd in Tresoar. De opening van deze tentoonstelling is op 18 februari om 16.00 uur. Jullie zijn allemaal van harte welkom! Uit de tentoongestelde werken kiest de jury de beste 6 die doorgaan naar de finale. Deze worden opgehangen in De Harmonie. Op 20 maart vindt de spetterende podiumavond plaats in De Harmonie in Leeuwarden. Daar laten alle scholen een act zien en worden de uiteindelijke winnaars van de Piter Jelles Cultuurprijzen voor beeldende kunst en podiumkunst bekend gemaakt. Er is een zeer deskundige jury gevonden voor het beoordelen van de kunst en de podiumacts, namelijk:

Elske de Wall, singer-songwriter

Oeds Westerhof, managing director Culturele Hoofdstad 2018

Joke Ket, kunstenares

Onze collegevoorzitter Wiebe Wieling is wederom juryvoorzitter.

De presentatie van de avond is dit jaar in handen van Binne Jansma (deelschoolleider De Dyk) en Terra Sandberg (oud-leerling Piter Jelles). Het belooft weer een mooi spektakel te worden! Meer informatie over de Arts eXpression via: www.piterjelles.nl/artsexpression of via Facebook: artsexpressionpj.

Voorlichting van de NS De afgelopen weken zijn er twee heren van de NS bij alle tweede klassen langs geweest om iets te vertellen over goed gedrag in het openbaar vervoer. De heren zijn al lang werkzaam bij de NS en hebben op de trein het nodige meegemaakt. Ze hadden mooie anekdotes die ze levendig vertelden en je zag dat de leerlingen helemaal in het verhaal op gingen. De heren probeerden duidelijk te maken dat je niet altijd voorop hoeft te lopen om toch medeschuldig te zijn aan iets strafbaars. Ze spraken ook over twee mogelijke strafbladen die je er aan over kunt houden. Eentje bij de politie en eentje in je eigen hoofd; namelijk schuldgevoel! De heren zijn BOA. Dit betekent Buitengewoon Opsporings Ambtenaar. Zij mogen daarom boetes en proces verbalen uitschrijven. Dit mogen ze alleen doen wanneer regels overtreden worden die te maken hebben met overtredingen van regels die gelden op en rond het spoor. Ze vertelden ook over de gevaren van de trein en de gevaren die jongeren soms zelf opzoeken. Bijvoorbeeld onder zakkende spoorbomen doorfietsen of spullen op de rails leggen om te kijken wat er gebeurt als de trein langskomt. De treinen, “soms wel 12 bakken achter elkaar”, wegen tot wel 750 ton. Dat betekent dat als de machinist vol in de remmen gaat, de trein niet meteen stil staat. Dat is pas 600 meter verderop want 600 ton weegt evenveel als 600 bestelauto’s die met een vaart van 140 kilometer per uur rijden. De leerlingen waren onder de indruk van de verhalen van de twee medewerkers van de NS.

5


Informatie

Voorstelling Meidenfenijn De sfeer in de klas is totaal veranderd na het zien van dit toneelstuk’… aldus de mentor van een 4e klas… ….Meiden pesten anders dan jongens. Dat heb ik ervaren als docent en mentor maar ook gelezen in recent Amerikaans onderzoek. Het blijkt dat meiden een heel eigen strijd voeren om hun plaats in de klas te veroveren. Dit doen ze over het algemeen uiterst subtiel, door roddelen, treiteren, negeren, buitensluiten, en door digitale hetzes via de sociale media. In Amerikaans onderzoek wordt deze intimidatie tussen meiden onderling, 'alternatieve agressie' genoemd. Omdat deze vorm van Agressie ook schadelijk blijkt te zijn voor het zelfbeeld van individuele leerlingen en het algemene schoolklimaat wilden we over dit thema een theatervoorstelling maken. We vinden het belangrijk om ‘meidenvenijn’ te benoemen en aan te pakken op school. Het liefst nog voordat de 'steken onder water' worden omgezet in een vechtpartij. Vandaar dat alle klassen uit de onderbouw de voorstelling al hebben gezien. Eind februari spelen we nog voor een aantal derde klassen. Onze ervaringen met de doelgroep, de kennis uit de literatuur en speciale lespakketten over dit thema hebben we omgezet in een Voorstelling. Ik heb vanuit school de mogelijkheid gekregen om samen met cursisten van de opleiding MBO- artiest van het Frieslandcollege deze educatieve voorstelling te maken. Zo heeft de afgelopen twee maanden de voorstelling “Meidenvenijn’ met succes 15 keer gespeeld voor onze leerlingen. In de voorstelling spelen we in het verhaal de verschillende rollen die er zijn in de ‘meiden- Kliek”. Aan het einde van de voorstelling mogen de leerlingen kiezen welk slot ze willen zien, een ROOD einde, het loopt dan niet goed af of een GROEN einde, waarbij de acteurs laten zien dat het niet in een vechtpartij hoeft te eindigen. Tijdens het nagesprek proberen we de leerlingen inzicht te geven in hun eigen rol in de klas en in de (meiden) groepjes. Op deze manier proberen we met behulp van Theater leerlingen dingen te laten ervaren om zo een positieve sfeer te creëren op school. Frederique de Vries (dramadocent/theatermaker)

6


Nieuws

YnSicht.tv YnSicht.tv is de kijk op Piter Jelles YnSicht voor en door leerlingen. Een 'journaal' over bijzondere gebeurtenissen en leerlingen in en om school. Het journaal wordt gemaakt, gefilmd en op Youtube gezet door leerlingen. Natuurlijk is er begeleiding vanuit school, maar het is een vrijwillig traject waar leerlingen zich voor een bepaalde tijd aan verbinden. Zo krijgen ze de kans om te leren over filmen, monteren en de voorbereiding. Ze leren interviews voor te bereiden en de jaarkalender nalopen op zoek naar leuke items etc. Het eerste journaal met daarin de CKV-week en de kerstmarkt is inmiddels te bekijken via de volgende link ( http://youtu.be/bGtctmrGMKc ) of via de QR code aan de linkerzijde.

Diner voor ouders van de ‘’Food Specials’’ Afgelopen woensdag 5 februari werd door de specialisten van de afdeling FOOD een diner georganiseerd voor hun ouders en familie. 23 personen maakten gebruik van de uitnodiging. Het driegangen menu bestond uit:

 Een bonbon van gerookte zalm met een salade van rucola in een crème fraîche dressing.

 Steak parmassan Varkenshaasmedaillons gepaneerd met Parmezaanse kaas in een jasje van ei Tomatensalade Broccoli Pommes pont neuf Gebakken aardappelen

 Sinaasappelbavarois Met gekonfijte schilveters en geserveerd in een bordeaux glas. Het gezelschap eindigde met een kopje koffie en ging voldaan naar huis met een ferm applaus voor de leerlingen van de FOOD klas. Zowel leerlingen als ouders waren een fantastische ervaring rijker. Frans Hoekstra

7


Nieuws

Nieuws uit de mediatheek Ook deze maand vier boeken voor de Jonge Jury. Heb jij de website al bekeken? www.jongejury.nl

Jennifer Brown - Hate list Samen met Nick, haar vriend, legt Valerie (16, ik-figuur) een lijst aan van klasgenoten en leraren waaraan ze een hekel hebben gekregen. Nadat Valerie opnieuw door een van hen is gepest, begint Nick tot haar verbazing op een ochtend op school diverse mensen van die lijst in koelen bloede neer te schieten. Na het bloedbad, waarbij Valerie ook gewond raakt en Nick zichzelf van het leven berooft, begint een uiterst moeizame verwerking van het drama. Valerie heeft het zwaar: ze wordt door velen als medeschuldige gezien, ze houdt eigenlijk nog steeds van Nick en het huwelijk van haar ouders loopt steeds verder op de klippen. Is een normale terugkomst in de samenleving wel mogelijk? De hel die Valerie doorgaat, waarbij ze wordt gedwongen zichzelf af te vragen in hoeverre ze slachtoffer of medeschuldige is, wordt haarscherp beschreven en telkens onderbroken door korte flashbacks van en krantenverslagen over het drama zelf.

Marion van de Coolwijk – Ademnood Bijna was de 16-jarige Moon in zee verdronken. Sinds die tijd heeft ze last van angstaanvallen en hyperventilatie. Bovendien ziet ze tijdens zo'n aanval dingen die in de toekomst echt gebeuren. In een ijssalon ontmoet ze Vince, zoon van de eigenaar. Zijn ouders zijn pas gescheiden en daar heeft hij het moeilijk mee. Afwisselend in de ik-vorm verteld door Moon en door Vince (zijn tekst staat gedrukt op een grijze achtergrond) wordt langzaam duidelijk wat de impact is van de gebeurtenissen op hun leven. De twee raken bevriend en zelfs verliefd. Als Vince met zijn fiets per ongeluk het water inrijdt en vast komt te zitten, kan alleen Moon hem redden. Maar durft ze dat wel met haar eigen angst voor water? Een spannend en goed uitgewerkt boek.

Ineke Kraijo – Kate Het is 1845. De 15-jarige Kate groeit op in een dorpje in Ierland, onder zeer armoedige omstandigheden. Drama na drama maakt ze mee: haar babybroertje sterft net na de bevalling, vervolgens overlijdt haar moeder aan kraamvrouwenkoorts en ten slotte slaat de vreselijke aardappelziekte toe. Haar vader ontvlucht het huis waardoor Kate voor haar broers moet zorgen. Wanneer ze de pacht niet kunnen betalen, wordt hun huisje verbrand en raken ze dakloos. Voor wie van geschiedenis houdt en/of van historische romans is dit een prachtig boek. Het verhaal is behalve gedetailleerd ook realistisch geschreven wat betreft pijn, rouw en ellende. Indringend beschrijft Ineke Kraijo hoe zwaar de Ieren geleden hebben maar ook hoe het patriottisme de boventoon voert. Niets krijgt de Ieren eronder, daarvan getuigt de grote veerkracht van Kate en haar familie.

8


Nieuws Veronica Roth – Inwijding Dit boek speelt zich af in het Chicago van de toekomst. De wereld waarin Beatrice leeft, is opgedeeld in vijf zuilen. Deze staan voor een bepaalde waarde: eerlijkheid, onbaatzuchtigheid, dapperheid, perfectie en intelligentie. Doel van de zuilen - of facties - is dat ieder mens leeft in de groep die het goede naar boven haalt. Op zestienjarige leeftijd doen kinderen een test en kiezen zij in welke factie ze voortaan willen leven. De testuitslag van Beatrice is verbazend en zij kiest voor de onverschrokkenen. Wat volgt is een keiharde inwijding voor Tris, zoals ze dan heet. Ze wil bewijzen dat zij in deze factie hoort en vecht voor haar positie. Ze wordt gepest en bedreigd met haar leven. De sfeer is beklemmend door de starre wijze waarop facties werken en door de snoeiharde inwijding. Ook heeft Tris een geheim dat ze voor iedereen verborgen moet houden. Als de ogenschijnlijk perfecte maatschappij verhardt en tegenstellingen uitgroeien tot een steeds groter conflict, komt Tris erachter dat haar geheim levens kan redden, maar ook haar eigen dood kan betekenen. Een spannend boek dat de lezer aan het denken zet over de samenleving.

9


Informatie

Belangrijke websites: www.piterjelles.nl De algemene website van Piter Jelles. www.ynsicht.piterjelles.nl De website van Piter Jelles YnSicht. U vindt alle belangrijke informatie over de locatie YnSicht. www.ynwurk.nl De huiswerksite van YnSicht die u informeert over het huiswerk dat door de leerlingen gemaakt moeten worden.

Afwezigheid leerling: Is uw zoon of dochter ziek dan kunt u dit telefonisch doorgeven voor 08.30 uur op 058 - 8801500. Zodra uw zoon of dochter is hersteld, geeft u hem of haar een briefje mee dat hij / zij afgeeft bij ĂŠĂŠn van de onderwijsassistenten.

Lestijden YnSicht 1e uur

08.30 - 09.20 uur

2e uur

09.20 - 10.10 uur

3e uur

10.10 - 11.00 uur

Pauze

11.00 - 11.20 uur

4e uur

11.20 - 12.10 uur

5e uur

12.10 - 13.00 uur

Pauze

13.00 - 13.30 uur

6e uur

13.30 - 14.20 uur

7e uur

14.20 - 15.10 uur

8e uur

15.10 - 16.00 uur

9e uur

16.00 - 16.50 uur

10


Informatie

Belangrijke data 22 februari t/m 2 maart

Voorjaarsvakantie

3 maart

Briefjes oudercontact retour tot 12.00 Maatschappelijke stage 2d,2e,2f t/m 9 mei

5 maart

Planning oudercontact naar ouders/verzorgers

9 maart

Vertrek Oostenrijk klas 3

10 maart

Vertrek Parijs klas 3 Thuisblijfprogramma leerlingen klas 3 Stageweken 4EM/TV t/m 21/3

17 maart

16.00 uur Last-minute inloop Open Dag

18 maart

Vanaf 15.30 uur oudercontact 10-minuten gesprekken

20 maart

Cultuuravond Piter Jelles

26 maart

19.30 Examenvoorlichting cspe/ce ouders/leerlingen klas 4

Contactgegevens Piter Jelles YnSicht Prinsessenweg 4 8931 EG Leeuwarden 058 - 8801 500 ynsicht@pj.nl

Colofon Mevr. H. de Jong Dhr. P. Gerrits Dhr. G. van der Meulen

11

Nieuwsbrief februari  
Nieuwsbrief februari  

Nieuwsbrief YnSicht februari

Advertisement