งานอภิบาล

Page 1


ค�ำน�ำ เอกสารฉบับนีเ้ ป็นแผนยุทธศาสตร์ฟน้ื ฟูการประกาศข่าวดีขนึ้ ใหม่ของสังฆมณฑลนครราชสีมาภายใต้ชอื่ แผนอภิบำลสังฆมณฑลนครรำชสีมำ ค.ศ 2018 – 2022 จัดท�าขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย ที่ได้ออกกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 ซึ่ง ในบทที ่ 5 ทีก่ ล่าวถึงเครือ่ งมือและมาตรการเพือ่ ฟืน้ ฟูการประกาศข่าวดีขนึ้ ใหม่ ในข้อ 32 ระบุวา่ “เพือ่ ให้คาทอลิก ทุกคนในทุกระดับ เกิดการรับรู้ เข้าใจ ตระหนักและเชื่อมั่นในกฤษฎีกาแห่งสมัชชาใหญ่นี้อย่างลึกซื้งจนเกิดการ เปลี่ยนแปลงในทัศนคติและพฤติกรรม เป็นการกลับใจอย่างแท้จริง เพื่ออุทิศตนอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยว พร้อม ก้าวออกไปประกาศข่าวดี ดังนั้น พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยต้องจัดให้มีกระบวนการในการเรียนรู้ และการน�ากฤษฎีการลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท�า “แผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการประกาศข่าวดี ขึ้นใหม่” สามารถติดตาม อีกทั้งประเมินผลความก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง” แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022 เป็นแผนระยะ 5 ปี ซึง่ ถือว่าเป็นแผนระยะสัน้ เพราะได้ค�านึงถึงบริบทต่าง ๆ (Contexts) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมาฉบับนีจ้ งึ ต้องพร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นเพือ่ ตอบสนอง ชีน้ า� และเป็นมโนธรรมให้ กับชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีตามบริบทที่เปลี่ยนไป

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022 ฉบับนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 บทดังนี้

บทที ่ 1 บทน�า : กล่าวถึงสังคายนาวาติกนั ที ่ 2 ทีพ่ ระสันตะปาปาผูส้ งู วัยพระองค์หนึง่ คือพระสันตะปาปา ยอห์นที่ 23 พระองค์ทรงท�าสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือ พระองค์ทรงประกาศแผนการของพระองค์ ที่จะให้ จัดประชุมสภาสังคายนาวาติกนั ที ่ 2 เพราะพระองค์ทรงเชือ่ ว่าพระเจ้าทรงก�าลังเคลือ่ นย้ายมนุษยชาติเข้าสูร่ ะบบ ความสัมพันธ์ใหม่ของมนุษย์ พระศาสนจักรต้องการ“การท�าให้ทันสมัย”(aggiorna - mento - updating) ซึ่ง ไม่ใช่เพราะพระศาสนจักรรู้สึกถูกคุกคาม แต่เป็นเพราะความต้องการอันยิ่งใหญ่ที่จะแบ่งปันความชื่นชมยินดีใน พระคริสต์ พระองค์ทรงมุ่งไปที่การฟื้นฟูพระศาสนจักรให้เป็นพระศาสนจักรของการมีส่วนร่วม (Participatory Church) เป็นพระศาสนจักรของพระสงฆ์นกั บวชและคริสตชนฆราวาสทุกคนและนอกจากนัน้ ในบทนีย้ งั ได้กล่าว ถึงเจตนารมณ์ของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ที่ต้องการให้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ บทที่ 2 ก่อนจะมาเป็นสังฆมณฑลนครราชสีมา : เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงการเดินทางมาของบรรดา มิชชันนารี่เพื่อน�าเมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจามาหว่านลงในเนื้อนาบุญแห่งราชอาณาจักรสยาม การสร้างกลุ่ม คริสตชนในภาคอีสาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จนกระทั่งการเกิดกลุ่มคริสตชน บนที่ราบสูงโคราช (สังฆมณฑลนครราชสีมา) ในเวลาต่อมา บทที่ 3 แนวโน้มประเทศไทยในระยะ 20 ปี : เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงผลการวิจัยเชิงอนาคต ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น แนวโน้ ม ด้ า นต่ า ง ๆ อาทิ แนวโน้ ม ด้ า นสั ง คมและโครงสร้ า งประชากร แนวโน้ ม ด้านเศรษฐกิจ แนวโน้มด้านรัฐศาสตร์และสถาบันของประเทศไทย แนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งในการวางแผนและการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติจักต้องค�านึงถึงแนวโน้มเหล่านี้ด้วย บทที่ 4 แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022 : ถือเป็นเป็นหัวใจของเอกสาร ฉบับนี้เพราะเป็นเนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ ภายใต้ช่ือ แผนอภิบาลสังฆมณฑล ~1~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


นครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022 เริม่ ตัง้ แต่วสิ ยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) ค่านิยมร่วม (Core Values) กลยุทธ์ (Strategy) วัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator: KPI) เป้าหมาย (Target) โครงการ (Project) / งาน (Task) / กิจกรรม (Activity) แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022 เป็นแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิด จากความร่วมมือของฆราวาส พระสงฆ์ นักบวชที่ปฏิบัติงานในสังฆมณฑลนครราชสีมาเพราะข้อมูล (Data) และ สารสนเทศ (Information) ที่เป็นสารตั้งต้นในการยกร่างแผนฯ ฉบับนี้ได้มาจากบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นด้วยวิธี การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis : SWOT analysis) โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของวัด (หมู่บ้าน)ทุกแห่งในสังฆมณฑล นครราชสีมาเพื่อน�าข้อมูลสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อดู ความเข้มข้นหนักเบาของแต่ละประเด็น โดยมีกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเป็นแนวทางหลักในการเขียนแผนฯ เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ากัดหลายประการ คณะผู้จัดท�าแผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ฉบับนี้ ตระหนักอยูเ่ สมอว่ายังมีขอ้ บกพร่องและความไม่สมบูรณ์ปรากฏอยูใ่ นแผนฯ นีไ้ ม่มากก็นอ้ ย จึงขอความกรุณาจาก ท่านผูร้ ไู้ ด้ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ เป็นข้อมูลน�ามาปรับปรุงแผนฯ นีใ้ ห้เกิดสมบูรณ์มากขึน้ ยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้แผนนีส้ ามารถ เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ คริสตชนคำทอลิกสังฆมณฑลนครรำชสีมำ มีรำกฐำนอยู่บน พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกำศข่ำวดีใหม่ ใช้หลักธรรมำภิบำล สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีไทย มีใจรักษ์ธรรมชำติ มีวิถีชุมชนวัด เป็นเครื่องมืออภิบำลและเผยแผ่ธรรม สำนสัมพันธ์พี่น้องต่ำงควำมเชื่อ เพื่อสร้ำงพระอำณำจักรของพระเจ้ำ ที่เข้มแข็งมั่นคง ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสืบไป

~2~

คณะกรรมการจัดท�าแผนอภิบาลฯ 1 เมษายน 2018 วันอาทิตย์สมโภชปัสกา

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


สำส์นอภิบำลสังฆมณฑลนครรำชสีมำ การท�าให้พันธกิจแห่งการประกาศพระวรสารของพระศาสนจักรเหมาะสมกับยุคสมัย ถือว่าเป็นความ จ�าเป็นและส�าคัญยิ่งยวด เพราะพระศาสนจักรไม่ได้แพร่ธรรมกับมนุษย์ที่ไร้ตัวตน แต่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในกาลเวลา สถานทีแ่ ละมีวฒ ั นธรรม ดังนัน้ พระศาสนจักรจึงต้องปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคมเพือ่ สารขององค์ พระคริสต์จะเข้าถึงจิตใจและเป็นประโยชน์ตอ่ ชีวติ ของประชาชน พระศาสนจักรในประเทศไทยได้ทา� การสมัชชาใหญ่ ระดับประเทศและส�าเร็จในปี ค.ศ. 2015 การท�าสมัชชาครั้งนี้ถือเป็นสมัชชาใหญ่ครั้งที่หนึ่งของพระศาสนจักร คาทอลิกไทย ในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่” ซึง่ ทางสันตะส�านักได้รบั รองผลของสมัชชา และประกาศเป็นกฤษฎีกาเพื่อให้เป็นทิศทาง แนวทางและพันธกิจที่ชัดเจนของพระศาสนจักรไทยตั้งแต่นี้และ ในระยะเวลาที่ยาวนานต่อไป สังฆมณฑลนครราชสีมาได้ตอบรับกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ครั้งนี้อย่างเต็มที่ ได้จัดท�าแผนอภิบาลและ แพร่ธรรมของสังฆมณฑล ปี ค.ศ. 2018-2022 เป็นแผนส�าหรับ 5 ปี ตามแนวทางของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ การท�า แผนครั้งนี้ใช้เวลาในการเตรียมนานถึง 2 ปี ทั้งนี้เพราะใช้กระบวนการในการท�าไม่เหมือนกับการท�าแผนอภิบาล ของสังฆมณฑลที่แล้วมา ซึ่งเชิญพระสงฆ์และผู้นา� ฆราวาสจากวัดต่างๆ มาประชุมกันและเขียนเป็นแผน เรียกว่า เป็นระบบสั่งการจากบนลงล่าง แต่การท�าแผนครั้งนี้ได้ทา� การศึกษาข้อมูลและสภาพการณ์ของแต่ละวัด แล้วจึง มาสังเคราะห์เป็นแผนรวมของสังฆมณฑล เรียกว่าเป็นระบบจากล่างขึ้นบน จึงท�าให้ต้องใช้เวลานานกว่าการท�า แผนเดิม หลักการส�าคัญที่อยู่เบื้องหลังของการท�าแผนอภิบาลครั้งนี้คือ การมีส่วนร่วมของฆราวาส ซึ่งมิใช่แค่ ผู้น�าเท่านั้นแต่เป็นฆราวาสที่อยู่ที่วัด ใช่วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักการท�าวิจัย ใช้จ�านวนที่น่าจะเป็นตัวแทนของ ประชากรทีท่ า� ให้ขอ้ มูลน่าเชือ่ ถือได้ และจากข้อมูลดิบนีเ้ องทีจ่ ะใช้ตอ่ ไปเมือ่ แผนอภิบาลของสังฆมณฑลประกาศใช้ ขั้นต่อไปแต่ละวัดก็จะต้องไปเขียนแผนของวัด ปรับให้เหมาะสมกับทั้งแผนของสังฆมณฑลและกับความเป็นจริง ของวัด การใช้กระบวนการทางวิชาการมาท�าแผนครั้งนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ตรงประเด็น ขอให้ข้อสังเกตว่า ประเด็นแรกตั้งแต่ก่อนที่สมัชชาใหญ่จะเกิดขึ้น บรรดาพระสังฆราชไทยได้ประกาศ แล้วว่า เราจะใช้วิถีชุมชนวัดเป็นวิธีการในการฟื้นฟูพระศาสนจักร ดังนั้นเรื่องการท�าวิถีชุมชนวัดจึงยังคงเป็นมติ ร่วมกันทัง้ ประเทศทีจ่ ะต้องสนับสนุนและพัฒนาให้กา้ วหน้าสืบไป ประเด็นทีส่ องคือ ผลส�าคัญเด่นชัดจากสมัชชาใหญ่ คือการพัฒนาฆราวาส ฆราวาสซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่สุดของพระศาสนจักรต้องได้รับการพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นและสนับสนุนให้เข้ามามีบทบาทในหลากหลายมิติ เราจึงอยู่ในยุคของการเปลี่ยนถ่ายจาก ระบบพระสงฆ์นักบวชนิยมไปสู่ระบบฆราวาสนิยม เพื่อพระสงฆ์จะได้ทุ่มเทในงานและหน้าที่ของพระสงฆ์อย่าง เต็มที ่ ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสต้องพร้อมที่จะปรับตัว สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากแนวคิดเรือ่ งสิทธิสว่ นบุคคลและการมีเทคโนโลยีการสือ่ สารทีท่ นั สมัยมากขึน้ อาจท�าให้ เราอยู่ในโลกส่วนตัว และอาจละเลยหรือมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นน้อยลง วิถีชีวิตแบบนี้อาจก่อให้เกิดความรู้สึกว่า ฉันไม่เกี่ยวข้องกับวัด ฉันจะไปวัดตามหน้าที่หรือรู้สึกว่าอยากไปก็จะไปเท่านั้น พ่ออยากเตือนล่วงหน้าให้เกิดมี ความรูส้ กึ ว่าเราเป็นส่วนหนึง่ ของวัดของเรา ของชุมชนคริสตชนด้วยกัน เราเป็นเจ้าข้าวเจ้าของวัดของเรา เราเป็น ส่วนหนึง่ ของวัดของสังฆมณฑลด้วย เรามีสว่ นในความรับผิดชอบต่อพระศาสนจักร เราจึงไม่อาจเป็นสมาชิกแบบ เฉยเมยหรือไม่กระตือรือร้นได้ สัตบุรุษทุกคนต้องสังกัดองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในวัด เพื่อเรา จะได้มีสายโยงถึงกันด้วยกิจการขององค์กรเหล่านี้ ~3~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


บั ด นี้ ก ารท� า แผนอภิ บ าลและแพร่ ธ รรมเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ต่ อ ไปคื อ ภาคปฏิ บั ติ แ ละประเมิ น ผล ขอให้แผนที่เราท�าขึ้นมาด้วยความร่วมมือกันนี้จะได้เป็นคู่มือปฏิบัติงานจริง ๆ ผลดีนั้นต้องเกิดขึ้นแน่ ๆ และ สังฆมณฑลนครราชสีมาของเราจะก้าวหน้าไปสู่ความดีงามตามล�าดับ ตามความทุ่มเทที่เราใส่ลงไป ขอพระเจ้าประทานพรให้เราทุกคนมีสขุ สวัสดี ด�าเนินอยูใ่ นหนทางของพระเจ้า ขอพระแม่มารียป์ ระจักษ์ ที่เมืองลูร์ด พิทักษ์ คุ้มครองลูกทุกคนในสังฆมณฑลนครราชสีมา ให้ปลอดภัยทั้งกายและใจเสมอไป

รักในพระคริสตเจ้า (พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์) ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา

~4~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


สำรบัญ เรื่อง ค�าน�า สาส์นอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา สารบัญ บทที่ 1 ความเป็นมา บทที่ 2 ก่อนจะมาเป็นสังฆมณฑลนครราชสีมา ประวัติความเป็นมา การแพร่ธรรมในภาคอีสานและมิสซังลาว การแพร่ธรรมในสังฆมณฑลนครราชสีมา แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสังฆมณฑลนครราชสีมา บทที่ 3 แนวโน้มประเทศไทยในระยะ 20 ปี แนวโน้มด้านสังคมและประชากร แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ แนวโน้มด้านรัฐศาสตร์และสถาบันของประเทศไทย แนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทที่ 4 แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022 แผนที่ยุทธศาสตร์สังฆมณฑลนครราชสีมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมร่วม กลยุทธ์ สรุปโครงการของแต่ละฝ่าย / แผนก บรรณานุกรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก ข้อสรุปจากสมัชชาแขวงสังฆมณฑลนครท่าแร่-หนองแสง ภาคผนวก ข การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ภาคผนวก ค รูปภาพการประชุม คณะกรรมการจัดท�าแผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022 กองบรรณาธิการ

~5~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

หน้า

7 13 13 14 20 29 31 31 35 37 40 43 45 46 46 47 47 48 164 191


บทที่ 1 ควำมเป็นมำ สังคายนาวาติกนั ครัง้ ที ่ 2 นับเป็นสังคายนา “สากล” ครัง้ แรกในความหมายทีแ่ ท้จริง เพราะเป็นครัง้ แรก ที่ พ ระสั ง ฆราชผู ้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม มาจากทั่ ว โลก และหั ว ข้ อ การพิ จ ารณานั้ น กิ น ความครอบคลุ ม ไปจนทั่ ว พระศาสนจักร ทั้งนี้เพราะทุกครั้งที่ผ่านมา ดูเหมือนจะจ�ากัดอยู่แต่เพียงในยุโรปและประเทศตะวันตกเท่านั้น อีกทั้งประเด็นที่ได้รับการพิจารณาก็จ�ากัดอยู่ในแวดวงภายในของพระศาสนจักรในตะวันตกเช่นเดียวกัน จุดมุง่ หมายของการสังคายนาครัง้ นี ้ คือการพิจารณาสภาพการณ์ของโลกปัจจุบนั ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปอย่าง รวดเร็ว มองดู “เครื่องหมายแห่งกาลเวลา” (Signs of Times) และพยายามหาค�าตอบจากจุดยืนทางศาสนาให้ กับสังคมปัจจุบนั โดยเลือกสรรประเด็นเรือ่ งทีเ่ หมาะสมกับยุคสมัยมากทีส่ ดุ มาพิจารณา ซึง่ นับเป็นแนวทางทีแ่ ตก ต่างไปจากสังคายนาครั้งอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ เพราะไม่มีการพิจารณาประณามและ”กล่าวโทษ” ค�าสอนที่ผิด (Heresy) ใด ๆ หากแต่เป็นการริเริ่ม “การเสวนา” (Dialogue) กับแนวคิดและวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากของตน ด้วยใจเปิดกว้างยิ่งขึ้น ในสังคายนาครั้งนี ้ มีพระสังฆราชเข้าร่วม 2,860 องค์ พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ซึ่งเป็นผู้ประกาศให้ มีสังคายนาครั้งนี้และได้ให้มีการเตรียมการก่อนถึงสามปีเศษ ได้เป็นผู้เปิดการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 1962 ซึ่งได้ด�าเนินไปจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 1965 จึงได้ปิดลง โดยพระสันตะปาปาปอลที่ 6 เป็นประธาน (เพราะ พระสันตะปาปายอห์นที ่ 23 ได้ถึงแก่อสัญกรรมในปี 1963 เมื่อสังคายนาได้ด�าเนินมาเพียงภาคเดียว) สังคายนาวาติกันที ่ 2 สิ้นสุดลงพร้อมกับเอกสารส�าคัญ 16 ฉบับ ซึ่งบรรดาพระสังฆราชได้ลงมติด้วยการ ออกเสียงสนับสนุนเป็นเอกฉันท์ ประกอบด้วยพระธรรมนูญ (Constitution) 4 ฉบับ กฤษฎีกา (Decree) 9 ฉบับ และปฏิ ญ ญา (Declaration) 3 ฉบั บ เอกสารเหล่ า นี้ ว ่ า ด้ ว ย พระศาสนจั ก ร การเปิ ด เผยของพระเจ้ า (Revelation) พิธีกรรม พระศาสนจักรในโลกปัจจุบัน พระสังฆราช พระสงฆ์ การเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ การปฏิรปู ชีวติ นักบวช บทบาทการแพร่ธรรมของฆราวาส การประกาศศาสนา พระศาสนจักรตะวันออก เอกภาพ ของนิกายต่าง ๆ ในศาสนาคริสต์ สื่อสารมวลชน การศึกษาเยาวชน ความสัมพันธ์กับศาสนาต่าง ๆ และสุดท้าย คือเสรีภาพในการนับถือศาสนา เป็นที่น่าสังเกตว่า ในการประชุมสังคายนาครั้งนี้ได้มีผู้สังเกตการณ์รับเชิญเข้าร่วมด้วยจ�านวนหนึ่ง ทั้ง ที่เป็นคาทอลิกแต่ไม่ใช่พระสังฆราชและชาวคริสต์นิกายต่างๆ ตลอดจนศาสนิกจากศาสนาอื่น ๆ บุคคลเหล่านี้ ไม่ได้รว่ มสังเกตการณ์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับพระสังฆราชและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง กับสังคายนาครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพราะประเด็นส�าคัญที่สุดประเด็นหนึ่งซึ่งได้รับการพิจารณาและมีการเปลี่ยนแปลง คือเรื่องท่าทีต่อศาสนาอื่น ๆ ซึ่งเดิมทีนั้นเคยมีประกาศไว้ว่า “นอกพระศาสนจักรไม่มีผู้ใดรอดได้” วาติกันที่ 2 ได้ให้ความเข้าใจใหม่ว่า ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามวิถีชีวิตของตนอย่างซื่อสัตย์และจริงจัง เขาผู้นั้นก็สามารถรอดได้ แม้จะไม่เป็นคาทอลิกหรือคริสต์ก็ตาม พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักรในโลกปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นเอกสารที่ส�าคัญที่สุดฉบับหนึ่งของการ สังคายนาครัง้ นี ้ แสดงออกถึงจุดยืนใหม่ ซึง่ เกิดจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ในปัจจุบนั ซึง่ เห็นว่าโลกมนุษย์ ไม่วา่ จะนับถือศาสนาใด ก็มที งั้ คนดีและคนชัว่ หลักศาสนาต่าง ๆ ล้วนสอนให้คนไปสูจ่ ดุ หมายสูงสุดของชีวติ ถ้าหากจะ ยึดหลักการเดิมที่เคยบอกไว้ว่า ใครผู้ใดไม่ได้รับศีลล้างบาปเป็นคริสต์ ผู้นั้นไม่อาจจะรอดได้ ผู้คนนับพัน ๆ ล้าน คนทั้งในปัจจุบันและในอดีตก็คงตกนรกไปหมดสิ้น รวมทั้งชาวคริสต์เองที่เป็นคนบาป คนที่ไปสวรรค์จริง ๆ ก็คง มีไม่กี่คน เรื่องนี้น่าจะแย้งกับหลักค�าสอนที่ว่า พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้ผู้ใดพินาศ ทรงต้องการให้ทุกคนรอด ~7~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


ดังนัน้ พระองค์กค็ งต้องประทานเงือ่ นไขและเครือ่ งมือให้มนุษย์ทกุ คนไปสูค่ วามรอดได้ แนวคิดทางเทวศาสตร์แนว นี้ได้เกิดขึ้นก่อนสังคายนาแล้ว และได้ถูกน�ามาพิจารณาและเห็นชอบในพระธรรมนูญส�าคัญนี้อย่างเป็นทางการ จากการวิเคราะห์สภาวการณ์ของยุคปัจจุบัน สังคายนาถือว่าพระศานสนจักรเองก็อยู่ในสังคมโลก เดียวกันนี้ด้วย จึงไม่ควรถือว่าพระศาสนจักรเป็น “ผู้บริสุทธิ์” ที่อยู่เหนือกาลเวลาและสถานที่ ควรมีความรู้สึก ร่วมกับผู้คนแห่งยุคนี ้ โดย “มองยุคสมัยของเราด้วยความเห็นอกเห็นใจ” นอกนั้น การที่คนยุคนี้ไม่สนใจศาสนา ไม่ได้แปลว่าพวกเขาเป็นคนเลว หากเป็นเพราะสภาวการณ์ทางสังคมเป็นส่วนส�าคัญในการก�าหนดชะตากรรม ของพวกเขา เป็นหน้าที่ของพระศาสนจักรที่จะเข้าใจและหาค�าตอบใหม่ให้กับปัญหาใหม่ของพวกเขา ซึ่งไม่ได้ หมายถึงแต่เฉพาะผู้น�าศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงชาวคริสต์ทุกคนซึ่งต้องแสดงออกถึง “การเป็นพยานด้วยวิถีชีวิต และการเสวนา” ซึ่งหมายความว่า “ชาวคริสต์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับคนเหล่านี้ด้วยความเคารพและรัก ถือว่าตน เป็นสมาชิกร่วมประชาคมเดียวกัน มีส่วนร่วมในวิถีทางวัฒนธรรมและสังคม โดยการคบหาและร่วมงาน ต้องรู้จัก ประเพณีวัฒนธรรมของชาติและศาสนาอื่น ๆ เป็นอย่างดี...” แม้สังคายนาจะยืนยันว่าจะต้องประกาศเรื่องพระคริสต์ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า “การประกาศศาสนา” นั้น ไม่ใช่การ “โฆษณา” ชวนให้เชื่อ ไม่ใช่การบีบบังคับด้วยวิธีการทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ เหมือนกับที่บาง พวกบางกลุ่มเคยท�ากันในบางยุคสมัยและบางแห่ง หากแต่เน้นการด�าเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างและการเสวนา ทั้งนี้เพราะเรื่องศาสนาเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคน และนอกนั้น ชาวคริสต์เชื่อว่าความเชื่อมาจากพระเป็นเจ้า มนุษย์ไม่สามารถ “ให้” ใครได้ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักรหลังสังคายนาวาติกันที่ 2 นี้นับเป็นการปฏิรูปครั้งส�าคัญ ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ ดังกรณีการเปลี่ยนทัศนคติต่อศาสนาอื่น ๆ ที่ได้กล่าวมานี ้ นอกนั้น พระศาสนจักรยอมรับว่าเอกภาพของพระศาสนจักรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีรูปแบบเดียว (Uniformity) ในการ แสดงออกทางศาสนา เช่น พิธกี รรมต่างๆ หากอยูท่ แี่ ก่นความเชือ่ ซึง่ จะต้องกลมกลืนเข้ากับวิถชี วี ติ และวัฒนธรรม ของแต่ละแห่ง ด้วยเหตุนจี้ งึ ไม่มคี วามจ�าเป็นทีจ่ ะต้องก�าหนดให้ใช้ภาษาลาติน ดนตรีตะวันตกและรูปแบบพิธกี รรม อืน่ ๆ ให้เหมือนกันหมดทัว่ โลก เรือ่ งนีไ้ ด้มกี ารน�าไปปฏิบตั ทิ นั ทีหลังสังคายนา ดังกรณีของเมืองไทย ก็ใช้ภาษาไทย และดนตรีไทย และปรับรูปแบบบางอย่างให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยมากขึ้น ซึ่งก็เกิดปฏิกิริยาทั้งจากฝ่ายอนุรักษ์ คาทอลิกและจากคนไทยบางกลุม่ ซึง่ ไม่เห็นด้วยกับการปลีย่ นแปลงนี ้ อันเป็นปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ ในทุกประเทศ ไม่ใช่ แต่ฆราวาส แต่รวมถึงพระสงฆ์คาทอลิกเองจ�านวนไม่น้อยที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทันที นอกจากพิธกี รรม ยังมีการปรับรูปแบบการบริหารในโครงสร้างทัง้ ระดับบนและล่าง โดยพระสันตะปาปา ได้ให้พระสังฆราชมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินเรื่องต่าง ๆ ร่วมกับพระสันตะปาปามากยิ่งขึ้น ถือว่า พระสันตะปาปาคือหัวหน้าของสมัชชาพระสังฆราช (College of the Bishops) ประหนึ่งศีรษะซึ่งจะคิดท�า อะไรโดยเป็นอิสระจากส่วนอื่น ๆ ของร่างกายไม่ได้ ในท�านองเดียวกัน พระสังฆราชในแต่ละประเทศรวมกัน เป็นสภาพระสังฆราช โดยมีประธานซึ่งท�าหน้าที่ร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ (Bishops’ Conference) พระสังฆราชใน แต่ละสังฆมณฑลก็ต้องกระท�าเช่นเดียวกัน คือ ร่วมกับสภาสงฆ์ในการบริหารงานและตัดสินเรื่องต่าง ๆ พระสงฆ์ ก็ต้องร่วมกับสภาสังฆราชหรือสภาวัดในท�านองเดียวกัน แม้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้จะไม่ใช่การปฏิวัติที่น�า ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในพระศาสนจักร แต่ก็เป็นก้าวส�าคัญที่ท�าให้สมาชิกของพระศาสนจักร ไม่ว่าระดับใด มีส่วนร่วมในความเป็นไปของพระศาสนจักรนี้มากยิ่งขึ้น ส�าหรับผู้น�าทางศาสนาหลายคน การปฏิรูปโครงสร้าง นี้เท่ากับเป็นการลดทอนอ�านาจลงไป ซึ่งท�าความล�าบากใจให้ไม่น้อย ดังเช่นกรณีของสภาวัดที่เข้าไปร่วมงานกับ ฝ่ายพระสงฆ์เจ้าอาวาส ไม่ได้เกิดความร่วมมือกันทีส่ ร้างสรรค์เสมอไป กลับท�าให้เกิดความขัดแย้งมากยิง่ ขึน้ และ ดูเหมือนว่าบทบาทของฆราวาสซึง่ ได้รบั การยอมรับในสังคายนาและระยะหลังการประชุม ไม่ได้พฒ ั นาขึน้ มาอย่าง ต่อเนือ่ ง แต่กลับซบเซาไปในทีส่ ดุ ยังเหลืออยูบ่ า้ งก็แต่เพียงรูปแบบเท่านัน้ ซึง่ ก็ดเู หมือนจะเป็นเช่นนีก้ บั เรือ่ งอืน่ ๆ ที่ได้รับการปฏิรูปจากสังคายนา ~8~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


ความจริง แม้วา่ สังคายนาจะเปิดโอกาสให้อย่างมากมายก็ตาม แต่กย็ งั ประกาศย�า้ หลักความเชือ่ ทีว่ า่ แหล่ง ทีม่ าของสัจธรรมทีพ่ ระเจ้าทรงเปิดเผย ไม่ได้อยูท่ พี่ ระคัมภีรไ์ บเบิลเท่านัน้ แต่อยูท่ ปี่ ระเพณีของพระศาสนจักรด้วย ซึง่ ก็หมายความว่าหลักค�าสอนทีไ่ ด้รบั การประกาศจากพระศาสนจักรก็เป็นสัจธรรมทีม่ าจากพระเจ้าเช่นเดียวกับ พระคัมภีร์ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเปิดเผยใหม่ของพระเจ้า หากแต่เป็นการ “ตีความ” เรื่องที่พระเยซู ได้ทรงเปิดเผยนั้นให้ปรากฏชัดแจ้งยิ่งขึ้นเพื่อสื่อ “สาร” (Message) แห่งความรอดอันเดียวกันให้เข้าถึงมนุษย์ การประกาศย�้าเรื่องนี้ก็เท่ากับย�้าสิทธิอ�านาจ (Authority) ของฝ่ายผู้น�าศาสนา และสถานภาพในการเป็นผู้แทน ของพระเจ้าให้หนักแน่นมั่นคง การปรับโครงสร้างไม่กระทบกระเทือนต่อหลักความเชื่อนี้ อย่างไรก็ดี ก็ได้เกิด ปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมาไม่น้อย ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความพยายามปรับหลักค�าสอนทางศาสนาเข้ากับสภาพที่เป็นจริงของแต่ละ ท้องถิน่ เกณฑ์ในการวัด “ความเหมาะสม” ตลอดจน “ความถูกต้อง” แตกต่างกันไป นับแต่ “ค�าสอนดัช” (Dutch Catechism) จนถึง “เทวศาสตร์แห่งการปลดปล่อย” (Theology of Liberation) ซึ่งอยู่ในแวดวงที่ชาวคริสต์ เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ หรือการปรับตัวทางพิธกี รรมและหลักค�าสอนในประเทศทีช่ าวคริสต์เป็นคนส่วนน้อย เช่น ในอาฟริกาและเอเชีย ทั้งนี้เพราะสังคายนาวาติกันที ่ 2 ได้ให้ไว้แต่เพียงหลักการใหญ่ เมื่อถึงรายละเอียด ก็ ขึน้ อยูก่ บั ฝ่ายปกครองทางศาสนาของแต่ละประเทศจะพิจารณาให้เป็นไปตามความเหมาะสม ซึง่ นอกจากจะเป็น ปัญหาภายในพระศาสนจักรเองแล้ว ยังเกิดความขัดแย้งกับคนในท้องถิ่น ซึ่งไม่เห็นด้วยกับวิธีการหรือแม้กระทั่ง กระบวนการทั้งหมดของการปรับตัวนี ้ บางฝ่ายเห็นว่าเป็นการ “เหมาเอา” ของคนอื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะ เป็นการตีความหลักธรรมของศาสนาอื่น หรือการน�าเอารูปแบบพิธีกรรมบางอย่างมาปรับใช้ในศาสนาคริสต์เอง ปัญหาต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ตลอดมาในประวัตศิ าสตร์ศาสนา ไม่วา่ ศาสนาใด ศาสนาคริสต์เอง แม้จะก�าเนิดมาในเอเชีย แต่เติบโตขึ้นมาในยุโรป รับเอาประเพณีวัฒนธรรมของตะวันตกเกือบทั้งหมด ไม่เว้น ความรู้สึกเหนือกว่าผู้อื่น ย่อมเป็นการยากที่จะเปลี่ยนความรู้สึกและความเชื่อดังกล่าวซึ่งสืบทอดกันมาเป็น เวลานับพันปีในเวลาอันสั้น การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องใหม่ในประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ แต่ครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ เพราะไม่ใช่ความคิดของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นมติของ สภาสังคายนาสากล ซึ่งให้ความชอบธรรมต่อความคิดริเริ่มต่าง ๆ ซึ่งยังต้องการเวลาเพื่อให้ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้รับการไตร่ตรองและพัฒนาออกมาเป็นหลักการอันเป็นที่ยอมรับ กระบวนการดังกล่าวก�าลังด�าเนินอยู่ทั่วโลก ในขณะนี ้ (เสรี พงศ์พิศ, 2529) สภาสังคายนาวาติกนั ครัง้ ที ่ 2 (1962-1965) เป็นช่วงเวลาหนึง่ ทีส่ า� คัญมากในประวัตศิ าสตร์พระศาสนจักร ของเราเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงขั้นตอนส�าคัญของการพัฒนาพระศาสนจักร เพราะเป็นช่วงที่พระศาสนจักร ได้พิจารณาจุดที่ตนเองเป็นอยู่และจุดที่โลกเป็นอยู่ พร้อมกับแสวงหาแนวทางลดความแตกต่างระหว่างกัน สภาสังคายนาฯ ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทันทีทนั ใด แต่ระยะเวลาหลายปีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง มากมายในโลก ทั้งยังมีการศึกษาในหมู่ผู้น�าพระศาสนจักร และนักเทววิทยา น�าเราทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาอันส�าคัญยิ่งนี้ แม้ว่าพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 (1958-1963) จะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มสภาสังคายนาวาติกัน ครัง้ ที ่ 2 การเตรียมพร้อมส�าหรับการประชุมนีก้ ใ็ ช้เวลาปรึกษาหารือกันหลายปี แต่พระสันตะปาปายอห์นที ่ 23 ซึง่ เป็นนักศึกษาคนหนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระศาสนจักร พร้อมด้วยประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับความชื่นชม ยินดีและความล�าบากในโลก เป็นผู้น�าเอาทัศนคติเรื่องการเปิดรับอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์เข้ามานี่เอง ท�าให้ สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เป็นรูปร่างขึ้นได้อย่างมาก และแน่นอนว่าด้วย ความน่าเชื่อถือของผู้สืบต�าแหน่ง จากพระองค์คือ พระสันตะปาปาปอลที่ 6 (1963-1978) สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 จึงเดินหน้าต่อไป หลังการสิ้นพระชนม์ของพระ สันตะปาปายอห์นที ่ 23 ~9~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


ความคิดหลักในการประชุมสภานี้คือ “aggiornamento” ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษรว่า “getting up to today” คือ “ลุกขึ้นสู่ปัจจุบัน” พระศาสนจักรก�าลังถูกกระตุ้นให้ “ทันสมัย” ในค�าปราศรัยเปิดประชุม สภาพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ทรงยืนยันว่า พระศาสนจักรปรารถนา “กำรรักษำด้วยควำมเมตตำกรุณำ มำกกว่ำกำรลงโทษอย่ำงรุนแรง” และ ทรงเสริมว่าพระศาสนจักรต้องแสดงตัวเองเป็นดั่ง “คุณแม่ที่น่ารักของ ทุกคน อ่อนโยน อดทน เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา และความดีต่อพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันที่ถูกแยกออกไปจาก พระศาสนจักร” ต้องไม่มีการประณาม การสาปแช่ง (คู่มือส�าหรับสังคายนาวาติกันที่ 2, 2013) สภาสังคายนาวาติกันครั้งที ่ 2 เป็นการประชุมหนึ่ง ชั่วขณะหนึ่งในชีวิตของพระศาสนจักรที่เต็มไปด้วย พระหรรษทาน พระสันตะปาปาผู้สูงวัยพระองค์หนึ่ง ยอห์นที่ 23 ทรงท�าสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือ พระองค์ ทรงประกาศแผนการของพระองค์ ที่จะให้จัดประชุมสภาฯ พระองค์ทรงท�าให้ทุกคนประหลาดใจ อีกครั้งด้วย ค�าปราศรัยเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 1962 ที่นั่นพระองค์แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างเปิดเผยกับเหล่า “ประกาศกแห่งความหม่นหมอง” ทีอ่ ยูร่ อบ ๆ พระองค์ เพราะพวกเขามองเห็นแต่ “การโกหกและความหายนะ” ในโลกสมัยใหม่ แต่พระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ทรงเชื่อว่าพระเจ้าทรงก�าลังเคลื่อนย้ายมนุษยชาติเข้าสู่ระบบ ความสัมพันธ์ใหม่ของมนุษย์ พระศาสนจักรต้องการ “การท�าให้ทันสมัย”(aggiorna- mento - updating) ซึ่งไม่ใช่เพราะพระศาสนจักรรู้สึกถูกคุกคาม แต่เป็นเพราะความต้องการอันยิ่งใหญ่ที่จะแบ่งปันความชื่นชมยินดี ในพระคริสต์ พระองค์ทรงมุ่งไปที่การฟื้นฟูพระศาสนจักร ด้วยถ้อยค�าาที่ไพเราะว่า “ตอนนี้เป็นเพียงรุ่งอรุณ” คนส่วนมากแทบจะไม่ได้อา่ นข้อความใดจากเอกสารทีอ่ อกโดยสภาสังคายนาวาติกนั ที ่ 2 แต่ชาวคาทอลิก ทุกคนในปัจจุบันก็ได้รับผลจากการเปลื่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระศาสนจักร สภาสังคายนาวาติกันครั้งที ่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของฆราวาสในงานของพระศาสนจักร ฆราวาสปัจจุบนั ได้รบั การยอมรับในลักษณะทีเ่ หนือกว่าสิง่ ใด ๆ ในอดีต “ทุกสิง่ ทีไ่ ด้ถกู กล่าวถึงเกีย่ วกับประชากร ของพระเจ้า ก็เจาะจงที่จะบอกกับทั้งฆราวาส นักบวชและพระสงฆ์เหมือน ๆ กัน” ดังนั้น ฆราวาสจึงไม่ได้ เป็นเพียงส่วนที่ถูกละเลย (99.99 %) ไว้ท่ีหลังพระสันตะปาปา พระสังฆราช และ นักบวช “ลักษณะทางโลก เป็นสิ่งที่เหมาะกับและพิเศษส�าหรับฆราวาส” และพวกเขา “แสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าโดยการมี ส่วนร่วมกับกิจการทางโลก” “มีศักดิ์ศรีแห่งสมาชิกอันเกิดจากการเกิดใหม่ของพวกเขาในพระคริสต์เหมือนกัน พระหรรษทานในฐานะบุตรชายและบุตรสาวเหมือนกัน กระแสเรียกสู่ความสมบูรณ์เหมือนกัน” ฆราวาสชาย และหญิงได้รับมอบหมายงานธรรมทูตของพวกเขาจากองค์พระผู้ เป็นเจ้าเองโดยทางศีลล้างบาปและศีลก�าาลัง ดังนัน้ พวกเขาจึงเป็นส่วนหนึง่ ของงานธรรมทูตของพระศาสนจักร พวกเขาไม่ได้เป็นเพียง “ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ชว่ ย” เป็นเรื่องธรรมดาที่จะพบฆราวาสมีส่วนในพิธีมิสซาในฐานะศาสนบริกรศีลมหาสนิท (Eucharistic ministers) รวมทั้งศาสนบริกรในพิธีกรรมอื่น ๆ เช่น ผู้บริการที่นั่ง ผู้ต้อนรับ ผู้อ่านพระคัมภีร์ และศาสนบริกร ด้านดนตรี เป็นสิ่งสะกิดใจ ให้คิดถึงความหลากหลายของประเภทงานในพระศาสนจักรที ่ คนธรรมดาช่วยท�าได้ บางคนก็ชว่ ยเหลือในฐานะครูคา� สอนหรือศาสนบริกร เยาวชนอืน่ ๆ เช่น จิตตาภิบาลประจ�าโรงพยาบาล ศาสนบริกรเพื่อผู้สูญเสียคนใกล้ชิด ผู้บริหารโบสถ์ซึ่งไม่มีพระสงฆ์ และผู้ท�างานช่วยเหลือคนด้อยโอกาส หลังการมีสว่ นร่วมของฆราวาสในศาสนบริการอย่างกว้างขวางเช่นนีค้ อื ความเป็นจริงทีว่ า่ ชาวคาทอลิก จ�านวนมากขึ้นก�าลังยอมรับกระแสเรียกอันเนื่องจากศีลล้างบาปของพวกเขามาสู่ศาสนบริการ หรือการท�า ~ 10 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


ประโยชน์ให้กับพระศาสนจักรและอันที่จริงให้กับสังคมทั่วไป ในเวลาเดียวกันกับทีบ่ ทบาทของสถาบันฆราวาสก�าลังเติบโตเราก็กา� ลังประสบกับการลดลงของจ�านวน ศาสนบริกรผู้รับศีลบวช พระจิตเจ้าก�าลังน�าเราไปสู่แบบอย่างของพระศาสนจักรที่รวมทุกสิ่งมากขึ้นอย่างชัดเจน จากการที่เราได้เห็นความต้องการทั้งฆราวาสและศาสนบริกรผู้ได้รับศีลบวชมาช่วยกันท�างานของพระศาสนจักร ให้สมบูรณ์ จากเดิมที่พระศาสนจักรมีการบริหารแบบรวมศูนย์ (Centralization) ที่บทบาทในการขับเคลื่อน พระศาสนจักรวางอยู่บนบ่าของศาสนบริกรผู้ได้รับศีลบวชซึ่งละเลยบทบาทฆราวาสซึ่งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของ พระศาสนจักร แม้แต่แผนอภิบาลซึง่ เป็นแผนทีต่ อ้ งการให้สง่ ผลต่อคริสตชนทุกระดับโดยเฉพาะคริสตชนฆราวาส ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของพระศาสนจักร แต่ในอดีตที่ผ่านมาแผนอภิบาลส่วนมากแทบทั้งหมดถูกก�าหนดโดย พระสงฆ์นักบวช ซึ่งฆราวาสไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างที่ควรจะเป็น ท�าให้แผนอภิบาลนั้น ไม่ตอบโจทย์ปัญหา ที่มีอยู่จริง ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะ “เกาไม่ถูกที่คัน” อย่างไรก็ตามตั้งแต่สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 เป็นต้น มา พระศาสนจักรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารใหม่ที่เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory management) โดยเชื้อเชิญให้ฆราวาสเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ท�าให้พระศาสนจักรเป็นพระศาสนจักรของการ มีส่วนร่วม (Participatory Church) ของทุกคน ทุกฐานันดร เป็นพระศาสนจักรที่มีชีวิตชีวาเพราะทุกคนได้มี บทบาทและออกแรงเพื่อขับเคลื่อนพระศาสนจักรให้ก้าวเดินต่อไป เพื่อเดินหน้าพระศาสนจักรให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มีความจ�าเป็นอยู่เองที่ฆราวาสและ ศาสนบริกรผู้ได้รับศีลบวชจะต้องมาร่วมมือกันในทุกกระบวนการ ประการแรกคือจะต้องมาร่วมกันคิดวางแผน (Plan) เพื่อก�าหนดเป้าหมาย วิธีการและการใช้ทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด ประสิทธิผล ประการต่อมาคือ ร่วมกันน�าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ (Do) แผนไม่ว่าจะถูกวางไว้ดีขนาดไหนหากไม่ได้ ถูกน�าไปสู่การปฏิบัติก็ย่อมจะไม่เกิดประโยขน์อันใด จึงเป็นหน้าที่ร่วมกันของฆราวาสและศาสนบริกรที่ได้รับ ศีลบวชจะต้องน�าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ประการที่สาม คือ ร่วมกันติดตามและประเมินผล (Check) เพื่อจะได้ทราบว่าระหว่างที่น�าแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นประสบความส�าเร็จหรือมีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงหรือไม่ ถ้าท�าขัน้ ตอนนีอ้ ย่างเป็นระบบก็จะได้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback) ในกรณีทปี่ ฏิบตั แิ ล้วเกิดผลดีตามแผนทีว่ างไว้ ก็ให้กา� หนดเป็นมาตรฐาน (Standardization)เพือ่ ปฏิบตั ติ อ่ ไป แต่ในกรณีทปี่ ฏิบตั แิ ล้วไม่เกิดผลตามแผนทีว่ างไว้ ก็ให้น�าข้อมูลป้อนกลับไปปรับปรุงแผน (Act) ซึ่งเป็นการวางแผน (Plan)ในรอบต่อ ๆ ไป กลายเป็นวงจรคุณภาพ (Deming Cycle) หลังการประชุมสมัชชาใหญ่ ค.ศ. 2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ได้ออกกฤษฎีกาสมัชชา ใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 ซึง่ ในบทที ่ 5 ทีก่ ล่าวถึงเครือ่ งมือและมาตรการ เพือ่ ฟืน้ ฟูการประกาศข่าวดีขนึ้ ใหม่ ในข้อ 32 ระบุ “เพือ่ ให้คาทอลิกทุกคนในทุกระดับ เกิดการรับรู ้ เข้าใจ ตระหนัก และเชื่อมั่นในกฤษฎีกาแห่งสมัขชาใหญ่นี้อย่างลึกซื้งจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและพฤติกรรม เป็นการ กลับใจอย่างแท้จริง เพื่ออุทิศตนอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยว พร้อมก้าวออกไปประกาศข่าวดี ดังนั้น พระศาสนจักร คาทอลิกในประเทศไทยต้องจัดให้มีกระบวนการในการเรียนรู้และการน�ากฤษฎีการลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม ด้วยการจัดท�า “แผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่” สามารถติดตาม อีกทั้งประเมินผล ความก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง” ~ 11 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


สังฆมณฑลนครราชสีมาจึงได้ตอบสนองเจตนารมณ์ของกฤษฎีการสมัชชาใหญ่โดยการจัดท�าแผน ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อ“แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ.2018 – 2022” โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของคริสตชนทุกระดับตัง้ แต่ฆราวาสจากทุกองค์กรของสังฆมณฑล พระสงฆ์ นักบวช เป็นผู้ ให้ข้อมูล (Data) เพื่อน�ามาสังเคราะห์เป็นสารสนเทศ (Information) เพื่อก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals) ค่านิยมร่วม (Shared Values) กลยุทธ์ (Strategies) วัตถุประสงค์ (Objectives) ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicator) เป้าหมาย (Target) โครงการ / งาน / กิจกรรม (Projects / Tasks / Activities) ซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่าเป็นการวางแผน (Plan) จากนั้นทั้งฆราวาส พระสงฆ์ นักบวชก็จะร่วมกันน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ร่วมกันติดตามและ ประเมินผล (Check) ซึ่งในแผนอภิบาลฉบับนี้ได้กา� หนดวิธีการประเมินไว้อย่างละเอียด ถ้าผลการประเมินเป็นที่ น่าพอใจก็สามารถก�าหนดเป็นมาตรฐาน (Standardization) เพื่อปฏิบัติต่อไป หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็น�าผลการประเมินมาปรับแผน (Act) ในรอบต่อไป

~ 12 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


บทที่ 2 ก่อนจะมำเป็นสังฆมณฑลนครรำชสีมำ สังฆมณฑลนครราชสีมาไม่ใช่เป็นอะไรที่หล่นมาจากฟ้า แต่เป็นผลงานของบรรดามิชชันนารี ที่ได้เอา เลือดเอาเนื้อเอาชีวิตของตนเข้าแลกและก่อร่างสร้างขึ้นมาให้เป็นมรดกเพื่อมอบให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังจะได้รัก หวงแหนและพัฒนาให้เจริญเติบโตต่อไป เนื้อหาในบทนี้เป็นรายละเอียดพอสังเขปที่กล่าวถึงการเข้ามาสู่สยาม ประเทศของบรรดามิชชันนารีจากยุโรปแม้ตอนแรกสยามจะเป็นเพียงทางผ่าน แต่ตอ่ มาดินแดนสุวรรณภูมแิ ห่งนี้ ได้กลับเป็นเนื้อนาบุญที่เมล็ดพันธุ์แห่งข่าวดีได้ถูกหว่านและเจริญเติบโตขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ท�าให้ เห็นถึงอุดมการณ์และจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “มิชชันนารี”โดยแก่นแท้ ประวัติศาสตร์ท�าให้เรา เห็นวิธกี ารแพร่ธรรมแบบถึงลูกถึงคน เห็นแบบอย่างชีวติ มากกว่าทฤษฎีทเี่ ลือ่ นลอย เห็นการกระท�ามากกว่าค�าพูด เห็นความเป็นผู้อภิบาลมากกว่านักบริหาร เห็นการแบ่งปันมากกว่าการแข่งขัน เห็นการใช้ความรักมากกว่า การใช้อา� นาจ เห็นการเอาใจใส่ดูแลมากกว่าการปกครอง เห็นการให้มากกว่าการรับ เห็นการเสียสละตนเพื่อส่วน รวมมากกว่าการสะสมเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน เห็นความเป็นพ่อมากกว่าความเป็นเจ้านาย เห็นวัฒนธรรมเชิงรับใช้ มากกว่าวัฒนธรรมเชิงอ�านาจ เห็นการสร้างคนมากกว่าการสร้างอิฐสร้างปูน และเห็นอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคริสตชนทุกระดับจะได้กลับไปสู่รากเหง้าและน�าเอาแบบอย่างที่ดีมาประยุกต์ใช้ ให้การเป็นศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ได้เกิดผลอย่างแท้จริง 1. ประวัติควำมเป็นมำโดยสังเขปของพระศำสนจักรคำทอลิกในรำชอำณำจักรสยำม ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ระบุไว้ว่าในปี ค.ศ. 1567/พ.ศ. 2110 นักบวช“คณะโดมินิกัน” ชาวโปรตุเกสสองท่าน ได้แก่ คุณพ่อเยโรนิโม ดา ครูส้ (Rev. Jeronimo da Cruz) และคุณพ่อเซบาสติอาว โด กันโต (Rev. Sebastiao do Canto) ได้เดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรสยาม ดังนั้น ในปี ค.ศ. 2017/พ.ศ. 2560 จึงนับเป็นโอกาสครบรอบ 450 ปี ของการเข้ามา ยังแผ่นดินสยามของมิชชันนารีกลุ่มแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้น ของการประกาศข่าวดีในเวลาต่อมา หลังจากที่มิชชันนารีคณะโดมินิกันได้เข้ามายังราชอาณาจักรสยามแล้ว ได้มีนักบวชคณะฟรังซิสกัน คณะเยสุอิต เข้ามาประกาศข่าวดีในกรุงศรีอยุธยาตามล�าดับ หลังจากการประชุมสังคายนาแห่งเมืองเตรนท์ (Council of Trent) สิ้นสุดลง สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 5 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนาอย่างจริงจัง และจากความพยายามนั้น จึงน�า ไปสู่การสถาปนาสมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ (Propaganda Fide) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 15 ในวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1622/พ.ศ. 2165 และจากจุดนี้เองที่คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P.) ได้ถือก�าเนิดมาเพื่อช่วยพระศาสนจักรในงานประกาศข่าวดีอย่างแข็งขัน สมาชิกกลุ่มแรกของคณะนี้ได้รับการ แต่งตั้งเป็นพระสังฆราช เพื่อท�าหน้าที่เป็น “ผู้แทนของพระสันตะปาปา” (Apostolic Vicar) ในแดนธรรมทูต วันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1658/พ.ศ. 2201 สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ท่ี 7 ทรงแต่งตั้ง พระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ (Bishop François Pallu, M.E.P.) เป็นผู้แทนพระองค์เพื่อปกครองมิสซังตังเกี๋ย (Tonkin) อีกทั้งดูแลบางแคว้นในประเทศจีน รวมถึงอาณาจักรลาว และในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1658/ พ.ศ. 2201 ได้ทรงแต่งตั้งพระสังฆราชปีแอร์ ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต (Bishop Pierre Lambert de La Motte, M.E.P.) เป็นผูแ้ ทนพระองค์เพือ่ ปกครองมิสซังโคชินจีน (Cochin-china) และดูแลแคว้นทางตอนใต้ของประเทศจีน

~ 13 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


พระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต ได้เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาในวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ.1662/ พ.ศ. 2205 นับเป็นพระสังฆราชท่านแรกที่เดินทางมาถึงราชอาณาจักรสยาม โดยท่านได้บันทึกถึงสภาพ ความเป็นไปของศาสนาคริสต์ในอาณาจักรสยาม ณ เวลานั้นไว้ว่า : “ปี ค.ศ. 1662/พ.ศ. 2205 มีพระสงฆ์คาทอลิกในกรุงศรีอยุธยาจ�านวน 11 ท่าน เป็นเยสุอิต 4 ท่าน โดมินิกัน 2 ท่าน ฟรังซิสกัน 2 ท่าน กับพระสงฆ์ที่มิใช่นักพรต 3 ท่าน” พระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือและคณะได้เดินทางมาสมทบที่กรุงศรีอยุธยาราว 2 ปีถัดมา เมื่อเดินทาง มาถึงบรรดามิชชันนารีได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาในปี ค.ศ. 1664/พ.ศ. 2207 โดยมี พระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต เป็นประธานการประชุม ร่วมกับพระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ พระสงฆ์ 5 ท่าน และฆราวาส 1 ท่าน ผลลัพธ์จากการสมัชชาดังกล่าวมีอยู่หลายประการ แต่ที่ส�าคัญมีอยู่ 3 ประการคือ การก่อตั้งบ้านเณรเพื่อผลิตบาทหลวงชาวพื้นเมือง อันเป็นจุดมุ่งหมายส�าคัญของ สมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ โดยพระสังฆราชลังแบรต์ได้ขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระนารายณ์ในการจัดตั้งบ้านเณรและประสบ ผลส�าเร็จในปี ค.ศ. 1665/พ.ศ. 2208 ประการที่สองคือเรื่องจิตตารมณ์ของพระสงฆ์ผู้แพร่ธรรม โดยก�าหนดหลัก ปฏิบตั ริ วมถึงชีวติ ฝ่ายจิตส�าหรับบรรดามิชชันนารีทจี่ ะมาท�างานในตะวันออกไกล ประการทีส่ ามคือเรือ่ งการจัดตัง้ “คณะรักกางเขน” ขึ้นในวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1672/พ.ศ. 2215 เป็นคณะนักบวชพื้นเมืองเพื่อช่วยมิชชันนารี ในการประกาศข่าวดีและอภิบาลประชากรคาทอลิก ในปี ค.ศ. 1667/พ.ศ. 2210 พระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือได้เดินทางกลับไปกรุงโรมเพื่อเข้าเฝ้า สมเด็จพระสันตะปาปาและขออนุมัติในหลายประเด็น ประเด็นส�าคัญที่สุดที่ได้รับอนุมัติคือ การประกาศตั้ง มิสซังสยามขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1669/พ.ศ. 2212 โดยมอบมิสซังใหม่นี้ให้อยู่ ภายใต้อ�านาจการปกครองของพระสังฆราชที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมณกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อในเวลาต่อมา โดยอาศัยอ�านาจที่ได้รับจากสันตะส�านักพระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ และพระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต ได้คัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและประกาศให้ คุณพ่อหลุยส์ ลาโน (Rev. Louis Laneau) พระสงฆ์ คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ผู้ซึ่งได้เดินทางเข้ามายังสยามพร้อมกับพระสังฆราชฟรังซัวส์ ปัลลือ ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้แทนของพระสันตะปาปาแห่งมิสซังสยาม และได้มีพิธีบวชเป็นพระสังฆราช เมื่อวันที ่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1674/พ.ศ. 2217 ณ กรุงศรีอยุธยา นับว่าท่านเป็นประมุขมิสซังสยามท่านแรก 2. กำรแพร่ธรรมในภำคอีสำนและมิสซังลำว วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1868/พ.ศ. 2411 พระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ทรงประกาศเรียกพระสังฆราช ทุกองค์ให้เข้าร่วมประชุมสังคายนาวาติกันที ่ 1 ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที ่ 8 ธันวาคม 1869/พ.ศ. 2412 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 15 ปีแห่งการประกาศข้อความเชื่อพระนางมารีย์ปฏิสนธินิรมล ในการนี้ พระสังฆราชดือปองด์ ได้เดินทางไปร่วมประชุมสังคายนาในครั้งนี้ด้วย ขณะที่พระสังฆราชดือปองด์ ร่วมประชุมพระสังคายนาวาติกันที่ 1 ที่กรุงโรมอยู่นั้น พระคาร์ดินัล ผู้เป็นสมณมนตรีกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ ได้ขอให้ท่านท�ารายงานเกี่ยวกับสภาพของพระศาสนจักรในสยาม ประเทศ พระสังฆราชดือปองด์ได้ปฏิบัติตามและแจ้งว่างานประกาศศาสนาในสยามประเทศยังคงท�าอยู่แต่เพียง เล็กน้อยเท่านั้นเพราะไม่มีมิชชันนารีไปทางเหนือและทางตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาหรือใต้เมืองเพชรบุรีลงไป สมณมนตรีกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อกล่าวว่า ต้องคิดด�าเนินการประกาศศาสนาในภูมิประเทศกว้างใหญ่เหล่านี้ โดยเร็วที่สุดให้จงได้ และยังเตือนอีกว่า ราชอาณาจักรลาวทั้งประเทศก็ขึ้นแก่มิสซังไทย ฉะนั้นท่านจะทอดทิ้ง เสียมิได้ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าในช่วงปี 4 ปีแรกของพระสังฆราชดูปองด์มคี นจีนกลับใจเป็นจ�านวนมาก แม้การกลับใจ ~ 14 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


จะถือเป็นผลแห่งพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าแต่กเ็ ป็นผลจากน�า้ พักน�า้ แรงของมนุษย์ดว้ ยนัน่ คือเพราะใจร้อน รนของพระสังฆราชดือปองด์ บรรดามิชชันนารีและคริสตชนฆราวาสเอง การแสดงความรักเมตตาของมิชชันนารี ต่อเพือ่ นมนุษย์ การไถ่ทาส และเหตุผลประการส�าคัญอีกประการหนึง่ คือแบบอย่างชีวติ ทีด่ ขี องบรรดามิชชันนารี ท�าผูพ้ บเห็นเกิดความเคารพนับถือ ศรัทธาต่อพวกท่านทีไ่ ด้สละความสะดวกสบายจากบ้านเกิดมาอยูก่ บั คนยากจน ในสมัยพระสังฆราชดือปองด์การประกาศข่าวดีที่กระท�าแต่เพียงน้อยนิดนั้นก็เพราะได้เตือน มิชชันนารี ของท่านให้ท�าตามค�าแนะน�าของพระสังฆราชปัลเลอคัว (ค.ศ. 1841-1862/พ.ศ. 2384-2405) พระสังฆราช ผู้เรืองนามองค์ก่อนได้ให้ไว้ ความจริงค�าแนะน�าเหล่านี้ก็บังเกิดผลโดยสมบูรณ์ แต่เพื่อปฏิบัติตามค�าสั่งของโรม พระสังฆราชดือปองด์กม็ ดี า� ริทจี่ ะไปประกาศศาสนาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉลียงเหนือแต่เนือ่ งจากท่าน ไม่ใช่คนที่ตัดสินใจอย่างว่องไว ที่สุดความตายก็ถึงก่อนที่ภารกิจนี้จะเริ่ม คุณพ่อหลุยส์ เวย์ ได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช ณ วัดฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ในวันที ่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1875/พ.ศ. 2418 คือสามปีหลังจากที่พระสังฆราชดือปองด์ถึงแก่กรรม แม้จะไม่มีประมุขแต่พระสงฆ์ ทุกองค์กพ็ ยายามท�างานกันอย่างเต็มทีท่ งั้ การหาคนกลับใจใหม่และการไปเยีย่ มสัตบุรษุ ในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ อย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนื่อยและได้พบหน้ากันเพียงปีละหนึ่งครั้งตอนเข้าเงียบประจ�าปีเท่านั้น กำรประกำศข่ำวดีของพระคริสตเจ้ำในประเทศลำว ควำมพยำยำมของมิชชันนำรีจำกประเทศเพื่อนบ้ำนไปสู่ประเทศลำว ความจริง กว่าสองศตวรรษก่อนที่พระสังฆราชเวย์จะได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช เคยมีความ พยายามที่จะไปประกาศข่าวดีเรื่องพระคริสตเจ้าในประเทศลาวมาแล้วหลายครั้งดังนี ้ 1) สมัยพระสังฆราชฟรังซัวร์ ปัลลือ ได้เขียนค�าสั่งให้บรรดามิชชันนารีไปประกาศศาสนาในประเทศลาว โดยมอบให้คณ ุ พ่อครอส (Cross) และคุณพ่ออังเยโล (Angelo) คุณพ่อครอสได้เดินทาง เข้าไปในประเทศลาวและ กลับมาตายในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1630/พ.ศ. 2173 2) ต่อมาอีกกว่าศตวรรษ พระสังฆราชเรแดลเรต์ (Raydllet) ประมุขมิสซังตังเกีย๋ ตะวันตกได้มอบหมายให้ ครูคา� สอนสองคนไปส�ารวจประเทศลาวเพือ่ เลือกหาหมูบ่ า้ นทีจ่ ะเริม่ ต้นส�าหรับการประกาศข่าวดี ในขณะเดียวกัน ก็มหี นังสือไปถึงโรมเพือ่ ขออ�านาจปกครองมิสซังลาวซึง่ กรุงโรมก็ตอบอนุมตั ิ แต่เข้าใจว่าครูคา� สอนสองคนคงตะเวน ไปตามจังหวัดทีอ่ ยูใ่ กล้แคว้นตังเกีย๋ โดยไม่ได้ขา้ มแม่นา�้ โขงเข้าไปในลาว และกลับไปโดยท�างานไม่บรรลุเป้าหมาย 3) พระสังฆราชดาวุสต์ (Davoust) แห่งแคว้นตังเกี๋ย ได้ส่งพระสงฆ์และครูค�าสอนรวมสี่คนเข้าไปใน ประเทศลาว ซึ่งได้มีการล้างบาปผู้ใหญ่ 4 คนและเด็ก 19 คนเท่านั้น 4) ในปี ค.ศ. 1852/พ.ศ. 2395 พระสังฆราชมิช (Miche) ประมุขมิสซังเขมร พยายามส่งมิชชันนารีเข้าไป ในประเทศลาวแต่เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวกจึงเข้าไปไม่ได้ แต่ในปี ค.ศ. 1855/พ.ศ. 2398 ท่านขออนุญาต ส่งมิชชันนารีผ่านประเทศไทยเข้าไปในประเทศลาว เพราะการคมนาคมสะดวกกว่า แต่มิชชันนารีที่ส่งเข้าไปเป็น ไข้ป่าและตายหมด ที่รอดมาได้หนึ่งท่านคือ คุณพ่อตรีแอร์ (Triaire) แต่ก็มาตายที่หลังที่เมืองงาน ควำมพยำยำมของมิชชันนำรีจำกประเทศไทยไปสู่อีสำนและประเทศลำว ในปี ค.ศ. 1876/พ.ศ. 2419 พระสังฆราชเวย์ ได้ส่งคุณพ่อโปรดอม (Prodhomme) มิชชันนารีหนุ่มที่มา ถึงเมืองไทยได้สองปีไปอยุธยาเพือ่ ช่วยคุณพ่อแปรโร (Perruax) ทีก่ า� ลังสร้างวัดอยู ่ แต่พระสังฆราชได้มอบหมายให้ ท่านไปประเทศลาวด้วย ดังนั้นเมืองอยุธยาซึ่งเป็นที่พักกลางทางของประมุขมิสซังต่าง ๆ ในภาคตะวันออกไกล ยังเป็นแหล่งก�าเนิดของมิสซังลาวด้วย ~ 15 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


คุณพ่อแปรโร โดยสารเรือขึน้ ไปตามแม่นา�้ ป่าสัก ได้สร้างทีพ่ กั เล็ก ๆ ขึน้ ทีแ่ ก่งคอยอันตัง้ อยู ่ ณ ถิน่ ทีร่ าบสูง บนเส้นทางกองคาราวานของพ่อค้าจีนและลาว ทีเ่ ดินทางจากสระบุรไี ปโคราช ภายในเวลาไม่นานท่านก็รวบรวม คริสตชนใหม่ได้หมู่หนึ่งซึ่งบางคนมาจากประเทศลาว คุณพ่อโปรดอมมีสามเณรไทยคนหนึง่ เป็นผูช้ ว่ ย ได้ไปอยูป่ ระจ�าทีแ่ ก่งคอย แต่ทา่ นได้รบั ความทุกข์ลา� เค็ญ มาก เพราะเป็นไข้ป่า ถูกขโมยของจนหมดเกลี้ยง และมีคนพยายามจะวางยาพิษ อย่างไรก็ตามท่านก็ได้พยายาม สร้างวัดจนแล้วเสร็จ แต่วัดหลังดังกล่าวก็ถูกเผาหนึ่งวันก่อนวันเสก แม้จะมีปัญหาอุปสรรคมากมายแต่คุณโปรดอมยังคงเดินทางออกจากแก่งคอย ผ่านดงพญาไฟที่มีไข้ป่า ชุกชุม ประกาศข่าวดีทา� ให้บางคนกลับใจ ผ่านมวกเหล็ก โคกอีทูน จนไปถึงโคราชซึ่งขณะนั้นมีพ่อค้าจีนอยู่เป็น จ�านวนมาก จากทีเ่ ดินทางในทีท่ รุ กันดารและอากาศชืน้ ท�าให้สขุ ภาพของคุณพ่อโปรดอมทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว จ�าเป็นต้องกลับมาฟักฟื้นที่กรุงเทพเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งในขณะนั้นก็ล่วงเข้าปี ค.ศ. 1881/พ.ศ. 2424 แล้ว แม้ที่แก่งคอยจะมีคริสตชน 250-300 คนแล้ว แต่เพราะอากาศไม่เอื้ออ�านวยส�าหรับคุณพ่อโปรดอม ดังนั้นพระสังฆราชเวย์ จึงไม่ให้คุณพ่อโปรดอมกลับไปที่แก่งคอยอีก แต่ต้องการให้เดินทางไป ภาคอีสาน รัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แต่งตั้งเจ้า Phommatheva Sadet Nokham เป็นข้าหลวงจังหวัด อุบล ข้าหลวงองค์นี้มีสัมพันธภาพที่ดีกับบรรดามิชชันนารีเพราะเห็นว่าบรรดามิชชันนารีมีความภักดีต่อรัฐบาล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านเคยพูดว่าถ้าบรรดามิชชันนารีมาตั้งในที่ซึ่งอยู่ในความปกครองของท่าน (จังหวัดอุบล) ท่านจะรับด้วยความพอใจ ด้วยเหตุนี้พระสังฆราชเวย์จึงมอบพันธกิจให้คุณพ่อโปรดอมเดินทาง เข้าสู่อีสาน โดยให้คุณพ่อซาเวียร์ เกโก (น้องชายของคุณพ่อมาซือแรง เกโก พระสงฆ์ที่สร้างวัดหัวไผ่) เดินทางไป พร้อมกับคุณพ่อโปรดอมด้วย คุณพ่อทั้งสองจะต้องตระเวนไปตามจังหวัดต่าง ๆ ในที่ราบสูงและไปสู่เป้าหมายที่ จังหวัดอุบลราชธานี 12 มกราคม ค.ศ. 1881/พ.ศ. 2424 กองคาราวานน้อย ๆ ซึ่งประกอบด้วยมิชชันนารีสององค์ ครูคา� สอน หนึง่ คนกับคนใช้อกี สองสามคน เดินทางออกจากกรุงเทพฯ โดยทางน�า้ จนถึงแก่งคอย ออกจากแก่งคอยต้องซือ้ วัว เพือ่ บรรทุกของและซือ้ ม้าเพือ่ ขีข่ า้ มป่าใหญ่ ผ่านดงพญาไฟจนถึงโคราช ออกจากโคราชมุง่ สูอ่ า� เภอชนบท คุณพ่อ เกโกและคนใช้หลายคนเป็นไข้ป่า จ้างช้างสี่เชือกเพื่อขนของ ผ่านขอนแก่น เข้าสู่กาฬสินธุ์ ทุกแห่งที่ไปถึงคุณพ่อ สังเกตเห็นว่าคนในชุมชนแตกสามัคคีเพราะแก่งแย่งกันเป็นใหญ่ จากกาฬสินธุม์ งุ่ สูร่ อ้ ยเอ็ด ยโสธรและได้ทา� สัปดาห์ ศักดิ์สิทธิ์และฉลองปัสกาครั้งแรกที่ภาคอีสาน มาถึงอ�านาจเจริญได้พบคริสตชนชาวจีนคนหนึ่ง และที่สุดวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1881/พ.ศ. 2424 คณะผูเ้ ผยแผ่ธรรมก็ได้มาถึงจังหวัดอุบลราชธานี รวมเวลาในการเดินทาง 102 วัน วัดอุบลในระยะเริ่มแรก เมื่อไปถึงเมืองอุบล คณะมิชชันนารีได้รับการต้อนรับจากเจ้าราชบุตรซึ่งเป็นบุตรของเจ้าเมืองเก่ากับ เจ้าพรหมเทวา เจ้าเมืองที่พระเจ้าแผ่นดินเพิ่งแต่งตั้งมา ซึ่งคณะมิชชันนารีก็สงวนท่าทีไว้โดยโดยพยายามดีกับ ทั้งสองฝ่าย วันรุ่งขึ้นเจ้าเมืองไม่อยู่ คณะมิชชันนารีจึงเข้าเฝ้าเจ้าอุปราชเพื่อทูลพระราชหัตถเลขาที่ทรงอนุญาต ให้คณะมิชชันนารีสามารตั้งหลักแหล่งและสัญจรไปมาในถิ่นนั้น เขาเชิญให้ท่านพักอาศัยชั่วคราวที่มุมอาคาร ที่ใช้เป็นศาล ในช่วงแรกคณะมิชชันนารีได้มีโอกาสช่วยผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกโจรพม่าจับมาขายที่อุบลจนได้รับอิสระและ หาที่อยู่อาศัยให้ การพักอาศัยในศาลนั้นไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวง คุณพ่อทั้งสองจึงขอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก�าหนด พื้นที่ที่จะให้คณะมิชชันนารีตั้งหลักแหล่ง ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ชี้ที่ดินแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง ริมบึง ~ 16 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


แห่งหนึ่ง เป็นหมู่บ้านร้างกลางป่าทึบ ชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ได้ย้ายออกไปเพราะเป็นโรคภัยไข้เจ็บกันไม่หยุด หย่อน หมู่บ้านนี้ชื่อว่า “บุ่งกระแทว” คุณพ่อโปรดอมพิจารณาดูแล้วเห็นว่าน่าจะพออยู่ได้จึงตัดสินใจเลือกที่ตรง นี้และได้ซื้อสวนที่ติดกับที่ดินแปลงนี้ราคาแปดบาท 17 ตุลาคม ค.ศ. 1881/พ.ศ. 2424 คณะมิชชันนารีได้ย้ายมาตั้งใกล้สวนที่ซื้อไว้ โดยสร้างบ้านพักขึ้น หลังหนึ่ง การสอนค�าสอนให้กับครอบครัวแรก ๆ ที่มารวมตัวกันที่นี่ก็ได้เริ่มขึ้นโดยทันที คริสตชนหมู่บ้านแรกใน ภาคอีสานก็ได้บังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม คุณพ่อเกโกเป็นคนสอนค�าสอน ส่วนคุณพ่อโปรดอมต้องเดินทางไป หาคนและเงินจากกรุงเทพเพื่อมาช่วยงานประกาศข่าวดี ในปีแรก ๆ คนเรียนค�าสอนมีไม่มากนัก มิชชันนารีจึงเอาเด็กก�าพร้ามาเลี้ยง ในปี ค.ศ. 1883/พ.ศ. 2426 ได้จัดให้มีบ้านเลี้ยงเด็กก�าพร้าอย่างเป็นกิจจะลักษณะ มีสตรีสองคนพี่น้องที่ถูกจับมาเป็นเชลย พอได้อิสรภาพก็ มาท�างานในบ้านเด็กก�าพร้าพร้อมทั้งเรียนหนังสือไปด้วย ผู้พี่มีหน้าที่จัดการดูแลบ้าน ส่วนน้องสาวรวบรวมเด็ก ได้ 20 คน มีหน้าที่สอนเด็กให้อ่านหนังสือและแปลค�าสอนให้บ้านเลี้ยงเด็กหลังนี้ ถือเป็นโรงเรียนคาทอลิกแห่ง แรกในภาคอีสาน ในสองปีแรก คือ ค.ศ. 1881/พ.ศ. 2424 และ ค.ศ. 1882/พ.ศ. 2425 เพื่อรวบรวมเงินและจัดหาสิ่งของ จ�าเป็นต้องใช้ตลอดปี คุณพ่อโปรดอมต้องเดินทางด้วยเกวียนจากอุบล ผ่านโคราช สู่กรุงเทพ และน�าสิ่งของกลับ ไป ปีแรกได้คุณพ่อเกลแมนต์ พระสงฆ์ไทย ปีที่สองได้คุณพ่อรองแดล (Rondel) มาช่วยที่อุบล อนึ่ง คุณพ่อโปรดอม ได้หาเส้นทางใหม่จากอุบลไปกรุงเทพโดยไม่ต้องผ่านโคราช โดยไปทางปราจีนบุรี เข้าสู่กรุงเทพ จนกระทั่งมีเรือเดินในแม่น�้าโขง จึงแล่นเรือไปถึงไซ่ง่อน จากไซ่ง่อนแล้วจึงเข้าสู่กรุงเทพ กำรเดินทำงไปนครพนมครั้งแรก (ไปจนถึงหนองคำย) ในปี ค.ศ. 1883/พ.ศ. 2426 มีคนเผ่าลาวผู้ท่ง กับ ลาวพวนซึ่งเป็นคนเผ่าเดียวกับที่คุณพ่อได้เคยช่วยให้ ได้รบั อิสรภาพทีอ่ บุ ล ได้มาขอให้คณ ุ พ่อเดินทางไปหนองคายเพราะมีเพือ่ นร่วมเผ่าของเขาต้องการเรียนรูเ้ กีย่ วกับ คริสตศาสนา คุณพ่อโปรดอมและคุณพ่อรองแดล พร้อมกับคนที่ได้รับอิสรภาพแล้วบางคนได้ร่วมเดินทางไปด้วย ไปทางอ�านาจเจริญ ถึงนครพนมได้พบคริสตชนครอบครัวหนึ่งที่นั่นและได้พักที่บ้านเขาสองสามวัน จากนั้นเดิน ทางต่อไปหนองคายได้พบคริสตชนสองคนที่ได้รับศีลล้างบาปที่บ้านแป้งและได้มีโอกาสช่วยทาสคนหนึ่งให้เป็น อิสระ ขากลับไปแวะนครพนมและโปรดศีลล้างบาปให้กับผู้ใหญ่ชาวตังเกี๋ยแปดคนกับเด็กห้าคน ถือเป็นผลแรก ของวัดนครพนม ในระหว่างการเดินทางกลับคุณพ่อโปรดอมและคุณพ่อรองแดลได้ชว่ ยทาสหลายคนให้ได้รบั อิสรภาพพวก เขาได้เดินทางไปกับคุณพ่อจนถึงอุบล ในปลายปี ค.ศ. 1883/พ.ศ. 2426 มิสซังอีสานมีคริสตชน 83 คน มีคนก�าลัง เรียนค�าสอน 185 คน นับเป็นผลทีน่ า่ พอใจส�าหรับคณะมิชชันนารีทมี่ าเปิดสนามเผยแผ่ธรรมในภาคอีสานได้เพียง สามปี เกือบจะยกเลิกแผนกำรเผยแผ่ธรรมในภำคอีสำนและมิสซังลำว ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1883/พ.ศ. 2426 คุณพ่อโปรดอมและคุณพ่อรองแดลเดินทางโดยเกวียนจาก อุบลมาถึงกรุงเทพ พระสังฆราชเวย์ มีความยินดียิ่งนักที่เห็นคุณพ่อทั้งสองได้ทุ่มเทท�างานและเกิดผลอย่างมาก แต่เมือ่ เห็นสภาพร่างกายทีท่ รุดโทรมของคุณพ่อทัง้ สอง พระคุณเจ้าเวย์เห็นว่าการเผยแผ่ธรรมในภาคอีสานต้องใช้ ทรัพยากรบุคคลและปัจจัยมากมายจึงมีแนวคิดที่จะหยุดและน�าคริสตชนรวมทั้งผู้ที่ก�าลังเรียนค�าสอนมาตั้งหลัก แหล่งที่วัดหัวไผ่ แต่คุณพ่อโปรดอมได้คัดค้าน พระสังฆราชเวย์จึงส่งคุณพ่อดาแบง (Dabin) ไปแทนคุณพ่อรอง แดลที่อุบลชั่วคราวเพื่อดูว่ามิสซังอีสานจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่ ~ 17 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


กำรตั้งกลุ่มคริสตชนที่สกลนคร หลังฉลองปัสกาในปี ค.ศ. 1884/พ.ศ. 2427 คุณพ่อโปรดอม คุณพ่อเกโก ครูคา� สอนชาวญวนชื่อ ทัน และพวกคนใช้ทไี่ ด้รบั การไถ่ให้ได้รบั อิสรภาพได้เดินทางไปสกลนคร เมือ่ มาถึงนครพนมบรรดาคริสตชนทีไ่ ด้เคยพบ กับคุณพ่อเมือ่ ปีกอ่ นได้ตอ้ นรับคณะมิชชันนารีดว้ ยความยินดี คุณพ่อได้ซอื้ บ้านของชาวญวนคนหนึง่ ในราคา 6 บาท เมื่อทราบว่ามีคริสตชนที่สกลนคร คุณพ่อโปรดอมกับครูทันก็ออกเดินทางทันที แม้จะถูกเจ้าหน้าที่ที่นครพนม ปฏิเสธไม่ให้เช่าม้าหรือเกวียน คุณพ่อก็เดินทางด้วยเท้าถึงสกลนครในวันที ่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1888/พ.ศ. 2431 พวกคริสตชนได้ตอ้ นรับคุณพ่อด้วยความยินดี ตรงกันข้ามกับเจ้าหน้าทีไ่ ด้แสดงความไม่เป็นมิตรอย่างชัดเจนและ ห้ามไม่ให้ใครขายบ้านให้กับคุณพ่อ แต่เมื่อคุณพ่อจัดหาบ้านได้ก็ได้เริ่มสอนค�าสอนกับผู้สนใจที่เป็นชาวญวน 50 คน โดยทันที คุณพ่ออยู่ที่สกลนคร 1 เดือน และได้มอบหมายให้ครูทันสอนค�าสอนต่อ คุณพ่อโปรดอมได้เดินทาง กลับนครพนม ส่วนคุณพ่อเกโกได้เดินทางมาประจ�าที่สกลนคร การสอนค�าสอนไม่ได้เป็นไปด้วยความสะดวกเลย เพราะถูกรังควานจากผู้ไม่หวังดี กลางคืน มีคนเอาหิน มาขว้างบ้าน เอาหอกมาแทงผนังบ้าน คนที่มาเรียนค�าสอนถูกหินขว้างระหว่างเดินทางกลับบ้าน บางคืนก็จะมี พวกเบียดเบียนด่าว่าและปล้นบ้าน วันหนึ่งขณะที่คุณพ่อเกโกก�าลังสอนค�าสอนมีคนร้ายถือมืด บุกขึ้นมาบนบ้าน แต่ไม่สามารถท�าอันตรายคุณพ่อได้ ในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1884/พ.ศ. 2427 เมื่อคุณพ่อโปรดอมมาสมทบกับคุณพ่อเกโกที่สกลนคร มีการประกาศห้ามขายของแก่คณ ุ พ่อทัง้ สองและพวกญวนทีเ่ รียนค�าสอน ท�าให้ตลอดหลายวันคุณพ่อและคริสตังค์ ส�ารองซื้อของไม่ได้เลย คุณพ่อโปรดอมยังได้ชว่ ยพวก “ข้าเชลย” ซึง่ เป็นพวกลาวทีห่ ลบภัยมาในคราวทีก่ องทัพไทยยึดเวียงจันทน์ เมื่อหลายปีก่อน ตอนหลังพวกนี้กลายเป็นทาสและมาขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อ ในปี ค.ศ. 1885/พ.ศ. 2428 คุณพ่อได้ร้องเรียนต่อศาลเกี่ยวกับพวกข้าเชลยและเรื่องที่คุณพ่อและคริสตังค์ส�ารองถูกรบกวนด้วย หลังจาก การฟันฝ่าที่ยากเข็ญที่สกลนครมีผู้รับศีลล้างบาป 52 คนถือเป็นผลงานที่น่าพอใจ ที่สุดคุณพ่อเกโกอยู่ที่สกลนคร ส่วนคุณพ่อโปรดอมเดินทางไปอุบลราชธานีและต่อไปกรุงเทพฯ กำรตั้งหมู่บำ้ นท่ำแร่ คุณพ่อโปรดอมคาดว่าจ�านวนคริสตชนจะต้องเพิ่มทวีขึ้นอย่างแน่นอนและเพื่อป้องกันการเบียดเบียน เหมือนที่ผ่านมา ก่อนเดินทางกลับอุบลราชธานีคุณพ่อจึงเลือกพื้นที่ฝั่งหนองหารตรงกันข้ามกับสกลนครซึ่งเดิม เป็นผืนป่าใหญ่ไว้เป็นที่แห่งใหม่ คุณพ่อเกโกได้ซื้อบ้านหลังใหม่ราคา 7 ต�าลึง 3 บาทที่นั่น คริสตชนได้นา� ไม้ไผ่มา ผูกติดกันเป็นแพใหญ่เหมือนเรือ รือ้ บ้านทุกหลังและข้าวของมาวางบนแพ ใช้ผา้ ห่มและผ้าต่างใบเรือ อาศัยแรงลม ท�าให้แพเคลื่อนไป กลางคืนของวันที ่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1884/พ.ศ. 2427 กลุ่มคริสตชนที่สกลนครได้ออกเดินทาง โดยแพดังกล่าวข้ามหนองหารมาสู่อีกฟากหนึ่งเพื่อตั้งหลักแหล่งในทีใ่ หม่ที่เรียกว่า“ท่าแร่”และวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 1884/พ.ศ. 2427 คริสตชนใหม่ที่ท่าแร่ จ�านวน 35 คน ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก ในภายหลังคุณพ่อโปรดอมและคุณพ่อกอมบูรเิ ออมาถึงมุกดาหารมีพวกทีต่ กเป็นทาสมาขอความช่วยเหลือ จากคุณพ่อทัง้ สอง ในระหว่างนัน้ คุณพ่อกอมบูรเิ ออเป็นไข้ เดินทางต่อไปไม่ไหวจึงต้องลงเรือเพือ่ กลับไปนครพนม ส่วนคุณพ่อโปรดอมได้พาพวกทาสที่ไถ่ตัวใหม่ ๆ เดินทางสู่ท่าแร่ ในระหว่างทางทาสเหล่านี้ถูกนายเก่ามาตามจับ ตัวคืนไปมากกว่าครึ่ง ทาสบางคนก็ตายในป่า พวกทาสที่รอดมาได้รู้สึกมีความสุขที่ได้อิสรภาพและได้มาอยู่กับ คุณพ่อ

~ 18 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


กำรตั้งหมู่บ้ำนคริสตังค์ที่นำดูน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1884/พ.ศ. 2487 คุณพ่อดาแบง (Dabin) ได้ไปสอนค�าสอนแก่คริสตังค์ ส�ารอง 4-5 คน ทีบ่ า้ นอ�านาจ ท่านได้ชว่ ยไถ่ชนเผ่าลาวพวนและผูท้ งุ่ จ�านวน 40 คนให้พน้ จากการเป็นทาส คุณพ่อ ได้หาทีต่ งั้ หมูบ่ า้ นและแจกทีท่ า� นา คุณพ่อได้สร้างโรงสวด บ้านพัก และพักแรมทีน่ หี่ ลายเดือนเพือ่ สอนค�าสอน โดย ได้รับความช่วยเหลือจากคนจีนใจดีที่ชื่อเหมา ช่วยเลี้ยงชาวบ้านใหม่นี้เป็นเวลา 1 ปี หมู่บ้านใหม่นี้คือ บ้านนาดูน กำรตั้งหมู่บ้ำนคริสตังค์ที่ค�ำเกิ้ม หลังจากตัง้ หมูบ่ า้ นนาดูนแล้ว คุณพ่อดาแบงถูกส่งไปทีท่ า่ แร่เพือ่ เยีย่ มคุณพ่อเกโก แต่เมือ่ รูว้ า่ คุณพ่อเกโก ไปที่นครพนม คุณพ่อดาแบงจึงตามไปนครพนม ที่นครพนมยังมีคริสตังค์และคริสตังค์ส�ารองไม่มาก และแบ่ง ออกเป็น 2 พวกคือ พวกหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของของตัวเมืองเรียกว่าวัดป่า มีประมาณ 10 ครอบครัว อีกพวก หนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านค�าเกิ้ม มีป่าล้อมรอบ ตลอดหลายปีเป็นที่พักของผู้ใหญ่ในมิสซัง จนกระทั่งมาตั้งวัดหนองแสง จะเห็นได้ว่าการตั้งกลุ่มคริสตชนในแต่ละแห่งในภาคอีสานต้องประสบกับปัญหามากมายหลายประการ แม้จ�านวนคริสตชนจะเพิ่มขึ้นช้า ๆ แต่ก็เพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอ ดังนั้นในปี ค.ศ. 1887/พ.ศ. 2430 หลังจากคณะ มิชชันนารีมาเริ่มงานไม่กี่ก็มีคริสตชนถึง 1,195 คน มีคริสตังค์ส�ารอง 3,300 คน ซึ่งถือว่าประสบความส�าเร็จใน ระดับที่น่าพอใจ เกำะดอนโดน เกาะดอนโดนเป็นเกาะอยู่ในแม่น�้าโขง ห่างจากนครพนม 3 กิโลเมตร ปกคลุมด้วยป่าทึมมีความยาว ประมาณ 5-6 กิโลเมตร กว้าง 1 กิโลเมตร ชาวบ้านทัว่ ไปเชือ่ ว่าเป็นทีอ่ ยูข่ องผีรา้ ย เนือ่ งจากมียงุ ชุกชุมและเกิดไข้ปา่ ในปี ค.ศ. 1888/พ.ศ. 2431 คุณพ่อเกโก ส่งคริสตชนบางคนไปส�ารวจเกาะดอนโดนเพื่อหวังจะให้เป็นที่ ท�ามาหากินของคนประมาณ 600-700 คน คุณพ่อเป็นหัวหน้าสอนให้คริสตชนหักล้างถางป่าเพือ่ เพาะปลูก สอนให้ เขารูจ้ กั เลือ่ ยไม้ ทุกคนท�างานอย่างแข็งขัน ท�าให้ผลผลิตในปีแรกเป็นทีน่ า่ พอใจ ในไม่ชา้ ก็มคี ริสตชนมาอยูท่ วั่ เกาะ คุณพ่อสอนให้คริสตชนทีส่ ว่ นมากเป็นทาสมาก่อนซึง่ ไม่มคี วามรูอ้ ะไร แต่ให้สามารถท�ามาหากินในระดับทีค่ รองชีพ ได้ แต่ในปี ค.ศ. 1890/พ.ศ. 2433 เกิดความแห้งแล้งมากท�าให้ทุกคนต้องประสบกับความยากล�าบากพอสมควร กำรเสกวัดอุบล ในปี ค.ศ. 1897/พ.ศ. 2440 คุณพ่อโปรดอมได้ตัดสินใจสร้างวัดอุบล เป็นวัดก่ออิฐถือปูนวัดแรกในภาค อีสาน โดยอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของคริสตชนที่จัดทีมกันมาทีมละ 10 คน ผลัดเวรกันมาท�าทุกวัน น�าดินมาถม ที่ น�าทรายและอิฐมาสร้างก�าแพง ที่สุดก็แล้วเสร็จและก�าหนดเสกในวันที ่ 16 มกราคม ค.ศ. 1898/พ.ศ. 2441 ซึ่งมีคริสตชนจากหลายแห่ง แม้แต่จากกรุงเทพได้มาร่วมเสกวัดใหม่ โดยมีกรมสรรพสิทธิ์ได้มาร่วมงานด้วย หลังจากนั้นได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์แบบก่ออิฐถือปูนแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปีเดียวกัน ต่อจากนัน้ ได้เริม่ ก่อสร้างอารามซิสเตอร์คณะรักกางเขน เพือ่ ใช้เป็นสถานทีฝ่ กึ เยาวชนหญิงให้เป็นนักบวช พื้นเมืองเพื่อช่วยงานของพระศาสนจักร แต่ในปี ค.ศ. 1899/พ.ศ. 2442 เกิดภาวะขาดสภาพคล่อง จึงไม่สามารถ สร้างต่อได้ และต้องส่งเยาวนารีกลับบ้านด้วย มิสซังลำว ด้วยสาเหตุความห่างไกลและการคมนาคมที่ยากล�าบาก พระสังฆราชเวย์ ได้เคยส่งเรื่องไปถึงกรุงโรม เพื่อให้ยกการปกครองคริสตชนภาคอีสานทั้งหมดและราชอาณาจักรลาวเป็นเทียบสังฆมณฑลต่างหาก ประกอบ กับคุณพ่อโปรดอมก็ได้รบั มอบอ�านาจให้ปกครองมิสซังภาคอีสานอยูแ่ ล้ว จึงไม่เหมาะทีพ่ นื้ ทีท่ กี่ ล่าวข้างต้นจะขึน้ กับมิสซังที่กรุงเทพอีกต่อไป ~ 19 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


ในปี ค.ศ. 1899/พ.ศ. 2442 ทางกรุงโรมเห็นว่าจ�านวนคริสตชนในภาคอีสานเพียงพอที่จะตั้งเป็นเทียบ สังฆมณฑลได้ ดังนั้นหนังสือพิมพ์ “ลา กรัวษ์” ในฝรั่งเศส ลงวันที ่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1899/พ.ศ. 2424 ว่า “มีการ ตั้งมิสซังใหม่แยกจากมิสซังไทย ชื่อมิสซังลาว อยู่ในความปกครองของสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส เช่นเดียวกัน พระสังฆราชองค์แรก คือ พระคุณเจ้ามารี ยอแซฟ กืออาซ เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1862/ พ.ศ. 2405 เข้ามาท�างานมิสซังในประเทศไทยปลายปี ค.ศ. 1885/พ.ศ. 2428 จะได้รับอภิเษกในต�าแหน่งพระ สังฆราชแห่งแฮโมโปลิส” เวลานั้นที่อุบลราชธานี ไม่มีใครรู้จักคุณพ่อกืออาซ ซึ่งตอนนั้นอยู่ที่วัดจันทบุร ี พระคุณเจ้ากืออาซได้รับ การอภิเษกเมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1899/พ.ศ. 2442 ที่วัดกาลหว่าร์และได้เดินทางไปในมิสซังโดยผ่านทาง ไซ่ง่อนและขึ้นไปทางแม่นา�้ โขงถึงอุบลราชธานีในวันที ่ 14 ตุลาคม พร้อมกับมิชชันนารีอีก 4 องค์ พระคุณเจ้าเป็น ประมุของค์แรกของมิสซังลาวซึ่งตอนนั้นมีคริสตชน 9,262 คน กำรสถำปนำพระฐำนำนุกรมในประเทศไทย ออสแซร์วาโตรเร โรมาโน หนังสือพิมพ์ทางการของรัฐวาติกัน ประกาศเมื่อค�่าวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1965/พ.ศ. 2508 ว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 โปรดให้สถาปนาพระฐานานุกรมในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965/พ.ศ. 2508 โดยแบ่งการปกครองฝ่ายศาสนาออกเป็น 2 ภาค ภาคแรก ได้แก่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มีสังฆมณฑลในสังกัด คือบางนกแขวก จันทบุร ี และเชียงใหม่ ภาคที่สอง ได้แก่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง มีสังฆมณฑลในสังกัดคือ อุบล อุดร และนครราชสีมา ภำคอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ อั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพ ถื อ ว่ า เป็ น มิ ส ซั ง แม่ ข องสั ง ฆมณฑลทั้ ง หลายในประเทศไทย ตลอดจน แหลมมลายู แ ละประเทศลาวในปั จ จุ บั น อั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ สื บ เนื่ อ งมาจากมิ ส ซั ง แรก คื อ เที ย บ สังฆมณฑลสยาม (Vicariate Apostolic of Siam) ซึ่งได้รับการตั้งขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1669/พ.ศ. 2212 ถือเป็นมิสซังแรกของสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสด้วย ภำคอัครสังฆมณฑลท่ำแร่ -หนองแสง งานแพร่ธรรมในภาคอีสานเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1881/พ.ศ. 2424 มิสซังแรกคือ มิสซังลาว แยกออกจาก มิสซังกรุงเทพฯ ในปี ค.ศ. 1899/พ.ศ. 2442 ศูนย์กลางอยู่ที่วัดนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม กินอาณา บริเวณทั้งภาคอีสานและฝั่งซ้ายของแม่นา�้ โขง พระสังฆราชที่เคยปกครอง คือ พระสังฆราชมารี ยอแซฟ กืออาซ พระสังฆราชแกวง พระสังฆราชโทมิน พระสังฆราชบาเย เป็นต้น ปี ค.ศ. 1936/พ.ศ. 2479 มิสซังเวียงจันทน์ และมิสซังหลวงพระบางแยกออกไปเป็นมิสซังต่างหาก วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1950/พ.ศ. 2493 มิสซังลาวหรือหนองแสง เปลี่ยนชื่อเป็น “มิสซังท่าแร่”และปกครอง เฉพาะ 15 จังหวัดของภาคอีสาน ส่วนทางฝั่งซ้ายที่เหลือกลายเป็นมิสซังท่าแขก พระสังฆราชบาเย เป็นประมุข องค์แรกของมิสซังท่าแร่ จนกระทั่งวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 1953/พ.ศ. 2496 มีการประกาศแยกมิสซังท่าแร่ ออกเป็น 3 คือ มิสซังท่าแร่ มิสซังอุดร และมิสซังอุบล (วิกตอร์ ลาร์เก, 2539) 1. กำรแพร่ธรรมในสังฆมณฑลนครรำชสีมำ ใน ปี ค.ศ. 1866/พ.ศ. 2409 คุณพ่อมาร์แตง (Martin) และ คุณพ่อดาเนียล (Danial) และครูค�าสอน บางท่าน ใช้เวลาประมาณหนึง่ สัปดาห์เดินทางจากหาดสะแก จังหวัดปราจีนบุร ี เข้ามาในเขตโคราช โดยพักทีศ่ าลา วัดนอกเมืองเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วคณะของท่านก็เดินทางกลับ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องการเผยแพร่ ~ 20 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


ธรรมในเขตภาคอีสาน ในปี ค.ศ. 1876/พ.ศ. 2419 พระสังฆราชเวย์ ได้สง่ คุณพ่อโปรดอมไปอยุธยาเพือ่ ช่วยคุณพ่อแปโรทีก่ า� ลัง สร้างวัด แต่มอบหมายให้ท่านไปประเทศลาวด้วย คุณพ่อโปรดอมมีสามเณรไทยคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยได้ไปประจ�า ที่แก่งคอย ท่านได้สร้างวัดไม้ไผ่เล็ก ๆ จนส�าเร็จ แต่ไม่กี่วันก่อนจะเสก ก็มีคนมาจุดไฟเผาเสีย ท่านไม่เพียงแต่ ต้องการขยายวัดที่แก่งคอยเท่านั้น แต่ต้องการเดินทางไปอีสานด้วย ท่านจึงบุกป่าที่ดงพญาไฟซึ่งชุกชุมไปด้วยยุง และไข้ปา่ ท่านได้สอนให้คนกลับใจ ผ่านมวกเหล็ก และโคกอีทนู (หรือโคกขีต้ นุ่ ) ท่านเดินทางมาถึงโคราช มีความ เป็นไปได้ว่าในระหว่างปี ค.ศ. 1877-1880/พ.ศ. 2420-2423 ของการท�างานของคุณพ่อโปรดอมในเขตนี้น่าจะมี คนกลับใจและน่าจะมีคริสตชนอยู่บ้างในเขตโคราช สอดคล้องกับจดหมายของพระคุณเจ้ากืออาซถึงคุณพ่อแบร์นาต์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1905/ พ.ศ. 2448 เรื่องการออกเดินทางของมิชชันนารีทั้งสองไปโคราช ความตอนหนึ่งว่า “....เพื่อให้โครงการนี้ส�าเร็จ ไปได้ ฉันไม่ลังเลใจที่จะตั้งคุณพ่อโปรดอม อุปสังฆราช ให้เป็นผู้นา� ในโครงการนี ้ เพราะคุณพ่อเคยรู้จักเขตโคราช เมื่อ 20 ปีก่อน สมัยนั้นคุณพ่อได้ล้างบาปหลาย ๆ คน แต่หลังจากนั้นไม่มีใครไปดูแลพวกเขาเป็นเวลานาน คุณพ่อจะไปค้นหาคริสตังเหล่านี้ และเมื่อพวกเขารวมเข้ากับคริสตังอีกหลายคนที่ทิ้งวัดของเขาในมิสซังสยาม เพราะมาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ คริสตังทั้งหมดนี้ก็จะกลับกลายเป็นกลุ่มคริสตชนกลุ่มแรกของโคราช แต่ว่าคงจะ ต้องใช้เวลานานพอสมควร...” สอดคล้องกับจดหมายฉบับสุดท้ายของคุณพ่อโปรดอมถึงคุณพ่อแบร์นาต์ (เขียนที่ไซ่ง่อน วันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448) เรื่อง การออกค้นหาพวกคริสตังเก่าทางตะวันตกของเมืองโคราช “ข้าพเจ้า ยอมรับว่า ได้กระท�าความผิดประการหนึ่ง คุณพ่อคงทราบว่าเมื่อประมาณ 25 ปีมาแล้ว ข้าพเจ้าได้โปรดศีล ล้าง บาปแก่คนจ�านวน 40-50 คนทางตะวันตกของโคราช ไม่ห่างจากเมืองเท่าไรนัก เมื่อเราได้มาถึงโคราชครั้งแรกนี้ วันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 หลังจากนั้นไม่กี่วันข้าพเจ้าได้ใช้คนหนึ่งที่รู้จักดินแดนนั้นมาก่อนไปหา ข่าวเกี่ยวกับพวกคริสตังเรานั้น คนนั้นขึ้นรถไฟไป และอีก 2 วันก็กลับมา เขาเล่าให้ฟังว่า หมู่บ้านของพวกคริสตัง นั้น (บ้านโคกขี้ตุ่น) ได้สูญหายไปตั้งนานแล้ว เจ้าหน้าที่เคยเบียดเบียนพวกเขาเนื่องจากเขาเป็นคริสตชน บางคน ก็ถูกจับไปขายเป็นทาสด้วย คนอื่นๆก็กระจัดกระจายหายไป ไม่มีข่าวคราวถึงพวกเขาเลย ไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือ เปล่า ความผิดอยูท่ ขี่ า้ พเจ้าทีเ่ ชือ่ ในค�าอธิบายของคนใช้นนั้ ว่าเป็นความจริงทุกประการ...แต่ทสี่ ดุ วันหนึง่ ข้าพเจ้าก็ ตัดสินใจขึ้นรถไฟไปคนเดียว เมื่อมาถึงสถานีรถไฟที่คิดว่าอยู่ใกล้กับเขตที่คริสตังเก่าอาศัยอยู่ในสมัยโน้น ข้าพเจ้า จึงลงที่นั่น ข้าพเจ้าถามข่าวจากคนหนึ่งที่พบใกล้สถานีรถไฟ... เขาบอกว่าหมู่บ้านนั้นเป็นบ้านร้างแล้ว ไม่มีใคร อาศัยอยู่ประมาณ 20 ปีแล้ว ในที่สุดข้าพเจ้าได้ข่าวว่าคริสตังคนแรกของกลุ่มนั้น เพิ่งเสียชีวิตในเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา ภรรยากับลูก ๆ ยังมีชีวิตอยู ่ เขาอยู่ห่างจากที่นี่ไปทางตะวันตกประมาณ 5-6 กิโลเมตร เมื่อได้ยินแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ออกเดินทางไปทันที โดยจ้างชายคนหนึ่งเป็นผู้น�าทาง อย่างที่ได้ยินก่อนนั้นพ่อบ้านได้เสียชีวิตแล้ว จริง ๆ ส่วนแม่บ้านได้เดินทางไปดูแลญาติที่ป่วยหนักห่างออกไปอีก 20 กิโลเมตร พวกลูก ๆ ที่ได้รับศีลล้างบาป พร้อมกับพ่อแม่ก็ได้ย้ายออกไปอยู่ที่อื่น แต่ข้าพเจ้าได้พบลูกสาวและลูกชายซึ่งเกิดปี ค.ศ. 1882/พ.ศ. 2425 ตรง กับเวลาที่ข้าพเจ้าได้พบกับครอบครัวนั้นครั้งสุดท้าย แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นคนแก่แปลกหน้าส�าหรับพวกเขา พวก เขาบอกว่าได้ยินพ่อแม่พูดถึงข้าพเจ้าบ่อย ๆ เขาอยากพบข้าพเจ้าก่อนตาย หนุ่มสาวสองคนนี้ยังบอกอีกว่ายังมี คริสตังอีกครอบครัวหนึ่งอยู่ห่างไกลออกไปอีก 30 กิโลเมตร ข้าพเจ้าจึงฝากบอกให้แม่ของพวกเขามาหาข้าพเจ้า ที่โคราช โดยข้าพเจ้าจะจ่ายค่าเดินทางให้ แต่เสียดายที่ไม่มีใครมาที่วัดโคราชเลย ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ออกไปค้นหาพวกคริสตังเหล่านี้ตั้งแต่ต้นที่มาอยู่โคราช... และขณะนี้ก็ถึงเวลา ที่ข้าพเจ้าจะต้องกลับไปหนองแสงแล้ว ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องกลุ่มคริสตชนนี้ให้คุณพ่อแอ๊กซ์กอฟองรับรู้แค่นี้”

หลายปีมาแล้ว ธรรมทูตขอให้มีการแบ่งมิสซังกรุงเทพฯ ตั้งภาคอีสานเป็นอีกมิสซังหนึ่งเพราะอีสานมี ~ 21 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


ความยากล�าบากในการติดต่อกับกรุงเทพฯ ในปี ค.ศ. 1895/พ.ศ. 2438 ธรรมทูตและพระสงฆ์พนื้ เมืองได้ตกลงกัน ตั้งหนองแสงให้เป็นศูนย์กลางของมิสซังใหม่เพราะสะดวกในการติดต่อกับทุกภาค ในที่สุดในปี ค.ศ. 1899/ พ.ศ. 2442 สมณกระทรวงเผยแพร่ความเชือ่ ได้แจ้งให้ทราบถึงการแยกมิสซังสยามเป็น 2 มิสซัง คือ มิสซังกรุงเทพฯ และ มิสซังลาว คุณพ่อมารียอแซฟ กืออาซ เข้ามาในประเทศสยามปลายปี ค.ศ.1885/พ.ศ. 2428 มีชื่อเสียงด้านความ ศักดิ์สิทธิ์และความสุภาพ ท่านเป็นนักภาษา มีความรอบรู้ภาษาไทยและภาษาเวียดนามเป็นอย่างมาก อยู่วัด จันทบุรีนานถึง 14 ปี โดยเป็นเจ้าอาวาส 12 ปี วันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1899/พ.ศ. 2442 พระสันตะปาปาประกาศแต่งตั้งคุณพ่อมารี ยอแซฟ กืออาซ เป็นพระสังฆราช (Vicaire apotoligue) ประมุของค์แรกของมิสซังลาว (ภาคอีสานของไทยและบางเขตใน ประเทศลาว) มิสซังใหม่ทถี่ กู แบ่งแยกออกจากมิสซังสยามในสมัยพระสังฆราชเวย์เป็นประมุข หลังอภิเษกเดินทาง ไปอุบลราชธานี และเข้าประจ�าทีส่ า� นักมิสซังลาว ทีค่ ณ ุ พ่อโปรดอมเพิง่ สร้างเสร็จทีว่ ดั หนองแสงใกล้เมืองนครพนม ช่วงนั้นบรรดามิชชันนารีและพระสงฆ์ไทยได้เข้ามาแพร่ธรรมในภาคอีสานและประเทศลาวเป็นเวลา 18 ปีแล้ว ในช่วงระยะเวลา 18 ปี พระสังฆราชเวย์ ได้ส่งมิชชันนารี (MEP) 15 องค์ พระสงฆ์ไทย 5 องค์ และ สามเณรใหญ่จากบ้านเณรบางช้างไปเป็นครูค�าสอน 15 คน ในปี ค.ศ. 1899/พ.ศ. 2442 มิสซังลาวมีจ�านวน คริสตชนประมาณ 9,262 คน ส�านักพระสังฆราชทีห่ นองแสงจึงกลายเป็นศูนย์กลางส�าคัญของมิสซังลาว ทีว่ ดั หนองแสงมีอารามซิสเตอร์ พื้นเมือง โดยมีมาเซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ชาวฝรั่งเศส 4 รูป ย้ายจากเมืองไซ่ง่อนประเทศเวียดนาม มา เป็นผู้ให้การอบรมซิสเตอร์พื้นเมืองและยังช่วยดูแลโรงเรียนกับบ้านเด็กก�าพร้าอีกด้วย จากส�านักมิสซังหนองแสง พระคุณเจ้ากืออาซออกไปเยีย่ มเยียนพระสงฆ์และกลุม่ คริสตชนทุก ๆ แห่งเพือ่ เป็นก�าลังใจ พระคุณเจ้าเป็นคนรูปร่างเล็กแต่ขยันขันแข็ง พระคุณเจ้าขี่ม้าเป็นประจ�า แต่ก็ตกจากหลังม้าบ่อย ๆ ที่ส�านักมิสซังหนองแสง ประตูห้องท�างานของพระคุณเจ้าเปิดไว้พร้อมเสมอที่จะต้อนรับพระสงฆ์และ สัตบุรษุ ทุก ๆ คน เนือ่ งจากเก่งภาษาไทย ภาษาเวียดนามและภาษาลาว พระคุณเจ้าจึงหาเวลาสอนภาษาไทยและ ภาษาลาวเบือ้ งต้นให้กบั มิชชันนารีทเี่ ข้าใหม่ พระคุณเจ้าได้เขียนคูม่ อื หลายเล่ม เช่น พจนานุกรมฝรัง่ เศส-ไทย และ ฝรั่งเศส-ลาว และหนังสือฝึกหัดสนทนาฝรั่งเศส-ลาว และส่งไปพิมพ์ที่โรงเรียน MEP ที่ฮ่องกง พระคุณเจ้ากืออาซ สังเกตว่าธรรมทูตสมัยหลังมีความแตกต่างจากธรรมทูตเมื่อ 20 ปีก่อน ซึ่งจะออก ตะเวนไปหาคนที่สนใจศาสนา แต่ธรรมทูตสมัยหลังมักเก็บตัวอยู่ในบ้านที่สร้างอยู่ท่ามกลางคริสตชน ไม่ค่อย ออกไปหาคนต่างศาสนา พระคุณเจ้าต้องการให้มิสซังมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง จึงตัดสินใจเปิดศูนย์ใหม่ 2 แห่ง คือ ที่ลาว และ ที่โคราช ในปี ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 เมื่อปกครองมิสซังได้ 6 ปีแล้ว พระคุณเจ้าตัดสินใจส่งมิชชันนารี 2 องค์ คือ คุณพ่อกองส์ตังต์ โปรดอม อุปสังฆราช และ คุณพ่ออังแธล์ม เอ็กซ์กอฟอง (เจ้าวัดเชียงยืน) ไปเปิดศูนย์คาทอลิก ในเมืองโคราชเป็นครั้งแรก คุณพ่อกองส์ตังต์ โปรดอม (Constant Prodhomme, MEP) และ คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ เกโก (Guego) เป็นมิชชันนารีสององค์ที่พระคุณเจ้าเวย์ (มิสซังสยาม) ได้ส่งไปเริ่มแพร่ธรรมในมิสซังลาว (ภาคอีสาน) เมื่อปี ค.ศ. 1881/พ.ศ. 2424 คือ เมื่อ 24 ปีก่อน การเดินทางของคุณพ่อทั้งสององค์จากกรุงเทพฯ ถึง อุบลราชธานี ใช้เวลา 102 วัน คุณพ่อโปรดอมเป็นผู้ก่อตั้งมิสซังลาวคนหนึ่งที่สา� คัญ เป็นมิชชันนารีที่ร้อนรน เดินทางไปทั่วภาคอีสาน และประเทศลาว ได้ก่อตั้งกลุ่มคริสตชนและสร้างวัดหลาย ๆ แห่ง ในปี ค.ศ. 1885/พ.ศ. 2428 คุณพ่อถูกเลือก ~ 22 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


ให้เป็นอธิการมิสซัง ต่อมาในปี ค.ศ. 1899/พ.ศ. 2442 พระคุณเจ้ากืออาซแต่งตั้งคุณพ่อให้เป็นอุปสังฆราชและ รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองแสงด้วย ตอนที่ถูกเลือกให้ไปโคราชคุณพ่ออายุ 56 ปีแล้ว คุณพ่ออังแธล์ม แอ๊กซ์กอฟอง (Anthemlme Excoffong, MEP) เข้ามาในประเทศสยาม ในปี ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 เมือ่ เรียนภาษไทยแล้ว รับหน้าทีไ่ ปท�างานในมิสซังลาว ไม่นานคุณพ่อได้รบั การแต่งตัง้ เป็น เจ้าวัดเชียงยืน ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ แม่นา�้ โขง ห่างจากวัดหนองแสงประมาณ 15 กิโลเมตร คุณพ่อเป็นเจ้าวัดทีน่ นี่ านถึง 9 ปี จากรายงานประจ�าปี ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 (บางส่วน) ของพระคุณเจ้ากืออาซ ระบุว่า “คุณพ่อแอ๊กซ์กอฟอง ได้สร้างวัดเชียงยืนด้วยความเอาใจใส่และเสียสละอย่างสุดจิตใจ... การจากไปของคุณพ่อ (เพื่อไปเปิดศูนย์ใหม่ ที่โคราช) ได้สร้างความเศร้าโศกแก่ทุก ๆ คน อันที่จริงสภาพจิตใจอันดีเยี่ยมของคริสตังเชียงยืนทุกวันนี้เป็นผล ที่มาจากการดูแลรักษาของคุณพ่อตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ขอให้สัตบุรุษรักษาความเลื่อมใสศรัทธาไว้อาศัยความ ช่วยเหลือของพระองค์”

จดหมายของคุณพ่ออังแธล์ม แอ๊กซ์กอฟอง ถึง คุณพ่อแบร์นาต์ เชียงยืน วันที ่ 5 มกราคม ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448

ถึงคุณพ่อที่เคารพอย่างสูง แม้ขา้ พเจ้าได้ออ้ นวอนต่าง ๆ นานา พระคุณเจ้ากืออาซก็ยงั ส่งข้าพเจ้าไปอยูท่ โี่ คราชเพือ่ เปิดศูนย์แห่งใหม่ ยาเม็ดนีย้ ากจะกลืนลงและสุดแสนจะขม แต่กต็ อ้ งกลืนแม้จะขมเหลือเกิน ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงต้องอ�าลาบ้านเชียงยืน พร้อมทั้งวัด บ้านพักและพวกคริสตังที่ข้าพเจ้ารักมาก วัดยังสร้างไม่เสร็จแต่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาได้แล้ว วัดหลังนี้เกิดขึ้นได้เพราะหยาดเหงื่อแรงงานของข้าพเจ้า แล้วต้องยกให้คนอื่น ช่างเป็นการพลัดพรากที่เจ็บปวด และผิดหวัง แต่ขา้ พเจ้าไว้วางใจในค�าภาวนาของคุณพ่อ และทานเงินจากคุณพ่อในอนาคตด้วยถ้าข้าพเจ้าต้องการ ขณะนี้ข้าพเจ้ายังไม่รู้ว่าจะมีคริสตังหรือวัดอีกหรือเปล่า ข้าพเจ้าอาจจะเป็นนายชุมพาบาลที่ไม่มีฝูงแกะ และเป็นมิชชันนารีที่ไม่มีงานท�า ยิ่งคิดเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ยิ่งเศร้า แต่ข้าพเจ้าต้องท�าพลีกรรมเพราะรักพระเป็นเจ้า ข้าพเจ้ามาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพื่ออะไร แต่เพื่อพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น

ถึงคุณพ่อที่รักด้วยความเคารพอย่างจริงใจ

อัง. แอ๊กซ์กอฟอง (Mis.apos.)

คุณพ่อกองส์ตังต์ โปรดอม อุปสังฆราช และ คุณพ่ออังแธล์ม เอ็กซ์กอฟอง ออกเดินทางจากหนองแสง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 โดยล่องเรือตามแม่นา�้ โขงถึงบ้านสองคอน และจากบ้านสองคอนขี่ม้า ไปพร้อมกับกองคาราวานเกวียน 3 เล่ม แวะที่อุบล นั่งเรือทวนแม่นา�้ มูลจากอุบลฯ ได้หนึ่งวันก็เข้าสู่บ้านสีฐาน จากบ้านสีฐานไปถึงโคราช (ถ้าขีม่ า้ ก็ใช้เวลา 8 วัน หรือถ้าใช้เกวียนก็ใช้เวลา 18-25 วัน) ก่อนจะถึงโคราชประมาณ 20 กิโลเมตร วัว 2 ตัวหมดแรงเดินไม่ไหว ต้องทิ้งคนใช้และเกวียนไว้ที่นั่น แม้จะพยายามเช่าหรือซื้อวัวเพื่อจะได้ เดินทางต่อ แต่ก็หาไม่ได้จึงต้องพยายามเดินทางต่อตามสภาพความแข็งแรงของวัวเดินทางต่อมาถึงโคราชใน วันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 เวลาประมาณสี่โมงเย็น เมื่อหาที่พักในเมืองไม่ได้ จึงติดต่อขอพักที่บ้าน กงสุลฝรั่งเศส ท่านนาย Mazaret ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สามวันหลังจากนั้น อาจจะเป็นวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 ได้เช่าวัวสองตัวออกไปลาก เกวียน โดยมีคุณพ่อแอ๊กซ์กอฟองขี่ม้าน�าหน้าเพื่อน�ากองคาราวานทั้งหมดมาที่บ้านกงสุล เมื่อคนใช้น�าวัวไปผูก ใกล้บ้านกงสุล แล้วกลับมาดื่มน�า้ ปรากฏว่าวัว 6 ตัวถูกขโมยไปจากที่มีอยู่ 7 ตัว แม้จะได้แจ้งความกับต�ารวจแต่ ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่ประการใด

~ 23 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


วันต่อมา คณะของเราออกไปติดต่อเพื่อซื้อที่ดิน แม้มีชาวเมืองคนหนึ่งตั้งใจจะขายให้ แต่เขาก็ไม่ยอม เขียนหนังสือซื้อขายตามระเบียบของทางราชการ แม้จะน�าเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่โดยอ้างถึงสัญญาของ รัฐบาลที่กรุงเทพได้มอบสิทธิให้มิสซังโรมันคาทอลิกสามารถซื้อขายที่ดินและท�าประโยชน์ได้แต่ข้าราชการคนดัง กล่าวก็ไม่ยอมอนุญาต ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อไปปรึกษาคณะพระสงฆ์ (MEP) ที่กรุงเทพกลับไม่สนับสนุนให้ซื้อที่ดินและยังแนะน�าให้ คณะมิชชันนารีสงั่ ให้คนใช้กบั กองคาราวานกลับไปมิสซังหนองแสงจะดีกว่า ทีส่ ดุ การซือ้ ทีด่ นิ ก็สา� เร็จโดยซือ้ ในชือ่ ของคริสตังคนหนึ่งที่มาจากกรุงเทพในราคา 640 บาทและหลังจากติดประกาศไว้ 15 วัน ก็ได้รับอนุญาตจากเจ้า หน้าทีใ่ ห้ทดี่ นิ แปลงนัน้ อยูใ่ นนามของมิชชันนารี จากจดหมายของคุณพ่อแอ๊กซ์กอฟอง ถึง คุณพ่อแบร์นาต์ฉบับแรก ได้แจ้งว่า อาศัยพระคุณเจ้าหลุยส์ เวย์ ที่ยื่นค�าขอร้องต่อพระอนุชาด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทย เพื่อเสนอ ต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่สุดวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 พระองค์ทรงอนุญาตให้ซื้อที่ดินในนามของมิชชันนารีได้ ถือว่าเป็นการอนุญาตที่พิเศษยิ่ง คุณพ่อแอ๊กซ์กอฟอง ได้น�าเอกสารพิเศษนี้ให้ข้าหลวงโคราชดู ท่านจึงพูดออกมาว่าตนรู้สึกยินดีมากที่เราจะมาเปิดศูนย์ที่โคราช ท่านพูดเช่นนี้เพราะจ�าเป็นต้องยอมรับ จะขับไล่เราต่อไปไม่ได้อีกแล้ว ทันทีข้าพเจ้าได้ไปจัดการที่ดินแปลงนั้น ที่ได้ซื้อมาขนาด 2 เส้นจัตุรัส (40 วา x 40 วา) ที่ดินแปลงแรกนี้ติดวัดสมอราย คุณพ่อแอ๊กซ์กอฟอง ได้ซื้อบ้านเก่าเล็ก ๆ หลังหนึ่ง ขนาด 31 ตารางเมตรมาปลูกในที่ดินแปลงที่ซื้อใหม่ และการสร้างบ้านหลังใหม่ตอ้ งซือ้ วัสดุอปุ กรณ์เพิม่ เติมจากกรุงเทพ เนือ่ งจากไม่มชี า่ งไม้แม้แต่คนเดียวการก่อสร้าง จึงด�าเนินไปอย่างช้า ๆ ประกอบกับคนใช้ทรี่ ว่ มคณะมาจากวัดหนองแสงก็เจ็บไข้ได้ปว่ ยอย่างต่อเนือ่ งจนต้องส่งตัว ไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพ และจ�าเป็นต้องจ้างครูคา� สอนชาวจีนคนหนึง่ มาประจ�าทีโ่ คราช ด้วย ท�าให้ต้องใช้งบประมาณจ�านวนไม่น้อย คุณพ่อกองส์ตังต์ โปรดอม บันทึกไว้ว่าแม้จะเคยเปิดศูนย์แพร่ธรรม ใหม่มามากมายหลายแห่ง แต่ยงั ไม่เคยพบอุปสรรคทีย่ ากล�าบากมากมายเท่ากับการเปิดศูนย์ใหม่ทโี่ คราชเลย คุณ พ่อทั้งสองได้ถวายมิสซาที่โคราชเป็นครั้งแรกในวันที ่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 ปลายเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 คุณพ่อโปรดอมย้ายออกจากโคราช กลับไปส�านักมิสซัง หนองแสง (รวมเวลาที่คุณพ่อท�างานที่โคราช 4 เดือนครึ่ง) เดือนกรกฎาคม (หรือสิงหาคม) คุณพ่อเลออง เปรูดอง มาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่โคราช เดือนกันยายน ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 สองครอบครัวแรกเริ่มเรียนค�าสอน และ ต่อมาเดือนตุลาคม เจ็ดครอบครัวมาอาศัยอยู่ในที่ดินของวัด กำรเปิดศูนย์มิสซังคำทอลิกที่โครำช จากจดหมายของคุณพ่อแอ๊กซ์กอฟองถึงคุณพ่อแบร์นาต์ เขียนทีโ่ คราชลงวันที ่ 22 กันยายน ค.ศ. 1905/ พ.ศ. 2448 ตอนหนึง่ ความว่า “พระคุณเจ้าหลุย ์ เวย์ ได้นา� เรือ่ งทีด่ นิ ของเราทีโ่ คราชเสนอต่อรัฐบาลสยาม และขอ อนุญาตเปิดศูนย์มสิ ซังคาทอลิก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที ่ 6 ได้ทรงพระกรุณาพระราชทาน พระบรมราชานุญาตพิเศษให้เราซือ้ ทีด่ นิ สร้างบ้าน สร้างวัดและสร้างโรงเรียนอีกด้วย พวกเราได้ยนื่ หนังสืออนุญาต นี้ให้เจ้าหน้าที่โคราชดู พวกเขาก็ได้ปฏิบัติตาม แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเรากับข้าราชการจะดีขึ้นมาก แต่ ก็ยงั มีคา� ข่มขูร่ บกวนประชาชนทีค่ ดิ จะเข้าศาสนาคริสต์...” และตามความในจดหมายของคุณพ่อแอ๊กซ์กอฟองถึง คุณพ่อแบร์นาต์ เขียนที่โคราช ลงวันที ่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 ตอนหนึ่งความว่า “ตอนนี้ข้าพเจ้า ก�าลังสร้างบ้านใหม่ที่ถาวร เป็นบ้านสองชั้น มี 10 ห้องชั้นบนจะเป็นวัด บ้านหลังใหม่น ี้ ไม่น้อยหน้าบ้านใหญ่ ๆ ที่อยู่ในเมืองโคราช แต่ไม่ต้องพูดถึงความละเอียดของฝีมือช่างก็แล้วกัน”

~ 24 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


กำรล้ำงบำปครั้งแรกที่โครำช วันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 คุณพ่อแอ๊กซ์กอฟอง ล้างบาปเป็นครั้งแรกในบ้านของชาว บ้าน ผู้รับศีลล้างบาปชื่อ เด็กหญิง บานเย็น ลูกสาวของนายขาว นางแดง เป็นคนต่างศาสนาและอีกสามวันต่อ มาเด็กก็เสียชีวิต ต่อมาที่บ้านโคกกรวด นายเปโตร บัว ได้ล้างบาปเด็กคนต่างศาสนา 4 คนและอีกไม่นานเด็ก ก็เสียชีวิต สรุปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ปลายปี ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 มีการล้างบาปเด็กรวม 5 คน ไม่มี ผู้ใหญ่แม้แต่ คนเดียว วันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1906/พ.ศ. 2449 เป็นวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ในวัดน้อยโคราช คุณพ่ออังแธมล์ม แอ๊กซ์กอฟอง ได้โปรดศีลล้างบาปให้ผใู้ หญ่เป็นครัง้ แรกเป็นคนไทย 10 คนและต่อมาวันที ่ 3 มิถนุ ายน คุณพ่อเลออง เปรูดองได้โปรดศีลล้างบาปให้แก่คนจีนคนแรกอายุ 28 ปี ชือ่ ฟรังซิสโกซาเวียร์ ซูซ ี และโปรดให้ครอบครัวศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นองค์อุปถัมภ์ของวัด (โรเบิร์ต มัลแซร์, 2556) โครำชกลับไปขึ้นกับมิสซังสยำม ตลอดเวลา 5 ปีแรกนั้น พระคุณเจ้ามารีย์ ยอแซฟ กืออาซ ได้อุดหนุนการเจริญเติบโตของการแพร่ธรรม ในเขตโคราชอย่างเต็มที ่ โดยส่งบุคลากรและทุนทรัพย์เท่าทีม่ ี แต่ตอ่ ไปงานนีก้ เ็ กินความสามารถของท่าน ปี ค.ศ. 1909 /พ.ศ. 2452 พระคุณเจ้ากืออาซจึงท�าข้อตกลงกับมิสซังสยาม (พระคุณเจ้าแปร์รอส ประมุขมิสซังสยามในสมัย นั้น) ให้รับผิดชอบปกครองเขตโคราชต่อไป หลังจากนั้นไม่นานพระคุณเจ้ากืออาซต้องไปรักษาสุขภาพที่ประเทศ ฝรัง่ เศสและได้ขอลาออกจากต�าแหน่งสังฆราชมิสซังลาว พระสันตะปาปาได้ทรงยอมรับการลา หลังจากพักรักษา ตัวและช่วยงานอภิบาลทีฝ่ รัง่ เศสเป็นเวลานานท่านได้มอบวิญญาณคืนแด่พระเจ้าอย่างสงบเมือ่ อายุ 88 ปีรา่ งของ ท่านถูกฝังในสุสานบ้านคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) ที่ มองเบอตอง (Montbeton) พระสังฆรำชกองสตังต์ โปรดอม พระสังฆรำชองค์ที่สองของมิสซังลำว (Vicaire Apostolique) คุณพ่อกองสตังต์ โปรดอม มาช่วยเปิดศูนย์คาทอลิกโคราช แต่อยู่ที่นั่นเพียง 4 เดือนครึ่งแล้วปลายเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 1905/พ.ศ. 2448 คุณพ่อได้กลับไปที่สา� นักมิสซังหนองแสง ตามค�าสั่งของพระสังฆราชกืออาส เมือ่ พระสังฆราชกืออาซสุขภาพทรุดโทรมลง พระคุณเจ้าได้ยนื่ หนังสือลาออกต่อสมเด็จพระสันตะปาปา ในปี ค.ศ. 1912/พ.ศ. 2455 ต่อมาวันที ่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1913/พ.ศ. 2456 พระสันตะปาปาทรงประกาศแต่ง ตั้งคุณพ่อกองสตังต์ โปรดอมเป็นพระสังฆราชองค์ใหม่ ถือเป็นองค์ที่สองของมิสซังลาว ท่านได้รับการอภิเษกใน วันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1913/พ.ศ. 2456 ที่เมืองไซง่อน ประเทศเวียดนาม โดยพระคุณเจ้าแกงตอง (Quinton) ญาติของท่าน พระคุณเจ้าโปรดอมใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการไปเยี่ยมกลุ่มคริสตชนทุกแห่งทั่วภาคอีสานและเขตที่รับผิด ชอบในประเทศลาว ภารกิจที่หนักหน่วงท�าให้สุขภาพของท่านทรุดโทรม ต่อมาท่านเป็นอัมพฤกษ์ทางสมองและ ได้มอบดวงวิญญาณคืนแด่พระเจ้าเมือ่ อายุ 71 ปี ท่านถูกฝังในสุสานวัดหนองแสง นครพนม สุสานนีเ้ ป็นทีพ่ กั ผ่อน ฝ่ายกายของบรรดามิชชันนารีคณะ MEP รุ่นแรก ผู้ก่อตั้งมิสซังลาวที่อุบล ตั้งแต่ปี ค.ศ.1881/พ.ศ. 2424 นั่นเอง เขตโครำชขึ้นกับมิสซังอุบลรำชธำนี ในต้นปี ค.ศ. 1952/พ.ศ. 2495 กระทรวงโปรปากันดา (การเผยแผ่ความเชื่อ) ที่กรุงโรมได้ติดต่อกับ พระคุณเจ้าบาเย ประมุขของมิสซังอีสาน เพราะในยุคแรกนั้นภาคอีสานทั้งหมดรวมเป็นมิสซังเดียว ส�านักมิสซัง ตั้งอยู่ที่ท่าแร่ ขอให้ท่านเสนอแผนการแบ่งมิสซังเพื่อมอบส่วนหนึ่งให้พระสงฆ์พื้นเมือง จึงเป็นที่มาของการแบ่ง มิสซังท่าแร่ (มิสซังอีสาน) ออกเป็น 3 มิสซัง คือ ท่าแร่ อุดรธานี และอุบลราชธานี แล้วปีถัดมาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1953/พ.ศ. 2496 กระทรวงโปรปากันดาได้ประกาศแต่งตั้ง 3 มิสซังนี้อย่างเป็นทางการ ~ 25 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1952/พ.ศ. 2495 พระสังฆราชดูแลย์ (Dooley) พระสมณทูตประจ�าเมืองไซ่ง่อน ประเทศเวี ย ดนาม มาเยี่ ย มวั ด ท่ า แร่ ฯ และเห็ น รู ป วาดแผนที่ ข องคุ ณ พ่ อ สี น วล ท่ า นสนใจมากและถาม พระสังฆราชบาเยว่า “ในเร็ว ๆ นี้จะมี 3 มิสซังใหม่ซึ่งถูกวาดเป็นสามสี แล้วท�าไมเขตโคราชถูกระบายเป็นอีก สีหนึง่ พระสังฆราชบาเยตอบว่า เขตโคราชในด้านการปกครองเป็นของมิสซังท่าแร่-หนองแสงก็จริง แต่เพือ่ ความ สะดวกในการเดินทาง (มีรถไฟกรุงเทพ-โคราช นานแล้ว ใช้เวลาเดินทางวันเดียว) มิสซังกรุงเทพฯ จึงรับปกครอง เขตโคราช 3 จังหวัด เป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909/พ.ศ. 2452 วันรุง่ ขึน้ พระสมณทูตดูแลย์เข้ามาพบพระสังฆราชบาเยอีก ถามว่า “เรือ่ งโคราชนัน้ พระคุณเจ้าคิดว่าการจะ ตัง้ เป็นอีกมิสซังหนึง่ จะไม่ดหี รือ เพือ่ การเผยแผ่ธรรมจะได้กา้ วหน้าเร็วขึน้ พระคุณเจ้าคิดอย่างไร” พระสังฆราชบาเย ตอบว่า ข้าพเจ้าเห็นดีด้วยและสนับสนุน (ภายหลังพระสังฆราชบาเยอธิบายว่า วันที่เราได้สนทนากันเรื่องเขต โคราชนั้นถือได้ว่าเป็นการริเริ่มแผนการการแต่งตั้งมิสซังนครราชสีมาในอนาคตอีก 13 ปีต่อมา) พระสังฆราชโชแรง ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ ได้ติดต่อพระสังฆราชบาเย ว่า“เดี๋ยวนี้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบ มิสซังอุบลฯ แล้ว ท่านไม่ได้อยู่ห่างจากโคราชเพราะมีทางรถไฟแล้ว เพราะฉะนั้นฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ มิสซังกรุงเทพฯ จะต้องคืนเขตโคราชให้แก่ทา่ นปกครองอย่างเดิม” เขตโคราชจึงได้ขนึ้ กับมิสซังอุบลราชธานี ตัง้ แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1959/พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา กำรสถำปนำมิสซังนครรำชสีมำ หลังจากเขตโคราชไปขึ้นกับมิสซังอุบลราชธานีตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1959/พ.ศ. 2502 ต่อมาในปี ค.ศ. 1961/ พ.ศ. 2504 คุณพ่ออธิการใหญ่เจ้าคณะมิชชันนารีมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) ได้มาเยี่ยมมิสซัง อุบลราชธานี (ซึ่งพระสังฆราชบาเยเป็นประมุขมา 8 ปีแล้ว) ทั้งสองท่านได้น�าเรื่องเขตโคราชมาพิจารณา อีกครั้งหนึ่งและตัดสินใจว่าจะส่งโครงการนี้ไปที่กระทรวงโปรปากันดา ฟีเด ตามขั้นตอนดังนี้คือ อันดับแรก พระสังฆราชบาเยรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ แล้วส่งไปที่ศูนย์กลางคณะ MEP อันดับสอง คุณพ่ออธิการใหญ่ คณะ MEP พร้อมกับคณะที่ปรึกษาจะรวบรวมหลักฐานเหล่านี้ให้เป็นโครงการที่สมบูรณ์ แล้วอันดับสามจะส่ง โครงการนี้ให้กระทรวงโปรปากันดา ฟีเด พิจารณา วันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1965/พ.ศ. 2508 หนังสือพิมพ์ Osservatore Romano ได้ตีพิมพ์ข้อความว่า พระสันตะปาปาเปาโลที ่ 6 ทรงสถาปนามิสซังนครราชสีมา ซึง่ ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรรี มั ย์ และจังหวัดชัยภูม ิ ที่ถูกแยกออกจากมิสซังอุบลราชธานี นับเป็นมิสซังที่สี่ของภาคอีสาน พระสังฆรำชอำแลง วังงำแวร์ พระสังฆรำชองค์แรกของมิสซังนครรำชสีมำ วันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1965/พ.ศ. 2508 พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงแต่งตั้งคุณพ่ออาแลง วังงาแวร์ เป็นพระสังฆราชองค์แรกของมิสซังนครราชสีมา วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1965/พ.ศ. 2508 คุณพ่ออาแลง วังงาแวร์ได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระสังฆราชบาเย ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานีเป็นประธาน โดยมีผู้ช่วยสององค์คือ พระสังฆราชยวง นิตโย ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ และพระสังฆราชลากอสต์ ประมุขมิสซัง เชียงใหม่ พระสมณทูตเปโดรนี (Pedroni) สมณทูตองค์ใหม่อยูใ่ นพิธดี ว้ ย หม่อมหลวงปิน่ มาลากุล รัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงศึกษาธิการและศาสนา กับพระภิกษุหลายรูปมาร่วมพิธี มีพระสงฆ์ นักบวชและสัตบุรุษมาร่วมพิธีอย่าง มากมาย

~ 26 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


มิสซังนครรำชสีมำถูกยกฐำนะเป็นสังฆมณฑลนครรำชสีมำ วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965/พ.ศ. 2508 พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงแต่งตั้งสถานภาพของ พระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทยให้สมบูรณ์ (พระฐานานุกรม) โดยยกฐานะมิสซังทั้ง 8 มิสซังขึ้นเป็น “สังฆมณฑล” มิสซังกรุงเทพฯ ได้รบั การยกฐานะขึน้ เป็นอัครสังฆมณฑลแห่งทีห่ นึง่ โดยมีสงั ฆมณฑลจันทบุร ี สังฆมณฑล ราชบุรี และสังฆมณฑลเชียงใหม่อยู่ใต้สังกัด มิสซังท่าแร-หนองแสง ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอัครสังฆมณฑลท่าแร-หนองแสง โดยมีสังฆมณฑล อุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานี และสังฆมณฑลนครราชสีมา อยู่ใต้สังกัด พระสังฆราชอาแลง วังงาแวร์ ปกครองสังฆมณฑลนครราชสีมาอยู่ 12 ปี และเนื่องจากปัญหาด้าน สุขภาพ พระคุณเจ้าได้ยื่นใบลาออกต่อสันตะส�านัก และพระสันตะปาปาได้รับใบลาออกของพระคุณเจ้าในวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1977/พ.ศ. 2520 พระสังฆรำชยออำกิมพเยำว์ มณีทรัพย์ เป็นพระสังฆรำชองค์ที่สองของสังฆมณฑลนครรำชสีมำ วันที ่ 17 มิถนุ ายน ค.ศ. 1977/พ.ศ. 2520 หนังสือพิมพ์ “ออสเซร์วาตอเร โรมาโน” ลงข่าวเป็นทางการว่า พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงแต่งตั้งคุณพ่อยออากิมพเยาว์ มณีทรัพย์ เป็นพระสังฆราช ประมุของค์ที่ 2 ของสังฆมณฑลนครราชสีมา และได้รับการอภิเษกเมื่อวันที ่ 3 กันยายน ค.ศ. 1977/พ.ศ. 2520 ณ หอประชุม อาสนวิหาร แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา โดยมีพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เป็นผู้อภิเษก ร่วมด้วยพระอัครสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ พระสังฆราชอาแลง วังกาแวร์ ท่ามกลางพระสังฆราช 16 องค์ พระสงฆ์กว่าร้อยองค์ พระภิกษุ 5 รูป นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรษุ กว่า 500 คน (วิกตอร์ ลาร์เก, 2539) โอกำส 25 ปีในหน้ำที่พระสังฆรำช และ 44 ปีในชีวิตพระสงฆ์ คิดถึงค�าของพระเยซูเจ้าทีบ่ อกว่า “ผูใ้ ดทีจ่ บั คันไถแล้วเหลียวดูขา้ งหลัง ผูน้ นั้ ก็ไม่เหมาะสมทีจ่ ะเป็นศิษย์ ของพระองค์” พระเยซูเจ้าพูดค�านี้ออกมาหมายความว่าท�างานแล้วต้องลุยไปข้างหน้า เดินหน้า ไม่ห่วงข้างหลัง ซึ่งเป็นการบั่นทอนก�าลัง พะว้าพะวง ถ้าเหลียวหลังย้อนอดีต เพื่อชื่นชมผลงานของตนก็เท่ากับเป็นการอวดตัว โอ้อวดว่าเราท�างานอะไรมาบ้าง แต่ก็มาคิดค�านึงว่าเราไม่ได้เป็นผู้ท�างานเองโดยตรง เราเป็น แต่เพียงเครื่องมือ และผู้รับใช้ของพระเจ้า ผลงานไม่ใช่ของเรา และเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่น กับพระสงฆ์สัตบุรุษ และมองดูอดีตเพื่อ หาบทเรียนส�าหรับตนเองและส่วนรวมก็น่าจะมีประโยชน์บ้าง ส�าหรับพ่อในชีวิตสงฆ์ 44 ปีถามตัวเองอยู่บ่อย ๆ แปลกใจว่ารอดมาได้อย่างไร ไม่ออกไป เพราะหลาย คนอยู่ได้ไม่นานก็ไป ที่อยู่รอดมาได้ก็เพราะมีการตั้งสติใหม่อยู่ตลอดเวลา กลับใจบ่อยเมื่อท�าอะไรผิดพลาด และ อาศัยเบื้องบนช่วยเหลือเราให้รอดมาได้ ตอนบวชใหม่ ๆ ทุกคนเต็มด้วยอุดมการณ์และหลักการเยอะแยะ แต่ เมื่อเจอปัญหาในชีวิตจริง ในสภาพแวดล้อมและบุคคลแวดล้อม เจอความเป็นจริง “มนุษย์” ของตัวเราเองและ คนรอบข้างและความ “จ�ากัด” ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน อารมณ์ ความเข้าใจผิด จึงรู้รสชาติของชีวิต ว่าชีวิต ต้องประสบปัญหา ต้องพบกับความยุ่งยาก ล้มเหลว ความผิดพลาด ต้องเจอกับความไม่สมหวังและอุปสรรค ต้องต่อสู้ ต้องยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยอมรับผู้อื่น ต้องทน ต้องล้มบ้าง เพื่อจะลุกขึ้นมาสู้ต่อไปเหมือน นักฟุตบอลโลก

~ 27 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


ในกำรปกครองสังฆมณฑลยังใช้แบบพ่อปกครองลูก เมือ่ กล่าวถึงรูปแบบ แนวทาง หรือหลักการในการปกครองสังฆมณฑลของพระสังฆราช พเยาว์ มณีทรัพย์ จะเห็นว่าเป็นการใช้หลักการปกครองดูแลสังฆมณฑลตามหลักของ “พ่อปกครองลูก” ท่านกล่าวว่า “การปกครอง สังฆมณฑลใช้หลักการบริหารแบบข้าราชการหรือแบบพ่อค้านักธุรกิจไม่ได้ ต้องใช้หลักการเดียวกันกับของ พระเยซูเจ้าผู้เป็นนายชุมพาบาลซึ่งรักและเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อแกะของตน แกะที่ว่านี้คือ ทั้งคนดีและ คนเลว คนอยู่กับวัด คนอยู่ห่างวัดหรือทิ้งวัด มีทั้งพระสงฆ์ นักบวช ฆราวาสและคนต่างศาสนา ถ้าเป็นระบบ ราชการ คนไม่ดถี อดถอนออก คนมีปญ ั หาอย่าเอาไว้ แต่พระเยซูเจ้ามาเพือ่ รวบรวมคนบาปให้เขากลับใจให้โอกาส แกะตัวไหนป่วยก็ต้องรักษา ตัวไหนหลงทางก็ไปตาม เช่น คนทิ้งวัด คนที่แต่งงานไม่เรียบร้อย ก็ไปตาม” “คนเราไม่มีใครสมบูรณ์ คิดดูส ิ พระสงฆ์ ตอนเป็นเณรอบรมตั้งหลายปี แล้วเป็นพระสงฆ์ได้ดีทุกคนไหม ได้ดีตลอดไหม ที่ไม่ได้ความเลยก็ม ี ก็เห็น ๆ กันอยู ่ ไม่ใช่พระสงฆ์ทุกองค์จะใจดีมีเมตตา ดุร้ายก็มี คนเรามันก็ อยู่ที่ใจว่าเราจะท�าตัวอย่างไร ทั้งพระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส ทุกคนอยากเอาอย่างพระเยซูเจ้า แต่ขึ้นอยู่กับว่า แต่ละคนจะท�าได้ขนาดไหน พระสงฆ์บางองค์ท�าดีอย่าง แต่ก็ยังขาดอีกอย่าง เป็นนักบริหารท�างานมากมาย แต่ก็เฮี้ยบบ้าง ดุบ้าง ไม่ต้อนรับชาวบ้านบ้าง ก็มีดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่พระเยซูก็มาเพื่อให้คนบาปอยู่กับพระองค์ ทั้งสิ้น แล้วทรงอบรมสั่งสอน ให้กา� ลังใจ ให้มีโอกาสกลับใจ” ช่วงท้ำยของชีวิต ปลายปี ค.ศ. 2005/พ.ศ. 2548 พระสังฆราชยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ ได้เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเซนต์เมรี ่ จังหวัดนครราชสีมา แพทย์ตรวจพบเนือ้ ร้ายทีต่ บั จากนัน้ ท่านก็ได้รบั การรักษาจากหลาย ๆ ทางจนอาการของท่านดีขึ้นมาก ทุกคนคิดว่าท่านหายจากโรคร้ายแล้ว แต่ที่สุด ท่านต้องกลับเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ค.ศ. 2007/พ.ศ. 2550 พระสังฆราชยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ ได้เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่อีกครั้ง จนกระทั่งวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007/พ.ศ. 2550 เวลาประมาณ 07.25 น. พระเป็นเจ้าได้ทรงรับวิญญาณของพระสังฆราชยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ กลับไปอยู่กับพระองค์ อายุ 78 ปี มรณภาพด้วยโรคมะเร็งในตับที ่ ณ โรงพยาบาลเซนต์เมรี ่ พิธมี สิ ซาปลงศพวันพฤหัสบดี 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007/ พ.ศ. 2550 เวลา 10.00 น. ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา พระสังฆรำชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆรำชองค์ที่สำมของสังฆมณฑลนครรรชสีมำ วันพฤหัสบดีท ี่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006/พ.ศ. 2549 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่ง ตัง้ ให้คณ ุ พ่อยอแซฟ ชูศกั ดิ ์ สิรสิ ทุ ธิ ์ เป็นประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา สืบทอดจากพระสังฆราชพเยาว์ มณีทรัพย์ พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ ์ ได้รับการอภิเษกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2007/พ.ศ. 2550 ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา โดยพระสังฆราชยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ เป็น ประธาน

~ 28 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสังฆมณฑลนครราชสีมา ประมุขสังฆมณฑล ศาลพระศาสนจักร

งานทีป่ รึกษา

- คณะกรรมการที่ปรึกษาพระสังฆราช - สภาสงฆ์ - สภาภิบาลสังฆมณฑล - สภาภิบาลวัดต่าง ๆ

งานบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

สํานักงานศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา

อุปสังฆราช

~ 29 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

คณะกรรมการการเงิน/ทรัพย์สนิ

ฝ่ายงานอภิบาลคริสตชนและแพร่ธรรม

ฝ่ายการศึกษาอบรม

1. คณะกรรมการฯ เพื่อพิธีกรรม - แผนกพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์

- แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์

2. คณะกรรมการฯ เพื่อคริสตศาสนธรรม และการประกาศพระวรสาร - แผนกพระคัมภีร์ - แผนกคําสอนและแพร่ธรรม - แผนกการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (PMS) - แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนสัมพันธ์

3. คณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส - แผนกบุคลาภิบาล -แผนกฆราวาสและองค์กรฆราวาส - แผนกเยาวชน - แผนกพลศีล -แผนกวาย.ซี.เอส.

-แผนกชีวิตครอบครัว - แผนกวิถีชุมชนวัด BEC

4. คณะกรรมการฯ เพื่อพระสงฆ์และผู้ถวายตัว - แผนกพระสงฆ์ - แผนกผูรับเจิมถวายตัว - แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก

5. คณะกรรมการฯ เพื่อสื่อมวลชน - แผนกการพิมพ์ UCIP - แผนกวิทยุและโทรทัศน์ SIGNIS

6. คณะกรรมการฯ เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายการฟืน้ ฟูสังคมมนุษย์คารีตสั สังฆมณฑล

- คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา อบรม

เลขาธิการสังฆมณฑล

อุปสังฆราช รับผิดชอบ

รับผิดชอบ สํานักงานศูนย์มิสซังฯ

คณะกรรมการการเงิน/ ทรัพย์สิน

1. งานเลขาธิการสังฆมณฑล - เลขานุการพระสังฆราช/งาน ธุรการ - งานวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ - ห้องสมุด/สถิติคาทอลิก - ยานพาหนะ

1. งบประมาณ/บัญชี/ตรวจสอบ 2. งานก่อสร้าง 3. งานที่ดิน 4. มูลนิธิ 5. บริษัท 6. โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

- แผนกพัฒนาสังคม - แผนกความยุติธรรมและสันติ - แผนกสุขภาพและอนามัย - แผนกสตรี - แผนกผู้สูงอายุ - แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง - แผนกผู้ท่องเที่ยวและเดินทะเล - แผนกผู้ประสบภัย - แผนกผู้ที่ลี้ภัย - แผนกผู้ป่วยเอดส์และผู้พิการ - ศูนย์การเรียนรู้หนองบัวโคก - ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรจักราช - สหกรณ์เครดิตยูเนียนและเงินฌาปนกิจบทที่ 3 แนวโน้มประเทศไทยในระยะ 20 ปี สังฆมณฑลนครราชสีมาไม่ได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดียวเดียวดาย แต่มีปฏิสัมพันธ์และเกี่ยวโยงกับระบบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ทั้งในระดับจุลภาค (Micro) และ ระดับมหภาค (Macro) ซึ่งเป็นทั้งโอกาสที่เอื้อให้สังฆมณฑลนครราชสีมาเดินไปสู่เป้าหมายและเป็นทั้งอุปสรรค ขัดขวางให้การท�าพันธกิจเกิดความยุ่งยากจึงต้องใช้ความพยายามมากขึ้นจึงจะบรรลุเป้าหมายได้ ฉะนั้นในการ วางแผนและน�าแผนไปสู่การปฏิบัติจ�าเป็นที่สังฆมณฑลนครราชสีมา จะต้องให้ความส�าคัญกับแนวโน้มต่าง ๆ เหล่านี้ ในบทนีเ้ ป็นรายเอียดเกีย่ วกับแนวโน้มประเทศไทยซึง่ ส�านักสนับสนุนสุขภาวะองค์การ กับ สถาบันอนาคต ศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) ได้ท�าการศึกษาภาพแนวโน้มอนาคตประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า ผลการวิจัยพบ แนวโน้มที่ส�าคัญมีดังต่อไปนี้ 1. แนวโน้มด้ำนสังคมและประชำกร 1.1 สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ จากภาวการณ์เจริญพันธุ์ในเพศหญิงที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งให้อัตราการเกิดและอัตราการ เพิ่มของจ�านวนประชากรมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นเหตุให้สัดส่วนของประชากรวัยเด็กและประชากรวัยแรงงานมี แนวโน้มลดลง ประกอบกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ ท�าให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยจะเพิ่มขึ้น ส่งผล ให้จ�านวนประชากรผู้สูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) เพิ่มขึ้นในอนาคต ในปี พ.ศ. 2563 ประชากรสูงอายุของไทยจะอยู่ ที่ร้อยละ 12.4 ในช่วงนี้สังคมไทยอยู่ในช่วงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แต่ในปี พ.ศ. 2573 ผู้สูงอายุ จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.4 และร้อยละ 26.0 ในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งจะท�าให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย สมบูรณ์ (Aged Society) (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2555) และประชากรวัยแรงงาน มีภาระในการดูแลผู้สูงอายุ มากขึ้นในอนาคต 1.2 สังคมเมืองกระจำยตัว จากการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละการคมนาคม ในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของความเป็นเมืองไปยังภูมิภาคต่าง ๆ (Urban expansion) จากสังคม ทีพ่ งึ่ พาการเกษตร กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมเมืองมากขึน้ โดยลักษณะส�าคัญทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ คือ การเพิ่มขึ้นของความเป็นเมือง ประชากรเมืองจะมีจ�านวนเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าประเทศไทยจะมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองถึง 27 ล้านคน และ จะเพิ่มเป็น 32 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและโรคระบาดเพราะมีผู้คนที่ หลั่งไหลเข้ามาแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและความเจริญในเมือง (United Nations, 2011) 1.3 สังคมเสมือนจริง เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมต่อบ้าน สถานที่ท�างาน พื้นที่ทางสังคม คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อีกทั้งค่านิยมปัจเจกชนนิยมที่มีสูงขึ้นมาก ท�าให้ผู้คนมีพื้นที่ส่วนตัว ปัจจัยเหล่านี้เอื้อ ให้เกิดสภาพสังคมเสมือนจริง (Virtual society) การซื้อสินค้าและบริการผ่านทางระบบออนไลน์และสินค้านั้น จัดส่งถึงบ้านอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สังคมบนเครือข่ายสารสนเทศยังท�าให้เกิดการแบ่งปันความรู้และข่าวสาร ~ 31 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


อย่างรวดเร็วในวงกว้าง เกิดการสร้างกลุ่มสังคมและกลุ่มอัตลักษณ์ในสังคมออนไลน์เพื่อประสานประโยชน์และ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันโดยไม่มีอุปสรรคว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้ 1.4 สังคมที่ผู้คนมีควำมสัมพันธ์บำงเบำ เนื่องจากผู้คนติดต่อกันผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีในสังคมเสมือนจริง ท�าให้การพบกันแบบหน้าต่อหน้า น้อยลง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยปกปิดตนเอง เช่น การไม่ใช้ชื่อจริง ไม่ได้ให้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับตนเองและ มีแนวโน้มที่จะสร้างภาพลักษณ์ของตนให้เป็นที่ยอมรับมากกว่าสภาพความเป็นจริง ผู้คนจึงมีความสัมพันธ์ กันแบบหลวม ๆ ไม่ผูกพันแบบถาวร คนบางกลุ่มที่ชอบอยู่กับตนเอง จนมีแนวโน้มการเกิดอาการทางจิต เช่น การกลัวการเข้าสังคม ความเครียด โรคซึมเศร้า เป็นต้น นอกนั้นยังเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และปัญหาอาชญากรรมผ่านทางสังคมออนไลน์ และ เกิดช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) มากขึ้น 1.5 สังคมที่มีอำชญำกรรมซับซ้อนและหลำกหลำย จากความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้คนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ แต่ขาดการพัฒนา ด้านจิตใจและจิตวิญญาณส่งผลให้เกิดความเสือ่ มถอยของศีลธรรมจริยธรรม คนมีความรูแ้ ต่ขาดความดีคอยก�ากับ ส่งผลให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายและมีความซับซ้อน เช่น การแพร่กระจายของยาเสพติดชนิดใหม่ที่อาศัย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การลักลอบค้าทรัพยากรธรรมชาติ การปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ ภัยคุกคามและอาชญากรรม ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Crimes) เช่น เว็บไซต์ปลอม การโจมตีทางไซเบอร์และการเจาะระบบข้อมูล ส�าหรับประเทศไทย อาชญากรรมที่จะยังเป็นปัญหาต่อเนื่องในอนาคต คือ สถานการณ์ด้าน ยาเสพติด และอาชญากรข้ามชาติ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ถือเป็นภัยคุกคามในสังคมไทยและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจาก การเคลือ่ นย้ายแรงงานได้เสรีมากขึน้ เพราะแหล่งผลิตยาเสพติดส่วนใหญ่มาจากประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย เป็นต้น (ศูนย์อ�านวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ, 2554; ส�านักงานต�ารวจ แห่งชาติ, 2555) นอกจากนี ้ ปัญหาอาชญากรรม ข้ามชาติเป็นปัญหาทีน่ า่ เป็นห่วงเช่นกัน เนือ่ งจากการพัฒนาเส้นทาง คมนาคมเชือ่ มโยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นต้น ประกอบกับการเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยว ซึ่งไม่เพียงท�าให้เกิดการ เคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติ แต่อาชญากรรมข้ามชาติจะเคลื่อนย้ายเข้ามาด้วย ในปัจจุบันอาชญากรจาก ประเทศต่าง ๆ ได้เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานใน การก่ออาชญากรรม โดยเข้ามาท�าธุรกิจใต้ดนิ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฟอกเงิน การค้าอาวุธ การรับจ้างท�าอาชญากรรม เป็นต้น ไม่เพียงเท่านี้ ในอนาคตอาชญากรรมทาง อินเทอร์เน็ตจะเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยและเป็นปัญหาทีม่ าพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การน�าความลับไปเปิดเผย (Data confidentiality) การเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Data integrity) และการท�าให้ระบบหยุดบริการหรือไม่สามารถใช้งานได้ (System availability) เช่น การแฮก (Hack) หรือ การลักลอบเข้าไปแอบดูหรือขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ผู้อื่น การแครก (Crack) หรือการเปลี่ยนแปลง ท�าความเสียหายหรือบิดเบือนข้อมูลในระบบ การแพร่ไวรัส อาชญากรรมในส่วนการท�า ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และการอนาจารทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น (อภิชาติ อภิชานนท์, 2556) 1.6 สังคมที่ยอมรับควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย จากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน การเคลือ่ นย้ายของแรงงานได้ อย่างเสรี การขยายตัวของความเป็นเมือง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาการคมนาคม ส่งผลให้เกิดการรวมตัวของคนต่างเชื้อชาติ ความคิด วัฒนธรรม และ ศาสนา (Diverse Society) ประกอบกับ กระแสประชาธิปไตย และกระแสการเรียกร้องความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน ได้ผลักดันให้คนในสังคมเกิดการ ยอมรับกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกัน ลักษณะส�าคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ สังคมทั่วโลกเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ ~ 32 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


พร้อมกับการเปิดรับประชากรจากเชื้อชาติต่าง ๆ ท�าให้เกิดเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Pluralism) หรือ เกิดพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Plural Satiety) ในสังคม ซึ่งอาจน�าไปสู่การผสมผสานทาง วัฒนธรรม และการกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Cultural Assimilation) อย่างไรก็ด ี ในอนาคตวัฒนธรรมต่างชาติจะหลัง่ ไหลเข้าปะทะกับวัฒนธรรมในท้องถิน่ วัฒนธรรมทีอ่ อ่ นจะ ถูกวัฒนธรรมทีเ่ ข้มแข็งกว่ากลืนไป อารยธรรมของชาติทไี่ ม่เข้มแข็งจะต้องเปลีย่ นแปลง สิง่ ทีน่ า่ กังวลคือ หากผูค้ น ในสังคมไม่มจี ดุ ยืน ไม่รจู้ กั เป็นตัวของตัวเอง ขาดความสามารถในการกลัน่ กรองจะถูกกลืนทางวัฒนธรรม (สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553: 60-65; สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ และคณะ, 2552) 1.7 สังคมปัจเจกนิยม สังคมไทยมีแนวโน้มมีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า อีกทั้งโครงสร้าง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ประกอบกับหน้าทีก่ ารงานท�าให้คนในครอบครัวสือ่ สารกันลดลง สถานการณ์เช่นนีท้ า� ให้ ผูค้ นเลือกทีจ่ ะอยูก่ บั ตัวเอง พึง่ พาเทคโนโลยีในการท�าสิง่ ต่าง ๆ ได้ดว้ ยตัวเองการสือ่ สารกันแบบหน้าต่อหน้าลดลง คนในสังคมมีทางเลือกของตัวเองสร้างพื้นที่ของตัวเอง (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2553) นอกจากนี ้ การทีผ่ คู้ นสามารถท�างานทีบ่ า้ นโดยอาศัยเทคโนโลยี โดย ไม่จา� เป็นต้องปฏิสมั พันธ์ โดยตรงกับผู้อื่นมากนัก ความเจริญทางเทคโนโลยีจะท�าให้วิถีชีวิตปกติสูญเสียไป เกิดพฤติกรรมแยกตัวออก จากสังคมไปสู่ โลกเสมือนจริง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหายไป เช่น การท�างานคนเดียว ไม่ให้ความส�าคัญกับการพูดคุยกับ ผู้คน ไม่สนใจกิจกรรมนอกบ้าน ไม่ไป พบปะเพื่อนฝูง ฯลฯ ความคุ้นเคยและความไว้เนื้อเชื่อใจลดลง เนื่องจาก รูปแบบการ สื่อสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท�าให้ผู้สื่อสารไม่ได้พบหน้ากันจริง มีข้อจ�ากัดในการส่งผ่านความ รู้สึกถึงกันได้ 1.8 สังคมวัตถุนิยม / บริโภคนิยม การก้าวสูก่ ารเป็นสังคมวัตถุนยิ มสูงมีปจั จัยกระตุน้ จากการให้คณ ุ ค่าความเจริญทางวัตถุ และตัวเงินตาม แนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี โดยผู้คนในสังคมมีความต้องการครอบครองวัตถุและการให้คุณค่าผู้อื่นโดยมองที่ วัตถุภายนอกและความร�่ารวยเป็นส�าคัญ ลดการให้คุณค่าทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านจิตใจ ประกอบ กับสภาพการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ที่มีบุตรน้อยจึงให้ความ สนใจและดูแลบุตรอย่างทนุถนอมมากขึ้น ประกอบกับ ค่านิยมสังคมไทยทีใ่ ห้ความส�าคัญกับคนมีฐานะร�า่ รวย สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการโฆษณาทีน่ า่ จูงใจให้อปุ โภค บริโภค ท�าให้คนยึดติดความหรูหราและฟุม่ เฟือย ระบบการเงินในอนาคตทีม่ รี ปู แบบทีห่ ลากหลาย การใช้ธนบัตร หมดไปแต่จะมีรูปแบบการใช้จ่ายผ่านสมาร์ทโฟน เครดิตการ์ด การใช้เงินล่วงหน้าที่สะดวกสบาย เกิดสภาพการ ใช้จา่ ยได้งา่ ย ปัจจัยเหล่านีจ้ ะมีอทิ ธิพลทีจ่ ะกระตุน้ ให้เกิดการบริโภคสูงและรวดเร็ว เกิดความฟุง้ เฟ้อ เช่น การซือ้ ของแบรนด์เนม รถยนต์ราคาแพง รับประทานอาหารราคาแพง การผ่อนซื้อบ้านหรือคอนโดในขณะที่มีรายได้ยัง ไม่เพียงพอจะผ่อนจ่าย เป็นต้น ส่งผลให้คนในสังคมมี ภาระค่าใช้จ่ายสูงเกินก�าลัง และเป็นหนี้ในอนาคต 1.9 สังคมที่คุณธรรมจริยธรรมเสื่อมถอย ในอนาคตสภาพความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะ วิกฤตในเรื่อง ของความถูกต้อง ความดี ความเลว คุณธรรมประจ�าใจ กฎเกณฑ์ ทางศีลธรรม และ สิทธิหน้าที ่ วิกฤตด้านคุณธรรม จริยธรรมทีต่ กต�า่ นัน้ สะท้อนในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ปัญหาความการใช้รนุ แรง การเห็นแก่ตวั ภัยร้ายท�าลายประเทศ การมีลักษณะรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ความฟุ้งเฟ้อ และฟุ่มเฟือยสัญลักษณ์แห่งความฉาบฉวย การมีลักษณะ หน้าไหว้หลังหลอกภายใต้ภาวะไร้จติ ส�านึกชอบ การเหยียดคนกลุม่ น้อยต้นตอความแตกแยก การเชือ่ คนง่ายหูเบา เชื่อข่าวลือง่าย การขาดความรับผิดชอบ อยากรวยทางลัด การขาดการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรมในการด�าเนินชีวิต ~ 33 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


ยาเสพติด ฯลฯ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2539) ดังนั้นในอนาคตการยึดถือคุณธรรมจริยธรรมที่ดีของสังคม มีแนวโน้มถูกตั้งค�าถามและมีความเป็นไปได้ว่าจะถูกลดความส�าคัญลง 1.10 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในอนาคตปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคติดเชื้อจะมีความรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากปัญหา ความเครียดจากการท�างานที่เร่งรีบและปัญหาในชีวิตประจ�าวัน ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสภาพแวดล้อมจากการ ขยายตัวของความเป็นเมือง พฤติกรรมทีไ่ ม่ใส่ใจการบริโภค การขาดการออกก�าลังกาย ประกอบกับการเคลือ่ นย้าย ประชากรและสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว ท�าให้มีแนวโน้มที่เชื้อโรคที่ติดมากับประชากรและสินค้า ที่เคลื่อนย้าย จะแพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยการเพิ่มขึ้นของ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจะเป็นไป อย่างรวดเร็วมากขึ้น ในประเทศไทยโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุการป่วยและตายของคนไทยในปัจจุบันและใน อนาคต ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคไต โรคเกี่ยวกับตับ และตับอ่อน โรคทางจิต เช่น เครียด ซึมเศร้า เป็นต้น (ส�านักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2554) นอกจากนี้ ยังมีโรคที่มาพร้อมกับการขยายตัวของเมืองในอนาคต คือ โรคภูมิแพ้ อันเนื่องมาจากสภาพที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไป มลพิษในอากาศและน�้า สารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร รวมถึงปัญหาความเครียด ส�าหรับโรคติดเชือ้ ทีต่ อ้ งเฝ้าระวังว่าจะเกิดในประเทศไทยอีกครัง้ ในอนาคต เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ รวมถึงโรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น (วราพร พิมพ์ประไพ, 2551; ส�านัก โรคติดต่ออุบัติใหม่, 2554; ส�านักนโยบาย และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 1.11 กระแสกำรดูแลรักษำสุขภำพ จากปัญหาสิ่งแวดล้อม การตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ และการกระตุ้นของการโฆษณา ผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพ การเพิม่ ขึน้ ของโรคทีเ่ กิดจากการบริโภคอาหาร ได้แก่ โรคเบาหวาน ไขมันอุดตัน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ส่งผลให้คนในสังคมหันมาสนใจการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยลักษณะ ส�าคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ ความต้องการ อาหารเพื่อสุขภาพ การคิดค้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และเกิดมาตรฐานการรับรอง คุณภาพอาหาร คนในสังคมหันมาให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพ ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์ ต่อร่างกายจึงเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตมีแนวโน้มคิดค้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอื่น ๆ ผสมเข้าไปในเครื่องดื่มและอาหาร มีการสร้างตรารับรองมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้คุณค่าเฉพาะ (Functional food product) ผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ (Natural ingredients) ที่มาจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพและ ปลอดภัย และอาหารปลอดสารปรุงแต่ง (Additive- free food) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552: 14-16) 1.12 สังคมที่แสวงหำกำรเติมเต็มในจิตใจ สภาพสังคมในอนาคตจะมีการแข่งขันอย่างรุนแรงทัง้ ในระดับประเทศและในระดับวิถ ี ชีวติ ประจ�าวันของ บุคคล สภาพของการหาทุกหนทางเพื่อชัยชนะในการแข่งขันและความอยู่รอด อาจน�าไปสู่การเอารัดเอาเปรียบ และการท�าร้ายกันด้วยวิธกี ารรุนแรง ส่งผลให้ความตึงเครียดส่วน บุคคลและระหว่างบุคคลทวีรนุ แรงเพิม่ มากยิง่ ขึน้ เมื่อผสานกับสภาพปัญหาของความเป็นสังคม เมืองที่มีทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม อาชญากรรม ยาเสพติด สุขภาพจิต คุณภาพชีวิต รวมทั้งความโดด เดี่ยวในความสัมพันธ์ ของสังคมเมือง สภาพความกดดันเหล่านี้จะมีผลท�าให้

~ 34 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


จิตใจของคนแห้งผาก เหนื่อยล้า อ่อนแรง และจะกระตุ้นท�าให้เกิดการเรียกร้องในเรื่องจริยธรรมคุณธรรม และมีผลให้คนสนใจเรือ่ งการแสวงหาความเติมเต็มในจิตใจและจิตวิญญาณมากยิง่ ขึน้ (เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ ศักดิ,์ 2546) 2. แนวโน้มด้ำนเศรษฐกิจ 2.1 เศรษฐกิจสีขำว (White Economy) (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2552) เศรษฐกิจสีขาวประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล (Good Governance) และภาคธุรกิจ ที่มีบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยทั้งสองส่วนนี้จะกลาย เป็นเงือ่ นไขทีป่ ระเทศพัฒนาแล้วใช้ในการท�าการค้ากับหลายประเทศเป็นเงือ่ นไขทีผ่ บู้ ริโภค ใช้ตดั สินใจในการซือ้ สินค้าและบริการและเป็นเงื่อนไขที่ผู้ลงทุนใช้ในการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่าง ๆ ปัจจุบัน องค์กรหลายแห่งได้น�า CSR มาเป็นประเด็นสื่อสารทางการตลาด และมีบริษัทจ�านวนมากขึ้นที่ทา� รายงานด้าน CSR แยกออกจากรายงานประจ�าปี เศรษฐกิจสีขาวจะถูกขับเคลื่อนโดยปัจจัยส�าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจใน สหรัฐอเมริกาและในกลุม่ ยูโรโซนจะท�าให้เกิดแนวคิดใหม่หรือมาตรฐานใหม่ในอนาคต หรือท�าให้เกิดการผลักดัน มาตรฐานธรรมาภิบาลมากขึ้น 2) วิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศจะน�ามาซึ่งการปฏิรูปการเมืองให้มี ธรรมาภิบาลและปราศจากการคอร์รัปชัน 3) กระแสการเรียกร้องให้ภาคธุรกิจมีความเป็นบรรษัทภิบาล มีความ โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมากขึ้น 4) ความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภค และองค์กรพัฒนา เอกชน (NGOs) ต่าง ๆ ท�าให้มอี า� นาจต่อรองสูงขึน้ และมีพลังในการเรียกร้องและกดดันรัฐบาล มีการตรวจสอบจาก ผูบ้ ริโภคและประชาชนทีเ่ ข้มข้นมากขึน้ และผูบ้ ริโภคให้ความส�าคัญกับธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมมากขึน้ 2.2 เศรษฐกิจบนฐำนเทคโนโลยีที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (Technology Based Economy) แนวโน้มสภาวะการแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับปัญหาการขาดแคลน แรงงานมีฝีมือ ท�าให้แรงงานมีฝีมือมีค่าจ้างสูงขึ้น และทรัพยากรที่มีจ�ากัด เศรษฐกิจไทยจึงมี แนวโน้มสูญเสียความได้เปรียบใน ด้านค่าจ้างแรงงาน ส่งผลท�าให้เศรษฐกิจไทยในอนาคตต้อง เปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับคู่แข่ง การพัฒนาเทคโนโลยีทจี่ ะเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยในอนาคต ได้แก่ 1) การพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว และการขยายตัวของสือ่ ดิจติ อลและสังคมออนไลน์ (Social Media) ส่งผลท�าให้ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเป็นเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) กล่าวคือ การขยายตัวของธุรกรรมผ่านระบบ พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท�าให้บทบาทของคนกลางลดลง (เช่น ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว โบรกเกอร์ หรือแม้แต่มัคคุเทศก์)และ เกิดการขยายตัวของธุรกิจส่วนบุคคล หรือการท�างานแบบอิสระมาก 2) เทคโนโลยีชีวภาพถูกน�าไปใช้ในการผลิต วัสดุที่เป็น ส่วนประกอบฝังอยู่ภายในร่างกายของมนุษย์ทดแทนส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ที่เสียหาย 3) เทคโนโลยี ภูมสิ ารสนเทศถูกน�าไปใช้ในการส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติและใช้มากขึน้ ในภาค การเกษตร 4) เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์ และเครือ่ งจักรกลถูกน�าไปใช้ในทางการแพทย์ สาธารณสุข และการเกษตร 5) เทคโนโลยีพลังงานถูกน�าไปใช้ในการ ผลิตสินค้าประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถอีโคคาร์ (Eco Car) เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัด พลังงาน รวมถึงการกระจายการพึ่งพาพลังงานที่มาจากหลายแหล่งมากขึ้น เป็นต้น และ 6) เทคโนโลยีนาโน ถูกน�าไปผลิตวัสดุที่มี คุณสมบัติสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคงทน และเป็นการลดค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

~ 35 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


2.3 เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2552) เศรษฐกิจสีเขียวเป็นลักษณะของเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มให้ความส�าคัญกับการผลิตและสินค้าที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาและ ดูแลสุขภาพขยายตัวมากขึ้น ปัจจัยที่ท�าให้เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจสีเขียวมากขึ้นเนื่องจากประเทศพัฒนา แล้วจะน�าประเด็นสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยมาเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีท�าให้การส่งออกไป ยังประเทศพัฒนาแล้วมีอุปสรรคมากขึ้น ผู้ผลิตจะมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากการปรับปรุงการผลิตให้มีมาตรฐาน สูงขึ้น และมีแรงกดดันให้ต้องพัฒนามาตรฐานการผลิตให้สูงขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน แม้แต่เกษตรกรและผู้ผลิต ต้นน�้าจะได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตตามแนวคิด“จากไร่นาสู่โต๊ะอาหาร”(from farm to table) แนวโน้มเศรษฐกิจสีเขียวจะท�าให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นพร้อม ๆ กับมีคุณภาพสูงขึ้นด้วย ประชาชนจะมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และการบริโภคสินค้าและบริการที่ มีมาตรฐานสูงขึ้น เช่น สินค้าปราศจากขยะ (Zero waste) สินค้าที่รีไซเคิลได้ทั้งหมดกิจการที่ช่วยลดปริมาณ คาร์บอนในอากาศ แพทย์ทางเลือก ธรรมชาติบ�าบัด พืชผักและเนื้อสัตว์ไร้สารพิษ เกษตรอินทรีย์ บริการสุขภาพ ส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 2.4 เศรษฐกิจที่มีมำตรฐำนสูง (High Standard Economy) ประเทศไทยจะมีการยกมาตรฐานสินค้า บริการ และแรงงานสูม่ าตรฐานระดับสากล เนือ่ งจากแรงกดดัน จากกฎกติกาทางการค้าโลกหรือการยอมรับมาตรฐานทีเ่ ป็นข้อตกลงภายในกลุม่ ประเทศ อาทิ กฎกติกาทีเ่ กีย่ วกับ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กฎกติกาด้านสิทธิมนุษยชน กฎกติกาด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพ สินค้า สินค้าประเภทต่างๆ จะต้องติดฉลากรับรองมาตรฐานด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น ฉลากด้านมาตรฐานแรงงาน ฉลากด้านสิง่ แวดล้อม เป็นต้น ในขณะทีภ่ าคการผลิตจะเกิดการเชือ่ มโยงในแนวตัง้ ของเครือข่ายการผลิต (Vertical Integration) เพื่อให้สามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตตลอดสายโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้ นอกจากนั้น ประเทศไทยยังจะมีการใช้มาตรฐานต่าง ๆ เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าหรือเป็นเงือ่ นไขในการให้ความช่วยเหลือ โดยรัฐ (Trade barriers and support by the state) อาทิ มาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เพื่อควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 2.5 เศรษฐกิจเครือข่ำย (Network Economy) (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2552 เศรษฐกิจไทยใน อนาคตจะมีการสร้างเครือข่ายกันมากขึ้นในแทบทุกด้าน อาทิ เครือข่ำยด้ำนกำรผลิต ซึ่งการผลิตสินค้าหนึ่ง ๆ จะมีฐานการผลิตตั้งอยู่ในหลายประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละประเทศ ดังตัวอย่างของลูกฟุตบอลที่ ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2006 มีการออกแบบในเยอรมนี จุกส�าหรับสูบลมมาจากอินเดีย หนังเทียมมาจาก เกาหลีใต้ ฝ้ายที่บุข้างในลูกฟุตบอลผลิตในเวียดนาม และประกอบเป็นลูกฟุตบอล ที่ประเทศไทย เครือข่ำยด้ำนกำรตลำด หมายถึงระบบการตลาดจะมีการสร้างเครือข่ายกันมากขึน้ เพือ่ ให้การกระจาย สินค้ากว้างขวางมากขึ้น โดยไม่จ�าเป็นต้องลงทุนในการสร้างฐานการตลาดขึ้นมาใหม่ แต่เกิดจากการใช้ช่องทาง การตลาดของธุรกิจที่มีอยู่เดิมหรือการใช้ช่องทางการตลาดร่วมกัน เช่น การร่วมมือกับธุรกิจท้องถิ่นที่มีฐาน การตลาดเดิม การเข้าเป็นสมาชิกของแฟรนไชส์ เป็นต้น เพราะไม่ต้องลงทุนสร้างฐานการตลาดขึ้นใหม่ เครือข่ำยด้ำนกำรวิจยั และพัฒนำ ธุรกิจไทยในอนาคตจะมีการร่วมลงทุนในการวิจยั และ พัฒนามากขึน้ เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจะเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีมากขึ้น ดังตัวอย่างของบริษัทแอปเปิ้ล คอมพิวเตอร์ร่วมมือกับดิจิตอลในการวิจัยพัฒนาและใช้เทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อแข่งขันกับไอบีเอ็มยักษ์ใหญ่ใน ~ 36 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


วงการคอมพิวเตอร์ ฟอร์ดและมาสด้าร่วมใช้ เทคโนโลยีร่วมกันในการผลิตรถยนต์ เป็นต้น เศรษฐกิจเครือข่ำยข้อมูล คือวิธกี ารผลิตรูปแบบใหม่ โดยใช้กลยุทธ์ไม่มใี ครเป็นเจ้าของ (nonproprietary strategies) ไม่ใช่การผลิตเพื่อเข้าสู่ตลาด (non-market production) แต่เป็นความ พยายามร่วมกันในการ ผลิตโดยกลุ่มคนหรือองค์กร (collaborations) เป็นการผลิตโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และวัฒนธรรม ของกลุ่มคน (peer production of information, knowledge, and culture) อาทิ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linuxoperating system) หรือ open-source software อื่น ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลด ซอฟท์แวร์ไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย และยังเปิดช่องให้สามารถปรับปรุงซอฟท์แวร์ ได้ หรือที่เรียกว่า“นวัตกรรมโดยผู้ใช้”(User-driven innovation) อีกตัวอย่างหนึ่งคือการพัฒนาฐานข้อมูล เช่น Wikipedia ซึ่งให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลในสารานุกรมบนอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถ แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในสารานุกรมได้ 2.6 เศรษฐกิจมีควำมเปรำะบำง (Fragile Economy) เศรษฐกิจไทยในอนาคตจะมีความเปราะบางมากขึน้ เนือ่ งจากมีความเชือ่ มโยงและการพึง่ พิงกันระหว่าง เศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ท�าให้มีการส่งผ่านผลกระทบที่เชื่อมโยงไปทั่วทั้งโลกได้อย่าง รวดเร็วและเป็นวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในอนาคตที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ไทย ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการล่มสลายของระบบการเงินโลก เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารที่ มีความก้าวหน้าจะช่วยท�าให้มีการเคลื่อนย้ายของเงินทุนจ�านวนมหาศาลเข้าและออกจากประเทศต่าง ๆ อย่าง รวดเร็วจนเป็นอันตรายต่อประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจขนาดเล็ก รวมทัง้ ระบบการเงินโลกยังมีความเสีย่ งจากอาชญากรรม ทางคอมพิวเตอร์มากขึ้นด้วยความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจของเศรษฐกิจ เกิดใหม่ เนือ่ งจากเศรษฐกิจเกิดใหม่ยงั มีการพัฒนากฎระเบียบสถาบัน ระบบการก�ากับดูแล และ ระบบการบริหารเศรษฐกิจ ทีย่ งั ไม่ดพี อในอนาคตเศรษฐกิจเกิดใหม่มแี นวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและจะมีความส�าคัญต่อ เศรษฐกิจโลกมากขึ้น หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง 3. แนวโน้มด้ำนรัฐศำสตร์และสถำบันของประเทศไทย 3.1 ภำคประชำสังคมมีบทบำทน�ำในกระบวนกำรนโยบำยของชำติ (Civil society has a leading role in the national policy process) การเข้ามามีบทบาทของภาคประชาสังคมในกระบวนการนโยบายของประเทศนั้นเริ่ม ตั้งแต่ในขั้น ของการริเริ่มก�าหนดนโยบาย การตัดสินใจเชิงนโยบาย การน�านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย โดยเป็นลักษณะของการรวมพลังภาคประชาสังคมที่เกิดจากกลุ่มต่าง ๆ ที่ไม่ใช่รัฐ (Non state actor) และจะมี การเคลื่อนตัวของภาคประชาสังคมที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีปัจจัยส�าคัญมาจากกระแสการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในประเด็นการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น การขยายตัวของกระแสธรรมาภิบาลในการปกครองประเทศ และรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ในส่วนของกระบวนการก�าหนดนโยบายของประเทศต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม ของภาคส่วนต่าง ๆ สภาพการณ์ดงั ข้างต้นท�าให้รฐั ต้องเปิดพืน้ ทีท่ างการเมืองให้กบั การมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคมอย่าง เป็นทางการมากขึ้น มีการออกกฎหมายที่รองรับนโยบายการพัฒนาที่ผลักดันมาจากภาคประชาสังคม ส่งผลให้ สามารถผันงบประมาณของรัฐมาใช้ในทิศทางที่ภาคประชาสังคมต้องการได้มากขึ้น เกิดการปรับเปลี่ยนเป็นการ แบ่งอ�านาจรัฐ อีกทัง้ เกิดพลังของการมีสว่ นร่วมภาคประชาชนเพือ่ ผลักดันให้ภาครัฐมีความโปร่งใสในการบริหาร ประเทศ และน�าไปสูป่ ระชาธิปไตย ทางตรงทีเ่ ข้ามามีบทบาทในประเด็นส�าคัญ ๆ โดย เฉพาะการป้องกันการทุจริต ~ 37 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


คอร์รัปชั่น ตลอดจนการผลักดันให้มีการลดก�าลังทหาร การลดอาวุธ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อรองกับ อ�านาจ การเมืองในท้องถิ่น ตัวอย่างกลุ่มภาคประชาสังคมที่มีบทบาทน�าและพัฒนาไปสู่ขบวนการทางการเมือง เติบโตมากขึ้นในอนาคตได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร ธรรมชาติ สาธารณสุข ขบวนการสิทธิสตรี ขบวนการสันติภาพ และขบวนการสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 3.2 กำรเมืองท้องถิ่นและกำรปกครองในรูปแบบพิเศษมีบทบำทสูง (Local politics and special formed government has high role) ในอนาคตระบบโลกจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยจะมีแนวโน้มของการกระจายอ�านาจมากขึ้น ส�าหรับประเทศไทยการกระจายอ�านาจจะเป็นไปตามรูปแบบทางการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ท้องถิ่นมี อ�านาจในการตัดสินใจมากขึ้น น�าไปสู่การสร้างฐาน อ�านาจตั้งแต่ท้องถิ่นสู่ระดับชาติ โดยวัตถุประสงค์ของการ สร้างฐานอ�านาจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นเพื่อต้องการควบคุมและได้แรงสนับสนุนจากมวลชนรากหญ้า ในการเข้ามา เป็นรัฐบาลบริหารประเทศส�าหรับรูปแบบด้านการบริหารการปกครองท้องถิ่นจะมีการบริหารจัดการตัวเอง เกิดเขตปกครองในรูปแบบพิเศษในปัจจุบัน เช่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาที่เป็นเขตปกครองพิเศษ และในอนาคตจะเกิดเขตปกครองพิเศษในพืน้ ทีพ่ เิ ศษและตามหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด อาทิ เขตปกครองพิเศษ สุวรรณภูม ิ เชียงใหม่ ภูเก็ต การแก้ไขปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ โดยมี แนวคิดการใช้ระบบบริหาร แบบให้อสิ ระกับการปกครองในรูปแบบพิเศษมากขึน้ เช่น ระบบผูจ้ ดั การเมือง แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง เป็นต้น โดยมีตวั แทนจังหวัดเข้ามาร่วมก�าหนดนโยบายพัฒนาจังหวัดอย่างเข้มข้น จนถึงการมีสว่ นในการก�าหนดนโยบาย ระดับประเทศ และมีความสามารถในการน�าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้ 3.3 กำรเมืองดิจิทัล (Digital politics) สถาบันและองค์กรทางการเมืองมีการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อมุ่งประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องด้วยการต้องปรับตัวให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ เพื่อการบริการประชาชน หน่วยงานราชการต่าง ๆ มีการเปิดให้บริการประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีโลกาภิวตั น์เป็นปัจจัยส�าคัญทีท่ า� ให้การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเป็นไปอย่างกว้างขวาง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ ศักดิ์, 2543) ได้คาดการณ์ว่าการเมืองไทยในปี พ.ศ.2563 จะเป็นไปอย่างไร้ขีดจ�ากัด ในด้านเวลา และระยะทางและไม่อาจหลีกหนีกระแสของความก้าวหน้าทางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น อินเทอร์เน็ต การสื่อสารผ่านดาวเทียม การสื่อสารผ่าน เคเบิลทีว ี การสื่อสารที่สามารถตอบโต้ระหว่างผู้รับและผู้ส่งสารหรือการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ ที่ อาจพัฒนาและเกิดขึ้นใหม่ ในอนาคต ดังนัน้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสือ่ สารสามารถช่วยเพิม่ พลังอ�านาจให้กบั ประชาชนทัง้ ในเรือ่ งของ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทยและอ�านาจในการตรวจสอบการท�างานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการเมือง เพิ่ ม ทางเลื อ กใหม่ ใ นการหาเสี ย งของนั ก การเมื อ ง ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น การลดโอกาสการคอร์ รั ป ชั่ น ของผู้มีอ�านาจทางการเมืองไปโดยปริยาย อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะเปลี่ยนรูปแบบทางการเมือง ที่เป็นของประชาชนชัดเจนยิ่งขึ้น 3.4 นำยทุนใหญ่พหุสัญชำติมีอิทธิพลเหนืออ�ำนำจรัฐ (Large multi-national capitalists has an influence over the state power) ความเป็นไปของประเทศในด้านต่าง ๆ ในอนาคต จะได้รับอิทธิพลจากบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ (Multi-national corporations:MNCs /Transnational corpotations:TNCs) เช่น บริษัทด้านเทคโนโลยี สารสนเทศขนาดใหญ่ข้ามชาติ เป็นต้น ที่สามารถเข้ามามีส่วนในการผลักดันนโยบายรัฐให้เอื้อกับกลุ่มตนเพื่อ ~ 38 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


แลกกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจที่รัฐนั้นจะได้รับอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจากในอดีตที่รัฐเป็นผู้ถืออ�านาจ อธิปไตยแต่เพียงผู้เดียวจ�าเป็นต้องยินยอมให้กลุ่มอิทธิพลที่ไม่ใช่รัฐเข้ามามีบทบาททางอ�านาจมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยการลงทุนข้ามชาติที่สูงขึ้นผ่านกองทุนข้ามชาติ (Sovereign Fund) สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้นายทุนพหุสัญชาติจะ ก้าวเข้ามามีบทบาทเหนืออ�านาจการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐ และตัวแสดงทีส่ า� คัญทีส่ ดุ คือกลุม่ บริษทั ข้ามชาติ ใหญ่ ๆ หรือบรรษัทข้ามชาติ(Multinational Corporations – MNCs) ซึ่งมีการด�าเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่ ใหญ่กว่ารัฐหลายรัฐ และเมื่อบรรษัทข้ามชาติเดินทางไปปฏิสัมพันธ์กับรัฐใด จะส่งผลกระทบต่อรัฐนั้นอย่างหลีก เลีย่ งไม่ได้ เพราะรัฐต้องการการพัฒนาทีก่ า้ วกระโดด ซึง่ ต้องการเงินทุนขนาดใหญ่ของบรรษัทข้ามชาติเข้ามาช่วย พัฒนาทางเศรษฐกิจ รัฐนั้น ๆ จึงจ�าต้องยอมปฏิบัติตามนโยบายที่กลุ่มนายทุนต่างชาติต้องการ 3.5 พลวัตของควำมเป็นพลเมือง (Dynamic citizenship) ในอนาคต ความเป็นพลเมืองจะมีลกั ษณะพลวัต อันเนือ่ งจากการโอนย้ายสัญชาติสามารถกระท�าได้งา่ ยขึน้ เพราะประเทศต้องการดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและทรัพยากรบุคคลที่เป็นฐานแรงงาน ในการพัฒนา ประเทศเป็นผลสืบเนื่องจากอัตราการเกิดของพลเมืองไทยมีจ�านวนลดลงซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศใน ระยะยาว ประชาชนจากประเทศทีร่ า�่ รวยทีม่ กี ารเก็บภาษีสงู มีแนวโน้มอยากจะลดเงินภาษีของตนโดยหลบเลีย่ งไป ยังประเทศทีม่ กี ารเก็บภาษีตา�่ กว่าซึง่ ส่วนใหญ่เป็นประเทศทีย่ ากจนกว่าท�าให้เกิดการร้องขอให้มกี ารเปลีย่ นสัญชาติ และย้ายถิ่นฐานเป็นพลเมืองของประเทศปลายทาง พลเมืองที่ร�่ารวยเหล่านี้จะเลือกอาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือใน บริเวณที่มีความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับ อาทิ ด้านสาธารณูปโภคและด้านคมนาคม จึงเกิดการเปลี่ยน สัญชาติของคนทีม่ ฐี านะร�า่ รวยทัว่ โลกมาเป็นสัญชาติไทยมากขึน้ เนือ่ งจากไทยเป็นฐานทีส่ า� คัญของการลงทุนและ ความเจริญก้าวหน้าในภูมิภาค กอปรกับบรรยากาศทางสังคมและ วัฒนธรรมเอื้อต่อการด�ารงชีวิตอยู่ของ ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ จากการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศมากขึ้น และการได้ประโยชน์ ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายก็เป็นอีกสาเหตุปัจจัยที่ทา� ให้เกิดการโอนย้ายสัญชาติมากขึ้น 3.6 กำรก่อกำรร้ำยที่ซับซ้อนและป้องกันยำก (Terrorism which is complicated and difficult to prevent) ในอดีตภัยจากการก่อการร้ายที่เคยเป็นภัยคุกคามในระดับท้องถิ่นปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นโดยไม่สามารถ จ�ากัดขอบเขตโดยไม่แสดงตัว คือเป็นในลักษณะของผู้ก่อการร้ายที่ไม่ได้สังกัดกลุ่ม (Lone wolf terrorism) หน่วยข่าวกรองสหรัฐอเมริกาได้คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2568 โลกยังต้องเผชิญกับความขัดแย้งและภัยคุกคาม ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งรูปแบบของการก่อการร้าย การแพร่กระจายของอาวุธร้ายแรง รวมไปถึงความขัดแย้ง ในรูปแบบใหม่ ๆ การแย่งชิงทรัพยากร ผลจากเทคโนโลยีสารสนเทศท�าให้การแพร่ขยายของเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สามารถกระท�าได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ลั ก ษณะของการเกิ ด กลุ ่ ม ผู ้ ก ่ อ การร้ า ยจะมี ลั ก ษณะกลุ ่ ม ผู ้ ก ่ อ การร้ า ยในประเทศ (Home-grown terrorists) มากขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ประเทศไทยทีร่ นุ แรงมากขึน้ และเกิดมาจากค่านิยมส่วนบุคคลทีต่ อ่ ต้านระบบทุนนิยมสากล อันเนือ่ งจากกระทบ ต่อลัทธิความเชื่อหรือการกลายสภาพเป็นผู้เสียเปรียบจากระบบทุนนิยมก้าวหน้าทั่วโลก ท�าให้เป็นการคาดเดา ยากกว่าปัญหาก่อการร้ายจะแปรสภาพหรือรุนแรงมากขึ้นจนไม่สามารถท�าการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ 3.7 ควำมขัดแย้งอยู่ในรูปแบบสงครำมจ�ำกัดขอบเขต (Conflict in a limited war) ประเทศไทยยังคงเกิดความขัดแย้งต่อเนื่องจากความขัดแย้งนี้น�าไปสู่การเกิดสงครามจ�ากัดขอบเขต ที่กระท�าด้วยวัตถุประสงค์จ�ากัดขอบเขตบริเวณจ�ากัด และอาจยืดเยื้อ ได้แก่ ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณ เชิงปราสาทพระวิหาร ปัญหาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนใน 3 จังหวัดภาคใต้ และกรณีพิพาทอื่นๆ ในอนาคต ~ 39 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


โดยมีสาเหตุส�าคัญ 4 ประการที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งในรูปแบบสงครามจ�ากัดขอบเขต ได้แก่ 1) ผลจาก ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ อาทิ ความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไข 2) การใช้วิธีแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเหตุให้ความขัดแย้งมีความรุนแรงและขยายขอบเขตมากขึ้น 3) การเกิดกลุ่ม ผลประโยชน์ทบั ซ้อนร่วมมากขึน้ และ 4) การสร้างความเข้าใจผิดในเชิงลบ เพือ่ ปลุกกระแสให้คงอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง และน�าไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น 4. แนวโน้มด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 4.1 กำรลดลงของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (The reduction in biodiversity) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายพื้นที่การปลูกพืช อาหารและพืชพลังงาน และพฤติกรรมของคน ที่ท�าร้ายธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยลักษณะส�าคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ อัตราการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์เพิ่มขึ้น พื้นที่ป่าถูกท�าลาย กรณีประเทศไทยจากการพฤติกรรมท�าลายสภาพแวดล้อม ได้แก่ การตัดไม้ท�าลายป่า การขุดหรือถม แหล่งน�า้ ธรรมชาติตา่ ง ๆ การเน่าเสียของแม่นา�้ ล�าคลอง การปรับเปลีย่ นพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนให้เป็นนากุง้ การเปลีย่ น ป่าพรุเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน และการใช้สารเคมี ท�าให้ในอนาคตประเทศไทยจะเกิดการสูญเสียความ หลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีสัตว์ป่าที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 84 ชนิด สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ 148 ชนิด มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ ์ 316 ชนิด ใกล้คุกคาม 205 ชนิด (ส�านักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม, 2555: 8-10) นอกจากนี ้ พืชสมุนไพรที่เป็นจุดเด่นของประเทศ จะเกิดการสูญเสียเพิ่มขึ้นในอนาคต 4.2 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีควำมรุนแรงมำกขึ้น (Climate change) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) เป็นผลมาจากความร้อนที่โลกได้รับจาก ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) อันเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ฯลฯ ที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งมีคุณสมบัติจะเก็บกักความร้อนใกล้บริเวณพื้นผิวโลกจนส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศของโลกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศของโลก ลักษณะส�าคัญ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ อุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มขึ้น ระดับน�้าทะเลเพิ่มสูง และภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น กรณีประเทศไทย ภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เห็นได้ชัดเจน คือ ปัญหาการ กัดเซาะของน�า้ ทะเลบริเวณชายฝั่ง นอกจากนี้ ประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปัญหาน�้าท่วมมากขึ้น เนื่องจากภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ท�าให้ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมและพายุเขตร้อน ซึ่งมีแนวโน้มจะ เกิดพายุที่รุนแรงขึ้นทั่วโลก (สุรพล กฤษณามระ นิรันดร์ ชัยมณี และ ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล, 2549; ส�านักกองทุน สนับสนุนการวิจัย, 2550; กองติดตามประเมินผล กลุ่มงานติดตาม ประเมินสถานการณ์, 2554: 9-11) 4.3 กรณีพิพำทด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศเพิ่มขึ้น (Environmental disputes between country) จากการลักลอบค้าสินค้าทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ สัตว์ หรือพืชทีใ่ กล้สญ ู พันธ์ เป็นต้น หรือ ค้าขายสินค้า ทีอ่ าจจะเป็นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากประเทศต่าง ๆ ความขัดแย้งในการแย่ง ชิงทรัพยากรอาหาร น�้า และพลังงาน และการบังคับให้ประเทศต่าง ๆ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ได้น�าไปสู่กรณีพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ในอนาคตจะมีการจ�ากัดการน�าเข้าสินค้าที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไว้ได้ แต่หากมีการเลือกปฏิบัติในการจ�ากัดการน�าเข้าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ก็อาจจะท�าให้ ~ 40 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ในอนาคต ปัจจุบันและในอนาคตจะมีมาตรการบังคับประเทศต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบลดการ ปล่อย ก๊าซเรือนกระจก โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสินค้าน�าเข้าที ่ ถูกผลิตขึน้ จากประเทศที ่ “สกปรก” ค่าธรรมเนียมนี้ อาจจะอยูใ่ นรูปของภาษี หรือการซือ้ ใบอนุญาตในการปล่อยก๊าซฯ เพือ่ ขจัดความได้เปรียบทางด้านต้นทุนที ่ ต�า่ กว่า อันเนือ่ งมาจากมาตรการด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ ข้มงวดน้อยกว่า อย่างไรก็ตามมาตรการนีป้ ระเทศก�าลังพัฒนาส่วนใหญ่ ยังคงมองว่าเป็นมาตรการที่ใช้กีดกันทางการค้าและถือเป็นการเลือกปฏิบัติ (อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์, ไม่ระบุ) 4.4 กระแสกำรพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนหมุนเวียน (Development of renewable energy and renewable energy) จากทรัพยากรพลังงานหลัก เช่น น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น ลดลงสวนทางกับปริมาณการใช้ พลังงานทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ทัว่ โลก ส่งผลให้ในหลายประเทศให้ความสนใจการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน หมุนเวียน (Renewable energy) ลักษณะส�าคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ ในหลายประเทศมีแผนการด�าเนินงาน พั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานหมุ น เวี ย นใช้ ใ นอนาคต อาทิ พลั ง งานลม พลั ง งานจากโซลาร์ เซลล์ พลังงานชีวมวล พลังงานน�า้ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ ฯลฯ ส�าหรับประเทศไทย คาดว่าในอีก 20 ปีขา้ งหน้าพลังงานหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศจะลดลง นั่นคือ ปริมาณส�ารองก๊าซธรรมชาติ หากนับจากสิ้นปี พ.ศ.2550 ที่ประเทศไทยมีปริมาณส�ารองก๊าซธรรมชาติ ที่พิสูจน์แล้ว(Proven gas reserve) จ�านวน 317 พันล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะใช้ได้ต่อไปได้อีกประมาณ 25 ปี (ประมาณ พ.ศ.2575) (ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน, 2555: 7-8) จากทรัพยากรพลังงานหลักลดลงสวนทางกับปริมาณการใช้พลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ ในหลายประเทศให้ความสนใจการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) เช่น พลังงานลม พลังงานจากโซลาร์เซลล์ พลังงานชีวมวล พลังงานน�า้ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ และอื่น ๆ 4.5 กำรเข้ำมำมีสว่ นในกำรถือครองทีด่ นิ ของนำยทุนข้ำมชำติเพือ่ ท�ำกำรเกษตร (Agricultural land holdings of multinational capitalism) จากราคาพืชพลังงาน และความต้องการพืชอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นแรงจูงใจที่ทา� ให้การขยายพื้นที่เพื่อ ปลูกพืชพลังงานและอาหาร ประกอบกับการเปิดประชาคมอาเซียน ท�าให้มีโอกาสที่กลุ่มนายทุนต่างชาติเข้ามา ลงทุนด้านการเกษตรในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น (คณะท�างานการกระจาย รายได้, 2551: 5) ประกอบกับช่องว่าง ทางกฎหมายของไทยทีเ่ ปิดโอกาสให้มตี วั แทนซือ้ ทีด่ นิ แทนชาวต่างชาติ เป็นโอกาสทีท่ า� ให้กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ตกอยูใ่ น มือนักลงทุนต่างชาติได้ง่ายขึ้น โดยลักษณะส�าคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ กลุ่มทุนเข้ามากว้านซื้อหรือเช่าซื้อที่ดิน ในประเทศไทย เพื่อปลูกพืชพลังงานและอาหาร ในอนาคตมีแนวโน้มว่ากลุม่ ทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศจะหันมาให้ความสนใจในการลงทุนทีเ่ กีย่ วกับ การผลิตและการค้าพืชอาหารในประเทศไทยมากขึ้น โดยจะจ้างคนไทยปลูกพืชที่เป็นทรัพยากรของไทย ผลผลิต ที่ได้ทั้งหมดจะส่งออกนอกประเทศ ขณะที่ประเทศไทยไม่ได้ผลประโยชน์อะไร

ผลกระทบที่จะตามมาภายหลังการเปิดเสรีการลงทุนด้านการเกษตร ได้แก่ • การขยายการลงทุนจะเพิม่ ความต้องการใช้ทดี่ นิ กลุม่ นายทุนขนาดใหญ่จะเข้ามา กว้านซือ้ ทีด่ นิ ผืนใหญ่

~ 41 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


• ความต้องการใช้นา�้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�าให้ความขัดแย้งแย่งชิงน�า้ ระหว่างกลุม่ ทุนขนาดใหญ่ กับเกษตรกร รายย่อยจะยิ่งรุนแรง

• นักลงทุนข้ามชาติจะเข้ามาตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมของไทย เช่น พันธุ์ข้าว พันธุไ์ ม้ผลเมืองร้อน พันธุพ์ ชื สมุนไพร ฯลฯ เนือ่ งจากนักลงทุนมีกา� ลังทุนในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งพันธุ์พืช และน�าเอาไปใช้ประโยชน์ รวมถึงสามารถจดสิทธิบัตรได้ง่ายขึ้น

• การเปิดเสรีการเพาะและขยายพันธุ์พืชเป็นการเปิดโอกาสให้ทุนขนาดใหญ่ข้ามชาติเข้ามา ยึดครองอาชีพและกิจการด้านการเกษตรของคนไทย เช่น ธุรกิจกล้วยไม้ของไทย สมุนไพร เป็นต้น ทั้งนี้โดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากฐานพันธุกรรม ภาพลักษณ์ และฐานการตลาด

• นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ ฐานของ ประเทศ เช่น ชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การอุดหนุน ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการวิจัยใน สาขาต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจาก ภาษีอากรของประชาชน (ศจินทร์ ประชาสรรค์, 2555)

4.6 กำรขำดแคลนอำหำรและน�้ำจืดที่มีคุณภำพ (The shortage of foods and quality freshwater) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร การขยาย ตัวของเมือง การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแย่งชิงทรัพยากร และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งผลให้ความต้องการ อาหารและการใช้น�้าเพิ่มสูงขึ้น จึงมีแนวโน้มที่ทั่วโลกจะเกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารและน�้าจืดที่มีคุณภาพ โดยลักษณะส�าคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ เกิดความผันผวนของตลาดอาหาร และปริมาณน�้า ที่ใช้ได้จริงลดลง 4.7 กระแสกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและกำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) จากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การปล่อยมลพิษสูส่ งิ่ แวดล้อม การลดลงของทรัพยากร ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ท�าให้เกิดกระแสการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึน้ ทัว่ โลก โดยลักษณะส�าคัญ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ มีการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 4.8 กระแสกำรเรียกร้องสิทธิกำรดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (The increase of claims to care for natural resources and environment in the community) จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การเข้าใช้ทรัพยากรในพื้นที่ของนายทุน ส่งผลให้ คนในชุมชนหันมาดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ โดยลักษณะส�าคัญทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ คือ เกิดกระแสการ เรียกร้องสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน เกิดการท�าวิจัยเกี่ยวกับท้องถิ่นตนเอง ในอนาคตชุ ม ชนจะกล้ า ที่ จ ะออกมาเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรชุ ม ชนมากขึ้ น เพื่อการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ได้ก�าหนด “สิทธิชุมชน” เอาไว้ในมาตรา 66 และมาตรา 67 ซึ่งให้ความส�าคัญกับชาวบ้านในชุมชนให้มีสิทธิ มีเสียง มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร อนุรักษ์ บ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย ทางชีวภาพ อีกทัง้ มีสทิ ธิทจี่ ะมีสว่ นร่วมกับรัฐในการคุม้ ครองรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม(สุทธิเกียรติ ธรรมดุล, 2555) นอกจากนี้ คนในชุมชนจะเกิดการตื่นตัวในการท�าวิจัยเกี่ยวกับท้องถิ่นตนเองมากขึ้น เพื่อเป็นเงื่อนไขใน การต่อรองกับรัฐบาลหรือนายทุนที่จะเข้ามาใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง, ไม่ระบุ) ~ 42 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


41

บทที่ 4 แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022 วิสัยทัศน์ VISION “คริสตชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา มีรากฐานอยู่บนพระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ใช้หลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยมีใจรักษ์ธรรมชาติ มีวิถีชุมชนวัดเป็นเครื่องมืออภิบาลและเผยแผ่ธรรมสานสัมพันธ์พี่น้องต่างความเชื่อ เพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า ” 1. ปลู 1. ปลูกฝังความเชื่อที่เข้ข้มมแข็ แข็งงให้ ให้คคริริสสตชนทุ ตชนทุกกระดั ระดับบ อย่างต่อเนื่อง 2. ฟื 2. ฟื้นฟูชีวิตคริสตชนทุกระดับให้เจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์ สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าอาศัยพระวาจา พระวาจา การ การภาวนา ศี ธิ์ สามารถเป็ นประจั ษ์พยาน ภาวนา ศีลศักลดิศั์สกิทดิธิ์ส์ ิทสามารถเป็ นประจั กษ์พกยานถึ ง ถึพระคริ งพระคริ สตเจ้ ิตของตน สตเจ้ าด้าวด้ยชีวยชี วิตวของตน 3. พั 3. พัฒนาคริสตชนทุกระดับให้เป็น “ศิ “ศิษย์ธรรมทูต” วามเชื่อ่อมัมั่น่นคงและมองเห็ คงและมองเห็นนขอบฟ้ ขอบฟ้าาใหม่ ใหม่ พันธกิจ ที่เข้มแข็งงมีความเชื (New Horizon)ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า MISSION (New Horizon)ในการแบ่ มีความมุ่งมั่นกล้าก้าวออกไปประกาศข่าวดีสู่บรรดา พี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิมด้วยความ กระตือรือร้น ด้ด้วยวิธีการและการแสดงออกใน รูปแบบใหม่ๆ 4. พั 4. พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับเคารพคุณค่า ศัศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ รักรับใช้ทุกคนโดยเน้นผู้ยากไร้ ากไร้ 5. พั 5. พัฒนาให้คริสตชนฆราวาสให้มีความรู้ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์กับการงานอาชีพของตน 1. สังฆมณฑลนครราชสีมาเป็น “สนาม” และ “ฐาน”แห่งการประกาศข่าวดีใหม่อย่างเป็นรูปธรรม 2. สังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นองค์กรคุณธรรมมี ระบบการบริหารจัดการอย่างมีคณ ุ ภาพตาม มาตรฐานสากล 3. คริสตชนทุกระดับดาเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยาน เป้าประสงค์ ถึงพระคริสตเจ้า เอาใจใส่ผยู้ ากไร้อย่างต่อเนื่อง GOAL 4. คริสตชนทุกระดับมีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงเห็น ขอบฟ้าใหม่ (New Horison) มีความมุ่งมั่นและกล้า ก้าวออกไปประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นสู่บรรดา พี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิม ด้วยความ กระตือรือร้น ด้วยวิธีการและการแสดงออกใน รูปแบบใหม่ๆ

~ 43 ~

6. พัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรมีศักยภาพในการ ประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 7. พัฒนาให้ทุกองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมบริหาร จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 8. พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับเห็นคุณค่าและสืบ สานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทีด่ ีงาม 9. พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับรักษ์สิ่งสร้าง ฟื้นฟู ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 10. พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับดาเนินชีวิตเรียบง่าย พอเพียง ลด ละเลิกความโลภตามคุณค่าพระวรสาร 11. พัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรนาวิถีชุมชนวัด (BECs) มาปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรม 12. เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อเพื่อเสริมสร้าง พระอาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรแห่งความรัก ความยุติธรรม สันติและความชื่นชมยินดี 13. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการ อภิบาลและการประกาศข่าวดี 5. คริสตชนฆราวาสมีความรู้ที่เหมาะสมสามารถ ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 6. คริสตชนทุกระดับนาคุณค่าแห่งวัฒนธรรมที่ดี งามมาสืบสานจนเป็นวิถีชีวิต 7. สังฆมณฑลนครราชสีมามีสิ่งแวดล้อมทาง ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 8. คริสตชนในละแวกบ้านมีการดาเนินวิถีชุมชนวัด (BECs) อย่างกระตือรือร้นและต่อเนื่องมีชีวิตจิตแห่ง ความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน(Spirituality of Communion) 9. คริสตชนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องต่าง ความเชื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข 10. สังฆมณฑลนครราชสีมามีเทคโนโลยีและการ สื่อสารเพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี

แผนอภิบำลสังฆมณฑลนครรำชสีมำ ค.ศ. 2018 – 2022


4242 1.1.ส่งส่เสริ งเสริมและพั มและพัฒฒนาคริ นาคริสตชนให้ สตชนให้มีคมวามเชื ีความเชื 1. ส่ ่อที่อ่ ที่ เข้เข้มแข็ งมัง่นมัคงมี ภูมภิคูมุ้มคิ กัุ้มนกัต่นอต่ค่อาค่นิายนิมที ่ไม่​่ไดม่ีใดนนยุ มแข็ ่นคงมี ยมที ีในยุคโลกา คโลกา ยุภิควภิโลกาภิ ัตวน์ัตน์ วัตน์ 2.2.ส่งส่เสริ งเสริมและพั มและพัฒฒนาคริ นาคริสตชนให้ สตชนให้มีชมีวชิตีวภาวนา ิตภาวนา สามารถด สามารถดาเนิาเนินชีนวชีิตวตามพระวาจาและ ิตตามพระวาจาและรับรัพลั บพลังจาก งจาก ศีลศีศัลกศัดิกส์ ดิ​ิทส์ ธิ​ิท์เธิพื์เ่อพืสนิ ่อสนิทสัทมสัพัมนพัธ์นกธ์ับกพระคริ ับพระคริสตเจ้ สตเจ้าจน าจน สามารถประกาศข่ สามารถประกาศข่าวดี าวดีใหม่ ใหม่ด้วดยชี ้วยชีวิตวของตนอย่ ิตของตนอย่างมี างมี ประสิ ประสิทธิทภธิาพ ภาพ 3.3.ส่งส่เสริ งเสริมและพั มและพัฒฒนาคริ นาคริสตชนทุ สตชนทุกระดั กระดับให้ บให้เป็เนป็น ธรรมทูต”ที ต”ที่เข้่เมข้แข็ มแข็งมีงคมีวามเชื ความเชื่อมั่อ่นมัคงและ ่นคงและ กลยุ กลยุททธ์ ธ์ “ศิ“ศิษย์ษธย์รรมทู มองเห็ มองเห็นขอบฟ้ นขอบฟ้าใหม่ าใหม่(New (NewHorizon)ในการแบ่ Horizon)ในการแบ่งปังนปัน STRATEGY STRATEGY ความรั ความรักของพระเจ้ กของพระเจ้า ามีคมีวามมุ ความมุ่งมั่งน่ มักล้ น่ กล้าก้าาก้วออกไป าวออกไป ประกาศข่ ประกาศข่าวดี าวดีสู่บสรรดาพี ู่บรรดาพี่น้อ่นงและสั ้องและสังคมรอบข้ งคมรอบข้างที างที่ ่ กว้กว้างกว่ างกว่าเดิาเดิมด้มวด้ยความกระตื วยความกระตือรืออรืร้อนร้นด้วด้ยวิ วยวิธีกธาร ีการ และการแสดงออกในรู และการแสดงออกในรูปแบบใหม่ ปแบบใหม่ๆ ๆ 4.4.ส่งส่เสริ งเสริมและพั มและพัฒฒนาคริ นาคริสตชนให้ สตชนให้ตระหนั ตระหนักและ กและ เคารพในคุ เคารพในคุณณค่าค่าศักศัดิก์ศดิรี์ศครีวามเป็ ความเป็นมนุ นมนุษย์ษย์และ และ สามารถอุ สามารถอุทิศทตนรั ิศตนรักรักบรัใช้ บใช้ทุกทคนโดยเฉพาะผู ุกคนโดยเฉพาะผูย้ ากไร้ ย้ ากไร้ 5.5.ส่งส่เสริ งเสริมและพั มและพัฒฒนาคริ นาคริสตชนฆราวาสให้ สตชนฆราวาสให้มีคมวามรู ีความรู้ ้ ทักทัษะในการประกอบอาชี กษะในการประกอบอาชีพได้ พได้อย่อาย่งมี างมีประสิ ประสิทธิทภธิาพ ภาพ

SS Service Service mind mind

6.6.ส่งส่เสริ งเสริมและพั มและพัฒฒนาทุ นาทุกคนทุ กคนทุกองค์ กองค์กรทุ กรทุกให้ กให้มี มี ศักศัยภาพในการประกาศข่ กยภาพในการประกาศข่าวดี าวดีใหม่ ใหม่อย่อาย่งมี างมี ประสิ ประสิทธิทภธิาพ ภาพ 7.7.ส่งส่เสริ งเสริมและพั มและพัฒฒนาทุ นาทุกองค์ กองค์กรให้ กรให้เป็เนป็องค์ นองค์กรกร 7. ส่ ธรรมสามารถบริหารจั หารจัดการด้ ดการด้วยยหลั วยหลักธรรมาภิ กธรรมาภิ คุณคุณธรรมสามารถบริ บาล บาล หลั กธรรมาภิบาล 8.8.ส่งส่เสริ งเสริมและพั มและพัฒฒนาคริ นาคริสตชนให้ สตชนให้สามารถน สามารถนาคุาคุณณค่าค่า แห่แห่งวังฒวัฒนธรรมอั นธรรมอันดีนงดีามมาประยุ งามมาประยุกต์กใต์ช้ใใช้นชี ในชีวิตวของตน ิตของตน 9.9.ส่งส่เสริ งเสริม มและพั และพัฒฒนาคริ นาคริสตชนให้ สตชนให้รักรษาและฟื ักษาและฟื้นฟู้นฟู ธรรมชาติ ธรรมชาติสิ่งสิแวดล้ ่งแวดล้อมให้ อมให้มีสมภาพที ีสภาพที่ดีข่ดึ้นีขึ้น 10.10.ส่งส่เสริ งเสริมและพั มและพัฒฒนาคริ นาคริสตชนทุ สตชนทุกระดั กระดับให้ บให้ดาเนิ ดาเนิน น ชีวชีิตวเรีิตเรียบง่ ยบง่ายายพอเพี พอเพียงยงลดละเลิ ลดละเลิกความโลภตาม กความโลภตาม คุณคุณค่าค่แห่ าแห่งพระวรสาร งพระวรสาร 11.11.ส่งส่เสริ งเสริมและพั มและพัฒฒนาให้ นาให้ทุกทคนทุ ุกคนทุกองค์ กองค์กรสามารถ กรสามารถ นาวิ นาวิถีชถุมีชชนวั ุมชนวัด ด(BECs) (BECs)ไปใช้ ไปใช้เป็เนป็เครื นเครื่องมื ่องมือการ อการ อภิอภิบาลและเผยแผ่ บาลและเผยแผ่ธรรมได้ ธรรมได้อย่อาย่งมี างมีประสิ ประสิทธิทภธิาพ ภาพ 12.12.ส่งส่เสริ งเสริมและพั มและพัฒฒนาการเสวนากั นาการเสวนากับพีบ่นพี้อ่นงต่ ้องต่างาง ความเชื ความเชื่อให้ ่อให้มีปมระสิ ีประสิทธิทภธิาพยิ ภาพยิ่งขึ่ง้นขึ้น 13.13.ส่งส่เสริ งเสริมและพั มและพัฒฒนาให้ นาให้ทุกทองค์ ุกองค์กรสามารถน กรสามารถนา า เทคโนโลยี เทคโนโลยีและการสื และการสื่อสารไปใช้ ่อสารไปใช้เพืเอ่พืการอภิ อ่ การอภิบาลและ บาลและ การประกาศข่ การประกาศข่าวดี าวดี

II

MM

PP

LL

EE

Integrity Integrity

Morality Morality

Positive Positive thinking thinking

Love Love oriented oriented

Excellent Excellent performance performance

ค่ค่าานินิยยมหลั มหลักก Core CoreValues Values

~ 44 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


~ 45 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 46 ~

1. ปลูกฝังความเชื่อที่เข้มแข็งให้คริสตชนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 2. ฟื้นฟูชีวิตคริสตชนทุกระดับให้เจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าอาศัยพระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ ์ สามารถเป็นประจักษ์พยานถึง พระคริสตเจ้าด้วยชีวิตของตน 3. พัฒนาคริสตชนทุกระดับให้เป็น “ศิษย์ธรรมทูต”ที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นคงและมองเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon)ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า มีความมุ่งมั่นกล้าก้าวออกไปประกาศข่าวดีสู่บรรดาพี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิมด้วยความกระตือรือร้น ด้วยวิธีการและการแสดงออกในรูแบบ ใหม่ๆ 4. พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับเคารพคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รักรับใช้ทุกคนโดยเน้นผู้ยากไร้ 5. พัฒนาให้คริสตชนฆราวาสให้มีความรู้ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับการงานอาชีพของตน 6. พัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรมีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 7. พัฒนาให้ทุกองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 8. พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับเห็นคุณค่าและสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงาม 9. พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับรักษ์สิ่งสร้าง ฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 10. พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับด�าเนินชีวิตเรียบง่าย พอเพียง ลด ละเลิกความโลภตามคุณค่าพระวรสาร 11. พัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรน�าวิถีชุมชนวัด (BECs) มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 12. เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อเพื่อเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรแห่งความรัก ความยุติธรรม สันติและความชื่นชมยินดี 13. พัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี

พันธกิจ (Mission)

คริสตชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครราชสีมา มีรากฐานอยู่บนพระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ใช้หลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย มีใจรักษ์ธรรมชาติ มีวิถีชุมชนวัดเป็นเครื่องมืออภิบาลและเผยแผ่ธรรม สานสัมพันธ์พี่น้องต่างความเชื่อ เพื่อสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า

วิสัยทัศน์ (Vision)


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 47 ~

S = Service mind I = Integrity M = Morality P = Positive thinking L = Love oriented E = Excellent performance

คือ มีจิตใจแห่งการรับใช้บริการ จิตอาสา จิตสาธารณะ คือ มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ยึดหลักการที่ถูกต้อง คือ ยึดหลักศีลธรรม เน้นความถูกต้องชอบธรรม คือ คิดบวก มองโลกในแง่ดี คือ มีความรักเป็นฐานและเป็นจุดหมายสูงสุดของทุกคุณค่า คือ จงเป็นคนธรรมดาเพื่อทาสิ่งธรรมดา แต่ทาอย่างดีเป็นพิเศษ

ค่านิยมร่วม (Core Value) คือ SIMPLE

1.1. สังฆมณฑลนครราชสีมาเป็น “สนาม” และ “ฐาน”แห่ “สนาม” และ “ฐาน”แห่ งการประกาศข่าวดีใหม่อย่างเป็นรูปธรรม 2.2. สังฆมณฑลนครราชสีมาเป็นองค์กรคุณธรรมมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล าเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า เอาใจใส่ 3.3. คริสตชนทุกระดับดด�าเนิ เอาใจใส่ผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่อง 4.4. คริสตชนทุกระดับมีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon) มี (New Horizon) มีความมุ่งมั่นและกล้าก้าวออกไปประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นสู่บรรดา รรดาพี่ น้พีอ่นงและสั ้องและสังคมรอบข้ งคมรอบข้างที างที่กว้่กาว้งกว่ างกว่าเดิาเดิม มด้ ด้วยความกระตื วยความกระตือรืออรืร้อนร้นด้ ด้วยวิ วยวิธีกธารและการแสดงออกในรู ีการและการแสดงออกในรู ปแบบใหม่ ปแบบใหม่ ๆๆ 5.5. คริสตชนฆราวาสมีความรู้ที่เหมาะสมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว าคุณค่าแห่งวัฒนธรรมที่ดีงามมาสืบสานจนเป็นวิถีชีวิต 6.6. คริสตชนทุกระดับนน�าคุ 7.7. สังฆมณฑลนครราชสีมามีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน ารด�าเนิ าเนินวิถีชุมชนวัด (BECs) อย่ 8.8. คริสตชนในละแวกบ้านมีการด (BECs) อย่างกระตือรือร้นและต่อเนื่องมีชีวิตจิตแห่งความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน(Spirituality of (Spirituality of Communion) 9.9. คริสตชนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพี่น้องต่างความเชื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข 10. สัสังฆมณฑลนครราชสีมามีเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี 10.

เป้าประสงค์ (Goal)

45


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 48 ~

1. ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงมีภูมิคุ้มกันต่อค่านิยมที่ไม่ดีในยุคโลกาภิวัตน์ 2. ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีชีวิตภาวนา สามารถดาเนินชีวิตตามพระวาจาและรับพลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจนสามารถ ประกาศข่าวดีใหม่ด้วยชีวิตของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนทุกระดับให้เป็น “ศิษย์ธรรมทูต”ทีเ่ ข้มแข็งมีความเชื่อมั่นคงและมองเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon)ในการแบ่งปันความรักของ พระเจ้า มีความมุ่งมั่นกล้าก้าวออกไปประกาศข่าวดีสู่บรรดาพี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิมด้วยความกระตือรือร้น ด้วยวิธีการและการแสดงออกใน รูปแบบใหม่ๆ 4. ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้ตระหนักและเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสามารถอุทิศตนรักรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ 5. ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนฆราวาสให้มีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ส่งเสริมและพัฒนาทุกคนทุกองค์กรทุกให้มีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ส่งเสริมและพัฒนาทุกองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมสามารถบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 8. ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้สามารถนาคุณค่าแห่งวัฒนธรรมอันดีงามมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน 9. ส่งเสริม และพัฒนาคริสตชนให้รักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มสี ภาพที่ดขี ึ้น 10. ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนทุกระดับให้ดาเนินชีวิตเรียบง่าย พอเพียง ลดละเลิกความโลภตามคุณค่าแห่งพระวรสาร 11. ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาวิถชี ุมชนวัด (BECs) ไปใช้เป็นเครื่องมือการอภิบาลและเผยแผ่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 12. ส่งเสริมและพัฒนาการเสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 13. ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกองค์กรสามารถนาเทคโนโลยีและการสื่อสารไปใช้เพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี

กลยุทธ์ (Strategy)

46


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 49 ~

1.1 ส่งเสริมและพัฒนา คริสตชนให้มีความเชื่อที่ เข้มแข็งมั่นคงมีภูมิคุ้มกัน ต่อค่านิยมที่ไม่ดีใน ยุคโลกาภิวัตน์

กลยุทธ์ (Strategy)

1.1.4 ผู้สูงอายุมีความเชื่อที่ 1.1.4.1 ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีความเชื่อที่เข้มแข็ง เข้มแข็งมั่นคง มั่นคง

1.1.3.1 ร้อยละของผู้ใหญ่ที่ มีความเชื่อเข็มแข็งมั่นคง

1.1.2.1 ร้อยละของเยาวชน ที่มีความเชื่อเข้มแข็งมั่นคง

1.1.2 เยาวชนมีความเชื่อที่ เข้มแข็งมั่นคง

1.1.3 ผู้ใหญ่มีความเชื่อที่ เข้มแข็งมั่นคง

1.1.1.1 ร้อยละของเด็กที่มี ความเชื่อเข้มแข็งมั่นคง

1.1.1 เด็กมีความเชื่อ ที่เข้มแข็งมั่นคง

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

พันธกิจ 1 : ปลูกฝังความเชื่อที่เข้มแข็งให้คริสตชนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

47

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 162-187

งานอภิบาล

การฟื้นฟูสังคมฯ งานอภิบาล

ผู้สูงอายุ พระคัมภีร์

การศึกษาอบรม

งานอภิบาล

คาสอน แพร่ธรรม พระคัมภีร์

คาสอน เยาวชน พลศีล สามเณราลัย อัตลักษณ์

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 คาสอน งานอภิบาล อัตลักษณ์ การศึกษาอบรม


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 50 ~

1.1 ส่งเสริมและพัฒนา คริสตชนให้มีความเชื่อที่ เข้มแข็งมั่นคงมีภูมิคุ้มกัน ต่อค่านิยมที่ไม่ดีใน ยุคโลกาภิวัตน์ (ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy)

1.1.6 พระสงฆ์มีความเชื่อที่ 1.1.6.1 ร้อยละของพระสงฆ์ เข้มแข็งมั่นคง ที่มีความเชื่อเข้มแข็งมั่นคง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

บุคลาภิบาล

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) วัตถุประสงค์ (Objective) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล 1.1.5 ผู้รับเจิมถวายตัวมี 1.1.5.1 ร้อยละของผู้รับเจิม ผู้รับเจิมถวายตัว ความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคง ถวายตัวที่มีความเชื่อ เข้มแข็งมั่นคง 162-187 ดูรายละเอียดหน้า 164-189

พันธกิจ 1 : ปลูกฝังความเชื่อที่เข้มแข็งให้คริสตชนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

48


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 51 ~

2.1 ส่งเสริมและพัฒนา คริสตชนให้มีชีวิตภาวนา สามารถดาเนินชีวิตตาม พระวาจาและรับพลังจาก ศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิท สัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจน สามารถประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยชีวิตของตนอย่างมี ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) 2.1.1.1 ร้อยละของเด็ก ที่ได้รับการพัฒนาให้เจริญ ชีวิตสนิทสัมพันธ์กับ พระคริสตเจ้าโดยอาศัย พระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ ประกาศข่าวดีใหม่ด้วย ชีวิตของตน 2.1.2.1 ร้อยละของเยาวชน ที่ได้รับการพัฒนาให้เจริญ ชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระ คริสตเจ้า โดยอาศัยพระ วาจาการภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ ประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยชีวิตของตน

2.1.1 เด็กได้รับการพัฒนา ให้เจริญชีวิตสนิทสัมพันธ์กับ พระคริสตเจ้าโดยอาศัย พระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ ประกาศข่าวดีใหม่ด้วยชีวิต ของตน

2.1.2 เยาวชนได้รับ การพัฒนาให้เจริญชีวิตสนิท สัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า โดยอาศัย พระวาจา การ ภาวนาศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ ประกาศข่าวดีใหม่ด้วยชีวิต ของตน

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189

ดูรายละเอียดหน้า 162-187 คาสอน เยาวชน ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ วาย ซี เอส อภิบาล

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล คาสอน พลศีล อภิบาล

พันธกิจ 2 : ฟื้นฟูชีวิตคริสตชนทุกระดับให้เจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าอาศัยพระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ สามารถเป็นประจักษ์พยานถึง พระคริสตเจ้าด้วยชีวิตของตน

49


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 52 ~

กลยุทธ์ (Strategy)

2.1.4 ผู้สูงอายุได้รับ การพัฒนาให้เจริญชีวิตสนิท สัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า โดยอาศัย พระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ สามารถประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยชีวิตของตน

2.1.4.1 ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ได้รับการพัฒนาให้เจริญ ชีวิตสนิทสัมพันธ์กับ พระคริสตเจ้าโดยอาศัย พระวาจา การภาวนาศีล ศักดิ์สิทธิ์สามารถประกาศ ข่าวดีใหม่ด้วยชีวิตของตน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ผู้สูงอายุ คาสอน

การฟื้นฟูสังคมฯ งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) วัตถุประสงค์ (Objective) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล 2.1 ส่งเสริมและพัฒนา 2.1.3 ผู้ใหญ่ได้รับการ 2.1.3.1 ร้อยละของผู้ใหญ่ที่ คาสอน คริสตชนให้มีชีวิตภาวนา พัฒนาให้เจริญชีวิตสนิท ได้รับการพัฒนาให้เจริญ อภิบาล สามารถดาเนินชีวิตตาม สัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า ชีวิตสนิทสัมพันธ์กับ แพร่ธรรม พระวาจาและรับพลังจาก โดยอาศัย พระวาจา พระคริสตเจ้าโดยอาศัย พระคัมภีร์ ศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิท การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ พระวาจา การภาวนา ครอบครัว สัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจน สามารถประกาศข่าวดีใหม่ ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ พลศีล สามารถประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยชีวิตของตน ประกาศข่าวดีใหม่ ฆราวาส ด้วยชีวิตของตนอย่างมี ด้วยชีวิตของตน ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร การศึกษาอบรม ดูรายละเอียดหน้า 164-189 162-187

พันธกิจ 2 : ฟื้นฟูชีวิตคริสตชนทุกระดับให้เจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าอาศัยพระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ สามารถเป็นประจักษ์พยานถึง พระคริสตเจ้าด้วยชีวิตของตน

50


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 53 ~

กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) วัตถุประสงค์ (Objective) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 2.1 ส่งเสริมและพัฒนา 2.1.5 ผู้รับเจิมถวายตัวได้รับ 2.1.5.1 ร้อยละของผู้รับเจิม ผู้รับเจิมถวายตัว งานอภิบาล คริสตชนให้มีชีวิตภาวนา การพัฒนาให้เจริญชีวิตสนิท ถวายตัวที่ได้รับการพัฒนา สามารถดาเนินชีวิตตาม สัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า ให้เจริญชีวิตสนิทสัมพันธ์กับ พระวาจาและรับพลังจาก โดยอาศัย พระวาจา พระคริสตเจ้าโดยอาศัย ศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิท การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ พระวาจา การภาวนา สัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจน สามารถประกาศข่าวดีใหม่ ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ สามารถประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยชีวิตของตน ประกาศข่าวดีใหม่ด้วยชีวิต ด้วยชีวิตของตนอย่างมี ของตน ประสิทธิภาพ ายละเอียดหน้า 162-187 ดูดูรรายละเอี ยดหน้า 164-189 บุคลาภิบาล งานอภิบาล 2.1.6 พระสงฆ์ได้รับการ 2.1.6.1 ร้อยละของพระสงฆ์ พัฒนาให้เจริญชีวิตสนิท ที่ได้รับการพัฒนาให้เจริญ สัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า ชีวิตสนิทสัมพันธ์กับ โดยอาศัย พระวาจา พระคริสตเจ้าโดยอาศัย การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ พระวาจา การภาวนา สามารถประกาศข่าวดีใหม่ ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ ประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยชีวิตของตน ด้วยชีวิตของตน

พันธกิจ 2 : ฟื้นฟูชีวิตคริสตชนทุกระดับให้เจริญชีวิตศักดิ์สิทธิ์สนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าอาศัยพระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์ สามารถเป็นประจักษ์พยานถึง พระคริสตเจ้าด้วยชีวิตของตน

51


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 54 ~

3.1 ส่งเสริมและพัฒนา คริสตชนให้เป็น“ศิษย์ธรรม ทูต”ที่เข้มแข็งมีความเชื่อที่ มั่นคงเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon) กล้าก้าว ออกไปประกาศ ข่าวดีแห่ง ความรอดพ้นสู่บรรดาพี่น้อง และสังคมรอบข้างที่กว้าง กว่าเดิม ด้วยความ กระตือรือร้นด้วยวิธีการและ การแสดงออกในรูปแบบ ใหม่ๆ

กลยุทธ์ (Strategy)

3.1.2 เยาวชนได้รับการ พัฒนาให้เป็นศิษย์ธรรมฑูต สามารถก้าวออกไปประกาศ ข่าวดีในสังคมที่กว้าง กว่าเดิมด้วยวิธีการและการ แสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ

3.1.1 เด็กได้รับการพัฒนา ให้เป็นศิษย์ธรรมฑูตสามารถ ก้าวออกไปประกาศข่าวดีใน สังคมที่กว้างกว่าเดิมด้วย วิธีการและการแสดงออกใน รูปแบบใหม่ๆ

วัตถุประสงค์ (Objective)

3.1.2.1ร้อยละของเยาวชนที่ ได้รับการพัฒนาให้เป็นศิษย์ ธรรมฑูตสามารถก้าวออกไป ประกาศข่าวดีในสังคมที่ กว้างกว่าเดิมด้วยวิธีการและ การแสดงออกในรูปแบบ ใหม่ๆ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

162-187 ดูรายละเอียดหน้า 164-189

คาสอน เยาวชน สังฆมณฑล

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 3.1.1.1 ร้อยละของเด็กที่ คาสอน งานอภิบาล ได้รับการพัฒนาให้เป็นศิษย์ สังฆมณฑล ธรรมฑูตสามารถก้าวออกไป ประกาศข่าวดีในสังคมที่ กว้างกว่าเดิมด้วยวิธีการและ การแสดงออกในรูปแบบ ใหม่ๆ

พันธกิจ 3 : พัฒนาคริสตชนทุกระดับให้เป็น “ศิษย์ธรรมทูต”ที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นคงและมองเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon)ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า มีความมุ่งมั่นและกล้าก้าวออกไปประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นสู่บรรดาพี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิม ด้วยความกระตือรือร้น ด้ วยวิธีการและการแสดงออกใน รูปแบบใหม่ๆ

52


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 55 ~

กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) วัตถุประสงค์ (Objective) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 3.1 ส่งเสริมและพัฒนา 3.1.3 ผู้ใหญ่ได้รับการ 3.1.3.1 ร้อยละของผู้ใหญ่ที่ คาสอน งานอภิบาล คริสตชนให้เป็น“ศิษย์ธรรม พัฒนาให้เป็นศิษย์ธรรมฑูต ได้รับการพัฒนาให้เป็นศิษย์ สังฆมณฑล ทูต”ที่เข้มแข็งมีความเชื่อที่ สามารถก้าวออกไปประกาศ ธรรมฑูตสามารถก้าวออกไป แพร่ธรรม มั่นคงเห็นขอบฟ้าใหม่ ข่าวดีในสังคมที่กว้าง ประกาศข่าวดีในสังคมที่ ฆราวาส (New Horizon) กล้าก้าว กว่าเดิมด้วยวิธีการและการ กว้างกว่าเดิมด้วยวิธีการและ ออกไปประกาศ ข่าวดีแห่ง แสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ การแสดงออกในรูปแบบ ใหม่ๆ ความรอดพ้นสู่บรรดาพี่น้อง และสังคมรอบข้างที่กว้าง ดูรายละเอียดหน้า 164-189 162-187 แพร่ธรรม งานอภิบาล กว่าเดิม ด้วยความ 3.1.4 ผู้สูงอายุได้รับการ 3.1.4.1ร้อยละของผู้สูงอายุ กระตือรือร้นด้วยวิธีการและ พัฒนาให้เป็นศิษย์ธรรมฑูต ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น การแสดงออกในรูปแบบ สามารถก้าวออกไปประกาศ ศิษย์ธรรมฑูตสามารถก้าว ใหม่ๆ (ต่อ) ข่าวดีในสังคมที่กว้าง ออกไปประกาศข่าวดีใน กว่าเดิมด้วยวิธีการและการ สังคมที่กว้างกว่าเดิมด้วย แสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ วิธีการและการแสดงออกใน รูปแบบใหม่ๆ

พันธกิจ 3 : พัฒนาคริสตชนทุกระดับให้เป็น “ศิษย์ธรรมทูต”ที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นคงและมองเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon)ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า มีความมุ่งมั่นและกล้าก้าวออกไปประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นสู่บรรดาพี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิม ด้วยความกระตือรือร้น ด้ วยวิธีการและการแสดงออกใน รูปแบบใหม่ๆ

53


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 56 ~

3.1 ส่งเสริมและพัฒนา คริสตชนให้เป็น“ศิษย์ธรรม ทูต”ที่เข้มแข็งมีความเชื่อที่ มั่นคงเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon) กล้าก้าว ออกไปประกาศ ข่าวดีแห่ง ความรอดพ้นสู่บรรดาพี่น้อง และสังคมรอบข้างที่กว้าง กว่าเดิม ด้วยความ กระตือรือร้นด้วยวิธีการและ การแสดงออกในรูปแบบ ใหม่ๆ(ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy) 3.1.5.1ร้อยละของผู้รับเจิม ถวายตัวที่ได้รับการพัฒนา ให้เป็นศิษย์ธรรมฑูตสามารถ ก้าวออกไปประกาศข่าวดีใน สังคมที่กว้างกว่าเดิมด้วย วิธีการและการแสดงออกใน รูปแบบใหม่ๆ 3.1.6.1ร้อยละของพระสงฆ์ ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น ศิษย์ธรรมฑูตสามารถก้าว ออกไปประกาศข่าวดีใน สังคมที่กว้างกว่าเดิมด้วย วิธีการและการแสดงออกใน รูปแบบใหม่ๆ

3.1.5 ผู้รับเจิมถวายตัว ได้รับการพัฒนาให้เป็นศิษย์ ธรรมฑูตสามารถก้าวออกไป ประกาศข่าวดีในสังคมที่ กว้างกว่าเดิมด้วยวิธีการและ การแสดงออกในรูปแบบ ใหม่ๆ

3.1.6 พระสงฆ์ได้รับการ พัฒนาให้เป็นศิษย์ธรรมฑูต สามารถก้าวออกไปประกาศ ข่าวดีในสังคมที่กว้าง กว่าเดิมด้วยวิธีการและการ แสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 162-187

บุคลาภิบาล อภิบาล

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล ผู้รับเจิมถวายตัว

พันธกิจ 3 : พัฒนาคริสตชนทุกระดับให้เป็น “ศิษย์ธรรมทูต”ที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นคงและมองเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon)ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า มีความมุ่งมั่นและกล้าก้าวออกไปประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นสู่บรรดาพี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิม ด้วยความกระตือรือร้น ด้ วยวิธีการและการแสดงออกใน รูปแบบใหม่ๆ

54


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 57 ~

4.1ส่งเสริมและพัฒนา คริสตชนให้ตระหนักและ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และ สามารถอุทิศตนรักรับใช้ ทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้

กลยุทธ์ (Strategy)

4.1.2 เยาวชนตระหนักและ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และ สามารถอุทิศตนรักรับใช้ทุก คนโดยเฉพาะผู้ยากไร้

4.1.1 เด็กตระหนักและ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และ สามารถอุทิศตนรักรับใช้ ทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้

วัตถุประสงค์ (Objective)

4.1.2.1.ร้อยละของเยาวชน ที่ตระหนัก และเคารพใน คุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ และสามารถอุทิศตน รักรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะ ผู้ยากไร้

4.1.1.1.ร้อยละของเด็กที่ ตระหนักและเคารพใน คุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ และสามารถอุทิศตน รักรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะ ผู้ยากไร้

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 162-187

คาสอน เยาวชน ครอบครัว วาย ซี เอส อัตลักษณ์ ยุติธรรมและสันติ

การศึกษาอบรม การฟื้นฟูสังคมฯ

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 คาสอน งานอภิบาล วาย ซี เอส การฟื้นฟูสังคมฯ พัฒนาสังคม

พันธกิจ 4 : พัฒนาให้คริสตขนทุกระดับเคารพคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รักรับใช้ทุกคนโดยเน้นผู้ยากไร้

55


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 58 ~

4.1ส่งเสริมและพัฒนา คริสตชนให้ตระหนักและ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และ สามารถอุทิศตนรักรับใช้ ทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ (ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy)

4.1.4 ผู้สูงอายุตระหนักและ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และ สามารถอุทิศตนรักรับใช้ทุก คนโดยเฉพาะผู้ยากไร้

4.1.4.1.ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ตระหนัก และเคารพใน คุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ และสามารถอุทิศตน รักรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะ ผู้ยากไร้

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 162-187

ครอบครัว ผู้อพยพย้ายถิ่น ผู้สูงอายุ สุขภาพอนามัย

งานอภิบาล การฟื้นฟูสังคมฯ

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) วัตถุประสงค์ (Objective) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล 4.1.3 ผู้ใหญ่ตระหนักและ 4.1.3.1.ร้อยละของผู้ใหญ่ที่ คาสอน เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี แพร่ธรรม ตระหนัก และเคารพใน ความเป็นมนุษย์ และ ยุติธรรมและสันติ การฟื้นฟูสังคมฯ คุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็น สามารถอุทิศตนรักรับใช้ทุก มนุษย์ และสามารถอุทิศตน สตรี คนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้ลี้ภัย รักรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะ ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้อพยพย้ายถิ่น

พันธกิจ 4 : พัฒนาให้คริสตขนทุกระดับเคารพคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รักรับใช้ทุกคนโดยเน้นผู้ยากไร้

56


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 59 ~

4.1ส่งเสริมและพัฒนา คริสตชนให้ตระหนักและ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และ สามารถอุทิศตนรักรับใช้ ทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ (ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy)

4.1.6 พระสงฆ์ตระหนักและ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และ สามารถอุทิศตนรักรับใช้ทุก คนโดยเฉพาะผู้ยากไร้

4.1.5 ผู้รับเจิมถวายตัว ตระหนักและเคารพ ในคุณค่า ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และ สามารถอุทิศตนรัก รับใช้ทุกคนโดยเฉพาะ ผู้ยากไร้

วัตถุประสงค์ (Objective)

4.1.6.1 ร้อยละของพระสงฆ์ ที่ตระหนักและเคารพใน คุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ และสามารถอุทิศตน รักรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะ ผู้ยากไร้

4.1.5.1.ร้อยละของ ผู้รับเจิมถวายตัวที่ตระหนัก และเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และ สามารถอุทิศตนรักรับใช้ ทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 ดูรายละเอียดหน้า 162-187

บุคลาภิบาล

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 ผู้รับเจิมถวายตัว งานอภิบาล

พันธกิจ 4 : พัฒนาให้คริสตขนทุกระดับเคารพคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รักรับใช้ทุกคนโดยเน้นผู้ยากไร้

57


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 60 ~

การฟื้นฟูสังคมฯ พัฒนาสังคม

5.1.4 ผู้พิการมีความรู้ทักษะ 5.1.4.1 ร้อยละของ ในการประกอบอาชีพได้ ผู้พิการที่มีความรู้ทักษะ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การฟื้นฟูสังคมฯ

การฟื้นฟูสังคมฯ

162-187 ดูรายละเอียดหน้า 164-189

สตรี พัฒนาสังคม

ผู้สูงอายุ

5.1.2.1 ร้อยละของผู้ใหญ่ที่ มีความรู้ทักษะในการ ประกอบอาชีพได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

5.1.2 ผู้ใหญ่มีความรู้ทักษะ ในการประกอบอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล เยาวชน การศึกษาอบรม อัตลักษณ์ การฟื้นฟูสังคมฯ พัฒนาสังคม

5.1.3 ผู้สูงอายุมีความรู้ 5.1.3.1 ร้อยละของ ทักษะในการประกอบอาชีพ ผู้สูงอายุทมี่ ีความรู้ทักษะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประกอบอาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1.1.1 ร้อยละของ เยาวชนทีม่ ีความรู้ทักษะใน การประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

5.1ส่งเสริมและพัฒนา 5.1.1 เยาวชนมีความรู้ คริสตชนฆราวาสให้มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะในการประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy)

พันธกิจ 5 : พัฒนาคริสตชนฆราวาสให้มีความรู้ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับการงานอาชีพของตน

58


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 61 ~

6.1 ส่งเสริมและพัฒนา ทุกคนทุกองค์กร ทุกสถาบันให้มีศักยภาพ ในการประกาศข่าวดีใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy)

6.1.2.1ร้อยละของวัด (หมู่บ้าน)ที่ได้ประกาศข่าวดี ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1.3.1 ร้อยละของโรงเรียน ที่ได้ประกาศข่าวดีใหม่อย่าง มีประสิทธิภาพ 6.1.4.1 ระดับคะแนนของ โรงพยาบาลที่ได้ประกาศ ข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ

6.1.2 วัด(หมู่บ้าน)ได้ ประกาศข่าวดีใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ

6.1.3 โรงเรียนได้ประกาศ ข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ

6.1.4 โรงพยาบาลได้ ประกาศข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ

6.1.1 ครอบครัวได้ประกาศ 6.1.1.1 ร้อยละของ ข่าวดีใหม่ อย่างมี ครอบครัวที่ได้ประกาศข่าวดี ประสิทธิภาพ ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 ดูรายละเอียดหน้า 162-187

งานอภิบาล การศึกษาอบรม การฟื้นฟูสังคมฯ สุขภาพอนามัย

งานอภิบาล

คาสอน อัตลักษณ์

แพร่ธรรม

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล ครอบครัว

พันธกิจ 6 : พัฒนาทุกคนทุกองค์กรให้มีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

59


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 62 ~

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุก คนทุกองค์กรให้มีศักยภาพ ในการประกาศข่าวดีใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy) 6.1.5.1 ระดับคะแนนของ สถานสงเคราะห์ที่ได้ ประกาศข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ 6.1.6.1ร้อยละของเด็กที่ได้ ประกาศข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ 6.1.7.1 ร้อยละของ เยาวชนที่ได้ประกาศข่าวดี ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1.8.1 ร้อยละของผู้ใหญ่ที่ ได้ประกาศข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ

6.1.5 สถานสงเคราะห์ได้ ประกาศข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ

6.1.6 เด็กได้ประกาศข่าวดี ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

6.1.7 เยาวชนได้ประกาศ ข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ

6.1.8 ผู้ใหญ่ได้ประกาศ ข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 162-187

คาสอน ครอบครัว แพร่ธรรม

คาสอน เยาวชน

คาสอน

งานอภิบาล

งานอภิบาล

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 ผู้ป่วยเอดส์ การฟื้นฟูสังคมฯ ผู้สูงอายุ

พันธกิจ 6 : พัฒนาทุกคนทุกองค์กรให้มีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

60


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 63 ~

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุก คนทุกองค์กรให้มีศักยภาพ ในการประกาศข่าวดีใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy)

6.1.10.1ร้อยละของผู้รับเจิม ถวายตัวที่ได้ประกาศข่าวดี ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

6.1.11 พระสงฆ์ได้ประกาศ 6.1.11.1 ร้อยละของ ข่าวดีใหม่อย่างมี พระสงฆ์ท่ไี ด้ประกาศข่าวดี ประสิทธิภาพ ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

6.1.10 ผู้รับเจิมถวายตัวได้ ประกาศข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 162-187 บุคลาภิบาล

ผู้รับเจิมถวายตัว

งานอภิบาล

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) วัตถุประสงค์ (Objective) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 ผู้สูงอายุ การฟื้นฟูสังคมฯ 6.1.9 ผู้สูงอายุได้ประกาศ 6.1.9.1 ร้อยละของผู้สูงอายุ ข่าวดีใหม่อย่างมี ที่ได้ประกาศข่าวดีใหม่อย่าง ประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ 6 : พัฒนาทุกคนทุกองค์กรให้มีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

61


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 64 ~

7.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ ทุกองค์กรเป็นองค์กร คุณธรรมสามารถบริหาร จัดการด้วยหลักธรรมา ภิบาล

กลยุทธ์ (Strategy) 7.1.1.1 ร้อยละของวัด (หมู่บ้าน) ทีเ่ ป็นองค์กร คุณธรรมที่บริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

7.1.3 โรงพยาบาลเป็น องค์กรคุณธรรมบริหาร จัดการด้วยหลักธรรมา ภิบาล

7.1.3.1 ระดับคะแนนของ โรงพยาบาลที่เป็นองค์กร คุณธรรมบริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล

7.1.2 โรงเรียนเป็นองค์กร 7.1.2.1 ร้อยละของโรงเรียน คุณธรรมบริหารจัดการด้วย ทีเ่ ป็นองค์กรคุณธรรมที่ หลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล

7.1.1 วัด (หมู่บ้าน) เป็น องค์กรคุณธรรมบริหาร จัดการด้วยหลักธรรมา ภิบาล

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 162-187

สุขภาพอนามัย

อัตลักษณ์ พัฒนาบุคลากร วิชาการ วิจัยฯ การเงินบัญชี

การฟื้นฟูสังคมฯ

การศึกษาอบรม

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล อภิบาล การฟื้นฟูสังคมฯ ผู้สูงอายุ

พันธกิจ 7 : พัฒนาให้ทุกองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

62


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 65 ~

7.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ ทุกองค์กรเป็นองค์กร คุณธรรมสามารถบริหาร จัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy) 7.1.4.1 ระดับคะแนนของ สถานสงเคราะห์ที่เป็น องค์กรคุณธรรมมี การบริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล 7.1.5.1 ระดับคะแนนของ สามเณราลัยที่เป็นองค์กร คุณธรรมมีการบริหาร จัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล 7.1.6.1 ระดับคะแนนของ คณะกรรมการเงินและ ทรัพย์สิน มูลนิธิ บริษัท ที่เป็นองค์กรคุณธรรม บริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล

7.1.4 สถานสงเคราะห์เป็น องค์กรคุณธรรมมีการ บริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล

7.1.5 สามเณราลัยเป็น องค์กรคุณธรรมมี การบริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล

7.1.6 คณะกรรมการเงิน และทรัพย์สิน มูลนิธิ บริษัท เป็นองค์กรคุณธรรม บริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 162-187

ทรัพย์สินฯ

สามเณราลัย

งานอภิบาล

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 การฟื้นฟูสังคมฯ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ พัฒนาสังคม

พันธกิจ 7 : พัฒนาให้ทุกองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

63


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 66 ~

8.1 ส่งเสริมและพัฒนา คริสตชนให้สามารถนา คุณค่าแห่งวัฒนธรรมอันดี งามมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ของตน

กลยุทธ์ (Strategy)

8.1.3.1 ร้อยละของผู้ใหญ่ที่ นาคุณค่าแห่งวัฒนธรรมอัน ดีงามมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ของตน

8.1.4 ผู้สูงอายุนาคุณค่าแห่ง 8.1.4.1 ร้อยละของ วัฒนธรรมอันดีงามมา ผู้สูงอายุที่นาคุณค่าแห่ง ประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน วัฒนธรรมอันดีงามมา ประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน

8.1.3 ผู้ใหญ่นาคุณค่าแห่ง วัฒนธรรมอันดีงามมา ประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน

8.1.2 เยาวชนนาคุณค่าแห่ง 8.1.2.1 ร้อยละของเยาวชน วัฒนธรรมอันดีงามมา ที่นาคุณค่าแห่งวัฒนธรรม ประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน อันดีงามมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตของตน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 162-187 งานอภิบาล

การฟื้นฟูสังคมฯ ผู้สูงอายุ

การศึกษาอบรม

งานอภิบาล

คาสอน แพร่ธรรม ครอบครัว

คาสอน เยาวชน อัตลักษณ์

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) วัตถุประสงค์ (Objective) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล คาสอน 8.1.1 เด็กนาคุณค่าแห่ง 8.1.1.1 ร้อยละของเด็กที่นา การศึกษาอบรม อัตลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีงามมา คุณค่าแห่งวัฒนธรรมอันดี งามมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประยุกต์ใช้ในชีวิต ของตน ของตน

พันธกิจ 8 : พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับเห็นคุณค่าและสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงาม

64


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 67 ~

8.1 ส่งเสริมและพัฒนา คริสตชนให้สามารถนา คุณค่าแห่งวัฒนธรรมอันดี งามมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ของตน (ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy)

8.1.6 พระสงฆ์นาคุณค่า แห่งวัฒนธรรมอันดีงามมา ประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน

8.1.6.1 ร้อยละของพระสงฆ์ ที่นาคุณค่าแห่งวัฒนธรรม อันดีงามมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตของตน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

162-187 ดูรายละเอียดหน้า 164-189

บุคลาภิบาล

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) วัตถุประสงค์ (Objective) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล ผู้รับเจิมถวายตัว 8.1.5 ผู้รับเจิมถวายตัวนา 8.1.5.1 ร้อยละของผู้รับเจิม คุณค่าแห่งวัฒนธรรมอันดี ถวายตัวที่นาคุณค่าแห่ง งามมาประยุกต์ใช้ในชีวิต วัฒนธรรมอันดีงามมา ประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน ของตน

พันธกิจ 8 : พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับเห็นคุณค่าและสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงาม

65


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 68 ~

9.1 ส่งเสริม และพัฒนา คริสตชนให้รักษาและฟื้นฟู ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มี สภาพที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ (Strategy)

9.1.2.1 ร้อยละของเยาวชน ที่รักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น

9.1.1.1 ร้อยละของเด็กที่ รักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น

9.1.4 ผู้สูงอายุรักษาและ ฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่ดีขึ้น

9.1.4.1 ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่รักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น

9.1.3 ผู้ใหญ่รักษาและฟื้นฟู 9.1.3.1 ร้อยละของผู้ใหญ่ที่ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มี รักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ สภาพที่ดีขึ้น สิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่ดี ขึ้น

9.1.2 เยาวชนรักษาและ ฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่ดีขึ้น

9.1.1 เด็กรักษาและฟื้นฟู ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มี สภาพที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 162-187

งานอภิบาล การฟื้นฟูสังคมฯ

งานอภิบาล คาสอน

การศึกษาอบรม การฟื้นฟูสังคมฯ

งานอภิบาล

คาสอน สตรี

คาสอน เยาวชน อัตลักษณ์ พัฒนาสังคม

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล คาสอน การศึกษาอบรม อัตลักษณ์

พันธกิจ 9 : พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับรักษ์สิ่งสร้าง ฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

66


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 69 ~

9.1 ส่งเสริมและพัฒนา คริสตชนให้รักษาและฟื้นฟู ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มี สภาพที่ดีขึ้น (ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) วัตถุประสงค์ (Objective) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 9.1.5 ผู้รับเจิมถวายตัว 9.1.5.1 ร้อยละของผู้รับเจิม รักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ ถวายตัวที่รักษาและฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มี สภาพที่ดีขึ้น งานอภิบาล 9.1.6 พระสงฆ์รักษาและ 9.1.6.1 ร้อยละของพระสงฆ์ บุคลาภิบาล ดูรายละเอียดหน้า 164-189 ฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่รักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ คาสอน ให้มีสภาพที่ดีขึ้น สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น ดูรายละเอียดหน้า 162-187

พันธกิจ 9 : พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับรักษ์สิ่งสร้าง ฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

67


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 70 ~

วัตถุประสงค์ (Objective)

10.1.3.1 ร้อยละของผู้ใหญ่ ดาเนินชีวิตเรียบง่าย พอเพียงตามคุณค่าแห่ง พระวรสาร

10.1.2.1 ร้อยละของ เยาวชนที่ดาเนินชีวิตเรียบ ง่าย พอเพียงตามคุณค่า แห่งพระวรสาร

10.1.1.1 ร้อยละของเด็กที่ ดาเนินชีวิตเรียบง่าย พอเพียงตามคุณค่า แห่งพระวรสาร

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

10.1.4 ผู้สูงอายุดาเนินชีวิต 10.1.4.1 ร้อยละของ เรียบง่าย พอเพียงตาม ผู้สูงอายุท่ดี าเนินชีวิต คุณค่าแห่งพระวรสาร เรียบง่าย พอเพียงตาม คุณค่าแห่งพระวรสาร

10.1.3 ผู้ใหญ่ดาเนินชีวิต เรียบง่าย พอเพียงตาม คุณค่าแห่งพระวรสาร

10.1 ส่งเสริมและพัฒนา 10.1.1 เด็กดาเนินชีวิต ให้คริสตชนทุกระดับดาเนิน เรียบง่าย พอเพียงตาม ชีวิตเรียบง่าย พอเพียง ลด คุณค่าแห่งพระวรสาร ละเลิกความโลภตามคุณค่า แห่งพระวรสาร 10.1.2 เยาวชนดาเนินชีวิต เรียบง่าย พอเพียงตาม คุณค่าแห่งพระวรสาร

กลยุทธ์ (Strategy)

ดูรายละเอียดหน้า 162-187 ดูรายละเอียดหน้า 164-189

การฟื้นฟูสังคมฯ

การฟื้นฟูสังคมฯ ผู้สูงอายุ

งานอภิบาล การศึกษาอบรม การฟื้นฟูสังคมฯ พัฒนาสังคม

เยาวชน อัตลักษณ์ พัฒนาสังคม

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 การศึกษาอบรม อัตลักษณ์ การฟื้นฟูสังคมฯ พัฒนาสังคม

พันธกิจ 10 : พัฒนาคริสตชนทุกระดับให้ดาเนินชีวิตเรียบง่าย พอเพียง ลด ละเลิกความโลภตามคุณค่าแห่งพระวรสาร

68


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 71 ~

10.1 ส่งเสริมและพัฒนา ให้คริสตชนทุกระดับดาเนิน ชีวิตเรียบง่าย พอเพียง ลด ละเลิกความโลภตามคุณค่า แห่งพระวรสาร (ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy) 10.1.5.1 ร้อยละของผู้รับ เจิมถวายตัวดาเนินชีวิต เรียบง่าย พอเพียงตาม คุณค่าแห่งพระวรสาร

10.1.6 พระสงฆ์ดาเนินชีวิต 10.1.6.1 ร้อยละของ เรียบง่าย พอเพียงตาม พระสงฆ์ทดี่ าเนินชีวิตเรียบ คุณค่าแห่งพระวรสาร ง่าย พอเพียงตามคุณค่าแห่ง พระวรสาร

10.1.5 ผู้รับเจิมถวายตัว ดาเนินชีวิตเรียบง่าย พอเพียงตามคุณค่า แห่งพระวรสาร

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 ดูรายละเอียดหน้า 162-187

พัฒนาสังคม

การฟื้นฟูสังคมฯ

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล ผู้รับเจิมถวายตัว

พันธกิจ 10 : พัฒนาคริสตชนทุกระดับให้ดาเนินชีวิตเรียบง่าย พอเพียง ลด ละเลิกความโลภตามคุณค่าแห่งพระวรสาร

69


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 72 ~

กลยุทธ์ (Strategy)

11.1.2 เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนาวิถี ชุมชนวัด (BECs) มาใช้เป็น เครื่องมือในการอภิบาลและ เผยแผ่ธรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

11.1.2.1 ร้อยละของ เยาวชนที่มีความรู้ความ เข้าใจสามารถนาวิถีชุมชน วัด (BECs) มาใช้เป็น เครื่องมือในการอภิบาลและ เผยแผ่ธรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 162-187

ดูรายละเอียดหน้า 164-189

วิถีชุมชนวัด

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) วัตถุประสงค์ (Objective) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 วิถีชุมชนวัด งานอภิบาล 11.1ส่งเสริมและพัฒนาให้ 11.1.1 เด็กมีความรู้ความ 11.1.1.1 ร้อยละของเด็กที่มี ทุกคนทุกองค์กรสามารถนา เข้าใจสามารถนาวิถีชุมชน ความรู้ความเข้าใจสามารถ นาวิถีชุมชนวัด (BECs) มา วิถีชุมชนวัด (BECs) มาใช้ วัด (BECs) มาใช้เป็น เป็นเครื่องมือในการอภิบาล เครื่องมือในการอภิบาลและ ใช้เป็นเครื่องมือในการ อภิบาลและเผยแผ่ธรรมได้ และเผยแผ่ธรรมได้อย่างมี เผยแผ่ธรรมได้อย่างมี อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

พันธกิจ 11 : พัฒนาทุกคนทุกองค์กรให้นาวิถีชุมชนวัด (BECs) มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

70


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 73 ~

11.1.3 ผู้ใหญ่มีความรู้ความ เข้าใจสามารถนาวิถีชุมชน วัด (BECs) มาใช้เป็น เครื่องมือในการอภิบาลและ เผยแผ่ธรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

11.1ส่งเสริมและพัฒนาให้ ทุกคนทุกองค์กรสามารถนา วิถีชุมชนวัด (BECs) มาใช้ เป็นเครื่องมือในการอภิบาล และเผยแผ่ธรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ(ต่อ)

11.4.1 ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนาวิถี ชุมชนวัด (BECs) มาใช้เป็น เครื่องมือในการอภิบาลและ เผยแผ่ธรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)

กลยุทธ์ (Strategy)

11.1.4.1 ร้อยละของ ผู้สูงอายุที่มีความรู้ความ เข้าใจสามารถนาวิถีชุมชน วัด (BECs) มาใช้เป็น เครื่องมือในการอภิบาลและ เผยแผ่ธรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

11.1.3.1 ร้อยละของผู้ใหญ่ ที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนาวิถีชุมชนวัด (BECs) มาใช้เป็นเครื่องมือ ในการอภิบาลและเผยแผ่ ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 162-187

ดูรายละเอียดหน้า 164-189

วิถีชุมชนวัด

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล วิถีชุมชนวัด

พันธกิจ 11 : พัฒนาทุกคนทุกองค์กรให้นาวิถีชุมชนวัด (BECs) มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

71


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 74 ~

11.1.5.1 ร้อยละของผู้รับ เจิมถวายตัวที่มีความรู้ความ เข้าใจสามารถนาวิถีชุมชน วัด (BECs) มาใช้เป็น เครื่องมือในการอภิบาลและ เผยแผ่ธรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 11.1.6.1 ร้อยละของ พระสงฆ์ที่มีความรู้ความ เข้าใจสามารถนาวิถีชุมชน วัด (BECs) มาใช้เป็น เครื่องมือในการอภิบาลและ เผยแผ่ธรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)

11.5.1 ผู้รับเจิมถวายตัวมี ความรู้ความเข้าใจสามารถ นาวิถีชุมชนวัด (BECs) มา ใช้เป็นเครื่องมือในการ อภิบาลและเผยแผ่ธรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

11.1.6 พระสงฆ์มีความรู้ ความเข้าใจสามารถนาวิถี ชุมชนวัด (BECs) มาใช้เป็น เครื่องมือในการอภิบาลและ เผยแผ่ธรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

11.1ส่งเสริมและพัฒนาให้ ทุกคนทุกองค์กรสามารถนา วิถีชุมชนวัด (BECs) มาใช้ เป็นเครื่องมือในการอภิบาล และเผยแผ่ธรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

กลยุทธ์ (Strategy)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 ดูรายละเอียดหน้า 162-187

วิถีชุมชนวัด

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล วิถีชุมชนวัด

พันธกิจ 11 : พัฒนาทุกคนทุกองค์กรให้นาวิถีชุมชนวัด (BECs) มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

72


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 75 ~

11.1ส่งเสริมและพัฒนาให้ ทุกคนทุกองค์กรสามารถนา วิถีชุมชนวัด (BECs) มาใช้ เป็นเครื่องมือในการอภิบาล และเผยแผ่ธรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) 11.1.7.1 ร้อยละของวัด (หมู่บ้าน) ที่มีการแบ่งกลุ่ม ประชุมแบ่งปันพระวาจา ตามบ้านอย่างสม่าเสมอ (อย่างน้อยเดือนละครั้ง) 11.1.8.1 ร้อยละของ โรงเรียนที่มีการแบ่งกลุ่มครู ประชุมแบ่งปัน พระวาจาอย่างสม่าเสมอ (อย่างน้อยเดือนละครั้ง)

11.1.7 วัด (หมู่บ้าน) มีการแบ่งกลุ่มประชุม แบ่งปันพระวาจาตามบ้าน อย่างสม่าเสมอ (อย่างน้อยเดือนละครั้ง)

11.1.8 โรงเรียนมีการ แบ่งกลุ่มครูประชุมแบ่งปัน พระวาจาอย่างสม่าเสมอ (อย่างน้อยเดือนละครั้ง)

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 162-187

ดูรายละเอียดหน้า 164-189

อัตลักษณ์

การศึกษาอบรม

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล วิถีชุมชนวัด

พันธกิจ 11 : พัฒนาทุกคนทุกองค์กรให้นาวิถีชุมชนวัด (BECs) มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

73


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 76 ~

กลยุทธ์ (Strategy)

11.1.10.1 ระดับคะแนน ของโรงพยาบาล สถาน สงเคราะห์ที่มีการแบ่งกลุ่ม ประชุมแบ่งปันพระวาจา อย่างสม่าเสมอ (อย่างน้อยเดือนละครั้ง)

11.1.11 วัดใช้ 11.1.11.1 ร้อยละของวัดที่ คณะกรรมการกลุ่มบีอีซีเป็น ใช้คณะกรรมการกลุ่มบีอีซี สภาภิบาลวัด เป็นสภาภิบาลวัด

11.1.10 โรงพยาบาล สถาน สงเคราะห์ มีการแบ่งกลุ่ม ประชุมแบ่งปันพระวาจา อย่างสม่าเสมอ (อย่างน้อยเดือนละครั้ง)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 162-187

ดูรายละเอียดหน้า 164-189

วิถีชุมชนวัด ฆราวาส

ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ วิถีชุมชนวัด

งานอภิบาล

การฟื้นฟูสังคมฯ งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) วัตถุประสงค์ (Objective) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล วิถีชุมชนวัด 11.1ส่งเสริมและพัฒนาให้ 11.1.9 สถานฝึกธรรม(สาม 11.1.9.1 ระดับคะแนนของ สถานฝึกธรรม (สามเณราลัย ทุกคนทุกองค์กรสามารถนา เณราลัย อาราม) มีการ สามเณราลัย อาราม) ที่มีการแบ่งกลุ่ม วิถีชุมชนวัด (BECs) มาใช้ แบ่งกลุ่มประชุมแบ่งปัน ประชุมแบ่งปันพระวาจา เป็นเครื่องมือในการอภิบาล พระวาจาอย่างสม่าเสมอ อย่างสม่าเสมอ และเผยแผ่ธรรมได้อย่างมี (อย่างน้อยเดือนละครั้ง) (อย่างน้อยเดือนละครั้ง) ประสิทธิภาพ (ต่อ)

พันธกิจ 11 : พัฒนาทุกคนทุกองค์กรให้นาวิถีชุมชนวัด (BECs) มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

74


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 77 ~

11.1 ส่งเสริมและพัฒนา ให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถ นาวิถีชุมชนวัด (BECs) มา ใช้เป็นเครื่องมือการอภิบาล และเผยแผ่ธรรม ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy) 11.1.12.1 ร้อยละของวัดที่ ใช้กลุ่มบีอีซีในการอภิบาล ผู้ห่างวัด ผู้ที่แต่งงานไม่ เรียบร้อย ผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุ ผู้รอโอกาส แรงงานต่างด้าว ผู้อพยพ ย้ายถิ่น ผู้ต้องขัง ผู้ยากไร้ เป็นต้น 11.1.13.1 ร้อยละของวัดที่ ใช้กลุ่มบีอีซีในพิธีกรรม (ช่วยพิธีกรรม อ่านบทอ่าน เก็บทาน ยกของถวาย บริการของว่างหลังมิสซา) 11.1.14.1 ร้อยละของวัดที่ ใช้กลุ่มบีอีซีใน งานศาสนสัมพันธ์และ คริสตศาสนจักรสัมพันธ์

11.1.12 วัดใช้กลุ่มบีอีซีใน การอภิบาลผู้ห่างวัด ผู้ที่ แต่งงานไม่เรียบร้อย ผู้เจ็บป่วย ผู้รอโอกาส แรงงานต่างด้าว ผู้อพยพย้ายถิ่น ผู้ต้องขัง ผู้ยากไร้ เป็นต้น

11.1.13 วัดใช้กลุ่มบีอีซีใน พิธีกรรม (ช่วยพิธีกรรม อ่านบทอ่าน เก็บทาน ยกของถวาย บริการของว่าง หลังมิสซา)

11.1.14 วัดใช้กลุ่มบีอีซีใน งานศาสนสัมพันธ์และ คริสตศาสนจักรสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 162-187 ดูรายละเอียดหน้า 164-189

งานอภิบาล

งานอภิบาล

พิธีกรรม

ศาสนสัมพันธ์

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 ผู้ป่วยเอดส์ การฟื้นฟูสังคมฯ ผู้อพยพย้ายถิ่น การฟื้นฟูสังคมฯ วิถีชุมชนวัด งานอภิบาล

พันธกิจ 11 : พัฒนาทุกคนทุกองค์กรให้นาวิถีชุมชนวัด (BECs) มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

75


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 78 ~

11.1 ส่งเสริมและพัฒนา ให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถ นา วิถีชุมชนวัด (BECs) มา ใช้เป็นเครื่องมือการอภิบาล และเผยแผ่ธรรม ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ(ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy) 11.1.15.1 ร้อยละของวัดที่ ใช้กลุ่มบีอีซีในงานประกาศ ข่าวดีสู่พี่น้องเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่รู้จัก พระคริสตเจ้า (Ad Gentes)

11.1.16 วัดใช้กลุ่มบีอีซีเพื่อ 11.1.16.1 ร้อยละของวัดที่ ส่งเสริมกระแสเรียกการเป็น ใช้กลุ่มบีอีซเี พื่อส่งเสริม พระสงฆ์และนักบวช กระแสเรียกการเป็น พระสงฆ์และนักบวช

11.1.15 วัดใช้กลุ่มบีอีซีใน งานประกาศข่าวดี สู่พี่น้องเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่รู้จัก พระคริสตเจ้า (Ad Gentes)

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 ดูรายละเอียดหน้า 162-187

สามเณราลัย

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล อภิบาล

พันธกิจ 11 : พัฒนาทุกคนทุกองค์กรให้นาวิถีชุมชนวัด (BECs) มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

76


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 79 ~

12.1 ส่งเสริมและพัฒนา การเสวนากับพี่น้อง ต่างความเชื่อให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลยุทธ์ (Strategy)

12.1.2.1 ร้อยละของ โรงเรียนที่เสวนากับ พี่น้องต่างความเชื่อ 12.1.3.1 ระดับคะแนน ที่โรงพยาบาลเสวนากับ พี่น้องต่างความเชื่อ 12.1.4.1 ระดับคะแนนที่ สถานสงเคราะห์เสวนากับ พี่น้องต่างความเชื่อ 12.1.5.1 ระดับคะแนน ที่สามเณราลัยเสวนากับ พี่น้องต่างความเชื่อ

12.1.2 โรงเรียนเสวนากับ พี่น้องต่างความเชื่อ

12.1.3 โรงพยาบาลเสวนา กับพี่น้องต่างความเชื่อ

12.1.4 สถานสงเคราะห์ เสวนากับพี่น้องต่างความ เชื่อ

12.1.5 สามเณราลัยเสวนา กับพี่น้องต่างความเชื่อ

12.1.1 วัด (หมู่บ้าน) เสวนา 12.1.1.1 ร้อยละของวัด กับพี่น้องต่างความเชื่อ (หมู่บ้าน) ที่เสวนากับพี่น้อง ต่างความเชื่อ

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 164-189 ดูรายละเอียดหน้า 162-187

การฟื้นฟูสังคมฯ

การฟื้นฟูสังคมฯ

งานอภิบาล

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ สามเณราลัย

การศึกษาอบรม

สุขภาพอนามัย

อัตลักษณ์

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล ศาสนสัมพันธ์

พันธกิจ 12 : เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อเพื่อเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรแห่งความรัก ความยุติธรรม สันติและความชื่นชมยินดี

77


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 80 ~

12.1 ส่งเสริมและพัฒนา การเสวนากับพี่น้อง ต่างความเชื่อให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy)

12.1.7.1 ร้อยละของ เยาวชนที่เสวนากับพี่น้อง ต่างความเชื่อ 12.1.8.1 ร้อยละของผู้ใหญ่ ที่เสวนากับพี่น้อง ต่างความเชื่อ

12.1.7 เยาวชนเสวนากับ พี่น้องต่างความเชื่อ

12.1.8 ผู้ใหญ่เสวนากับ พี่น้องต่างความเชื่อ

12.1.9 ผู้สูงอายุเสวนากับพี่ 12.1.9.1ร้อยละของ น้องต่างความเชื่อ ผู้สูงอายุที่เสวนากับ พี่น้องต่างความเชื่อ

12.1.6.1 ระดับคะแนนที่ คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ เสวนากับพี่น้อง ต่างความเชื่อ

12.1.6 คณะกรรมการ ศาสนสัมพันธ์เสวนากับ พี่น้องต่างความเชื่อ

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 162-187 ดูรายละเอียดหน้า 164-189

งานอภิบาล

การฟื้นฟูสังคมฯ

ผู้สูงอายุ

งานอภิบาล การศึกษาอบรม ศาสนสัมพันธ์

เยาวชน อัตลักษณ์

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 ศาสนสัมพันธ์ งานอภิบาล

พันธกิจ 12 : เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อเพื่อเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรแห่งความรัก ความยุติธรรม สันติและความชื่นชมยินดี

78


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 81 ~

12.1 ส่งเสริมและพัฒนา การเสวนากับพี่น้อง ต่างความเชื่อให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy)

12.1.11 พระสงฆ์เสวนากับ 12.1.11.1 ร้อยละของ พี่น้องต่างความเชื่อ พระสงฆ์ที่เสวนากับ พี่น้องต่างความเชื่อ

12.1.10 ผู้รับเจิมถวายตัว 12.1.10.1 ร้อยละของผู้รับ เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อ เจิมถวายตัวทีเ่ สวนากับพี่ น้องต่างความเชื่อ

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

162-187 ดูรายละเอียดหน้า 164-189

บุคลาภิบาล

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล ผู้รับเจิมถวายตัว

พันธกิจ 12 : เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อเพื่อเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรแห่งความรัก ความยุติธรรม สันติและความชื่นชมยินดี

79


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 82 ~

13.1 ส่งเสริมและพัฒนา ทุกคนทุกองค์กรให้สามารถ นาเทคโนโลยีและการ สื่อสารไปใช้เพื่อการอภิบาล และการประกาศข่าวดี

กลยุทธ์ (Strategy) 13.1.1.1 ร้อยละของวัด (หมู่บ้าน)ที่ใช้เทคโนโลยีและ การสื่อสารเพื่อการอภิบาล และการประกาศข่าวดี 13.1.2.1 ร้อยละของ โรงเรียนที่ใช้เทคโนโลยีและ การสื่อสารเพื่อการอภิบาล และการประกาศข่าวดี 13.1.3.1 ระดับคะแนนที่ โรงพยาบาลใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อ การอภิบาลและ การประกาศข่าวดี

13.1.1 วัด (หมู่บ้าน) ใช้ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการอภิบาลและ การประกาศข่าวดี

13.1.2 โรงเรียนใช้ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการอภิบาลและ การประกาศข่าวดี

13.1.3 โรงพยาบาลใช้ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการอภิบาลและ การประกาศข่าวดี

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 162-187 ดูรายละเอียดหน้า 164-189

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา วิทยุและโทรทัศน์

งานอภิบาล

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล เทคโนโลยี

พันธกิจ 13 : พัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี

80


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 83 ~

13.1 ส่งเสริมและพัฒนา ทุกคนทุกองค์กรให้สามารถ นาเทคโนโลยีและการ สื่อสารไปใช้เพื่อการอภิบาล และการประกาศข่าวดี (ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy)

13.1.6.1 ร้อยละของผู้ใหญ่ ที่ใช้เทคโนโลยีและ การสื่อสารเพื่อการอภิบาล และการประกาศข่าวดี 13.1.7.1 ร้อยละของ ผู้สูงอายุที่ใช้เทคโนโลยีและ การสื่อสารเพื่อการอภิบาล และการประกาศข่าวดี

13.1.6 ผู้ใหญ่ใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการ อภิบาลและการประกาศ ข่าวดี

13.1.7 ผู้สูงอายุใช้ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการอภิบาลและ การประกาศข่าวดี

13.1.5 เยาวชนใช้ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการอภิบาลและ การประกาศข่าวดี

13.1.4.1 ระดับคะแนน ที่สามเณราลัยใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการ อภิบาลและการประกาศ ข่าวดี 13.1.5.1 ร้อยละของ เยาวชนที่ใช้เทคโนโลยีและ การสื่อสารเพื่อการอภิบาล และการประกาศข่าวดี

13.1.4 สามเณราลัย ใช้สื่อเทคโนโลยีและการ สื่อสารเพื่อการอภิบาลและ การประกาศข่าวดี

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 162-187 ดูรายละเอียดหน้า 164-189

งานอภิบาล

การฟื้นฟูสังคมฯ ผู้สูงอายุ

งานอภิบาล

คาสอน เทคโนโลยี

คาสอน เทคโนโลยี

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล สามเณราลัย

พันธกิจ 13 : พัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี

81


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 84 ~

13.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุ กคนทุกองค์กรให้สามารถ นาเทคโนโลยีและการ สื่อสารไปใช้เพื่อการอภิบาล และการประกาศข่าวดี (ต่อ)

กลยุทธ์ (Strategy) 13.1.8.1 ร้อยละของผู้รับ เจิมถวายตัวที่ใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อ การอภิบาลและ การประกาศข่าวดี 13.1.9.1 ร้อยละของ พระสงฆ์ที่ใช้เทคโนโลยีและ การสื่อสารเพื่อการอภิบาล และการประกาศข่าวดี

13.1.8 ผู้รับเจิมถวายตัวใช้ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการอภิบาลและ การประกาศข่าวดี

13.1.9 พระสงฆ์ใช้ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการอภิบาลและ การประกาศข่าวดี

วัตถุประสงค์ (Objective)

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)

ดูรายละเอียดหน้า 162-187 ดูรายละเอียดหน้า 164-189

เทคโนโลยี

งานอภิบาล

เป้าหมาย แผนกที่ ฝ่ายที่รับผิดชอบ (Target) รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 2018 2019 2020 2021 2022 งานอภิบาล ผู้รับเจิมถวายตัว

พันธกิจ 13 : พัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี

82


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 85 ~

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) 1.1.1.1 ร้อยละของ เด็กที่มีความเชื่อ เข้มแข็งมั่นคง

อัตลักษณ์ 1. โครงการคาสอน ตอนเช้า 2.โครงการพิธีกรรม วันสาคัญทางศาสนา 3.โครงการเสริมสร้าง บรรยากาศความเป็น คาทอลิก

ฝ่าย / แผนก ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 คาสอน 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการ Bible contest

1. โครงการคาสอน ตอนเช้า 2.โครงการพิธีกรรม วันสาคัญทางศาสนา 3.โครงการเสริมสร้าง บรรยากาศความเป็น คาทอลิก

1. โครงการคาสอน ตอนเช้า 2.โครงการพิธีกรรม วันสาคัญทางศาสนา 3.โครงการเสริมสร้าง บรรยากาศความเป็น คาทอลิก

1. โครงการคาสอน ตอนเช้า 2.โครงการพิธีกรรม วันสาคัญทางศาสนา 3.โครงการเสริมสร้าง บรรยากาศความเป็น คาทอลิก

ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการ Bible 2.โครงการ Bible 2.โครงการ Bible contest contest contest 3.โครงการ Pray 3.โครงการ Pray 3.โครงการ Pray together,stay together,stay together,stay together together together

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงมีภูมิคุ้มกันต่อค่านิยมที่ไม่ดีในยุคโลกาภิวัตน์

83

1. โครงการคาสอน ตอนเช้า 2.โครงการพิธีกรรม วันสาคัญทางศาสนา 3.โครงการเสริมสร้าง บรรยากาศความเป็น คาทอลิก

ปี 2022 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการ Bible contest 3.โครงการ Pray together,stay together


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 86 ~

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) 1.1.2.1 ร้อยละของ เยาวชนที่มีความเชื่อ เข้มแข็งมั่นคง

1. โครงการคาสอน ตอนเช้า 2.โครงการพิธีกรรม วันสาคัญทางศาสนา 3.โครงการเสริมสร้าง บรรยากาศความเป็น คาทอลิก

1. โครงการคาสอน ตอนเช้า 2.โครงการพิธีกรรม วันสาคัญทางศาสนา 3.โครงการเสริมสร้าง บรรยากาศความเป็น คาทอลิก

1.โครงการเยาวชน 1.โครงการเยาวชน 1.โครงการเยาวชน 1.โครงการเยาวชน 1.โครงการเยาวชน โคราชสัมพันธ์โอกาส โคราชสัมพันธ์โอกาส โคราชสัมพันธ์โอกาส โคราชสัมพันธ์โอกาส โคราชสัมพันธ์โอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ

1. โครงการคาสอน ตอนเช้า 2.โครงการพิธีกรรม วันสาคัญทางศาสนา 3.โครงการเสริมสร้าง บรรยากาศความเป็น คาทอลิก

เยาวชน

1. โครงการคาสอน ตอนเช้า 2.โครงการพิธีกรรม วันสาคัญทางศาสนา 3.โครงการเสริมสร้าง บรรยากาศความเป็น คาทอลิก

ปี 2022 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท ครูคาสอน 3.โครงการ Pray together, stay together

1. โครงการคาสอน ตอนเช้า 2.โครงการพิธีกรรม วันสาคัญทางศาสนา 3.โครงการเสริมสร้าง บรรยากาศความเป็น คาทอลิก

ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาท ครูคาสอน ครูคาสอน ครูคาสอน 3.โครงการ Pray 3.โครงการ Pray 3.โครงการ Pray together, stay together, stay together, stay together together together

อัตลักษณ์

ฝ่าย / แผนก ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 คาสอน 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท ครูคาสอน

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงมีภูมิคุ้มกันต่อค่านิยมที่ไม่ดีในยุคโลกาภิวัตน์

84


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 87 ~

1.1.3.1 ร้อยละของ ผู้ใหญ่ที่มีความเชื่อ เข็มแข็งมั่นคง

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) 1.1.2.1 ร้อยละของ เยาวชนที่มีความเชื่อ เข้มแข็งมั่นคง(ต่อ)

คาสอน

1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการอบรม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ในระบบโรงเรียน 3.โครงการอบรม สัมมนาครูคาสอน ภาคอีสาน

ฝ่าย / แผนก ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 สามเณราลัย 1.โครงการเรียน คาสอนตอนเช้า (สามเณรเล็ก) 1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการ Pray together, stay together 3.โครงการชุมนุม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ภาคอีสาน/ระดับชาติ

1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการ Pray together, stay together 3.โครงการอบรม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ในระบบโรงเรียน 4. โครงการอบรม สัมมนาครูคาสอน ภาคอีสาน

1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการ Pray together, stay together 3.โครงการชุมนุม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ภาคอีสาน/ระดับชาติ

ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการเรียน 1.โครงการเรียน 1.โครงการเรียน คาสอนตอนเช้า คาสอนตอนเช้า คาสอนตอนเช้า (สามเณรเล็ก) (สามเณรเล็ก) (สามเณรเล็ก)

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงมีภูมิคุ้มกันต่อค่านิยมที่ไม่ดีในยุคโลกาภิวัตน์

85

1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการ Pray together, stay together 3.โครงการอบรม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ในระบบโรงเรียน 4. โครงการอบรม สัมมนาครูคาสอน ภาคอีสาน

ปี 2022 1.โครงการเรียน คาสอนตอนเช้า (สามเณรเล็ก)


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 88 ~

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) 1.1.3.1 ร้อยละของ ผู้ใหญ่ที่มีความเชื่อ เข็มแข็งมั่นคง (ต่อ)

พระคัมภีร์ 1.โครงการพระคัมภีร์ ออนไลน์ 2.โครงการอบรม สัมมนาพระคัมภีร์

ฝ่าย / แผนก ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 1.โครงการอบรม แพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด 1.โครงการพระคัมภีร์ ออนไลน์ 2.โครงการอบรม สัมมนาพระคัมภีร์

1.โครงการพระคัมภีร์ ออนไลน์ 2.โครงการอบรม สัมมนาพระคัมภีร์

1.โครงการพระคัมภีร์ ออนไลน์ 2.โครงการอบรม สัมมนาพระคัมภีร์

ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม ฆราวาสแพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม 2.โครงการอบรมผู้นา 2.โครงการอบรมผู้นา 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย ฝ่ายปกครองและฝ่าย ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น บริหารส่วนท้องถิ่น บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม 3.โครงการอบรม 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ อาสาสมัครสาธารณ อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน สุขประจาหมู่บ้าน สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ 4.โครงการลงพื้นที่ 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน ติดตาม เยี่ยมเยียน ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด คริสตชนที่ห่างวัด คริสตชนที่ห่างวัด

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงมีภูมิคุ้มกันต่อค่านิยมที่ไม่ดีในยุคโลกาภิวัตน์

86

1.โครงการพระคัมภีร์ ออนไลน์ 2.โครงการอบรม สัมมนาพระคัมภีร์

ปี 2022 1.โครงการอบรม ฆราวาสแพร่ธรรม 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 89 ~

1.โครงการวันชุมนุม ผู้รับเจิมถวายตัว ในสังฆมณฑล นครราชสีมา

ผู้รับเจิมถวายตัว

บุคลาภิบาล

1.1.5.1 ร้อยละของ ผู้รับเจิมถวายตัวที่มี ความเชื่อเข้มแข็ง มั่นคง

1.1.6.1 ร้อยละของ พระสงฆ์ที่มีความเชื่อ เข้มแข็งมั่นคง

1.โครงการวันชุมนุม ผู้รับเจิมถวายตัว ในสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการพระคัมภีร์ ออนไลน์ 2.โครงการอบรม สัมมนาพระคัมภีร์ 1.โครงการวันชุมนุม ผู้รับเจิมถวายตัว ในสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการพระคัมภีร์ ออนไลน์ 2.โครงการอบรม สัมมนาพระคัมภีร์

1.โครงการวันชุมนุม ผู้รับเจิมถวายตัว ในสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการพระคัมภีร์ ออนไลน์ 2.โครงการอบรม สัมมนาพระคัมภีร์

ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการชุมนุม 1.โครงการชุมนุม 1.โครงการชุมนุม ผู้สูงอายุระดับ ผู้สูงอายุระดับ ผู้สูงอายุระดับ สังฆมณฑล สังฆมณฑล สังฆมณฑล 2. โครงการชุมนุม 2. โครงการชุมนุม 2. โครงการชุมนุม ผู้สูงอายุระดับชาติ ผู้สูงอายุระดับชาติ ผู้สูงอายุระดับชาติ

1.โครงการวันชุมนุม ผู้รับเจิมถวายตัว ในสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการพระคัมภีร์ ออนไลน์ 2.โครงการอบรม สัมมนาพระคัมภีร์

ปี 2022 1.โครงการชุมนุม ผู้สูงอายุระดับ สังฆมณฑล 2. โครงการชุมนุม ผู้สูงอายุระดับชาติ

1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์

1.โครงการพระคัมภีร์ ออนไลน์ 2.โครงการอบรม สัมมนาพระคัมภีร์

พระคัมภีร์

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 1.โครงการชุมนุม 1.1.4.1 ร้อยละของ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุระดับ ผู้สูงอายุที่มีความเชื่อ สังฆมณฑล ที่เข้มแข็งมั่นคง 2. โครงการชุมนุม ผู้สูงอายุระดับชาติ

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงมีภูมิคุ้มกันต่อค่านิยมที่ไม่ดีในยุคโลกาภิวัตน์

87


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 90 ~

1.โครงการวันอาทิตย์ 1.โครงการวันอาทิตย์ 1.โครงการวันอาทิตย์ 1.โครงการวันอาทิตย์ 1.โครงการวันอาทิตย์ วันพระเจ้า วันพระเจ้า วันพระเจ้า วันพระเจ้า วันพระเจ้า 1. โครงการชุมนุมพล 1. โครงการชุมนุมพล 1. โครงการชุมนุมพล 1. โครงการชุมนุมพล 1. โครงการชุมนุมพล ศีลระดับสังฆมณฑล ศีลระดับสังฆมณฑล ศีลระดับสังฆมณฑล ศีลระดับสังฆมณฑล ศีลระดับสังฆมณฑล

อภิบาล

พลศีล

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีชีวิตภาวนา สามารถดาเนินชีวิตตามพระวาจาและรับพลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจนสามารถประกาศ ข่าวดีใหม่ด้วยชีวิตของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 1.โครงการค่ายคา 1.โครงการค่ายคา 1.โครงการค่ายคา 1.โครงการค่ายคา 1.โครงการค่ายคา 2.1.1.1 ร้อยละของ คาสอน สอนภาคฤดูร้อน สอนภาคฤดูร้อน สอนภาคฤดูร้อน เด็กที่ได้รับการพัฒนา สอนภาคฤดูร้อน สอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการ Bible 2.โครงการ Bible 2.โครงการ Bible ให้เจริญชีวิตสนิท 2.โครงการ Bible 2.โครงการ Bible สัมพันธ์กับ contest contest contest contest contest พระคริสตเจ้าโดย 3.โครงการศึกษาพระ 3.โครงการ Pray 3.โครงการศึกษาพระ 3.โครงการศึกษาพระ 3.โครงการศึกษาพระ อาศัยพระวาจา คัมภีร์ในครอบครัว together, stay คัมภีร์ในครอบครัว คัมภีร์ในครอบครัว คัมภีร์ในครอบครัว การภาวนา together 4.โครงการภาวนา 4.โครงการภาวนา 4.โครงการภาวนา 4.โครงการภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ ร่วมกันสายสัมพันธ์ 4.โครงการศึกษาพระ ร่วมกันสายสัมพันธ์ ร่วมกันสายสัมพันธ์ ร่วมกันสายสัมพันธ์ ประกาศข่าวดีใหม่ คัมภีร์ในครอบครัว ในครอบครัว ในครอบครัว ในครอบครัว ในครอบครัว ด้วยชีวิตของตน 5.โครงการภาวนา 5. โครงการ Pray 5. โครงการ Pray 5.โครงการ Pray ร่วมกันสายสัมพันธ์ together, stay together, stay together, stay together together together ในครอบครัว

88


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 91 ~

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์

เยาวชน

1.โครงการรวมพล คนร้องเพลงวัด

1.โครงการรวมพล คนร้องเพลงวัด

1.โครงการค่ายผู้นา 1.โครงการค่ายผู้นา เยาวชนคาทอลิก เยาวชนคาทอลิก ระดับชาติ ครั้งที่ 35 ระดับชาติ ครั้งที่ 36

1.โครงการรวมพล คนร้องเพลงวัด

1.โครงการรวมพล คนร้องเพลงวัด

1.โครงการรวมพล คนร้องเพลงวัด

1.โครงการค่ายผู้นา 1.โครงการค่ายผู้นา 1.โครงการค่ายผู้นา เยาวชนคาทอลิก เยาวชนคาทอลิก เยาวชนคาทอลิก ระดับชาติ ครั้งที่ 37 ระดับชาติ ครั้งที่ 38 ระดับชาติ ครั้งที่ 39

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีชีวิตภาวนา สามารถดาเนินชีวิตตามพระวาจาและรับพลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจนสามารถประกาศ ข่าวดีใหม่ด้วยชีวิตของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 2.1.2.1 ร้อยละของ คาสอน 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน เยาวชนที่ได้รับการ 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาท พัฒนาให้เจริญชีวิต ครูคาสอน ครูคาสอน ครูคาสอน ครูคาสอน ครูคาสอน สนิทสัมพันธ์กับพระ 3.โครงการศึกษาพระ 3.โครงการ Pray 3.โครงการศึกษาพระ 3.โครงการศึกษาพระ 3.โครงการศึกษาพระ คริสตเจ้าโดยอาศัย คัมภีร์ในครอบครัว together, stay คัมภีร์ในครอบครัว คัมภีร์ในครอบครัว คัมภีร์ในครอบครัว พระวาจาการภาวนา 4.โครงการภาวนา 4.โครงการภาวนา 4.โครงการภาวนา 4.โครงการภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ together ประกาศข่าวดีใหม่ ร่วมกันสายสัมพันธ์ 4.โครงการศึกษาพระ ร่วมกันสายสัมพันธ์ ร่วมกันสายสัมพันธ์ ร่วมกันสายสัมพันธ์ ด้วยชีวิตของตน คัมภีร์ในครอบครัว ในครอบครัว ในครอบครัว ในครอบครัว ในครอบครัว 5.โครงการภาวนา 5. โครงการ Pray 5. โครงการ Pray 5.โครงการ Pray ร่วมกันสายสัมพันธ์ together, stay together, stay together, stay together together together ในครอบครัว

89


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 92 ~

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีชีวิตภาวนา สามารถดาเนินชีวิตตามพระวาจาและรับพลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจนสามารถประกาศ ข่าวดีใหม่ด้วยชีวิตของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 1.โครงการผู้นา 1.โครงการผู้นา 1.โครงการผู้นา 1.โครงการผู้นา 1.โครงการผู้นา 2.1.2.1 ร้อยละของ วาย ซี เอส วาย ซี เอส วาย ซี เอส วาย ซี เอส วาย ซี เอส วาย ซี เอส เยาชนที่ได้รับการ ระดับสังฆมณฑล ระดับสังฆมณฑล ระดับสังฆมณฑล ระดับสังฆมณฑล ระดับสังฆมณฑล พัฒนาให้เจริญชีวิต และระดับชาติ และระดับชาติ และระดับชาติ และระดับชาติ และระดับชาติ สนิทสัมพันธ์กับพระ 2.โครงการ Follow 2.โครงการ Follow 2.โครงการ Follow 2.โครงการ Follow 2.โครงการ Follow คริสตเจ้าโดยอาศัย พระวาจาการภาวนา me me me me me ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ 3.โครงการ See Just 3.โครงการ See Just 3.โครงการ See Just 3.โครงการ See Just 3.โครงการ See Just ประกาศข่าวดีใหม่ Act Act Act Act Act ด้วยชีวิตของตน (ต่อ) อภิบาล 1.โครงการวันอาทิตย์ 1.โครงการวันอาทิตย์ 1.โครงการวันอาทิตย์ 1.โครงการวันอาทิตย์ 1.โครงการวันอาทิตย์ วันพระเจ้า วันพระเจ้า วันพระเจ้า วันพระเจ้า วันพระเจ้า

90


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 93 ~

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีชีวิตภาวนา สามารถดาเนินชีวิตตามพระวาจาและรับพลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจนสามารถประกาศ ข่าวดีใหม่ด้วยชีวิตของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 2.1.3.1 ร้อยละของ คาสอน 1. โครงการพัฒนา ผู้ใหญ่ที่ได้รับการ บุคลากรศูนย์คาสอน บุคลากรศูนย์คาสอน บุคลากรศูนย์คาสอน บุคลากรศูนย์คาสอน บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการ Pray 2.โครงการอบรม 2.โครงการอบรม 2.โครงการชุมนุม พัฒนาให้เจริญชีวิต 2.โครงการอบรม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน สัมมนาครูคาสอน สนิทสัมพันธ์กับพระ ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน together, stay สัมมนาครูคาสอน ภาคอีสาน/ระดับชาติ ภาคอีสาน คริสตเจ้าโดยอาศัย ในระบบโรงเรียน ภาคอีสาน together 3.โครงการอบรม 3.โครงการศึกษาพระ 3.โครงการศึกษาพระ 3.โครงการศึกษาพระ พระวาจา การภาวนา 3.โครงการชุมนุม ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ สัมมนาครูคาสอน ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน คัมภีร์ในครอบครัว คัมภีร์ในครอบครัว คัมภีร์ในครอบครัว 4.โครงการภาวนา ประกาศข่าวดีใหม่ ภาคอีสาน 4.โครงการภาวนา ภาคอีสาน/ระดับชาติ 4.โครงการภาวนา ด้วยชีวิตของตน 4.โครงการศึกษาพระ 4.โครงการศึกษาพระ ร่วมกันสายสัมพันธ์ ร่วมกันสายสัมพันธ์ ร่วมกันสายสัมพันธ์ คัมภีร์ในครอบครัว คัมภีร์ในครอบครัว ในครอบครัว ในครอบครัว ในครอบครัว 5.โครงการภาวนา 5.โครงการ Pray 5.โครงการ Pray 5. โครงการ Pray 5.โครงการภาวนา ร่วมกันสายสัมพันธ์ ร่วมกันสายสัมพันธ์ together, stay together, stay together, stay ในครอบครัว ในครอบครัว together together together 6. โครงการอบรม 6. โครงการอบรม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ในระบบโรงเรียน ในระบบโรงเรียน

91


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 94 ~

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีชีวิตภาวนา สามารถดาเนินชีวิตตามพระวาจาและรับพลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจนสามารถประกาศ ข่าวดีใหม่ด้วยชีวิตของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 1.โครงการปรับปรุง 1.โครงการปรับปรุง 1.โครงการปรับปรุง 1.โครงการปรับปรุง 2.1.3.1 ร้อยละของ 1.โครงการจัดทา อภิบาล คู่มือคริสตชน คู่มือคริสตชน คู่มือคริสตชน คู่มือคริสตชน ผู้ใหญ่ที่ได้รับการ คู่มือคริสตชน พัฒนาให้เจริญชีวิต 2.โครงการเยี่ยมบ้าน 2.โครงการเยี่ยมบ้าน 2.โครงการเยี่ยมบ้าน 2.โครงการเยี่ยมบ้าน 2.โครงการเยี่ยมบ้าน สนิทสัมพันธ์กับพระ สัตบุรุษทุกครอบครัว สัตบุรุษทุกครอบครัว สัตบุรุษทุกครอบครัว สัตบุรุษทุกครอบครัว สัตบุรุษทุกครอบครัว คริสตเจ้าโดยอาศัย 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม แพร่ธรรม พระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ ฆราวาสแพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม ประกาศข่าวดีใหม่ 2.โครงการอบรมผู้นา 2.โครงการอบรมผู้นา 2.โครงการอบรมผู้นา 2.โครงการอบรมผู้นา 2.โครงการอบรมผู้นา ด้วยชีวิตของตน (ต่อ) ฝ่ายปกครองและฝ่าย ฝ่ายปกครองและฝ่าย ฝ่ายปกครองและฝ่าย ฝ่ายปกครองและฝ่าย ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น บริหารส่วนท้องถิ่น บริหารส่วนท้องถิ่น บริหารส่วนท้องถิ่น บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม 3.โครงการอบรม 3.โครงการอบรม 3.โครงการอบรม 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ อาสาสมัครสาธารณ อาสาสมัครสาธารณ อาสาสมัครสาธารณ อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน สุขประจาหมู่บ้าน สุขประจาหมู่บ้าน สุขประจาหมู่บ้าน สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ 4.โครงการลงพื้นที่ 4.โครงการลงพื้นที่ 4.โครงการลงพื้นที่ 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน ติดตาม เยี่ยมเยียน ติดตาม เยี่ยมเยียน ติดตาม เยี่ยมเยียน ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด คริสตชนที่ห่างวัด คริสตชนที่ห่างวัด คริสตชนที่ห่างวัด คริสตชนที่ห่างวัด

92


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 95 ~

1.โครงการรวมพล คนร้องเพลงวัด 1.โครงการชุมนุม ครอบครัวระดับเขต (นครราชสีมา) และ ระดับชาติ

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์

ครอบครัว

1.โครงการชุมนุม ครอบครัวระดับเขต (บุรีรัมย์)

1.โครงการรวมพล คนร้องเพลงวัด

1.โครงการชุมนุม ครอบครัวระดับเขต (ชัยภูมิ)

1.โครงการรวมพล คนร้องเพลงวัด

1.โครงการชุมนุม ครอบครัวระดับ สังฆมณฑล

1.โครงการรวมพล คนร้องเพลงวัด

1.โครงการชุมนุม ครอบครัวระดับเขต (นครราชสีมา)

1.โครงการรวมพล คนร้องเพลงวัด

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีชีวิตภาวนา สามารถดาเนินชีวิตตามพระวาจาและรับพลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจนสามารถประกาศ ข่าวดีใหม่ด้วยชีวิตของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 2.1.3.1 ร้อยละของ พัฒนาบุคลากร 1.โครงการเข้าเงียบ 1.โครงการเข้าเงียบ 1.โครงการเข้าเงียบ 1.โครงการเข้าเงียบ 1.โครงการเข้าเงียบ อบรมฟื้นฟูจิตใจครู อบรมฟื้นฟูจิตใจ ผู้ใหญ่ที่ได้รับการ อบรมฟื้นฟูจิตใจครู อบรมฟื้นฟูจิตใจ อบรมฟื้นฟูจิตใจครู พัฒนาให้เจริญชีวิต พนักงานโรงเรียน พนักงานโรงเรียน คาทอลิก คาทอลิก คาทอลิก สนิทสัมพันธ์กับพระ 2.โครงการเข้าเงียบ 2.โครงการเข้าเงียบ 2.โครงการเข้าเงียบ คริสตเจ้าโดยอาศัย อบรมฟื้นฟูจิตใจ อบรมฟื้นฟูจิตใจ อบรมฟื้นฟูจิตใจ พนักงานโรงเรียน พนักงานโรงเรียน พนักงานโรงเรียน พระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ 1.โครงการพระคัมภีร์ 1.โครงการพระคัมภีร์ 1.โครงการพระคัมภีร์ 1.โครงการพระคัมภีร์ 1.โครงการพระคัมภีร์ ประกาศข่าวดีใหม่ พระคัมภีร์ ด้วยชีวิตของตน (ต่อ) ออนไลน์ ออนไลน์ ออนไลน์ ออนไลน์ ออนไลน์ 2.โครงการอบรม 2.โครงการอบรม 2.โครงการอบรม 2.โครงการอบรม 2.โครงการอบรม สัมมนาพระคัมภีร์ สัมมนาพระคัมภีร์ สัมมนาพระคัมภีร์ สัมมนาพระคัมภีร์ สัมมนาพระคัมภีร์

93


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 96 ~

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีชีวิตภาวนา สามารถดาเนินชีวิตตามพระวาจาและรับพลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจนสามารถประกาศ ข่าวดีใหม่ด้วยชีวิตของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 2.1.3.1 ร้อยละของ พลศีล 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา ผู้ใหญ่ที่ได้รับการ บุคลากรและฟื้นฟู บุคลากรและฟื้นฟู บุคลากรและฟื้นฟู บุคลากรและฟื้นฟู บุคลากรและฟื้นฟู พัฒนาให้เจริญชีวิต จิตใจกรรมการพลศีล จิตใจกรรมการพลศีล จิตใจกรรมการพลศีล จิตใจกรรมการพลศีล จิตใจกรรมการพลศีล สนิทสัมพันธ์กับพระ ระดับชาติ ระดับชาติ ระดับชาติ ระดับชาติ ระดับชาติ คริสตเจ้าโดยอาศัย 2. โครงการประชุม 2. โครงการประชุ 2. โครงการประชุม 2. โครงการประชุ 2. โครงการประชุม 2. โครงการประชุ 2. โครงการประชุม 2. โครงการประชุ 2. โครงการประชุม 2. โครงการประชุ พระวาจา การภาวนา คณะกรรมการ-ผู้ คณะกรรมการ-ผู้ คณะกรรมการ-ผู้ คณะกรรมการ-ผู้ คณะกรรมการ-ผู้ คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการผูประสานงานองค์ ้ประสานงานอง์กร ผูประสานงานองค์ ้ประสานงานอง์กร ผูประสานงานองค์ ้ประสานงานอง์กร ผูประสานงานองค์ ้ประสานงานอง์กร ผูประสานงานองค์ ้ประสานงานอง์กร ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ พลศีล พลศีล พลศีล พลศีล พลศีล ประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยชีวิตของตน (ต่อ) ฆราวาส 1.โครงการฉลองวัด 1.โครงการฉลองวัด 1.โครงการฉลองวัด 1.โครงการฉลองวัด 1.โครงการฉลองวัด จัดเต็ม จัดเต็ม จัดเต็ม จัดเต็ม จัดเต็ม 2.โครงการช่วยเหลือ 2.โครงการช่วยเหลือ 2.โครงการช่วยเหลือ 2.โครงการช่วยเหลือ 2.โครงการช่วยเหลือ คู่แต่งงานที่มีข้อ คู่แต่งงานที่มีข้อ คู่แต่งงานที่มีข้อ คู่แต่งงานที่มีข้อ คู่แต่งงานที่มีข้อ ขัดขวางไม่สามารถ ขัดขวางไม่สามารถ ขัดขวางไม่สามารถ ขัดขวางไม่สามารถ ขัดขวางไม่สามารถ รับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ รับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ รับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ รับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ รับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ 3.โครงการแห่ 3.โครงการแห่ 3.โครงการแห่ 3.โครงการแห่ 3.โครงการแห่ ศีลมหาสนิทประจาปี ศีลมหาสนิทประจาปี ศีลมหาสนิทประจาปี ศีลมหาสนิทประจาปี ศีลมหาสนิทประจาปี (แต่ละเขต) (แต่ละเขต) (แต่ละเขต) (แต่ละเขต) (แต่ละเขต)

94


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 97 ~

2.1.4.1 ร้อยละของ ผู้สูงอายุที่ได้รับการ พัฒนาให้เจริญชีวิต สนิทสัมพันธ์กับพระ คริสตเจ้าโดยอาศัย พระวาจการภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ ประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยชีวิตของตน

ผู้สูงอายุ 1.โครงการเข้าเงียบ ประจาปีของกลุ่ม ผู้สูงอายุระดับวัด 2. โครงการสัมมนา ประจาปีของ คณะกรรมการ ผู้สูงอายุระดับสังฆ สัมณฑล งฆมณฑล

1.โครงการเข้าเงียบ ประจาปีของกลุ่ม ผู้สูงอายุระดับวัด 2. โครงการสัมมนา ประจาปีของ คณะกรรมการ ผู้สูงอายุระดับสังฆ สัมณฑล งฆมณฑล

1.โครงการเข้าเงียบ ประจาปีของกลุ่ม ผู้สูงอายุระดับวัด 2. โครงการสัมมนา ประจาปีของ คณะกรรมการ ผู้สูงอายุระดับสังฆ สังฆมณฑล มณฑล

1.โครงการเข้าเงียบ ประจาปีของกลุ่ม ผู้สูงอายุระดับวัด 2. โครงการสัมมนา ประจาปีของ คณะกรรมการ ผู้สูงอายุระดับสังฆ สัมณฑล งฆมณฑล

1.โครงการเข้าเงียบ ประจาปีของกลุ่ม ผู้สูงอายุระดับวัด 2. โครงการสัมมนา ประจาปีของ คณะกรรมการ ผู้สูงอายุระดับสังฆ สัมณฑล งฆมณฑล

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีชีวิตภาวนา สามารถดาเนินชีวิตตามพระวาจาและรับพลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจนสามารถประกาศ ข่าวดีใหม่ด้วยชีวิตของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 2.1.3.1 ร้อยละของ ฆราวาส 4.โครงการสาย 4.โครงการสาย 4.โครงการสาย 4.โครงการสาย 4.โครงการสาย ผู้ใหญ่ที่ได้รับการ ประคานาชีวิต ประคานาชีวิต ประคานาชีวิต ประคานาชีวิต ประคานาชีวิต พัฒนาให้เจริญชีวิต 5.โครงการสัมมนา 5.โครงการสัมมนา 5.โครงการสัมมนา 5.โครงการสัมมนา 5.โครงการสัมมนา สนิทสัมพันธ์กับพระ สภาภิบาลประจาปี สภาภิบาลประจาปี สภาภิบาลประจาปี สภาภิบาลประจาปี สภาภิบาลประจาปี คริสตเจ้าโดยอาศัย พระวาจา การภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ ประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยชีวิตของตน (ต่อ)

95


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 98 ~

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีชีวิตภาวนา สามารถดาเนินชีวิตตามพระวาจาและรับพลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจนสามารถประกาศ ข่าวดีใหม่ด้วยชีวิตของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 คาสอน 2.1.4.1 ร้อยละของ 1.โครงการศึกษาพระ 1.โครงการศึกษาพระ 1.โครงการศึกษาพระ 1.โครงการศึกษาพระ 1.โครงการศึกษาพระ ผู้สูงอายุที่ได้รับการ คัมภีร์ในครอบครัว คัมภีร์ในครอบครัว คัมภีร์ในครอบครัว คัมภีร์ในครอบครัว คัมภีร์ในครอบครัว 2.โครงการภาวนา พัฒนาให้เจริญชีวิต 2.โครงการภาวนา 2.โครงการภาวนา 2.โครงการภาวนา 2.โครงการภาวนา สนิทสัมพันธ์กับพระ ร่วมกันสายสัมพันธ์ ร่วมกันสายสัมพันธ์ ร่วมกันสายสัมพันธ์ ร่วมกันสายสัมพันธ์ ร่วมกันสายสัมพันธ์ คริสตเจ้าโดยอาศัย ในครอบครัว ในครอบครัว ในครอบครัว ในครอบครัว ในครอบครัว พระวาจการภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ ประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยชีวิตของตน(ต่อ)

96


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 99 ~

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีชีวิตภาวนา สามารถดาเนินชีวิตตามพระวาจาและรับพลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจนสามารถประกาศ ข่าวดีใหม่ด้วยชีวิตของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 2.1.5.1 ร้อยละของ ผู้รับเจิมถวายตัว 1.โครงการเข้าเงียบ 1.โครงการเข้าเงียบ 1.โครงการเข้าเงียบ 1.โครงการเข้าเงียบ 1.โครงการเข้าเงียบ ฟื้นฟูจิตใจ ฟื้นฟูจิตใจ ฟื้นฟูจิตใจ ฟื้นฟูจิตใจ ผู้รับเจิมถวายตัวที่ ฟื้นฟูจิตใจ ได้รับการพัฒนาให้ เจริญชีวิตสนิท สัมพันธ์กับพระคริสต เจ้าโดยอาศัยพระ วาจาการภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ ประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยชีวิตของตน

97


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 100 ~

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้มีชีวิตภาวนา สามารถดาเนินชีวิตตามพระวาจาและรับพลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าจนสามารถประกาศ ข่าวดีใหม่ด้วยชีวิตของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดฯ ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 2.1.6.1 ร้อยละของ บุคลาภิบาล 1.โครงการเข้าเงียบ 1.โครงการเข้าเงียบ 1.โครงการเข้าเงียบ 1.โครงการเข้าเงียบ 1.โครงการเข้าเงียบ พระสงฆ์ที่ได้รับการ ประจาเดือน ประจาเดือน ประจาเดือน ประจาเดือน ประจาเดือน พัฒนาให้เจริญชีวิต 2.โครงการเข้าเงียบ 2.โครงการเข้าเงียบ 2.โครงการเข้าเงียบ 2.โครงการเข้าเงียบ 2.โครงการเข้าเงียบ สนิทสัมพันธ์กับพระ ประจาปี ประจาปี ประจาปี ประจาปี ประจาปี คริสตเจ้าโดยอาศัย 3.โครงการศึกษา 3.โครงการศึกษา 3.โครงการศึกษา 3.โครงการศึกษา 3.โครงการศึกษา อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ พระวาจการภาวนา พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ ศีลศักดิ์สิทธิ์สามารถ ประกาศข่าวดีใหม่ ด้วยชีวิตของตน

98


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 101 ~

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 3.1.1.1 ร้อยละของ คาสอน เด็กที่ได้รับการพัฒนา ให้เป็นศิษย์ธรรมฑูต สามารถก้าวออกไป ประกาศข่าวดีในสังคม ที่กว้างกว่าเดิมด้วย วิธีการและการ สังฆมณฑล แสดงออกในรูปแบบ ใหม่ๆ 1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการโรงเรียน ศิษย์ธรรมฑูต 3.โครงการจัดตั้งศูนย์ อภิบาลสังฆมณฑล นครราชสีมา

ปี 2018 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน

1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการโรงเรียน ศิษย์ธรรมฑูต 3.โครงการจัดตั้งศูนย์ อภิบาลสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการโรงเรียน ศิษย์ธรรมฑูต 3.โครงการจัดตั้งศูนย์ อภิบาลสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการโรงเรียน ศิษย์ธรรมฑูต 3.โครงการจัดตั้งศูนย์ อภิบาลสังฆมณฑล นครราชสีมา

ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการ Pray 2.โครงการ Pray 2.โครงการ Pray together, stay together, stay together, stay together together together

1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการโรงเรียน ศิษย์ธรรมฑูต 3.โครงการจัดตั้งศูนย์ อภิบาลสังฆมณฑล นครราชสีมา

ปี 2022 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการ Pray together, stay together

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้เป็น“ศิษย์ธรรมทูต”ที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นคงและมองเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon)ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า กล้า ก้าวออกไปประกาศ ข่าวดีแห่งความรอดพ้นสู่บรรดาพี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิม ด้วยความกระตือรือร้นด้วยวิธีการและการแสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ

99


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 102 ~

สังฆมณฑล

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด คาสอน 3.1.2.1 ร้อยละของ เยาวชนที่ได้รับการ พัฒนาให้เป็นศิษย์ ธรรมฑูตสามารถก้าว ออกไปประกาศข่าวดี ในสังคมที่กว้างกว่าเดิม ด้วยวิธีการและการ แสดงออกในรูปแบบ เยาวชน ใหม่ๆ

ปี 2022 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท ครูคาสอน 3.โครงการ Pray together, stay together

1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการจัดตั้งศูนย์ อภิบาลสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการจัดตั้งศูนย์ อภิบาลสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการจัดตั้งศูนย์ อภิบาลสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการจัดตั้งศูนย์ อภิบาลสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการจัดตั้งศูนย์ อภิบาลสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการเยาวชน 1.โครงการเยาวชน 1.โครงการเยาวชน 1.โครงการเยาวชน 1.โครงการเยาวชน โคราชสัมพันธ์โอกาส โคราชสัมพันธ์โอกาส โคราชสัมพันธ์โอกาส โคราชสัมพันธ์โอกาส โคราชสัมพันธ์โอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ

ปี 2018 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท ครูคาสอน

ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาท ครูคาสอน ครูคาสอน ครูคาสอน 3.โครงการ Pray 3.โครงการ Pray 3.โครงการ Pray together, stay together, stay together, stay together together together

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้เป็น“ศิษย์ธรรมทูต”ที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นคงและมองเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon)ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า กล้า ก้าวออกไปประกาศ ข่าวดีแห่งความรอดพ้นสู่บรรดาพี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิม ด้วยความกระตือรือร้นด้วยวิธีการและการแสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ

100


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 103 ~

สังฆมณฑล

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 3.1.3.1 ร้อยละของ คาสอน ผู้ใหญ่ที่ได้รับการ พัฒนาให้เป็นศิษย์ ธรรมฑูตสามารถก้าว ออกไปประกาศข่าวดี ในสังคมที่กว้างกว่าเดิม ด้วยวิธีการและการ แสดงออกในรูปแบบ ใหม่ๆ

1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการโรงเรียน ศิษย์ธรรมฑูต

1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการโรงเรียน ศิษย์ธรรมฑูต

1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการโรงเรียน ศิษย์ธรรมฑูต

1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการโรงเรียน ศิษย์ธรรมฑูต

ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1. โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน บุคลากรศูนย์คาสอน บุคลากรศูนย์คาสอน บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการอบรม 2.โครงการ Pray 2.โครงการอบรม 2.โครงการชุมนุม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน together, stay สัมมนาครูคาสอน ภาคอีสาน/ระดับชาติ together ในระบบโรงเรียน ภาคอีสาน 3. โครงการ Pray 3.โครงการชุมนุม 3.โครงการอบรม 3. ครงการอบรม สัมมนาครูคาสอน ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน together, stay together ภาคอีสาน ภาคอีสาน/ระดับชาติ ในระบบโรงเรียน 4.โครงการ Pray together, stay together

1.โครงการโรงเรียน ศิษย์พระคริสต์ 2.โครงการโรงเรียน ศิษย์ธรรมฑูต

ปี 2022 1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการอบรม สัมมนาครูคาสอน ภาคอีสาน 3. ครงการอบรม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ในระบบโรงเรียน 4. โครงการ Pray together, stay together

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้เป็น“ศิษย์ธรรมทูต”ที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นคงและมองเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon)ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า กล้า ก้าวออกไปประกาศ ข่าวดีแห่งความรอดพ้นสู่บรรดาพี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิม ด้วยความกระตือรือร้นด้วยวิธีการและการแสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ

101


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 104 ~

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 3.1.3.1 ร้อยละของ ผู้ใหญ่ที่ได้รับการ พัฒนาให้เป็นศิษย์ ธรรมฑูตสามารถก้าว แพร่ธรรม ออกไปประกาศข่าวดี ในสังคมที่กว้างกว่าเดิม ด้วยวิธีการและการ แสดงออกในรูปแบบ ใหม่ๆ (ต่อ) 1.โครงการอบรม ฆราวาสแพร่ธรรม 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด 5.โครงการหนึ่ง ครอบครัวหนึ่ง ดวงวิญญาณ

1.โครงการอบรม ฆราวาสแพร่ธรรม 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด 5.โครงการหนึ่ง ครอบครัวหนึ่ง ดวงวิญญาณ

1.โครงการอบรม ฆราวาสแพร่ธรรม 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด 5.โครงการหนึ่ง ครอบครัวหนึ่ง ดวงวิญญาณ

1.โครงการอบรม ฆราวาสแพร่ธรรม 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด 5.โครงการหนึ่ง ครอบครัวหนึ่ง ดวงวิญญาณ

1.โครงการอบรม ฆราวาสแพร่ธรรม 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด 5.โครงการหนึ่ง ครอบครัวหนึ่ง ดวงวิญญาณ

ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 3.โครงการจัดตั้งศูนย์ 3.โครงการจัดตั้งศูนย์ 3.โครงการจัดตั้งศูนย์ 3.โครงการจัดตั้งศูนย์ 3.โครงการจัดตั้งศูนย์ อภิบาลสังฆมณฑล อภิบาลสังฆมณฑล อภิบาลสังฆมณฑล อภิบาลสังฆมณฑล อภิบาลสังฆมณฑล นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้เป็น“ศิษย์ธรรมทูต”ที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นคงและมองเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon)ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า กล้า ก้าวออกไปประกาศ ข่าวดีแห่งความรอดพ้นสู่บรรดาพี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิม ด้วยความกระตือรือร้นด้วยวิธีการและการแสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ

102


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 105 ~

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 3.1.3.1 ร้อยละของ ฆราวาส ผู้ใหญ่ที่ได้รับการ พัฒนาให้เป็นศิษย์ ธรรมฑูตสามารถก้าว ออกไปประกาศข่าวดี ในสังคมที่กว้างกว่าเดิม ด้วยวิธีการและการ แสดงออกในรูปแบบ ใหม่ๆ (ต่อ)

ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1. โครงการอบรม 1. โครงการอบรม 1. โครงการอบรม 1. โครงการอบรม ผู้นาองค์กรฆราวาส ผู้นาองค์กรฆราวาส ผู้นาองค์กรฆราวาส ผู้นาองค์กรฆราวาส คาทอลิกในงาน คาทอลิกในงาน คาทอลิกในงาน คาทอลิกในงาน อภิบาลและแพร่ธรรม อภิบาลและแพร่ธรรม อภิบาลและแพร่ธรรม อภิบาลและแพร่ธรรม

ปี 2022 1. โครงการอบรม ผู้นาองค์กรฆราวาส คาทอลิกในงาน อภิบาลและแพร่ธรรม

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้เป็น“ศิษย์ธรรมทูต”ที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นคงและมองเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon)ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า กล้า ก้าวออกไปประกาศ ข่าวดีแห่งความรอดพ้นสู่บรรดาพี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิม ด้วยความกระตือรือร้นด้วยวิธีการและการแสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ

103


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 106 ~

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 3.1.4.1 ร้อยละของ แพร่ธรรม ผู้สูงอายุที่ได้รับการ พัฒนาให้เป็นศิษย์ ธรรมฑูตสามารถก้าว ออกไปประกาศข่าวดี ในสังคมที่กว้างกว่าเดิม ด้วยวิธีการและการ แสดงออกในรูปแบบ ใหม่ๆ ผู้รับเจิมถวายตัว 3.1.5.1ร้อยละของ ผู้รับเจิมถวายตัวที่ ได้รับการพัฒนาให้เป็น ศิษย์ธรรมฑูตสามารถ ก้าวออกไปประกาศ ข่าวดีในสังคมที่กว้าง กว่าเดิมด้วยวิธีการ และการแสดงออกใน รูปแบบใหม่ๆ 1.โครงการอบรม ต่อเนื่องด้านชีวิต ธรรมฑูตของผู้รับเจิม ถวายตัว

ปี 2018 1.โครงการอบรม ฆราวาสแพร่ธรรม

1.โครงการอบรม ต่อเนื่องด้านชีวิต ธรรมฑูตของผู้รับเจิม ถวายตัว

1.โครงการอบรม ต่อเนื่องด้านชีวิต ธรรมฑูตของผู้รับเจิม ถวายตัว

1.โครงการอบรม ต่อเนื่องด้านชีวิต ธรรมฑูตของผู้รับเจิม ถวายตัว

ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม ฆราวาสแพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม

1.โครงการอบรม ต่อเนื่องด้านชีวิต ธรรมฑูตของผู้รับเจิม ถวายตัว

ปี 2022 1.โครงการอบรม ฆราวาสแพร่ธรรม

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้เป็น“ศิษย์ธรรมทูต”ที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นคงและมองเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon)ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า กล้า ก้าวออกไปประกาศ ข่าวดีแห่งความรอดพ้นสู่บรรดาพี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิม ด้วยความกระตือรือร้นด้วยวิธีการและการแสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ

104


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 107 ~

ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด 3.1.6.1 ร้อยละของ บุคลาภิบาล พระสงฆ์ที่ได้รับการ พัฒนาให้เป็นศิษย์ ธรรมฑูตสามารถก้าว ออกไปประกาศข่าวดี อภิบาล ในสังคมที่กว้างกว่าเดิม ด้วยวิธีการและการ แสดงออกในรูปแบบ ใหม่ๆ

1.โครงการสอน า 1.โครงการสอนค สอนผู ้ใหญ่้ใหญ่ ค�าสอนผู

1.โครงการสอน 1.โครงการสอนคา ้ใหญ่้ใหญ่ ค�สอนผู าสอนผู

1.โครงการสอน 1.โครงการสอนคา ้ใหญ่้ใหญ่ ค�สอนผู าสอนผู

1.โครงการสอน า 1.โครงการสอนค สอนผู ้ใหญ่้ใหญ่ ค�าสอนผู

1.โครงการสอน 1.โครงการสอนคา ้ใหญ่้ใหญ่ ค�สอนผู าสอนผู

ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้เป็น“ศิษย์ธรรมทูต”ที่เข้มแข็งมีความเชื่อมั่นคงและมองเห็นขอบฟ้าใหม่ (New Horizon)ในการแบ่งปันความรักของพระเจ้า กล้า ก้าวออกไปประกาศ ข่าวดีแห่งความรอดพ้นสู่บรรดาพี่น้องและสังคมรอบข้างที่กว้างกว่าเดิม ด้วยความกระตือรือร้นด้วยวิธีการและการแสดงออกในรูปแบบใหม่ๆ

105


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 108 ~

พัฒนาสังคม

1.โครงการรณรงค์ จิตตารมณ์มหาพรต ในเทศกาล

1.โครงการรณรงค์ จิตตารมณ์มหาพรต ในเทศกาล

1.โครงการรณรงค์ จิตตารมณ์มหาพรต ในเทศกาล

1.โครงการรณรงค์ จิตตารมณ์มหาพรต ในเทศกาล

กลยุทธ์ 4.1ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้ตระหนักและเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสามารถอุทิศตนรักรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 4.1.1.1.ร้อยละของ คาสอน 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย เด็กที่ตระหนักและ คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็น วาย ซี เอส 1.โครงการรักและ 1.โครงการรักและ 1.โครงการรักและ 1.โครงการรักและ มนุษย์ และสามารถ แบ่งปัน แบ่งปัน แบ่งปัน แบ่งปัน อุทิศตนรักรับใช้ทุกคน 2.โครงการพี่ช่วยน้อง 2.โครงการพี่ช่วยน้อง 2.โครงการพี่ช่วยน้อง 2.โครงการพี่ช่วยน้อง โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ในโรงเรียน ในโรงเรียน ในโรงเรียน ในโรงเรียน

106

1.โครงการรณรงค์ จิตตารมณ์มหาพรต ในเทศกาล

1.โครงการรักและ แบ่งปัน 2.โครงการพี่ช่วยน้อง ในโรงเรียน

ปี 2022 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 109 ~

1.โครงการอบรม เยาวชนบทบาทลูก ต่อครอบครัว ย. 1 (ปี ละ 1 รุ่น) และ ย. 2 2.โครงการอบรม เยาวชนกับทางเลือก Choice ปีละ 1 รุ่น

1.โครงการวัยใสใส่ใจ 1.โครงการวัยใสใส่ใจ 1.โครงการวัยใสใส่ใจ 1.โครงการวัยใสใส่ใจ 1.โครงการวัยใสใส่ใจ คุณค่าชีวิต คุณค่าชีวิต คุณค่าชีวิต คุณค่าชีวิต คุณค่าชีวิต

1.โครงการอบรม เยาวชนบทบาทลูก ต่อครอบครัว ย. 1 (ปี ละ 1 รุ่น) และ ย. 2 2.โครงการอบรม เยาวชนกับทางเลือก Choice ปีละ 1 รุ่น

อัตลักษณ์

1.โครงการอบรม เยาวชนบทบาทลูก ต่อครอบครัว ย. 1 (ปี ละ 1 รุ่น) และ ย. 2 2.โครงการอบรม เยาวชนกับทางเลือก Choice ปีละ 1 รุ่น

1.โครงการอบรม เยาวชนบทบาทลูก ต่อครอบครัว ย. 1 (ปี ละ 1 รุ่น) และ ย. 2 2.โครงการอบรม เยาวชนกับทางเลือก Choice ปีละ 1 รุ่น

1.โครงการอบรม เยาวชนบทบาทลูก ต่อครอบครัว ย. 1 (ปี ละ 1 รุ่น) และ ย. 2 2.โครงการอบรม เยาวชนกับทางเลือก Choice ปีละ 1 รุ่น

ปี 2022 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท ครูคาสอน

ครอบครัว

กลยุทธ์ 4.1ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้ตระหนักและเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสามารถอุทิศตนรักรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 4.1.2.1.ร้อยละของ คาสอน 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย เยาวชนที่ตระหนัก คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน และเคารพในคุณค่า 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาท ศักดิ์ศรีความเป็น ครูคาสอน ครูคาสอน ครูคาสอน ครูคาสอน มนุษย์ และสามารถ เยาวชน 1.โครงการค่ายผู้นา 1.โครงการค่ายผู้นา อุทิศตนรักรับใช้ทุกคน เยาวชนสี่สังฆมณฑล เยาวชนสี่สังฆมณฑล โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ภาคอีสาน ภาคอีสาน

107


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 110 ~

4.1.3.1.ร้อยละของ ผู้ใหญ่ที่ตระหนัก และ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ และสามารถ อุทิศตนรักรับใช้ทุกคน โดยเฉพาะผู้ยากไร้

คาสอน 1. โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการอบรม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ในระบบโรงเรียน

1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2. โครงการ Pray together, stay together

1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการอบรม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ในระบบโรงเรียน 3. โครงการ Pray together, stay together

1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการ Pray together, stay together

กลยุทธ์ 4.1ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้ตระหนักและเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสามารถอุทิศตนรักรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 4.1.2.1.ร้อยละของ ยุติธรรมและสันติ 1.โครงการปกป้อง 1.โครงการปกป้อง 1.โครงการปกป้อง 1.โครงการปกป้อง เยาวชนที่ตระหนัก สิทธิมนุษยชนทุก สิทธิมนุษยชนทุก สิทธิมนุษยชนทุก สิทธิมนุษยชนทุก และเคารพในคุณค่า ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ และสามารถ วาย ซี เอส 1.โครงการรักและ 1.โครงการรักและ 1.โครงการรักและ 1.โครงการรักและ อุทิศตนรักรับใช้ทุกคน แบ่งปัน แบ่งปัน แบ่งปัน แบ่งปัน โดยเฉพาะผู้ยากไร้(ต่อ) 2.โครงการพี่ช่วยน้อง 2.โครงการพี่ช่วยน้อง 2.โครงการพี่ช่วยน้อง 2.โครงการพี่ช่วยน้อง ในโรงเรียน ในโรงเรียน ในโรงเรียน ในโรงเรียน

108

1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการอบรม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ในระบบโรงเรียน 3.โครงการ Pray together, stay together

1.โครงการรักและ แบ่งปัน 2.โครงการพี่ช่วยน้อง ในโรงเรียน

ปี 2022 1.โครงการปกป้อง สิทธิมนุษยชนทุก ประเภท


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 111 ~

ผู้ลี้ภัย

1.โครงการประชุม คณะกรรมการสตรี สังฆมณฑล นครราชสีมา 2.โครงการช่วยเหลือ ลาซารัสผู้ยากไร้ (Help for the Helpless) 3.โครงการร่วม ประชุมและการ สัมมนาสมัชชาสตรี

ปี 2022 1.โครงการปกป้อง สิทธิมนุษยชนทุก ประเภท

1.โครงการช่วยเหลือ 1.โครงการช่วยเหลือ 1.โครงการช่วยเหลือ 1.โครงการช่วยเหลือ 1.โครงการช่วยเหลือ ผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัย ผู้ลี้ภัย

กลยุทธ์ 4.1ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้ตระหนักและเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสามารถอุทิศตนรักรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ยุติธรรมและสันติ 1.โครงการปกป้อง 4.1.3.1.ร้อยละของ 1.โครงการปกป้อง 1.โครงการปกป้อง 1.โครงการปกป้อง ผู้ใหญ่ที่ตระหนัก สิทธิมนุษยชนทุก สิทธิมนุษยชนทุก สิทธิมนุษยชนทุก สิทธิมนุษยชนทุก และเคารพในคุณค่า ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ศักดิ์ศรีความเป็น สตรี มนุษย์ และสามารถ 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม อุทิศตนรักรับใช้ทุกคน คณะกรรมการสตรี คณะกรรมการสตรี คณะกรรมการสตรี คณะกรรมการสตรี โดยเฉพาะผู้ยากไร้ สังฆมณฑล สังฆมณฑล สังฆมณฑล สังฆมณฑล (ต่อ) นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา 2.โครงการช่วยเหลือ 2.โครงการช่วยเหลือ 2.โครงการช่วยเหลือ 2.โครงการช่วยเหลือ ลาซารัสผู้ยากไร้ ลาซารัสผู้ยากไร้ ลาซารัสผู้ยากไร้ ลาซารัสผู้ยากไร้ (Help for the (Help for the (Help for the (Help for the Helpless) Helpless) Helpless) Helpless) 3.โครงการร่วม 3.โครงการร่วม 3.โครงการร่วม 3.โครงการร่วม ประชุมและการ ประชุมและการ ประชุมและการ ประชุมและการ สัมมนาสมัชชาสตรี สัมมนาสมัชชาสตรี สัมมนาสมัชชาสตรี สัมมนาสมัชชาสตรี

109


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 112 ~

กลยุทธ์ 4.1ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้ตระหนักและเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสามารถอุทิศตนรักรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 4.1.3.1.ร้อยละของ ผู้ประสบภัย 1.โครงการช่วยเหลือ 1.โครงการช่วยเหลือ 1.โครงการช่วยเหลือ 1.โครงการช่วยเหลือ ผู้ใหญ่ที่ตระหนัก ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัย และเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็น ผู้อพยพย้ายถิ่น 1.โครงการอภิบาล 1.โครงการอภิบาล 1.โครงการอภิบาล 1.โครงการอภิบาล มนุษย์ และสามารถ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ใช้แรงงาน ผู้ใช้แรงงาน ผู้ใช้แรงงาน อุทิศตนรักรับใช้ทุกคน โดยเฉพาะผู้ยากไร้ แพร่ธรรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม (ต่อ) ฆราวาสแพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม 2.โครงการอบรมผู้นา 2.โครงการอบรมผู้นา 2.โครงการอบรมผู้นา 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย ฝ่ายปกครองและฝ่าย ฝ่ายปกครองและฝ่าย ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น บริหารส่วนท้องถิ่น บริหารส่วนท้องถิ่น บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม 3.โครงการอบรม 3.โครงการอบรม 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ อาสาสมัครสาธารณ อาสาสมัครสาธารณ อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน สุขประจาหมู่บ้าน สุขประจาหมู่บ้าน สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ 4.โครงการลงพื้นที่ 4.โครงการลงพื้นที่ 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน ติดตาม เยี่ยมเยียน ติดตาม เยี่ยมเยียน ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด คริสตชนที่ห่างวัด คริสตชนที่ห่างวัด คริสตชนที่ห่างวัด

110

1.โครงการอบรม ฆราวาสแพร่ธรรม 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด

1.โครงการอภิบาล ผู้ใช้แรงงาน

ปี 2022 1.โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 113 ~

2.โครงการฮอทไลน์ บรรเทาใจ (ให้คาปรึกษาทาง โทรศัพท์)

2.โครงการฮอทไลน์ บรรเทาใจ (ให้คาปรึกษาทาง โทรศัพท์)

2.โครงการฮอทไลน์ บรรเทาใจ (ให้คาปรึกษาทาง โทรศัพท์)

2.โครงการฮอทไลน์ บรรเทาใจ (ให้คาปรึกษาทาง โทรศัพท์)

สุขภาพอนามัย

1.โครงการฮอทไลน์ บรรเทาใจ (ให้คาปรึกษาทาง โทรศัพท์)

1. โครงการผู้สูงอายุ 1. โครงการผู้สูงอายุ 1. โครงการผู้สูงอายุ 1. โครงการผู้สูงอายุ 1. โครงการผู้สูงอายุ ระดับวัดเยี่ยมเยียน ระดับวัดเยี่ยมเยียน ระดับวัดเยี่ยมเยียน ระดับวัดเยี่ยมเยียน ระดับวัดเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือผู้ป่วยและ ช่วยเหลือผู้ป่วยและ ช่วยเหลือผู้ป่วยและ ช่วยเหลือผู้ป่วยและ ช่วยเหลือผู้ป่วยและ ากไร ผูผู้ยากไร ากไร้ ผูผู้ยากไร ากไร้ ผูผู้ยากไร ากไร้ ผูผู้ยากไร้ ผูผู้ยากไร ากไร้

1.โครงการอภิบาล ผู้ต้องขัง

ปี 2022 1. โครงการสัมมนา ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 (ปีละ 4 รุ่น) ขั้นที่ 2 ปีละ 1 รุ่น

ผู้สูงอายุ

กลยุทธ์ 4.1ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้ตระหนักและเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสามารถอุทิศตนรักรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 4.1.4.1.ร้อยละของ ครอบครัว 1. โครงการสัมมนา 1. โครงการสัมมนา 1. โครงการสัมมนา 1. โครงการสัมมนา ผู้สูงอายุที่ตระหนัก ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว และเคารพในคุณค่า ขั้นที่ 1 (ปีละ 4 รุ่น) ขั้นที่ 1 (ปีละ 4 รุ่น) ขั้นที่ 1 (ปีละ 4 รุ่น) ขั้นที่ 1 (ปีละ 4 รุ่น) ศักดิ์ศรีความเป็น ขั้นที่ 2 ปีละ 1 รุ่น ขั้นที่ 2 ปีละ 1 รุ่น ขั้นที่ 2 ปีละ 1 รุ่น ขั้นที่ 2 ปีละ 1 รุ่น มนุษย์ และสามารถ 1.โครงการอภิบาล 1.โครงการอภิบาล ผู้อพยพย้ายถิ่น 1.โครงการอภิบาล 1.โครงการอภิบาล อุทิศตนรักรับใช้ทุกคน ผู้ต้องขัง ผู้ต้องขัง ผู้ต้องขัง ผู้ต้องขัง โดยเฉพาะผู้ยากไร้

111


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 114 ~

4.1.6.1 ร้อยละของ พระสงฆ์ที่ตระหนัก และเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ และสามารถ อุทิศตนรักรับใช้ทุกคน โดยเฉพาะผู้ยากไร้

1.โครงการฮอทไลน์ บรรเทาใจ (ให้คาปรึกษาทาง โทรศัพท์)

1.โครงการฮอทไลน์ บรรเทาใจ (ให้คาปรึกษาทาง โทรศัพท์)

1.โครงการฮอทไลน์ บรรเทาใจ (ให้คาปรึกษาทาง โทรศัพท์)

1.โครงการฮอทไลน์ บรรเทาใจ (ให้คาปรึกษาทาง โทรศัพท์)

สุขภาพอนามัย

1.โครงการฮอทไลน์ บรรเทาใจ (ให้คาปรึกษาทาง โทรศัพท์)

1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์

บุคลาภิบาล

กลยุทธ์ 4.1ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้ตระหนักและเคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสามารถอุทิศตนรักรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 4.1.5.1.ร้อยละของ ผู้รับเจิมถวายตัว 1.โครงการอดออม 1.โครงการอดออม 1.โครงการอดออม 1.โครงการอดออม 1.โครงการอดออม ผู้รับเจิมถวายตัวที่ เพื่อจิตอาสาสาหรับผู้ เพื่อจิตอาสาสาหรับผู้ เพื่อจิตอาสาสาหรับผู้ เพื่อจิตอาสาสาหรับผู้ เพื่อจิตอาสาสาหรับผู้ ตระหนัก และเคารพ ยากไร้ (ของผู้รับเจิม) ยากไร้ (ของผู้รับเจิม) ยากไร้ (ของผู้รับเจิม) ยากไร้ (ของผู้รับเจิม) ยากไร้ (ของผู้รับเจิม) ในคุณค่า ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และ สามารถอุทิศตน รักรับใช้ทุกคน โดยเฉพาะผู้ยากไร้

112


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 115 ~

5.1.2.1 ร้อยละของ ผู้ใหญ่มีความรู้ทักษะ ในการประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.โครงการให้โอกาส ทางการศึกษาและ สร้างอาชีพ 1.โครงการส่งเสริม อาชีพเกษตรกรรม ผู้นาเยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ 1.โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ พัฒนาอาชีพสตรี 5 ชุมชน

อัตลักษณ์

พัฒนาสังคม

สตรี

1.โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ พัฒนาอาชีพสตรี 5 ชุมชน

1.โครงการส่งเสริม อาชีพเกษตรกรรม ผู้นาเยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่

1.โครงการให้โอกาส ทางการศึกษาและ สร้างอาชีพ

1.โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ พัฒนาอาชีพสตรี 5 ชุมชน

1.โครงการส่งเสริม อาชีพเกษตรกรรม ผู้นาเยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่

1.โครงการให้โอกาส ทางการศึกษาและ สร้างอาชีพ

1.โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ พัฒนาอาชีพสตรี 5 ชุมชน

1.โครงการส่งเสริม อาชีพเกษตรกรรม ผู้นาเยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่

1.โครงการให้โอกาส ทางการศึกษาและ สร้างอาชีพ

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนฆราวาสให้มีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 5.1.1.1 ร้อยละของ เยาวชน 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม เยาวชนมีความรู้ทักษะ อบรมและสัมมนากับ อบรมและสัมมนากับ อบรมและสัมมนากับ อบรมและสัมมนากับ ในการประกอบอาชีพ หน่วยงานเยาวชน หน่วยงานเยาวชน หน่วยงานเยาวชน หน่วยงานเยาวชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับชาติ ระดับชาติ ระดับชาติ ระดับชาติ

113

1.โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ พัฒนาอาชีพสตรี 5 ชุมชน

1.โครงการส่งเสริม อาชีพเกษตรกรรม ผู้นาเยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่

1.โครงการให้โอกาส ทางการศึกษาและ สร้างอาชีพ

ปี 2022 1.โครงการประชุม อบรมและสัมมนากับ หน่วยงานเยาวชน ระดับชาติ


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 116 ~

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนฆราวาสให้มีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 5.1.2.1 ร้อยละของ พัฒนาสังคม 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม ผู้ใหญ่มีความรู้ทักษะ และติดตามงานกลุ่ม และติดตามงานกลุ่ม และติดตามงานกลุ่ม และติดตามงานกลุ่ม ในการประกอบอาชีพ ออมทรัพย์และงาน ออมทรัพย์และงาน ออมทรัพย์และงาน ออมทรัพย์และงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฌาปนกิจ ฌาปนกิจ ฌาปนกิจ ฌาปนกิจ (ต่อ) 2.โครงการส่งเสริม 2.โครงการส่งเสริม 2.โครงการส่งเสริม 2.โครงการส่งเสริม เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เกษตรกรรมยัง่ ยืน เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรรมยั่งยืน ระดับสังฆมณฑล ระดับสังฆมณฑล ระดับสังฆมณฑล ระดับสังฆมณฑล 3.โครงการศูนย์ 3.โครงการส่งเสริม 3.โครงการส่งเสริม 3.โครงการส่งเสริม เรียนรู้เศรษฐกิจ เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย พอเพียงระดับชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรกรรมยั่งยืน ต้นแบบ ระดับชุมชน ระดับชุมชน ระดับชุมชน ต้นแบบ ต้นแบบ ต้นแบบ

114

ปี 2022 1.โครงการประชุม และติดตามงานกลุ่ม ออมทรัพย์และงาน ฌาปนกิจ 2.โครงการส่งเสริม เครือข่าย เกษตรกรรมยั่งยืน ระดับสังฆมณฑล 3.โครงการส่งเสริม เครือข่าย เกษตรกรรมยั่งยืน ระดับชุมชน ต้นแบบ


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 117 ~

5.1.4.1 ร้อยละของ ผู้พิการที่มีความรู้ ทักษะในการประกอบ อาชีพได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

พัฒนาสังคม 1.โครงการส่งเสริม อาชีพและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ ไทย

1.โครงการส่งเสริม อาชีพและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ ไทย

1.โครงการส่งเสริม อาชีพและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ ไทย

1.โครงการส่งเสริม อาชีพและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ ไทย

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนฆราวาสให้มีความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อโครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม ผู้สูงอายุ 5.1.3.1 ร้อยละของ ผู้สูงอายุทมี่ ีความรู้ ความรู้ทักษะในการ ความรู้ทักษะในการ ความรู้ทักษะในการ ความรู้ทักษะในการ ทักษะในการประกอบ ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ อาชีพได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

115

1.โครงการส่งเสริม อาชีพและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ ไทย

ปี 2022 1.โครงการอบรม ความรู้ทักษะในการ ประกอบอาชีพ


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 118 ~

กลยุทธ์ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกคนทุกองค์กรทุกสถาบันให้มีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 6.1.1.1 ร้อยละของ ครอบครัว 1. โครงการสัมมนา 1. โครงการสัมมนา 1. โครงการสัมมนา 1. โครงการสัมมนา ครอบครัวที่ได้ประกาศ ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ข่าวดีใหม่อย่างมี ขั้นที่ 1 (ปีละ 4 รุ่น) ขั้นที่ 1 (ปีละ 4 รุ่น) ขั้นที่ 1 (ปีละ 4 รุ่น) ขั้นที่ 1 (ปีละ 4 รุ่น) ประสิทธิภาพ ขั้นที่ 2 ปีละ 1 รุ่น ขั้นที่ 2 ปีละ 1 รุ่น ขั้นที่ 2 ปีละ 1 รุ่น ขั้นที่ 2 ปีละ 1 รุ่น 2. โครงการอบรม 2. โครงการอบรม 2. โครงการอบรม 2. โครงการอบรม เยาวชนบทบาทลูก เยาวชนบทบาทลูก เยาวชนบทบาทลูก เยาวชนบทบาทลูก ต่อครอบครัว ย. 1 (ปี ต่อครอบครัว ย. 1 (ปี ต่อครอบครัว ย. 1 (ปี ต่อครอบครัว ย. 1 (ปี ละ 1 รุ่น) และ ย. 2 ละ 1 รุ่น) และ ย. 2 ละ 1 รุ่น) และ ย. 2 ละ 1 รุ่น) และ ย. 2 3. โครงการอบรม 3. โครงการอบรม 3. โครงการอบรม 3. โครงการอบรม เยาวชนกับทางเลือก เยาวชนกับทางเลือก เยาวชนกับทางเลือก เยาวชนกับทางเลือก Choice ปีละ 1 รุ่น Choice ปีละ 1 รุ่น Choice ปีละ 1 รุ่น Choice ปีละ 1 รุ่น 4.โครงการประชุม 4.โครงการประชุม 4.โครงการประชุม 4.โครงการประชุม เพื่อชี้แจงคู่มือพบปะ เพื่อชี้แจงคู่มือพบปะ เพื่อชี้แจงคู่มือพบปะ เพื่อชี้แจงคู่มือพบปะ ประจาเดือนของผู้ที่ ประจาเดือนของผู้ที่ ประจาเดือนของผู้ที่ ประจาเดือนของผู้ที่ ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ครอบครัว ตอน 1 ครอบครัว ตอน 1 ครอบครัว ตอน 1 ครอบครัว ตอน 1 และ 2 และ 2 และ 2 และ 2

116

ปี 2022 1. โครงการสัมมนา ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 (ปีละ 4 รุ่น) ขั้นที่ 2 ปีละ 1 รุ่น 2. โครงการอบรม เยาวชนบทบาทลูก ต่อครอบครัว ย. 1 (ปี ละ 1 รุ่น) และ ย. 2 3. โครงการอบรม เยาวชนกับทางเลือก Choice ปีละ 1 รุ่น 4.โครงการประชุม เพื่อชี้แจงคู่มือพบปะ ประจาเดือนของผู้ที่ ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ครอบครัว ตอน 1 และ 2


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 119 ~

6.1.2.1ร้อยละของวัด (หมู่บ้าน)ที่ได้ประกาศ ข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ

แพร่ธรรม 1.โครงการหมู่บ้าน คุณธรรม

1.โครงการหมู่บ้าน คุณธรรม

1.โครงการหมู่บ้าน คุณธรรม

1.โครงการหมู่บ้าน คุณธรรม

กลยุทธ์ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกคนทุกองค์กรทุกสถาบันให้มีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 5. โครงการเยี่ยม 5. โครงการเยี่ยม 5. โครงการเยี่ยม 5. โครงการเยี่ยม 6.1.1.1 ร้อยละของ ครอบครัว เยียนครอบครัวผู้ที่ เยียนครอบครัวผู้ที่ เยียนครอบครัวผู้ที่ เยียนครอบครัวผู้ที่ ครอบครัวที่ได้ประกาศ ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ข่าวดีใหม่อย่างมี ครอบครัวขั้นที่ 1 ที่ ครอบครัวขั้นที่ 1 ที่ ครอบครัวขั้นที่ 1 ที่ ครอบครัวขั้นที่ 1 ที่ ประสิทธิภาพ (ต่อ) อยู่ในแต่ละวัด 5 วัด อยู่ในแต่ละวัด 5 วัด อยู่ในแต่ละวัด 5 วัด อยู่ในแต่ละวัด 5 วัด 6. โครงการชุมนุม 6. โครงการชุมนุม 6. โครงการชุมนุม 6. โครงการชุมนุม ครอบครัวระดับเขต ครอบครัวระดับเขต ครอบครัวระดับเขต ครอบครัวระดับเขต (นครราชสีมา)และ (นครราชสีมา)และ (นครราชสีมา)และ (นครราชสีมา)และ ระดับชาติ ระดับชาติ ระดับชาติ ระดับชาติ

117

1.โครงการหมู่บ้าน คุณธรรม

ปี 2022 5. โครงการเยี่ยม เยียนครอบครัวผู้ที่ ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ครอบครัวขั้นที่ 1 ที่ อยู่ในแต่ละวัด 5 วัด 6. โครงการชุมนุม ครอบครัวระดับเขต (นครราชสีมา)และ ระดับชาติ


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 120 ~

6.1.4.1ระดับคะแนน ของโรงพยาบาลที่ได้ ประกาศข่าวดีใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ

1.โครงการโรงเรียน คุณธรรมตามวิถี คริสต์ 1.โครงการ โรงพยาบาลคุณธรรม 2.โครงการออกหน่วย พยาบาลบริการสังคม

อัตลักษณ์

สุขภาพอนามัย

1.โครงการ โรงพยาบาลคุณธรรม 2.โครงการออกหน่วย พยาบาลบริการสังคม

1.โครงการโรงเรียน คุณธรรมตามวิถี คริสต์ 1.โครงการ โรงพยาบาลคุณธรรม 2.โครงการออกหน่วย พยาบาลบริการสังคม

1.โครงการโรงเรียน คุณธรรมตามวิถี คริสต์

1.โครงการ โรงพยาบาลคุณธรรม 2.โครงการออกหน่วย พยาบาลบริการสังคม

1.โครงการโรงเรียน คุณธรรมตามวิถี คริสต์

กลยุทธ์ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกคนทุกองค์กรทุกสถาบันให้มีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 6.1.3.1 ร้อยละของ คาสอน 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม โรงเรียนที่ได้ประกาศ คณะกรรมการคา คณะกรรมการคา คณะกรรมการคา คณะกรรมการคา สอนระดับสังฆ สอนระดับ สังฆ สอนระดับสังฆ สอนระดับ สังฆ ข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ บชาติบชาติ สัมณฑล/ระดั บชาติบชาติ สัมณฑล/ระดั บชาติบชาติ สัมณฑล/ระดั บชาติบชาติ สัมณฑล/ระดั งฆมณฑล/ระดั งฆมณฑล/ระดั งฆมณฑล/ระดั งฆมณฑล/ระดั

118

1.โครงการ โรงพยาบาลคุณธรรม 2.โครงการออกหน่วย พยาบาลบริการสังคม

1.โครงการโรงเรียน คุณธรรมตามวิถี คริสต์

ปี 2022 1.โครงการประชุม คณะกรรมการคา สอนระดับ สังฆ บชาติบชาติ สัมณฑล/ระดั งฆมณฑล/ระดั


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 121 ~

ผู้สูงอายุ 1.โครงการส่งเสริม พนักงานให้เข้าร่วม พิธีกรรม/กิจกรรม ทางศาสนา 2.โครงการส่งเสริม พนักงานให้มีจิตตา จิตตารมณ์ พระวรสาร รมณ์ พระวรสารตาม ตามแบบอย่ าง สต แบบอย่ างพระคริ พระคริ เจ้ า สตเจ้า

1.โครงการส่งเสริม พนักงานให้เข้าร่วม พิธีกรรม/กิจกรรม ทางศาสนา 2.โครงการส่งเสริม พนักงานให้มี จิตตา จิรมณ์ ตตารมณ์ พระวรสาร พระวรสารตาม ตามแบบอย่ าง สต แบบอย่างพระคริ พระคริ เจ้า สตเจ้า

1.โครงการส่งเสริม พนักงานให้เข้าร่วม พิธีกรรม/กิจกรรม ทางศาสนา 2.โครงการส่งเสริม พนักงานให้มีจิตตา จิรมณ์ ตตารมณ์ พระวรสาร พระวรสารตาม ตามแบบอย่ าง สต แบบอย่างพระคริ พระคริ เจ้า สตเจ้า

1.โครงการส่งเสริม พนักงานให้เข้าร่วม พิธีกรรม/กิจกรรม ทางศาสนา 2.โครงการส่งเสริม พนักงานให้มีจิตตา จิตตารมณ์ พระวรสาร รมณ์ พระวรสารตาม ตามแบบอย่ าง ส ต แบบอย่ างพระคริ พระคริ เจ้ า สตเจ้า

กลยุทธ์ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกคนทุกองค์กรทุกสถาบันให้มีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 6.1.5.1 ร้อยละของ ผู้ป่วยเอดส์ 1.โครงการอบรมให้ 1.โครงการอบรมให้ 1.โครงการอบรมให้ 1.โครงการอบรมให้ สถานสงเคราะห์ที่ได้ ความรู้ในการป้องกัน ความรู้ในการป้องกัน ความรู้ในการป้องกัน ความรู้ในการป้องกัน ประกาศข่าวดีใหม่ การติดเชื้อ HIV การติดเชื้อ HIV การติดเชื้อ HIV การติดเชื้อ HIV อย่างมีประสิทธิภาพ แก่ชุมชนกลุ่มเสี่ยง แก่ชุมชนกลุ่มเสี่ยง แก่ชุมชนกลุ่มเสี่ยง แก่ชุมชนกลุ่มเสี่ยง

119

1.โครงการส่งเสริม พนักงานให้เข้าร่วม พิธีกรรม/กิจกรรม ทางศาสนา 2.โครงการส่งเสริม พนักงานให้มีจิตตา จิรมณ์ ตตารมณ์ พระวรสาร พระวรสารตาม ตามแบบอย่ าง ส ต แบบอย่างพระคริ พระคริ เจ้า สตเจ้า

ปี 2022 1.โครงการอบรมให้ ความรู้ในการป้องกัน การติดเชื้อ HIV แก่ชุมชนกลุ่มเสี่ยง


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 122 ~

6.1.7.1 ร้อยละของ เยาวชนที่ได้ประกาศ ข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ

คาสอน 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท ครูคาสอน 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท ครูคาสอน 3.โครงการ Pray together, stay together

1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท ครูคาสอน 3.โครงการ Pray together, stay together

1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท ครูคาสอน 3.โครงการ Pray together, stay together

กลยุทธ์ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกคนทุกองค์กรทุกสถาบันให้มีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 6.1.6.1ร้อยละของเด็ก คาสอน 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย ที่ได้ประกาศข่าวดีใหม่ คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน อย่างมีประสิทธิภาพ 2.โครงการ Bible 2.โครงการ Bible 2.โครงการ Bible 2.โครงการ Bible contest contest contest contest 3.โครงการ Pray 3.โครงการ Pray 3.โครงการ Pray together, stay together, stay together, stay together together together

120

1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท ครูคาสอน 3.โครงการ Pray together, stay together

ปี 2022 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการ Bible contest 3.โครงการ Pray together, stay together


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 123 ~

6.1.8.1 ร้อยละของ ผู้ใหญ่ที่ได้ประกาศ ข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ

คาสอน

1. โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการอบรม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ในระบบโรงเรียน 3.โครงการอบรม สัมมนาครูคาสอน ภาคอีสาน

1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการ Pray together, stay together 3.โครงการชุมนุม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ภาคอีสาน/ระดับชาติ

1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการอบรม สัมมนาครูคาสอน ภาคอีสาน 3.โครงการ Pray together, stay together 4. ครงการอบรม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ในระบบโรงเรียน

1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการชุมนุม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ภาคอีสาน/ระดับชาติ 3.โครงการ Pray together, stay together

กลยุทธ์ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกคนทุกองค์กรทุกสถาบันให้มีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 6.1.7.1 ร้อยละของ เยาวชน 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา เยาวชนที่ได้ประกาศ ศูนย์ประสานงาน ศูนย์ประสานงาน ศูนย์ประสานงาน ศูนย์ประสานงาน ข่าวดีใหม่อย่างมี เยาวชนสังฆมณฑล เยาวชนสังฆมณฑล เยาวชนสังฆมณฑล เยาวชนสังฆมณฑล ประสิทธิภาพ (ต่อ) นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา

121

1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการอบรม สัมมนาครูคาสอน ภาคอีสาน 3.โครงการ Pray together, stay together 4. ครงการอบรม ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน ในระบบโรงเรียน

ปี 2022 1.โครงการพัฒนา ศูนย์ประสานงาน เยาวชนสังฆมณฑล นครราชสีมา


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 124 ~

กลยุทธ์ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกคนทุกองค์กรทุกสถาบันให้มีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 6.1.8.1 ร้อยละของ ครอบครัว 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม 1.โครงการประชุม ผู้ใหญ่ที่ได้ประกาศ เพื่อชี้แจงคู่มือพบปะ เพื่อชี้แจงคู่มือพบปะ เพื่อชี้แจงคู่มือพบปะ เพื่อชี้แจงคู่มือพบปะ ข่าวดีใหม่อย่างมี ประจาเดือนของผู้ที่ ประจาเดือนของผู้ที่ ประจาเดือนของผู้ที่ ประจาเดือนของผู้ที่ ประสิทธิภาพ (ต่อ) ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ครอบครัว ตอน 1 ครอบครัว ตอน 2 ครอบครัว ตอน 3 ครอบครัว ตอน 4 และ 2 และ 3 และ 4 และ 5 2.โครงการประชุม 2.โครงการประชุม 2.โครงการประชุม 2.โครงการประชุม คณะกรรมการงาน คณะกรรมการงาน คณะกรรมการงาน คณะกรรมการงาน ครอบครัวระดับสังฆ ครอบครัวระดับสังฆ ครอบครัวระดับสังฆ ครอบครัวระดับสังฆ สัมณฑล งฆมณฑล และ สังฆมณฑล และ สัมณฑล งฆมณฑล และ สัมณฑล งฆมณฑล และ และ มณฑล และ และ และ ระดับชาติ ระดับชาติ ระดับชาติ ระดับชาติ

122

ปี 2022 1.โครงการประชุม เพื่อชี้แจงคู่มือพบปะ ประจาเดือนของผู้ที่ ผ่านการฟื้นฟูชีวิต ครอบครัว ตอน 5 และ 6 2.โครงการประชุม คณะกรรมการงาน ครอบครัวระดับสังฆ สัมณฑล งฆมณฑล และ และ ระดับชาติ


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 125 ~

6.1.9.1 ร้อยละของ ผู้สูงอายุที่ได้ประกาศ ข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ

ผู้สูงอายุ 1.โครงการก่อตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุ ในสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการก่อตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุ ในสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการก่อตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุ ในสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการก่อตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุ ในสังฆมณฑล นครราชสีมา

กลยุทธ์ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกคนทุกองค์กรทุกสถาบันให้มีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม แพร่ธรรม 6.1.8.1 ร้อยละของ ผู้ใหญ่ที่ได้ประกาศ ฆราวาสแพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม ฆราวาสแพร่ธรรม ข่าวดีใหม่อย่างมี 2.โครงการอบรมผู้นา 2.โครงการอบรมผู้นา 2.โครงการอบรมผู้นา 2.โครงการอบรมผู้นา ประสิทธิภาพ(ต่อ) ฝ่ายปกครองและฝ่าย ฝ่ายปกครองและฝ่าย ฝ่ายปกครองและฝ่าย ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น บริหารส่วนท้องถิ่น บริหารส่วนท้องถิ่น บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม 3.โครงการอบรม 3.โครงการอบรม 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ อาสาสมัครสาธารณ อาสาสมัครสาธารณ อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน สุขประจาหมู่บ้าน สุขประจาหมู่บ้าน สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ 4.โครงการลงพื้นที่ 4.โครงการลงพื้นที่ 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน ติดตามเยี่ยมเยียน ติดตาม เยี่ยมเยียน ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด คริสตชนที่ห่างวัด คริสตชนที่ห่างวัด คริสตชนที่ห่างวัด

123

1.โครงการก่อตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุ ในสังฆมณฑล นครราชสีมา

ปี 2022 1.โครงการอบรม ฆราวาสแพร่ธรรม 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 126 ~

6.1.11.1 ร้อยละของ พระสงฆ์ที่ได้ประกาศ ข่าวดีใหม่อย่างมี ประสิทธิภาพ

บุคลาภิบาล

ปี 2022 1.โครงการปฐมนิเทศ ผู้รับเจิมถวายตัวที่ ย้ายเข้ามาทางาน ในสังฆมณฑล นครราชสีมา

1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์

กลยุทธ์ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกคนทุกองค์กรทุกสถาบันให้มีศักยภาพในการประกาศข่าวดีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 6.1.10.1ร้อยละของ ผู้รับเจิมถวายตัว 1.โครงการปฐมนิเทศ 1.โครงการปฐมนิเทศ 1.โครงการปฐมนิเทศ 1.โครงการปฐมนิเทศ ผู้รับเจิมถวายตัวที่ได้ ผู้รับเจิมถวายตัวที่ ผู้รับเจิมถวายตัวที่ ผู้รับเจิมถวายตัวที่ ผู้รับเจิมถวายตัวที่ ประกาศข่าวดีใหม่ ย้ายเข้ามาทางาน ย้ายเข้ามาทางาน ย้ายเข้ามาทางาน ย้ายเข้ามาทางาน อย่างมีประสิทธิภาพ ในสังฆมณฑล ในสังฆมณฑล ในสังฆมณฑล ในสังฆมณฑล นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา นครราชสีมา

124


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 127 ~

7.1.2.1 ร้อยละของ โรงเรียนที่เป็นองค์กร คุณธรรมบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาบุคลากร

อัตลักษณ์

1.โครงการโรงเรียน คุณธรรมตามวิถี คริสต์

1.โครงการสัมมนา 1.โครงการสัมมนา บุคลากรฝ่ายอภิบาล บุคลากรฝ่ายอภิบาล ในโรงเรียน ในโรงเรียน

1.โครงการโรงเรียน คุณธรรมตามวิถี คริสต์

1.โครงการโรงเรียน คุณธรรมตามวิถี คริสต์

1.โครงการสัมมนา 1.โครงการสัมมนา บุคลากรฝ่ายอภิบาล บุคลากรฝ่ายอภิบาล ในโรงเรียน ในโรงเรียน

1.โครงการโรงเรียน คุณธรรมตามวิถี คริสต์

กลยุทธ์ 7.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมให้สามารถบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 อภิบาล 7.1.1.1 ร้อยละของ 1.โครงการหมู่บ้าน 1.โครงการหมู่บ้าน 1.โครงการหมู่บ้าน 1.โครงการหมู่บ้าน คุณธรรม คุณธรรม วัด(หมู่บ้าน) คุณธรรม คุณธรรม ที่เป็นองค์กรคุณธรรม 1.โครงการบริหาร 1.โครงการบริหาร ผู้สูงอายุ บริหารจัดกรรด้วย 1.โครงการบริหาร 1.โครงการบริหาร ความเสี่ยง ความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล ความเสี่ยง ความเสี่ยง

125

1.โครงการสัมมนา บุคลากรฝ่ายอภิบาล ในโรงเรียน

1.โครงการโรงเรียน คุณธรรมตามวิถี คริสต์

1.โครงการบริหาร ความเสี่ยง

ปี 2022 1.โครงการหมู่บ้าน คุณธรรม


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 128 ~

1.โครงการพัฒนา นักวิจัยใน สถาบันการศึกษา

1.โครงการพัฒนา นักวิจัยใน สถาบันการศึกษา

1.โครงการพัฒนา นักวิจัยใน สถาบันการศึกษา

1.โครงการพัฒนา นักวิจัยใน สถาบันการศึกษา

1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา บุคลากรการเงินบัญชี บุคลากรการเงินบัญชี บุคลากรการเงินบัญชี บุคลากรการเงินบัญชี บุคลากรการเงินบัญชี ของโรงเรียน ของโรงเรียน ของโรงเรียน ของโรงเรียน ของโรงเรียน

การเงินบัญชี

วิจัยและประกัน 1.โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา นักวิจัยใน สถาบันการศึกษา

1.โครงการปฐมนิเทศ 1.โครงการปฐมนิเทศ 1.โครงการปฐมนิเทศ 1.โครงการปฐมนิเทศ 1.โครงการปฐมนิเทศ ครูใหม่ ครูใหม่ ครูใหม่ ครูใหม่ ครูใหม่

ปี 2022 1.โครงการสัมมนา การบูรณาการคุณค่า พระวรสารสู่แผนการ จัดการเรียนรู้ 2.โครงการบริหาร ความเสี่ยงใน สถานศึกษา

พัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ 7.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมให้สามารถบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 7.1.2.1 ร้อยละของ วิชาการ 1.โครงการสัมมนา 1.โครงการสัมมนา 1.โครงการสัมมนา 1.โครงการสัมมนา โรงเรียนที่เป็นองค์กร การบูรณาการคุณค่า การบูรณาการคุณค่า การบูรณาการคุณค่า การบูรณาการคุณค่า คุณธรรมบริหารจัดการ พระวรสารสู่แผนการ พระวรสารสู่แผนการ พระวรสารสู่แผนการ พระวรสารสู่แผนการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ (ต่อ) 2.โครงการบริหาร 2.โครงการบริหาร 2.โครงการบริหาร 2.โครงการบริหาร ความเสี่ยงใน ความเสี่ยงใน ความเสี่ยงใน ความเสี่ยงใน สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา

126


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 129 ~

กลยุทธ์ 7.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมให้สามารถบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 สุขภาพอนามัย 1.โรงพยาบาล 1.โรงพยาบาล 1.โรงพยาบาล 1.โรงพยาบาล 7.1.3.1 ระดับคะแนน ของโรงพยาบาลที่เป็น คุณธรรม คุณธรรม คุณธรรม คุณธรรม องค์กรคุณธรรมบริหาร 2. โครงการพัฒนา 2. โครงการพัฒนา 2. โครงการพัฒนา 2. โครงการพัฒนา จัดการด้วย บุคลากรให้เป็นผู้ บุคลากรให้เป็นผู้ บุคลากรให้เป็นผู้ บุคลากรให้เป็นผู้ หลักธรรมาภิบาล อภิบาล (SPE. อภิบาล (SPE. อภิบาล (SPE. อภิบาล (SPE. supervised supervised supervised supervised pastoral pastoral pastoral pastoral education) education) education) education) 3. โครงการอบรม 3. โครงการอบรม 3. โครงการอบรม 3. โครงการอบรม ฟื้นฟูจิตใจพนักงาน ฟื้นฟูจิตใจพนักงาน ฟื้นฟูจิตใจพนักงาน ฟื้นฟูจิตใจพนักงาน โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล 4.โครงการเสริมสร้าง 4.โครงการเสริมสร้าง 4.โครงการเสริมสร้าง 4.โครงการเสริมสร้าง เครือข่ายจิตอาสาใน เครือข่ายจิตอาสาใน เครือข่ายจิตอาสาใน เครือข่ายจิตอาสาใน โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล 5. โครงการออก 5. โครงการออก 5. โครงการออก 5. โครงการออก หน่วยพยาบาล หน่วยพยาบาล หน่วยพยาบาล หน่วยพยาบาล บริการสังคม บริการสังคม บริการสังคม บริการสังคม

127

ปี 2022 1.โรงพยาบาล คุณธรรม 2. โครงการพัฒนา บุคลากรให้เป็นผู้ อภิบาล (SPE. supervised pastoral education) 3. โครงการอบรม ฟื้นฟูจิตใจพนักงาน โรงพยาบาล 4.โครงการเสริมสร้าง เครือข่ายจิตอาสาใน โรงพยาบาล 5. โครงการออก หน่วยพยาบาล บริการสังคม


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 130 ~

พัฒนาสังคม

ผู้สูงอายุ

1.โครงการบริหาร แบบมีส่วนร่วมตาม หลักธรรมาภิบาล (โครงการสถาน สงเคราะห์คุณธรรม) 2.โครงการบริหาร ความเสี่ยง

1.โครงการบริหาร แบบมีส่วนร่วมตาม หลักธรรมาภิบาล (โครงการสถาน สงเคราะห์คุณธรรม) 2.โครงการบริหาร ความเสี่ยง

1.โครงการบริหาร แบบมีส่วนร่วมตาม หลักธรรมาภิบาล (โครงการสถาน สงเคราะห์คุณธรรม) 2.โครงการบริหาร ความเสี่ยง

1.โครงการบริหาร แบบมีส่วนร่วมตาม หลักธรรมาภิบาล (โครงการสถาน สงเคราะห์คุณธรรม) 2.โครงการบริหาร ความเสี่ยง

ปี 2022 1.โครงการ ทุนการศึกษาเด็ก ยากจนและเด็กที่ ได้รับผลกระทบจาก เชื้อ HIV

1. โครงการสัมนา 1. โครงการสัมนา 1. โครงการสัมนา 1. โครงการสัมนา 1. โครงการสัมนา พนักงานสังคมพัฒนา พนักงานสังคมพัฒนา พนักงานสังคมพัฒนา พนักงานสังคมพัฒนา พนักงานสังคมพัฒนา ภาคอีสาน ภาคอีสาน ภาคอีสาน ภาคอีสาน ภาคอีสาน

1.โครงการบริหาร แบบมีส่วนร่วมตาม หลักธรรมาภิบาล (โครงการสถาน สงเคราะห์คุณธรรม) 2.โครงการบริหาร ความเสี่ยง

กลยุทธ์ 7.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมให้สามารถบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 7.1.4.1 ระดับคะแนน ผู้ป่วยเอดส์ 1.โครงการ 1.โครงการ 1.โครงการ 1.โครงการ ของสถานสงเคราะห์ที่ ทุนการศึกษาเด็ก ทุนการศึกษาเด็ก ทุนการศึกษาเด็ก ทุนการศึกษาเด็ก เป็นองค์กรคุณธรรมมี ยากจนและเด็กที่ ยากจนและเด็กที่ ยากจนและเด็กที่ ยากจนและเด็กที่ ได้รับผลกระทบจาก ได้รับผลกระทบจาก ได้รับผลกระทบจาก ได้รับผลกระทบจาก การบริหารจัดการด้วย เชื้อ HIV เชื้อ HIV เชื้อ HIV เชื้อ HIV หลักธรรมาภิบาล

128


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 131 ~

7.1.6.1 ระดับคะแนน ของคณะกรรมการ การเงินและทรัพย์สิน มูลนิธิ บริษัทที่ เป็นองค์กรคุณธรรม บริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล

ทรัพย์สินของมิสซัง 1.โครงการพัฒนา ระบบการเงินบัญชี ของสังฆมณฑลให้มี ประสิทธิภาพโดย โปรแกรม Mas School 2.โครงการพัฒนาการ บริหารจัดการมูลนิธิ ของสังฆมณฑลให้มี มีประสิ ประสิททธิภธิภาพาพ

1.โครงการพัฒนา ระบบการเงินบัญชี ของสังฆมณฑลให้มี ประสิทธิภาพโดย โปรแกรม Mas School 2.โครงการพัฒนาการ บริหารจัดการมูลนิธิ ของสังฆมณฑลให้มี มีประสิ ประสิททธิภธิภาพาพ

1.โครงการพัฒนา ระบบการเงินบัญชี ของสังฆมณฑลให้มี ประสิทธิภาพโดย โปรแกรม Mas School 2.โครงการพัฒนาการ บริหารจัดการมูลนิธิ ของสังฆมณฑลให้มี มีประสิ ประสิททธิภธิภาพาพ

1.โครงการพัฒนา ระบบการเงินบัญชี ของสังฆมณฑลให้มี ประสิทธิภาพโดย โปรแกรม Mas School 2.โครงการพัฒนาการ บริหารจัดการมูลนิธิ ของสังฆมณฑลให้มี มีประสิ ประสิททธิภธิภาพาพ

กลยุทธ์ 7.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมให้สามารถบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 7.1.5.1 ระดับคะแนน สามเณราลัย 1.โครงการบ้านเณร 1.โครงการบ้านเณร 1.โครงการบ้านเณร 1.โครงการบ้านเณร คุณธรรม คุณธรรม คุณธรรม ของสามเณราลัยที่เป็น คุณธรรม องค์กรคุณธรรมมีการ บริหารจัดการด้วย หลักธรรมาภิบาล

129

1.โครงการพัฒนา ระบบการเงินบัญชี ของสังฆมณฑลให้มี ประสิทธิภาพโดย โปรแกรม Mas School 2.โครงการพัฒนาการ บริหารจัดการมูลนิธิ ของสังฆมณฑลให้มี มีประสิ ประสิททธิภธิภาพาพ

ปี 2022 1.โครงการบ้านเณร คุณธรรม


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 132 ~

กลยุทธ์ 7.1 ส่งเสริมและพัฒนาทุกองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมให้สามารถบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 7.1.6.1 ระดับคะแนน ทรัพย์สินของมิสซัง 3. โครงการ 3. โครงการ 3. โครงการ 3. โครงการ ของคณะกรรมการ พัฒนาการบริหาร พัฒนาการบริหาร พัฒนาการบริหาร พัฒนาการบริหาร จัดการมูลบริษัท จัดการมูลบริษัท จัดการมูลบริษัท จัดการมูลบริษัท การเงินและทรัพย์สิน มูลนิธิ บริษัทที่ ของสังฆมณฑลให้มี ของสังฆมณฑลให้มี ของสังฆมณฑลให้มี ของสังฆมณฑลให้มี มีประสิ ประสิททธิภธิภาพาพ มีประสิ ประสิททธิภธิภาพาพ มีประสิ ประสิททธิภธิภาพาพ มีประสิททธิภธิภาพาพ ประสิ เป็นองค์กรคุณธรรม 4.โครงการพัฒนา 4.โครงการพัฒนา 4.โครงการพัฒนา 4.โครงการพัฒนา บริหารจัดการด้วย ระะบบการจัดซื้อจัด ระะบบการจัดซื้อจัด ระะบบการจัดซื้อจัด ระะบบการจัดซื้อจัด หลักธรรมาภิบาล(ต่อ) จ้างของสังฆมณฑล จ้างของสังฆมณฑล จ้างของสังฆมณฑล จ้างของสังฆมณฑล ให้มีประสิทธิภาพ ให้มีประสิทธิภาพ ให้มีประสิทธิภาพ ให้มีประสิทธิภาพ 5.โครงการจัดสรร 5.โครงการจัดสรร 5.โครงการจัดสรร 5.โครงการจัดสรร และตรวจสอบ และตรวจสอบ และตรวจสอบ และตรวจสอบ งบประมาณประจาปี งบประมาณประจาปี งบประมาณประจาปี งบประมาณประจาปี

130

ปี 2022 3. โครงการ พัฒนาการบริหาร จัดการมูลบริษัท ของสังฆมณฑลให้มี มีประสิ ประสิททธิภธิภาพาพ 4.โครงการพัฒนา ระะบบการจัดซื้อจัด จ้างของสังฆมณฑล ให้มีประสิทธิภาพ 5.โครงการจัดสรร และตรวจสอบ งบประมาณประจาปี


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 133 ~

8.1.2.1 ร้อยละของ เยาวชนที่นาคุณค่าแห่ง วัฒนธรรมอันดีงามมา ประยุกต์ใช้ในชีวิต ของตน

1.โครงการสืบสาน วัฒนธรรมไทย

1.โครงการสืบสาน วัฒนธรรมไทย

1.โครงการสืบสาน วัฒนธรรมไทย

1.โครงการสืบสาน วัฒนธรรมไทย

อัตลักษณ์

1.โครงการสืบสาน วัฒนธรรมไทย

1.โครงการออกเยี่ยม 1.โครงการออกเยี่ยม 1.โครงการออกเยี่ยม 1.โครงการออกเยี่ยม 1.โครงการออกเยี่ยม เยาวชนตามเขต เยาวชนตามเขต เยาวชนตามเขต เยาวชนตามเขต เยาวชนตามเขต

1.โครงการค่ายคา สอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาทครู ครู ค�าสอน คาสอน

เยาวชน

1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาทครู ครู ค�าสอน คาสอน

1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาทครู ครู ค�าสอน คาสอน 1.โครงการค่ายคา สอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาทครู ครู ค�าสอน คาสอน

1.โครงการสืบสาน วัฒนธรรมไทย

ปี 2020 1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน

คาสอน

1.โครงการค่าย คาสอนภาคฤดูร้อน 2.โครงการทายาท 2.โครงการทายาทครู ครู ค�าสอน คาสอน

กลยุทธ์ 8.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้สามารถนาคุณค่าแห่งวัฒนธรรมอันดีงามมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย 8.1.1.1 ร้อยละของ 1.โครงการค่าย 1.โครงการค่าย คาสอน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน คาสอนภาคฤดูร้อน เด็กที่นาคุณค่าแห่ง วัฒนธรรมอันดีงามมา 1.โครงการสืบสาน 1.โครงการสืบสาน ประยุกต์ใช้ในชีวิต 1.โครงการสืบสาน 1.โครงการสืบสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทย ของตน

131


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 134 ~

แพร่ธรรม 1.โครงการอบรม ฆราวาส 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด

1.โครงการอบรม ฆราวาส 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด

1.โครงการอบรม ฆราวาส 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด

1.โครงการอบรม ฆราวาส 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด

กลยุทธ์ 8.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้สามารถนาคุณค่าแห่งวัฒนธรรมอันดีงามมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 8.1.3.1 ร้อยละของ คาสอน 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา ผู้ใหญ่ที่นาคุณค่าแห่ง บุคลากรศูนย์คาสอน บุคลากรศูนย์คาสอน บุคลากรศูนย์คาสอน บุคลากรศูนย์คาสอน วัฒนธรรมอันดีงามมา 2.โครงการอบรม 2.โครงการ Pray 2.โครงการอบรม 2.โครงการชุมนุม ประยุกต์ใช้ในชีวิต ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน สัมมนาครูคาสอน สัมมนาครูคาสอน together, stay ภาคอีสาน/ระดับชาติ ภาคอีสาน ของตน together ภาคอีสาน 3.โครงการ Pray 3.โครงการ Pray 3.โครงการชุมนุม together, stay ฟื้นฟูจิตใจครูคาสอน together, stay together ภาคอีสาน/ระดับชาติ together

132

1.โครงการอบรม ฆราวาส 2.โครงการอบรมผู้นา ฝ่ายปกครองและฝ่าย บริหารส่วนท้องถิ่น 3.โครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณ สุขประจาหมู่บ้าน 4.โครงการลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเยียน คริสตชนที่ห่างวัด

ปี 2020 1.โครงการพัฒนา บุคลากรศูนย์คาสอน 2.โครงการอบรม สัมมนาครูคาสอน ภาคอีสาน 3.โครงการ Pray together, stay together


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 135 ~

8.1.5.1 ร้อยละของ ผู้รับเจิมถวายตัวที่นา คุณค่าแห่งวัฒนธรรม อันดีงามมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตของตน

8.1.4.1 ร้อยละของ ผู้สูงอายุที่นาคุณค่า แห่งวัฒนธรรมอันดี งามมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตของตน

1.โครงการวัน ผู้สูงอายุ (กิจกรรม วันสงกรานต์)

1.โครงการคานับขอ พรพระสังฆราช ใน โอกาสคริสตมาสและ ปีใหม่

1.โครงการวัน ผู้สูงอายุ (กิจกรรม วันสงกรานต์)

1.โครงการคานับขอ พรพระสังฆราช ใน โอกาสคริสตมาสและ ปีใหม่

1.โครงการวัน ผู้สูงอายุ (กิจกรรม วันสงกรานต์)

1.โครงการคานับขอ พรพระสังฆราช ใน โอกาสคริสตมาสและ ปีใหม่

1.โครงการวัน ผู้สูงอายุ (กิจกรรม วันสงกรานต์)

1.โครงการคานับขอ พรพระสังฆราช ใน โอกาสคริสตมาสและ ปีใหม่

1.โครงการวัน ผู้สูงอายุ (กิจกรรม วันสงกรานต์)

1.โครงการคานับขอ พรพระสังฆราช ใน โอกาสคริสตมาสและ ปีใหม่

ผู้รับเจิมถวายตัว

ปี 2020 1.โครงการเยี่ยมเยียน ครอบครัวผู้ที่ผ่านการ ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 ที่อยู่ในแต่ละ วัด 5 วัด

ผู้สูงอายุ

กลยุทธ์ 8.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้สามารถนาคุณค่าแห่งวัฒนธรรมอันดีงามมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการเยี่ยมเยียน 1.โครงการเยี่ยมเยียน 1.โครงการเยี่ยมเยียน 1.โครงการเยี่ยมเยียน 8.1.3.1 ร้อยละของ ครอบครัว ครอบครัวผู้ที่ผ่านการ ครอบครัวผู้ที่ผ่านการ ครอบครัวผู้ที่ผ่านการ ครอบครัวผู้ที่ผ่านการ ผู้ใหญ่ที่นาคุณค่าแห่ง ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว วัฒนธรรมอันดีงามมา ขั้นที่ 1 ที่อยู่ในแต่ละ ขั้นที่ 1 ที่อยู่ในแต่ละ ขั้นที่ 1 ที่อยู่ในแต่ละ ขั้นที่ 1 ที่อยู่ในแต่ละ ประยุกต์ใช้ในชีวิต วัด 5 วัด วัด 5 วัด วัด 5 วัดๆละ 3 ครั้ง วัด 5 วัด ของตน (ต่อ)

133


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 136 ~

กลยุทธ์ 8.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้สามารถนาคุณค่าแห่งวัฒนธรรมอันดีงามมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตน ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2020 8.1.6.1 ร้อยละของ บุคลาภิบาล 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา พระสงฆ์ที่นาคุณค่า อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ แห่งวัฒนธรรมอันดี พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ งามมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตของตน

134


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 137 ~

9.1.2.1 ร้อยละของ เยาวชนที่รักษาและ ฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น 1.โครงการรักษ์ สิ่งแวดล้อม

1.โครงการรักษ์ สิ่งแวดล้อม

1.โครงการรักษ์ สิ่งแวดล้อม

1.โครงการรักษ์ สิ่งแวดล้อม

1.โครงการสังคมไทย 1.โครงการสังคมไทย 1.โครงการสังคมไทย 1.โครงการสังคมไทย 1.โครงการสังคมไทย กับการตระหนักเรื่อง กับการตระหนักเรื่อง กับการตระหนักเรื่อง กับการตระหนักเรื่อง กับการตระหนักเรื่อง ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน

1.โครงการรักษ์ สิ่งสร้าง

พัฒนาสังคม

1.โครงการรักษ์ สิ่งสร้าง

1.โครงการรักษ์ สิ่งแวดล้อม

1.โครงการรักษ์ สิ่งสร้าง

อัตลักษณ์

1.โครงการรักษ์ สิ่งสร้าง

1.โครงการค่ายผู้นา 1.โครงการค่ายผู้นา 1.โครงการค่ายผู้นา 1.โครงการค่ายผู้นา 1.โครงการค่ายผู้นา เยาวชนคาทอลิก เยาวชนคาทอลิก เยาวชนคาทอลิก เยาวชนคาทอลิก เยาวชนคาทอลิก ระดับชาติ ครั้งที่ 35 ระดับชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ครั้งที่ 37 ระดับชาติ ครั้งที่ 38 ระดับชาติ ครั้งที่ 39

-

1.โครงการรักษ์ สิ่งแวดล้อม

1.โครงการรักษ์ สิ่งแวดล้อม

1.โครงการรักษ์ สิ่งแวดล้อม

ปี 2022 1.โครงการรักษ์ สิ่งสร้าง

ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการรักษ์ 1.โครงการรักษ์ สิ่งสร้าง สิ่งสร้าง

เยาวชน

คาสอน

กลยุทธ์ 9.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้รักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 1.โครงการรักษ์ คาสอน 9.1.1.1 ร้อยละของ เด็กที่รักษาและฟื้นฟู สิ่งสร้าง ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 1.โครงการรักษ์ อัตลักษณ์ ให้มีสภาพที่ดีขึ้น 1.โครงการรักษ์ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม

135


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 138 ~

คาสอน

-

9.1.4.1 ร้อยละของ ผู้สูงอายุที่รักษาและ ฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มี สภาพที่ดีขึ้น

9.1.5.1 ร้อยละของ ผู้รับเจิมถวายตัวที่ รักษาและฟื้นฟู ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่ดีขึ้น

-

-

1.โครงการรักษ์ สิ่งสร้าง

-

1.โครงการรักษ์ สิ่งสร้าง

-

1.โครงการรักษ์ สิ่งสร้าง

กลยุทธ์ 9.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้รักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 9.1.3.1 ร้อยละของ คาสอน 1.โครงการรักษ์ 1.โครงการรักษ์ 1.โครงการรักษ์ ผู้ใหญ่ที่รักษาและฟื้นฟู สิ่งสร้าง สิ่งสร้าง สิ่งสร้าง ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่ดีขึ้น สตรี 1.โครงการฟื้นฟูและ 1.โครงการฟื้นฟูและ 1.โครงการฟื้นฟูและ 1.โครงการฟื้นฟูและ รักษาสิ่งแวดล้อม คัด รักษาสิ่งแวดล้อม คัด รักษาสิ่งแวดล้อม คัด รักษาสิ่งแวดล้อม คัด แยกขยะและน้าหมัก แยกขยะและน้าหมัก แยกขยะและน้าหมัก แยกขยะและน้าหมัก ชีวิภาพ ชีวิภาพ ชีวิภาพ ชีวิภาพ

136

-

1.โครงการรักษ์ สิ่งสร้าง

1.โครงการฟื้นฟูและ รักษาสิ่งแวดล้อม คัด แยกขยะและน้าหมัก ชีวิภาพ

ปี 2022 1.โครงการรักษ์ สิ่งสร้าง


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 139 ~

กลยุทธ์ 9.1 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้รักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 9.1.6.1 ร้อยละของ คาสอน 1.โครงการรักษ์ พระสงฆ์ที่รักษาและ สิ่งสร้าง ฟื้นฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มี สภาพที่ดีขึ้น

137

ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการรักษ์ 1.โครงการรักษ์ สิ่งสร้าง สิ่งสร้าง

ปี 2022 1.โครงการรักษ์ สิ่งสร้าง


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 140 ~

10.1.2.1 ร้อยละของ เยาวชนที่ดาเนินชีวิต เรียบง่าย พอเพียงตาม คุณค่าแห่งพระวรสาร

1.โครงการสังคมไทย กับการตระหนักเรื่อง ภาวะโลกร้อน 2.โครงการเครดิตยู ยูเนีเนี่ย่ยนน

1.โครงการสังคมไทย กับการตระหนักเรื่อง ภาวะโลกร้อน 2.โครงการเครดิตยู ยูเนีเนี่ย่ยนน

1.โครงการสังคมไทย กับการตระหนักเรื่อง ภาวะโลกร้อน 2.โครงการเครดิตยู ยูเนีเนี่ย่ยนน

1.โครงการสังคมไทย กับการตระหนักเรื่อง ภาวะโลกร้อน 2.โครงการเครดิตยู ยูเนีเนี่ย่ยนน

1.โครงการพอเพียง พอดี พองาม

พัฒนาสังคม

1.โครงการพอเพียง พอดี พองาม

1.โครงการพอเพียง พอดี พองาม

อัตลักษณ์ 1.โครงการพอเพียง พอดี พองาม

1.โครงการค่ายผู้นา 1.โครงการค่ายผู้นา 1.โครงการค่ายผู้นา 1.โครงการค่ายผู้นา เยาวชนคาทอลิก เยาวชนคาทอลิก เยาวชนคาทอลิก เยาวชนคาทอลิก ระดับชาติ ครั้งที่ 35 ระดับชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ ครั้งที่ 37 ระดับชาติ ครั้งที่ 38

เยาวชน

กลยุทธ์ 10.1 พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับดาเนินชีวิตเรียบง่าย พอเพียง ลด ละเลิกความโลภตามคุณค่าแห่งพระวรสาร ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 10.1.1.1 ร้อยละของ อัตลักษณ์ 1.โครงการพอเพียง 1.โครงการพอเพียง 1.โครงการพอเพียง 1.โครงการพอเพียง เด็กที่ดาเนินชีวิตเรียบ พอดี พองาม พอดี พองาม พอดี พองาม พอดี พองาม ง่าย พอเพียงตาม คุณค่าแห่งพระวรสาร พัฒนาสังคม 1.โครงการสหกรณ์ 1.โครงการสหกรณ์ 1.โครงการสหกรณ์ 1.โครงการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์

138

1.โครงการสังคมไทย กับการตระหนักเรื่อง ภาวะโลกร้อน 2.โครงการเครดิตยู ยูเนีเนี่ย่ยนน

1.โครงการพอเพียง พอดี พองาม

1.โครงการค่ายผู้นา เยาวชนคาทอลิก ระดับชาติ ครั้งที่ 39

1.โครงการสหกรณ์ ออมทรัพย์

ปี 2022 1.โครงการพอเพียง พอดี พองาม


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 141 ~

10.1.5.1 ร้อยละของ ผู้รับเจิมถวายตัวที่ ดาเนินชีวิตเรียบง่าย พอเพียงตามคุณค่า แห่งพระวรสาร

10.1.4.1 ร้อยละของ ผู้สูงอายุที่ดาเนินชีวิต เรียบง่าย พอเพียงตาม คุณค่าแห่งพระวรสาร

1.โครงการจิตอาสา หาทุนวันละบาท 1.โครงการเครดิต ยูเนี่ยน 1.โครงการอดออม เพื่อจิตอาสาสาหรับ ผู้ยากไร้

1.โครงการจิตอาสา หาทุนวันละบาท 1.โครงการเครดิต ยูเนี่ยน 1.โครงการอดออม เพื่อจิตอาสาสาหรับ ผู้ยากไร้

ผู้สูงอายุ

พัฒนาสังคม

ผู้รับเจิมถวายตัว

1.โครงการอดออม เพื่อจิตอาสาสาหรับ ผู้ยากไร้

1.โครงการเครดิต ยูเนี่ยน

1.โครงการจิตอาสา หาทุนวันละบาท

1.โครงการอดออม เพื่อจิตอาสาสาหรับ ผู้ยากไร้

1.โครงการเครดิต ยูเนี่ยน

1.โครงการจิตอาสา หาทุนวันละบาท

กลยุทธ์ 10.1 พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับดาเนินชีวิตเรียบง่าย พอเพียง ลด ละเลิกความโลภตามคุณค่าแห่งพระวรสาร ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการสังคมไทย 1.โครงการสังคมไทย 1.โครงการสังคมไทย 1.โครงการสังคมไทย พัฒนาสังคม 10.1.3.1 ร้อยละของ กับการตระหนักเรื่อง กับการตระหนักเรื่อง กับการตระหนักเรื่อง กับการตระหนักเรื่อง ผู้ใหญ่ทดี่ าเนินชีวิต ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน เรียบง่าย พอเพียงตาม ภาวะโลกร้อน 2.โครงการเครดิต 2.โครงการเครดิต 2.โครงการเครดิต คุณค่าแห่งพระวรสาร 2.โครงการเครดิต ยูเนี่ยน ยูเนี่ยน ยูเนี่ยน ยูเนี่ยน

139

1.โครงการอดออม เพื่อจิตอาสาสาหรับ ผู้ยากไร้

1.โครงการเครดิต ยูเนี่ยน

1.โครงการจิตอาสา หาทุนวันละบาท

ปี 2022 1.โครงการสังคมไทย กับการตระหนักเรื่อง ภาวะโลกร้อน 2.โครงการเครดิต ยูเนี่ยน


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 142 ~

กลยุทธ์ 10.1 พัฒนาให้คริสตชนทุกระดับดาเนินชีวิตเรียบง่าย พอเพียง ลด ละเลิกความโลภตามคุณค่าแห่งพระวรสาร ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 10.1.6.1 ร้อยละของ พัฒนาสังคม 1.โครงการเครดิต 1.โครงการเครดิต 1.โครงการเครดิต 1.โครงการเครดิต พระสงฆ์ที่ดาเนินชีวิต ยูเนี่ยน ยูเนี่ยน ยูเนี่ยน ยูเนี่ยน เรียบง่าย พอเพียงตาม คุณค่าแห่งพระวรสาร

140

ปี 2022 1.โครงการเครดิต ยูเนี่ยน


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 143 ~

11.1.2.1 ร้อยละของ เยาวชนที่มีความรู้ ความเข้าใจสามารถนา วิถีชุมชนวัด (BECs) มาใช้เป็นเครื่องมือใน การอภิบาลและเผยแผ่ ธรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

วิถีชุมชนวัด

1.โครงการอบรม วิถีชุมชนวัดสาหรับ เยาวชนขั้นที่ 1 2.โครงการศึกษาดู งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน และต่างประเทศ 3.โครงการอบรมผู้นา วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 1 1.โครงการอบรม วิถีชุมชนวัดสาหรับ เยาวชนขั้นที่ 2 2.โครงการศึกษาดู งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน และต่างประเทศ 3.โครงการอบรมผู้นา วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 2

1.โครงการอบรม วิถีชุมชนวัดสาหรับ เยาวชนขั้นที่ 3 2.โครงการศึกษาดู งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน และต่างประเทศ 3.โครงการอบรมผู้นา วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 3

1.โครงการอบรม วิถีชุมชนวัดสาหรับ เยาวชนขั้นที่ 4 2.โครงการศึกษาดู งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน และต่างประเทศ 3.โครงการอบรมผู้นา วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 4

1.โครงการอบรม วิถีชุมชนวัดสาหรับ เยาวชนขั้นที่ 5 2.โครงการศึกษาดู งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน และต่างประเทศ 3.โครงการอบรมผู้นา วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 5

กลยุทธ์ 11.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาวิถีชุมชนวัด (BECs) ไปใช้เป็นเครื่องมือการอภิบาลและเผยแผ่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 11.1.1.1 ร้อยละของ วิถีชุมชนวัด 1.โครงการอบรมวิถี 1.โครงการอบรมวิถี 1.โครงการอบรมวิถี 1.โครงการอบรมวิถี 1.โครงการอบรมวิถี เด็กที่มีความรู้ความ ชุมชนวัดสาหรับเด็ก ชุมชนวัดสาหรับเด็ก ชุมชนวัดสาหรับเด็ก ชุมชนวัดสาหรับเด็ก ชุมชนวัดสาหรับเด็ก เข้าใจสามารถนาวิถี ขัน้ ที่ 1 ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 ชุมชนวัด (BECs) มาใช้ เป็นเครื่องมือในการ อภิบาลและเผยแผ่ ธรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

141


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 144 ~

กลยุทธ์ 11.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาวิถีชุมชนวัด (BECs) ไปใช้เป็นเครื่องมือการอภิบาลและเผยแผ่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 11.1.3.1 ร้อยละของ วิถีชุมชนวัด 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความ วิถีชุมชนวัดสาหรับ วิถีชุมชนวัดสาหรับ วิถีชุมชนวัดสาหรับ วิถีชุมชนวัดสาหรับ เข้าใจสามารถนาวิถี ผู้ใหญ่ขนั้ ที่ 1 ผู้ใหญ่ขนั้ ที่ 2 ผู้ใหญ่ขนั้ ที่ 3 ผู้ใหญ่ขนั้ ที่ 4 ชุมชนวัด (BECs) มาใช้ 2.โครงการศึกษาดู 2.โครงการศึกษาดู 2.โครงการศึกษาดู 2.โครงการศึกษาดู เป็นเครื่องมือในการ งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน อภิบาลและเผยแผ่ และต่างประเทศ และต่างประเทศ และต่างประเทศ และต่างประเทศ ธรรมได้อย่างมี 3.โครงการอบรมผู้นา 3.โครงการอบรมผู้นา 3.โครงการอบรมผู้นา 3.โครงการอบรมผู้นา ประสิทธิภาพ วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 1 วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 2 วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 3 วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 4 4.โครงการสัมมนาวิถี 4.โครงการสัมมนาวิถี 4.โครงการสัมมนาวิถี 4.โครงการสัมมนาวิถี ชุมชนวัดภาค ชุมชนวัดภาค ชุมชนวัดภาค ชุมชนวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 5.โครงการสัมมนาวิถี 5.โครงการสัมมนาวิถี 5.โครงการสัมมนาวิถี 5.โครงการสัมมนาวิถี ชุมชนวัดระดับชาติ ชุมชนวัดระดับชาติ ชุมชนวัดระดับชาติ ชุมชนวัดระดับชาติ 6.โครงการวันบีอีซี 6.โครงการวันบีอีซี 6.โครงการวันบีอีซี 6.โครงการวันบีอีซี ระดับเขต / สังฆ ระดับเขต / สังฆ ระดับเขต / สังฆ ระดับเขต / สังฆ มณฑล (BECs’ Day) มณฑล (BECs’ Day) มณฑล (BECs’ Day) มณฑล (BECs’ Day)

142

ปี 2022 1.โครงการอบรม วิถีชุมชนวัดสาหรับ ผู้ใหญ่ขนั้ ที่ 5 2.โครงการศึกษาดู งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน และต่างประเทศ 3.โครงการอบรมผู้นา วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 5 4.โครงการสัมมนาวิถี ชุมชนวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 5.โครงการสัมมนาวิถี ชุมชนวัดระดับชาติ 6.โครงการวันบีอีซี ระดับเขต / สังฆ มณฑล (BECs’ Day)


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 145 ~

กลยุทธ์ 11.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาวิถีชุมชนวัด (BECs) ไปใช้เป็นเครื่องมือการอภิบาลและเผยแผ่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 11.1.4.1 ร้อยละของ วิถีชุมชนวัด 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม ผู้สูงอายุที่มีความรู้ วิถีชุมชนวัดสาหรับ วิถีชุมชนวัดสาหรับ วิถีชุมชนวัดสาหรับ วิถีชุมชนวัดสาหรับ ความเข้าใจสามารถนา ผู้สูงอายุขั้นที่ 1 ผู้สูงอายุขั้นที่ 2 ผู้สูงอายุขั้นที่ 3 ผู้สูงอายุขั้นที่ 4 วิถีชุมชนวัด (BECs) 2.โครงการศึกษาดู 2.โครงการศึกษาดู 2.โครงการศึกษาดู 2.โครงการศึกษาดู มาใช้เป็นเครื่องมือใน งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน การอภิบาลและเผยแผ่ และต่างประเทศ และต่างประเทศ และต่างประเทศ และต่างประเทศ ธรรมได้อย่างมี 3.โครงการอบรมผู้นา 3.โครงการอบรมผู้นา 3.โครงการอบรมผู้นา 3.โครงการอบรมผู้นา ประสิทธิภาพ วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 1 วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 2 วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 3 วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 4 4.โครงการสัมมนาวิถี 4.โครงการสัมมนาวิถี 4.โครงการสัมมนาวิถี 4.โครงการสัมมนาวิถี ชุมชนวัดภาค ชุมชนวัดภาค ชุมชนวัดภาค ชุมชนวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 5.โครงการสัมมนาวิถี 5.โครงการสัมมนาวิถี 5.โครงการสัมมนาวิถี 5.โครงการสัมมนาวิถี ชุมขนวัดระดับชาติ ชุมขนวัดระดับชาติ ชุมขนวัดระดับชาติ ชุมขนวัดระดับชาติ

143

ปี 2022 1.โครงการอบรม วิถีชุมชนวัดสาหรับ ผู้สูงอายุขั้นที่ 5 2.โครงการศึกษาดู งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน และต่างประเทศ 3.โครงการอบรมผู้นา วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 5 4.โครงการสัมมนาวิถี ชุมชนวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 5.โครงการสัมมนาวิถี ชุมขนวัดระดับชาติ


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 146 ~

กลยุทธ์ 11.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาวิถีชุมชนวัด (BECs) ไปใช้เป็นเครื่องมือการอภิบาลและเผยแผ่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 11.1.5.1 ร้อยละของ วิถชี ุมชนวัด 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม ผู้รับเจิมถวายตัวที่มี วิถีชุมชนวัดของสภา วิถีชุมชนวัดของสภา วิถีชุมชนวัดของสภา วิถีชุมชนวัดของสภา ความรู้ความเข้าใจ พระสังฆราช พระสังฆราช พระสังฆราช พระสังฆราช สามารถนาวิถีชุมชนวัด (Scc. Theory (Scc. Theory (Scc. Theory (Scc. Theory (BECs) มาใช้เป็น course) ปีละ 2 คน course) ปีละ 2 คน course) ปีละ 2 คน course) ปีละ 2 คน เครื่องมือในการ 2.โครงการศึกษาดู 2.โครงการศึกษาดู 2.โครงการศึกษาดู 2.โครงการศึกษาดู อภิบาลและเผยแผ่ งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน ธรรมได้อย่างมี และต่างประเทศ และต่างประเทศ และต่างประเทศ และต่างประเทศ ประสิทธิภาพ 3.โครงการสัมมนาวิถี 3.โครงการสัมมนาวิถี 3.โครงการสัมมนาวิถี 3.โครงการสัมมนาวิถี ชุมชนวัดภาค ชุมชนวัดภาค ชุมชนวัดภาค ชุมชนวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 4.โครงการสัมมนาวิถี 4.โครงการสัมมนาวิถี 4.โครงการสัมมนาวิถี 4.โครงการสัมมนาวิถี ชุมขนวัดระดับชาติ ชุมขนวัดระดับชาติ ชุมขนวัดระดับชาติ ชุมขนวัดระดับชาติ

144

ปี 2022 1.โครงการอบรม วิถีชุมชนวัดของสภา พระสังฆราช (Scc. Theory course) ปีละ 2 คน 2.โครงการศึกษาดู งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน และต่างประเทศ 3.โครงการสัมมนาวิถี ชุมชนวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 4.โครงการสัมมนาวิถี ชุมขนวัดระดับชาติ


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 147 ~

กลยุทธ์ 11.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาวิถีชุมชนวัด (BECs) ไปใช้เป็นเครื่องมือการอภิบาลและเผยแผ่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 วิถีชุมชนวัด 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 11.1.6.1 ร้อยละของ 1.โครงการอบรม พระสงฆ์ที่มีความรู้ วิถีชุมชนวัดของสภา วิถีชุมชนวัดของสภา วิถีชุมชนวัดของสภา วิถีชุมชนวัดของสภา ความเข้าใจสามารถนา พระสังฆราช พระสังฆราช พระสังฆราช พระสังฆราช วิถีชุมชนวัด (BECs) (SCC. Theory (SCC. Theory (SCC. Theory (SCC. Theory มาใช้เป็นเครื่องมือใน course) ปีละ 2 คน course) ปีละ 2 คน course) ปีละ 2 คน course) ปีละ 2 คน การอภิบาลและเผยแผ่ 2.โครงการศึกษาดู 2.โครงการศึกษาดู 2.โครงการศึกษาดู 2.โครงการศึกษาดู ธรรมได้อย่างมี งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน ประสิทธิภาพ และต่างประเทศ และต่างประเทศ และต่างประเทศ และต่างประเทศ 3.โครงการสัมมนาวิถี 3.โครงการสัมมนาวิถี 3.โครงการสัมมนาวิถี 3.โครงการสัมมนาวิถี ชุมชนวัดภาค ชุมชนวัดภาค ชุมชนวัดภาค ชุมชนวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 4.โครงการสัมมนาวิถี 4.โครงการสัมมนาวิถี 4.โครงการสัมมนาวิถี 4.โครงการสัมมนาวิถี ชุมขนวัดระดับชาติ ชุมขนวัดระดับชาติ ชุมขนวัดระดับชาติ ชุมขนวัดระดับชาติ

145

ปี 2022 1.โครงการอบรม วิถีชุมชนวัดของสภา พระสังฆราช (SCC. Theory course) ปีละ 2 คน 2.โครงการศึกษาดู งานวิถีชุมชนวัดทั้งใน และต่างประเทศ 3.โครงการสัมมนาวิถี ชุมชนวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 4.โครงการสัมมนาวิถี ชุมขนวัดระดับชาติ


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 148 ~

11.1.8.1 ร้อยละของ โรงเรียนที่มีการ แบ่งกลุ่มครูประชุม แบ่งปันพระวาจา อย่างสม่าเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ ครั้ง)

อัตลักษณ์

1.โครงการวิถีชุมชน วัดในโรงเรียน

1.โครงการวิถีชุมชน วัดในโรงเรียน

1.โครงการวิถีชุมชน วัดในโรงเรียน

1.โครงการวิถีชุมชน วัดในโรงเรียน

1.โครงการวิถีชุมชน วัดในโรงเรียน

กลยุทธ์ 11.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาวิถีชุมชนวัด (BECs) ไปใช้เป็นเครื่องมือการอภิบาลและเผยแผ่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 11.1.7.1 ร้อยละของ วิถีชุมชนวัด 1. โครงการอบรม 1. โครงการอบรม 1. โครงการอบรม 1. โครงการอบรม 1. โครงการอบรม วัด (หมู่บ้าน) ที่มีการ ผู้นาวิถีชุมชนวัด 1 ผู้นาวิถีชุมชนวัด 2 ผู้นาวิถีชุมชนวัด 3 ผู้นาวิถีชุมชนวัด 4 ผู้นาวิถีชุมชนวัด 5 แบ่งกลุ่มประชุม แบ่งปันพระวาจาตาม บ้านอย่างสม่าเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ ครั้ง)

146


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 149 ~

11.1.10.1 ระดับ คะแนนของ โรงพยาบาล สถาน สงเคราะห์ที่มีการ แบ่งกลุ่มประชุม แบ่งปันพระวาจา อย่างสม่าเสมอ (อย่างน้อยเดือน ละครั้ง)

1.โครงการพระวาจา 1.โครงการพระวาจา 1.โครงการพระวาจา 1.โครงการพระวาจา 1.โครงการพระวาจา หล่อเลี้ยงฝ่ายจิต หล่อเลี้ยงฝ่ายจิต หล่อเลี้ยงฝ่ายจิต หล่อเลี้ยงฝ่ายจิต หล่อเลี้ยงฝ่ายจิต 1.โครงการอบรมผู้นา 1.โครงการอบรมผู้นา 1.โครงการอบรมผู้นา 1.โครงการอบรมผู้นา 1.โครงการอบรมผู้นา วิถีชุมชนวัด ขั้นที่1 วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 2 วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 3 วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 4 วิถีชุมชนวัด ชั้นที่ 5

วิถีชุมชนวัด

1.โครงการประชุม อาสาสมัครแกนนา เขตผู้ติดเชื้อ HIV

ผู้สูงอายุ

1.โครงการประชุม อาสาสมัครแกนนา เขตผู้ติดเชื้อ HIV

1.โครงการประชุม อาสาสมัครแกนนา เขตผู้ติดเชื้อ HIV

1.โครงการประชุม อาสาสมัครแกนนา เขตผู้ติดเชื้อ HIV

1.โครงการแบ่งปัน พระวาจา

ปี 2022 1.โครงการอบรมผู้นา วิถีชุมชนวัด

ผู้ป่วยเอดส์ 1.โครงการประชุม อาสาสมัครแกนนา เขตผู้ติดเชื้อ HIV

กลยุทธ์ 11.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาวิถีชุมชนวัด (BECs) ไปใช้เป็นเครื่องมือการอภิบาลและเผยแผ่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 วิถีชุมชนวัด 11.1.9.1 ระดับ 1 โครงการอบรมผู้นา 1.โครงการอบรมผู้นา 1.โครงการอบรมผู้นา 1.โครงการอบรมผู้นา วิถีชุมชนวัด วิถีชุมชนวัด วิถีชุมชนวัด คะแนนของสถานฝึก วิถีชุมชนวัด ธรรม (สามเณราลัย 1.โครงการแบ่งปัน 1.โครงการแบ่งปัน สามเณราลัย อาราม) ที่มีการ 1.โครงการแบ่งปัน 1.โครงการแบ่งปัน แบ่งกลุ่มประชุม พระวาจา พระวาจา พระวาจา พระวาจา แบ่งปันพระวาจาอย่าง สม่าเสมอ

147


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 150 ~

11.1.12.1 ร้อยละของ วัดที่ใช้กลุ่มบีอีซีใน การอภิบาลผู้ห่างวัด ผู้ที่แต่งงานไม่ เรียบร้อย ผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุผู้รอโอกาส แรงงานต่างด้าว ผู้อพยพย้ายถิ่น ผู้ต้องขัง ผู้ยากไร้ 1.โครงการอภิบาล ผู้ต้องขัง

1.โครงการอภิบาล ผู้ต้องขัง

1.โครงการอภิบาล ผู้ต้องขัง

1.โครงการอภิบาล ผู้ต้องขัง

1.โครงการอภิบาล ผู้ต้องขัง

1.โครงการเยี่ยมเยียน ผู้ติดเชื้อ HIVใน ชุมชนร่วมกับ อาสาสมัครแกนนา

ผู้อพยพย้ายถิ่น

1.โครงการเยี่ยมเยียน ผู้ติดเชื้อ HIVใน ชุมชนร่วมกับ อาสาสมัครแกนนา

1.โครงการอบรมผู้นา 1.โครงการอบรมผู้นา 1.โครงการอบรมผู้นา 1.โครงการอบรมผู้นา 1.โครงการอบรมผู้นา วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 1 วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 1 วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 1 วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 1 วิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 1

1.โครงการเยี่ยมเยียน ผู้ติดเชื้อ HIVใน ชุมชนร่วมกับ อาสาสมัครแกนนา

วิถีชุมชนวัด

1.โครงการเยี่ยมเยียน ผู้ติดเชื้อ HIVใน ชุมชนร่วมกับ อาสาสมัครแกนนา

1.โครงการเยี่ยมเยียน ผู้ติดเชื้อ HIVใน ชุมชนร่วมกับ อาสาสมัครแกนนา

1.โครงการอบรม กรรมการสภาอภิบาล วัดในแต่ละเขต

ปี 2022 1.โครงการพัฒนา สภาภิบาลวัด

ผู้ป่วยเอดส์

กลยุทธ์ 11.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาวิถีชุมชนวัด (BECs) ไปใช้เป็นเครื่องมือการอภิบาลและเผยแผ่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 11.1.11.1 ร้อยละของ วิถีชุมชนวัด 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา 1.โครงการพัฒนา วัดที่ใช้คณะกรรมการ สภาภิบาลวัด สภาภิบาลวัด สภาภิบาลวัด สภาภิบาลวัด กลุ่มบีอีซีเป็น สภาภิบาลวัด ฆราวาส 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม 1.โครงการอบรม กรรมการสภาอภิบาล กรรมการสภาอภิบาล กรรมการสภาอภิบาล กรรมการสภาอภิบาล วัดในแต่ละเขต วัดในแต่ละเขต วัดในแต่ละเขต วัดในแต่ละเขต

148


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 151 ~

11.1.13.1 ร้อยละของ วัดที่ใช้กลุ่มบีอีซีใน พิธีกรรม(ช่วยพิธีกรรม อ่านบทอ่าน เก็บทาน ยกของถวาย บริการ ของว่างหลังมิสซา)

พิธีกรรม

1.โครงการอบรม ผู้อ่านพระคัมภีร์ เด็กช่วยมิสซา คนจัดเตรียมพิธีกรรม

1.โครงการอบรม ผู้อ่านพระคัมภีร์ เด็กช่วยมิสซา คนจัดเตรียมพิธีกรรม

1.โครงการอบรม ผู้อ่านพระคัมภีร์ เด็กช่วยมิสซา คนจัดเตรียมพิธีกรรม

1.โครงการอบรม ผู้อ่านพระคัมภีร์ เด็กช่วยมิสซา คนจัดเตรียมพิธีกรรม

1.โครงการอบรม ผู้อ่านพระคัมภีร์ เด็กช่วยมิสซา คนจัดเตรียมพิธีกรรม

กลยุทธ์ 11.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาวิถีชุมชนวัด (BECs) ไปใช้เป็นเครื่องมือการอภิบาลและเผยแผ่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 1.โครงการอภิบาล 1.โครงการอภิบาล 1.โครงการอภิบาล 1.โครงการอภิบาล 11.1.12.1 ร้อยละของ ผู้อพยพย้ายถิ่น 1.โครงการอภิบาล ผู้ใช้แรงงาน ผู้ใช้แรงงาน ผู้ใช้แรงงาน ผู้ใช้แรงงาน ผู้ใช้แรงงาน วัดที่ใช้กลุ่มบีอีซีใน การอภิบาลผู้ห่างวัด ผู้ที่แต่งงานไม่ เรียบร้อย ผู้เจ็บป่วย ผู้สูงอายุผู้รอโอกาส แรงงานต่างด้าว ผู้อพยพย้ายถิ่น ผู้ต้องขัง ผู้ยากไร้ (ต่อ )

149


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 152 ~

11.1.16.1 ร้อยละของ วัดที่ใช้กลุ่มบีอีซีเพื่อ ส่งเสริมกระแสเรียก การเป็นพระสงฆ์และ นักบวช

11.1.15.1 ร้อยละของ วัดที่ใช้กลุ่มบีอีซีในงาน ประกาศข่าวดีสู่พี่น้อง เพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะ ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระ คริสเจ้า (Ad Gentes)

1.โครงการฆราวาส แพร่ธรรม

1.โครงการสัมผัส กระแสเรียก 2.โครงการเยี่ยมบ้าน สามเณร

อภิบาล

สามเณราลัย

1.โครงการสัมผัส กระแสเรียก 2.โครงการเยี่ยมบ้าน สามเณร

1.โครงการฆราวาส แพร่ธรรม

1.โครงการสัมผัส กระแสเรียก 2.โครงการเยี่ยมบ้าน สามเณร

1.โครงการฆราวาส แพร่ธรรม

1.โครงการสัมผัส กระแสเรียก 2.โครงการเยี่ยมบ้าน สามเณร

1.โครงการฆราวาส แพร่ธรรม

1.โครงการสัมผัส กระแสเรียก 2.โครงการเยี่ยมบ้าน สามเณร

1.โครงการฆราวาส แพร่ธรรม

กลยุทธ์ 11.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาวิถีชุมชนวัด (BECs) ไปใช้เป็นเครื่องมือการอภิบาลและเผยแผ่ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 11.1.14.1 ร้อยละของ ศาสนสัมพันธ์ 1.โครงการให้ความรู้ 1.โครงการให้ความรู้ 1.โครงการให้ความรู้ 1.โครงการให้ความรู้ 1.โครงการให้ความรู้ วัดที่ใช้กลุ่มบีอีซีในงาน เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ ศาสนสัมพันธ์และ ในงานอภิบาล ในงานอภิบาล ในงานอภิบาล ในงานอภิบาล ในงานอภิบาล คริสตศาสนจักร สัมพันธ์

150


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 153 ~

12.1.3.1 ระดับ คะแนนที่โรงพยาบาล เสวนากับพี่น้องต่าง ความเชื่อ

12.1.2.1 ร้อยละของ โรงเรียนที่เสวนากับ พี่น้องต่างความเชื่อ

สุขภาพอนามัย

อัตลักษณ์

1.โครงการศาสน สัมพันธ์สาหรับ เยาวชน

1.โครงการศาสน สัมพันธ์สาหรับ เยาวชน

1.โครงการศาสน สัมพันธ์สาหรับ เยาวชน

1.โครงการศาสน สัมพันธ์สาหรับ เยาวชน

ปี 2022 1.โครงการให้ความรู้ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ ในงานอภิบาล

1.โครงการออกหน่วย 1.โครงการออกหน่วย 1.โครงการออกหน่วย 1.โครงการออกหน่วย 1.โครงการออกหน่วย พยาบาลบริการสังคม พยาบาลบริการสังคม พยาบาลบริการสังคม พยาบาลบริการสังคม พยาบาลบริการสังคม

1.โครงการศาสน สัมพันธ์สาหรับ เยาวชน

กลยุทธ์ 12.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด (KPI) ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 12.1.1.1 ร้อยละของ ศาสนสัมพันธ์ 1.โครงการให้ความรู้ 1.โครงการให้ความรู้ 1.โครงการให้ความรู้ 1.โครงการให้ความรู้ วัด (หมู่บ้าน)ที่เสวนา เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ กับพี่น้องต่างความเชื่อ ในงานอภิบาล ในงานอภิบาล ในงานอภิบาล ในงานอภิบาล

151


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 154 ~

12.1.5.1 ระดับ คะแนนที่สามเณราลัย เสวนากับพี่น้องต่าง ความเชื่อ

สามเณราลัย

ผู้สูงอายุ

ปี 2022 1.โครงการสัมพันธ์ วันคริสตมาสกับแกน นาผู้ติดเชื้อและผู้ ได้รับผลกระทบจาก HIV

1.โครงการเสวนากับ 1.โครงการเสวนากับ 1.โครงการเสวนากับ 1.โครงการเสวนากับ 1.โครงการเสวนากับ เพื่อนต่างความเชื่อ เพื่อนต่างความเชื่อ เพื่อนต่างความเชื่อ เพื่อนต่างความเชื่อ เพื่อนต่างความเชื่อ

1.โครงการศาสน 1.โครงการศาสน 1.โครงการศาสน 1.โครงการศาสน 1.โครงการศาสน สัมพันธ์กับพี่น้องต่าง สัมพันธ์กับพี่น้องต่าง สัมพันธ์กับพี่น้องต่าง สัมพันธ์กับพี่น้องต่าง สัมพันธ์กับพี่น้องต่าง ความเชื่อ ความเชื่อ ความเชื่อ ความเชื่อ ความเชื่อ

กลยุทธ์ 12.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการสัมพันธ์ 1.โครงการสัมพันธ์ 1.โครงการสัมพันธ์ 1.โครงการสัมพันธ์ 12.1.4.1 ระดับ ผู้ป่วยเอดส์ วันคริสตมาสกับแกน วันคริสตมาสกับแกน วันคริสตมาสกับแกน วันคริสตมาสกับแกน คะแนนที่สถาน นาผู้ติดเชื้อและผู้ นาผู้ติดเชื้อและผู้ นาผู้ติดเชื้อและผู้ นาผู้ติดเชื้อและผู้ สงเคราะห์เสวนากับ ได้รับผลกระทบจาก ได้รับผลกระทบจาก ได้รับผลกระทบจาก ได้รับผลกระทบจาก พี่น้องต่างความเชื่อ HIV HIV HIV HIV

152


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 155 ~

12.1.7.1 ร้อยละของ เยาวชนที่เสวนากับ พี่น้องต่างความเชื่อ 1.โครงการ ศาสนสัมพันธ์ สาหรับเยาวชน

อัตลักษณ์

1.โครงการ ศาสนสัมพันธ์ สาหรับเยาวชน

1.โครงการค่ายผู้นา เยาวชนสี่สังฆมณฑล ภาคอีสาน

เยาวชน

1.โครงการ ศาสนสัมพันธ์ สาหรับเยาวชน

1.โครงการ ศาสนสัมพันธ์ สาหรับเยาวชน

1.โครงการค่ายผู้นา เยาวชนสี่สังฆมณฑล ภาคอีสาน

กลยุทธ์ 12.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด (KPI) ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 12.1.6.1 ระดับคะแนน ศาสนสัมพันธ์ 1.โครงการให้ความรู้ 1.โครงการให้ความรู้ 1.โครงการให้ความรู้ 1.โครงการให้ความรู้ ที่คณะกรรมการ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ ศาสนสัมพันธ์ ในงานอภิบาล ในงานอภิบาล ในงานอภิบาล ในงานอภิบาล เสวนากับพี่น้อง 2. โครงการประชุม 2. โครงการประชุม 2. โครงการประชุม 2. โครงการประชุม ต่างความเชื่อ คณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน ครอบครัวระดับชาติ ครอบครัวระดับชาติ ครอบครัวระดับชาติ ครอบครัวระดับชาติ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

153

1.โครงการ ศาสนสัมพันธ์ สาหรับเยาวชน

ปี 2022 1.โครงการให้ความรู้ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ ในงานอภิบาล 2. โครงการประชุม คณะทางาน ครอบครัวระดับชาติ 1 ครั้ง


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 156 ~

1.โครงการพบปะ เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์กับ พี่น้องต่างความเชื่อ 1.โครงการเข้าร่วม ศาสนกิจของพี่น้อง ต่างความเชื่อ

ผู้สูงอายุ

ผู้รับเจิมถวายตัว

12.1.9.1ร้อยละของ ผู้สูงอายุที่เสวนากับพี่ น้องต่างความเชื่อ

12.1.10.1 ร้อยละของ ผู้รับเจิมถวายตัวเสวนา กับพี่น้องต่างความเชื่อ

1.โครงการเข้าร่วม ศาสนกิจของพี่น้อง ต่างความเชื่อ

1.โครงการพบปะ เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์กับ พี่น้องต่างความเชื่อ

1.โครงการเข้าร่วม ศาสนกิจของพี่น้อง ต่างความเชื่อ

1.โครงการพบปะ เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์กับ พี่น้องต่างความเชื่อ

1.โครงการเข้าร่วม ศาสนกิจของพี่น้อง ต่างความเชื่อ

1.โครงการพบปะ เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์กับ พี่น้องต่างความเชื่อ

กลยุทธ์ 12.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 12.1.8.1 ร้อยละของ ศาสนสัมพันธ์ 1.โครงการให้ความรู้ 1.โครงการให้ความรู้ 1.โครงการให้ความรู้ 1.โครงการให้ความรู้ ผู้ใหญ่ที่เสวนากับ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ พี่น้องต่างความเชื่อ ในงานอภิบาล ในงานอภิบาล ในงานอภิบาล ในงานอภิบาล 2. โครงการชุมนุม 2. โครงการชุมนุม 2. โครงการชุมนุม 2. โครงการชุมนุม คณะทางานศาสน คณะทางานศาสน คณะทางานศาสน คณะทางานศาสน สัมพันธ์ระดับชาติ สัมพันธ์ระดับชาติ สัมพันธ์ระดับชาติ สัมพันธ์ระดับชาติ 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 3. โครงการอบรม 3. โครงการอบรม 3. โครงการอบรม 3. โครงการอบรม ผู้นาศาสนสัมพันธ์ 1 ผู้นาศาสนสัมพันธ์ 1 ผู้นาศาสนสัมพันธ์ 1 ผู้นาศาสนสัมพันธ์ 1 ครั้ง จานวน 10 คน ครั้ง จานวน 10 คน ครั้ง จานวน 10 คน ครั้ง จานวน 10 คน

154

1.โครงการเข้าร่วม ศาสนกิจของพี่น้อง ต่างความเชื่อ

1.โครงการพบปะ เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์กับ พี่น้องต่างความเชื่อ

ปี 2022 1.โครงการให้ความรู้ เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ ในงานอภิบาล 2. โครงการชุมนุม คณะทางานศาสน สัมพันธ์ระดับชาติ 1 ครั้ง 3. โครงการอบรม ผู้นาศาสนสัมพันธ์ 1 ครั้ง จานวน 10 คน


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 157 ~

กลยุทธ์ 12.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด (KPI) ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 ปี 2022 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 1.โครงการศึกษา 12.1.11.1 ร้อยละของ บุคลาภิบาล 1.โครงการศึกษา พระสงฆ์ที่เสวนากับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ อบรมต่อเนื่องสาหรับ พี่น้องต่างความเชื่อ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์ พระสงฆ์

155


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 158 ~

13.1.2.1 ร้อยละ ของโรงเรียนที่ใช้ เทคโนโลยีและการ สื่อสารเพื่อการอภิบาล และการประกาศข่าวดี

ปี 2022 1.โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและการ สื่อสารเพื่อการ อภิบาลและการ ประกาศข่าวดี

1.โครงการพัฒนา วิทยุเพื่อการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

1.โครงการพัฒนา วิทยุเพื่อการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

1.โครงการพัฒนา วิทยุเพื่อการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

1.โครงการพัฒนา วิทยุเพื่อการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

1.โครงการเทคโนโลยี 1.โครงการเทคโนโลยี 1.โครงการเทคโนโลยี 1.โครงการเทคโนโลยี 1.โครงการเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา เพื่อการศึกษา เพื่อการศึกษา เพื่อการศึกษา เพื่อการศึกษา

วิทยุและโทรทัศน์ 1.โครงการพัฒนา วิทยุเพื่อการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา

กลยุทธ์ 13.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาเทคโนโลยีและการสื่อสารไปใช้เพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 13.1.1.1 ร้อยละของ เทคโนโลยี 1.โครงการพัฒนาสื่อ 1.โครงการพัฒนาสื่อ 1.โครงการพัฒนาสื่อ 1.โครงการพัฒนาสื่อ วัด (หมู่บ้าน)ที่ใช้ เทคโนโลยีและการ เทคโนโลยีและการ เทคโนโลยีและการ เทคโนโลยีและการ เทคโนโลยีและ สื่อสารเพื่อการ สื่อสารเพื่อการ สื่อสารเพื่อการ สื่อสารเพื่อการ การสื่อสารเพื่อ อภิบาลและการ อภิบาลและการ อภิบาลและการ อภิบาลและการ การอภิบาลและ ประกาศข่าวดี ประกาศข่าวดี ประกาศข่าวดี ประกาศข่าวดี การประกาศข่าวดี

156


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 159 ~

1.โครงการสื่อและ งานอภิบาล

1.โครงการบริหาร ศูนย์คาสอน 2.โครงการจัดหาและ ผลิตสื่อเพื่องาน คาสอน

สามเณราลัย

คาสอน

13.1.4.1 ระดับ คะแนนที่สามเณราลัย ใช้เทคโนโลยีและการ สื่อสารเพื่อการอภิบาล และการประกาศข่าวดี

13.1.5.1 ร้อยละของ เยาวชนที่ใช้ทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อ การภิบาลและการ ประกาศข่าวดี

1.โครงการบริหาร ศูนย์คาสอน 2.โครงการจัดหาและ ผลิตสื่อเพื่องาน คาสอน

1.โครงการสื่อและ งานอภิบาล

1.โครงการบริหาร ศูนย์คาสอน 2.โครงการจัดหาและ ผลิตสื่อเพื่องาน คาสอน

1.โครงการสื่อและ งานอภิบาล

1.โครงการบริหาร ศูนย์คาสอน 2.โครงการจัดหาและ ผลิตสื่อเพื่องาน คาสอน

1.โครงการสื่อและ งานอภิบาล

กลยุทธ์ 13.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาเทคโนโลยีและการสื่อสารไปใช้เพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 เทคโนโลยี 13.1.3.1 ระดับ 1.โครงการพัฒนาสื่อ 1.โครงการพัฒนาสื่อ 1.โครงการพัฒนาสื่อ 1.โครงการพัฒนาสื่อ คะแนนที่โรงพยาบาล เทคโนโลยีและการ เทคโนโลยีและการ เทคโนโลยีและการ เทคโนโลยีและการ ใช้เทคโนโลยีและ สื่อสารเพื่อการ สื่อสารเพื่อการ สื่อสารเพื่อการ สื่อสารเพื่อการ การสื่อสารเพื่อ อภิบาลและการ อภิบาลและการ อภิบาลและการ อภิบาลและการ การอภิบาลและ ประกาศข่าวดี ประกาศข่าวดี ประกาศข่าวดี ประกาศข่าวดี การประกาศข่าวดี

157

1.โครงการบริหาร ศูนย์คาสอน 2.โครงการจัดหาและ ผลิตสื่อเพื่องาน คาสอน

1.โครงการสื่อและ งานอภิบาล

ปี 2022 1.โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและการ สื่อสารเพื่อการ อภิบาลและการ ประกาศข่าวดี


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 160 ~

กลยุทธ์ 13.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาเทคโนโลยีและการสื่อสารไปใช้เพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 13.1.5.1 ร้อยละของ เทคโนโลยี 1.โครงการสื่อศึกษา 1.โครงการสื่อศึกษา 1.โครงการสื่อศึกษา 1.โครงการสื่อศึกษา เยาวชนที่ใช้เทคโนโลยี (Media Education) (Media Education) (Media Education) (Media Education) และการสื่อสารเพื่อ 2.โครงการพัฒนาสื่อ 2.โครงการพัฒนาสื่อ 2.โครงการพัฒนาสื่อ 2.โครงการพัฒนาสื่อ การอภิบาลและ เทคโนโลยีและการ เทคโนโลยีและการ เทคโนโลยีและการ เทคโนโลยีและการ การประกาศข่าวดี(ต่อ) สื่อสารเพื่อการ สื่อสารเพื่อการ สื่อสารเพื่อการ สื่อสารเพื่อการ อภิบาลและการ อภิบาลและการ อภิบาลและการ อภิบาลและการ ประกาศข่าวดี ประกาศข่าวดี ประกาศข่าวดี ประกาศข่าวดี

158

ปี 2022 1.โครงการสื่อศึกษา (Media Education) 2.โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและการ สื่อสารเพื่อการ อภิบาลและการ ประกาศข่าวดี


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 161 ~

เทคโนโลยี 1.โครงการพัฒนา บุคคลากรและ สานักงานแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและ ละการ การสื ่อสารเพื สื่อสารเพื ่อการ่อ การอภิ บาลและ อภิบาลและการ การประกาศข่ ประกาศข่าวดีาวดี

1.โครงการพัฒนา บุคคลากรและ สานักงานแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและ ละการ การสื ่อสารเพื สื่อสารเพื ่อการ่อ การอภิ บาลและ อภิบาลและการ การประกาศข่ ประกาศข่าวดีาวดี 1.โครงการพัฒนา บุคคลากรและ สานักงานแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและ ละการ การสื ่อสารเพื สื่อสารเพื ่อการ่อ การอภิ บาลและ อภิบาลและการ การประกาศข่ ประกาศข่าวดีาวดี

1.โครงการพัฒนา บุคคลากรและ สานักงานแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและ ละการ การสื ่อสารเพื สื่อสารเพื ่อการ่อ การอภิ บาลและ อภิบาลและการ การประกาศข่ ประกาศข่าวดีาวดี

กลยุทธ์ 13.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาเทคโนโลยีและการสื่อสารไปใช้เพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 1.โครงการบริหาร 1.โครงการบริหาร 1.โครงการบริหาร 1.โครงการบริหาร คาสอน 13.1.6.1 ร้อยละของ ศูนย์คาสอน ศูนย์คาสอน ศูนย์คาสอน ศูนย์คาสอน ผู้ใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยี 2.โครงการจัดหาและ 2.โครงการจัดหาและ 2.โครงการจัดหาและ 2.โครงการจัดหาและ และการสื่อสารเพื่อ ผลิตสื่อเพื่องาน การอภิบาลและ ผลิตสื่อเพื่องาน ผลิตสื่อเพื่องาน ผลิตสื่อเพื่องาน คาสอน การประกาศข่าวดี คาสอน คาสอน คาสอน

159

1.โครงการพัฒนา บุคคลากรและ สานักงานแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและ ละการ การสื ่อสารเพื สื่อสารเพื ่อการ่อ การอภิ บาลและ อภิบาลและการ การประกาศข่ ประกาศข่าวดีาวดี

ปี 2022 1.โครงการบริหาร ศูนย์คาสอน 2.โครงการจัดหาและ ผลิตสื่อเพื่องาน คาสอน


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 162 ~

13.1.8.1 ร้อยละ ของผู้รับเจิมถวายตัว ที่ใช้เทคโนโลยีและ การสื่อสารเพื่อ การอภิบาลและ การประกาศข่าวดี

ผู้รับเจิมถวายตัว 1. โครงการ Line ผู้รับเจิมถวายตัว

1. โครงการ Line ผู้รับเจิมถวายตัว

1. โครงการ Line ผู้รับเจิมถวายตัว

1. โครงการ Line ผู้รับเจิมถวายตัว

กลยุทธ์ 13.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาเทคโนโลยีและการสื่อสารไปใช้เพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 13.1.7.1 ร้อยละ ผู้สูงอายุ 1.โครงการไลน์กลุ่ม 1.โครงการไลน์กลุ่ม 1.โครงการไลน์กลุ่ม 1.โครงการไลน์กลุ่ม ของผู้สูงอายุที่ใช้ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ เทคโนโลยีและ การสื่อสารเพื่อ การอภิบาลและ การประกาศข่าวดี

160

1. โครงการ Line ผู้รับเจิมถวายตัว

ปี 2022 1.โครงการไลน์กลุ่ม ผู้สูงอายุ


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 163 ~

กลยุทธ์ 13.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ทุกคนทุกองค์กรสามารถนาเทคโนโลยีและการสื่อสารไปใช้เพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี ตัวชี้วัดผลงานหลัก ฝ่าย / แผนก ชื่อ โครงการ / งาน / กิจกรรม (KPI) ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2018 ปี 2019 ปี 2020 ปี 2021 13.1.9.1 ร้อยละ เทคโนโลยี 1.โครงการพัฒนาสื่อ 1.โครงการพัฒนาสื่อ 1.โครงการพัฒนาสื่อ 1.โครงการพัฒนาสื่อ ละการ ละการ เทคโนโลยีและ ละการ เทคโนโลยีและ ของพระสงฆ์ที่ใช้ ละการ เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีและ การสื ่อสารเพื การสื ่อสารเพื การสื ่อสารเพื การสื ่อสารเพื สื่อสารเพื ่อการ่อ สื่อสารเพื ่อการ่อ สื่อสารเพื ่อการ่อ เทคโนโลยีและ การ สื่อสารเพื ่อการ่อ การอภิ บาลและ การอภิ บาลและ การอภิ บาลและ การอภิ บาลและ อภิบาลและการ อภิบาลและการ อภิบาลและการ สื่อสารเพื่อ การ อภิบาลและการ การประกาศข่ การประกาศข่ การประกาศข่ การประกาศข่ ประกาศข่าวดีาวดี ประกาศข่าวดีาวดี ประกาศข่าวดีาวดี อภิบาลและ การ ประกาศข่าวดีาวดี ประกาศข่าวดี

161

ปี 2022 1.โครงการพัฒนาสื่อ ละการ เทคโนโลยีและ การสื ่อสารเพื สื่อสารเพื ่อการ่อ การอภิ บาลและ อภิบาลและการ การประกาศข่ ประกาศข่าวดีาวดี


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 164 ~

4

3

2

1

ลำดับ

KPI

โครงการอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์ เด็กช่วยมิสซา 11.1.13.1 คนจัดเตรียมพิธีกรรม 2.1.2.1 โครงการรวมพลคนร้องเพลงวัด 2.1.3.1 1.1.1.1 1.1.2.1 2.1.1.1 2.1.2.1 3.1.1.1 3.1.2.1 โครงการค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 4.1.1.1 4.1.2.1 6.1.6.1 6.1.7.1 8.1.1.1 8.1.2.1 โครงการประชุมคณะกรรมการคำสอน 6.1.3.1 ระดับสังฆมณฑล/ระดับชาติ

ชื่อโครงการ

85

98

95

85

85

80

80

80

98

90

90

90

98

95

95

95

98

97

97

97

2018 2019 2020 2021 2022

เป้าหมาย (Target)

สรุปโครงการของฝ่าย / แผนก

162

3 ครั้ง / ปี

17-31 มี.ค. 2019

15,600

300,000

80,000

80,000

29 มี.ค. 2019 มี.ค. 2019

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา ดำเนินการ

คำสอน คุณพ่อเปรมปรี

คำสอน คุณพ่อเปรมปรี

งานอภิบาล คริสตชน

พิธีกรรม คุณพ่อสมดุล ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ คุณพ่อสมชัย

แผนก

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 165 ~

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์คำสอน

โครงการอบรมสัมมนาครูคำสอนภาคอีสาน

8

โครงการทายาทครูคำสอน

โครงการ Bible contest

ชื่อโครงการ

7

6

5

ลำดับ 1.1.1.1 2.1.1.1 6.1.6.1 1.1.2.1 2.1.2.1 3.1.2.1 4.1.2.1 6.1.7.1 8.1.2.1 1.1.3.1 2.1.3.1 3.1.3.1 4.1.3.1 6.1.8.1 8.1.3.1 1.1.3.1 2.1.3.1 3.1.3.1 6.1.8.1 8.1.3.1

KPI

92

94

96

98

80

95

-

96

85

97

-

98

90

99

1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน

90

2018 2019 2020 2021 2022

เป้าหมาย (Target)

163

17,000

70,000

25-27 กันยายน 2018

492,000

65,600

งบประมาณ (บาท)

ตลอดปี

ตลอดปี

พฤศจิกายน 2018

ระยะเวลา ดำเนินการ

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย

คำสอน คุณพ่อเปรมปรี

คำสอน คุณพ่อเปรมปรี

คำสอน คุณพ่อเปรมปรี

คำสอน คุณพ่อเปรมปรี

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 166 ~

โครงการศึกษาพระคัมภีร์ในครอบครัว

โครงการภาวนาร่วมกันสายสัมพันธ์ ในครอบครัว

โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน ใน ระบบโรงเรียน

โครงการบริหารศูนย์คำสอน

11

12

13

โครงการชุมนุมฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาค อีสาน

ชื่อโครงการ

10

9

ลำดับ 1.1.3.1 2.1.3.1 3.1.3.1 6.1.8.1 8.1.3.1 2.1.1.1 2.1.2.1 2.1.3.1 2.1.4.1 2.1.1.1 2.1.2.1 2.1.3.1 2.1.4.1 1.1.3.1 2.1.3.1 3.1.3.1 4.1.3.1 6.1.8.1 13.1.5.1 13.1.6.1

KPI

95

90

80

80

-

95

-

85

85

80

95

94

90

90

-

95

-

95

95

85

95

98

97

97

-

2018 2019 2020 2021 2022

เป้าหมาย (Target)

164

ตลอดปี

14-15 กันยายน 2018

ตลอดปี

ตลอดปี

ธันวาคม 2019

ระยะเวลา ดำเนินการ

44,000

66,100

15,000

15,000

80,000

งบประมาณ (บาท)

คำสอน คุณพ่อเปรมปรี คำสอน คุณพ่อเปรมปรี

งานอภิบาล คริสตชน

คำสอน คุณพ่อเปรมปรี

คำสอน คุณพ่อเปรมปรี

คำสอน คุณพ่อเปรมปรี

แผนก

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 167 ~

โครงการ Pray together, stay together

โครงการรักษ์สิ่งสร้าง

15

ชื่อโครงการ

14

ลำดับ 1.1.1.1 1.1.2.1 1.1.3.1 2.1.1.1 2.1.2.1 2.1.3.1 3.1.1.1 3.1.2.1 3.1.3.1 4.1.3.1 6.1.6.1 6.1.7.1 6.1.8.1 8.1.3.1 9.1.1.1 9.1.2.1 9.1.3.1 9.1.4.1 9.1.6.1

KPI

-

-

80

80

90

85

90

90

95

95

2018 2019 2020 2021 2022

เป้าหมาย (Target)

165

ตลอดปี

ตลอดปี

ระยะเวลา ดำเนินการ

20,000

20,000

งบประมาณ (บาท)

คำสอน คุณพ่อเปรมปรี

คำสอน คุณพ่อเปรมปรี

งานอภิบาล คริสตชน

แผนก

งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 168 ~

โครงการพระคัมภีร์ออนไลน์

17

โครงการอบรมฆราวาสแพร่ธรรม

โครงการอบรมผู้นำฝ่ายปกครองและ ฝ่ายบริหารส่วนท้องถิ่น

19

20

โครงการอบรมสัมมนาพระคัมภีร์

โครงการจัดหาและผลิตสื่อเพื่องานคำสอน

16

18

ชื่อโครงการ

ลำดับ 13.1.5.1 13.1.6.1 1.1.3.1 1.1.4.1 2.1.3.1 1.1.4.1 2.1.3.1 1.1.3.1 2.1.3.1 3.1.3.1 3.1.4.1 4.1.3.1 6.1.8.1 8.1.3.1 11.1.15.1 1.1.3.1 2.1.3.1 3.1.3.1 4.1.3.1 6.1.8.1

KPI

90

80

80

80

90

92

85

85

90

92

95

86

90

90

94

97

90

95

90

96

98

92

97

90

98

2018 2019 2020 2021 2022

เป้าหมาย (Target)

166

ปีละ 2 ครั้ง

ปีละ 2 ครั้ง

เขตละ 2 ครั้ง

ตลอดปี

ตลอดปี

ระยะเวลา ดำเนินการ

80,000

80,000

200,000

20,000

20,000

งบประมาณ (บาท)

แพร่ธรรม คุณพ่อมนัสชัย

งานอภิบาล คริสตชน

พระคัมภีร์ คุณพ่อชำนาญ

งานอภิบาล คริสตชน

แพร่ธรรม คุณพ่อมนัสชัย

พระคัมภีร์ คุณพ่อชำนาญ

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

คำสอน คุณพ่อเปรมปรี

แผนก

งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 169 ~

70 80

6.1.2.1 11.1.14.1 12.1.1.1 12.1.6.1 12.1.8.1

โครงการหมู่บ้านคุณธรรม (งานวิจัย)

โครงการให้ความรูเ้ รือ่ งศาสนสัมพันธ์ ในงานอภิบาล

25

80

24

3.1.3.1

โครงการหนึง่ ครอบครัวหนึง่ ดวงวิญญาณ (งานวิจัย)

90

90

85

75

82

92

92

90

80

84

95

95

92

85

86

97

97

95

90

88

98

98

2018 2019 2020 2021 2022

23

1.1.3.1 2.1.3.1 3.1.3.1 4.1.3.1 6.1.8.1 8.1.3.1 1.1.3.1 2.1.3.1 3.1.3.1 4.1.3.1 6.1.8.1 8.1.3.1

KPI

โครงการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนคริสตชน ที่ห่างวัด (งานวิจัย)

โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน

ชื่อโครงการ

22

21

ลำดับ

เป้าหมาย (Target)

167

2 ครัง้ / ปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ปีละ 2 ครั้ง

ระยะเวลา ดำเนินการ

140,000

50,000

10,000

51,000

101,000

งบประมาณ (บาท)

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย

ศาสนสัมพันธ์ คุณพ่อเกรียงไกร

แพร่ธรรม คุณพ่อมนัสชัย แพร่ธรรม คุณพ่อเอกชัย

แพร่ธรรม คุณพ่อมนัสชัย

แพร่ธรรม คุณพ่อมนัสชัย

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 170 ~

โครงการแห่ศลี มหาสนิทประจำปี (แต่ละเขต)

โครงการสายประคำนำชีวิต (งานวิจัย)

โครงการสัมมนาสภาภิบาลประจำปี (งานวิจัย)

29

30

31

32

34

โครงการอบรมกรรมการสภาอภิบาลวัด ในแต่ละเขต โครงการอบรมผู้นำองค์กรฆราวาสคาทอลิก ในงานอภิบาลและแพร่ธรรม

2.1.3.1

โครงการช่วยเหลือคู่แต่งงานที่มีข้อขัดขวาง ไม่สามารถรับศีลศักดิ์สทิ ธิ์ได้ (งานวิจัย)

28

33

2.1.3.1

โครงการฉลองวัดจัดเต็ม (งานวิจัย)

27

3.1.3.1

11.1.11.1

2.1.3.1

2.1.3.1

2.1.3.1

12.1.8.1

โครงการอบรมผู้นำศาสนสัมพันธ์ 1 ครั้ง จำนวน 10 คน

26

KPI 12.1.6.1 12.1.8.1

ชื่อโครงการ

โครงการชุมนุมคณะทำงานศาสนสัมพันธ์ ระดับชาติ 1 ครั้ง

ลำดับ

80

80

80

90

95

80

80

90

90

85

85

85

90

95

85

85

92

92

90

90

90

90

95

90

90

94

94

95

95

95

90

95

95

95

96

96

97

97

97

90

95

97

97

98

98

2018 2019 2020 2021 2022

เป้าหมาย (Target)

168

ตลอดปี

พ.ค. / ต.ค. 2018 พฤศจิกายน 2018 เขตละ 1 ครั้ง / ปี

3 มิ.ย. 2018

ตลอดปี

ตลอดปี

กุมภาพันธ์ / กันยายน 2018 เมษายน 2019

ระยะเวลา ดำเนินการ

20,000

-

80,000

-

-

30,000

-

50,000

30,000

งบประมาณ (บาท)

งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย

ศาสนสัมพันธ์ คุณพ่อเกรียงไกร ฆราวาส คุณพ่อสมเดช ฆราวาส คุณพ่อสมเดช ฆราวาส คุณพ่อสมเดช ฆราวาส คุณพ่อสมเดช ฆราวาส คุณพ่อสมเดช ฆราวาส คุณพ่อสมเดช ฆราวาส คุณพ่อสมเดช

ศาสนสัมพันธ์ คุณพ่อเกรียงไกร

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 171 ~

40

39

38

37

36

35

ลำดับ

4.1.4.1 6.1.1.1

โครงการสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 (ปีละ 4 รุ่น) ขั้นที่ 2 ปีละ 1 รุ่น

6.1.8.1

6.1.1.1 6.1.8.1

4.1.2.1 6.1.1.1 4.1.2.1 6.1.1.1

โครงการอบรมเยาวชนบทบาทลูก ต่อครอบครัว ย.1 (ปีละ 1 รุ่น) และ ย.2 โครงการอบรมเยาวชนกับทางเลือก Choice ปีละ 1 รุ่น

โครงการประชุมเพื่อชี้แจงคู่มอื พบปะประจำเดือนของผู้ทผี่ ่าน การฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ตอน 1 และ 2 โครงการประชุมคณะทำงานครอบครัว ระดับสังฆมณฑล 4 ครั้ง ระดับชาติ 3 ครั้ง

2.1.3.1 6.1.1.1

KPI

โครงการชุมนุมครอบครัวระดับเขต (นครราชสีมา) และระดับชาติ

ชื่อโครงการ

90

80

90

80

80

80

92

85

92

85

85

85

94

90

94

90

90

90

96

95

96

95

95

95

97

97

98

97

97

97

2018 2019 2020 2021 2022

เป้าหมาย (Target)

169 งบประมาณ (บาท)

60,000 150,000

พ.ค. 2018 – มีนาคม 2019

313,750

มิ.ย. / ก.ย. 2018 พ.ค. 18-มี.ค. 19 พ.ค. 2018 – มีนาคม 2019

95,000

ตุลาคม 2018

ระดับ สังฆมณฑล พฤศจิกายน 100,000 2018 ระดับชาติ และ มกราคม 65,000 2019 รวม 165,000 เมษายน 85,050 2019

ระยะเวลา ดำเนินการ

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย

ครอบครัว คุณพ่อเกรียงไกร

ครอบครัว คุณพ่อเกรียงไกร

ครอบครัว คุณพ่อเกรียงไกร

ครอบครัว คุณพ่อเกรียงไกร ครอบครัว คุณพ่อเกรียงไกร

ครอบครัว คุณพ่อเกรียงไกร

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 172 ~

49

48

47

46

45

44

โครงการรักและแบ่งปัน

80

4.1.1.1 4.1.2.1

80 80

4.1.2.1 12.1.7.1

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก 4 สังฆมณฑลอีสาน โครงการผู้นำ วาย ซี เอส ระดับสังฆมณฑล และระดับชาติ

80

80

100

80

80

80

85

85

-

82

82

100

82

85

85

90

90

85

84

84

100

84

90

90

95

95

-

86

86

100

86

95

95

97

97

90

88

88

100

88

97

97

2018 2019 2020 2021 2022

2.1.2.1

8.1.2.1

6.1.7.1

5.1.1.1

2.1.2.1 9.1.2.1 10.1.2.1 1.1.2.1 3.1.2.1

6.1.1.1 8.1.3.1

KPI

โครงการออกเยี่ยมเยาวชนตามเขต

โครงการเยาวชนโคราชสัมพันธ์โอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ โครงการประชุม อบรมและสัมมนากับ หน่วยงานเยาวชนระดับชาติ โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

42

43

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก ระดับชาติ

41

ชื่อโครงการ

โครงการเยี่ยมเยียนครอบครัว ผู้ทผี่ ่านการฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 ที่อยู่ในแต่ละวัด 5 วัด

ลำดับ

เป้าหมาย (Target)

170

ธันวาคม 2018

ตุลาคม 2018

19-23 มี.ค. 2018

ตลอดปี

ตลอดปี

ปีละ 2 ครั้ง

15 ก.ย. 2018

15-19 ต.ค. 2018

ตลอดปี

ระยะเวลา ดำเนินการ

5,000

-

150,000

210,000

140,000

35,000

80,000

210,000

60,000

งบประมาณ (บาท)

งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย

เยาวชน คุณพ่ออัมรินทร์ เยาวชน คุณพ่ออัมรินทร์ เยาวชน คุณพ่ออัมรินทร์ เยาวชน คุณพ่ออัมรินทร์ เยาวชน คุณพ่ออัมรินทร์ วาย ซี เอส คุณพ่ออนุสรณ์ วาย ซี เอส คุณพ่ออนุสรณ์

เยาวชน คุณพ่ออัมรินทร์

ครอบครัว คุณพ่อเกรียงไกร

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 173 ~

80 85

11.1.2.1 11.1.3.1 11.1.4.1 11.1.5.1

โครงการอบรมวิถีชุมชนวัดสำหรับเยาวชน ขั้นที่1

โครงการสัมมนาวิถีชุมชนวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

57

58

80

80

80

11.1.1.1

2.1.3.1

2.1.3.1

80

80

80

80

87

85

85

85

85

85

85

85

85

90

90

90

90

90

90

90

90

90

95

95

95

95

95

95

95

95

95

97

97

97

97

97

97

97

97

97

2018 2019 2020 2021 2022

โครงการอบรมวิถีชุมชนวัดสำหรับเด็กขั้นที่ 1

โครงการประชุมคณะกรรมการ – ผู้ประสานงานองค์กรพลศีล โครงการพัฒนาบุคลากรและฟื้นฟูจิตใจ กรรมการพลศีลระดับชาติ

2.1.1.1

2.1.2.1

2.1.2.1

4.1.1.1 4.1.2.1

KPI

56

55

54

โครงการชุมนุมพลศีลระดับสังฆมณฑล

53

โครงการ Follow me

51

โครงการ See Just Act

โครงการพี่ช่วยน้องในโรงเรียน

50

52

ชื่อโครงการ

ลำดับ

เป้าหมาย (Target)

171

พฤศจิกายน 2018

28 กรกฎาคม 2018

ตลอดปี

ตุลาคม 2019

ตลอดปี

มีนาคม 2019

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ระยะเวลา ดำเนินการ

30,000

-

110,000

75,000

35,000

118,500

15,000

15,000

-

งบประมาณ (บาท)

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย

วิถีชุมชนวัด คุณพ่อเฉลียว

วาย ซี เอส คุณพ่ออนุสรณ์ วาย ซี เอส คุณพ่ออนุสรณ์ วาย ซี เอส คุณพ่ออนุสรณ์ พลศีล คุณพ่อสมชาย พลศีล คุณพ่อสมชาย พลศีล คุณพ่อสมชาย วิถีชุมชนวัด คุณพ่อเฉลียว วิถีชุมชนวัด คุณพ่อเฉลียว

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 174 ~

11.1.3.1

โครงการสัมมนาวิถีชุมขนวัดระดับชาติ

โครงการวันบีอีซรี ะดับเขต / สังฆมณฑล (BECs’ Day)

62

63

90

85

11.1.3.1 11.1.4.1 11.1.5.1

80

80

90

87

85

85

85

90

90

90

90

90

90

95

95

95

95

90

97

97

97

97

2018 2019 2020 2021 2022

80

โครงการอบรมวิถีชุมชนวัดสำหรับผู้ใหญ่ ขั้นที่ 1

61

11.1.2.1 11.1.3.1 11.1.4.1 11.1.5.1 11.1.6.1 11.1.2.1 11.1.3.1 11.1.4.1 11.1.7.1 11.1.9.1 11.1.10.1 11.1.12.1

KPI

11.1.3.1

โครงการอบรมผู้นำวิถีชุมชนวัด ขั้นที่ 1

โครงการศึกษาดูงานวิถีชุมชนวัดทั้งในและ ต่างประเทศ

ชื่อโครงการ

60

59

ลำดับ

เป้าหมาย (Target)

172

27 ตุลาคม 2018

เมษายน 2018

ตลอดปี

สิงหาคมตุลาคม 2018

พฤศจิกายน 2018

ระยะเวลา ดำเนินการ

100,000

15,000

90,000

75,000

15,000

งบประมาณ (บาท)

วิถีชุมชนวัด คุณพ่อเฉลียว วิถีชุมชนวัด คุณพ่อเฉลียว

งานอภิบาล คริสตชน

วิถีชุมชนวัด คุณพ่อเฉลียว

งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน

วิถีชุมชนวัด คุณพ่อเฉลียว

วิถีชุมชนวัด คุณพ่อเฉลียว

แผนก

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 175 ~

97

95

2.1.6.1

โครงการเข้าเงียบประจำปี

1.1.6.1 2.1.6.1 3.1.6.1 โครงการศึกษาอบรมต่อเนือ่ งสำหรับพระสงฆ์ 4.1.6.1 6.1.11.1 8.1.6.1 12.1.11.1

69

97

68

2.1.6.1

85

100

11.1.5.1 11.1.6.1 11.1.11.1

85

95

97

97

87

100

87

95

97

97

90

100

90

95

97

97

95

100

95

ระยะเวลา ดำเนินการ

95

97

ตลอดปี

กรกฎาคม 2019 กรกฎาคม – สิงหาคม 100 2018 สิงหาคม – 97 ตุลาคม 2018 เดือนละครั้ง 97 11 เดือน พฤศจิกายน 97 2018

2018 2019 2020 2021 2022 11.1.4.1

KPI

โครงการเข้าเงียบประจำเดือน

โครงการพัฒนาสภาภิบาลวัด (งานวิจัย)

โครงการอบรมวิถีชุมชนวัดสำหรับ ผู้สงู อายุขั้นที่ 1 โครงการอบรมวิถีชุมชนวัดของสภา พระสังฆราช (SCC. Theory Course) ปีละ 2 คน

ชื่อโครงการ

67

66

65

64

ลำดับ

เป้าหมาย (Target)

173

200,000

500,000

50,000

75,000

90,000

-

งบประมาณ (บาท)

บุคลาภิบาล คุณพ่อสมเดช

บุคลาภิบาล คุณพ่อสมเดช บุคลาภิบาล คุณพ่อสมเดช บุคลาภิบาล คุณพ่อสมเดช

งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

วิถีชุมชนวัด คุณพ่อเฉลียว

วิถีชุมชนวัด คุณพ่อเฉลียว

แผนก

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 176 ~

76

75

โครงการ Line ผู้รบั เจิมถวายตัว

13.1.8.1

100

12.1.10.1 100

100

โครงการอดออมเพื่อจิตอาสาสำหรับผู้ยากไร้ (ของผูร้ ับเจิม) โครงการเข้าร่วมศาสนกิจของพี่น้อง ต่างความเชื่อ

4.1.5.1 10.1.5.1

74

95

8.1.5.1

โครงการคำนับขอพรพระสังฆราช ในโอกาสคริสตมาสและปีใหม่

73

100

90

90

100

100

100

96

100

92

92

100

100

100

97

100

95

95

100

100

100

98

100

97

97

ระยะเวลา ดำเนินการ

100

100

ตลอดปี

ตลอดปี

ทุกวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 98 ของทุกปี (วันนักบวช สากล) พฤศจิกายน 98 2018 วันพฤหัสบดี 100 แรกของเดือน มิถุนายน วันพฤหัสบดี 99 สัปดาห์ที่ 1 เดือนธันวาคม เทศกาล 100 มหาพรต

2018 2019 2020 2021 2022

6.1.10.1

2.1.5.1

1.1.5.1

KPI

โครงการปฐมนิเทศผู้รบั เจิมถวายตัวที่ย้าย เข้ามาทำงานในสังฆมณฑลนครราชสีมา

โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

โครงการวันชุมนุมผูร้ ับเจิมถวายตัว ในสังฆมณฑลนครราชสีมา

ชื่อโครงการ

72

71

70

ลำดับ

เป้าหมาย (Target)

174

-

10,000

-

20,000

20,000

60,000

100,000

งบประมาณ (บาท)

ผู้รบั เจิมถวายตัว คุณพ่อวีระศักดิ์ ผู้รบั เจิมถวายตัว คุณพ่อวีระศักดิ์ ผู้รบั เจิมถวายตัว คุณพ่อวีระศักดิ์

งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน

ผู้รบั เจิมถวายตัว คุณพ่อวีระศักดิ์

ผู้รบั เจิมถวายตัว คุณพ่อวีระศักดิ์

ผู้รบั เจิมถวายตัว คุณพ่อวีระศักดิ์

ผู้รบั เจิมถวายตัว คุณพ่อวีระศักดิ์

แผนก

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 177 ~

7.1.5.1 13.1.2.1

โครงการเยี่ยมบ้านสามเณร

โครงการเสวนากับเพื่อนต่างความเชื่อ

โครงการสือ่ และงานอภิบาล

โครงการบ้านเณรคุณธรรม (งานวิจัย)

โครงการพัฒนาวิทยุเพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

81

82

83

84

85

13.1.4.1

12.1.5.1

11.1.16.1

11.1.16.1

โครงการสัมผัสกระแสเรียก

80

11.1.9.1

1.1.2.1

โครงการแบ่งปันพระวาจา

โครงการเรียนคำสอนตอนเช้า

78

3.1.5.1

KPI

79

โครงการอบรมต่อเนื่องด้านชีวิตธรรมทูต ของผูร้ ับเจิมถวายตัว

ชื่อโครงการ

77

ลำดับ

80

ดี

ดี

ดี

90

85

ดี

ดี

ดี

92

80

95

97

ดี มาก ดี มาก ดี มาก

ดี มาก ดี มาก ดี มาก ดี มาก ดี มาก ดี มาก 90

100

95

ดี มาก ดี มาก

100

97

90

ดี มาก ดี มาก

95

95

85

ดี มาก ดี มาก

ดี มาก ดี มาก

ดี มาก ดี มาก 70

90

85

80

2018 2019 2020 2021 2022

เป้าหมาย (Target)

175

ตลอดปี

ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตุลาคม 2018 ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา

ตลอดปี

ระยะเวลา ดำเนินการ

งบแต่ละ โรงเรียน

50,000

10,000

-

10,000

50,000

5,000

10,000

30,000

งบประมาณ (บาท)

ผู้รบั เจิมถวายตัว คุณพ่อวีระศักดิ์ สามเณราลัย คุณพ่อสมบัติ สามเณราลัย คุณพ่อสมบัติ สามเณราลัย คุณพ่อสมบัติ สามเณราลัย คุณพ่อสมบัติ สามเณราลัย คุณพ่อสมบัติ สามเณราลัย คุณพ่อสมบัติ สามเณราลัย คุณพ่อสมบัติ วิทยุโทรทัศน์ คุณพ่อเอกชัย

งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน

แผนก

งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 178 ~

โครงการจัดทำคู่มือคริสตชน (งานวิจัย)

87

โครงการจัดตัง้ ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑล นครราชสีมา

โครงการโรงเรียนศิษย์พระคริสต์

โครงการโรงเรียนศิษย์ธรรมทูต

90

91

92

89

โครงการเยี่ยมบ้านสัตบุรุษทุกครอบครัว (งานวิจัย) โครงการสอนคำสอนผู้ใหญ่ (งานวิจัย) 1) อบรมพี่เลี้ยง 2) เข้าเงียบเตรียมจิตใจคริสตชนสำรอง

โครงการวันอาทิตย์วันพระเจ้า

86

88

ชื่อโครงการ

ลำดับ

3.1.1.1 3.1.3.1

3.1.1.1 3.1.2.1 3.1.3.1 3.1.1.1 3.1.2.1 3.1.3.1

3.1.6.1

2.1.3.1

2.1.3.1

2.1.1.1 2.1.2.1

KPI

80

80

80

80

80

80

80

85

85

90

85

85

85

85

90

90

100

90

90

90

90

95

95

100

95

95

95

95

97

97

100

97

97

97

97

2018 2019 2020 2021 2022

เป้าหมาย (Target)

176

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

มิถุนายน มีนาคม

50,000

50,000

50,000,000

50,000 50,000

10,000

120,000

พฤษภาคมกรกฎาคม 2018 ตลอดปี

10,000

งบประมาณ (บาท)

ตลอดปี

ระยะเวลา ดำเนินการ

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

สังฆมณฑล คณะกรรมการ บริหาร สังฆมณฑล นครราชสีมา (คุณพ่อเอกชัย) สังฆมณฑล นครราชสีมา (คุณพ่อเอกชัย

อภิบาล คุณพ่อเปรมปรี

อภิบาล คุณพ่อเปรมปรี

งานอภิบาล คริสตชน งานอภิบาล คริสตชน

อภิบาล คุณพ่อเปรมปรี

อภิบาล คุณพ่อเปรมปรี

แผนก

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 179 ~

100

80

7.1.6.1 7.1.6.1 7.1.6.1 7.1.6.1 13.1.1.1 13.1.3.1 13.1.5.1 13.1.6.1 13.1.9.1

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการมูลนิธิ ของสังฆมณฑลให้มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการบริษทั ของสังฆมณฑลให้มีประสิทธิภาพ

โครงการจัดสรรและตรวจสอบงบประมาณ ประจำปี

โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ของสังฆมณฑลให้มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี

93

93

95

96

97

98

100

100

100

100

7.1.6.1

โครงการพัฒนาระบบการเงินบัญชีของ สังฆมณฑลให้มีประสิทธิภาพโดยโปรแกรม Masschool

85

100

100

100

100

100

90

100

100

100

100

100

95

100

100

100

100

100

97

100

100

100

100

100

2018 2019 2020 2021 2022

KPI

ชื่อโครงการ

ลำดับ

เป้าหมาย (Target)

177

363,400

-

ตลอดปี การศึกษา

ตลอดปี

200,000

130,000

138,000

15,000

งบประมาณ (บาท)

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ระยะเวลา ดำเนินการ

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คุณพ่อสมชาย

ทรัพย์สินของมิสซัง คุณพ่อพัฒนะชัย คุณพ่อสมชัย ทรัพย์สินของมิสซัง คุณพ่อพัฒนะชัย คุณพ่อสมชัย ทรัพย์สินของมิสซัง คุณพ่อพัฒนะชัย คุณพ่อสมชัย ทรัพย์สินของมิสซัง คุณพ่อพัฒนะชัย คุณพ่อสมชัย ทรัพย์สินของมิสซัง คุณพ่อพัฒนะชัย คุณพ่อสมชัย

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 180 ~

โครงการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็น คาทอลิก

โครงการให้โอกาสทางการศึกษาและ สร้างอาชีพ

107 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย

106

105 โครงการวัยใสใส่ใจคุณค่าชีวิต

104

103 โครงการพิธีกรรมวันสำคัญทางศาสนา

102 โครงการคำสอนตอนเช้า

8.1.1.1

5.1.1.1

4.1.2.1

6.1.3.1 7.1.2.1 1.1.1.1 1.1.2.1 1.1.1.1 1.1.2.1 1.1.1.1 1.1.2.1

13.1.6.1

โครงการพัฒนาบุคลากรและสำนักงาน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

100

101 โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

13.1.5.1

KPI

โครงการสือ่ ศึกษา (Media Education)

ชื่อโครงการ

99

ลำดับ

100

100

100

100

100

100

80

80

80

100

100

100

100

100

100

100

85

85

100

100

100

100

100

100

100

90

90

100

100

100

100

100

100

100

95

95

100

100

100

100

100

100

100

97

97

2018 2019 2020 2021 2022

เป้าหมาย (Target)

178

ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา

ตลอดปี

ตลอดปี

ระยะเวลา ดำเนินการ

งบฝ่าย การศึกษา งบของแต่ละ โรงเรียน งบของแต่ละ โรงเรียน งบของแต่ละ โรงเรียน งบของแต่ละ โรงเรียน งบของแต่ละ โรงเรียน งบของแต่ละ โรงเรียน

141,000

39,500

งบประมาณ (บาท)

การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม

งานอภิบาล คริสตชน

งานอภิบาล คริสตชน

ฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คุณพ่อสมชาย เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คุณพ่อสมชาย อัตลักษณ์ คุณพ่อเอกชัย อัตลักษณ์ คุณพ่อเอกชัย อัตลักษณ์ คุณพ่อเอกชัย อัตลักษณ์ คุณพ่อเอกชัย อัตลักษณ์ คุณพ่อเอกชัย อัตลักษณ์ คุณพ่อเอกชัย อัตลักษณ์ คุณพ่อเอกชัย

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 181 ~

7.1.2.1 2.1.3.1

112 โครงการปฐมนิเทศครูใหม่

113 โครงการเข้าเงียบอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

117 โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา

114

โครงการเข้าเงียบอบรมฟื้นฟูจิตใจพนักงาน โรงเรียน โครงการสัมมนาบุคลากรฝ่ายอภิบาล 115 ในโรงเรียน โครงการสัมมนาการบูรณาการคุณค่า 116 พระวรสารสู่แผนการจัดการเรียนรู้

100

12.1.2.1 12.1.7.1

111 โครงการศาสนสัมพันธ์สำหรับเยาวชน

100

7.1.2.1 100

100

7.1.2.1

7.1.2.1

100

2.1.3.1

100

100

100

9.1.2.1

100

100

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2018 2019 2020 2021 2022

110 โครงการวิถีชุมชนวัดในโรงเรียน

9.1.1.1

109 โครงการพอเพียง พอดี พองาม

KPI 8.1.2.1

ชื่อโครงการ

108 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลำดับ

เป้าหมาย (Target)

179 งบประมาณ (บาท)

ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา ตลอดปี การศึกษา มิถุนายน 2018 ตุลาคม 2018 (ปีเว้นปี)

งบของแต่ละ โรงเรียน งบของแต่ละ โรงเรียน งบของแต่ละ โรงเรียน งบของแต่ละ โรงเรียน งบของแต่ละ โรงเรียน งบของแต่ละ โรงเรียน งบของแต่ละ ตุลาคม 2018 โรงเรียน งบของแต่ละ ตลอดปี โรงเรียน งบของแต่ละ ตลอดปี โรงเรียน งบของแต่ละ ตลอดปี โรงเรียน

ระยะเวลา ดำเนินการ การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม การศึกษา อบรม

ฝ่าย

อัตลักษณ์ คุณพ่อเอกชัย อัตลักษณ์ คุณพ่อเอกชัย อัตลักษณ์ คุณพ่อเอกชัย อัตลักษณ์ คุณพ่อเอกชัย พัฒนาบุคลากร คุณพ่ออนุสรณ์ พัฒนาบุคลากร คุณพ่ออนุสรณ์ พัฒนาบุคลากร คุณพ่ออนุสรณ์ พัฒนาบุคลากร คุณพ่ออนุสรณ์ วิชาการ คุณพ่อเกรียงไกร วิชาการ คุณพ่อเกรียงไกร

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 182 ~

123 โครงการเครดิตยูเนี่ยน (งานวิจัย)

121

โครงการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ในเทศกาล โครงการประชุมและติดตามงาน 122 กลุ่มออมทรัพย์และงานฌาปนกิจ 85 85 80

5.1.2.1 10.1.2.1 10.1.3.1 10.1.4.1 10.1.6.1

100

100

100

85

90

90

100

100

100

90

95

95

100

100

100

95

98

95

100

100

100

97

100

100

100

100

100

2018 2019 2020 2021 2022

4.1.1.1

13.1.2.1

120 โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

7.1.2.1

KPI

7.1.2.1

โครงการพัฒนาบุคลากรการเงินบัญชี ของโรงเรียน

ชื่อโครงการ

119 โครงการพัฒนานักวิจัยในสถาบันการศึกษา

118

ลำดับ

เป้าหมาย (Target)

180

งบของแต่ละ โรงเรียน

งบประมาณ (บาท) การศึกษา อบรม

ฝ่าย

ตลอดปี

50,000

การฟื้นฟูสังคม

29-30 มีนาคม 2018 งบของแต่ละ การศึกษา และ โรงเรียน อบรม 4-5 เมษายน 2018 งบของแต่ละ การศึกษา ตลอดปี โรงเรียน อบรม มกราคมถึง 36,000 การฟื้นฟูสังคม มีนาคม พฤษภาคมถึง 42,000 การฟืน้ ฟูสังคม เมษายน

ตลอดปี

ระยะเวลา ดำเนินการ

พัฒนาสังคม คุณพ่อวีระศักดิ์

เทคโนโลยี คุณพ่อสุรชัย พัฒนาสังคม คุณพ่อวีระศักดิ์ พัฒนาสังคม คุณพ่อวีระศักดิ์

วิจัยและประกัน คุณภาพการศึกษา คุณพ่อจักรี

การเงินบัญชี คุณพ่อพัฒนะชัย

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 183 ~

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ผู้นำเยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่

โครงการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง ระดับชุมชนต้นแบบ

125

ชื่อโครงการ

124

ลำดับ

5.1.2.1

5.1.2.1

KPI

80

80

85

85

90

90

95

95

97

97

2018 2019 2020 2021 2022

เป้าหมาย (Target)

181

ปีท1ี่ : 1พ.ค.201830 เม.ย.2019 (โครงการ ต่อเนื่อง5ปี ) ระยะการ ฝึกอบรม จะแบ่ง ออกเป็นช่วง ระยะที่ กำหนดไว้ตาม หลักสูตรนัน้ ๆ ปีที่1 1พ.ค.201830 เม.ย. 2019 (โครงการ ต่อเนื่อง5ปี)

ระยะเวลา ดำเนินการ

133,900

97,700

งบประมาณ (บาท)

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

ฝ่าย

พัฒนาสังคม คุณพ่อวีระศักดิ์

พัฒนาสังคม คุณพ่อวีระศักดิ์

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 184 ~

7.1.4.1

โครงการสัมมนาพนักงานสังคมพัฒนา ภาคอีสาน

129

10.1.1.1

5.1.4.1

128 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ (งานวิจัย)

โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการไทย

5.1.2.1

โครงการส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรรมยัง่ ยืน ระดับสังฆมณฑล

126

127

KPI

ชื่อโครงการ

ลำดับ

100

80

80

80

100

85

85

85

100

90

90

90

100

95

95

95

100

97

97

100

2018 2019 2020 2021 2022

เป้าหมาย (Target)

182

กุมภาพันธ์ 2018

ตลอดปี

ปีที่1 1พ.ค.2018– 30 เม.ย. 2019 (โครงการ ต่อเนื่อง5ปี) (จัดเดือน กันยายน ทุกปี) ปีที่1 1พ.ค201830เม.ย. 2019 (โครงการ ต่อเนื่อง5ปี )

ระยะเวลา ดำเนินการ

70,000

50,000

113,060

129,550

งบประมาณ (บาท)

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

ฝ่าย

พัฒนาสังคม คุณพ่อวีระศักดิ์ พัฒนาสังคม คุณพ่อวีระศักดิ์

พัฒนาสังคม คุณพ่อวีระศักดิ์

พัฒนาสังคม คุณพ่อวีระศักดิ์

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 185 ~

136 โครงการออกหน่วยพยาบาลบริการสังคม

133

100 90 90 80

7.1.3.1 7.1.3.1 7.1.3.1 6.1.4.1 7.1.3.1 12.1.3.1

ดี

6.1.4.1 7.1.3.1

132 โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม (งานวิจัย)

โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้อภิบาล (Supervised Pastoral Education=SPE) โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจพนักงาน 134 โรงพยาบาล โครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสา 135 ในโรงพยาบาล

80

4.1.2.1 4.1.3.1

80

85

92

92

100

ดี

85

85

90

94

94

100

ดี

90

90

95

96

96

100

ดี มาก

95

95

95

98

98

100

ดี มาก

97

95

2018 2019 2020 2021 2022

131 โครงการปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกประเภท

KPI

9.1.2.1 10.1.2.1 10.1.3.1

ชื่อโครงการ

โครงการสังคมไทยกับการตระหนัก 130 เรื่องภาวะโลกร้อน

ลำดับ

เป้าหมาย (Target)

183

ตลอดปี

48,000

15,000

50,000

พฤศจิกายน 2018 ตลอดปี

75,000

25,000 ตลอดปี

ตลอดปี

80,000

41,800

ปีท1ี่ 1พ.ค201830 เม.ย. 2019 (โครงการ ต่อเนื่อง5ปี ) ตลอดปี

งบประมาณ (บาท)

ระยะเวลา ดำเนินการ

ยุติธรรมและสันติ คุณพ่อวีระศักดิ์

พัฒนาสังคม คุณพ่อวีระศักดิ์

แผนก

การฟื้นฟูสังคม

สุขภาพและอนามัย คุณพ่อเฉลียว

สุขภาพและอนามัย คุณพ่อเฉลียว สุขภาพและอนามัย การฟื้นฟูสังคม คุณพ่อเฉลียว สุขภาพและอนามัย การฟื้นฟูสังคม คุณพ่อเฉลียว สุขภาพและอนามัย การฟื้นฟูสังคม คุณพ่อเฉลียว การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

ฝ่าย


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 186 ~

145 โครงการบริหารความเสี่ยง (งานวิจัย)

144

143

142

141

140

80 ดี

7.1.1.1 7.1.4.1

80

80

80

80

80

80

90

ดี

85

85

85

85

85

85

85

92

ดี

90

90

90

90

90

90

90

94

ดี มาก

95

95

95

95

95

95

95

96

ดี มาก

98

98

100

100

100

100

100

98

2018 2019 2020 2021 2022

6.1.5.1

6.1.5.1

9.1.3.1

5.1.2.1

4.1.3.1

4.1.3.1

4.1.3.1

โครงการประชุมคณะกรรมการสตรีสังฆ 138 มณฑลนครราชสีมา

โครงการช่วยเหลือลาซารัสผู้ยากไร้ (Help for the Helpless) โครงการร่วมประชุมและการสัมมนาสมัชชา สตรี โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาอาชีพสตรี ชุมชน โครงการฟื้นฟูและรักษาสิง่ แวดล้อม คัดแยกขยะและน้ำหมักชีวภาพ โครงการส่งเสริมพนักงานให้เข้าร่วมพิธีกรรม / กิจกรรมทางศาสนา โครงการส่งเสริมพนักงานให้มจี ิตตารมณ์ พระวรสารตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า

4.1.4.1 4.1.6.1

โครงการฮอทไลน์บรรเทาใจ (ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์)

137

139

KPI

ชื่อโครงการ

ลำดับ

เป้าหมาย (Target)

184

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

5,000

5,000

3,000

118,000

77,500

55,000

140,000

178,000

กรกฎาคม / พฤศจิกายน 2108 ตลอดปี

5,000

งบประมาณ (บาท)

ตลอดปี

ระยะเวลา ดำเนินการ

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

ฝ่าย

สตรี คุณพ่อสมชัย สตรี คุณพ่อสมชัย สตรี คุณพ่อสมชัย สตรี คุณพ่อสมชัย ผู้สงู อายุ คุณพ่อวิโรจน์ ผู้สงู อายุ คุณพ่อวิโรจน์ ผู้สงู อายุ คุณพ่อวิโรจน์

สตรี คุณพ่อสมชัย

สุขภาพและอนามัย คุณพ่อเฉลียว

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 187 ~

โครงการเข้าเงียบประจำปีของกลุ่มผู้สงู อายุ ระดับวัด โครงการอบรมความรู้ทักษะในการประกอบ 151 อาชีพ

154 โครงการจิตอาสาหาทุนวันละบาท

10.1.4.1

6.1.9.1

โครงการก่อตัง้ โรงเรียนผูส้ ูงอายุในสังฆมณฑล นครราชสีมา

153 90

90

90

90

5.1.3.1 8.1.4.1

90

90

90

ดี

ดี

92

92

92

92

92

92

92

ดี

ดี

94

94

94

94

94

94

94

ดี

ดี

96

96

96

96

96

96

98

98

98

98

98

98

98

ตลอดปี

ตลอดปี

13 เมษายน

ตลอดปี

30,000

30,000

100,000

80,000

100,000

100,000

กรกฎาคม 2018 ตลอดปี

20,000

3,000

5,000

งบประมาณ (บาท)

ตลอดปี

ตลอดปี

ดี มาก

ดี มาก 96

ตลอดปี

ดี มาก

ระยะเวลา ดำเนินการ

ดี มาก

2018 2019 2020 2021 2022

2.1.4.1

152 โครงการวันผูส้ ูงอายุ (กิจกรรมวันสงกรานต์)

150

1.1.4.1

11.1.10.1

148 โครงการพระวาจาหล่อเลี้ยงฝ่ายจิต

149 โครงการชุมนุมผู้สงู อายุระดับสังฆมณฑล

12.1.4.1

147 โครงการศาสนสัมพันธ์กบั พี่น้องต่างความเชื่อ

KPI

7.1.4.1

ชื่อโครงการ

โครงการบริหารแบบมีส่วนร่วม 146 ตามหลักธรรมาภิบาล (โครงการสถานสงเคราะห์คุณธรรม)

ลำดับ

เป้าหมาย (Target)

185

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

ฝ่าย

ผู้สงู อายุ คุณพ่อวิโรจน์ ผู้สงู อายุ คุณพ่อวิโรจน์ ผู้สงู อายุ คุณพ่อวีระศักดิ์ ผู้สงู อายุ คุณพ่อวีระศักดิ์ ผู้สงู อายุ คุณพ่อวีระศักดิ์ ผู้สงู อายุ คุณพ่อวีระศักดิ์ ผู้สงู อายุ คุณพ่อวีระศักดิ์ ผู้สงู อายุ คุณพ่อวีระศักดิ์

ผู้สงู อายุ คุณพ่อวิโรจน์

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 188 ~

4.1.3.1 4.1.3.1

163 โครงการช่วยเหลือผูล้ ี้ภัย (งานวิจัย)

4.1.3.1 12.1.12.1 4.1.4.1 11.1.12.1

162 โครงการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย (งานวิจัย)

161 โครงการอภิบาลผู้ต้องขัง (งานวิจัย)

160 โครงการอภิบาลผู้ใช้แรงงาน (งานวิจัย)

1.1.4.1

159 โครงการชุมุนมผู้สงู อายุระดับชาติ

4.1.4.1 2.1.4.1

โครงการผูส้ ูงอายุระดับวัดเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือผูป้ ่วยและผู้ยากไร้

โครงการสัมนาประจำปีของคณะกรรมการ 158 ผู้สงู อายุระดับสังฆมณฑล

157

13.1.7.1

156 โครงการไลน์กลุ่มผู้สงู อายุ

KPI

12.1.9.1

ชื่อโครงการ

โครงการพบปะเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยน 155 ความคิดและประสบการณ์กบั พี่น้องต่าง ความเชื่อ

ลำดับ

80

90

80

80

90

90

90

90

90

85

92

85

85

92

92

92

92

92

90

94

90

90

94

94

94

94

94

95

96

95

95

96

96

96

96

96

98

98

98

98

98

98

98

98

98

2018 2019 2020 2021 2022

เป้าหมาย (Target)

186

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตุลาคมพฤศจิกายน 2018 เมษายน 2019

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ระยะเวลา ดำเนินการ

30,000

100,000

50,000

60,000

80,000

40,000

50,000

-

40,000

งบประมาณ (บาท)

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

ฝ่าย

ผู้สงู อายุ คุณพ่อวีระศักดิ์ ผูถ้ ูกคุมขัง คุณพ่อวีระศักดิ์ ผูถ้ ูกคุมขัง คุณพ่อวีระศักดิ์ ผูป้ ระสบภัย คุณพ่อวีระศักดิ์ ผู้ลี้ภัย คุณพ่อวีระศักดิ์

ผู้สงู อายุ คุณพ่อวีระศักดิ์

ผู้สงู อายุ คุณพ่อวีระศักดิ์ ผู้สงู อายุ คุณพ่อวีระศักดิ์

ผู้สงู อายุ คุณพ่อวีระศักดิ์

แผนก


แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

~ 189 ~

168

167

166

165

164

ลำดับ

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน การติดเชื้อ HIV แก่ชุมชนกลุ่มเสี่ยง โครงการทุนการศึกษาเด็กยากจนและ เด็กที่ได้รบั ผลกระทบจากเชื้อ HIV โครงการประชุมอาสาสมัครแกนนำเขต ผู้ติดเชื้อ HIV โครงการเยี่ยมเยียนผู้ติดเชื้อ HIV ในชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครแกนนำ โครงการสัมพันธ์วันคริสตมาสกับแกนนำ ผู้ตดิ เชื้อและผู้ได้รบั ผลกระทบจากเชื้อ HIV

ชื่อโครงการ

12.1.4.1

11.1.12.1

11.1.10.1

7.1.4.1

6.1.5.1

KPI

80

80

80

80

80

84

82

82

85

82

88

84

84

88

85

90

86

86

90

88

92

90

90

95

90

2018 2019 2020 2021 2022

เป้าหมาย (Target)

187

30,800 60,000

ธันวาคม 2018

1,3400

108,000

93,400

งบประมาณ (บาท)

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

ระยะเวลา ดำเนินการ

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

การฟื้นฟูสังคม

ฝ่าย

ผูป้ ่วยเอดส์ คุณพ่อมนัสชัย ผู้ป่วยเอดส์ คุณพ่อมนัสชัย ผู้ป่วยเอดส์ คุณพ่อมนัสชัย ผู้ป่วยเอดส์ คุณพ่อมนัสชัย ผู้ป่วยเอดส์ คุณพ่อมนัสชัย

แผนก


บรรณานุกรม กระทรวงอุตสาหกรรม. แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2553-2557. กรุงเทพฯ: กระทรวง อุตสาหกรรม, 2552. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. พลวัตโลกกับการปรับตัวขององค์กร: ปาฐกถา ณ การไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศ ไทย (กฟน). (5 ตุลาคม 2552) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. สังคมทุรชน: ยุทธศาสตร์ความล่มสลายของสังคม. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย, 2539. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ เอกสารชุดโครงการวิถีการ เรียนรู้ของคนไทย ลําดับที่ 2. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 2546. คู่มือสําหรับสังคายนาวาติกันที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ปิติพานิช, 2556. คณะทํางานการกระจายรายได้. พืชอาหารและพืชพลังงานกับความเป็นธรรมในการกระจายรายได้. เอกสาร ฉบับอภิปรายในคณะทํางานการกระจายรายได้ 26 มิถุนายน 2551. กรุงเทพฯ: สภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551. ปราโมทย์ ประสาทกุล. (2555). สถานการณ์ผู้สูงอายุ แนวโน้ม และผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน ปี พ.ศ.2558. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 สู่การปฏิบัติ”, จาก http://www.oppo.opp.go.th/info/PlanOlder_Pramote131255.pdf โรเบิร์ต มัลแซร์. ประวัติสังฆมณฑลนครราชสีมา. นครราชสีมา: โรงพิมพ์สมบูรณ์การพิมพ์, 2556. วิกตอร์ ลาร์เก. ประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย. ฉะเชิงเทรา: แม่พระยุคใหม่, 2539. ศจินทร์ ประชาสรรค์. (2555). เปิดเสรีการลงทุนอาเซียน ผลกระทบต่อเกษตรกร ฐานทรัพยากร และภาค เกษตรกรรมไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), จาก http://sathai.org/th/news/interested-article-a-issue/item/446-2012-05-04-08-29- 26.html ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน. การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใช้ พลังงานปี พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน , 2554. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการศึกษาวิจัย พลวัตการเปลี่ยนแปลง ทางวัฒนธรรมของโลกที่มผี ลกระทบต่อวัฒนธรรม-สังคมไทย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ท.), 2553. เสรี พงศ์พิศ. ศาสนาคริสต์. กรุงเทพมหานคร: เอดิสันเพรสโปรดักส์, 2529. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.25552559. กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555.

~ 191 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


189

สุทธิเกียรติ ธรรมดุล. (2555). กฎหมายชาวบ้าน : อํานาจในการจัดการตนเองของชุมชน. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อ สังคม, จาก http://thaivolunteer.org/myweb/index. php?option=com_content&view=article&id=260:2012-09-12-04-24- 43&catid=13:2011-0709-14-04-31&Itemid=18 สุรพล กฤษณามระ นิรันดร์ ชัยมณีและ ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล. โครงการศึกษาหาสาเหตุการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลและแนวทางการแก้ไขป้องกันชายฝั่งทะเลที่ได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง, 2549. หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง. (ม.ป.ป.). แนวคิดและหลักการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น. คู่มือการ บริหารงานและการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เล่มที่ 1. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, จาก http://www.budutani.com/textbook/ book1/index.html สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ และคณะ. ระบบข้าราชการในอนาคต: ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะ ของข้าราชการในทศวรรษหน้า. (รายงานการวิจัย). สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล. นนทบุรี: สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. การสาธารณสุขไทย 2551-2553. กรุงเทพฯ: กระทรวง สาธารณสุข, 2554. สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กระทรวงสาธารณสุข. (2554). การระบาดของโรคจากเชื้อแบคทีเรีย อีโคไล ชนิดรุนแรง (Enterohaemorrhagic E.coli 0104), จาก http://beid.ddc.moph.go.th/th_ 2011/ news.php?items=218 วราพร พิมพ์ประไพ. (2551). ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อการเกิดโรคสัตว์สู่คนอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา, จาก http://www.dld.go.th/dcontrol/Meeting/chaingmai2830 jan51/30_01_51/ session1/02_2.doc/ อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์. (ม.ป.ป.). การค้าและสิ่งแวดล้อม ประเด็นท้าทายต่อเศรษฐกิจสีเขียว, จาก http://www.measwatch.org/sites/default/files/bookfile/293- 334.pdf อภิชาติ อภิชานนท์ .(2556). อาชญากรรมรูปแบบใหม่. กรุงเทพฯ, กองบังคับการปราบปรามการกระทํา ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี. จาก http://whitehost.org/download/ pdf/A% 20new%20crime.pdf United Nations. (2011). World Populations Prospects: The 2010 Revision. United Nations, New York. USA.

~ 192 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


ภาคผนวก


ผนวก ก ข้อสรุปจากสมัชชาแขวงสังฆมณฑลนครท่าแร่-หนองแสง


ข้อสรุปจำกสมัชชำแขวงสังฆมณฑลนครท่ำแร่-หนองแสง 1. พระศาสนจักรในประเทศไทยต้องมียุทธศาสตร์เชิงรุกในการอภิบาลและเผยแผ่ธรรม 2. พระศาสนจักรต้องกล้าที่จะเป็นแสงสว่างให้กับสังคม ส่งเสริมความยุติธรรมและความถูกต้อง 3. พระศาสนจักรต้องมีเมตตา กรุณา เรียบง่าย สมถะ รักและรับใช้ อยู่เคียงข้างคนยากจน 4. พระสังฆราช และพระสงฆ์ต้องรักและเป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นเพื่อนร่วมทางชีวิต กับฆราวาส มิใช่เป็นเพียงผู้สอนและผู้น�าเท่านั้น 5. พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิงต้องกล้าออกจากตัวเอง กล้าเปลี่ยนแปลง และต้องเป็น แบบอย่างที่ดี 6. พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิงต้องด�าเนินชีวิตด้วยการภาวนาและรับใช้มนุษย์ เป็นหนึ่ง เดียวกันในพระศาสนจักรและเปิดตัวออกสู่วัฒนธรรมอื่น เน้นศาสนสัมพันธ์ เสวนากับพระภิกษุเป็นต้น 7. เน้นให้ผลการประกอบศาสนกิจเข้าไปถึงจิตใจของทุกคน มิใช่ติดอยู่เพียงพิธีการ 8. ก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าสู่วัฒนธรรม (Inculturation) เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง 9. งานศาสนสัมพันธ์ และ คริสตจักรสัมพันธ์ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับวัด ระดับสังฆมณฑล 10. ให้ความส�าคัญกับครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของทุกสถาบัน 11. ให้ความส�าคัญกับวิถีชุมชนวัด (BECs) โดยก�าหนดให้เป็นวาระของพระศาสนจักร ให้แต่ละวัดถือว่า วิถีชุมชนวัด เป็นความส�าคัญเบื้องต้น (Priority) ของงานอภิบาลซึ่งพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย หญิงและสัตบุรุษทุกคนจะต้องให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรก 12. พระสงฆ์เน้นความส�าคัญของวัด ท�าให้มิสซาบูชาขอบพระคุณมีชีวิตชีวา เตรียมเทศน์ให้ดี ถ้าคริสตชน ไม่มาวัดต้องออกไปเยี่ยมเยียน 13. จัดการให้มีส่วนร่วมกับวัด เช่น การเข้าเงียบ ปลุกจิตส�านึกให้คริสตชนตระหนักในการเผยแผ่ธรรม 14. ให้ ก ารอบรมกั บ กลุ่ ม องค์ ก รต่ า ง ๆ เช่ น เวชบุ ค คล ผู้ น� า การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ฆราวาสแพร่ ธ รรม กลุ่มฆราวาสเหล่านี้ควรได้รับการอบรมด้านพระคัมภีร์ พิธีกรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หน้าที่พลเมือง และความซื่อสัตย์ เป็นต้น 15. สถานศึกษาคาทอลิกต้องเป็นสนามและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดี บูรณาการคุณค่าพระวรสารลง ในแผนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้) ทุกระดับทุกชั้นเรียนและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน คาทอลิกต้องเน้นคุณธรรมเป็นจุดเด่น เลิกเก็บเงินแป๊ะเจี๊ยะ เพื่อให้เด็กยากจนสามารถเข้ามาเรียนได้ 16. จัดตั้ง “โรงเรียนศิษย์พระคริสต์” ตั้งกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม และผลิตครูสอนค�าสอน 17. ใช้ สื่ อ สมั ย ใหม่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการอภิ บ าลเผยแผ่ ธ รรมและการจั ด การเรี ย นการสอนในสถาบั น การศึกษาคาทอลิก แต่ที่ส�าคัญแบบอย่างชีวิตที่ดีของคริสตชนคือสื่อที่มีคุณภาพที่สุด 18. ให้มีการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อส่งเสริมงานของพระศาสนจักรในทุกด้านให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ~ 196 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


ผนวก ข การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์

~ 197 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022


ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (SWOT analysis) รวมทุกวัดในสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นข้อมูลจากความคิดเห็นของคริสตชนสังฆมณฑลนคราชสีมา เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการจัดทํา

“แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022” การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Analysis) ประเด็น โครงสร้างการบริหารวัด (Structure) 1.โครงสร้างการบริหารวัดของเรามีความชัดเจนเพียงใด 2.โครงสร้างการบริหารวัดของเรามีการแบ่งเป็นฝ่ายได้อย่างเหมาะสมเพียงใด (เช่น ฝ่ายอภิบาลคริสตชนและเผยแผ่ธรรม ฝ่ายศาสนสัมพันธ์ ฝ่ายการศึกษา และพัฒนาสังคม เป็นต้น) 3.โครงสร้างการบริหารวัดของเราจัดแผนกสอดคล้องกับฝ่ายมากน้อยเพียงใด 4.สายการบังคับบัญชาทําให้การบริหารงานวัดมีประสิทธิภาพเพียงใด 5.โครงสร้างการบริหารวัดของเราทําให้การติดต่อสื่อสารกับพระสงฆ์สะดวกมาก น้อยเพียงใด เฉลี่ย แผนอภิบาลวัด (Strategy) 6.แผนอภิบาลมีความชัดเจนเพียงใด 7.แผนอภิบาลทําให้วัดมีศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและ สิ่งท้าทายได้มากน้อยเพียงใด 8.วัดมีกลยุทธ์สร้างความโดดเด่นให้กับวัด(หมู่บ้าน)มากน้อยเพียงใด 9.แผนอภิบาลได้ถูกนําไปสู่การปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 10.แผนอภิบาลได้ถูกประเมินอย่างเป็นกิจจะลักษณะมากน้อยเพียงใด เฉลี่ย ระบบการปฏิบัติงาน (System) 11.วัดของเรามีคู่มือคริสตชนอย่างเป็นกิจจะลักษณะมากน้อยเพียงใด 12.ระบบการสอนคําสอนสําหรับผู้สนใจมีประสิทธิภาพเพียงใด 13.ระบบการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน(RCIA) มีประสิทธิภาพเพียงใด 14.ระบบการสอนคําสอนแก่นักเรียนคาทอลิกมีประสิทธิภาพเพียงใด 15.ระบบการเตรียมพิธีโปรดศีลล้างบาปมีประสิทธิภาพเพียงใด 16.ระบบการเตรียมพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกมีประสิทธิภาพเพียงใด 17.ระบบการเตรียมพิธีโปรดศีลกําลังมีประสิทธิภาพเพียงใด

~ 198 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

S.D.

แปลผล

3.59

0.83

มาก

3.72

0.72

มาก

3.52 3.44

0.83 0.58

มาก ปานกลาง

3.66

0.66

มาก

3.62

0.72

มาก

3.17

0.86

ปานกลาง

3.39

0.84

ปานกลาง

3.51 3.39 3.28 3.35

0.84 0.76 0.84 0.83

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

3.23 3.45 3.47 3.72 3.85 3.87 3.80

0.90 0.84 0.83 0.80 9.56 0.73 0.74

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก มาก


ประเด็น 18.ระบบการบริการศีลอภัยบาปมีประสิทธิภาพเพียงใด 19.ระบบการสอนคําสอนคู่สมรสเพื่อเข้าสูพ่ ิธีแต่งงานมีประสิทธิภาพเพียงใด 20.ระบบการช่วยเหลือผู้มีข้อขัดขวางเกี่ยวกับการแต่งงานมีประสิทธิภาพ เพียงใด 21.ระบบการอภิบาลคนเจ็บป่วยมีประสิทธิภาพเพียงใด 22.ระบบการจัดพิธีมิสซาหน้าศพเมื่อสัตบุรุษถึงแก่กรรมมีประสิทธิภาพเพียงใด 23.ระบบการส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์นักบวชมีประสิทธิภาพเพียงใด 24.ระบบการอภิบาลคริสตชนห่างวัดมีประสิทฺธิภาพเพียงใด 25.ระบบการอภิบาลผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพเพียงใด 26.ระบบการอภิบาลผู้อาวุโสมีประสิทธิภาพเพียงใด 27.ระบบการอภิบาลสตรีมีประสิทธิภาพเพียงใด 28.ระบบงานคริสตศาสนสัมพันธ์มีประสิทธิภาพเพียงใด 29.ระบบงานศาสนสัมพันธ์มีประสิทธิภาพเพียงใด 30.ระบบการส่งเสริม “การเข้าสู่วัฒนธรรม”มีประสิทธิภาพเพียงใด 31.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกาศข่าวดีมีประสิทธิภาพเพียงใด 32ระบบการติดต่อสื่อสาร(วัดของเรา)มีประสิทธิภาพเพียงใด 33.การอบรมการใช้สื่อให้ถูกต้อง (Media Education) มีมากน้อยเพียงใด 34.การจัดการสวดสายประคําตามบ้านมีประสิทธิภาพเพียงใด 35.การเยี่ยมบ้านสัตบุรุษทุกครอบครัวมีประสิทธิภาพเพียงใด 36.สภาอภิบาลวัดปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพเพียงใด 37.งานวิถีชุมชนวัด (บีอีซี) ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 38.กลุม่ พลมารีประชุมและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสม่ําเสมอเพียงใด 39.กลุม่ วินเซนต์ เดอ ปอล ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพียงใด 40.กลุม่ คูรซ์ ิลโล ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพียงใด 41.กลุม่ เซอร์รา่ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพียงใด 42.กลุม่ วายซีเอส(YCS) ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพียงใด 43.กลุม่ พลศีล ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพียงใด 44.กลุม่ ฆราวาสแพร่ธรรมปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพเพียงใด 45.คณะกรรมการผู้สูงอายุ ดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงใด 46.คณะกรรมการส่งเสริมชีวิตครอบครัวดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงใด 47.คณะกรรมการสตรี ดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงใด

~ 199 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

3.76 3.69

S.D. 0.80 0.81

แปลผล มาก มาก

3.38

0.94

ปานกลาง

3.94 4.11 3.54 3.26 2.94 3.63 3.48 3.56 3.54 3.42 3.51 3.60 3.35 3.78 3.45 3.67 3.28 3.34 2.77 2.37 2.40 2.53 3.21 3.37 3.53 3.59 3.33

0.71 0.72 0.75 0.73 0.92 0.70 0.71 0.65 0.67 0.67 0.65 0.78 0.77 0.75 0.71 0.72 0.75 0.91 0.91 0.95 0.96 0.89 1.07 0.82 0.81 0.69 0.73

มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง


ประเด็น 48.กลุม่ เยาวชน พบปะกันและมีกิจกรรมพัฒนาตนเองมากน้อยเพียงใด 49.กลุม่ ออมทรัพย์ เครดิตยูเนียนดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 50.ระบบการอบรมต่อเนื่องสําหรับสัตบุรุษมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 51.ระบบการเงินบัญชีของวัดมีประสิทธิภาพเพียงใด 52.ระบบการจัดการเงินถุงทานของวัดมีประสิทธิภาพเพียงใด 53.ระบบการใช้จ่ายของวัดมีประสิทธิภาพเพียงใด 54.ระบบการบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมของวัดมีประสิทธิภาพเพียงใด* 55.วัดของเรามีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด 56.วัดของเรามีอาคารสถานที่และพื้นทีใ่ นการใช้สอยมากน้อยเพียงใด 57.วัดของเรามีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้สอยมากน้อยเพียงใด 58.บ้านวัดโรงเรียนได้ร่วมมือกันพัฒนาเด็กและเยาวชนมากน้อยเพียงใด 59.โรงเรียนมีมาตรฐานด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคมมากน้อยเพียงใด 60.โรงเรียนเป็นสนามและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีมากน้อยเพียงใด 61. ระบบการเดินถุงทานในวัดมีประสิทธิภาพเพียงใด 62. ระบบการจัดของถวายในวัดมีความสง่างามเพียงใด 63.ระบบการจัดการเงินถุงทานของวัดมีประสิทธิภาพเพียงใด 64.ระบบการใช้จ่ายของวัดมีประสิทธิภาเพียงใด 65..ระบบจัดการทรัพย์สินของวัดมีประสิทธิภาพเพียงใด 66.ระบบรายรับ-รายจ่ายมีความโปร่งใสเพียงใด 67.ระบบธนาคารข้าวองค์การ-สวัสดิการ ดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงใด 68.ระบบการเช่าที่นา ดําเนินงานมีประสิทธิภาพเพียงใด 69.ระบบการบริหารกองทุนหมู่บ้านทีประสิทธิภาพเพียงใด เฉลี่ย บุคลากร (Staff) หมายถึง พระสงฆ์ ซิสเตอร์ ผู้นาํ หมู่บา้ น สัตบุรุษทุกคน 70.พระสงฆ์เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณมากน้อยเพียงใด 71.พระสงฆ์มที ักษะในการเทศน์สอนมากน้อยเพียงใด 72.พระสงฆ์อทุ ิศตนในงานอภิบาลและแพร่ธรรมมากน้อยเพียงใด 73.พระสงฆ์มคี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัดมากน้อยเพียงใด 74.พระสงฆ์ออกเยี่ยมเยียนสัตบุรุษทุกครอบครัวมากน้อยเพียงใด 75.พระสงฆ์มที ักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการประกาศข่าวดีมากน้อยเพียงใด 76.พระสงฆ์มที ักษะในการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด

~ 200 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

3.06 2.87 3.11 3.45 3.66 3.44 3.75 3.50 4.01 3.77 3.66 3.81 3.86 2.60 3.00 3.67 3.51 4.23 4.46 4.08 4.05 3.97 3.46

S.D. 0.90 1.10 0.85 0.91 0.94 0.85 0.89 0.76 0.69 0.98 0.75 0.76 0.72 1.52 1.22 0.81 0.80 0.67 0.60 0.77 0.69 0.71 0.98

แปลผล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง

4.20 4.22 4.11 4.13 3.61 3.86 3.95

0.73 0.72 0.71 0.76 0.87 0.72 0.64

มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก


ประเด็น 77.ซิสเตอร์เป็นผู้นําในงานวัดและพิธีกรรมมากน้อยเพียงใด 78.ซิสเตอร์มีจติ ตารมณ์ในการอภิบาลมากน้อยเพียงใด 79.ซิสเตอร์มีจติ ตารมณ์ในการแพร่ธรรมมากน้อยเพียงใด 80.ซิสเตอร์มีทกั ษะในการทํางานเป็นทีมมากน้อยเพียงใด 81.ซิสเตอร์มีศกั ยภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนมากน้อยเพียงใด 82.ซิสเตอร์มีทกั ษะมนุษย์สัมพันธ์มากน้อยเพียงใด 83.ครูคําสอนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 84.ครูคําสอนดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีมากน้อยเพียงใด 85.ผู้อาวุโสมีการรวมกลุ่มพบปะพูดคุยให้กําลังใจกันและกันมากน้อยเพียงใด 86.ผู้อาวุโสของวัดมีความเชื่อความศรัทธาเป็นแบบอย่างที่ดีมากน้อยเพียงใด 87.ผู้นําท้องถิน่ ดําเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานแห่งข่าวดีมากน้อยเพียงใด 88.สัตบุรุษเข้าใจหลักธรรมคําสอนของพระเยซูเจ้ามากน้อยเพียงใด 89.สัตบุรุษนําหลักธรรมคําสอนของพระเยซูเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตเพียงใด 90.สัตบุรุษร่วมพิธีมิสซาอย่างสม่ําเสมอมากน้อยเพียงใด 91.สัตบุรุษมีความรักและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากน้อยเพียงใด 92.สัตบุรุษมีความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมากน้อยเพียงใด 93.สัตบุรุษมีสว่ นร่วมในงานอภิบาลและแพร่ธรรมมากน้อยเพียงใด 94.สัตบุรุษมีสว่ นร่วมในพิธีกรรม เช่น ช่วยพิธีกรรม ขับร้องเพลง เพียงใด 95.สัตบุรุษเข้าร่วมมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนมากน้อยเพียงใด 96.สัตบุรุษเข้าร่วมสวดนพวารมากน้อยเพียงใด 97.สัตบุรุษไปร่วมฉลองวัดในสังฆมณฑลมากน้อยเพียงใด 98.สัตบุรุษเข้ารับการฟื้นฟูชีวิตครอบครัว (สชค.)มากน้อยเพียงใด 99.คณะกรรมการวิถีชุมชนวัดแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพียงใด 100.กลุ่มวิถีชมุ ชนวัดแต่ละกลุ่มร่วมรับผิดชอบพิธีกรรมในวัดมากน้อยเพียงใด 101.งานวิถีชุมชนวัด(บีอีซี)เป็นผลดีต่อความเชื่อความศรัทธาของสัตบุรุษ มากน้อยเพียงใด 102.ครูคาทอลิกปฏิบัติศาสนกิจ(เข้าวัด)มากน้อยเพียงใด 103.ครูคาทอลิกเป็นผู้นํากิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันอาทิตย์มากน้อย เพียงใด 104.ครูคาทอลิกดําเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานแห่งข่าวดีมากน้อยเพียงใด 105.เยาวชนปฏิบัติศาสนกิจ(เข้าวัด)มากน้อยเพียงใด

~ 201 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

3.60 3.62 3.60 3.39 3.58 3.42 3.36 3.32 3.32 3.80 3.43 3.60 3.40 3.58 3.43 3.38 3.39 3.54 2.74 2.79 3.35 3.24 3.30 3.30

S.D. 0.88 0.83 0.96 0.98 0.84 0.94 0.81 0.79 0.77 0.70 0.67 0.65 0.65 0.70 0.84 0.77 0.65 0.84 0.96 0.98 0.83 0.83 0.81 0.89

แปลผล มาก มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

3.56

0.74

มาก

3.39

0.72

ปานกลาง

3.29

0.88

ปานกลาง

3.32 3.10

0.81 0.86

ปานกลาง ปานกลาง


ประเด็น 106.เยาวชนมีส่วนร่วมในพิธีกรรม เช่น อ่านบทอ่าน ร้องเพลงมากน้อยเพียงใด 107.เยาชนมีการประชุมกลุ่มและร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองมากน้อยเพียงใด 108.เยาวชนเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมระดับสังฆมณฑลมากน้อยเพียงใด 109.เยาวชนมีผู้นําที่เข้มแข็งมากน้อยเพียงใด 110.นักเรียนคาทอลิกของวัดเข้าวัดทุกวันมากน้อยเพียงใด 111.นักเรียนคาทอลิกของวัดมีส่วนร่วมในพิธีกรรม เช่น ช่วยมิสซา ร้องเพลง มากน้อยเพียงใด 112.นักเรียนคาทอลิกได้เรียนคําสอนทุกเช้าอย่างสม่ําเสมอเพียงใด 113.นักเรียนคาทอลิกได้รับศีลอภัยบาปอย่างสม่ําเสมอเพียงใด 114.นักเรียนคาทอลิกดําเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานแห่งข่าวดีมากน้อยเพียงใด 115.ปัญหาสัตบุรุษไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขและการพนันมีมากน้อยเพียงใด 116.ปัญหาสัตบุรุษเสพสุรา ยาเสพติดมีมากน้อยเพียงใด 117.ปัญหาเด็กและเยาวชนคาทอลิกติดเกมมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด 118.ปัญหาสัตบุรุษมาวัดสายมีมากน้อยเพียงใด 119.ปัญหาสัตบุรุษออกจากวัดก่อนจบมิสซามีมากน้อยเพียงใด 120.ปัญหาสัตบุรุษขาดวัด(เข้าวัดไม่สม่ําเสมอ)มีมากน้อยเพียงใด 121.ปัญหาสัตบุรุษทิ้งวัด(ไม่เข้าวัดเลย)มีมากน้อยเพียงใด 122.ปัญหาสัตบุรุษประพฤติตนผิดหลักศีลธรรมอันดีมีมากน้อยเพียงใด 123.ปัญหาสัตบุรุษไม่เข้าประชุมกลุ่มบีอีซีมมี ากน้อยเพียงใด 124.ปัญหาเยาวชนขาดวัด(ไม่ร่วมมิสซา)มีมากน้อยเพียงใด 125.ปัญหานักเรียนคาทอลิกไม่ได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิกมีมากน้อยเพียงใด 126.ผู้นําหมู่บา้ นมีการทํางานเป็นทีมมากน้อยเพียงใด 127.ผู้นําหมู่บา้ นนําชาวบ้านให้พัฒนาวัดและหมู่บ้านมากน้อยเพียงใด 128.หัวหน้าคุม้ บริหารจัดการคุ้มอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 129.สัตบุรุษถวายปัจจัย (ให้ทาน)เพื่อบํารุงศาสนามากน้อยเพียงใด 130.กลุ่ม อพปร. อํานวยความสะดวกในกิจกรรมของหมูบ่ ้านมากน้อยเพียงใด 131.เจ้าหน้าที่ อสม.ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 132.ปัญหาคนในหมู่บ้านไปทําแท้งมีมากน้อยเพียงใด 133.ปัญหาคนในหมู่บ้านลักขโมยและคดโกงมีมากน้อยเพียงใด 134.ปัญหาผู้อาวุโสไม่เป็นแบบอย่างในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจมีมากน้อย เพียงใด

~ 202 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

3.26 2.85 3.00 2.97 3.23

S.D. 0.85 1.00 0.97 0.96 0.88

แปลผล ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

3.52

0.82

มาก

3.56 3.35 3.16 2.54 2.50 2.66 2.73 2.49 2.70 2.50 2.46 2.82 2.81 2.88 3.67 3.72 3.59 4.00 4.00 3.72 1.28 1.67

0.79 0.89 0.85 1.02 1.06 1.06 0.87 1.01 0.92 1.02 1.03 0.91 0.96 1.13 0.81 0.89 0.59 0.74 0.73 0.69 0.69 0.81

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก มาก น้อยที่สุด น้อย

1.79

0.92

น้อย


ประเด็น 135.ปัญหาการผิดนัดชําระหนี้ธนาคารข้าวมีมากน้อยเพียงใด 136.ปัญหาธนาคารข้าว สวัสดิการ ไม่โปร่งใส มีมากน้อยเพียงใด 137.ปัญหาที่โรงเรียนระบายน้ําเสียโดยไม่มีการบําบัด เป็นปัญหามากน้อย เพียงใด 138.ปัญหาขยะในหมู่บ้าน มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด เฉลี่ย ทักษะความเชีย่ วชาญของวัด หมู่บ้าน โรงเรียน (Skill) 139.วัดของเรามีความโดดเด่นด้านงานอภิบาลมากน้อยเพียงใด 140.วัดของเรามีความโดดเด่นด้านงานแพร่ธรรมมากน้อยเพียงใด 141.วัดของเรามีความโดดเด่นด้านงานสังคมสงเคราะห์มากน้อยเพียงใด 142.วัดของเรามีความโดดเด่นด้านงานศาสนสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด 143.วัดของเรามีความโดดเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการประกาศพระวาจา พระเจ้ามากน้อยเพียงใด 144.สัตบุรุษของเรามีความโดดเด่นด้านความเชื่อความศรัทธาในศาสนามากน้อย เพียงใด 145.สัตบุรุษของเรามีความโดดเด่นความรักความสามัคคีกันมากน้อยเพียงใด 146.สัตบุรุษของเราดําเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานแก่คนต่างศาสนามากน้อย เพียงใด 147.โรงเรียนของเราเป็นสนามและเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีมากน้อย เพียงใด 148.โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมากน้อย เพียงใด 149.โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นในความเป็นโรงเรียนคาทอลิกมากน้อย เพียงใด 150.โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นด้านมาตรฐานวิชาการมากน้อยเพียงใด 151.สัตบุรุษมีความโดดเด่นด้านความเชื่อความศรัทธาในศาสนามากน้อย เพียงใด 152.สัตบุรุษมีความโดดเด่นความรักความสามัคดีกันมากน้อยเพียงใด 153.หมู่บ้านมีความโดดเด่นในการเป็นหมู่บ้านคุณธรรมมากน้อยเพียงใด เฉลี่ย

~ 203 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

2.28 1.82

S.D. 1.02 0.76

แปลผล น้อย น้อย

2.59

0.99

ปานกลาง

2.44 3.28

1.02 0.85

น้อย ปานกลาง

3.37 3.33 3.26 3.48

0.72 0.66 0.80 0.78

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

3.29

0.79

ปานกลาง

3.64

0.73

มาก

3.41

0.76

ปานกลาง

3.45

0.78

ปานกลาง

3.67

0.84

มาก

3.85

0.84

มาก

3.84

0.81

มาก

3.99

0.67

มาก

4.03

0.81

มาก

4.00 4.05 3.61

0.69 0.69 0.76

มาก มาก มาก


ประเด็น รูปแบบการบริหารของผูน้ ํา (Style) หมายถึง รูปแบบการนําของพระสงฆ์ 154.พระสงฆ์เจ้าอาวาสบริหารจัดการด้วยหลักประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใด 155.พระสงฆ์เจ้าอาวาสมีภาวะผู้นํามากน้อยเพียงใด 156.พระสงฆ์เจ้าอาวาสมีวิสัยทัศน์(มองการณ์ไกล)มากน้อยเพียงใด 157.พระสงฆ์เจ้าอาวาสมีทักษะในการทํางานเป็นทีมมากน้อยเพียงใด 158.พระสงฆ์เจ้าอาวาสรับฟังความคิดเห็นของสัตบุรุษมากน้อยเพียงใด 159.พระสงฆ์เจ้าอาวาสให้ความสะดวกในการติดต่อปรึกษาหารือมากน้อย เพียงใด 160.พระสงฆ์เจ้าอาวาสมีทักษะมนุษย์สัมพันธ์มากน้อยเพียงใด เฉลี่ย

~ 204 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

S.D.

แปลผล

3.96 4.18 4.15 4.07 3.97

1.04 1.10 1.07 0.98 1.07

มาก มาก มาก มาก มาก

3.94

1.09

มาก

4.04 4.05

1.13 1.06

มาก มาก


การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Analysis) ประเด็น สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม (Socio-Cultural) 1.สภาพสังคมเมืองทําให้คนห่างเหินกันมากขึ้นเพียงใด 2.สภาพสังคมเมืองทําให้การดําเนินการเรื่องวิถีชุมชนวัด(บีอีซี)ลําบากมากขึ้น เพียงใด 3.สังคมเมืองทําให้เด็กและเยาวชนเสพสารเสพติด ของมึนเมามากน้อยเพียงใด 4.สังคมเมืองมีปัจจัยทําให้ศีลธรรมจริยธรรมเสื่อมโทรมลงมากน้อยเพียงใด 5.สังคมเมืองทําให้ความเอื้ออาทรต่อกันลดลงมากน้อยเพียงใด 6.วัฒนธรรมแบบกินทิ้งกินขว้างทําให้คนใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยมากน้อยเพียงใด 7.ค่านิยมแบบสัมพัทธ์นิยมเชิงวัฒนธรรม(ถูกผิดอยู่ที่ตัวฉัน)ทําให้คนไม่มีวินัย ส่งผลให้ศีลธรรมเสื่อมทรามลงมากน้อยเพียงใด 8.เด็กเกิดน้อยลงมีผลกระทบเชิงลบต่อวัด โรงเรียนของเรามากน้อยเพียงใด 9.ผู้สูงอายุมีจํานวนมากขึ้นมีผลกระทบเชิงลบต่อวัด โรงเรียนของเรามากน้อยเพียงใด

10.การอยู่ท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อทําให้คริสตชนไปพึ่งไสยศาสตร์ เครื่องรางของขลังมากน้อยเพียงใด 11.ค่านิยมวัตถุนิยม บริโภคนิยมส่งผลลบต่อความเชื่อในศาสนามากน้อยเพียงใด เฉลี่ย เทคโนโลยี (Technology) 12.เทคโนโลยีทําให้ความสัมพันธ์แบบมนุษย์แย่ลงมากน้อยเพียงใด 13.ร้านเกมส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชนมากน้อยเพียงใด 14.เทคโนโลยีเข้ามาทําให้สัตบุรุษเล่นการพนันเพิ่มมากขึ้นเพียงใด 15.เทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้ค่านิยมไม่ดีไหลเข้าสู่ชีวิตคริสตชนมากน้อยเพียงใด 16.การใช้เทคโนโลยีไม่ถูกกาลเทศะส่งผลเสียต่อการร่วมมิสซามากน้อยเพียงใด 17.เทคโนโลยีทําให้การสรรเสริญพระเจ้ามีชีวิตชีวามากขึ้นเพียงไร 18.เทคโนโลยีทําให้การประกาศพระวาจาพระเจ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด 19.เทคโนโลยีทําให้มีช่องทางในการประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพียงใด เฉลี่ย เศรษฐกิจ (Economy) 20.สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันทําให้สัตบุรุษต้องทํางานหนักมากขึ้นจนไม่มีเวลา มาร่วมมิสซาวันอาทิตย์ 21.สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันทําให้สัตบุรุษย้ายไปทํางานต่างถิ่นมากน้อยเพียงใด

~ 205 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

S.D.

แปลผล

3.37

0.90

ปานกลาง

3.52

0.79

มาก

3.21 3.44 3.47 3.34

0.98 1.02 0.98 0.89

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

3.48

0.99

ปานกลาง

3.28 3.19

0.97 0.95

ปานกลาง ปานกลาง

2.53

1.09

ปานกลาง

3.07 3.20

1.03 0.97

ปานกลาง ปานกลาง

3.35 3.63 3.07 3.29 3.30 3.59 3.71 3.58 3.41

0.87 0.92 1.11 1.02 0.96 0.89 0.82 0.83 0.95

ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก ปานกลาง

3.52

0.89

มาก

3.63

0.79

มาก


ประเด็น 22.ค่าครองชีพสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตสัตบุรุษมากน้อยเพียงใด 23.เศรษฐกิจแบบทุนนิยมส่งผลกระทบต่อความเป็นพี่เป็นน้องกันมากน้อยเพียงใด

24.ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ําส่งผลกระทบต่อชีวิตสัตบุรุษมากน้อยเพียงใด เฉลี่ย สิ่งแวดล้อม (Environment) 25.ภาวะโลกร้อนส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตมากน้อยเพียงใด 26.การใช้สารเคมีในพืชและสัตว์ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์มากน้อย เพียงใด 27.การจัดการกับขยะในปัจจุบันส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมมากน้อย เพียงใด 28.การเสียสมดุลของระบบนิเวศทําให้เกิดภัยธรรมชาติมากขึ้นและรุนแรงขึ้น เพียงใด 29.การเป็นเมืองท่องเที่ยวส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องมากน้อยเพียงใด 30.น้ําเสียของโรงเรียนส่งผลเสียต่อคนในหมูบ่ ้านมากน้อยเพียงใด 31.ขยะในหมูบ่ ้านส่งผลเสียต่อคนในหมู่บ้านมากน้อยเพียงใด 32.ฟาร์มไก่ฟาร์มหมูใกล้หมู่บา้ น ส่งผลเสียต่อของคนในหมูบ่ ้านมากน้อย17. เพียงใด 33.การใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชในหมู่บ้านส่งผลเสียมากน้อยเพียงใด 34.โรงงานใกล้หมู่บ้านส่งผลเสียต่อคนในหมูบ่ ้านมากน้อยเพียงใด 35.การเผาถ่านในหมู่บ้านส่งผลเสียต่อคนในหมู่บ้านมากน้อยเพียงใด เฉลี่ย การเมือง การปกครอง (Political) 36.การเลือกตัง้ ทําให้คนในสังคมแตกแยกกันมากน้อยเพียงใด 37.การมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาทําให้คนเฉื่อยชามากขึ้นในการปฏิบัติ ศาสนกิจ เฉลี่ย

~ 206 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

3.85 3.61 4.05 3.65

S.D. 0.84 0.89 0.83 0.85

แปลผล มาก มาก มาก มาก

3.63

0.88

มาก

3.75

0.81

มาก

3.80

1.12

มาก

3.72

0.76

มาก

3.49 2.62 2.46

0.76 0.91 1.07

ปานกลาง ปานกลาง น้อย

3.41

1.09

ปานกลาง

3.46 3.21 2.95 3.61

0.94 1.07 1.18 0.88

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก

3.29

1.11

ปานกลาง

3.03

0.94

ปานกลาง

3.16

1.02

ปานกลาง


ผนวก ค รูปภาพการประชุม


บรรยำกำศกำรประชุม ของคณะกรรมกำรจัดท�ำแผนอภิบำล ค.ศ. 2018-2022

~ 208 ~

แผนอภิบำลสังฆมณฑลนครรำชสีมำ ค.ศ. 2018 – 2022


~ 209 ~

แผนอภิบำลสังฆมณฑลนครรำชสีมำ ค.ศ. 2018 – 2022


~ 210 ~

แผนอภิบำลสังฆมณฑลนครรำชสีมำ ค.ศ. 2018 – 2022


~ 211 ~

แผนอภิบำลสังฆมณฑลนครรำชสีมำ ค.ศ. 2018 – 2022


คณะกรรมการจัดทําแผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 - 2022 1. คุณพ่อสมชัย 2. คุณพ่อเอกชัย 3. คุณพ่อสมเดช 4. คุณพ่อเปรมปรี 5. คุณพ่อวีระศักดิ์ 6. คุณพ่อสุเทพ 7. คุณพ่อพัฒนะชัย 8. คุณพ่อเกรียงไกร 9. คุณพ่อมนัสชัย 10.คุณพ่อสุรชัย

พงศ์ศิริพัฒน์ ชิณโคตร พันธ์สมบัติ วาปีโส จันทรังษี วนพงศ์ทิพากร อินทิรถ ยิ่งยง ประทุมปี เจริญพงศ์

กองบรรณาธิการ 1. คุณพ่อเอกชัย 2. คุณพ่อสุรชัย 3. คุณพ่อเฉลียว 4. คุณพ่อสมชาย 5. มาสเตอร์สมบัติ 6. มิสปิยะนุช 7. มิสปุณณิศา 8. คุณครูบัวไข 9. คุณบุญสันติ

ชิณโคตร เจริญพงศ์ วาปีกัง หมอกครบุรี พิมพ์จันทร์ ทองทั่ว นพคุณ วีระโห ประทุมปี

~ 212 ~

แผนอภิบาลสังฆมณฑลนครราชสีมา ค.ศ. 2018 – 2022

ประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ