Page 1

& font

made by Gluk

08.2012

www.glukfonts.pl


All Glyphs in font Nikodecs ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝ Þßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöýøùúûü þÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚ ěĜ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥĦħ ĨĩĪīĬĭĮįİ ıIJ ij ĴĵĶķĸĹĺĻļ ĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘř

ŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵŶ ŷŸŹźŻżŽžǼǽǾǿȀȁȂȃȄ ȅȆȇȈȉȊȋȌȍȎȏȐȑ ȒȓȔ ȕ Ȗ ȗ ȘșȚțȷ Ḍḍ Ḏḏ Ḥ ḥḶḷ Ẁ ẁẂ ẃẄ ẅẆ ẇẈ

ẉẞỲỳỴỵỸỹ

АБВГДЕЖЗ И Й КЛ М Н ОП РСТУФХЦЧ Ш Щ ЪЫ ЬЭЮЯ абвгдежзи й кл м н оп рс туфхцч ш щъы ьэюя ЀЁЂ ЃЄЅІ ЇЈ ЉЊЋЌЍ ЎЏ ѐёђ ѓє ѕіїј љњћ ќѝ ўџ ѢѣѤѥ ѲѳҐґӀ ӁӂӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝ Ӟ ӟӢ ӣ Ӥ ӥ ӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴ ӵ Ӹ ӹ

MNŃŅŇМ ff fi fl ffi ffl fï st

1234567890 !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~‰ ¡ ¢£¤¥¦§¨©ª«¬÷×®¯°±µ¶·¸º»¿ˆˇˉ ˘˙˚˛˜ ‐‑‒–—―‘’‚‛“”„‟†‡•‣․‥…‰‱‹›0¹²³45

67890123456789€№™Ω←↑→↓↔↕−∞≠✉ ¼½¾0123456789⁄0123456789


Sample

Gin

Tonic


Sample text [28pt]

pięćset piędziesiąt trzy undecyliardy sze śćset siedemdziesiąt cztery undecyliony pięćset dwana ście decyliardy sto dziewiędziesiąt trzy decyliony dwie ście czterdzie ści pięć nonyliardów siedemset osiemdziesiąt dziewięć nonylionów sze śćset siedemdziesiąt pięć oktyliardów sze śćset czterdzie ści trzy oktyliony czterysta siedemdziesiąt osiem septyliardów trzysta czterdzie ści osiem septylionów czterysta trzydzie ści jeden sekstyliardów osiemset dziewiędziesiąt dwa sekstyliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć kwintyliardów dwie ście siedemdziesiąt osiem kwintylionów trzysta czterdzie ści siedem kwadryliardów pięćset czterdzie ści dwa kwadryliony czterysta trzydzie ści trzy tryliardy dwie ście trzydzie ści sze ść trylionów pięćset siedemdziesiąt cztery biliardy czterysta osiemdziesiąt dwa biliony trzysta czterdzie ści osiem miliardów pięćset siedem milionów siedemset sze śdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzie ścia pięć przecinek czterysta dwadzie ścia trzy tysięczne


OpenType features in font Nikodecs

•  Standard Ligatures ff fi fl ffi ffl fï st

•  Fractions

¼ ½ ¾ 0123456789⁄0123456789

•  Superscript

X0 ¹ ² ³ 4 5 6 7 8 9

•  Subscript

X0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

•  Stylistic Set01

MNŃŅŇМ→MNŃŅŇМ

•  Access all Alternates M→M…

About font Nikodecs made by Gluk • gluksza@wp.pl OpenFontLicense ver.0.29 • 08.08.2012

visit:

www.glukfonts.pl Gluk

Font Nikodecs  

Font Nikodecs (OpenFontLicense)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you