Page 1

N

z s a www.radioplusgryfice.pl

bezpłatny tygodnik regionalny

www.naszgloszwybrzeza.pl Antoine de Saint-Exupéry

lub

www.ngzw.pl

Nr 11(26) 05.07.2012 r. ISSN: 2084-1841

Pożar Czarownic - 6 IV 1668 r. i Festiwal Ognia

Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś

Absolutorium?

29 czerwca br., podczas XXI Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Gryfic pan Andrzej Szczygieł nie otrzymał absolutorium. Wynik głosowania: 13 Radnych przeciw, 8 za absolutorium.

str. 12

Pożar w 1668 r. zniszczył ponownie większość miasta. Upamiętnieniem tych wydarzeń stała się doroczna uroczystość – „Święto Ognia”, którą obchodzono w Gryficach do XVIII w.

Piesza Młodzieżowa Pielgrzymka do Pustkowa

W dniach od 25 czerwca do 26 czerwca 2012 roku odbyła się Piesza Młodzieżowa Pielgrzymka do Sanktuarium Krzyża w Pustkowie. W pielgrzymce wzięła udział młodzież skupiona w wolontariacie Dni Młodych z różnych gryfickich szkół pod kierunkiem lokalnych koordynatorów Dni Młodych w Gryficach księży: Sylwestra Marculi i Pawła Wiśniewskiego.

str. 13

Wiwat wakacje!

str. 14

„Żegnaj szkoło, witajcie wakacje”, takie hasło gościło na ustach uczniów w przeciągu ostatnich dni. Większość uczniów swój ostatni dzień w szkole spędziła w piątek 29 czerwca, ale nie wszyscy. Dla klas zerowych, czy tych, którzy w tym roku kończyli szkołę, wakacje rozpoczęły się nieco wcześniej. Nic nie zmienia jednak faktu, że na ten z niecierpliwością wyczekiwany dzień trzeba było poczekać całe 10 miesięcy, dodajmy, ciężkich miesięcy wypełnionych nauką.

str. 8

Chcesz nas powiadomić o ciekawym wydarzeniu? - zadzwoń! Tel. 533333359!


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Drogi nasz Księże Proboszczu Ireneuszu! w numerze... Jesteśmy głosem, całej naszej wspólnoty, która trwa przy tym kościele w Przybiernówku. Głosem, który woła do Ojca Niebieskiego oraz do Twojego patrona św. Ireneusza, prosząc o opiekę i błogosławieństwo dla naszego Księdza. A my z racji Twoich imienin składamy, może skromne, ale szczere życzenia.

Życzymy Ci wszystkiego tego, co się dobrym zwie, dobrego zdrowia, pogody ducha, ludzkiej życzliwości, zawsze uśmiechniętej buzi i żebyś jeszcze długo, długo był naszym duszpasterzem. Szczęść Boże.

1. Dni Otwarte Lasów Państwowych ...................................... str. 3 2. Festyn w Słudwi ............................................................... str.4 3. Święto Śledzia Bałtyckiego ..........................................................str.6 4. Trzebiatowski Sąsiady ............................................................ str. 7 5. Wiwat Wakacje ................................................................. str. 8 6. Zlot Volkswagenów ............................................................. str. 10 7. Metamorfoza z okazji Dnia Matki ................................. str. 11 8. Absolutorium? ....................................................................... str. 12 9. Pożar Czarownic ................................................................... str. 14 ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO OGŁASZA III rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej 100 m od morza, przy ul. Klifowej w Rewalu, gm. Rewal, woj. zachodniopomorskie Nieruchomość oznaczona numerami działek: 465, 466, 467, 468, 469, 470 o łącznej powierzchni 6180 m kw. położona jest w obrębie Rewal 2, gm. Rewal, wpisana do księgi wieczystej nr 13221 w Sądzie Rejonowym w Gryficach. Nieruchomość zabudowana jest pawilonem handlowym oraz 15 domkami letniskowymi o łącznej pow. użytkowej 534 m kw. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej: ul. Klifowej i ul. Lipowej. Na nieruchomości usytuowane są sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej. Sieć gazowa dostępna z ul. Klifowej, sieć telefonii światłowodowej dostępna z działki przyległej nr 315/9, przeznaczonej na poszerzenie ulicy Klifowej. Przeznaczenie nieruchomości ustalone decyzją o warunkach zabudowy: zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego z funkcją mieszkalną wraz z przyłączami. Rodzaj zabudowy: zabudowa z możliwym poddaszem użytkowym (maks. 3 kondygnacje). Możliwa funkcja handlowa o pow. użytkowej poniżej 450 m kw. lub funkcja gastronomiczna, bez zastosowania urządzeń nagłaśniających. Cena wywoławcza wynosi: 2.781.000 zł Zaliczka: 300.000 zł Rokowania odbędą się w dniu 7 września 2012 r. o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Gryficach, 37 w sali 315.

Pl. Zwycięstwa

Oględzin nieruchomości można będzie dokonać w dniu 10 sierpnia 2012 r. w godz. 1200 – 1300, lub po telefonicznym uzgodnieniu. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 3 czerwca 2011 r. Drugi przetarg odbył się w dniu 4 listopada 2011 r. Pierwsze rokowania odbyły się w dniu 2 marca 2012 r. Drugie rokowania odbyły się w dniu 6 czerwca 2012 r.

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuję, że dnia 03 lipca 2012 r. w siedzibie tut. Starostwa został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Gryfickiego oznaczonych nr działek 203/4 i 203/5 położonych przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Płotach, obręb nr 3 miasta Płoty, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegółowość wykazu dostępna jest na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa oraz na stronie internetowej www.gryfice.pl oraz http://spow.gryfice.ibip.pl

str. 2

Warunki rokowań: 1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest dokonanie wpłaty zaliczki na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. w Gryficach, w terminie do dnia 04 września 2012 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. 2. Zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 pok. nr 410, IV piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na nieruchomość w Rewalu przy ul. Klifowej”, w terminie do dnia 04 września 2012 r. 3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę (nie mniej niż 2 781 000 zł) i sposób jej zapłaty (maksymalnie 5 rat rocznych, I rata w wysokości nie mniejszej niż 25% ceny wywoławczej płatna na 3 dni przed zawarciem umowy, pozostała należność płatna w czterech zaproponowanych ratach rocznych, płatnych najpóźniej do końca 2016 r.), kopię dowodu wpłaty zaliczki. 4. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami. 5. Osoby przystępujące do rokowań powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie. 6. Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym wcześniej terminie, zalicza ulega przepadkowi. 7. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest na wskazane konto. 8. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz zabezpieczeniu hipotecznemu 9. Udostępnienie nieruchomości nastąpi po dniu 15 września 2012 r. 10. Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia i zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach lub pod w. 16. Ogłoszenie o rokowaniach dostępne jest także na stronie internetowej: www.gryfice.pl

nr tel. 91 384 2407

„Nasz Głos z... Wybrzeża” - bezpłatny tygodnik regionalny ISSN: 2084-1841 Redakcja: Sylwester Marcula ks. (red. nacz.), Krzysztof Wolski, Patrycja Szapiel, Katarzyna Adamiak, Joanna Ruta, Katarzyna Gran, Krzysztof Hendryk, Anna Baum, Marcin Gręda; Kontakt: ul. 3 maja 17, 72-300 Gryfice, email: makala@makala.pl, tel. 794-99-32-89; Wydawca: Makala; Skład: Krzysztof Wolski; Nakład: 10 000 egz.; Druk: Drukarnia prasowa wydawnictwa „Edytor”.

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/26/2012


. Zycie kulturalne i nie tylko ...

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Dni Otwarte Lasów Państwowych Mieszkańcy Osiedla nr 4 bawili się na festynie

GRYFICE W sobotę 16 czerwca br. zorganizowany Teresa Domagalska, Przewodnicząca został Osiedlowy Festyn pt. „Powitanie Rady Osiedla nr 4 w Gryficach – poprzez Lata”, dla wszystkich mieszkańców, taką zabawę chcielibyśmy ich jeszcze zarówno tych młodszych i nieco starszych bardziej ze sobą zintegrować i zachęcić Osiedla nr 4 w Gryficach. Impreza, która do wspólnego działania. rozpoczęła się o godz. 16: 00 miała na Oprócz samych mieszkańców osiedla celu przede wszystkim dobrą zabawę, nr 4, wśród zaproszonych gości pojawili integrację wszystkich mieszkańców oraz się m.in. Burmistrz Gryfic, Andrzej

fot. J. Ruta

fot. K. Adamiak

NIECHORZE W dniach od 1 do 3 czerwca pełniła także funkcję edukacyjną, po Nadleśnictwo Gryfice otworzyło swoją której każde z dzieci będąc na spacerze siedzibę dla mieszkańców. Podczas Dni z rodzicami i widząc ślady zwierzęcia, Otwartych można było zapoznać się z będzie wiedziało, które zwierze je tajnikami pracy leśnika oraz zapoznać zostawiło. się z okolicznościowymi wystawami. Na wystawie nie mogło zabraknąć Dla wszystkich chętnych, którzy lubią ekspozycji zwierząt występujących w aktywnie spędzać czas, zorganizowano polskich lasach. Wśród licznych okazów pieszą wycieczkę z leśnikiem po ścieżce zwierząt, do jednych z najciekawszych edukacyjnej. należał bóbr, którego nie tak łatwo jest Głównąideątychdnijestuświadomienie spotkać, na co dzień. Wielu zwiedzających społeczeństwu, że lasy są dla nich otwarte, wystawę zwracało uwagę na pięknego i że nie są one miejscem tylko dla leśników. Bielika, który został znaleziony na terenie

Budynek Nadleśnictwa Gryfickiego

fot. J. Ruta

Każdy z nas ma prawo wejść do lasu, aby porozmawiać z leśnikiem oraz zapytać o to, jak wygląda jego praca. Podczas przygotowanej, okolicznościowej wystawy można było zobaczyć jak pracowało się dawniej, a także, z jakich sprzętów korzystali leśniczy. Kolejną, ciekawą propozycją była wystawa surowca drzewnego. Niezwykłą atrakcją dla dzieci była możliwość odciśnięcia w piasku tropów różnych zwierząt. Ta nietypowa zabawa

Nadleśnictwa Gryfice, niestety pomimo leczenia nie udało się go uratować i dziś stanowi on okaz muzealny. Serdeczne podziękowania za życzliwość i ciepłe przyjęcie mojej osoby, składam na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice pana Pawła Gzyla, a także Specjalistów Służby Leśnej Nadleśnictwa Gryfice pani Renaty Pietrzak oraz panów Tomasza Szymczaka i Piotra Zemełce. Joanna Ruta

Wystawa zorganizowana z okazji Dnia Lasów Państwowych

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/26/2012

Festyn osiedla nr 4 „Powitanie Lata”

zachętę do wspólnego działania na rzecz swojej małej ojczyzny. Zabawa rozpoczęła się od występu kapeli folklorystycznej „Przepióreczki”, po którym wszystkie dzieci do wspólnej zabawy zaprosił pan Jan Major z WOPR w Gryficach. Zabawy i konkursy przygotowane na ten dzień, oprócz wielu radości i uśmiechów na twarzach najmłodszych i ich rodziców uczyły także tego, co należy zrobić, aby wakacje były bezpieczne. Na festynie nie zabrakło także pani Beaty Rupental, która jako lider marki Avon w Gryficach przepięknie zdobiła paznokcie wszystkim chętnym mamom. Mieszkańcy naszego osiedla są naprawdę fantastyczni – powiedziała pani

Szczygieł, Radni Gminy Gryfice oraz sponsorzy festynu, którzy wspólnie się bawili przy dźwiękach muzyki. Jak wiadomo podczas zabaw plenerowych nie może zabraknąć czegoś „na gorąco”, dlatego też organizatorzy przygotowali pyszną grochówkę oraz grilla. Organizatorzy festynu pragną gorąco podziękować sponsorom, Dyrektor GDK, pani Róży Szuster, Prezesowi WOPR panu Janowi Majorowi, kapeli folklorystycznej „Przepióreczki”, Dyrekcji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach, a także pani Justynie Fedak-Białkowskiej za pomoc i życzliwość w przygotowaniu tak wspaniałej zabawy. Katarzyna Adamiak

Bałtycki Festiwal Ognia to pierwsza tego typu impreza na terenie województwa zachodniopomorskiego. Skupiać będzie kilkudziesięciu artystów z branży kuglarskiej, pochodzących z Polski jak i z zagranicy. Tematem przewodnim będzie ogień, za pomocą którego przedstawiona zostanie historia Gryfic, do której nawiązuje Festiwal. W połowie XVII wieku miasto strawił ogromny pożar. Spłonął m.in. Kościół Mariacki. Upamiętnieniem tych wydarzeń stała się doroczna uroczystość „Święto Ognia”, którą obchodzono w Gryficach do XVIII wieku. Gryfice na trzy lipcowe dni zamienią się w kolorowe miasto sprzed kilkuset lat, które po raz kolejny przeżyje tragedię pożaru, który przed laty strawił pół miasta. Zaprezentowane to będzie w formie niesamowitego spektaklu na placu przed ratuszem. Gryficzanie poznają swoją historię, przedstawioną w wyjątkowy sposób, dzięki spektakularnym umiejętnościom sztukmistrzów z całej Polski i Europy. Miasto wypełni się kuglarzami, szczudlarzami oraz innymi artystami z przeróżnych środowisk artystycznych, co zapewni szeroki wachlarz rozrywek dla uczestników w każdej kategorii wiekowej.

str. 3


. Zycie kulturalne i nie tylko ...

Płoty-Bezpieczna Gmina

PŁOTY o nasze bezpieczeństwo pracownicy mundurowi. Sporym zainteresowaniem wśród przybyłych na zabawę cieszył się samochód, w którym można było sprawdzić jak wygląda dachowanie

Festyn w Słudwi

SŁUDWIA W minioną sobotę mieszkańców którą była m.in. kiełbasa z grilla. W tych Słudwi w gminie Płoty spotkała starciach bezkonkurencyjny okazał się miła niespodzianka. Z okazji zespół Zatorza Płoty. rozpoczynających się wakacji, Sołtys Wśród innych atrakcji wsi postanowił zorganizować festyn przygotowanych na ten dzień, była podczas którego mieszkańcy i przybyli możliwość nauki udzielania pierwszej goście zabawą powitali lato. pomocy medycznej, obejrzenie Największą atrakcją zabawy był sprzętu straży granicznej oraz karetki turniej sołectw w piłce nożnej o Puchar pogotowia. Sobotnia zabawa zakończyła Burmistrza Płotów. Dla najmłodszych się dyskoteką przy dobrej do białego organizator przygotował wiele atrakcji, rana. w tym zabawy i liczne konkursy z nagrodami. Starsi w dyscyplinach M. Gręda sportowych walczyli o nagrodę Sołtysa,

Dzieci w policyjnych strojach

Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Płotów pan Marian Maliński. Zabawa miała na celu pokazanie uczniom wszystkich szkół z gminy Płoty jak wygląda praca pracowników służb mundurowych, znajdujących się na terenie powiatu gryfickiego. Podczas festynu pokazano także sprzęt, na jakim, na co dzień pracują, a tym samym dbają

autem podczas wypadku. Innymi atrakcjami towarzyszącymi imprezie były m.in. przejażdżki kładami i motorami, a także możliwość zobaczenia jak w środku wyglądają radiowóz policyjny oraz samochód gaśniczy. M. Gręda

fot. M. Gręda

fot. M. Gręda

Pierwszego dnia kalendarzowego lata tj. 21 czerwca 2012 roku w Parku Miejskim w Płotach odbył się festyn pod nazwą Płoty-Bezpieczna Gmina. Festyn zorganizowany został przez Straż Miejską oraz OSP w Płotach.

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Turniej strzelecki

fot. M. Gręda

Letnie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych

Symulator dachowania pojazdu

Każdego roku miesiąc czerwiec w gminie Płoty zapisuje się w kalendarzu sportowych imprez. W tym roku już po raz 18 w historii, a 17 w Płotach 20.06.2012 r. odbyły się letnie Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych woj. zachodniopomorskiego. Zawodom towarzyszył turniej piłki nożnej ,,Piłkarska kadra czeka”, dla chłopców urodzonych w latach 1997/1998 oraz 1999/2000. Igrzyska podzielone zostały na 3 kategorie: Blok Strażacki, Sportowe LZS, Potyczki Sołtysów. Niewątpliwie igrzyska Ludowych

Zespołów Sportowych są niezwykłą imprezą, która rok rocznie przyciąga większą ilość zawodników. W tym roku na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 10 gmin naszego regionu, które wystawiły swoje reprezentacje. Podczas zawodów można było oglądać rozmaite konkurencje, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem licznie przybyłych kibiców. Na zakończenie potyczek wręczone zostały medale i puchary dla zwycięzców w poszczególnych konkurencjach. Marcin Gręda

Więcej informacji (komentarze, zdjęcia, materiały dźwiękowe) na:

www.ngzw.pl

str. 4

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/26/2012


. Zycie kulturalne i nie tylko ...

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Nowogardzkie Szuwary

Powiat gryficki przygotowany do przyjęcia turystów

NOWOGARD

na szeroką skalę to na specjalne zaproszenie organizatorów, przybyli goście z miast oddalonych nawet o 800 km od Nowogardu. Pomysłodawcą oraz organizatorem była pani Danuta Dawidowska prezes klubu żeglarskiego "knaga”, który opiekuje się dziećmi oraz

fot. M. Gręda

fot. K. Adamiak

"Nowogardzkie szuwary", pod takim hasłem w sobotę 23 czerwca b.r. odbył się pierwszy, nowogardzki przegląd piosenki żeglarskiej. Spotkanie to miało na celu roztrzygnięcię konkursu wokalnego oraz wspólną zabawę przy ognisku. Do konkursu przystąpiło 10 grup,

POWIAT W środę 27 czerwca b.r. w sali pożarna, policja czy służby sanitarne konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy do rozpoczynającego się sezonu w Trzebiatowie odbyła się XX Sesja letniego. Nasze służby są bardzo dobrze Rady Powiatu Gryfickiego. Środowe przygotowane i możemy ze spokojem posiedzenie było ostatnim przed przyjmować turystów. przerwą wakacyjną. Dodatkowo Radni Powiatu Sesja była poświęcona głównie Gryfickiego uchwalili projekty dotyczące problematyce finansowej – powiedział dofinansowania gminy Trzebiatów w Starosta Powiatu Gryfickiego Kazimierz inwestycjach tj. modernizacja chodnika Sać - Jednym z ważniejszych punktów i ścieżki rowerowej. obrad było sprawdzenie przygotowania A.B służb powiatowych takich jak: straż

Uczestnucy przeglądu

w tym również wokaliści. Podczas konkursu mogliśmy usłyszeć stare piosenki, które marynarze śpiewali podczas długich rejsów. Nie ma co ukrywać, jurorzy mieli ciężki wybór, bo wszystkie piosenki były wykonane bardzo ładnie. I choć festyn ten nie był organizowany

Radni Powiatu Gryfickiego podczas ostatniego przed wakacjami posiedzienia

zachęca ich do bezpiecznej zabawy nad wodą. Impreza, choć mało nagłaśniana, skupiła sporą ilość przybyłych rodzin, dzieci oraz starszego pokolenia. Marcin Gręda

BALTIC NEOPOLIS ORCHESTRA ZAGRA NA BAŁTYCKIM FESTIWALU OGNIA Mimo zakończonego sezonu w Szczecinie, orkiestra Baltic Neopolis koncertuje w miastach województwa w ramach projektu „RPO – Rozwijamy Region w Dobrym Tonie”. W najbliższą niedzielę, 8 lipca, muzycy zagrają w Gryficach, na zakończenie I Bałtyckiego Festiwalu Ognia. Koncert odbędzie się w reprezentacyjnym miejscu – na Placu Zwycięstwa. Początek o godz. 16. W programie niedzielnego koncertu znajdą się między innymi: „Orawa” Wojciecha Kilara, Koncert na czworo skrzypiec b-moll op. 3 nr 10 RV 580 Antonio Vivaldiego (entuzjastycznie przyjęty podczas ostatniego koncertu z cyklu „Muzeum Muzyki” na Dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie), „Libertango” Astora Piazolli oraz Divertimento III F-dur KV 138 Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/26/2012

str. 5


. Zycie kulturalne i nie tylko ...

Szymborska i Przyjaciele

Święto Śledzia Bałtyckiego

KARNICE

Czym się Pan inspiruje wybierając utwory danych autorów? Nie tylko inspiruję się treścią ich wierszy, stylem literackim, ale bardzo inspiruje mnie osobowość. Pracując nad płytą Czesława Miłosza, zanim rozpocząłem komponowanie utworów, nagrywanie, starałem się poznać jego osobę na tyle, na ile mogłem. Zajęło mi to 2 lata. Wczuwam się w tych ludzi. Czyli upraszczając inspiracją jest człowiek. Skąd zamiłowanie do poezji śpiewanej? Hmm… jest ta szufladka „poezja śpiewana”, ale ja staram się być poza tą szufladką. Dzisiejszy koncert odbył się w formie recitalu, czyli głos – gitara, co daje wrażenie poezji śpiewanej. Zapewniam, że niektóre z płyt, które nagrałem, można zakwalifikować jako poezja ryczana, poezja wrzeszczana. To są rockowe kawałki. Płyta Szymborskiej też jest inna. Wydawca przypuszczał, że publiczność będzie zawiedziono, spodziewając się poezji śpiewanej. Wiersz, właściwie jest już taką formą skończoną. Ubolewam nad tym, że do popularyzacji utworu potrzebna jest muzyka. Jest to dzieło skończone i wszyscy powinni do tego wiersza lgnąć, a niestety tak nie jest. Jak się Panu grało w Karnicach? Cudownie, od tej pory już zawsze będzie mi się tutaj dobrze grało. Świetna publiczność, fajna sala – uwielbiam takie koncerty. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.

NIECHORZE

XI edycja Święta Śledzia Bałtyckiego odbyła się w niedziele 1 lipca 2012 br. przy Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w tutejszym kościele parafialnym. Przy dźwiękach szant można było spróbować ogromnej ilości rybnych specjałów. Na stoiskach kilku lokalnych wystawców dominowały najróżniejsze wariacje śledzia: w occie, oleju, rolmopsy, po

fot. M. Gręda

Jacek Telus – artysta poezji śpiewanej i jak podkreśla, nie jest to jedyny gatunek muzyczny, który wykonuje; 24 czerwca zagościł w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach promując swoją najnowszą płytę pt. „Szymborska i Przyjaciele”. Kolejna płyta z poezją. Dlaczego akurat wiersze Wisławy Szymborskiej? Zupełnie niedawno ukazała się nowa płyta z wierszami Szymborskiej. Aktualnie prowadzę cały cykl koncertów promocyjnych w Polsce, jak i za granicą. Prowadzę program, gdzie właśnie przyszedł czas na poezję Wisławy Szymborskiej. Czy oprócz wierszy Wisławy Szymborskiej bierze Pan na warsztat również inną poezję, inne wiersze? Tak oczywiście. To jest cały projekt, który nosi nazwę „Poczet Poetów Polskich” - posiada honorowy patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i polega właśnie na tym, że wiersze różnych poetów są opracowywane muzycznie, na takiej zasadzie, że każdy z wybranych poetów, niejako otrzymuje po prostu gotowy album muzyczny. Chodzi o to, żeby muzykę wykorzystać jako medium, dotrzeć do szerszego odbiorcy. Muzyka do tego doskonale się nadaje. Na tę chwilę zrealizowałem już 10 albumów - pełnych albumów płytowych, które po kolei ukazują się na rynku. W ubiegłym roku Polskie Radio wydało płytę do wierszy Czesława Miłosza. Sądzę, że w następnej kolejności będzie Broniewski, Nowak, Gałczyński, Leśmian itd.

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

grecku, na słodko z pieczarkami. Pojawiły się nawet śledziowe sałatki, ciasta domowej roboty, według starych przepisów. Jak co roku, tradycyjnie odbył się konkurs na najlepszą potrawę śledziową. Dodatkowo na mieszkańców oraz przybyłych gości czekały różnego rodzaju konkursy i zabawy. M. Gręda

Miłośnicy rybołówstwa morskiego

DZIAŁKI W CHOMĘTOWIE Burmistrz Trzebiatowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych:

NR DZIAŁKI

POW. /m2/

429/4

3190

429/5

3190

429/6

3136

429/7

3499

Rozmawiała Katarzyna Gran

POŁOŻENIE

Chomętowo

PRZEZNACZENIE

tereny obiektów i urządzeń sportoworekreacyjnych*

CENA WYWOŁAWCZA /zł./

WADIUM /zł./

45.000,00

9.000,00

45.000,00

9.000,00

45.000,00

9.000,00

50.000,00

10.000,00

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 SIERPNIA 2012r. O GODZ. 10.00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE, RYNEK 1 UWAGA ! 

     

fot. K. Gran

 

str. 6

W przetargu może brać udział każdy kto do dnia 13 sierpnia 2012 roku wpłaci w gotówce w/w wadium na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku uchylania się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego w ciągu 1 miesiąca od daty przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osobie, która nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie 3 dni od dnia przetargu. Minimalne postąpienie wynosi: 500,00 zł. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

W/w nieruchomości w ewidencji gruntów oznaczone są rodzajem użytku RIIIa.

Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania nieruchomości oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci. W/w nieruchomości posiadają księgę wieczystą nr 30385 i nie są obciążone. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, pok. nr 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: nieruchomosci@trzebiatow.pl

* Przeznaczenie wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiatów. Szczegółowe przeznaczenie należy ustalić w decyzji o warunkach zabudowy

Jacek Telus

Trzebiatów, 28.06.2012 r.

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/26/2012


. Zycie kulturalne i nie tylko ...

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

XIX Edycja Imprezy Ekologicznej EKO-MIX

Trzebiatowskie Sąsiady TRZEBIATÓW

grekokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebiatowie. Podczas sobotniego spotkania, w Trzebiatowskich Ogrodach Pałacowych zebrali się zarówno mieszkańcy miasta jak i okolicznych miejscowości. Słoneczna pogoda zachęcała wszystkich do wspólnej zabawy i biesiadowania. Każdy, kto znalazł czas, aby odwiedzić tego dnia ogrody mógł pooglądać

Jedna z wystaw pościęcona rzemiosłu artystycznemu

w którą oprócz Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury zaangażowana jest cała społeczność lokalna Trzebiatowa i okolic – powiedziała Teresa Renata Korek, Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury - pokazanie takich dobrosąsiedzkich relacji w Trzebiatowie, to dobry przykład dla innych i to mnie bardzo cieszy. Trzebiatowskie Spotkania Kultur zainaugurowane zostały w piątek 29 czerwca Modlitewnym Spotkaniem Ekumenicznym w cerkwi

występy zespołów folklorystycznych i folkowych, zwiedzić Jarmark Trzebiatowski, na którym odbywały się warsztaty rzemiosła artystycznego, pokazy starych rzemiosł, prezentacja miodu pomorskiego i wyrobów z wosku pszczelego, czy też spróbować licznych potraw. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się także wystawa w Muzeum Pałacowym, zawierająca m.in. zbiory etnograficzne polskie, niemieckie i ukraińskie. Katarzyna Adamiak

GRYFICE

XIX Edycja Imprezy Ekologicznej EKO-MIX pod hasłem “Wojewódzkie Dni Pszczelarza” odbyła się 2 czerwca w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Płotach. Głównym punktem imprezy była Dziecięca Giełda Zespołów i Solistów, która z powodu deszczu została przeniesiona do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach. Nie zabrakło także koncertów. Na scenie zagrał zespół Charlie Monroe oraz Mateusz Krautwurst – finalista programu TVP “The Voice of Poland”. Organizatorzy

fot.

fot. K. Adamiak

Świetna muzyka, miłe towarzystwo i cudowna pogoda sprzyjająca dobrej zabawie, tak można w tym roku podsumować Trzebiatowskie Spotkania Kultur, pt. „Sąsiady”. Te coroczne spotkania, to święto z wieloletnią już tradycją, która na dobre wpisała się w kalendarz tego wielokulturowego miasta. Święto „Sąsiadów” to wielka zabawa,

zapewnili również mnóstwo atrakcji m. in. miodowe miasteczko, warsztaty garncarskie, kule wodne, skocznie bungee. Jak powiedziała nam Pani dyrektor Domu Kultury w Płotach Anna Buchholc, co rok staramy się, aby ta impreza miała coraz większy rozmach i myślę że na XX urodziny Eko-mixu zorganizujemy coś, co będzie cieszyło, ale niech to pozostanie niespodzianką. M. Gręda

Uczestnicy imprezy

PRZETARG Burmistrz Trzebiatowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości

działka nr 36 o pow. 2023 m2 (KW 37528) położona w Chełmie Gryfickim CENA WYWOŁAWCZA – 35.000,00 zł. WADIUM – 7.000,00 zł.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 SIERPNIA 2012 r. O GODZ. 11.00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE, RYNEK 1 UWAGA ! 

  

     

fot. K. Adamiak

Kapela Przepióreczki z Brojc podczas zabawy w Trzebiatowie Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/26/2012

W przetargu może brać udział każdy kto do dnia 6 sierpnia 2012 roku wpłaci w gotówce w/w wadium na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu. Dowód wpłaty wadium będzie warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego - do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. W przypadku uchylania się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osobie, która nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie 3 dni od dnia przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł. Koszty notarialne oraz koszty opłaty sądowej ponosi strona Nabywająca. Przez w/w działkę przechodzi linia wysokiego napięcia i usytuowany jest słup ją podtrzymujący. W/w nieruchomość nie jest obciążona i w ewidencji gruntów oznaczona jest rodzajem użytku RV. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego na w/w działkę. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów dz. nr 36 zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym na tereny wiejskich zespołów zabudowy. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, pok. nr 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: nieruchomosci@trzebiatow.pl

Trzebiatów, 28.06.2012 r.

str. 7


. Zycie kulturalne i nie tylko ...

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

fot. M. Gręcda

Zakończenie roku szkolnego w ZSP im. Cz. Miłosza w Gryficach

fot. K. Adamiak

fot. A. Baum

fot. K. Adamiak

POWIAT „Żegnaj szkoło, witajcie wakacje”, takie był to niezwykle miły moment, którego hasło gościło na ustach uczniów w przeciągu dopełnieniem były nagrody, dyplomy oraz ostatnich dni. Większość uczniów swój puchary. ostatni dzień w szkole spędziła w piątek 29 Zakończenie roku szkolnego czerwca, ale nie wszyscy. Dla klas zerowych, 2011/2012 stało się już faktem i można czy tych, którzy w tym roku kończyli szkołę, głośno powiedzieć, że mamy wakacje. wakacje rozpoczęły się nieco wcześniej. Teraz przed wszystkimi dwa miesiące Nic nie zmienia jednak faktu, że na ten z zasłużonego odpoczynku od nauki, podczas niecierpliwością wyczekiwany dzień trzeba którego można, choć na chwilę, zapomnieć było poczekać całe 10 miesięcy, dodajmy, o sprawdzianach, kartkówkach i zadaniach ciężkich miesięcy wypełnionych nauką. domowych. Koniec roku szkolnego to nie tylko Redakcja Radia Plus Gryfice oraz ostatni dzwonek w szkole, to także czas „Naszego Głosu z… Wybrzeża” życzy uroczystych akademii, okolicznościowych wszystkim uczniom gorących, pełnych przemówień, podziękowań i podsumowań. szaleństw (ale i mądrości) i radości wakacji. Na tych, którzy przez cały rok szkolny starali się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce Kasik

fot. K. Adamiak

Wiwat wakacje!

Zakończenie roku szkolnego w szkole TOM w Gryficach

Zakończenie roku szkolnego klas szóstych w SP nr 3 w Gryficach

akończenie roku szkolnego w ZSP im. W. Witosa w Płotach

Zakończenie roku szkolnego klas zerowych w SP nr 3 w Gryficach

Zarząd Powiatu Gryfickiego informuję, że w dniu 27 czerwca 2012 r. w siedzibie tut. Starostwa został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Gryfickiego oznaczonych nr działek 380/2 i 380/3 położonych w Rogowie, obręb Mrzeżyno 3, gmina Trzebiatów, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegółowość wykazu dostępna jest na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa

oraz

na

stronie

internetowej

www.gryfice.pl

oraz

http://spow.gryfice.ibip.pl

str. 8

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/26/2012


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

. Zycie kulturalne i nie tylko ...

Zabawa bez alkoholu w Prusinowie Zachodniopomorski Lider Ekologii Szkoła Podstawowa w Prusinowie wspólnie z Gryfickim Stowarzyszeniem Klub Abstynenta „Rega” zorganizowała festyn rodzinny. Zabawa, która odbyła się w sobotę 23 czerwca br. miała na celu pokazanie wszystkim mieszkańcom, że możliwa jest dobra zabawa bez alkoholu. Prusinowski festyn, to także wspólna zabawa, podczas której miały miejsce liczne konkurencje oraz konkursy przygotowane przez pana Jana Majora z gryfickiego WOPR. Miłym akcentem zabawy były degustacje i kiermasz potraw przygotowanych specjalnie na

ten dzień przez samych mieszkańców. Wielką atrakcją dla najmłodszych, oprócz zabaw, była także możliwość porozmawiania z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach oraz oglądanie od środka samochodu policyjnego. Dla wszystkich uczestników zabawy przygotowano grill, na którym piekły się kiełbaski. Sobotnia zabawa dla dzieci zakończyła się bezalkoholową zabawą dla dorosłych mieszkańców Prusinowa. Kasik

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił konkurs na Zachodniopomorskiego Lidera Ekologii. Gmina Nowogard została laureatem w zakresie gospodarki odpadami dla gmin miejsko-wiejskich w województwie zachodniopomorskim, gdzie nagrodą było 100 000 zł. Nie spodziewaliśmy się tego i bardzo się cieszymy, że prace które gmina wykonuje zostały docenione. Nie spoczywamy na laurach, jesteśmy zmotywowaniu do dalszych inwestycji w ochronę środowiska - powiedział Burmistrz Nowogardu pan Robert Czapla. Na terenie gminy Nowogard

od wielu lat prowadzony jest szereg działań z zakresu ekologii. Obecnie realizowany jest program gospodarki odpadami. W całej gminie jest ponad 400 koszy do segregacji, a dodatkowo prowadzone są akcje informacyjne na temat segregacji odpadów. 27 gmin z województwa zachodniopomorskiego utworzyło związek R-21 z siedzibą w Nowogardzie. W Słajsinie powstaje zakład sortowania i przetwarzania odpadów. Powstanie szereg sortowni w poszczególnych gminach. Koszt inwestycji to ok. 100 000 000 zł. Kasia Gran

DZIAŁKI W TRZEBIATOWIE Burmistrz Trzebiatowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych położonych w Trzebiatowie:

NR DZIAŁKI

POW /m2/

289/7

1220

289/8

1446

POŁOŻENIE

ul. Okrężna

CENA PRZEZNACZENIE* WYWOŁAWCZA /zł./ tereny podmiejskich zespołów zabudowy

WADIUM /zł./

52.000,00

10.000,00

61.000,00

12.000,00

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 SIERPNIA 2012 r. O GODZ. 10.00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE, RYNEK 1

fot. J. Rucia

UWAGA !  

Najmłodsi mieszkańcy Prusinowa przy radiowozie policyjnym 

 

      

Do wylicytowanej ceny gruntu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. W przetargu może brać udział każdy kto do dnia 6 sierpnia 2012 roku wpłaci w gotówce w/w wadium na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego - do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. W przypadku uchylania się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osobie, która nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie 3 dni od dnia przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania nieruchomości oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci. W/w nieruchomości nie są obciążone i prowadzone są dla nich księgi wieczyste KW SZ1G/00039914/3. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, pok. nr 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: nieruchomosci@trzebiatow.pl

* Przeznaczenie wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiatów. Szczegółowe przeznaczenie należy ustalić w decyzji o warunkach zabudowy

fot. J. Rucia

Trzebiatów, 28.06.2012 r.

Najtańszy Bank w Mieście Dzieci biorące udział w licznych grach i zabawach na festynie w Prusionowie

www.ngzw.pl Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/26/2012

Janina Pawlak

Twój Doradca kredytowy

tel. 91 384 29 78

kom. 605 357 089

Gryfice, ul. ks. St. Ruta 7 (przy małym rondzie)

str. 9


. Zycie kulturalne i nie tylko ...

Zlot VolksWagenów

Noc Śwwiętojańska w Smolęcinie

SMOLĘCIN Noc Kupały, słowiańskie święto zaprezentowały zespoły taneczne i wokalne związane z letnim przesileniem słońca, z Gryfic i okolic: ZPiR „Tarantule”, obchodzone w najkrótszą noc w roku, Zespół Tańca Ludowego LO oraz Kapela czyli najczęściej (nie uwzględniając Folklorystyczna „Przepióreczki”. Nie roku przestępnego) z 21 na 22 czerwca zabrakło również biesiady, na której można (późniejsza wigilia św.Jana – potocznie było spróbować jadła oraz wyczekiwanego zwana też nocą świętojańską i posiadająca przez wszystkich dzika. Punktem wówczas wiele zapożyczeń ze święta kulminacyjnym imprezy był korowód wcześniejszego – obchodzona jest z 23 na i puszczanie wianków na wodzie, które 24 czerwca). Święto ognia, wody, słońca w tradycji sobótkowej oznaczały rychłe i księżyca, urodzaju, płodności, radości za mąż pójście panny. Wieczorem, kiedy i miłości, powszechnie obchodzone zaszło słońce i tradycji stało się zadość na obszarach zamieszkiwanych przez rozpoczęła się wspólna zabawa z zespołami ludy słowiańskie. Tradycyjnie, już w muzycznymi „FOCUS” i „HELIX”. Smolęcinie 23 czerwca odbyła się zabawa sobótkowa, na której swoje umiejętności Krzysztof Hendryk

Zabytkowy „ogórek” na zlocie w Niechorzu VIII nadmorski zlot samochodów swoich „wypieszczonych”, często marki Volkswagen odbył się w dniach gruntownie wyremontowanych aut i od 29.06 do 01.07.2012 br. wymiany istotnymi informacjami na ich Na te trzy przepiękne dni do temat z innymi uczestnikami zlotu. Niechorza zawitały samochody Jak co roku, tak i w tym, Volkswagen, popularnie zwane zwięczeniem spotkania w Niechorzu “garbusami” i “ogórkami’’. Auta był rajd, w którym udział wzięło 11 przyjechały zarówno z Polski jak załóg. Dziś zabytkowych samochodów i zza naszej zachodniej granicy. w Niechorzu już nie ma. Chciałoby się Niechorski zlot samochodów z roku powiedzieć “szkoda”, ale następny rajd na rok przyciąga coraz większą liczbę już w przyszłym roku, a na nim kolejne właścicieli tych zabytkowych pojazdów, zabytkowe pojazdy. którzy właśnie tu mogą pochwalić się swoimi autami. Dla wielu z nich jest Anna Baum to idealna okazja do zaprezentowania

fot. S. Marcula

fot. M. Gręda

NIECHORZE

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Zespół Przepióreczka z Brojc

DZIAŁKA W MRZEŻYNIE Burmistrz Trzebiatowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości niezabudowanej: NR DZIAŁKI

POW /m2/

POŁOŻENIE

PRZEZNACZENIE

CENA WYWOŁAWCZA /zł./

WADIUM /zł./

413/65

210

Mrzeżyno ul. Letniskowa (ul. Piratów)

usługi turystyczne, gastronomia, handel

90.000,00

17.500.00

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 SIERPNIA 2012 r. O GODZ. 10.30 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE UWAGA ! 

fot. M. Gręda

Zabytkowe samochody na corocznym zlocie w Niechorzu

 

      

Do wylicytowanej ceny gruntu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży . W przetargu może brać udział każdy kto do dnia 6 sierpnia 2012 roku wpłaci w gotówce w/w wadium na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego - do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. W przypadku uchylania się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osobie, która nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie 3 dni od dnia przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 1.000,00 zł.; Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania nieruchomości oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci. W/w nieruchomość posiada księgę wieczystą KW SZ1G/00033142/8 i nie jest obciążona. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, pok. nr 12, tel. 0 91 38 72 275; e-mail: nieruchomosci@trzebiatow.pl

Trzebiatów 28.06.2012 r.

str. 10

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/26/2012


. Zycie kulturalne i nie tylko ...

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Metamorfoza z okazji Dnia Matki Maraton Rowerowy Dookoła Polski

fot. K. Adamiak

GRYFICE 26 maja to Dzień Matki. Z tej Chilli Studio piękny makijaż wykonała okazji w dniach od 21 maja do 25 maja Asia Drumińska i tam wykonano sesję na antenie Radia Plus Gryfice trwał zdjęciową, przed i po metamorfozie. został konkurs zorganizowany przez “Metamorfoza była w 100% panią Beatę Rupental od ponad 11 moim pomysłem - powiedziała pani lat współpracującą z Avon Cosmetics Beata Rupental - mam nadzieję, że Polska Sp. Z o.o. odniosłam pożądany efekt i wierzę, że Zasada konkursu polegała na uda mi się ponownie coś podobnego udzieleniu odpowiedzi na pytanie, „Za zorganizować. Zapraszam chętne co kocham moją mamę”. Następnie, do osoby, to jest wspaniała zabawa” tych mam, których pociechy przysłały .Kulminacyjnym punktem odpowiedź na pytanie drogą mailową przemiany była niespodzianka bądź telefoniczną wysłano zaproszenia przygotowana przez organizatorkę, na spotkanie kosmetyczne do Domu którą było spotkanie z najbliższymi Pracy Twórczej w Gryficach, które w jednej z Gryfickich restauracji. miało miejsce w sobotę 26 maja. Wejście pani Sylwii do sali wywołało Podczas spotkania panie miały zaskoczenie i łzy radości. możliwość skorzystania z usług Czuję się niesamowicie – profesjonalnej makijażystki oraz powiedziała po metamorfozie dowiedzieć się o firmie Avon, pani Sylwia Staniszewska, oferującej od przeszło wieku produkty mama nagrodzona w konkursie

4000 km w 16 dni GRYFICE

5 lipca 2012roku ok. godziny 4 rano troje rowerzystów Roman Węglarski z klubu Szerszenie Trzebnica, Stanisław Piórkowski z klubu Dynamo Sierpc oraz Marek Zadworny z klubu Gryfland Gryfice wyruszają rowerami dookoła Polski. W Maratonie Dookoła Polski trzeci raz z rzędu uczestniczy Gryficzanin Marek Zadworny, który jest odpowiedzialny za całą logistykę

imprezy. Trasa została podzielona na 16 etapów po ok. 300 km każdy, lecz w górach etapy liczą po ok. 200 km. W założeniu jest przejechanie całej liczącej ok. 4000 km trasy w 16 dni. Codzienne wyjazdy ok. 4 rano, ani dnia przerwy i jazda bez względu na pogodę zniechęciło wielu rowerzystów, którzy chcieli uczestniczyć w Maratonie Dookoła Polski.

Metamorfoza

kosmetyczne z myślą właśnie o kobietach, a także miło a zarazem inaczej niż zwykle spędzić ten ważny dzień wraz ze swoją pociechą. Warto jednak powiedzieć, iż tego dnia każda mama otrzymała prezent z okazji swojego święta ufundowany przez organizatorkę spotkania. Spośród mam, które przybyły w tym dniu do Domu Pracy Twórczej jedna z nich została wybrana do metamorfozy. Mamą, która we wtorek 5 czerwca br. przeszła przemianę jest Sylwia Staniszewska, mama Sandry. Pani Sylwia odbyła wizytę w salonie fryzjerskim Pani Ewy Fluderskiej oraz sklepie z odzieżą. W Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/26/2012

zorganizowanym z okazji Dnia Matki – z natury jestem osobą spontaniczną, do zmian nie trzeba było mnie długo namawiać, najbardziej podoba mi się nowa fryzura – dodała. A jak spodobała się „nowa mama” Sandrze? - Moja mama wygląda nieziemsko - tak odpowiedziała córka na to pytanie. Nam przemiana pani Sylwii także bardzo się spodobała, tak jak postawa i miłość jej córki, która pewnego majowego dnia postanowiła zgłosić swoją mamę do konkursu. Katarzyna Adamiak

str. 11


Polityka

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

29 czerwca br., podczas XXI Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Gryfic pan Andrzej Szczygieł nie otrzymał absolutorium. Wynik głosowania: 13 Radnych przeciw, 8 za absolutorium.

Nie od razu w Gryficach Kraków Zbudowali

Życzę Gryficom i gryficzanom, żeby się tak rozwijały jak Kraków

GRYFICE Po głosowaniu Burmistrz złożył prostu policzyć tych wyborców, bo mi oświadczenie: potrzebnych jest pięćdziesięciu czy stu, Ja już dwa tygodnie temu znałem do tego żeby wygrać kolejne wybory. wynik dzisiejszego głosowania. Jeden z Jeśli tymi kategoriami mierzymy naszą liderów klubu Radnych mi powiedział, pracę społeczną, nasze zaangażowanie, "absolutorium i tak nie dostaniesz". naszą służbę wobec mieszkańców, to I to jest odpowiedź dzisiaj Wasza, poprawmy się, bo jesteśmy w błędzie. drodzy Państwo, to jest odpowiedź Bo to nie powinno być wyznacznikiem trzynastu Radnych. I nie liczą się te naszego sumienia. działania, które 25 tys. mieszkańców Nie będę tu nawoływał do świętych, robi w tej chwili w gminie, tylko winien bo taki święty nie jestem. Nie będę Szczygieł. Tak, winien Szczygieł, nikogo pouczał o wartościach trzynaście głosów jest za nieudzielaniem religijnych. Natomiast każdy z nas absolutorium. jeśli nie ma wartości religijnych, to Jest to decyzja szkodliwa dla ma wartości własnego sumienia i nie gminy Gryfice i jej mieszkańców. To powinien iść pod dyktando swojego trzeba sobie świadomie powiedzieć, przywódcy partyjnego, tylko właśnie bo dzisiaj trzeba jak się mówi "a" to kierować się swoim rozsądkiem i trzeba powiedzieć "b". Nie udzieliliśmy rozumem. I o to bardzo zabiegam. absolutorium. Jest to rozpoczęcie I mówię, sprawdźmy się wszyscy. procedury odwołania Burmistrza ze Sprawdźmy się, bo może rzeczywiście stanowiska. Ja się nie uchylam od tej nadszedł czas, w połowie kadencji, aby weryfikacji, oczekuję takiej weryfikacji! zweryfikować nie tylko Burmistrza, Kolejnym krokiem jest podjęcie ale zweryfikować i Radnych. Niech przez Radę Miejską uchwały o wywiązują się ze swoich obowiązków, przeprowadzeniu referendum i liczę na nie tylko swoich z tej mównicy, wobec to, że to referendum się odbędzie. wszystkich wyborców danej gminy. Bo Natomiast dokąd jestem jak spełnić inaczej misję Radnego? Po Burmistrzem, podniosę dyscyplinę, tak prostu służyć dobrze. A partykularne żeby pracownicy i ludzie związani z interesy chyba nie powinny brać góry. tymWielkopolska środowiskiem w Sp. stworzeniu tego I powiem w ten sposób; nie tylko Spółka Gazownictwa z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie budżetu, potrafili znaleźć swoje miejsce Burmistrz Gryfic nie otrzymał w tym ul.Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin tel. (91) 482 42To 81, fax (91) 482 52 08 obiecuję. w szeregu. Państwu roku absolutorium. Jako przykład Dlatego, że nie może być tak, podam – Prezydent Krakowa też nie Dział Zarządzania Personelem Głos z Wybrzeża że tel. walczymy otrzymał absolutorium. I to też nie z Radio plus Gryfice (91) 482 42 81tylko o pojedynczego fax (91) 482 wyborcę, po52to08żeby zabezpieczyć jego wykonania budżetu, ale właśnie ze anna.bojarska@gazownia.szczecin.pl interes. względów takich... nie chciałbym użyć Ja bardzo proszę o to, żebyśmy określenia. I jestem dumny z tego, że tworzyli lepsze jutro dla naszych mogę w tym szeregu, obok Prezydenta wszystkich mieszkańców, bo taki mamy Krakowa stanąć. Wasz znak: Szczecin, 25.06.2012 społeczny mandat. Bo mandat mamy, aby Życzę Gryficom i gryficzanom, żeby Nasz znak: DK.01-062/02/12 służyć, a nie zabiegać o to, żeby sąsiad się tak rozwijały jak właśnie Kraków. miałDot.: lepszą lampę pod domem, lepszy Ogłoszenia w prasie chodnik koło swojego domu, żeby po red.

GRYFICE

Radny Krzysztof Kozak, tak skomentował wypowiedź Burmistrza: Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Przewodniczący, ja rozumiem emocje Pana Burmistrza, ponieważ generalnie taki wynik głosowania jest sprawą honorową dla urzędnika, z wyboru szczególnie, jednakowoż ze zrozumieniem podchodząc do emocji, nie mogę zrozumieć pewnych sformułowań użytych przez Pana Burmistrza… Może zacznę od tego, że Pan Burmistrz zdyscyplinuje tych, którzy odpowiadają za budżet i jego wykonanie. Dlaczego Pan nie zrobił tego do tej pory? (…) Myślę, że te emocje nie są potrzebne Panie Burmistrzu i mam nadzieję, że one opadną w ciągu najbliższych dni… Zarzuca Pan Radnym, że idą za liderem. Jedyną wadą takiego działania jest to, według mnie, że gdyby trzynastu szło za Panem byłoby inaczej…ale to też nie o to chodzi, żeby z powodu takiego, a nie innego wyniku głosowania mówić, że zrobiono Panu przykrość, zrobiono Panu na złość. Jest

to podłe… Oceniamy wykonanie budżetu za rok 2011. Chciałbym przypomnieć, Panie Burmistrzu, że to był Pana budżet, poprzedniego Skarbnika i myśmy go niejednokrotnie na Pana propozycje poprawiali. Podjęliśmy w tej sprawie, co najmniej kilkanaście uchwał, prawie tyle samo uchwał zmian budżetu, ile było sesji. Niewątpliwie próba weryfikacji kto ma rację, w momencie, w którym nie wiemy o czym mówimy, do niczego nie prowadzi. Nikt tu nie stawia Panu zarzutu, że jest pan winny temu wszystkiemu, Panie Burmistrzu. Pan nie otrzymał absolutorium Jest to procedura prawna przewidziana w ustawie. Mówił Pan o referendum... ci którzy chcą, przeczytają tę ustawę do końca, będą wiedzieli co oznacza nieudzielanie absolutorium, dowiedzą się z tej samej ustawy, czego ono nie oznacza. Natomiast kończąc wszystko, pięknie mówił Pan o Krakowie, to ja powiem tak: nie od razu w Gryficach Kraków zbudowali. red.

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie prosi o zamieszczenie ogłoszenia na łamach Waszej gazety następującej treści: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 26 zatrudni pracownika w Rejonie Dystrybucji Gazu Gryfice na stanowisku: Pracownik Techniczny

fot. K. Hendryk

Ogłoszenie

Głosowanie za absolutorium

Wymagane kwalifikacje: - wykształcenie wyższe techniczne - uprawnienia budowlane w zakresie sieci gazowych - umiejętność pracy w zespole - samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność - dobra znajomość programów pakietu MS Office - prawo jazdy kat. B Oferty prosimy składać w Sekretariacie Zakładu (II piętro) - Szczecin ul. Tama Pomorzańska 26 do dnia 13.07.2012r. Szczegółowe informacje pod nr. tel. 609 993 322

str. 12 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, www.wosd.pl Skład Zarządu: Prezes – Zdzisław Kowalski, Członek Zarządu –Marta Jorasz,Grzegorz Bartoszewski:;Kapitał Zakładowy: 1 033 186 000 zł, NIP 778 13 87 479, REGON 634151410, KRS 0000000111, Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Najtańszy Bank w Mieście Janina Pawlak

Twój Doradca kredytowy

tel. 91 384 29 78

kom. 605 357 089

Gryfice, ul. ks. St. Ruta 7 (przy małym rondzie) Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/26/2012


, ,, Kosciol

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Nie pożegnanie, ale podziękowanie Piesza Młodzieżowa Pielgrzymka do Pustkowa dla ks. prałata Jerzego Sosny PUSTKOWO

GRYFICE

chcieli podziękować za wieloletnią pracę duszpasterską. W uroczystej Mszy się koncelebrowanej przez wszystkich księży pracujących obecnie w Gryficach, Słowo Boże wygłosił ks. infułat Edmund Cybulski. Na prośbę ks. Abpa ks. Infułat odczytał list metropolity, w którym przedstawił zasługi ks. Sosny najpierw w administracji gorzowskiej, a potem w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Na zakończenie ks. infułat wręczył dokument Stolicy Apostolskiej nominujący na Kapelana Jego Świątobliwości. Od dziś (24.06.2012) ks. Jerzy jest prałatem w podziękowaniu za

Ksiądz Kanonik Kazimierz Półtorak i Ksiądz Prałat Jerzy Sosna ponad półwieczną, trudną pracę kapłańską. Na zakończenie Mszy Świętej ks. prałat Jerzy Sosna podziękował zebranym za pamięć i wspólną modlitwę. Podczas czytania ks. prałatowi drżał głos, a czasami musiał przerywać ze wzruszenia. Dodał, że wcale się nie żegna, tylko zostaje w Gryficach, aby - jak to tylko jest możliwe - pomóc nowemu proboszczowi, któremu życzy wielu łask Bożych na nowej placówce. Następnie słowa podziękowań skierowali księża, siostry zakonne, proboszcz gryfickiej parafii prawosławnej, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele miejscowości, należących do parafii, katecheci, przedstawiciele szkół, delegacje Związku Sybiraków w Gryficach, a także Makroregionu Solidarność, chór parafialny im. Św. Cecylii, ministranci, młodzież, dzieci, Żywy Różaniec i dziennikarze Katolickiego Radia Plus Gryfice. Potem ustawiła się długa kolejka, ponieważ wielu parafian chciało osobiście wyrazić swoją wdzięczność ks. Proboszczowi. Warto zaznaczyć że ks. Prałat dostał największe wyróżnienie Powiatu Gryfickiego – Odznakę Złotego Gryfickiego Gryfa. Następcą Ks. proboszcza Jerzego Sosny został mianowany ks. kan. dr Kazimierz Półtorak, dotychczasowy wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Uroczyste liturgiczne wprowadzenie nowego ks. proboszcza i dziekana gryfickiego odbyło się 1 lipca 2012 roku, o godz. 11.30. ks. Paweł Wiśniewski Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/26/2012

Zbiórka przed szkołą W dniach od 25 czerwca do ks. Sylwester. Drugie śniadanie pątnicy 26 czerwca 2012 roku odbyła się zjedli dzięki gościnności ks. proboszcza Piesza Młodzieżowa Pielgrzymka do przy plebanii w Cerkwicy. Następnie Sanktuarium Krzyża w Pustkowie. W wszyscy udali się w dalszą drogę, by pielgrzymce wzięła udział młodzież w Karnicach zjeść obiad. Na miejsce skupiona w wolontariacie Dni Młodych z młodzież przybyła około godziny 20.00, różnych gryfickich szkół pod kierunkiem aby przy krzyżu, który jest kopią krzyża lokalnych koordynatorów Dni Młodych z Giewontu, podziękować Bogu za w Gryficach księży: Sylwestra Marculi wspólne pielgrzymowanie. W końcu, i Pawła Wiśniewskiego. wszyscy udali się na nocleg w świetlicy Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą w Pustkowie, dzięki życzliwości Pana Świętą o godz. 9.00 w kościele mariackim Sołtysa. w Gryficach. Mimo niesprzyjającej Następnego dnia, 26 czerwca miała pogody pątnicy wyruszyli w drogę miejsce Msza święta przy krzyżu oraz do Pustkowa. W czasie drogi nie zwiedzanie nadmorskiej miejscowości. zabrakło wspólnych śpiewów, modlitw, Pielgrzymka zakończyła się powrotem do konferencji i wspólnych rozmów. Na Gryfic, już nie na własnych nogach, ale pierwszym postoju, obok kościoła w busem. Przybiernowie, młodzież pokazała scenkę obrazującą grzech w naszym życiu. ks. Paweł Wiśniewski Ten temat kontynuował w konferencji

fot. P. Wiśniewski

fot. P. Szappiel

fot. P. Wiśniewski

24 czerwca 2012 roku w kościele Wniebowzięcia NMP w Gryficach miało miejsce podziękowanie ks. prałatowi Jerzemu Sośnie, wieloletniemu proboszczowi parafii Wniebowzięcia NMP w Gryficach. Decyzją ks. Abpa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku ks. Sosna został zwolniony z obowiązków proboszcza parafii oraz dziekana gryfickiego i przeniesiony w stan spoczynku. Podczas parafialnej sumy o godz. 11.30 zebrało się wielu parafian, którzy

Podczas marszu

Podziękowanie dla pana Krzysztofa Brożyńskiego za ufundowanie poczęstunku dla pielgrzymów Panie Krzysztofie Wielkie Dzięki za wsparcie dla nas!

str. 13


Wydarzenie

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Pożar Czarownic - 6 IV 1668 r. i Festiwal Ognia GRYFICE

1668 – Zakończenie odbudowy spalonego miasta Wyposażenie kościoła farnego miasta Greifenberg (obecnych Gryfic) w zdobione ławki dla dostojników (stalle) i proste ławy dla pozostałych wiernych, w 1668 r., kończyło dziesięcioletni okres odbudowy świątyni po Wielkim Pożarze z 31 marca 1658 r. Odbudowano większość budynków miejskich i domów mieszkalnych. Smutną pamiątką po pożarze były puste place w południowej części miasta, których właściciele utracili w ogniu cały majątek i byli zbyt biedni, by odbudowywać swoje

która ocalała poprzednio. Zniszczone zostały zabudowania pomiędzy rynkiem i Mühlenstraße (dziś ul. Młyńska) a Regathor i Steinthor (nieistniejąca Brama Regi i Brama Kamienna), czyli cała północnowschodnia dzielnica miasta. Na temat tego pożaru zachowało się niewiele przekazów. Jeden z najciekawszych znalazł się w kronice parafii Zirkwitz (Cerkwica), proboszcz której, Daniel Wendtlandt, pod datą 6 kwietnia 1668 r. zanotował: „Ogień został podłożony na Rega Straße (ul. Nadrzeczna), w jednej ze stodół, pomiędzy trzecią a czwartą godziną po południu. Płomienie w wielkim

Krążyła też pogłoska, że pożar wywołali „złośliwi ludzie, którzy ogień podłożyli prawdziwie występnie”. Część zabobonnych mieszkańców od razu jednak uwierzyła, że nieszczęście spowodowały złośliwe wiedźmy. Druga połowa XVII w. to przecież kulminacja fali polowań na czarownice w Europie. Nie inaczej było w mieście Greifenberg, gdzie odbywały się już procesy o czarostwo w wioskach: Rensekow, Schmalentin i Görke (Rzęskowo, Smolęcin i Górzyca). Już przed pożarem, w mieście podejrzewano o czary niektóre z kobiet. Złośliwą wiedźmą miała być nawet żona jednego z wpływowych rajców. Tylko jej pozycja gwarantowała nietykalność w czasach, w których wystarczało pomówienie, by zostać oskarżonym. Jednak po pożarze mieszczanie pojmali i postawili przed sądem kobiety, którym zarzucano praktykowanie uroków. Nie zważano na to, że oskarżone kobiety także straciły w pożarze domy i majętność. Dowodem winy miała być ucieczka kilku podejrzanych pań. Zdaje się, że mieszkańcy podzielili się na tych, którzy wierzyli w winę oskarżonych, i na takich, którzy uważali to za zabobony. Proces przeciągał się, gdyż i wśród składu sądzącego nie było

Oskarżone, poprzez zastosowanie lekkich tortur, zostały nakłonione do przyznania się, choć zdaje się, że na spalenie na stosie nie zostały skazane. Burmistrz i poeta, Johann Möller, w jednym z wierszy, poświęconych pożarowi z 6 kwietnia 1668 r., który powstał kilka lat po opiewanych wydarzeniach, pytał: „O nieszczęsny Gryfie! Uroki czarownic wyłamały ci lewe skrzydło, jednak gdzie są te wiedźmy?”. Wspomniany już proboszcz, Daniel Wendtlandt, w swojej kronice zapisał, że: „zło, które sprawiła przeklęta nierządnica, było tak niegodziwe i łajdackie, że rajcy i mieszczanie ją i jej potomków na wieczną hańbę skazali”. Pamiątka pożaru Pamiątką pożaru z 6 kwietnia 1668 r. był napis na budynku, szachulcową metodą postawionego (tzw. ryglówka albo „mur pruski”), który znajdował się na rogu Pferdestraße (ul. Końska, dziś prawdopodobnie ul. Szewska) i Königstraße (ul. Wojska Polskiego), odnaleziony w XIX w., w czasie remontu elewacji, który odnosił się do odbudowy domu po Pożarze Czarownic (Hexen-Brand). Podpis pod

Aparat gaśniczy mistrza Hautscha domy i warsztaty. Jednak z roku na rok było ich coraz mniej. Miasto z wolna zapominało o tragedii, która zrównała z ziemią niemalże połowę zabudowań. Nikt nie był przygotowany na to, co przyniesie niemalże dokładnie dziesiąta rocznica Wielkiego Pożaru. Zapiski proboszcza Wendtlandta

pośpiechu strawiły tę połowę miasta, która w poprzednim pożarze 1658 roku została oszczędzona.” Proboszcz Wendtlandt wspomniał także o „lekkomyślnej nierządnicy”, której zarzucono podpalenie, a która miała być jakoby poduszczona, czy też przekupiona przez czarownice, których wówczas namnożyło się w mieście nad Regą.

6 kwietnia 1668 r., w dniu św. Ireneusza, kolejny pożar strawił tę część miasta,

Długi proces czarownic i diabelskie sprawki Czarownice na lekkich mękach jednomyślności: „wówczas Diabeł, przez podsuwanie urojeń, łgarstw, przepowiedni i fałszywych pogłosek, które od oskarżonych podejrzenia odsuwały, między sędziami, tak świeckimi, jak i duchownymi, niezgodę i nieufność uczynił.” Zarządzenie Wielkiego Elektora Burmistrz miasta Greifenberg, Johann Möller, piastujący także urząd Starosty Pomorza Tylnego, spowodował, że skarga na los nieszczęsnego miasta i przedłużający się proces czarownic dotarła do samego władcy Pomorza, Fryderyka Wilhelma I von Brandenburg, zwanego Wielkim Elektorem, który zarządził (26 lipca 1668 r.), by gnuśny proces, którego koszty rosły, przyspieszyć, a samo miasto z powinności podatkowych zwolnić.

XVII-wieczny proces czarwonic

str. 14

Na lekkich mękach

inskrypcją był następujący: „Samuel Erdmann Behrent Anna Redepenning Anno 1673 den 10. Juni”. Właścicielami nowoczesnej, jak na owe czasy, kamienicy byli kupcy-armatorzy, którzy majątek zdobyli na handlu morskim a utracili w ogniu. Podobnie jak po poprzednim pożarze, pogorzelcy, „pokładając ufność w Bogu, nadziei nie utracili”, a zakasawszy rękawy, dom po domu miasto odbudowywali. Zatarg miasta z kościołem Burmistrz Möller, by zdobyć środki na kolejną odbudowę miasta, sięgnął do majątku kościoła, co spowodowało zatarg z miejscowym duchowieństwem. Ugodą z 29 grudnia 1668 r. część dochodów z kościelnego majątku Lebbin (Lubin) przeznaczono na odbudowę. Matthias Henning, prepozyt Kościoła Mariackiego, Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/26/2012


Wydarzenie

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny człowiek krewkiej natury, szczególnie pomstował na miejski patronat nad kościołem, którego potrzeby odkładano na lepsze czasy. Bardzo przydawały się kolejne legaty przekazywane przez dostojników związanych z miastem: np. Nikolaus Kalsow, z Ribbekardt (Rybokarty), w 1692 r. podarował miastu znaczne sumy.

piętro! Miasto Greifenberg otrzymało ten cud techniki pożarniczej w 1711 r. W 1724 r., za kwotę 300 talarów, zakupiono kolejny aparat. Urządzenia te obsługiwali przeszkoleni rzemieślnicy - był to początek straży pożarnej z prawdziwego zdarzenia.

Sikawka mistrza Hautscha

Na pamiątkę Wielkiego Pożaru miasta Greifenberg, z 31 marca 1658 r., i Pożaru Czarownic, z 6 kwietnia 1668 r., rajcy ustanowili święto – Festiwal Ognia (Brandfest). Miało na celu czujność przeciw pożarom pielęgnować i zapewne podobne było do współczesnych zawodów pożarniczych. Pieśni burmistrza Johanna Möllera, do muzyki pastora ze wsi Rensekow (Rzęskowo), Thomasa Hoppe, były nieodłącznym elementem festiwalu, umacniając w mieszkańcach wiarę i nadzieję. Tradycja festiwalu przetrwała ponad sto lat i jeszcze w końcu XVIII w. ją

Pożar z 6 kwietnia 1668 r. był ostatnim, do 1945 r., wielkim pożarem miasta Greifenberg. Drewniane domy zastępowano murowanymi lub o konstrukcji mieszanej. Wielkie, łatwopalne stodoły przenoszono poza obręb murów miejskich. Zmieniły się także techniki gaszenia pożarów. Mistrz kowalski Hans Hautsch, z miasta Nürnberg (Norymberga), w 1655 r. skonstruował dużą metalową sikawkę strażacką, która zastępowała wysiłki wielu ludzi, a potrafiła podawać wodę nawet na trzecie

Festiwal Ognia

Święty Gaweł Święty Gaweł / Gallus (ok. 646), założyciel słynnego klasztoru St. Gallen, był potomkiem znakomitej rodziny irlandzkiej, uczył się w klasztorze Benchor pod kierownictwem świętego Kolumbana i jako kapłan-zakonnik towarzyszył swemu nauczycielowi z jedenastu braćmi do Galii. Dzielił wiernie losy swego duchownego przewodnika, został z nim wygnany z Burgundii i przeniósł się do wschodniej Szwajcarii. Osiedli na południowym wybrzeżu jeziora zurychskiego pod miasteczkiem Tuggen, aby tamtejszym poganom głosić Ewangelię, ale nie znaleźli posłuchu. W świętym zapale wrzucił Gallus ich bożyszcza w jezioro i spalił ich świątynie, co tak rozgniewało Helwetów, że zmusili misjonarzy do opuszczenia kraju. Przyjęci gościnnie przez proboszcza arbońskiego Willimara, wystawili za jego pomocą kilka cel pod Bregencją i tym sposobem dali początek klasztorowi Mehrerau, ale gdy ziemia ta dostała się pod władzę króla burgundzkiego Teodoryka, który był wrogiem świętego Kolumbana, musieli uchodzić z bracią zakonną do Włoch. Sam tylko Gallus, chory na febrę, pozostał w Arbonie, a gdy szczęśliwie odzyskał zdrowie, udał się w góry, aby odtąd wieść życie samotne. Znalazłszy stosowną ustroń w miejscu gdzie rzeczka Steinach, staczając się z wysokiej skały, tworzy piękny wodospad, ukląkł i prosił Boga, aby mu pozwolił w tym miejscu wystawić dom poświęcony swej czci i chwale. Następnie wrócił do Arbony, aby pożegnać proboszcza i zabrać swych uczniów Magnusa i Teodora, gdy wtem przybył goniec księcia Alemanów Gunzona z prośbą do proboszcza Willimara, aby wraz z Gallusem pospieszył na dwór jego w Ueberdingen, Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/26/2012

dla ratowania jego córki opętanej przez złego ducha. Pokorny Gallus nie chciał towarzyszyć Willimarowi, lecz wraz z Magnusem i Teodorem ukrył się w lesie sennewaldzkim, gdzie go przyjął gościnnie Jan, diakon. Mimo to, później uległ usilnym prośbom strapionego księcia, udał się doń i uzdrowił chorą za pomocą modlitwy i kładzenia rąk. Gunzon obdarzył go hojnie i kazał hrabiemu Arbony dopomóc mu do wystawienia klasztoru. W roku 615 zebrało się w Konstancji kilku biskupów, wielu kapłanów i świeckich, aby osieroconemu kościołowi tamtejszemu dać nowego biskupa. Na zaproszenie Gunzona stawił się także Gallus wraz z Magnusem i Janem diakonem. Wszystkie głosy padły na Gallusa, jako męża miłego Bogu, oczytanego w Piśmie świętym, mądrego, sprawiedliwego, nieskalanego i szczodrobliwego ojca wdów i sierot. Gallus nie przyjął wyboru i oświadczył: "Pomnijcie na to, że prawo kościelne zakazuje wybierać cudzoziemca na biskupa. Ale macie przed sobą Jana diakona. On jest synem tej ziemi i posiada wszystkie przez was wymienione przymioty". Idąc za tą radą wybrano Jana i wyświęcono, a Gallus wrócił do swej pustelni, droższej mu od godności biskupiej. Teraz wraz z braćmi, których liczba znacznie wzrosła, zabrał się do pracy, aby sobie urządzić siedzibę. Po nocnym chórze wychodzili wszyscy do dziewiczego lasu, aby ścinać odwieczne drzewa, odstraszać dzikie zwierzęta, spulchniać twardy grunt, kopać rowy, stawiać groble i nie spocząć, póki nie dokonają zamierzonego dzieła. Według legendy pustelnię św. Gawła pomógł zbudować niedźwiedź, który usłyszał dzwon zwołujący braci

Rekonstrukcja Pożaru Czarownic 1668 pielęgnowano. festiwalu pokazane zostaną, między innymi, W 2012 r. tradycję tę odkurzono, i jako ślady XVII-wiecznych pożarów miasta, Bałtycki Festiwal Ognia, w nowoczesnej już jakie niedawno odkryto w trakcie prac formule, choć z akcentami historycznymi, archeologicznych. mieszkańcom i turystom, w dniach 6-8 lipca, gmina Gryfice wraz z powiatem Wojciech Jarząb gryfickim będzie ją prezentować. Podczas Stowarzyszenie Przyjaciół Gryfic zakonnych do pracy. Święty zapędził zwierzę do pracy, a po jej skończeniu nakarmił chlebem i wymógł na nim obietnicę, że więcej się w tym miejscu nie pokaże. Po kilku latach stanął w tym ustroniu ładny klasztor, przybytek pokoju, gdzie lud okoliczny szukał rady i pomocy w potrzebach materialnych i duchowych. Niestrudzony Gaweł głosił Ewangelię nad Renem i po obu stronach jeziora Bodeńskiego, zyskując coraz więcej dusz dla Nieba; niweczył zaś ostatnie szczątki pogaństwa tym łatwiej, że powszechnie uchodził za cudotwórcę. Dożył 95. roku życia i ziściło się na nim przysłowie: "Jakie życie, taka śmierć". Śmierć spotkała go wśród pracy około czci Bożej i zbawienia dusz. Przyjaciel jego Willimar prosił go, aby w dniu uroczystości świętego Michała powiedział w Arbonie kazanie wobec licznie zgromadzonych wiernych. W dniu oznaczonym przybył czcigodny

starzec do Arbony ze słowem Bożym i wygłosił kazanie, ostatnie już w swym życiu, albowiem natychmiast potem zapadł na gorączkę, która strawiła resztę jego sił; skonał dnia 16 października. Co prawda św. Gaweł nigdy nie był w Gryficach, ale czytając historię naszego miasta, odnajdujemy informację, że największy targ nosił nazwę – Jarmark św. Gawła. Być może, ktoś znając historię tego świętego, zauważył potrzebę przywołania go, dostrzegając podobieństwo wysiłku, jaki święty włożył w zbudowanie swojej siedziby i wysiłku jaki włożyli nasi założyciele w budowanie Greifenbergu. Dlatego niech św. Gaweł towarzyszy nam w codzienności, a na czas Jarmarku i Bałtyckiego Festiwalu Ognia patronuje wszystkim działaniom. Ks. Sylwester

str. 15


Nasz Głos z... Wybrzeża nr26  

Nasz Głos z... Wybrzeża - bezpłatny tygodnik regionalny powiatu gryfickiego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you