Page 1

N

z s a www.radioplusgryfice.pl

bezpłatny tygodnik regionalny

www.naszgloszwybrzeza.pl Stephen King

Wiedział, ale postanowił nie wiedzieć. Czy człowiek ma prawo tak postępować?!

lub

www.ngzw.pl

Nr 5(20) 22.03.2012 r. ISSN: 2084-1841

Niekonwencjonalna lekcja historii

Uczcili pamięć “Dzieci z jeziora Resko”

W siedzibie Fundacji Fort Rogowo w 67. rocznicę katastrofy samolotu Dornier Do 24, który do dzisiejszego dnia spoczywa na dnie jeziora Resko wraz z pasażerami, odbyła się inauguracja projektu pod nazwą – “Dzieci z Kamp”.

str. 5

Superwyróżnienie dla Dyrektor Zofii Czasnowicz

Miejska Biblioteka Publiczna w Gryficach została uhonorowana specjalną jubileuszową nagrodą kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Tytuł koordynatora 10-lecia akcji otrzymała Dyrektor MBP – Zofia Czasnowicz.

Obchody z okazji wyzwolenia Gryfic z rąk armii niemieckiej rozpoczęły się w niedzielę 4 marca uroczystą Mszą Świętą w kościele p.w. WNMP z udziałem pocztów sztandarowych. Nie zabrakło naszej miejscowej orkiestry, która poprowadziła poczty sztandarowe z kościoła na plac Zwycięstwa. Po uroczystych przemówieniach mieszkańcy złożyli kwiaty pod “Pomnikiem Wdzięczności” na placu Zwycięstwa.

str. 6

str. 9

Inwestycje na terenie Gryfic

W Gryficach, nieprzerwanie trwa modyfikacja dróg. Wykonawcą przedsięwzięcia jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach.

str. 8

Prawo i organizacja rekolekcji

Organizowanie rekolekcji szkolnych, oprócz swojej tradycji w poszczególnych szkołach, posiada również odpowiednią podbudowę prawną, która zawsze jest podstawą odwoływania się w konfliktowych sytuacjach. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, opierające się na wcześniejszych zapisach prawnych [Art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z roku 1996: nr 67, poz. 329 oraz nr 106, poz. 496; Dz. U. z roku 1997, nr 28, poz. 153 oraz nr 141, poz. 943; Dz. U. z roku 1998: nr 117, poz. 759 oraz nr 162, poz. 1126)]. W tymże dokumencie znajdujemy podstawowe zapisy odnoszące się do kwestii organizacji wielkopostnych rekolekcji szkolnych (§ 10. 1-3). Pozwolę sobie przeanalizować niektóre z tych zapisów. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek (§ 10. 1). http://www.opoka.org.pl/biblioteka/K/katecheta/0201F_02.html

Chcesz nas powiadomić o ciekawym wydarzeniu? - zadzwoń! Tel. 533333359!


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

w numerze...

1. Dzień Świętości Życia w Nowogardzie .............................. str. 3 2. Radni Powiatu Gryfickiego obradowali ............................... str.4 3. Niekonwencjonalna lekcja historii ...........................................str.6 4. Prace osadzonych na terenie gminy Nowogard .................. str. 7 5. Inwestycje na terenie Gryfic ............................................. str. 8 6.Maluchy w Muzeum ..............................................................str.10 7. Prowadzę działania prozdrowotne ................................... str. 12 8. Jezus z Nazaretu w Górzycy .............................................. str. 14 9. Pogrzeb Ks. Kanonika Zygmunta Nogi ................................ str. 14

Wyrzućmy azbest do kosza!

Burmistrz Gryfic informuje, że Gmina Gryfice będzie ubiegać się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych znajdujących się na budynkach na terenie Miasta i całej Gminy Gryfice. Niezbędnym elementem do starania się o środki finansowe z WFOŚiGW jest zebranie informacji od mieszkańców gminy o ilości i planowanych terminach usunięcia azbestu i wyrobach zawierających azbest oraz o lokalizacji nieruchomości, z których odpady będą usuwane. Proszę o składanie wniosków o udzielenie dofinansowania na: 1/demontaż,transportiunieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

2/ transport i utylizację zdjętego azbestu Dofinansowaniu podlegać będą koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Jednocześnie informuję, że dofinansowaniu podlegać mogą tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 91 38 53 243, p. 125 I piętro. Wnioski do pobrania na stronie internetowej www.gryfice.eu Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Gryficach w terminie do 20 kwietnia br.

PONIEDZIAŁEK godz. 16.35

„Misterium Fidei” Adam Litwinowicz Program poruszający kwestie wiary, nauki Kościoła, liturgiki, historii Kościoła, egzegezy Pisma Świętego. Odpowiednio dobrane tematy na każdy tydzień pomogą w zrozumieniu tajemnic wiary. Nie chcę w tym programie “bawić się” w moralizatora, kaznodzieję, ale tłumaczyć tajniki obrzędów, liturgii Kościoła Katolickiego.

str. 2

www.naszgloszwybrzeza.pl

„Nasz Głos z... Wybrzeża” - bezpłatny tygodnik regionalny ISSN: 2084-1841 Redakcja: Sylwester Marcula ks. (red. nacz.), Adam Litwinowicz, Krzysztof Wolski, Agata Dziuba, Patrycja Szapiel, Aneta Dziedzic, Katarzyna Adamiak, Katarzyna Gran; Kontakt: ul. 3 maja 17, 72-300 Gryfice, email: makala@makala.pl, tel. 794-99-32-89; Wydawca: Makala; Skład: Krzysztof Wolski; Nakład: 10 000 egz.; Druk: Drukarnia prasowa wydawnictwa „Edytor”.

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20/2012


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Wydarzenia

Dzień Świętości Życia w Nowogardzie

NOWOGARD Powstanie tego dnia jest zasługą bł. Jana Wszystkie pomysły, akcje i Pawła II, który w encyklice Evangelium wydarzenia, które składały się na Dzień vitae z roku 1995 zaproponował, „aby Świętości Życia w Nowogardzie pojawiły corocznie w każdym kraju obchodzono się lawinowo. Jeden pomysł był inspiracją Dzień Życia, podobnie jak dzieje się to dla następnego. Tak w wielkim skrócie już z inicjatywy niektórych Konferencji powstała idea przeżywania dnia życia w Episkopatów. Trzeba, aby dzień ten był naszej lokalnej społeczności. przygotowany i obchodzony przy czynnym W tamtym roku udało się nam udziale wszystkich członków Kościoła przeprowadzić wiele różnych akcji. lokalnego. Jego podstawowym celem jest Program Dnia Świętości Życia obejmował budzenie w sumieniach, w rodzinach, w głównie uczniów. Młodzież uczestniczyła Kościele i w społeczeństwie świeckim w dwugodzinnym spotkaniu. Mieli okazję wrażliwości na sens i wartość ludzkiego czynnie uczestniczyć w debacie dotyczącej życia w każdym momencie i w każdej wyboru między życiem a śmiercią kondycji: należy zwłaszcza ukazywać, nienarodzonego dziecka. Po debacie głos jak wielkim złem jest przerywanie ciąży zabrał zaproszony gość ze Szczecina, pani i eutanazja, nie należy jednak pomijać Małgorzata Modrzejewska w konferencji innych momentów i aspektów życia, które na temat syndromu poaborcyjnego. W trzeba każdorazowo starannie rozważyć trzeciej części młodzież zapoznała się ze w kontekście zmieniającej się sytuacji sposobami zaangażowania w postawę prohistorycznej”. life. Spotkaniu towarzyszyły trzy wystawy W odpowiedzi na apel papieża ukazujące świętość życia. Uczniowie biskupi polscy w roku 1998 podjęli podpisywali się na fladze z napisem: uchwałę, że w Polsce Dzień Świętości „Jestem za Życiem”, obok sygnatury bł. Życia będzie obchodzony 25 marca. Jana Pawła II. Samo uchwalenie obchodów dnia życia jest dopiero pierwszym krokiem, choć ważnym, do spełnienia słów naszego Rodaka. Papież podkreślił, aby dzień ten był „obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego”. Geneza Dnia Świętości Życia w Nowogardzie Pomysł, aby ten dzień w Nowogardzie miał taki kształt jak zostanie poniżej przedstawiony, choć trudno w to Tego dnia nie akcje były najważniejsze. uwierzyć, powstał nagle i spontanicznie Najważniejsze było ukazanie wartości w tamtym roku. Po pierwsze to młodzież każdego życia, szczególnie tego zainicjowała zorganizowanie tego dnia. Po najsłabszego. Chcieliśmy, aby jak drugie wszystko zaczęło się od „stópek”. najwięcej osób z Nowogardu opowiedziało Metalowy znaczek stópek nienarodzonego się za Życiem! Dlatego zwieńczeniem i dziecka zainteresował kilka młodych najważniejszym punktem tego dnia była osób. Zapragnęli oni rozpowszechnić je Msza św. z Życiem bez prądu. Eucharystia wśród swoich rówieśników. Stwierdzili w czasie, której modliliśmy się w intencji również, że sama sprzedaż „stópek” jest obrony życia ludzkiego. Najpiękniejszym niewystarczająca, bo przecież nie chodzi podsumowaniem całego tego dnia było tylko o sam metalowy znaczek, ale jego złożenie Duchowej Adopcji Dziecka oddziaływanie. 9 milimetrowy odlew Poczętego przez siedemdziesiąt osób, stópek nienarodzonego dziecka w 10-11 dających świadectwo troski o życie ludzkie. tygodniu ciąży w skali rzeczywistej, to Na jednym dniu się nie skończyło… symbol obrońcy życia ludzkiego. Tak to wyglądało w zeszłym roku. Były Akcja popularyzacji symbolu to początki. Wszystko się dopiero rodziło, obrońcy życia stała się częścią większego nabierało kształtów i nie zakończyło się na dzieła. Młodzież wybrała więc dzień tym jednym dniu. W naszym mieście na 25 marca, który jak żaden inny pragnie stałe do kalendarza wpisała się Msza św. w zwrócić naszą uwagę na godność ludzkiego obronie życia ludzkiego każdego 25 dnia życia, i tak zaczęło się od „stópek”, ale miesiąca. Przez cały ubiegły rok kolejnych skończyło na prawdziwej strategii obronny 90 osób podjęło duchową adopcję. życia ludzkiego. Powstała młodzieżowa grupa obrońców Pierwszy taki Dzień w Nowogardzie życia „Donum Vitae” odpowiedzialna za Z dniem 02 marca br. Wojewoda Zachodniopomorski wydał zarządzenie informujące o utracie mandatu Radnego Powiatu Gryfickiego przez pana Franciszeka Gródeckiego. Wygaśnięcie mandatu nastąpiło zgodnie z decyzją Sądu. Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20/2012

przygotowanie i koordynację działań prolife w naszej małej społeczności. Co dalej, czyli tegoroczny dzień dla Życia Czas szybko upłynął. Zbliżamy się do kolejnego Dnia Świętości Życia. Przygotowań było bez liku, zaczęliśmy już od września. Wszystkie działania swoje źródło wzięły z motywu przewodniego, który zaczerpnęliśmy z etosu rycerskiego. I tak pracowaliśmy nad flagami rycerskimi, nad wystawą Rycerzy Życia, akcją „cytatów na chodnik”, filmami reklamowymi, prezentacją obrońców życia, przepisywaniem dokumentu „Humane vitae” Pawła VI, tarczami z cechami rycerskimi, przygotowaniem międzyszkolnej miniolimpiady bioetycznej, artykułami, plakatem, wizytówkami i ulotkami. Wszystko to składa się na strategię obrony życia ludzkiego w naszym mieście, do której nawoływał bł. Jan Paweł II. Z tych wszystkich wykonanych prac wyłoni się tegoroczny Dzień Świętości Życia. Chcemy, aby swym zasięgiem objął on wszystkich mieszkańców miasta i okolic. Rozpocznie się on w Nowogardzkim Domu Kultury o godz.

17:00 od wystąpienia zaproszonego gościa. Następnie zaprezentują się grupy artystyczne: Nowogardzki Amatorski Ruch Artystyczny (NARA) z montażem słowno-muzycznym oraz teatr ognia FAN z pokazem ogniowym. Pomiędzy nimi planujemy projekcję filmu na temat działań pro-life, w które każdy może się zaangażować. Zwieńczeniem dnia będzie Msza św. z Życiem bez prądu. „Z Życiem”, ponieważ modlimy się za każde życie, szczególnie to najsłabsze, nienarodzone. „Bez prądu”, ponieważ kościół rozświetli się naturalnym blaskiem świec, które każdy z uczestników otrzyma do ręki.

Mały płomień symbolizuje bezbronność życia, które należy chronić. Co się będzie działo? Jeśli nie jesteś przekonany o potrzebie obrony życia nienarodzonych i wciąż poszukujesz argumentów zapraszamy Cię na ten jeden z niezwykłych dni roku do Nowogardu na obchody Dnia Świętości Życia. W holu zainstalowane będą wystawy pro-life (otwarte od godziny 16) przygotowane przez młodzież, prezentujące fazy rozwoju prenatalnego i sylwetek obrońców życia. Przybliżone tam postacie takie jak Janina Ochojska –„Niebo to Ja”, Irena Sendler – „Sprawiedliwa wśród narodów świata”, Tadeusz Wasilewski – „Nigdy więcej In vitro”, Joanna Beretta Molla – „Życie za Życie” prezentują działalność prolife na różnych płaszczyznach życia codziennego. O godzinie 1700 rozpocznie się spotkanie z zadeklarowanym obrońcą życia, a prezentowane przez niego poglądy utwierdzą nas, że naszym obowiązkiem jest stawać w obronie tych najsłabszych. Następnie spędzimy chwile ze słowem i muzyką przygotowane przez absolwentów i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. Projekcja filmowa będzie uzupełnieniem informacji dotyczących zaangażowania się w obronę życia ludzkiego w obrębie miasta. Instrukcja dla wszystkich pragnących się czynnie włączyć do obrony życia przygotowana będzie przez grupę Donum Vitae działającą przy parafii Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. Poruszy ona kwestię obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci na płaszczyźnie duchowej, internetowej i formacyjnej. Tuż przed Mszą św. na Placu Wolności ciemność rozświetlą żywe płomienie w pokazie ogniowym Teatru FAN poczym w procesji światła przejdziemy na Mszę św. z Życiem bez prądu do pobliskiego kościoła. Punktem kulminacyjnym jest oczywiście Eucharystia, w średniowiecznym klimacie utrzymanym dzięki rycerskim herbom, chórze gregoriańskim i półmroku. Serdecznie zapraszamy!

Grupa obrońców życia „Donum Vitae”

PONIEDZIAŁEK godz. 17.05

„Ciekawe zakątki powiatu” Adam Litwinowicz i Joanna Ruta ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie…”. Tak mówi jedno z polskich przysłów. I jak tu się z nim nie zgodzić, skoro nawet nie wiemy, co ciekawego dzieje się w naszej okolicy. Aby pomóc Państwu w tym trudnym zadaniu Joanna Ruta i Adam Litwinowicz zapraszają w każdy poniedziałek po siedemnastej do Radia Plus Gryfice. Tylko tu będzie można usłyszeć o najciekawszych miejscach w naszym powiecie. Serdecznie zapraszamy. www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 3


Polityka

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Konstanty Tomasz Oświęcimski Radni Powiatu Gryfickiego obradowali Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Morskiej POWIAT

POLSKA

Konstanty Tomasz Oświęcimski Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Morskiej Zespół ds. Gospodarki Morskiej ukonstytuował się podczas ostatniego posiedzenia Parlamentu. Grupa składa się z 15 członków, z których większość to przedstawiciele województw zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. Zastępcą T. K. Oświęcimskiego został Poseł PiS Czesław Hoc z Kołobrzegu. Przed zespołem stoją poważne zadania oraz oczekiwania kierowane od środowiska morskiego naszego regionu. Zajmować się będziemy problemami

dotyczącymi gospodarki morskiej powiedział dla „Naszego Głosu z … Wybrzeża” Poseł Tomasz Konstanty Oświęcimski. – Zarówno ja, jak i moi współpracownicy zajmiemy się także ochroną brzegów morskich oraz linii brzegowych m.in. w Trzebiatowie oraz Rewalu. Kolejną istotną sprawą jest wzrost atrakcyjności Zespołu Portowego Szczecin-Świnoujście, a zarazem wzrost przeładunku, rozwój branży portowej i wzrost zatrudnienia w dziale gospodarki morskiej. Kasik

Niezwykle szybko i sprawnie przebiegła ostatnia XVII Sesja Powiatu Gryfickiego IV Kadencji. Posiedzenie, które odbyło się 1 marca otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu pani Renata Teresa Korek Porządek obrad zawierał 17 punktów, w skład których wchodziły sprawy regulaminowe, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach na 2011 rok. W czasie przebiegu sesji Radni Powiatu podejmowali uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, a także w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2012-2021. W dalszej części posiedzenia Radni Powiatu zajmowali się uchwałami dotyczącymi szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji. Kolejna część sesji dotyczyła podjęcia uchwał w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfickiego do lokalnej Grupy Działania Gryflandia oraz w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gryfickiego na rok 2012. Dodatkowo podczas posiedzenia XVII Sesji Rady Powiatu Radni podejmowali uchwały dotyczące dwóch skarg. Pierwsza z nich dotycząca skargi pana Andrzeja Hamadyka na działalność Dyrektora PUP w Gryficach uznana została za niezasadną. Kolejna skarga złożona przez panią Irenę Nowak na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach skierowana została wraz ze zgromadzonymi dokumentami do Starosty Powiatu Gryfickiego celem jej rozpatrzenia. Katarzyna Adamiak

PRZETARG Burmistrz Trzebiatowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości

działka nr 39 o pow. 3598 m2 (KW 37528) położona w Chełmie Gryfickim CENA WYWOŁAWCZA – 35.000,00 zł. WADIUM – 7.000,00 zł.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 KWIETNIA 2011 r. O GODZ. 11.00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE, RYNEK 1 UWAGA !

fot. K. Adamiak

  

Tomasz Konstanty Oświęcimski

WTOREK godz. 18.05

„Prawdaks. jest tylko jedna?” Sylwester Marcula Nurtujące tematy społeczne, trudne pytania często zostawiane bez odpowiedzi, problemy, o których boimy się mówić, ludzie, z którymi obawiamy się rozmawiać. Zamieść swój komentarz na www.ngzw.pl www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 4

      

W przetargu może brać udział każdy kto do dnia 23 kwietnia 2011 roku wpłaci w gotówce w/w wadium na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu. Dowód wpłaty wadium będzie warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego - do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. W przypadku uchylania się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osobie, która nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie 3 dni od dnia przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł. Koszty notarialne oraz koszty opłaty sądowej ponosi strona Nabywająca. Przez w/w działkę przechodzi linia wysokiego napięcia i usytuowany jest słup ją podtrzymujący. W/w nieruchomość nie jest obciążona i w ewidencji gruntów oznaczona jest rodzajem użytku RV, Lz-RVI i PsV. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego na w/w działkę. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów dz. nr 39 zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym na tereny wiejskich zespołów zabudowy. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, pok. nr 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: nieruchomosci@trzebiatow.pl

Trzebiatów, 27.02.2012 r.

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20/2012


, Akcje spoleczne

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Uczcili pamięć „Dzieci z jeziora Resko”

Wieńce na jeziorze Resko

Do Rogowa tego dnia przybył także Hans Schuett – syn pilota Dorniera Do 24. Jak powiedział, pierwszy raz jest w Polsce – tak blisko grobu swojego ojca. Anette Klein – Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku: Spotykamy się dzisiaj z powodu smutnej okazji. Dziękuję za tę godną uroczystość, w której upamiętniamy grupę niemieckich dzieci, których w jeziorze Resko spotkała śmierć. Dziękuję szczególnie panu Burmistrzowi Zdzisławowi Matusewiczowi, który mocno angażuje się w prace wydobywcze, historykom i autorom polskoniemieckiej inicjatywy, którzy zbierają środki na wydobycie. Wszyscy znamy okoliczności [tego wydarzenia – przyp. red.]. Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20/2012

ROGOWO W czasie uroczystości inauguracji projektu „Dzieci z Kamp” do Rogowa tego dnia przybył także jeden ze świadków tych tragicznych wydarzeń. Hans Ditrich Werner w kilku słowach zdradził, jak wyglądały ostatnie chwile samolotu Dornier DO 24. Hans Ditrich Werner: Ostatni raz w Rogowie byłem 5 lat temu, gdzie jedna z telewizji niemieckich tworzyła film ze mną. Dotyczył on mojej ucieczki z tych terenów, no i oczywiście katastrofy tego samolotu. Urodziłem się w Kołobrzegu, ale mieszkałem w Ustce. Ostatnie 3 miesięce wojny mieszkałem w Kołobrzegu, ponieważ właśnie w tym mieście przebywała cała moja rodzina. Kiedy trwała ewakuacja, miałem 14 lat. W jaki sposób udało się Panu wydostać z Rogowa?

fot. A. Litwinowicz

fot. archiwalna

ROGOWO W siedzibie Fundacji Fort Rogowo w 67. Dla swojego bezpieczeństwa niemieckie rocznicę katastrofy samolotu Dornier Do 24, dzieci zostały posłane nad morze Bałtyckie który do dzisiejszego dnia spoczywa na dnie [...]. 5 marca 1945 r. miały wrócić na Zachód jeziora Resko wraz z pasażerami, odbyła się wodnosamolotem. Armia Czerwona okazała inauguracja projektu pod nazwą – “Dzieci z się szybsza. Wszyscy dzisiaj jesteśmy po Kamp”. prostu smutni, że tak dużo dzieci zginęło w 5 marca do Rogowa przybyło wielu tym miejscu. Dzieci, które oczywiście nie Gości: Anette Klein – Konsul Generalna ponosiły odpowiedzialności za tamtą nędze. Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, Niewątpliwie należały do ofiar, ale to właśnie Posłanka na Sejm RP Magdalena Kochan, dla nich - Niemcy i Polacy - spotykamy się Poseł na Sejm RP Arkadiusz Litwiński, w tym miejscu. Anna Mieczkowska – Wicemarszałek Ksiądz Sławomir Sikora – Proboszcz Województwa Zachodniopomorskiego, parafii Ewangelicko-Augsburskiej w prof. Volker Hanneman – Wiceprezydent Szczecinie z filią w Trzebiatowie: Przede Ludowego Związku Niemieckich Grobów wszystkim chcę podkreślić, że w tym miejscu Wojennych, a także członkowie rodzin ofiar modlitwa ekumeniczna w dodatku polskokatastrofy. niemiecka, to już jest wielka symbolika. Tuż przed rozpoczęciem uroczystości To jest takie miejsce, które zabiera słowa uczczono minutą ciszy ofiary katastrofy i może nie było ich dużo, ale musiały być kolejowej, do której doszło na Śląsku. dostosowane do tego miejsca. Wspomniałem W przemówieniu Burmistrz Trzebiatowa oczywiście o tej tragedii, o jej personalnym Zdzisław Matusewicz podkreślał wielką znaczeniu, bazując na podstawie relacji radość z powodzenia wspólnego dzieła jednej z rodziny, która przeżyła taki dramat. strony niemieckiej i polskiej. Zadałem pytanie: czy tak być musiało i czy W drugiej części obchodów odpowiedź, że takie są ofiary wojny, czy inauguracyjnych, która miała miejsce na nam to musi wystarczyć? W modlitwie brzegu jeziora Resko, modlitwy pokutne nawiązałem do tego, że my mało wiemy i odmówili duchowni czterech wyznań musimy pokornie Boga prosić, aby tak jak chrześcijańskich pod przewodnictwem ks. Jezus brał na swoje kolana i błogosławił Sławomira Sikory z Parafii Ewangelicko- dzieci, aby też i te błogosławił. Augsburskiej w Szczecinie z filią w Łukasz Trawiński – Rzecznik prasowy Trzebiatowie, a także złożono wieńce na tafli projektu „Dzieci z Kamp”: Tak naprawdę jeziora. były to pierwsze uroczystości poświęcone

To było dramatyczne przeżycie

pamięci ofiar wypadku sprzed równo 67 laty. Uczciliśmy pamięć dzieci, które były na pokładzie samolotu Dornier oraz członków załogi. Pierwsze takie spotkanie, a tym samym inauguracja projektu wydobycia samolotu z dna jeziora Resko. Nadal jesteśmy pod wrażeniem słów wypowiedzianych z ust naszych Gości dotyczących całego projektu, a także zaangażowania Gminy Trzebiatów. To były ważne słowa dla nas i mamy nadziej, że ten projekt będzie powoli dojrzewał do pełnego stadium, które będzie z pożytkiem dla naszych mieszkańców, dla Gminy Trzebiatów i stosunków polsko-niemieckich. al

H D W: W czasie ewakuacji przybyliśmy do Rogowa. Udało mi się wydostać następnym samolotem. Lecieliśmy następnym samolotem, który wystartował zaraz po tym, który uległ katastrofie. Kiedy siedzieliśmy na pokładzie zobaczyliśmy jego upadek. To było dramatyczne przeżycie. Rozdzieliło się wiele rodzin. Nam się udało, polecieliśmy nad Morze Bałtyckie do Stransundu. Ze mną na pokładzie leciał moja ciocia, dziadek, kuzyn i kuzynka. Czy było słychać strzał? Jeżeli już mówimy o zestrzeleniu samolotu przez czołgi? H D W:Nie. Ja nic nie słyszałem. Widziałem tylko jak Dornier podnosi się i jak spada. Nie słyszałem żadnego wybuchu. ali

Świadek tragicznych wydarzeń Hans Werner

PONIEDZIAŁEK godz. 18.35 - 19.30

„Babskie Granie”

Patrycja Szapiel i Agata Dziuba Nie tylko dla kobiet! Muzyka filmowa, musical, duety polskie i zagraniczne. Najlepsza muzyka tylko w Radiu Plus Gryfice. Ciekawi goście, interesujące tematy. To propozycja dla tych, którzy chcą spędzić wieczór w miłym towarzystwie… Patrycja Szapiel i Agata Dziuba, zapraszamy w każdy poniedziałek od 18.30 do 20.00 www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 5


, Akcje spoleczne

Wyzwolenie Karnic

Niekonwencjonalna lekcja historii

GRYFICE Obchody z okazji wyzwolenia Gryfic pozytywne wrażenie. Burmistrz Gryfic z rąk armii niemieckiej rozpoczęły powiedział, że widzi zapotrzebowanie się w niedzielę 4 marca uroczystą na kolejne inscenizacje. Nie przeraziły Mszą Świętą w kościele p.w. WNMP z go odgłosy wybuchów z armaty, strzały udziałem pocztów sztandarowych. Nie oddawane z broni krótkiej. Młodzież z zabrakło naszej miejscowej orkiestry, wielkim zaineteresowaniem przyglądała się która poprowadziła poczty sztandarowe inscenizacji na placu. z kościoła na plac Zwycięstwa. Po Coraz częściej mówi się,że okres II wojny uroczystych przemówieniach mieszkańcy światowej jest zbyt często wspominany, że złożyli kwiaty pod “Pomnikiem przejadł się naszej społeczności. Uważam, Wdzięczności” na placu Zwycięstwa. że nie powinno się tak mówić. I zgadzam

fot. A. Litwinowicz

KARNICE Uroczystości związane z 67. rocznicą rozwijała się, żeby nam się żyło wyzwolenia Karnic obchodzono 9 lepiej. Nasi uczniowie, którzy poprzez marca w Zespole Szkół Publicznych w systematyczna naukę starają się Karnicach. Z tej okazji uczniowie przy nabywać coraz to nowe wiadomości, pomocy p. Anny Kulasek oraz p. Jolanty umiejętności, które później będą mogli Dąbrowskiej przygotowali montaż wykorzystać w swojej pracy. Aby w słowno-muzyczny pt. “Żołnierska przyszłości mogli rozwijać się tak jak pamięć”. właśnie nasze polskie kwiaty- mówiła Na uroczystość przybyli także Dyrektor ZSP w Karnicach pani Teresa zaproszeni goście: Wójt Gminy Karnice Szydłowska. Lech Puzdrowski, Przewodniczący Rady Po obchodach rocznicowych najlepsi Gminy Andrzej Przeździęk, Dyrektor uczniowie ze szkoły podstawowej: Szkoły Podstawowej w Cerkwicy pani Dominika Jankowska, Kacper Kachro Halina Maślij oraz Dyrektor Gminnego oraz z gimnazjum: Natalia Olejniczak, Klubu Kultury pani Ewa Trębicka. Rafał Kozłowski, Kamila Fiołek i Finałową piosenką, wykonaną Klaudia Wodzisławska otrzymali z rąk przez naszych uczniów, były „Polskie Wójta Lecha Puzdrowskiego stypendia kwiaty”. Odnosząc się do tego utworu, za wyniki w nauce w roku 2010/2011. powiedziałabym, że takimi kwiatami Wręczono również statuetki za wysokie dla naszej ojczyzny jesteśmy wszyscy osiągnięcia w sporcie dla Wojtka i My Polacy. My-osoby dorosłe, które Bartka Śmigielskiego. poprzez swoją codzienną, sumienną pracę staramy się, aby nasza ojczyzna Kasia Gran

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Inscenizacja zdobycia Gryfic

fot. K. Gran

Kulminacyjnym wydarzeniem była inscenizacja zdobycia i uwolnienia naszego miasta z rąk niemieckiej armii. W rekonstrukcji wydarzeń wzięło udział około 50 aktorów. Nie zabrakło moździerzy, armaty, broni strzelającej ogniem ciągłym, karabinów oraz pojazdów militarnych. Młodzi ludzie mieli okazję przeżyć niekonwencjonalną lekcję historii. Burmist Gryfic Andrzej Strzygieł był bardzo zadowolony z frekfencji mieszkańców. Gra aktorska była niesamowita. Dawno nie przeżyłam czegoś takiego. Wszystko było bardzo dobrze przygotowane. Grupy rekonstrukcyjne z wielkim oddaniem przedstawiły wydarzenia z 4 marca 1945 roku. Pojazdy z czasów II wojny światowej, otoczka militarna zrobiły na mieszkańcach

się z Panem Burmistrzem Andrzejem Szczygłem, że powinno się mówić o tragedii jaka miała miesce na naszych ziemiach. Jak inaczej uniknąć błędów, jeśli o popełnionych wcześniej zapomnimy? Historia uczy nas i warto z tej lekcji wyciągać wnioski. Mam nadzieje, że Gryfice będą miejscem, w którym nie będziemy zapominali o przeszłości, ale lekcje patriotyzmu i historii będą na porządku dziennym. Cieszę sie, że w Gryficach pamięta się o przeszłości i od najmłodszych lat wpajamy młodym ludziom miłość do narodu, a wartości BÓG, HONOR, OJCZYZNA będą głęboko zakorzenione w naszych sercach. Patrycja Szapiel

Inscenizacja przygotowana z okazji wyzwolenia Karnic

WTOREK godz. 16.15

Program dla dziecis. Cypriana – „Każdy święty…” Program dla najmłodszych z ich udziałem. Sylwetki i legendy świętych i błogosławionych. Konkursy z nagrodami. Wystarczy zadzwonić: 91 38 44 979 Siostra Cypriana zaprasza w każdy wtorek od 16.15 do 17.00.

Czytamy bajki dla dzieci Czytają nauczyciele i inne osoby

zatroskane o wychowanie młodego pokolenia www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 6

fot. A. Litwinowicz

OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI godz. 19.30

Ludzie zebrani na Placu Zwycięstwa podczas uroczystości Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20/2012


, Akcje spoleczne

Prace osadzonych na terenie gminy Nowogard

NOWOGARD Rozmowa z Burmistrzem Kultury. Nowogardu Robertem Czaplą Czym jeszcze zajmują się W Domu Kultury trwały prace więźniowie? remontowe. Wykonywane były przez W ostatnich miesiącach osoby osadzone w nowogardzkim osoby osadzone wyremontowały Zakładzie Karnym. Czym jeszcze pomieszczenia piwniczne, dwie sale zajmuje się więźniowie? lekcyjne oraz uporządkowali teren Dzięki bardzo dobrej współpracy dookoła Szkoły Podstawowej nr 2 w z dyrektorem Zakładu Karnego płk Nowogardzie. W Gimnazjum nr 1 Jerzym Dudzikiem gmina ma do wyremontowane zostały wszystkie dyspozycji dwie grupy osadzonych toalety, a także kilka sal lekcyjnych. w zakładzie. Na co dzień wykonują Natomiast w Gimnazjum nr 3 przy ulicy prace na rzecz naszej gminy bezpłatnie. Generała Bema zmodernizowano dwie Gmina zapewnia wyżywienie w postaci sale lekcyjne oraz został uporządkowany posiłku regeneracyjnego, napojów oraz teren wokół szkoły. narzędzia niezbędne do pracy. Obecnie jedna grupa osadzonych W ostatnim czasie dzięki tym ludziom remontuje Wydział Oświaty w Urzędzie swe oblicze zmienił Nowogardzki Dom Miejskim w Nowogardzie. Zaraz Kultury. Osadzeni w około trzy tygodnie po zakończeniu tych prac osadzeni przebudowali hol. Zostały wykonane przeniosą się do Ośrodka Pomocy prace elektryczne, rozbiórkowe, Społecznej, gdzie hol oraz miejsca wykończeniowe, malarskie. Hol przyjmowania interesantów wymagają zaprojektowany został przez sławnego natychmiastowej modernizacji. W artystę Jana Szewczyka. Wygląda zeszłym roku wyremontowana została pięknie i zachęcamy serdecznie do stara kamieniczka Ośrodka Pomocy korzystania z Nowogardzkiego Domu Społecznej. Jak kiedyś szpeciła, tak

DZIAŁKI W TRZEBIATOWIE Burmistrz Trzebiatowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości niezabudowanej:

NR DZIAŁEK

POW /m2/

POŁOŻENIE PRZEZNACZENIE

248 i 249

łącznie 711

Trzebiatów podmiejskie zespoły ul. Kwiatowa zabudowy

CENA WADIUM WYWOŁAWCZA /zł./ /zł./ 40.000,00

8.000,00

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 KWIETNIA 2012 r. O GODZ. 10.30 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE, RYNEK 1 UWAGA !  

 

      

Do wylicytowanej ceny gruntu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży . W przetargu może brać udział każdy kto do dnia 23 kwietnia 2012 roku wpłaci w gotówce w/w wadium na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego - do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. W przypadku uchylania się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osobie, która nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie 3 dni od dnia przetargu. Minimalne postąpienie wynosi: 500,00 zł. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania nieruchomości oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci. W/w nieruchomości posiadają księgi wieczyste Nr 13404 i 13405 i nie są obciążone. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, pok. nr 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: nieruchomosci@trzebiatow.pl

Trzebiatów, 27.02.2012 r.

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20/2012

teraz zdobi nasze miasto. Ale nie tylko wewnątrz budynków użyteczności publicznej trwają prace? Mamy jeszcze jedną grupę, która pracuje na powietrzu. Głównie są to

fot. archiwalna

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

społeczno-użytecznych. Wykonywane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Bezrobotny wykonujący tego typu prace otrzymuje 300 złotych. W 60% finansowane jest to przez Powiatowy

Osoby osadzone podczas prac na rzecz Gminy Nowogard

prace porządkowe. Czyli zamiatanie, odśnieżanie, grabienie liści. Dzięki temu z dnia na dzień nasza gmina pięknieje. Jesteśmy również informowani przez naszych mieszkańców, prezesów spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot, że warto posprzątać w tych miejscach. Reagujemy natychmiast i kierujemy tam osoby osadzone. Jak liczne są to grupy? W mieście pracuje w tej chwili grupa 15 osób osadzonych w nowogardzkim Zakładzie Karnym. Druga grupa również piętnastoosobowa wykonuje remonty budynków użyteczności publicznej. Ta współpraca bardzo dobrze się układa. Ale nie tylko skazani porządkują gminę Nowogard. Zostały stworzone prace społeczno użyteczne. Na czym one polegają? Jeżeli osoba jest bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku i dodatkowo korzysta z funduszy Ośrodka Pomocy Społecznej, to taką osobę możemy kierować do tzw. prac

Urząd Pracy i w 40% przez Gminę Nowogard. Takich osób jest 40. Część osób wykonuje prace na terenie miasta, ale 33 osoby są to mieszkańcy terenów wiejskich, którzy pracują w swoich miejscowościach, np. w sołectwie Wierzbięcin są dwie osoby, które wykonują prace zlecone przez Sołtysa. Sołtysi otrzymali od gminy narzędzia niezbędne przy wykonywaniu prac społeczno- użytecznych. Dzięki temu mieszkańcy są mobilizowani do tego, że warto coś w swoim życiu zrobić. Oczywiście to nie są środki, które pozwolą utrzymać siebie i całą rodzinę. Jednak dla osoby, która nie ma żadnych środków do życia i korzysta z zasiłku Opieki Społecznej, każde dodatkowe 300 złotych jest potrzebne. My staramy się pomóc tym osobom, a one odwdzięczają się praca na rzecz gminy. Rozmawiała Agata Dziuba

WTOREK godz. 17.05

„Gdzie Katarzyna spojrzęAdamiak tami Agata człowiek…” Dziuba W każdy wtorek po siedemnastej Katarzyna Adamiak i Agata Dziuba wprowadzą Cię w świat fantastycznych ludzi. Nie wiesz kto najpiękniej w okolicy szydełkuje, czyjego głosu zazdroszczą w powiecie lub kto robi najpiękniejsze pisanki w sąsiedztwie? Na te oraz na wiele innych pytań będziemy odpowiadać wspólnie z zaproszonymi gośćmi na antenie naszego radia. www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 7


, Akcje spoleczne

fot. K. Gran

STUCHOWO Pomorze zachodnie słynie nie Projekt, który wpisuje się w cele tylko z przepięknego morza, ale także Regionalnego Programu Operacyjnego z tak samo uroczych i zapierających Województwa Zachodniopomorskiego dech w piersiach budowli. W wielu na lata 2007-2013, obejmuje prace miejscach można spotkać niezwykłe, w zakresie odtworzenia ścian choć nadszarpnięte zębem czasu zewnętrznych wraz z renowacją zamki, pałace czy dworki. tynków, odtworzenie stolarki Jednym z takich miejsc jest drzwiowej i okiennej, renowację stropu Stuchowo, należące do gminy Świerzno, ceglanego nad piwnicą oraz wykonanie w którym znajduje się przepiękny nowych stropów nad pozostałymi neorenesansowy pałac z elementami kondygnacjami, wykonanie ścian form neobaroku. Ta niezwykła budowla działowych, odtworzenie balustrad, wzniesiona przez szambelana króla budowę kanalizacji sanitarnej oraz pruskiego, posła prowincji pomorskiej wykonanie przyłączy wodnego i Leo von Plotza, a będąca dziś pod energetycznego oraz zagospodarowanie opieką Wojewódzkiego Konserwatora terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Zabytków od wielu lat powoli odzyskuje obiektu. swój przepiękny wygląd. W przyszłości planowane jest, W piątek 16 marca właśnie w Pałacu aby pałac pełnił funkcję kulturalnow Stuchowie, w którym od 1945 roku muzealną, kulturalno-edukacyjną a mieści się szkoła podstawowa, odbyła także muzealną. się konferencja prasowa poświęcona W większości, bo aż w 85% koszt realizacji projektu pn. Zachowanie realizacji projektu pokrywa Europejski dziedzictwa kulturowego „Perły w Fundusz Rozwoju Regionalnego, Koronie woj. zachodniopomorskiego kolejne 15% pochodzi ze źródła gminy 2009” – Pałacu w Stuchowie – II etap Świerzno. Wszystkie prace mające na prac restauratorskich celu realizację projektu rozpoczęły się Niewątpliwie odrestaurowanie jesienią ubiegłego roku, natomiast ich Pałacu spowoduje wzrost atrakcyjności zakończenie planowane jest na grudzień kulturalno-turystycznej gminy Świerzno tego roku. oraz samego województwa, promować będzie dziedzictwo kulturowe, a Katarzyna Adamiak także stworzy warunki do rozwoju działalności kulturalnej w gminie.

Inwestycje na terenie Gryfic

GRYFICE Po zakończeniu modernizacji ulicy a w ślad za tym położona zostanie kostka Wesołej, Zakład Gospodarki Komunalnej polbruk o grubości 6 i 8 cm, również na ponownie rozpoczął szereg inwestycji podbudowie tłuczniowo-betonowej. Na obejmujących teren naszego miasta. Z modernizację ulicy Piaskowej i Reymonta początkiem marca rozpoczęły się prace gmina przeznaczyła 120 tysięcy złotych. we wschodniej części Gryfic. Na remont Prace modernizacyjne na tych ulicach ulicy Witosa przeznaczono 150 tysięcy powinny zakończyć się na przełomie złotych, na której będzie wykonana nowa kwietnia i maja. Liczymy na planowane nawierzchnia drogi oraz chodnik dla zakończenie inwestycji. Mam nadzieję, że

fot. A. Dziuba

Pałac w Stuchowie coraz piękniejszy

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Prace modernizacyjne przy ulicy Grunwaldzkiej

pieszych. Jest to droga szutrowo -żużlowa i niespełna ona wymogów jezdni. Dlatego ułożona zostanie kostka polbruk o grubości 8 cm na podbudowie tłuczniowo betonowej – o szczegółach mówił Wincenty Heilik Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej. Szacowany koszt inwestycji przy ulicy Grunwaldzkiej i Westerplatte to kwota ok 220 tysięcy złotych. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe. W tej chwili układane są krawężniki betonowe,

warunki pogodowe będą nam sprzyjały – dodaje pan Wincenty Heilik. Jednak to dopiero początek prac. Zakład Gospodarki Komunalnej w tym roku planuje m.in. budowę parkingów przy Baszcie Prochowej, modernizację ulicy Litewskiej, Fabrycznej oraz Cukrowniczej. Mieszkańcy z niecierpliwością czekaja na oddanie dróg do użytku. Agata Dziuba

Frontowe wejście do pałacu

WTOREK od godz. 17.05

Formuła konkursu “Dwa z trzech” jest niezwykle prosta. Słuchacz, który zadzwoni do Radia, otrzymuje trzy pytania. Żeby wygrać musi udzielić odpowiedzi na przynajmniej dwa z nich. Pytania zadawane w konkursie obejmują tematykę z różnych dziedzin. Zadzwoń i spróbuj: 91 38 44 979. www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 8

fot. A. Dziuba

Konkurs – „Dwa z trzech” Katarzyna Adamiak i Agata Dziuba

Prace modernizacyjne przy ulicy Witosa Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20/2012


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

. Zycie kulturalne i nie tylko ...

Nowogardczanie imponują

Superwyróżnienie dla Dyrektor Zofii Czasnowicz

GRYFICE Miejska Biblioteka Publiczna pierwsza dama – Anna Komorowska. w Gryficach została uhonorowana Podczas rozdania nagród nie zabraknie specjalną jubileuszową nagrodą kampanii prezesa kampanii Ireny Koźmińskiej oraz „Cała Polska czyta dzieciom”. Tytuł wiceprezesa – znanego szczególnie wśród koordynatora 10-lecia akcji otrzymała młodzieży – Kingi Rusin. Dyrektor MBP – Zofia Czasnowicz. Biblioteka współpracuje z zarządem O decyzji warszawskiej kapituły fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta

Pani Leonarda Mikietko otrzymuje kwiaty kwiaty z podziękowaniami

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grypicach pani Zofia Czasnowicz

Pani Zofia została poinformowana telefonicznie; kilka dni później biblioteka otrzymała listownie oficjalne potwierdzenie i zaproszenie na rozdanie nagród, które odbędzie się w warszawskim Teatrze Dramatycznym już 26 marca: – To wielkie wyróżnienie dla naszego miasta, dla wszystkich współpracowników biblioteki. Tę nagrodę chciałabym dedykować właśnie im; za tytaniczną pracę, co zostało zauważone i docenione w Warszawie – mówi Dyrektor. Patronat gali wręczenia nagród objęła

dzieciom” już dziesięć lat. W ramach programu MBP w Gryficach inwestuje w wychowanie dzieci m.in. poprzez organizowanie spotkań, podczas których gryficzanie z rożnych placówek i instytucji czytają książki. Pracownicy Biblioteki mogą pochwalić się trzema statuetkami za osiągnięcia w ramach kampanii, w tym dwie superstatuetki (na zdjęciu z czerwoną wstążką). M”R”R

Nietypowy park powstanie w Niechorzu

NIECHORZE Jeszcze w tym roku w Niechorzu informacją. W zwiedzaniu Parku powstanie Park Latarni Morskich. W Miniatur Latarni Morskich turystom jednym miejscu będzie można obejrzeć towarzyszyć będą przewodnicy wszystkie polskie latarnie. Każdy z posługujący się trzema językami, a sam eksponatów przedstawiony zostanie spacer trwać będzie około 45 minut. w skali 1:10 i z pewnością stanowić Twórcą i pomysłodawcą projektu będzie nie lada atrakcję dla wszystkich jest pan Marian Piasecki, który w turystów w sezonie letnim. swoim dorobku ma już Park Miniatur Park Miniatur Latarni Morskich Zabytków Dolnego Śląska. znajdować się będzie w sąsiedztwie Planowane otwarcie Parku Latarni plaży, z której podziwiać można tę Morskich przewidziane jest na początek prawdziwą niechorską perełkę. Znajdą czerwca. w nim swoje miejsce 22 latarnie, które opatrzone zostaną odpowiednią Kasik Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20/2012

fot.

fot. M. Rakoski

fot. M. Rakoski

NOWOGARD W Bibliotece Miejskiej im. Stefana Mikietko, doświadczony księgowy. Żeromskiego w Nowogardzie nikt nie Warto podkreślić, że pani Leonadra spoczywa na laurach. Co dwa tygodnie w błyskotliwy sposób połączyła w każdy wtorek o godzinie 16:30 wykład z konwersacją oraz prezentacją odbywają się spotkania adresowane multimedialną, dzięki czemu temat dla aktywnych seniorów: – Pomysł – mimo że na pierwszy rzut oka na organizacje „Spotkajmy się w „nieprzyjemny” – stał się przystępny Bibliotece” podsunęło nam samo życie. oraz łatwo przyswajalny. W naszym  mieście utarł się piękny Inicjatywa nowogardzkiej zwyczaj, że nie tylko młodzi ludzie, ale Biblioteki jest najlepszym przykładem, również starsze pokolenie widuje się na że wystarczą jedynie dobre chęci, ławkach przy bibliotece. To był bodziec, żeby cokolwiek zrobić dla lokalnej sygnał, żeby uatrakcyjnić seniorom społeczności – niezależnie od grupy te wspólne chwile – mówi Dyrektor wiekowej. Wspomnieć choćby Biblioteki Zofia Pilarz. spotkanie z psychologiem (na temat Spotkania cieszą się wielkim „starzejemy się coraz później”) czy zainteresowaniem. Przygotowywany kosmetologiem; natomiast już za dwa temat zawsze przykuwa uwagę, jest tygodnie, 27 marca, Bibliotekę odwiedzi ciekawy oraz pożyteczny: – Dzisiaj [13 specjalny gość – prof. Franciszek marca, przyp. red.] mieliśmy okazję Łuczko. Głównym tematem wykładu dowiedzieć się, jak rozliczyć się z będzie Katyń oraz sacrum w kontekście Urzędem Skarbowym. Okazuje się, że polityki lat powojennych na Syberii. nie jest to aż tak trudne – mówi jedna Zapowiada się, bez wyolbrzymienia, z uczestniczek. Rozmowę o rozliczeniu arcyciekawie! M”R”R podatkowym prowadziła Leonarda

Tylko u nas!

Miniatury latarni, które będzie można obejrzeć w Parku Latarni Morskich w Niechorzu

str. 9


. Zycie kulturalne i nie tylko ...

Jak wyglądał Trzebiatów sto lat temu? Gdzie w żelazku jest dusza? Do czego służyła cierlica i co to była kószka? Tego wszystkiego mogą się dowiedzieć uczniowie odwiedzający Muzeum Pałacowe Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury. Wystawy prezentowane na zmodernizowanym strychu Pałacu nad Młynówką zachęcają do odwiedzin. Zajęcia edukacyjne w muzeum cieszą się dużym zainteresowaniem, i co najważniejsze, podobają się najmłodszym, którzy w nich uczestniczą. Ostatnio pałac odwiedzają dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebiatowie. Podczas zajęć poznają zasady funkcjonowania muzeum, jego cele, ale przede wszystkim zgromadzone eksponaty i związane z nimi historie, a także zabytki Trzebiatowa i dzieje miasta. Atrakcyjna forma zwiedzania, bogate i różnorodne zbiory prezentowane w saloniku mieszczańskim oraz ekspozycjach na strychach pałacowych pozwalają niemal dotknąć historii, a tym samym lepiej zrozumieć przeszłość miasta i regionu. W saloniku dzieci odgadują znaczenie poszczególnych

TRZEBIATÓW przedmiotów, rozszyfrowują budynki na obrazach i dawnych pocztówkach, poznają życie codzienne mieszkańców Trzebiatowa na początku XX wieku. Niezwykłe emocje przynosi zwiedzanie pałacowych strychów, na których wielkie wrażenie robi zachowana więźba dachowa i wystawy: ,,Historia miasta i jego zabytki”, ,,Średniowieczna moda na Pomorzu”, ,,Na co dzień i od święta. Z wizytą w pomorskiej zagrodzie”. Maluchy dowiadują się jakie przedmioty odkryli archeolodzy podczas prac prowadzonych na terenie dawnego targowiska, jak ubierali się średniowieczni Pomorzanie oraz jakich sprzętów, narzędzi i maszyn używano dawniej w wiejskim gospodarstwie. Zajęcia muzealne doskonale sprawdzają się także jako forma przygotowań do zbliżającego się Turnieju Wiedzy o Trzebiatowie. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty edukacyjnej, łączącej zabawę ze zdobywaniem wiedzy i zachęcającej do samodzielnego poznawania przeszłości.

Wizyta WOPR w Gimnazjum nr 1

GRYFICE Klasa III a z Gimnazjum nr 1 w z bezpieczeństwem, ale także w jaki Gryficach w piątek 9 marca gościła sposób udzielać pierwszej pomocy. Jana Majora, ratownika WOPR. Celem Za prawidłowe odpowiedzi były wizyty było przedstawienie zasad przyznawane nagrody. Uczniowie bezpieczeństwa oraz uświadomienie dowiedzieli się również, jak w zagrożeń jakie czekają podczas najprostszy sposób można uratować wypoczynku w okresie zarówno letnim, komuś życie. jak i zimowym. Pan Major zadawał młodzieży pytania związane nie tylko Aneta Dziedzic

fot. A. Dziedzic

Maluchy w muzeum

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Pan Jan Major prezentuje podstawowe wyposażenie ratownika wodnego

Piotr Żak

DZIAŁKA W MRZEŻYNIE Burmistrz Trzebiatowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości niezabudowanej: NR DZIAŁKI

POW /m2/

POŁOŻENIE

PRZEZNACZENIE

CENA WYWOŁAWCZA /zł./

WADIUM /zł./

413/65

210

Mrzeżyno ul. Letniskowa

usługi turystyczne, gastronomia, handel

91.000,00

18.000.00

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 KWIETNIA 2012 r. O GODZ. 11.30 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE UWAGA ! 

fot. TOK

Kustosz muzeum opowiada jak wyglądało życie w minionych latach

 

ŚRODA godz. 16.35

“Po sąsiedzku” Adam Litwinowicz i Agata Dziuba Regionalny program publicystyczny. Ciekawi ludzie, ważne wydarzenia. Tematy społeczne, polityczne, kulturowe, naukowe, sportowe. Terenowe Studio Radia Plus Gryfice, zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Wszystko to, co najważniejsze dla mieszkańców naszego regionu. www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 10

      

Do wylicytowanej ceny gruntu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży . W przetargu może brać udział każdy kto do dnia 23 kwietnia 2012 roku wpłaci w gotówce w/w wadium na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego - do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. W przypadku uchylania się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osobie, która nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie 3 dni od dnia przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 1.000,00 zł.; Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania nieruchomości oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci. W/w nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr 33142 i nie jest obciążona. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, pok. nr 12, tel. 0 91 38 72 275; e-mail: nieruchomosci@trzebiatow.pl

Trzebiatów 27.02.2012 r.

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20/2012


. Zycie kulturalne i nie tylko ...

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Samorealizacja – czy to zbyt dużo?

fot. A. Dziuba

Na samym początku chciałabym zadać Państwu zasadnicze pytanie: dlaczego podejmujemy aktywność zawodową? Odpowiedzi jest mnóstwo. Czujemy się spełnieni, mamy poczucie przydatności, jesteśmy akceptowani, dowartościowani. Tym samym stajemy się samodzielni i ubezpieczamy swoją przyszłość. Ofert pracy jest wiele, trzeba tylko umieć je znaleźć i odpowiednio się „zareklamować”. Wszystko zależy też od naszych kwalifikacji, wykształcenia czy też doświadczenia. Jednak niektórym grupom społecznym jest bardzo trudno przebić się przez stereotypy. Osoby niepełnosprawne mają takie same powody podjęcia aktywności zawodowej. Dlaczego w takim razie tak trudno jest im znaleźć pracę? Chciałabym przedstawić czytelnikom sylwetkę pewnej młodej, ambitnej i inteligentnej kobiety. Aleksandra Błaszczuk ma 23 lata, obecnie studiuje w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Gryficach na Wydziale Nauk Społecznych o kierunku socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ola już

od dłuższego czasu stara się o pracę. Bez rezultatów. Ola od urodzenia zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Jest to niepełnosprawność ruchowa. Jednak studiuje, uczy się języka, ciągle pogłębia wiedzę. Jest otwarta, kreatywna, odpowiedzialna i pracowita. Nie ma żadnych przeciwwskazań do podjęcia pracy. Coraz więcej osób pracodawców w naszym kraju chce zatrudniać osoby niepełnosprawne. Głównym czynnikiem motywującym są korzyści ekonomiczne. Można wymieniać: dofinansowanie do pensji pracownika, dotacje do tworzonych stanowisk pracy, brak konieczności odprowadzania niektórych składek, a przede wszystkim kreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Czy znajdą się pracodawcy w małej społeczności gryfickiej, które przełamią stereotypy i dadzą szansę osobom niepełnosprawnym? Miejmy nadzieję, że tak. Trzymamy kciuki za Aleksandrę. Agata Dziuba

Robótkowo w Trzebiatowie

TRZEBIATÓW W Trzebiatowskim Ośrodku Kultury My jesteśmy grupą bardzo zróżnicowaną. działa wiele grup różnego rodzaju Dla dwóch pań szydełko nie ma tajemnic. zainteresowań. Każdy może znaleźć dla Jest to pani Halina Karolak i Katarzyna siebie coś ciekawego. Jakiś czas temu Dudek. Na każde spotkanie przynoszą nowe informowaliśmy Państwa o działającym w wzory, na których pracujemy. Pewna część Pałacu nad Młynówką „Robótkowie”. Marta pań nie posługuje się sprawnie szydełkiem, Górska – Instruktor w TOK-u, opowiada nad ale potrafi czytać wzory. Natomiast są także czym pracują obecnie miłośnicy „robótek panie, które szydełka nie trzymały nigdy ręcznych”. w ręku i jest to okazja, aby się wszystkiego Adam Litwinowicz: Pani Marto, co to nauczyć. Na niektóre spotkania przynosimy jest „Robótkowo”? to, co nam się już udało zrobić. Mówiąc Marta Górska: Już kiedyś rozmawialiśmy najprościej – chwalimy się. Na naszej stronie na ten temat, chyba w listopadzie, wtedy internetowej www.kultura.trzebiatow.pl w jeszcze nie o „Robótkowie”. „Robótkowo” zakładce „Robótkowo” można zobaczyć to nazwa zajęć rękodzielniczych. nasze prace. Postanowiłyśmy z paniami, z którymi Uroczystość Zmartwychwstania spotykamy się w każdy drugi i czwarty Pańskiego już za kilka tygodni. Czy prace, poniedziałek miesiąca, że jeżeli już tak nad którymi obecnie pracujecie są już bardzo rozkręciłyśmy się, to wypadałoby tworzone pod te święta? pomyśleć o nazwie naszej grupy. Propozycji Nasze spotkania rozpoczęłyśmy w było bardzo dużo, w sumie chyba około listopadzie. Był to czas przygotowań prac 25, np. „Moje hobby” czy „Moje Pasje” bożonarodzeniowych – aniołków, bombek itd. Wygrała jednak nazwa „Robótkowo”. itd. Obecnie pracujemy nad ozdobami Chciałyśmy, aby każdy kto usłyszy tę nazwę wielkanocnymi np. ozdobami na jaja pomyślał: „a co one tam robią?” i chyba się wielkanocne (koszulki). Przygotowujemy udało [śmiech]. obrusy, większe na stoły i mniejsze do Ile osób przychodzi na takie spotkania? koszyków. Oczywiście nie zamykamy 11 pań przychodzi regularnie. się tylko w ramy świąt. W międzyczasie Tylko panie? robimy broszki, motylki, ozdoby na stoły. Zapraszamy także panów, którzy mieliby Niektóre panie robią także spódnice na ochotę. Mąż jednej z naszych koleżanek w szydełku! Staramy się, żeby te prace nie były tej chwili przygotowuje ozdoby wielkanocne monotonne. i mamy nadzieję, że uda się go zwerbować Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę do naszego grona. My natomiast głównie samych sukcesów dla wszystkich Pań z zajmujemy się szydełkiem i drutami. „Robótkowa”. Na jakim poziomie umiejętności Dziękuję i jeszcze raz chciałabym odbywają się wasze spotkania? Czy zachęcić wszystkich, aby dołączyli do nas. nowo przybyłe osoby mogą się czegoś Zapraszamy do Pałacu nad Młynówką w nauczyć, czy to są już spotkania dla Trzebiatowie. zaawansowanych? Rozmawiał Adam Litwinowicz

Uczeń z Gryfic w finale Trzymaj Formę GRYFICE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach uprzejmie informuje, że Michał Wabiszczewicz z Gimnazjum Nr 3 w Gryficach zakwalifikował się do III etapu ( finał ) konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę”. Konkurs wiedzy nie należał do najłatwiejszych, uczniowie musieli wykazać się dużą wiedzą z zakresu prawidłowego żywienia oraz promocji zdrowego stylu życia. Do I etapu przystąpiło 1393 uczniów, z których do II Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20/2012

etapu zakwalifikowało się 58 uczniów. W III etapie oprócz Michała o tytuł finalisty konkursu walczyć będzie 18 osób - gimnazjaliści ze Szczecina, Krakowa, Tarnowa i Wadowic. Etap finałowy odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2012r. w Warszawie. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci sprzętu sportowego o wartości 3 tysięcy złotych. Wyniki etapu finałowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.trzymajforme.pl oraz na stronie PSSE Gryfice: http://pssegryfice.pis,gov.pl

fot. TOK

p. Aleksandra Błaszczuk

W Pałacu nad Młynówką spotykają się panie, aby tworzyć przepiękne dzieła

Najtańszy Bank w Mieście Janina Pawlak

Twój Doradca kredytowy

tel. 91 384 29 78

kom. 605 357 089

Gryfice, ul. ks. St. Ruta 7 (przy małym rondzie)

str. 11


. Zycie kulturalne i nie tylko ...

Prowadzę działania prozdrowotne

GRYFICE Rozmowa z panią Agnieszką z różnego typu dymami. W klasach 1-3 Hamulczyk z Powiatowej Stacji szkoły podstawowej prowadzimy kolejny Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach program antynikotynowy pod nazwą „Nie przeprowadzona przez Katarzyną Adamiak pal przy mnie proszę”, w którym dalej i Agatę Dziubę. edukujemy dzieci w sprawach zdrowotnych. Pani Agnieszko, czym zajmuje się Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” Pani na co dzień? obejmujący klasy 4-6 szkoły podstawowej Na co dzień jestem pracownikiem nastawiony jest na działania asertywne, a Powiatowej Stacji Sanitarno- więc jak się nauczyć mówić „nie”. Kolejny Epidemiologicznej w Gryficach na program to „Trzymaj formę”, który promuje stanowisku do spraw oświaty zdrowotnej prozdrowotny styl życia, w którym także i promocji zdrowia. Moja praca polega mówimy, co to jest zdrowy styl życia, jak na realizowaniu zadań przewidzianych w unikać używek w tym papierosów oraz ustawie. Państwowa Inspekcja Sanitarna edukacja żywieniowa i promocja aktywności inicjuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje fizycznej. Ten obejmuje klasy gimnazjalne działalność oświatowo-zdrowotną w celu a także młodzież ponadgimnazjalną, gdzie

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

W 2011 roku przeprowadziliśmy 5 konkursów. W ramach programu „Trzymaj formę” oraz „Nie pal przy mnie, proszę” dzieci wykonywały prace plastyczne. Mieliśmy również konkurs wiedzy „Być młodym w dobie AIDS” oraz jesienny konkurs w ramach akcji „Mamo, tato chodź do lasu nie marnuj przed telewizorem czasu”. Ten konkurs miał niebywały odzew, wpłynęło do nas 385 prac plastycznych, a nagrodziliśmy aż 58 osób. Innym konkursem był ten, w którym młodzież miała za zadanie napisanie wiersza. Jakie są plany Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w bieżącym

roku? W tym roku z pewnością także będą konkursy. Póki co mogę zdradzić, że 15 czerwca w Gryfickim Domu Kultury odbędzie się konferencja edukacyjna pod nazwą „Współczesne zagrożenia dla zdrowia – nikotynizm”. Serdecznie dziękujemy Pani za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmawiały Katarzyna Adamiak i Agata Dziuba

Inspekcja Sanitarna w Gryficach kontroluje

GRYFICE Pod koniec lutego br. Polskę Beata Soja, Kierownik Oddziału obiegła wiadomość o tym, że na Sanitarnego Powiatowej Stacji terenie naszego kraju do zakładów Sanitarno-Epidemiologicznej w m.in. przetwórstwa rybnego, Gryficach: Inspekcja Sanitarna w mleczarskiego oraz wędliniarskiego Gryficach przeprowadza kontrole w zamiast soli spożywczej sprzedawany zakresie kontrolowanej soli. W Powiecie jest jej produkt uboczny w postaci soli Gryfickim nie stwierdzono zarówno w przemysłowej. obrocie jak i w zakładach produkcyjnych W związku z tzw. Aferą solną soli przemysłowej. Nasza stacja w całym kraju ruszyły kontrole mające skontrolowała piekarnie, hurtownie na celu przebadanie próbek soli pod spożywcze jak i przetwórnie owocowokątem zdatności do spożycia. Na terenie warzywne. województwa zachodniopomorskiego Z najnowszych informacji kontrole przeprowadzają wszystkie wynika, że przebadane tam próbki soli nie Powiatowe Stacje Sanitarno- wskazują obecności w niej szkodliwych Epodemiologiczne. substancji. Kasik

DZIAŁKI W MRZEŻYNIE fot.

Burmistrz Trzebiatowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości niezabudowanej:

Przedstawiciel Sanepidu w Gryficach, pani Agnieszka Hamulczyk

ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych. W swojej pracy zajmuję się prowadzeniem działań prozdrowotnych. Są to programy realizowane na terenie całego kraju a głównym ich organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny i Departament Promocji Zdrowia. Na czym tak dokładnie polega Pani praca? Moja praca obejmuje trzy zagadnienia. Po pierwsze profilaktyka nikotynowa, a więc wszelkiego rodzaju działania antynikotynowe. Tutaj prowadzimy program edukacji antynikotynowej w przedszkolach pod nazwą „Czyste powietrze wokół nas”. Już 5–6 latki są edukowane w tym, co należy robić, aby rodzice przy nich nie palili. Hasło „Mamo, tato nie pal przy mnie, b a r d z o Cię proszę” zaznajamia dzieci

prowadzimy edukację z zakresu profilaktyki HIV i AIDS. Jak odbywa się wdrażanie tych programów do szkół? Nasza placówka informuje szkoły i nauczycieli o programie, który realizujemy. Inspektor Sanitarny pisze pismo do dyrektora szkoły, w którym przedstawia założenia programu. Następnie dyrektor wyznacza osoby, które będą koordynowały konkretny program, które po szkoleniu otrzymują niezbędne materiały i realizują program w szkole. My to wszystko monitorujemy, przeprowadzamy w szkołach wizytację, a na koniec nauczyciele przedstawiają nam sprawozdanie z realizacji programu. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna realizuje także konkursy, czy zachciałaby nam Pani coś o nich opowiedzieć?

ŚRODA godz. 17.35

„Lokalnie –parafialnie” Adam Litwinowicz Nie wiesz, co dzieje się w Twojej parafii, nie pamiętasz o najważniejszych uroczystościach, chciałbyś powspominać ciekawe wydarzenia – nic prostszego! Adam Litwinowicz w każdą środę przyjrzy się okolicznym parafiom i zaspokoi Twoją ciekawość – dlatego drogi Słuchaczu, nie może Cię zabraknąć przy odbiorniku radiowym! www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 12

NR DZIAŁKI

POW /m2/

413/46

1494

POŁOŻENIE PRZEZNACZENIE

Mrzeżyno ul. Topolowa

zabudowa pensjonatowa

CENA WADIUM WYWOŁAWCZA /zł./ /zł./ 350.000,00

70.000,00

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 KWIETNIA 2012 r. O GODZ. 10.00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE, RYNEK 1 UWAGA !  

 

      

Do wylicytowanej ceny gruntu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży . W przetargu może brać udział każdy kto do dnia 23 kwietnia 2012 roku wpłaci w gotówce w/w wadium na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego - do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. W przypadku uchylania się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osobie, która nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie 3 dni od dnia przetargu. Minimalne postąpienie wynosi: 3.500,00 zł. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania nieruchomości oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci. W/w nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr 33142 i nie jest obciążona. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, pok. nr 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: nieruchomosci@trzebiatow.pl

Trzebiatów, 27.02.2012 r.

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20/2012


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Ze sportowych aren

The Black Horses niepokonane

Rywalizacja The Black Horses (białe stroje) z Net Line Futsal Team piłkarze Burco FC pokonując SPNS 5:2 Zawodnikiem II edycji został wybrany (2:1). Jarosław Jarecki (The Black Horses), a W małym finale (tak nazywany jest tytuł Króla Strzelców w tym roku trafił do mecz o 3. miejsce) spotkały się drużyny III Michała Bogusza (The Black Horses), który Roty OSP Mrzeżyno i Hotelu Havet. Było to bramkarzy drużyn przeciwnych pokonywał bardzo ciekawe spotkanie, a mianowicie za w sumie 36 razy. Tytuł Fair Play otrzymała sprawą wyniku, którego nikt nie spodziewał drużyna Muszelki Gutek Bus Team. się na tym etapie rywalizacji! „Strażacy” bez Organizatorzy podziękowali problemów pokonali „Hotelarzy” aż 17:3 również tym, którzy czuwali nad (5:1)! prawidłowym przebiegiem rywalizacji, czyli Wiedzieliśmy kto zagra w Wielkim sędziom: Tomaszowi Bąkowi, Zygmuntowi Finale: The Black Horses i Net Line Futsal Brodzie, Łukaszowi Stukowi oraz Team. Kibice licznie zgromadzeni na Grzegorzowi Kondziołka. trybunach hali w Mrzeżynie byli świadkami Piłkarze, kibice i sympatycy piłki nożnej ciekawego spotkania drużyn, które halowej czekają już na III edycje MALF, „świadomie” podchodziły do rywalizacji już która odbędzie się najprawdopodobniej już w od pierwszej kolejki. Wielu obserwatorów już październiku 2012 r. od pierwszej kolejki II edycji obstawiało, że w takim składzie odbędzie się Wielki Finał. al. Po 20 minutach zmagań na tablicy widniał

ZAPRASZAMY do Domu Pracy Twórczej na wystawę „Rękodzieła Świąt Wielkanocnych” Koła Gospodyń Miejskich. Wystawa będzie czynna 26.03.2012 w godz. 13.00 - 18.00 oraz 27.03.-30.03.2012 r. w godz. 10.00-18.00 Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20/2012

W dobrych warunkach przyszło rywalizować zawodnikom uczestniczącym w XXVII Mistrzostw Polic w biegach przełajowych. Wprawdzie miejscami podłoże było zmrożone a miejscami było błoto to jednak trasa była dobrze przygotowana a piękne słońce dodawało energii. Oczywiście nie zmienia to faktu, ze przełaje wymagają dużej woli walki, siły ducha i samozaparcia. Nie zabrakło tego zawodnikom „Mokasyna Płoty, którzy blisko 20-stoosobową grupą wystartowali w Policach. Był to pierwszy tegoroczny start w przełajach i to bardzo ważny start. Już za tydzień bowiem w Gryfinie Mistrzostwa Województwa i Międzywojewódzkie Młodzików, 17 marca w Białej Podlaskiej odbędą się Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS i za trzy tygodnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Juniorów (w Szczecinie). Takie „przetarcie” jest więc niezbędne. Jako pierwsi na sześciokilometrową trasę, wybiegli uczestnicy biegu otwartego. Zwycięstwo odniósł w nim były płotczanin Bartosz Nowicki (Śląsk Wrocław), a 15 był Łukasz Uldynowicz. Następnie na trasy ruszyli młodsi adepci sportu. W biegach młodzieżowych ekipa Mokasyna odniosła trzy zwycięstwa, wywalczyła także jedno trzecie miejsce. Wśród dziewcząt klas III-IV zwyciężyła Edyta Bielska. Uczennica płotowskiej „dwójki” dokonała tego w dobrym stylu, nad następną zawodniczką miała kilkanaście metrów przewagi. Wśród chłopców w tej kategorii wygrał Jakub Kubiak. Uczeń gryfickiej „czwórki” miał problemy tylko na starcie. Później systematycznie

fot. archiwalna

fot. A. Litwinowicz

MRZEŻYNO II edycja Mrzeżyńskiej Amatorskiej Ligi bezbramkowy remis. W drugiej odsłonie trzy Futsalu przeszła do historii. W niedzielę bramki zdołały strzelić „Czarne Konie”, a 11 marca na parkiet Hali Widowiskowo- ich przeciwnikom nie udała się ta sztuka. Po Sportowej w Mrzeżynie po raz ostatni dwóch bramkach Artura Skrodzkiego i jednej wybiegli zawodnicy dziesięciu drużyn, które Jarosława Jareckiego wszystko było już walczyły o miano najlepszej, tegorocznej jasne. The Black Horses zdobyły zaszczytny edycji. Po dziewięciu kolejkach rundy tytuł Mistrza II edycji MALF. Drużyna zasadniczej i pierwszej fazy play-off The Black Horses podczas całej edycji nie wiedzieliśmy, kto będzie walczył o dane doznała smaku porażki – 9 razy wygrywała lokaty w tabeli. i tylko raz remisowała. W pierwszym spotkaniu Muszelka Nagrody dla wszystkich drużyn wręczali: Gutek Bus Team walczyła z FC Mrzeżyno Sekretarz Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie o 9. miejsce (a może o to, aby nie być Andrzej Kuliberda, Prezes Zakładu ostatnią drużyną). Ostatecznie lepsi okazali Gminnego „Mrzeżyno” Jacek Pawlik się zawodnicy FC Mrzeżyno, pokonując oraz Prezes Klubu Sportowego „Rega” przeciwników 3:1 (1:0). Trzebiatów Jerzy Baranowski. Drugi pojedynek miał wyłonić ekipę, Kapitanowie wszystkich ekip która zajęłaby 8. lokatę w tabeli. W tej wybierali najlepszych zawodników w rywalizacji,u SUS Mrzeżyno – Muzeum poszczególnych kategoriach: Najlepszym Trzęsacz, lepsi okazali się zawodnicy SUS-u Najmłodszym Zawodnikiem okazał się pokonując przeciwników 4:2 (2:1). Szymon Kurczak (Burco FC), Najlepszym O godzinie 17:00 zaplanowany był Najstarszym Zawodnikiem został Krzysztof mecz zespołów walczących o 5. miejsce. Guster (Net Line Futsal Team), na Burco FC – SPNS Trzebiatów. Po bardzo Najlepszego Bramkarza wybrano Michała emocjonującym widowisku zwyciężyli Strączyka (III Rota OSP). Najlepszym

Trzy zwycięstwa w Policach

PŁOTY przesuwał się do czołowej grupy, by po emocjonującym finiszu na ostatniej prostej, wygrać. Początek zawodników Mokasyna był piorunujący, ale dalej było równie dobrze. W biegu dziewcząt klas V-VI trzecie miejsce zajęła Roksana Ratajczyk, a na miejscu dziewiątym finiszowała Aneta Stanisławek. Wśród chłopców tej kategorii wystartowało pięciu zawodników płotowskiego klubu. Najlepiej z nich spisał się Daniel Serafiński, który uplasował się na piątym miejscu. Na ósmej pozycji przybiegł Ksawery Kulesza, 11 był Zygmunt Wieczorek, 13 Norbert Szymański, a 23 Seweryn Rylik. Następne biegi to już rywalizacja zawodników, którzy za tydzień walczyć będą o prymat w województwie i makroregionie. I znów znakomity start Mokasynów. W biegu młodziczek pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Kecler, która bardzo dobrze taktycznie rozegrała bieg. Umiejętnie rozłożyła siły i skutecznie zaatakowała 100 metrów przed metą. Nieźle w tym biegu zaprezentowały się 10 Dominika Suchodolska i 12 sprinterka Liwia Karcz. W biegu młodzików 7 lokatę wywalczył Konrad Dziedzic. Wśród juniorek młodszych 6 lokatę zajęła Katarzyna Kecler, a piąta w biegu juniorek była Żaneta Wysocka. A po biegach posiłek i na ….basen, w którym wszystkie bóle natychmiast ustąpiły. Warto jeszcze podkreślić bardzo cieple przyjęcie z jakim w Policach spotyka się płotowska ekipa i za co serdecznie dziękuje. (MAC)

Członkowie Klubu Mokasyn Płoty

CZWARTEK godz. 16.15

„Puls powiatu”

Joanna Ruta i Agata Dziuba Najważniejsze i najświeższe informacje z naszego powiatu. Polityka, inwestycje, ciekawi goście i istotne tematy. To program dla tych, którzy chcą być na bieżąco w działaniach gminno-powiatowych. www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 13


, ,, Kosciol

Pogrzeb ks. kanonika Zygmunta Nogi

GRYFICE Wieloletni proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – 6 marca 2012 w godzinach wieczornych zakończył swoje życie. Polecajmy go w modlitwach Panu Bogu: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 9 marca 2012 przeżywaliśmy uroczystości pogrzebowe; Msza św. sprawowana była przez Ks. Abpa Andrzeja Dzięgę, Biskupa Mariana Błażeja Kryszyłowicza oraz ponad 70 kapłanów naszej archidiecezji, obrzędy pogrzebu na cmentarzu poprowadził ks. Biskup Marian Błażej Kryszyłowicz. Przypominamy, że Ks. kanonik Noga Ks. Zygmunt Noga pełnił posługę proboszcza w parafii NSPJ do 26 sierpnia 2007 r. Po 14 latach średniej dojrzewała w nim myśl o wyborze pasterzowania w Gryficach oraz w 50. stanu duchownego, skoro kilka miesięcy po roku kapłaństwa wspólnota parafialna 19 złożonym egzaminie maturalnym, został sierpnia 2007 r., po uroczystej Mszy św. przyjęty do Seminarium Duchownego koncelebrowanej przez kilku kapłanów, w Gorzowie Wlkp. W seminarium pożegnała swojego proboszcza. Zygmunt Noga kształtował swoją postawę Ks. kan. Zygmunt Noga po osiągnięciu przyszłego kapłana na miarę potrzeb kanonicznego wieku odchodził wtedy na Kościoła. Uwieńczeniem i ostatecznym zasłużoną emeryturę. dopełnieniem studiów w seminarium Ks. kan. Zygmunt Noga urodził się było przyjęcie świeceń kapłańskich 20 15 stycznia 1932 r. w Zamościu w rodzinie grudnia 1958 r. z rąk bp. Wilhelma Pluty w

Krzysztof (Heniu) Hendryk Patrycja Szapiel rozmawia z… Arkadiuszem Fornalem, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Górzycy Skąd wzięła się idea przygotowania Misterium Męki Pańskiej? Na pomysł wpadliśmy już wcześniej, jednakże same prace nad przygotowaniem tegorocznego Misterium Męki Pańskiej trwały 2 tygodnie. Przedstawienie to zostało przygotowane przez naszych uczniów, pod kierownictwem naszej pani katechetki Małgorzaty Kubiak. A jak było z zaangażowaniem dzieci? Było dużo chętnych dzieci, które chciały nam pomóc. Przychodziły na

Ile czasu przygotowywałaś się do swojej roli? Przygotowywałam się dwa tygodnie Jaką postać odegrałaś? Jezusa z Nazaretu. Czy rodzice pomagali ci nauczyć się swojej roli? Mama mi trochę pomagała. A jak oceniasz próby? Ciężko było, ale się nauczyłam. Pierwszy raz bierzesz udział w przedstawieniu? Już wcześniej uczestniczyłam w innych przedstawieniach. Czy w przyszłym roku również będziesz chciała wziąć udział w przedstawieniu? Tak, z miłą chęcią.

CZWARTEK godz. 17.05

„NasiAgataseniorzy” Dziuba Starsze osoby mają dużo do opowiedzenia. Nie zawsze jednak chcemy ich do końca wysłuchać, a jednak warto. Świadkowie historii i ich życie. W każdą środę po godzinie siedemnastej. www.naszgloszwybrzeza.pl

str. 14

fot. S. Marcula

fot. S. Marcula

GÓRZYCA Wielki Post nie dobiegł jeszcze końca, a próby i przygotowywały to przedstawienie, my już (18.03.2012) mogliśmy przeżywać scenografie oraz kostiumy. Misterium Męki Pańskiej. A rodzice chętnie pomagali, mocno Uczniowie Szkoły Podstawowej w się zaangażowali? Górzycy, pod opieką katechetki Małgorzaty Oczywiście, jednak nie aż tak, jak Kubiak oraz nauczyciela języka polskiego uczniowie. Przygotowali krzyż oraz dzieci, Magdy Kalinowskiej, przygotowali no i oczywiście są z nami. Przyszli chętnie dla mieszkańców miejscowości zobaczyć przedstawienie, nad którym przedstawienie, w którym zostały ukazane pracowały ich pociechy. ostatnie chwile z życia Jezusa Chrystusa. Czy możemy liczyć, że w przyszłym Młodzi aktorzy zadziwili wszystkich roku również będziemy mogli wziąć gości swoimi umiejętnościami i za to udział w takim przedsięwzięciu ? otrzymali wielkie brawa. Ks. Proboszcz Oczywiście. nagrodził występujących torbą słodyczy, ... z Małgorzatą Kubiak, katechetką twierdząc przy tym, że bardzo mu Szkoły Podstawowej w Górzycy się podobało przedstawienie i nie Jak wyglądały przygotowania spodziewałem się, że Górzycy są tak do przedstawienia Misterium Męki zdolne dzieci. Pańskiej? Obecni goście pamiętali o Dzieci otrzymały scenariusze po powrocie z ferii zimowych i przez ten okres uczyły się swoich ról. Próby nie trwały długo. Na szczęście rodzice pomagali swoim dzieciom w przygotowaniu się do przedstawienia. M i s t e r i u m przygotowałam przy współpracy pani Magdy Kalinowskiej – nauczyciela języka polskiego z naszej szkoły, która bardzo się zaangażowała i Fragment inscenizacji pomogła. nadchodzących imieninach Ks. Józefa Jak pani ocenia wysiłek dzieci? Chmiela i w imieniu wszystkich, Dyrektor Jestem całe życie zadowolona z dzieci Szkoły pan Arkadiusz Fornal złożył szkolnych. życzenia solenizantowi, przekazując także ... z Beatą Józefowicz, uczennicą bukiet kwiatów. Szkoły Podstawowej w Górzycy

fot. archiwalna

Jezus z Nazaretu w Górzycy

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Pogbrzeb ks. Kanonika Zygmunta Nogi

rzemieślniczej o głębokich tradycjach religijno-patriotycznych. Rodzice Księdza Zygmunta – ojciec Władysław i matka Helena – swoim codziennym przykładem sumiennej pracy i żarliwej modlitwy kształtowali atmosferę domu rodzinnego i formowali osobowość jedynego dziecka (drugi ich syn zmarł przed ukończeniem czwartego roku życia). Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnym mieście Zygmunt Noga wstąpił do gimnazjum handlowego, w którym w roku 1950 uzyskał tzw. małą maturę. Następnie, po roku pracy zawodowej, przeniósł się do Szczecina, gdzie trzy lata później, w roku 1953 uzyskał świadectwo dojrzałości. Zapewne już w czasie nauki w szkole

katedrze gorzowskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kapłaństwo Początki kapłaństwa ks. Nogi przypadły na trudny okres pasterzowania. Chociaż nie były to już czasy stalinowskie, to jednak nadal prześladowane były wiara, Kościół i duchowieństwo. W tych ciężkich dla kapłanów czasach, ks. Noga podejmował śmiałe wyzwania przeciwstawiania się ateizmowi wkraczającemu w codzienne życie dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Swoje duszpasterzowanie rozpoczął w roli wikariusza w parafii Świętego Krzyża w Szczecinie. Trzy lata później, w roku 1962, przeniesiony został do parafii św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu, w której Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20/2012


, ,, Kosciol

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

w kościele parafialnym założył 6 okien witrażowych, przeprowadzał remonty w kościołach filialnych, wykazywał się także szczególnymi darami jako nauczyciel w czasie prowadzonych lekcji religii w węgorzyńskiej szkole podstawowej. Działalność proboszczowską w parafii węgorzyńskiej zakończył 30 czerwca 1993 r. Kolejnym miejscem pracy kapłańskiej ks. Nogi na okres 14 lat stały się Gryfice.

małym kościołem” (tak nazywanym przez gryficzan) oraz ok. 5 tys. wiernych. Od pierwszych dni administrowania parafią NSPJ w Gryficach ks. Noga dał się poznać jako kapłan o wielkim i przychylnym parafianom sercu. Był niezwykle pracowity i pełen inicjatyw. Podobnie jak poprzednie parafie Rosiny i Wegorzyno, ta kolejna, gryficka, staje się bliska jego sercu. Po 3 latach duszpasterzowania parafią gryficką

fot. S. Marcula

przebywał do 1964 r. Dłuższy okres pracy duszpasterskiej przypadł ks. Nodze na ziemi pyrzyckiej, gdzie najpierw w roli wikariusza obsługiwał kościoły filialne w Laskowie, Rosinach, Kłodzinie oraz w Przelewicach, do których docierał z kościoła parafialnego w Jesionowie. Po 15 latach wikariuszowania 23 kwietnia 1973 r. został proboszczem w nowo utworzonej parafii pw. św. Michała Archanioła w Rosinach. W tej roli okazał się wspaniałym gospodarzem. Remontował kościoły filialne i umożliwiał parafianom, aby ich droga do kościoła była jak najkrótsza. W tym celu m.in. wyremontował kościół w Gardzcu, który od ponad 30 lat nie był użytkowany. Z kolei w Przelewicach nie tylko odrestaurował kościół, ale również wybudował dom katechetyczny. Z wielkim oddaniem wypełniał posługę kapłańską w parafii i dbał o jej mieszkańców. Znał ich codzienne problemy; pomagał im w potrzebie i wspierał modlitwą. Drzwi domu parafialnego były zawsze dla nich otwarte. Chrzcił dzieci, błogosławił małżeństwa, odprowadzał w ostatniej drodze na cmentarz, przeżywał wraz z nimi trud życia codziennego. Z ziemi pyrzyckiej, po 24 latach pasterzowania na niej, z dniem 15 lipca 1988 r. kolejnym dekretem został proboszczem w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie w dekanacie łobeskim. Tutaj również owocnie zaznaczał swoje kapłaństwo. W krótkim czasie

Pogbrzeb ks. Kanonika Zygmunta Nogi Do miasta nad rzeką Regą przybył 15 lipca spełniają się jego marzenia. Na placu 1993 r. i objął, po swoim poprzedniku przykościelnym, dotąd nie w pełni ks. Joachimie Feńskim, parafię pw. zagospodarowanym, z jego inicjatywy Najświętszego Serca Pana Jezusa – „z budowana jest grota z intencją oddania jej opiece Matki Bożej z Lourdes w dowód za uzyskaną wolność po roku 1989. Poświęcona przez bp. Mariana Kruszyłowicza 24 maja 1996 r. staje się odtąd miejscem niecodziennych Burmistrz Trzebiatowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości nabożeństw i uroczystości kościelnych. niezabudowanej: 14-letnie proboszczowanie ks. Nogi w Gryficach nie ograniczyło się tylko do budowy groty. Kapłan zaznaczył swoją CENA NR POW WADIUM POŁOŻENIE PRZEZNACZENIE WYWOŁAWCZA pracę, upiększając parafialną świątynię, DZIAŁKI /m2/ /zł./ /zł./ odrestaurowując sale katechetyczne, dokańczając rozpoczęte prace przez mieszkaniowo 45.500,00 9.000.00 167 493 ul. Strumykowa poprzedniego proboszcza w kościele usługowa filialnym w Przybiernówku. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gryficach przy „małym kościele” PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 KWIETNIA 2012 r. za czasów proboszczowania ks. Nogi O GODZ. 12.00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE zyskała miano parafii wielu ważnych inicjatyw służących tworzeniu trwałych więzów wspólnoty. Znalazł czas na UWAGA ! utworzenie i opiekę nad Oddziałem Akcji  Do wylicytowanej ceny gruntu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia Katolickiej, w salkach przykościelnych umowy sprzedaży . umożliwił funkcjonowanie Oddziału  W przetargu może brać udział każdy kto do dnia 23 kwietnia 2012 roku wpłaci w gotówce w/w wadium na „Civitas Christiana”, z którego członkami konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu rokrocznie uczestniczył w pielgrzymkach środków pieniężnych na w/w konto urzędu. do sanktuariów maryjnych w archidiecezji  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób prawnych winni szczecińsko-kamieńskiej. Dzięki przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. proboszczowi Nodze przy kościele  Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. utworzona została świetlica, w której dzieci  O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego - do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena z rodzin potrzebujących opieki mogły

DZIAŁKA W TRZEBIATOWIE

      

nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. W przypadku uchylania się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osobie, która nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie 3 dni od dnia przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.; Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania nieruchomości oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci. W/w nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr 40040 i nie jest obciążona. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, pok. nr 12, tel. 0 91 38 72 275; e-mail: nieruchomosci@trzebiatow.pl

Trzebiatów 27.02.2012 r.

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20/2012

godnie spędzać czas pozalekcyjny. To w czasie proboszczowania w Gryficach abp senior Marian Przykucki mianował ks. prob. Nogę kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Stargardzie (1998). W parafii NSPJ w Gryficach ks. kan. Zygmunt Noga obchodził też swoje 40-lecie kapłaństwa, które zorganizowała jemu wdzięczna społeczność parafialna (1999). Ks. kan. Z. Noga z pokorą przyjął treść pisma z Kurii Biskupiej, iż 26 sierpnia 2007 r. przestaje być proboszczem w parafii NSPJ w Gryficach i przechodzi na emeryturę kapłańską. Zawsze skromny, więc i nie zabiegał o uroczyste rozstanie z parafianami. A jednak, czego się sam nie spodziewał, oddany mu wikariusz, ks. Marek, „skrzyknął” społeczność parafialną do pomocy i po specjalnej Mszy św. zgotowano odchodzącemu z parafii proboszczowi pożegnalną uroczystość połączoną z 50-leciem jubileuszu kapłaństwa. Podziękowania odchodzącemu kapłanowi składali m.in.: księża dekanatu gryfickiego z dziekanem ks. Jerzym Sosną, wspólnoty parafialne, dyrektorzy i uczniowie gryfickich szkół, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Zygmunt Dziewguć, przedstawiciele samorządu gryfickiej gminy na czele z burmistrzem Gryfic Andrzejem Szczygłem i przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Błyszem. Dziękowali za ogrom pracy dokonanej w służbie Bogu i ludziom. Ks. kan. Zygmunt Noga powraca po prawie 50 latach do Szczecina – do miasta, w którym rozpoczęła się jego praca duszpasterska. Zamieszka na plebanii w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela. Tam też zakończył swoje pielgrzymowanie. 6 marca 2012 ks. kan. Zygmunt Noga odszedł do domu Ojca. Niech podsumowaniem Jego posługi będą słowa jednej z parafianek: Drogi Księże Kanoniku! Niech króluje z Tobą w niebie Jasnogórska Pani. Niech aniołowie śpiewają Tobie: - ”Maryjo – módl się za nami”. Bo Ta Maryja – Królowa Polski Zawsze będzie Ciebie widziała; - Bo Ty z Nią byłeś - Bo Ty czuwałeś Żeby była intronizowana I gryficką ziemię płaszczem otulała. Gryfice, dn. 9.03.2012 r. Alicja Czerwińska

Najtańszy Bank w Mieście Janina Pawlak

Twój Doradca kredytowy

tel. 91 384 29 78

kom. 605 357 089

Gryfice, ul. ks. St. Ruta 7 (przy małym rondzie)

str. 15


Katedralne Biuro Pielgrzymkowe

SANTIAGO zaprasza na pielgrzymki w 2012 r. 1. PIELGRZYMKA DO GROBU BŁ. JANA PAWŁA II (12.05. - 20.05.) Cena: 310 EUR + 650 PLN

2. SZLAKIEM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO (09.06. - 10.06.) CENA: 160 PLN

3. SANKTUARIA BAWARII (02.07. - 07.07.) CENA: 300 EUR + 400 PLN

4. WŚRÓD LASÓW I ŁĄK ROZTOCZA (29.07.04.08.) CENA : 750 PLN

5. PIELGRZYMKA DO GROBU BŁ. JANA PAWŁA II Z WYPOCZYNKIEM NAD MORZEM TYREŃSKIM (27.08. - 05.09.) CENA : 390 EUR + 700 PLN

6. PIELGRZYMKA DO GROBU BŁ. JANA PAWŁA II (17 – 25.09.) Cena: 310 EUR + 700 PLN

7. ZIEMIA ŚWIĘTA Z WYPOCZYNKIEM NAD MORZEM MARTWYM (23.09 – 01.10.) CENA: 680 USD + 2200 PLN

8. PIELGRZYMKA ARCHIDIECEZJALNA NA JASNĄ GÓRĘ (26.09 – 29.09.) Cena: 370 PLN

9. TURNUS REKOLEKCYJNO – REHABILITACYJNY (01. - 14.10.) Cena: 1200 PLN

10. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (18.10. 29.10.) CENA: 1100 USD + 2000 PLN

11. MEKSYK - PIELGRZYMKA DO GWADELUPE (ok.13.11; 11 DNI) Cena: 1100 USD + 3500 PLN

str. 16

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 5/20-/2012

Nasz Głos z... Wybrzeża nr20  

Nasz Głos z... Wybrzeża - bezpłatny tygodnik powiatu gryfickiego

Nasz Głos z... Wybrzeża nr20  

Nasz Głos z... Wybrzeża - bezpłatny tygodnik powiatu gryfickiego

Advertisement