Page 1


Patronat merytoryczny Wydzia³u Polonistyki i Wydzia³u Filozofii UJ

Wydzia³ Polonistyki

Wydzia³ Filozoficzny

Uniwersytetu Jagielloñskiego

Uniwersytetu Jagielloñskiego

Wspó³praca:

Patronat medialny

Oficjalny hotel konferencji Hotel Stary *****

Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania patronom oraz wspó³pracownikom sympozjum G³os Pana oraz wszystkim tym, którzy w³¹czyli siê w aktywny sposób w przygotowania konferencyjne. 20-21 marca 2014 Collegium Maius UJ, Kraków


Program

1. dzie単 sympozjum 20 marca 2014 r.


Rejestracja

8:00-9:00

Sala im. Micha³a Bobrzyñskiego, Collegium Maius UJ (po przejœciu przez g³ówn¹ bramê w prawo w poprzek dziedziñca i od razu w lewo, po charakterystycznych krêtych schodach na górê). Rejestracja uczestników czynnych i biernych, wydanie materia³ów konferencyjnych i identyfikatorów.

Inauguracja sympozjum

9:00-9:15

prof. dr hab. Anna £ebkowska Prodziekan ds. ogólnych Wydzia³u Polonistyki UJ S³owo wstêpne Powitanie goœci i uczestników przez organizatorów

Panel I

9:15-10:45

O (e)utopii i dystopii wspó³czeœnie moderator: prof. dr hab. Anna £ebkowska prof. dr hab. Jerzy Jarzêbski (UJ) Utopia i dystopia w „Kongresie futurologicznym” – opowiadanie i film dr hab. Andrzej Dró¿d¿ (UP) Hytlodeusz w bibliotece infotopii. dr Mariusz M. Leœ (UwB) Dylematy i aporie e-utopii dr Andrzej Juszczyk (UJ) Utopia transhumanizmu w kulturze popularnej: przypadek synth-popu Dyskusja (30 minut)

Przerwa kawowa

10:45-11:15

Sala kawiarni “U Pêcherza”, podziemia Collegium Maius UJ. -4-


11:15-12:15

Panel II Literatura utopijna i dystopijna XX i XXI w., cz. I moderator: dr Mariusz M. Leœ mgr Szymon Kukulak (UJ) Bledn¹ca czerwieñ gwiazd. Polityczne i niepolityczne korzenie utopii w twórczoœci fantastyczno-naukowej Stanis³awa Lema. dr Anita Ca³ek (UJ) Miêdzy niemo¿liwym a koniecznym: to¿samoœæ w œwiecie utopii. mgr Jakub Krogulec (UWr) Militaryzm, libertarianizm i mit amerykañskiej rewolucji – utopijne spo³ecznoœci Roberta Ansona Heinleina. Dyskusja (15 minut)

12:15-13:15

Panel III Literatura utopijna i dystopijna XX i XXI w., cz. II moderator: dr Miros³aw Go³uñski dr Leszek Bêdkowski (AJD) Czytanie dystopii. Uwagi wokó³ ksi¹¿ki „Przenajœwiêtsza Rzeczpospolita” Jacka Piekary. dr Micha³ Palmowski (UJ) Przemoc a utopia. „Podziemny Kr¹g” Chucka Palahniuka. mgr Magdalena Górecka (UMCS) Przeszùoœæ ideologicznie zaprojektowana – historie alternatywne w s³u¿bie prawicowej utopii. Dyskusja (15 minut)

13:15-14:15

Przerwa obiadowa “Trattoria Soprano” przy ul. œw. Anny 7.

-5-


Panel IV

14:15:15:15

Literatura utopijna i dystopijna XX i XXI w., cz. III moderator: dr Andrzej Juszczyk dr Anna Boguska (UW) Intertekstualnoœæ subwersywna, adaptacyjna i transpozycyjna, czyli rzecz o konstruowaniu chorwackich dystopii XX wieku. dr Jan Miklas-Frankowski (UG) „Góry Parnasu” Czes³awa Mi³osza jako próba dystopii. mgr Mateusz Zimnoch (UJ), Narracje faktograficzne w utopiach i dystopiach literackich. Dyskusja (15 minut)

15:15-16:15

Panel V Utopianizm i socjologia wiedzy moderator: dr Micha³ K³osiñski mgr Wojciech Bart³omiej Zieliñski (UPJPII) Konstrukcja – utopia – destrukcja. mgr Adrian Stelmaszyk (UMK) Amatorzy „szczêœcia wyobra¿onego” – Emila Ciorana krytyka utopii. dr Tomasz Szymañski (Uwr) Oblicza „religii uniwersalnej”: o utopijnych postaciach religii we Francji w XVIII i XIX wieku. Dyskusja (15 minut)

Wyk³ad plenarny

18.45-21.30

aula im. ks. J. Tischnera, Collegium Witkowskiego UJ dr Kenneth Hanshew (Universität Regensburg, Utopian Studies Society) Familiar and Unfamiliar Faces of Science Fiction: A Polish Czech Comparison.

-6-


Program

2. dzie単 sympozjum 21 marca 2014 r.


Panel VI

9:00-10:30

Utopia przednowo¿ytna i nowo¿ytna moderator: dr hab. Andrzej Dró¿d¿ mgr Ewelina Drzewiecka (UJ) Poetyckie wizje œwiatów w „Zodiaku ¿ycia” Marcella Palinegenia Stellata. mgr Justyna Kowalik (KUL) Senatulus sive Gynajkosynedrion – utopia, inversus mundi, satyra na wspó³czesnoœæ? Pogl¹dy Erazma z Rotterdamu na rz¹dy kobiet. mgr Anna Kowalcze-Pawlik (UJ) Bacon, Shakespeare i utopia sprawiedliwoœci. mgr Aleksandra Bobrowska (UAM) Korespondencyjny kurs Aleksandra Wielkiego, czyli nieprzekonuj¹ca utopia. Dyskusja 30 minut

10:30-11:00

Przerwa kawowa Sala kawiarni “U Pêcherza”, podziemia Collegium Maius UJ.

Panel VII

11:00-12:00

Utopia ponowo¿ytna moderator: dr Mariusz M. Leœ dr Miros³aw Go³uñski (UKW) Utopia zdekonstruowana (Ksiêga nowa o misce soczewicy czyli „Baœñ nad Baœniami”)? mgr £ukasz W. Œliwa (UJ) Utopia czùowieka zmêczonego. W¹tki utopijne w pisarstwie Jorge Luisa Borgesa mgr Piotr Gorliñski-Kucik (UŒ) Uchronia Dukaja. Dyskusja 15 minut -8-


12:00-12:45

Panel VIII Utopie i dystopie w grach wideo i ludologii moderator: dr Andrzej Juszczyk dr Tomasz Z. Majkowski (UJ) W krainie cyfrowego szczêœcia: gry typu city-builder jako projekty ustrojowe. mgr Krzysztof M. Maj (UJ) Œwiatotwórstwo eutopijne i dystopijne w literaturze („Fizjonomika” Jeffrey’a Forda), filmie („Tron: Legacy”) oraz grze wideo („Bioshock: Infinite”). Dyskusja (15 minut)

12:45-13:45

Przerwa obiadowa “Trattoria Soprano” przy ul. œw. Anny 7.

13:45-14:30

Panel IX Utopie i dystopie w filmie i filmoznawstwie moderator: dr Tomasz Z. Majkowski dr Barbara Klonowska (KUL) Metafory utopii: filmowe obrazy utopijnych spo³ecznoœci mgr Micha³ Sowiñski, mgr Katarzyna Trzeciak (UJ) Futurologie Piotra Szulkina. Autentycznoœæ, reprezentacja, ekonomia, teologia jako kategorie utopijne? Dyskusja (15 minut)

14:30-16:00

Panel X Utopie i utopianizm w filozofii moderator: mgr Mateusz Zimnoch dr Micha³ K³osiñski (UŒ) Utopijnoœæ modeli ekonomii symbolicznych. -9-


Panel X

14:30-16:00

Utopie i utopianizm w filozofii (cd.) moderator: mgr Mateusz Zimnoch mgr Karolina Feæ (UJ) Liberalna utopia czy metautopia? O kondycji idealizmu politycznego po przezwyciê¿eniu metafizyki. dr Rafaù W³odarczyk (UWr) Zagadnienie utopii w filozofii Ericha Fromma w perspektywie pedagogiki Bartosz Wójcik (UJ) Utopia uznania: plebejski, mieszczañski czy rewolucyjny koniec historii? Dyskusja 30 minut

Zamkniêcie obrad Podziêkowania dla goœci, prelegentów, uczestników i partnerów sympozjum oraz wstêpne informacje nt. perspektyw publikacyjnych i kolejnych edycji sympozjum G³os Pana. Podbicie blankietów delegacyjnych.

-10-

16:15-16:30


Prelegenci

dr Kenneth Hanshew (Universität Regensburg, USS) prof. dr hab. Jerzy Jarzêbski (Uniwersytet Jagielloñski) dr hab. Andrzej Dró¿d¿ (Uniwersytet Pedagogiczny) dr Mariusz M. Leœ (Uniwersytet w Bia³ymstoku) dr Andrzej Juszczyk (Uniwersytet Jagielloñski) dr Anita Ca³ek (Uniwersytet Jagielloñski) dr Leszek Bêdkowski (Akademia Jana D³ugosza) dr Micha³ Palmowski (Uniwersytet Jagielloñski, USS) dr Barbara Klonowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski, USS) dr Miros³aw Go³uñski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) dr Anna Boguska (Pañstwowa Akademia Nauk) dr Jan Miklas-Frankowski (Uniwersytet Gdañski) dr Tomasz Z. Majkowski (Uniwersytet Jagielloñski) dr Micha³ K³osiñski (Uniwersytet Œl¹ski) dr Rafa³ W³odarczyk (Uniwersytet Wroc³awski) mgr Adrian Stelmaszyk (Uniwersytet Miko³aja Kopernika) mgr Aleksandra Bobrowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza) mgr Anna Kowalcze-Pawlik (Uniwersytet Jagielloñski) mgr Ewelina Drzewiecka (Uniwersytet Jagielloñski) mgr Jakub Krogulec (Uniwersytet Wroc³awski) mgr Justyna Kowalik (Katolicki Uniwersytet Lubelski) mgr Karolina Skórka (Uniwersytet Jagielloñski) mgr Katarzyna Trzeciak (Uniwersytet Jagielloñski) mgr £ukasz Œliwa (Uniwersytet Jagielloñski) mgr Magdalena Górecka (Uniwersytet Marie Curie-Sk³odowskiej) mgr Piotr Gorliñski-Kucik (Uniwersytet Œl¹ski) mgr Mateusz Zimnoch (Uniwersytet Jagielloñski) mgr Krzysztof M. Maj (Uniwersytet Jagielloñski, USS) mgr Micha³ Sowiñski (Uniwersytet Jagielloñski) mgr Szymon Kukulak (Uniwersytet Jagielloñski) mgr Wojciech Bart³omiej-Zieliñski (Uniwersytet Papieski) Bartosz Wójcik (Uniwersytet Jagielloñski)

Organizatorzy

Komitet Organizacyjny dr Andrzej Juszczyk (przewodnicz¹cy) mgr Krzysztof M. Maj mgr Mateusz Zimnoch

Sympozjum “G³os Pana. Utopie i dystopie w perspektywie filozoficzno-literackiej” www.glospana.wordpress.com www.facebook.com/glospana sympozjumglospana@gmail.com

Rada Naukowa Prodziekan Wydzia³u Polonistyki UJ prof. dr hab. Anna £ebkowska Prodziekan Wydzia³u Filozofii UJ prof. dr hab. Leszek Sosnowski prof. dr hab. Jerzy Jarzêbski prof. dr hab. Teresa Walas

Ksiêgowoœæ Towarzystwo Studiów Dziennikarskich Wsparcie logistyczne mgr Oskar Ostafin Reporta¿ fotograficzny mgr Jakub Dobranowski Projekt identyfikacji wizualnej mgr Krzysztof M. Maj


Sympozjum naukowe G続os Pana. Utopie i dystopie w perspektywie filozoficzno-literackiej www.glospana.wordpress.com www.facebook.com/glospana sympozjumglospana@gmail.com

Program Sympozjum Naukowego "Głos Pana. Utopie i dystopie w perspektywie filozoficzno-literackiej"  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you