Page 1

Farské oznamy 09. 03. 2009 ­ 15. 03. 2009 Deň Hod.

Úmysel sv. omše

Liturgický prehľad

Čítania

Po 18:00 † Pavol Kovalčík 09.03.

Pondelok po 2. pôstnej nedeli Dan 9,4b­10 féria Lk 6,36­38

Ut 07:00 na úmysel otca biskupa 10.03.

Utorok po 2. pôstnej nedeli féria

Iz 1,10.16­20 Mt 23,1­12

St 18:00 † Martin Podstavek, † Rozália a † Milan 11.03.

Streda po 2. pôstnej nedeli féria

Jer 18,18­20 Mt 20,17­28

za zdravie a Božiu pomoc pre mamu, jej dieťatko a  Štvrtok po 2. pôstnej nedeli Št 18:00 12.03. féria za pokojný a šťastný pôrod

Jer 17,5­10 Lk 16,19­31

17:15 Krížová cesta (rozjímanie mládežníci) Pi za Boží dar dieťatka (počatie) pre manželov  13.03. 18:00

Piatok po 2. pôstnej nedeli féria

Gn 37,3­4. 12­13a.17b­28 Mt 21,33­43. 45­46

So 07:00 † Amália a † manželia Jozef a Emília 14.03. 20:00 hodinnová Adorácia za našu farnosť

Sobota po 2. pôstnej nedeli féria

Mich 7,14­15. 18­20 Lk 15,1­3.11­32

Kilvádyových

08:00 za farníkov Ne 10:45 † Anna a Július Kováčik a † Anna a Juraj Berák 15.03. 15:00 Krížová cesta

3.  PÔSTNA  NEDEĽA

Ex 20,1­17 1 Kor 1,22­25 Jn 2,13­25

Dnes o 15:00 je pobožnosť  Krížovej cesty.  Rozjímanie nad umučením a smrťou nášho Pána Ježiša Krista.  Draho   sme   boli   vykúpení.   Príďte   sa   Mu   poďakovať  ❄  V   pondelok   po   sv.   omši   prosím   o   stretnutie  organistov (­tiek). Som vďačný, že ich máme. Zároveň hľadáme nových záujemcov o túto službu v našom  kostole. Ďakujem. Keďže dosť často v týždni a niekedy aj v nedele je miesto za organom prázdne, nemá kto  hrať pri sv. omšiach, potrebujeme aj nových organistov. Ak by ste o niekom vedeli, tak ho informujte o tejto  skutočnosti a opýtajte sa, či by nemal záujem hrávať v našom kostole. Ak áno, kontaktujte ho na mňa. Pane 

Ježišu, bez teba nemôžeme nič urobiť, pomôž nám nájsť niekoho, kto by mal viac času a bral  by to ako svoju osobnú povinnosť z lásky k Tebe a k nám, venovať sa tejto službe organovania  v našom farskom kostole. Amen  ❄  V utorok pozývam miništrantov na futbalový zápas do telocvične.  Začiatok je o 16:00. Môžu prísť aj kamaráti, ktorí neminištrujú, ale pravidelne chodia na sv. omše v našom  kostole ❄ Vo štvrtok po sv. omši bude 1/2 hod. Adorácia s požehnaním ❄ V piatok po sv. omši bude 1/2 hod.  poklona k Svätému Krížu. Z Pánovho kríža vytekajú veľké milosti na celý svet  ❄  V sobotu ráno o 06:00 ­  ranná Adorácia s požehnaním spolu s Máriou a jej Synom a večer o 20:00 ­ nočná Adorácia s požehnaním.  Prichádzali za Ním ľudia a klaňali sa Mu, a On ich uzdravoval na duši a tele. Amen ❄ Ďakujem členom našej  farskej  rady  za  minulotýždňové  rozjímania  k  zastaveniam  Krížovej  cesty  a  za  ich účasť na pobožnosti  ❄ Prosím miništrantov aj o ich službu pri pobožnostiach v našom kostole (Krížová cesta v piatok a nedeľu).  Ďakujem ❄ Upratovanie: 10. ruža Emílie Giertlovej ❄ Na budúci týždeň je zbierka na charitu ❄  Úmysly na sv. omše treba nahlasovať 2­3 mesiace dopredu. Úmysel treba napísať na papier a po skončení  sv. omše mi ho odovzdáte. Stalo sa už dvakrát aj to, že príbuzní si nevšimli v Imanueli ich úmysel, sv. omša  bola odslúžená, ale po niekoľkých týždňoch prišli s tým, že som na nich zabudol a omšu na ich úmysel  neodslúžil. Ak som skutočne na Váš úmysel zabudol, tak sa ospravedlňujem a je mi to veľmi ľúto. Vždy sa to  po Vašom oznámení snažím napraviť  ❄  Lektorská služba ­ čítanie lekcií vo sv. omšiach. Prosím lektorov  (všetkých), ktorí v súčasnosti čítavajú Božie slovo a modlitby veriacich (prosby) v našom kostole o stretnutie,  ktoré bude v utorok večer o 18:00 vo farskom kostole. Pozývam aj nových záujemcov o túto vznešenú službu,  aby prišli na toto stretnutie. Budeme hovoriť o niektorých základných pravidlách správneho prednesu Božieho  slova. Ďakujem za Vašu účasť. Prineste si so sebou Sv. Písmo, z ktorého nám v kostole (od ambóny) prečítate  a   následne  budeme   diskutovať  o   správnosti   Vášho   konkrétneho   prednesu,   čím  sa  vzájomne  obohatíme  a  dúfam, že aj povzbudíme k väčšej zodpovednosti v lektorskej službe ❄  I m an uel týždenník veriacich rímskokatolíckej farnosti Brezno-Mazorníkovo, 9. mája 60, 97703 Brezno, tel. Prosím o modlitby za plánované ľudové misie v mesiaci jún (15. ­ 20.6.) v našej farnosti a za pátra  048/6114930 Imanuel (elektronicky) http://mazornik.googlepages.com/ faramazornik@m-net.sk www.religion.brezno.szm.sk Anthonyho, ktorý ich bude viesť. Ďakujem vychádza od 28.1.2001

Ročník IX.          08. marec 2009                č.10

VI EŠ PO Č ÚVAŤ? Peter nosil svoje srdce na dlani. Miloval Ježiša  a chcel preňho urobiť všetko. Mal také dobré  pohnútky! Zároveň bol však aj prudký a  popudlivý. Vynikal v tom, že takmer vždy  konal skôr, ako rozmýšľal! Spomeň si napríklad, ako vyskočil z člna do  rozbúreného jazera. No keď si uvedomil, že  ľudia predsa po vode nezvyknú kráčať, začal  sa topiť. Inokedy pokarhal Ježiša hneď potom,  ako ten predpovedal svoju smrť na kríži. A  keď sa Peter pokúšal odradiť ho od umývania  nôh? Ježiš jeho spontánnu reakciu ihneď  napráva a Peter zas okamžite reaguje celkom  inak: "Tak potom nielen nohy, ale aj ruky a  hlavu" (Jn 13, 9). Do tohto modelu  presne zapadá aj  dnešné evanjelium.  Peter zasiahnutý  bázňou hľadel na  premeneného Ježiša.  Pravdepodobne bol  vystrašený, no zároveň  aj naplnený radosťou.  A ako zareagoval?  Navrhol postaviť tri  stánky ­ Ježišovi,  Mojžišovi a Eliášovi. 

Boh ho však rýchlo opravuje ­ opäť: "Toto je  môj milovaný Syn. Počúvajte ho" (Mk 9, 7). Všetci sme ako Peter. Možno nereagujeme tak  prudko, no každý z nás má sklon zameriavať  sa na to, čo môžeme pre Ježiša urobiť, zatiaľ  čo Boh chce, aby sme ho v prvom rade  počúvali. Pôst je výborným obdobím na to, aby sme sa  naučili, ako počúvať Ježiša. Treba dávať oveľa  väčší pozor na to, čo nám chce povedať Ježiš,  než na to, čo preňho môžeme urobiť my. Náš  Boh nie je chladný a vzdialený. Je veľkorysý a  miluje nás. Chce mať účasť na našom živote.  Niekedy mu však slúžime tak horlivo, že ho  takmer nepočúvame a neprijímame jeho dary! Na dnešnej svätej omši sa usiluj počúvať  Ježiša najlepšie, ako budeš vedieť. Keď budeš  rozjímať o Premenení,  predstav si seba samého  priamo tam na mieste.  Ako by taký zázrak  ovplyvnil tvoj život a  zmýšľanie? Možno  zakúsiš, ako ťa Duch  Svätý napĺňa väčšou  milosťou a priťahuje ťa  bližšie k Pánovi. Pane, nauč ma počúvať  tvoj hlas.


Rok sv. Pavla   Pavlov život (4) ­ Apoštolský snem v Jeruzaleme Počas   neprítomnosti   Pavla   a  Barnabáša, došlo v Antiochii k nezhodám.  Prišli kresťania pochádzajúci zo židovstva z  Judey, ktorí sa držali zásady: „Ak sa nedáte  obrezať   podľa   Mojžišovho   predpisu,  nemôžete   byť   spasení.“   (Sk   15,1)   Kvôli  tejto situácii sa komunita rozštiepila na dva  tábory   a   hrozilo,   že   pravda   Kristovho  evanjelia bude rozdelená.    Problém  musel  byť  vážny  pre   kresťanov pochádzajúcich  z  pohanstva,  pre ktorých mohla byť žiadosť,  aby  boli  obrezaní  a  zachovávali  Mojžišov  zákon,   vnímaná   nie   ako   ohlasovanie  evanjelia,   ale   ako   propaganda   proze­ lytizmu. Prozelyta bol pohan, ktorý prijal židovské náboženstvo, prijal obriezku a zachovával predpisy  Mojžišovho  zákona a bol považovaný za rovnoprávneho so Židmi.Hrozilo teda,  že kresťanstvo sa  zmenší   iba   na   umiernené   židovstvo.   Problém   bol   vážny   aj   pre   Antiochiu   samotnú,   kde   Pavol   a  Barnabáš mali autoritu a po Jeruzaleme to bolo najdôležitejšie spoločenstvo v počiatkoch kresťanstva.  V tomto meste veriacich prvýkrát nazvali kresťanmi. Preto sa Pavol a Barnabáš v roku 49 po Kr.  rozhodli   pre   cestu   do   Jeruzalema,   ktorá   je   matkou   všetkých   cirkevných   spoločenstiev,   aby   tam  predložil svoju náuku ostatným apoštolom.  Cirkevné   spoločenstvá   v     Antiochii   a   Jeruzaleme   boli   dve   symbolické   spoločenstvá.   Jedno  predstavovalo cirkev obrezaných a druhé cirkev pohanov. Ale nielen to, treba pamätať, že obrezanie a  následné dodržiavanie Mojžišovho zákona sa nedotýkalo len komunít v Jeruzaleme a v Antiochii, ale  celej prvotnej Cirkvi, veď kresťanstvo sa šírilo po celom vtedy známom svete.  Skutky apoštolov uvádzajú, že „apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec.“ (Sk 15,6). Pavol a  Barnabáš vysvetlili svoje skúsenosti z misijnej cesty: „Keď prišli do Jeruzalema, prijala ich cirkev,  apoštoli a starší a oni vyrozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh.“ (Sk 15,4) Postoj Pavla potvrdilo  vystúpenie Petra a Jakuba, ktorí ukazujú dve tváre prvotnej Cirkvi ­ židovskú a pohanskú. Skutky  apoštolov naznačujú, že v Cirkvi od počiatku existovala nielen jednota, ale aj sila otvorene diskutovať.  Záver   jeruzalemského   zhromaždenia   vystihujú   Jakubove   slová,   ktoré   sú   uznesením   všetkých  apoštolov: „Preto si myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sa z pohanov obracajú k Bohu, ale  im treba napísať, aby sa zdŕžali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného v krvi.“(Sk 15,19­20).  Uznesenie sa dotýkalo štyroch bodov: ­ Nepoškvrniť sa jedením mäsa obetovaného modlám (porov. Lv 17,7­9). Tento problém bol delikátny,  lebo   na   pohanskom   trhu   bolo   možné   kúpiť   mäso,   ktoré   bolo   predtým   obetované   modlám.   Židia  nesmeli jesť ani toto mäso. Znamenalo by to účasť na samotnej modloslužbe (porov1 Kor 8,1­13;  10,14­33). ­ Nekonzumovať krv (podľa predpisu v Lv 17,10­14). V židovstve vládlo presvedčenie, že v krvi je  sídlo života a konzumovať krv znamenalo zmocniť sa života. ­ Nekonzumovať mäso udusených zvierat je rozvinutím predchádzajúceho príkazu v Lv 17,13­14, lebo  z uduseného zvieraťa neodišla krv, preto jesť jeho mäso znamenalo prijímať aj krv. ­ Zdržať sa smilstva. Zdá sa, že išlo o zákaz manželstva medzi pokrvnými a príbuznými (porov. Lv  18,6­23). Určite nešlo o jediné príkazy, ktoré sa kládli na pohanokresťanov. Tieto uznesenia môžeme vidieť  skôr ako vzájomné pochopenie pohanokresťanov a židokresťanov. Išlo hlavne o tie komunity, ktoré  boli zmiešané, lebo v nich žili kresťania zo židovstva aj z pohanstva. 

Nalaďte si Rádio Lumen     [Brezno 103,4 Mhz] Ako to už v živote chodí, aj mňa prikvačili zdravotné problémy na  nemocničné lôžko. Je celkom dobré viac sa stíšiť, popremýšľať, ale je aj  výborné,   že   dnes   máme   možnosť   naladiť   si   kresťanské   rádio   Lumen.  Chcem   sa   prihovoriť,   aby   ste   ho   vyskúšali   všetci,   ktorí   ste   ho   ešte  neobjavili.  Celodenné   vysielanie   je   pestrou   paletou   programu,   ktorý   neuráža  kresťanské zmýšľanie, práve naopak, povzbudzuje, poteší, núti k zamysleniu. Program Rádia Lumen je  obrovským   obohatením,   hlavne   pre   tých   ľudí,   ktorí   sú   doma   sami,   pre   chorých,   nevládnych   alebo  ležiacim v nemocnici. Každý deň Vám prinesú veselú spoločnosť, modlitbu sv. ruženca, korunku k  Božiemu Milosrdenstvu, sv. omšu. Ani mladé rodiny nie sú vynechané, v programe pamätajú na deti,  mládež   a   plno   peknej   muziky.   Redaktori   a   duchovní   otcovia   vedia   každého   usmerniť   na   ceste   v  kresťanskom živote, bez urážok a napádania slušných ľudí, ktorí ešte túžia žiť podľa zásad desatora. Moje vlastné skúsenosti sú veľmi dobré, takže už dnes sa nalaďte na vlny Rádia Lumen a príde k  Vám pohladenie duše a povzbudenie v ktorúkoľvek hodinu.                                                               KM

Boh využíva aj naše nedostatky ... V Číne jeden nosič vody mal 2 veľké hlinené nádoby. Viseli na obidvoch koncoch palice, ktorú nosil  na pleciach. Na jednej bola prasklina, kým tá druhá bola dokonalá a vždy niesla plnú mieru vody. Na  konci dlhej cesty, ktorá trvala od potoka až k domu, prasknutá nádoba mala vodu už len do polovičky.  Dva celé roky to takto išlo, nosič vody nosil do domu každý deň už len jeden a pol nádoby vody. Samozrejme,   dokonalá   nádoba   bola   pyšná   na   svoj   výkon,   veď   to   robila   dokonale.   Ale   chúďa  prasknutá   nádoba   sa   hanbila   za   svoju   nedokonalosť,   a   cítila   sa   úboho,   lebo   bola   schopná   len  polovičného výkonu. Po dvoch rokoch súženia oslovila nosiča pri potoku: „Hanbím sa, lebo voda tečie  po celej ceste domov.“ Nosič jej na to odpovedal: „Všimla si si, že kvety rastú len na tvojej strane  chodníka a nie na druhej strane? Je to tak preto, lebo ja som vždy vedel o tvojom nedostatku a na túto  stranu cesty som rozosial semená kvetín. To ty si ich každý deň polievala, kým sme sa vracali do domu.  Dva roky zbieram tieto krásne kvetiny, aby som si zdobil svoj stôl. Keby si nebola taká, aká si, tak by  táto krása nerozžiarovala môj dom.“ Všetci máme svoje osobité chyby. Všetci sme prasknuté hlinené nádoby. Ale tieto praskliny a chyby,  ktoré sú v každom z nás, robia náš život tak veľmi zaujímavým a vzácnym. Len každého musíme prijať  takého, aký je, a uvidieť v ňom to dobré.                                                     

Ruženec v rukách chalanov Nepatrím k tým zbožnejším. Vždy  však  ma dostane, keď ma v  modlitbe predbehnú chalani. Hlavne keď ide o ruženec. Boli sme na  predFESTE v Poprade, keď sa ma Bejby opýtal, či sa nejdem s nimi  prejsť na stanicu kúpiť na ďalší deň lístky. Predstava príjemnej večernej  prechádzky ma po náročnom pracovnom dni vzpružila. Pridala som sa  k nim. Až pred bránou  som zbadala, že s idú vlastne samí chalani.  Uuuups. No neva. Po prvých piatich krokoch ktosi navrhol: „Dáme si  ruženec?“ Všetci súhlasili. Ja som si až vtedy uvedomila, že v ten deň  som sa túto moju obľúbenú modlitbu   ešte nestihla pomodliť. Ale že ma na to budú musieť naviesť  chalani  – tak s tým som nerátala. A neboli to žiadne detičky – pekne dvadsiatnici. Cestovanie autom je tiež možnosťou premeniť plechovú karosériu na kaplnku. Boli sme miešaná  posádka – aj salik, aj chalani aj dievčatá a ja. Nemenovaný vysokoškolák mal svoju zažitú frázu: „Ideme  sa narúžovať?“ Spomínal, ako s touto svojou netradičnou výzvou na modlenie ruženca zažil už všeličo.  Ale teda, ak bol on s nami na cestách, iniciátor modlitby bol jasný. Tak chcem v tento  ružencový  októbrový   deň   poďakovať   v   mene   nežnejšieho   (a   údajne   aj   zbožnejšieho)   pokolenia   za   každé  prekvapenie tohto druhu. Chalani držte sa! Aj ruženca.                                         ada

Imanuel_10_09  

Pôst je výborným obdobím na to, aby sme sa naučili, ako počúvať Ježiša. Treba dávať oveľa väčší pozor na to, čo nám chce povedať Ježiš, než...