Page 1

ESCOLA MESTRE PLA REUNIÓ PRINCIPI DE CURS 2013-2014

NIVELL 5è

1.- PRESENTACIÓ TUTORS I ESPECIALISTES. Mestres que intervenen als grups 5è A i 5è B. -

Tutora 5è A: Glòria Iniesta. Tutor 5è B: Ramona García Especialista Anglès: Carme Cubillas. Especialista d’E. Física: Josep Martínez. Especialista de Música: Estel Borràs. Especialista en Medi Social: Xavier Carceller. Coordinadora del Cicle Superior: Ramona García.

2. ALUMNAT QUE FORMA ELS 2 GRUPS DE 5è. A 5è A hi ha un total de 23 alumnes, dels quals són 11 nenes i 12 són nens. A 5è B hi ha un total de 24 alumnes, dels quals 6 són nenes i 18 són nens. 3.- PARTICULARITATS DEL CICLE SUPERIOR. Els alumnes entren al l’últim cicle de l’etapa de primària. Durant aquest cicle treballaran i es prepararan durant dos cursos per l’ensenyament secundari a l’institut. -

Proves de Diagnòstic: Són unes proves que ens envia el departament i que passem els tutors. Les constitueixen una prova de matemàtiques, una de llengua catalana i una altra de llengua castellana. Detecten les possibles deficiències en aquestes matèries i ens indiquen on hem d’insistir al llarg de tot el cicle per tal de superar-les. Es passaran durant la primera quinzena d’octubre.

-

Proves EFAI. : Són unes proves que passa la psicòloga de l’EAP durant el primer trimestre per tal de valorar el nivell de maduració dels alumnes. S.E.P. : Seguint la normativa imposada pel Departament d’Educació l’any passat, aquest curs s’haurà de continuar duent a terme un reforç fora de l’horari lectiu dels alumnes. L’horari d’aquest reforç serà: de dilluns a dijous de 8’30 a 9’00 del matí. En aquest reforç es treballaran tant les àrees bàsiques de llengua i matemàtiques, com diferents tècniques d’estudi per donar suport a aquestes.


4.- ASSIGNATURES. Les matèries que s’imparteixen i consten a l’horari dels alumnes són : català, castellà, anglès, matemàtiques, coneixement del medi natural, coneixement del medi social, música, educació física i plàstica. També fem una sessió setmanal de Biblioteca, que aprofitem per a fomentar el gust per la lectura. Tenim també una sessió setmanal de tutoria col·lectiva que aprofitem per fer un seguiment de l’organització del grup (càrrecs diversos, canvis de lloc, diàleg en assemblea...) i per a treballar valors positius per a la convivència diària, tant a l’àmbit escolar com a la vida quotidiana (diàleg, respecte, ordre, responsabilitat...etc.). Comentar que, durant les assemblees de tutoria, utilitzem una bústia dels sentiments que ens ajuda a regular els diferents fets que succeeixen durant la setmana. També utilitzem la bústia com a font de comunicació personal alumne/mestra. A cicle superior també disposem d’un espai reservat per la tutoria individual. Durant aquesta estona els alumnes tindran una entrevista personal amb el seu tutor/a, on els temes a tractar seran específics segons les necessitats de cada alumne.

5.- NORMES DE FUNCIONAMENT. 5.1- Horaris: L’horari de primària és de 9’00h a 12’30 h al matí i de 15’00 a 16’30 a la tarda. Preguem la màxima puntualitat en les entrades ja que això facilita el desenvolupament de les classes. Els alumnes que arriben tard interrompen a la resta del grup que ja ha iniciat la classe amb el conseqüent perjudici per a tots. 5.2- Material: Els llibres de text estan socialitzats. Cada nen rep un joc de llibres del nivell per utilitzar-los durant tot el curs. Durant tot el temps n’ha de tenir cura per tal que no es perdin ni es deteriorin i així puguin ser utilitzats l’any vinent per altres alumnes. Pel que fa al material individual cada nen hauria de portar un estoig amb bolígrafs blau, negre i verd, llapis, goma, maquineta i una carpeta classificadora per tal d’arxivar els fulls de les feines. La resta del material que es fa servir a l’escola (agenda, fulls de paper quadriculat, pauta, dossiers de plàstic, fulls de colors, cartolines, pintures, ceres, fotocòpies, tisores, cola...) està també socialitzat, així com el material que es necessiti per l’assignatura de plàstica. 5.3- Normes de funcionament: els alumnes han escrit aquelles normes que han considerat imprescindibles per tal que hi hagi una bona convivència a l’escola.


5.4- Càrrecs: Per l’organització del grup i per tal de fomentar la responsabilitat personal de cada alumne, a l’aula s’estableixen una sèrie de càrrecs rotatius que els alumnes van assumint al llarg de l’any. Es van canviant periòdicament i tots els alumnes passen per tots al final del curs. Tenim encarregats de repartir llibres, material, de la pissarra, d’apuntar els deures... 5.5- Deures: Els alumnes tenen deures cada dia. Normalment hauran d’acabar algun exercici que no s’ha pogut finalitzar a la classe. Puntualment, per tal que els alumnes generin estratègies per resoldre dubtes, es plantejaran exercicis que no seran explicats a l’aula. En aquests casos els alumnes no podran tenir ajuda dels adults. A les sessions utilitzem gran part del temps a l’explicació dels nous continguts, conceptes i procediments; també a la correcció col·lectiva de les activitats a la pissarra, la qual cosa permet als alumnes comprovar allò que han fet bé i malament i esmenar els possibles errors. Així doncs, la pràctica de tot allò explicat i treballat a classe es comparteix entre l’aula i a casa. És important que el nen treballi cada dia a casa, fent les feines pendents i repassant els continguts que s’han fet a classe, per tal de consolidar uns bons hàbits d’estudi i treball que els serveixi pel futur, sobretot si tenim en compte que ja estan al Cicle Superior. És convenient i positiu que els pares facin un seguiment i supervisin els deures dels seus fils, fent de guia en la realització dels deures, ajudant-lo i orientant-lo, però deixant sempre que sigui el nen qui se’n faci responsable de la seva pròpia feina. Recordem que és molt important transmetre el gust per la lectura als vostres fills i recomanem fer lectura diària. 5.5- Pautes de treball: A la classe s’expliquen les pautes de treball, que es van recordant cada dia i de les quals els alumnes tenen un resum fotocopiat a darrera de la pauta que els serveix per escriure. També se’ls dóna unes directrius de presentació de la feina, respecte a la polidesa dels treballs. Els alumnes s’han d’esforçar, tant per fer bé les activitats, com a l’hora de presentar amb polidesa i bona lletra les feines. La satisfacció de la feina ben feta és un valor que val la pena remarcar tant a l’escola com a casa. Al final de cada unitat treballada els alumnes han de presentar el dossier de treball diari de classe, i es valorarà l’esmentada presentació (ordre dels fulls, que estigui complet, amb bona lletra, net i polit, portada, índex...) 5.6. Agenda: Dins el material socialitzat hi ha l’agenda de l’alumne. Els nens saben que l’han d’utilitzar per apuntar les feines pendents i les comunicacions informatives que els mestres fem a nivell de classe o bé d’escola. Tanmateix, els pares i mestres també poden utilitzar-la per demanar entrevistes, comunicar qualsevol incidència, etc. Els alumes han d’apuntar la feina el dia que cal lliurar-la. S’han d’acostumar a repassar-la amb atenció diàriament, no només per comprovar si han fet totes les feines pendents sinó també per comprovar que posen a la motxilla tot el material que necessitaran al dia següent. És important que l’agenda vagi i vingui


cada dia de casa a l’escola i a l’inrevés, i no descuidar-se-la mai, ja que l’utilitzem cada dia. Donat que els alumnes ja han iniciat el Cicle Superior, cal fomentar en ells el valor de la responsabilitat i autonomia personal en tots els àmbits. 6.-RECOMANACIONS GENERALS. És necessari que els alumnes del Cicle Superior vagin consolidant uns bons hàbits d’estudi i treball diari tant a l’escola com a casa, per tal d’estar ben preparats de cara a l’ensenyament secundari. Seria recomanable:  Lloc d’estudi a casa: L’alumne hauria de tenir un lloc a casa destinat a l’estudi. Hauria de ser un lloc tranquil on es pugui concentrar, lluny d’elements distorsionadors com ara la televisió, música, consoles de videojocs...  Horari de treball: es proposa que els alumnes puguin “pactar” un horari per realitzar els deures a casa. Es recomana que hi constin també les estones de temps lliure, per tal que puguin ser conscients de què hi ha temps per tot.  Agenda: Control diari i sistemàtic de l’agenda i la motxilla. És una tasca que han de fer els alumnes de manera responsable i autònoma, però supervisada pels pares.  Lectura: És importantíssim dedicar un temps diari, encara que no sigui gaire llarg, a la lectura. També es recomana que, puntualment, pregunteu als vostres fills sobre la lectura que estan realitzant.  Hores de descans. Els alumnes han de dormir les hores necessàries per tal de poder descansar suficientment i estar en condicions per la jornada escolar de l’endemà.  Telèfons mòbils. Si els pares ho permeten, els nens poden portar telèfon mòbil a l’escola, però sota la seva responsabilitat i desconnectat dins el recinte escolar. No és permès portar cap altre aparell electrònic, joguines, xiclets ni llaminadures.  Blog. Podeu visitar el blog de cinquè: mestrepla5.blogspot.com


7.-SORTIDES.

LLOC

DATA

Estudi del riu Ripoll (5è A)

ÀREA

Audició: La màquina dels sons (cicle)

Octubre A determinar 08/11/2013

Museu del cinema de Girona (cicle)

29/11/2013

Art

Primer trimestre a determinar A determinar

Art

22 i 23/01/2014

C. Medi Social

Escola: tallers de cinema (5è A i B)

Escola: Sessió de solistes a l’aula “Harmònica” Escola: Educació viària (5è A i B)

C. Medi Natural Música

Música

Auditori: Sense solta (Cicle)

28/01/2014

Català

Espai Tolrà: Educació viària (5è A i B )

05/02/2014

C. Medi Social

Auditori: Cinema Billy Elliot (cicle)

A determinar

Català

Xerrada Vacunes (5è A i B)

A determinar

C. Medi Natural

Segon trimestre: a determinar A determinar

Educació Física

Del 5/05/14 al 9/05/04 12/05/14

Matemàtiques

13/05/2013

C. Medi Social

13/06/2013

Música

Sabadell: Rocòdrom La Panxa del bou (5è A i B)

Auditori: Teatre en anglès Tallers d’escacs (5è A i B) Estudi del riu Ripoll (5è B) Museu de la ciutat de Barcelona (5é A i B) Cantània a Barcelona (5è A i B) Jornades Esportives (5è A i B)

Mes de juny a determinar

9.- ENTREVISTES AMB PARES. Tots els mestres atendran les visites de pares: DIMECRES de 12:30 a 13:30

Anglès

C. Medi Natural

Educació Física

2013 2014 dossier  
2013 2014 dossier  
Advertisement