Page 1

Sammanställning av svaren

"

Centerpartiet

Vänsterpartiet

Folkpartiet

Moderaterna

Miljöpartiet

Kristdemokraterna

Socialdemokraterna

Vad tänker ni göra de närmaste fem, tio åren för att Sverige ska bli koldioxidneutralt 2050?

• Grön skatteväxling, miljöstyrande skatter och ekonomiska styrmedel • Nya miljölastbilar och drivmedel via miljölastbilspremier. • Premie-avgiftsystem (bonus-malus) som belönar köp. • Fortsatta elcertifikat • Stimulera mikroproduktion av el från solceller. • Förstärka incitamenten till energibesparingar, inte minst i bostäder.

• Kraftigt ökade offentliga investeringarna: 50 miljarder mer än idag för 2014-16. • Nya styrmedel för hållbara transporter och ökad förnybar energiproduktion (kilometerskatt för tung trafik, klimatskatt på flyg, nettodebitering, etc.) • Minska köttkonsumtion och privatbilismen. • Införa en klimatbudget. • Skärpa svenska utsläppsmålet till 45 procent år 2020, och 100 procent förnybart 2040.

• Arbeta för att EU ska besluta om ambitiösa klimat/energimål (inkl CDM). • Fortsatt satsning på handeln med utsläppsrätter. • Verka för en global koldioxidskatt. • Fossiloberoende fordonsflotta • Ökning av förnybara drivmedel • Ökning av kollektivtrafiken • ”Polluter pay”

• Energipolitiken ska fokusera på att ersätta fossil energi. • ”Polluter pay” • Teknikneutrala ekonomiska styrmedel (t ex fordonsskatt starkt relaterad till koldioxidutsläppen). • Verka för att kommuner och landsting ska vara föregångare vad gäller klimat- och miljövänlig verksamhet. • Tydlig upphandlings- och inköpspolicy med miljöoch klimatkrav.

• Statliga investeringar i hållbar infrastruktur, upprustning och energieffektivisering av miljonprogrammets bostäder och förnybar energi. • Finansieras genom miljöskatter • Höjd koldioxidskatt • Differentierad lastbilsskatt för att styra mot järnväg. • Flygskatt • Klimatpolitiskt ramverk (jmf finanspolitiska ramverket)

• klimatneutralt till 2050. Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. • Nya biodrivmedel • Elektrifiering • Fokusera och samordna forskningsresurser

• Klimatpolitiskt ramverk, med delmål, sektorsmål och utsläppsbudgetar i så bred samverkan som möjligt. • Åtgärder för att minska inhemska utsläppen till 2020 med 40% (från 1990)

Delar ni vår syn att en förutsättning för att de skuldsatta länderna i Sydeuropa ska få en god utveckling är att deras handelspartner stimulerar sina ekonomier, i första hand genom investeringar för hållbarhet?

• Ekonomin i Europa ska inte stramas åt. • Offensiv investeringspolitik

• Länder med stora överskott i bytesbalanserna behöver öka efterfrågan, bl.a. genom ökade investeringar.

• En god ekonomisk utveckling i omvärlden kan ge draghjälp

• Ordning och reda i de offentliga finanserna • Fortsätta tackla höga och växande skulder genom saneringar och tillväxtåtgärder.

• Investeringar för att stimulera framväxten av nya jobb.

• Alla ekonomier gynnas • Hållbarhet i berörda av mer hållbar utveckling ländernas offentliga finanser, men rum för tillväxtstimulerande investeringar.

På vilken ambitionsnivå vill ni lägga er och vilka innovativa lösningar ser ni framför er för att locka fram kapital också från privata finansiärer?

• Investeringarna i privat sektor och offentlig sektor ökar igen. • Bjuda in privat kapital till Offentlig-privat samverkan (OPS). • Försäljning av statliga bolag för att finansiera infrastrukturinvesteringar .

• 30 miljarder i offentliga nvesteringarna i infrastruktur, bostäder, energiomställning • Investeringsbudget för staten. • Ändra målen för offentliga finanser och penningpolitiken

• Se över det finanspolitiska ramverket och överskottsmålet (i bred enighet)

• Göra Sverige till ett attraktivt land att investera i. • Värna starka offentliga finanser. • Väl fungerande finansiella marknader.

• Ökade offentliga investeringar med 30 miljarder kronor. • Förbättrat samarbetet mellan staten och näringslivet • Nedsatt skatt för nya forskningsintensiva företag • Lättare med personaloptioner i små och växande företag.

• Fortsatt låga arbetsgivaravgifter • Konkurrenskraftig bolagsskatt • Ordning och reda i de offentliga finanserna • Överväga en särskild investeringsfond för ideella utförare inom välfärden • Särskilt riskkapitalkonto för investeringar i onoterade bolag

1

• Staten bör investera mer i infrastruktur. • Främja privata investeringar i bostäder och inom näringsverksamheter. • Närmre samarbete med näringslivet


Sammanställning av svaren

"

Centerpartiet

Vänsterpartiet

Folkpartiet

Många nya jobb finns • Vi vill skatteväxla: öka inom tjänstesektorn, skatterna på utsläpp såväl privat- som och minska på jobb. skattefinansierad. På Stimulera personligt vilket sätt bör skatter och ägande i det svenska regelverk främja en näringslivet hållbar tillväxt i denna sektor med många arbetstillfällen?

• Enhetligt och likformigt skattesystem

Hur vill ni agera för att bidra till att de finansiella obalanserna i världen rättas till?

• Rätta till globala obalanser • Mer ändamålsenliga regler för finanssektorn

Vad skulle ni vilja att Sverige gjorde – via EU men också genom nordiskt samarbete för att uppnå mer av ”global governance”?

• Mer decentraliserat beslutsfattande, där byråkratin minskar. Det behövs nya forum för samarbete, med tillgång till styrmedel.

Moderaterna

Miljöpartiet

Kristdemokraterna

Socialdemokraterna

• Fortsätta skattelättnader • Minska regelkrånglet på arbete och tjänster och administrativa kostnaderna för företagen. • Verklig inre marknadi EU för tjänster • Tillämpa tjänstedirektivet

• Sänkta kostnaderna för tjänstesektorn • Behålla sänkt restaurangmoms • Sänkt skatt för reparationstjänster.

• Tillgång till kapital för små- och medelstora företag. • Överväga en särskild investeringsfond för ideella utförare inom välfärden • Särskilt riskkapitalkonto för investeringar i onoterade bolag

• Inget särskilt behov av att stimulera strukturomvandling med riktade skattelättnader. • Investera för utbildad personal och i bra infrastruktur och kollektivtrafik

• Bankdelningslag (skilja traditionell verksamhet och finansiella spekulationer). • Ekonomisk politik för ökad jämlikhet.

• Tydliga regelverk som begränsar bankernas risktagande. • Banker bör själva vara med och finansiera räddningsfonder. • Stödjer bankunion i EU med gemensam tillsyn och regler för hur banker med problem ska hanteras.

• Värna den finansiella stabiliteten • Tydliga regleringar av finansiella aktörer. Följer arbetet med bankunionen inom EU.

• Sverige bör ansluta sig till gemensam skatt på finansiella transaktioner i elva EU-länder

• Inom EU behövs • Bättre fungerade sanering av många finansiellt regelverk länders offentliga • Stödjer striktare finanser och en finanspolitiskt regelverk genomgripande översyn i EU, och bankunion av bankernas • Rimligt att finanssektorn balansräkninga är med och betalar.

• Bättre samarbete på global nivå för vissa frågor, medan andra kräver regional samverkan. • Utökat nordiskt samarbete. • Viktigt med de nya utvecklingsmålen (som ersätter MDG).

• Välkomnar globaliseringen • Världen behöver ett FN som är mer handlingskraftigt och mer trovärdigt. • Sverige ska delta fullt ut i Europasamarbetet och sträva efter att vara en del av EU:s kärna. • EU-samarbetet är det viktigaste miljöinstrument, och Sverige ska tillhöra de pådrivande krafterna

• Starkare samarbete inom EU viktigt. Samnordiska tvärsektoriella insatser.

• Sverige kan och bör föregå med gott exempel och ta ansvar i internationella samarbeten. • Ta vårt ansvar för klimatfinansieringen (ytterligare 2 miljarder per år)

• EU är det primära samarbete inom vilket Sverige kan adressera dessa frågor. • EU:s miljöpolitik ska därför fortsätta att fördjupas. • Minimiavgift på koldioxid i hela unionen. • FN måste effektiviseras och reformeras

2

• Gränsöverskridande lösningarna behövs • Sverige bör arbeta aktivt nordiskt, europeiskt och globalt.


Sammanställning av svaren

"

Centerpartiet

Vänsterpartiet

Folkpartiet

Moderaterna

Miljöpartiet

Kristdemokraterna

Socialdemokraterna

• Polluter pay-princip och ekonomisk hjälp till de drabbade. T ex genom en grön fond, klimatbistånd eller försäkringslösningar.

• 1,5 gradersmål som alla länder ska ansluta sig till. • Klimatbistånd på 4,5 miljarder till år 2016. Gynna tekniköverföring genom ändrad patentlagstiftning.

• Få den gröna fonden på plats • Mer CDM-projekt • Stoppa illegal avverkning av tropiska regnskogar

• Internationellt samarbete och bindande avtal behövs.

• EU-samarbetet viktigt: T ex fredspolitiska verktyg som en stående fredskår inom EU. • Styra om EUinvesteringar från motorväg till järnväg. •

• Industriländer ska bidra till finansiering av de fattigare ländernas investeringar i hållbar energiproduktion, och i anpassningsåtgärder.

• Den industrialiserade världen har ett historiskt ansvar för klimatförändringarna. Klimatpolitiken måste därför bli rättvis såväl globalt som nationellt. • Nya pengar för klimatanpassning i utvecklingsländerna genom internationella finansieringskällor (utsläppshandel eller internationell skatt på sjöfart och flyg m.m.)

På vilket sätt vill ni agera • EU måste stå emot krav för att Europa som helhet på handelshinder. ska bli en mer dynamisk • Gemensam asylpolitik region i världen och en • Hålla dörren för EUstark kraft för en hållbar utvidgning öppen. och fredlig värld?

• Det krävs en helt annan inriktning på politiken i EU. Banker som bär sina egna risker. • Bra lånevillkor till drabbade länder • EU:s budget måste styras om från improduktiva jordbrukssubventioner till långsiktigt hållbara investeringar och grön omställning. • Löntagarnas villkor och välfärd måste garanteras • Bindande socialt protokoll. • Skärpa EU:s miljölagstiftning

• Fortsatt EU-utvidgning österut. • Mer samordnad gemensam utrikespolitik. • EU:s grannskapsavtal med länderna söderut (men med tydliga krav på demokrati och mänskliga rättigheter). • Reformerad biståndspolitik i EU, utfasning av utvecklingsbiståndet till diktaturregimer, och aktivt stöd till demokratirörelser.

• Sverige ska vara ett föregångsland för hållbar utveckling inom EU • Starkare gemensam utrikestjänst, ett europeiskt fredsinstitut, resurser till demokratistöd.

• Styra EU-investeringar från motorväg till järnväg. • Krafttag mot diskrimineringen av romer • EU som bättre aktör för demokrati och fred.

• Öka EU:s konkurrenskraft och främja demokratiarbetet. • Stärkt inre marknaden med full implementering av tjänstedirektivet. • Utvidgning

• Omställning till fossilfritt samhälle. • Investering i europeiska järnvägsnätet • Grön teknikforskning • Gemensam utrikespolitik • Fortsatt EU- utvidgning

Hur vill ni agera för att de mest utsatta befolkningarna i världen ska få hjälp att klara anpassningen till ett förändrat klimat?

3

Sammanst%c3%a4llning alla svar3  

http://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/2014/05/Sammanst%C3%A4llning-alla-svar3.pdf

Advertisement