Page 1

Seniora R책dgivare Galleri


Gun-Britt Andersson är ordf. i Stödföreningen för Barbro Johanssons fond för utbildning av flickor i Tanzania samt ledamot i styrelsen för Gapminder. Hon har tidigare varit statssekreterare vid både Socialdepartementet och på UD, med ansvar för migration och utvecklingssamarbete, varit chef för UNRWA i Jerusalem samt varit ambassadör vid OECD och UNESCO i Paris.


Monica Andersson är universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet och ordf. i Samfundet S:t Erik. Hon disputerade 2009 på avhandlingen ”Politik och stadsbyggande. Modernismen och byggnadslagstiftningen.” Monica har tidigare varit riksdagsledamot och statssekreterare vid Socialdepartementet, samt Generaldirektör för Banverket och Stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.


Lars Anell är idag ordf. i Vetenskapsrådet och har tidigare varit ordf. för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Han har tidigare arbetat på Finansdepartementet och UD samt på Sekretariatet för framtidsstudier och varit chef för Styrelsen för u-landsforskning (SAREC). Lars har även varit FN-ambassadör i Genève och EU-ambassadör i Bryssel.


Torbjörn Becker är föreståndare för Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit Senior ekonom vid IMF där han arbetat med tillväxtmarknader och utvecklingsländer i Östeuropa och Ryssland, Asien, Stillahavsområdet och Mellanöstern. Torbjörn är ledamot i styrelsen för SIDA, Kyiv Economic Institute i Ukraina, CenEA i Polen och International School of Economics i Tbilisi i Georgien.


Örjan Berner har varit ambassadör i Sovjetunionen/Ryssland, Tyskland, Frankrike samt i Polen och Indien. Efter UD-tjänstgöringen har han arbetat som rådgivare till Vattenfall gällande internationella klimatprojekt samt som generalsekreterare i ”Svenskar i Världen” Vidare har han verkat i olika företagsstyrelser främst med anknytning till Ryssland. Han har varit ordf. i svenska avdelningen för Transparency International.


Anders Bjurner är diplomat och har tjänstgjort på UD sedan 1969, huvudsakligen med frågor om Afrika, Mellanöstern och Europa, mestadels med konflikt - och säkerhetspolitiska frågor. Han har bl.a. arbetat i Lusaka, Luanda och New York, samt för EU-delegationen i Bryssel och senast i Rom. Han har varit chef för UD:s enhet för Afrika och Mellanöstern och för europeisk säkerhetspolitik samt biträdande statssekreterare hos utrikesministern.


Erik Belfrage är sedan1987 personlig rådgivare åt familjen Wallenberg och ett antal av Wallenberggruppens företag. Erik är styrelseledamot i Saab AB och tidigare styrelseledamot i Investor AB och Atlas Copco. Han är bankdirektör på SEB och rådgivare åt dess ordf. Marcus Wallenberg. Erik är civilekonom och har tidigare verkat som diplomat i 17 år i bl.a. Genève, Washington, Bukarest, Beirut och Paris. Erik är ordf. i Näringslivets Internationella Råd (NIR).


Carina Borgström Hansson är sakkunnig på området ekologiska fotavtryck på Världsnaturfonden WWF. I det internationella WWF-nätverket ansvarar hon för utvecklingen av en internationell stadsstrategi och i Sverige koordinerar hon Världsnaturfondens arbete med Hållbara städer. Tidigare arbetade Carina som lektor och forskare i humanekologi vid Lunds universitet där hon bl.a. medverkade i fotavtryckskonceptets utveckling. I sin forskning har Carina fördjupat sig i olika sätt att mäta och beskriva hållbar utveckling, med särskilt fokus på spänningen mellan ekonomiska och ekologiska samt lokala och globala utgångspunkter.


Pontus Braunerhjelm är VD för Entreprenörskapsforum och f.d. huvudsekreterare vid Globaliseringsrådet. Han har varit verksam som vice VD vid Industrins utredningsinstitut (IUI) och vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Pontus är professor i nationalekonomi; internationell affärsutveckling, innovation och entreprenörskap vid KTH och har varit adjungerad vid Linköpings universitet.


Ambassadör Lennart Båge var 2001-2009 chef för IFAD, FN:s "utvecklingsbank" för investeringar i jordbruk och landsbygdsutveckling samt medlem av FN:s ledningsgrupp under generalsekreterarens ordförandeskap. Han var 2002-08 ordf. i FN:s högnivåkommitté för program och policykoordinering, samt har arbetat på UD, SAREC och Sida med bl.a. biståndsfrågor, internationella finansieringsförhandlingar samt forskningsstöd.


Göran Cars är professor i samhällsplanering och prefekt vid institutionen för Samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan. Hans intresse är riktat mot processer och strategier för byggandet av hållbara städer. Göran är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien.


Göran Carstedt är ordf. i The Natural Step International och har bl.a. varit Senior Director för The Clinton Climate Initiative. Göran har tidigare arbetat som VD för Volvo i Frankrike och Sverige samt för IKEA, bl.a. som chef för Nordamerika och IKEA Europa. Han är en internationellt erkänd föreläsare i ledarskap och förändringsarbete.


Jan Cedergren har varit ordf. i styrelsen för Adaptation Fund (FN-klimat) och var ordf. i Working Party on Aid Effectiveness (Paris-Accra-agendan OECD/DAC). Jan har även arbetat för OHCHR (Human Rights-Genève), varit chef för det bilaterala biståndet på UD samt ställföreträdande generaldirektör på Sida.


Gunilla Dahlberg är professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm och arbetar vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete. Hon har forskat kring frågor som rör barn och ungdomars lärande och uppväxtvillkor i ett postmodernt samhälle.


Lars Danielsson har en lång karriär som diplomat med placeringar i Peking, Genève och New York och är nu generalkonsul i Hongkong och Macau. Han har arbetat under femton år som utrikespolitisk rådgivare åt två statsministrar och har under delar av den tiden varit såväl statssekreterare för EU- och internationella frågor som statsministerns statssekreterare.


Stefan Edman är biolog, tekn. hedersdoktor vid Chalmers, föreläsare och författare till ett 40-tal böcker om natur och miljö. Han har varit statsministerns miljörådgivare och politisk sakkunnig i Miljödepartementet. Stefan är ordf. i Göteborgs Energis forskningsråd samt ledamot i Kungl. Skogs- och kantbruksakademin samt Smålands Akademi. Han har varit styrelseledamot i Naturvårdsverket, Miljövårdsberedningen och Svenska kyrkans miljövärn.


Krister Eduards är civilekonom och har arbetat inom UD. Sida, ambassaden i Moskva och Stockholmsgruppen för utvecklingsstudier med Sveriges internationella utvecklingssamarbete och reformsamarbete med länderna i Östeuropa, inklusive i form av offentliga utredningar. Han har publicerat sig kring bl a relationerna med och utvecklingen i Ryssland. Krister har under flera år deltagit i styrelsearbetet inom Kvinna till Kvinna och Män för Jämställdhet.


Klas Eklund är Senior Economist på SEB och adjungerad professor i nationalekonomi i Lund. Han har arbetat i kanslihuset och varit chefsekonom på SEB. Under senare år har Klas arbetat med klimatfrågor. Han är en flitig skribent och har bl.a. skrivit läroboken “Vår ekonomi” samt en biografi över Olof Palme.


Jan Eliasson har varit FN:s specielle sändebud i Darfur, ordf. i FN:s generalförsamling, utrikesminister, ambassadör i Washington D.C, kabinettssekreterare vid UD, biträdande generalsekreterare i FN samt FN:s generalsekreterares personlige representant i Iran-Irak konflikten. Jan är ordf. i Anna Lindhs minnesfond, WaterAid Sverige och gästprofessor vid Uppsala universitet. Utsågs 2010 till medlem av FN:s Advocacy Group för millenniemålen.


Carl-Johan Engström är professor vid KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö. Han studerar drivkrafter bakom stadsutveckling i en globaliserad ekonomi och hur en stad kan utvecklas i hållbar riktning. Han har varit planeringsdirektör i Uppsala och tidigare avdelningschef vid Boverket. Carl-Johan är ordf. för Hållbara städers vetenskapliga råd.


Boel Flodgren är professor i handelsrätt vid Lunds universitet. Hon har varit rektor för Lunds universitet samt gästforskare vid Harvard University. Hon är styrelseledamot i två börsnoterade svenska bolag och för Köpenhamns universitet. Hennes forskning rör idag framför allt den internationella handelsrätten, särskilt världshandelsfrågor.


Birger Flygare har varit verksam inom bil-, flyg/försvars-, IT, kemi- och telekom-industrin i mer än 45 år boende på fyra kontinenter och haft ledarbefattningar i Volvo, SAAB, Allied Chemical USA, General Electric USA, English General Electric/Marconi UK, Ericsson/General Electric Mobile Communications USA, FFV Aerotech, Telia samt slutligen i Ericsson Kina och Indien. På senare år har han arbetat som SR åt produkt- och riskkapitalföretag i Europa och USA samt varit engagerad som debattör, konsult och rådgivare inom miljösfären och energiteknikindustrin.


Gunnel Forsberg är professor i kulturgeografi med särskild inriktning mot samhällsplanering och prefekt för kulturgeografiska institutionen vid Stockholm universitet. Hon har också varit gästprofessor vid Karlstad universitet. Gunnel forskar om genus- och landsbygdsfrågor samt urban och regional utveckling.


Christina Garsten är professor i socialantropologi och forskar om globalisering av företag och marknad. Hon har bl.a. studerat CSR (corporate social responsibility) och nya former för global styrning av företagens sociala ansvar, samt policyförändringar på arbetsmarknaden. Hon är styrelseledamot och aktiv forskare vid Score (Stockholm Centre for Organizational Research.


Carola Gunnarsson är kommunalråd för centerpartiet, ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i kommunstyrelsen i Sala och var tidigare kommunstyrelsens ordf. Sala driver flera projekt inom området hållbara städer. Carola är förste vice ordf. för Sveriges Kommuner och Landsting.


Bo Göransson har varit statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, generaldirektör för Sida samt ambassadör i Kenya. Han har också varit rådgivare till presidenten för Afrikanska Utvecklingsbanken och på det etiopiska jordbruksministeriet. Bo är senior fellow på Nordiska Afrikainstitutet.


Ulf Hjertonsson arbetade på Utrikesdepartementet från 1965 till 2009, bl.a som chef för politiska avdelningen och utrikesråd, minister i Washington, ambassadör i Madrid och Helsingfors och generalkonsul i New York.


Eva Hägglund är civilingenjör med planeringsinriktning. Hon arbetar på Sveriges Kommuner och landsting, främst med samhällsbyggnads-, planerings- och stadsutvecklingsfrågor. Eva har medverkat i projektet Den Goda Staden och hon är vice ordf. i Svenska Stadskärnors styrelse.


Anna Jardfelt är direktör för Utrikespolitiska institutet. Hon har tidigare tjänstgjort på UD, senast i Bryssel. Hon ansvarade där för att driva Sveriges linje i EU:s relationer med länderna i Mellanöstern och Nordafrika. Anna har även varit kabinettschef under Rolf Ekéus, Högkommissarie för nationella minoriteter vid Organisationen för Säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)


Bo Jerlström är chef för Regeringskansliets projektexportsekretariat och ambassadör vid UD. Han är bl.a. styrelseordf. i Nordiska projektexportfonden i Helsingfors, ledamot i den av Kofi Annan upprättade rådgivande FN-gruppen om mikrofinansiering. Bo har arbetat med internationella ekonomiska och finansiella frågor, bl.a. om sambandet mellan klimat, hållbar utveckling och gröna investeringar och jobb.


Håkan Jonsson är konsult med inriktning på EU-frågor. Med en bakgrund som jurist, diplomat och politiker har han tjänstgjort bl.a. som statssekreterare för EU-frågor, som biträdande generaldirektör för Kommerskollegium samt som institutionell expert vid svenska EUrepresentationen i Bryssel.


Inger Jägerhorn är civilekonom och journalist. Hon har varit biträdande chefredaktör vid Hufvudstadsbladet i Helsingfors och nordisk informationschef i Oslo och Stockholm. Inger har i Sverige arbetat vid Dagens Nyheter som ledarskribent, Europakorrespondent och utrikeschef.


Jan O Karlsson har varit statssekreterare i Jordbruksdepartementet och i Finansdepartementet. Han har även varit ledamot och ordf. för Europeiska revisionsrätten, ordf. i den av FN initierade kommissionen Global Commission on International Migration samt varit bistånds- och migrationsminister.


Mats Karlsson är chef för Marseille Center för Mediterranean Integration. Han har varit vicepresident i Världsbanken och landchef för delar av Väst- och Nordafrika. Tidigare var han chefsekonom på UD, statssekreterare samt sekreterare till Ingvar Carlsson i Kommissionen för Globalt Samarbete.


Anders Karlqvist har en bakgrund som matematiker och systemanalytiker från KTH. Under 25 års var han chef för svenska polarforskningssekretariatet och i den rollen ansvarig för planering och genomförande av forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis samt representerat Sverige i internationellt polarsamarbete. Han har också forskningspolitiska erfarenheter från forskningsråd och som departementsråd på Utbildningsdepartementet.


Tibor Kertesz har ett långt förflutet som företagsledare och har bland annat varit VD och ansvarig för omvandlingen av Electrolux Ungern från ett planekonomiskt till ett marknadsstyrt företag. En utveckling, där han som VD, Ordförande och sedermera styrelseledamot haft en ledande roll i över 20 år. Sedan mitten av 1990-talet har Tibor haft olika strategiska roller i Saabs introduktion av Jas 39 Gripen i Ungern.


Mats Kinnwall är fil. doktor i nationalekonomi och är verksam som chefsekonom vid Sveriges Kommuner och Landsting. Han arbetade tidigare som makro- och finansanalytiker i Handelsbanken och har varit Handelsbankens chefsanalytiker. Mats har även arbetat i Sveriges Riksbank och var under många år lärare och forskare på Stockholms universitet.


Peter Kleen är handelspolitisk konsult och Senior Fellow vid European Centre of International Political Economy i Bryssel. Han har tidigare arbetat med handelspolitiska frågor och varit generaldirektör för Kommerskollegium. Peter har publicerat ett antal artiklar och böcker om WTO, EU:s handelspolitik och globalisering.


Staffan Laestadius är professor i industriell utveckling vid KTH, där han ansvarar för forskarutbildningen vid dess skola för Industriell teknik och management. Han forskar och undervisar om mekanismerna bakom industriell och teknisk förändring; med fokus mot klimatrelaterad industriell omvandling. Han har tidigare arbetat på sekretariatet/institutet för framtidsstudier, riksrevisionsverket, statsrådsberedningen och kommerskollegium.


Johan Lagerkvist forskar om kinesisk politik vid Utrikespolitiska institutet med fokus på frågor om yttrandefrihet och demokrati, Kinas växande roll och betydelse i det internationella systemet samt Kinas närvaro i afrikanska länder. 2010 utkom Johan med boken "After the Internet, Before Democracy” på förlaget Peter Lang samt tilldelades av Riksbankens Jubileumsfond forskningsmedel för projektet ”China in Africa” under 2011-2013.


Allan Larsson är styrelseledamot i Lunds universitet samt medlem i den rådgivande kommittén till Jacques Delors Notre Europé. Allan har tidigare varit finansminister, riksdagsledamot och generaldirektör i EUkommissionen samt medlem av president Barrosos rådgivande kommitté om klimat och energi, i Kofi Annans Youth Employment Network och i Albright-de Soto kommissionen om fattigas rättigheter.


Björn Larsson är VD för managementbolaget The ForSight Group. Han är medlem i Clinton Global Initiative, medgrundare av Globally Responsibel Leader Initiative samt senior rådgivare till dess VD samt till tankesmedjan JANERA och VD-företagsrådgivarna Merryck och Co. Björn är även internationell ambassadör för The World´s Children´s Price och en Aspen Institute Fellow.


Eva Lindström var riksrevisor under åren 2003-2010. Hon är nationalekonom och har tidigare arbetat i olika chefspositioner inom regeringskansliet. Mellan 1992-1997 var hon chef för finansdepartementets budgetavdelning. Eva Lindström är ledamot av finansinspektionens styrelse och försäkringskassans insynsråd.


Börje Ljunggren, författare till boken ”Kina – vår tids drama”, är bl. a UD:s samordnare av Stockholm China Forum, ordf. i SEB:s Asienråd och medlem av Lunds universitets styrelse. Han har varit Sveriges ambassadör i Kina (2002-06) och Vietnam (1994-97), chef för Utrikesdepartementets och Sidas Asienenheter samt biståndschef i Laos och Bangladesh.


Lennart Låftman är styrelseordf. i Dala-Demokraten, Intervalor AB, Myrina Invest AB och Vattenfalls pensionsstiftelse, samt ledamot i ett flertal andra styrelser. Han har varit VD för Femte AP-fonden och för Affärsvärlden samt var en av grundarna till Consensus Group. Han har arbetat som assisterande professor i industriell ekonomi vid Linköpings universitet.


Måns Lönnroth är styrelseledamot i International Institute for Sustainable Development, Canada (IISD) och Volvo Research and Educational Foundations (VREF). Han har tidigare varit ledamot i China Council for International Cooperation for Environment and Development (CCICED), VD för Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning samt varit statssekreterare vid miljödepartementet.


Agneta Modig Tham är civilekonom från Handelshögskolan och har arbetat inom statsrådsberedningen, finans- och utrikesdepartementet. Hon var tidigare avdelningschef för bostadsmarknads- och boendefrågor inom Boverket och därefter administrativ chef på Moderna Museet.


Richard Murray är PhD i ekonomi vid Stockholms Universitet och konsult åt Mapsec (Managing the Public Sector). Tidigare var han chefsekonom på statskontoret och han har i många år arbetat med offentliga utredningar. Richard har deltagit i internationellt arbete i OECD och EU för att utveckla offentlig förvaltning.


Gun-Britt Mårtensson har ett flertal styrelseuppdrag och är bl.a. ordf. för Coompanion Sverige och Frejas Fond. Hon var tidigare kommunalråd i Östersund samt förbundsordförande i HSB och har många internationella uppdrag inom kooperationen bakom sig. GunBritt är starkt intresserad av frågor som rör samhällsplanering och civilsamhällets utveckling.


Britten Månsson-Wallin är generalsekreterare för Folkbildningsrådet, en ideell organisation med myndighetsuppgifter inom folkbildningsområdet, studieförbund och folkhögskolor. Verksamhetsområdena ”folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvis” utgör i särskilt hög grad motiv för statens stöd till folkbildningen. Britten var ledamot i kommittén för utbildning för hållbar utveckling (SOU 2004:104).


Carin Norberg är direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och ledamot i Transparency International Swedens styrelse. Tidigare har hon arbetat vid Transparency Internationals sekretariat i Berlin, varit avdelningschef vid Sida samt rådgivare vid Namibiakommissariens kontor i New York .


Catharina Nystedt-Ringborg är styrelseledamot och rådgivare i ett antal internationellt verksamma kraft- och energibolag. Hon har länge arbetat med försäljning av miljöteknologi och energisystem i Europa, Asien och Afrika, samt varit VD för Swedish Water, export av svenskt kunnande inom avloppsvattenrening och dricksvattenproduktion.


Michael Olsson är sedan 2008 partner i ITUM Invest AB. Han är grundare av Michael Tradimus AB och arbetade som CEO fram till att bolaget såldes. Michael har en lång karriär i Elektrolux, bl.a. som Senior Vice President Electrolux Europe, VD Electrolux Scandinavia, VD Electrolux Group Ireland och European Brand Manager i Italien. Michael är civilekonom och har även arbetat som energimarknadsanalytiker på naturgas i Statoil. Han är ordförande i Technology Nexus (publ.) m.fl. samt styrelseledamot i bl.a handelshuset Ekman och Svedbergs (publ.).


Anders Ottensten är strategisk rådgivare inom PwC och har mångårig erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete. Han är nationell ledare för PwC:s arbete med ”Framtidens kommun”. Anders har också 14 års erfarenhet som kommundirektör. Han är en van och uppskattad processledare och föreläsare.


Joakim Palme är Professor vid Uppsala universitet och tidigare VD för Institutet för framtidsstudier. Hans bakgrund finns inom komparativ välfärdsstatsforskning. På senare tid har Joakim varit engagerad i studier kring global migration.


Kristina Persson är arbetande ordf. för Global Utmaning, ordf. för Föreningen Norden samt senior advisor till EPC (European Policy Center) i Bryssel. Kristina grundade Frejas Fond 1991 och tog initiativet till Global Utmaning 14 år senare. Hon har varit ledamot i riksdagen och Europaparlamentet samt landshövding i Jämtland. 2001-2007 var hon vice riksbankschef.


Eva Redhe Ridderstad är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Eva är styrelseledamot i bla. börsnoterade Orc Group, MQ, Probi, Pled Pharma och Endomines, ordförande för Stiftelsen Framtidens Kultur och senior advisor på Yggdrasil.


Göran Rosenberg är sedan drygt 10 år tillbaka fristående journalist och har skrivit ett flertal uppmärksammade essä- och debattböcker. Under 1990-talet var han chefredaktör för tidskriften Moderna Tider, för vilket han 1993 också fick Stora journalistpriset för sin ”opinionsbildande insats som skribent och för att han skapat en kvalificerad tidskrift för idédebatt, analys och essäistik”. År 2000 blev han hedersdoktor vid Göteborgs Universitet.


Karin Rudebeck frilansar inom områdena ekonomi och politik. Hon har arbetat på Finansdepartementets och varit chef för Svenska Kommunförbundets finanssektion samt av FN-utsedd chef för Kosovos kommundepartement. På Finansdepartementet har hon arbetat som statssekreterare med ansvar för finansmarknadsfrågor och internationell ekonomisk politik.


Sven Sandström är bl.a. styrelseledamot i det globala elkraftbolaget AES i USA och rådgivare till Hand in Hand International. Han har arbetat vid Världsbanken i 30 år, varav 10 år som Managing Director och varit ordf. i det internationella påfyllnadsförhandlingarna för Afrikanska Utvecklingsbanken och Globala Fonden för bekämpning av AIDS, TB och malaria.


Lena Smidfelt Rosqvist är tekn. Dr. i trafikplanering och miljö. Hon arbetar som forskningsansvarig och projektledare på Trivector Traffic AB. Hennes expertområde är kombinationen hållbarhet och trafikplanering. Lena var tidigare programchef för forskningsprogrammet TransportMistra.


Anna Stellinger är direktör för Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier. Sieps är en statlig myndighet med uppdrag att bedriva och sprida kritiskt granskande forskning och analys i europafrågor som är aktuella för svensk europapolitik. Hon var tidigare forskningschef och utredare vid flera oberoende tankesmedjor i Frankrike.


Joakim Stymne var statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete vid UD under en period med omfattande reformer på biståndsområdet. Han var tidigare chefsekonom vid investmentbanker i Stockholm. Han har också en bakgrund inom forskning med inriktning på internationell ekonomi. Joakim Stymne är utbildad vid Handelshögskolan och Harvard University. För närvarande leder han utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning.


Torbjörn Suneson är landskapsarkitekt, professor i landskapsarkitektur och chef för den centrala funktionen, strategisk utveckling på Trafikverket. Torbjörn har tidigare varit chefsarkitekt på Vägverket och byggde upp institutionen för landskapsplanering vid SLU Uppsala.


Hans G Svensson är ordf. för Skandias stiftelse Idéer för Livet. Han har varit kommunikationsdirektör på Skandia samt ansvarig för Public Affairs på koncern- respektive Sverigenivå. Hans var tidigare statssekreterare på Socialdepartementet och VD för Försäkringskasseförbundet.


Bengt Säve-Söderbergh har under senare år genomfört flera större projekt för att reformera FN. Han var grundare och förste generalsekreterare för det mellanstatliga institutet International IDEA, samt grundare och förste chef 1978-1985 för det som nu heter Palmecentret. Bengt var tidigare statssekreterare på UD 1985-1991.


Annika Söder utsågs 2007 till undergeneraldirektör i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i Rom och hon är statssekreterare för utvecklingssamarbete och humanitära frågor vid UD. Hon har bl.a. arbetat med FN- och EU-frågor, säkerhetspolitik och utvecklingssamarbete i olika chefspositioner inom UD.


Henriette Söderberg är docent i uthålligt samhällsbyggande på Chalmers Arkitektur och disputerade med bas i statsvetenskap på tema vatten vid Linköpings universitet. Hon arbetar inom Göteborgs stad med miljö och klimatfrågor och har varit tf vice centrumledare på Mistra Urban Futures.


Jonas Tallberg är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och leder ett stort forskningsprojekt om globala styrformer och transnationella aktörer, samt är ordf. i SNS Demokratiråd. Han har varit verksam vid Lunds universitet och Utrikespolitiska Institutet, samt gästforskare vid Harvard University, McGill University och EUkommissionen.


Carl Tham är samhällsdebattör och politiker. Tham var partisekreterare i Folkpartiet (1969-78), senare bl.a. energiminister och riksdagsledamot (statsrådsersättare). Carl har varit generaldirektör för Statens energiverk (1983-85) och för SIDA (198594), innan han blev socialdemokratisk utbildningsminister (1994-94) och senare ambassadör i Berlin.


Catherine von Heidenstam har efter ett antal vikariat på Dagens Nyheter arbetat i UD, bl.a. som protokollchef och ambassadör för mänskliga rättigheter och var senast Sveriges ambassadör i Prag, då bl.a. både Tjeckien och Sverige innehade EU-ordförandeskapet. Catherine är ledamot av Utrikespolitiska Samfundet.


Margot Wallström utsågs 2010 till FN:s särskilde representant för frågor om sexuellt våld mot kvinnor och barn i krigs- och konfliktområden. Hon har ett stort engagemang för miljö, jämställdhet samt hållbar och social utveckling. Margot var tidigare riksdagsledamot och minister samt EU-kommissionär, med ansvar för miljöfrågorna som kommissionens 1:e vice ordförande.


Lars Wennberg är civilekonom och auktoriserad revisor. Partner i PwC. Lars har många års erfarenhet av revision och rådgivning till svenska stora företag, organisationer och den ideella sektorn. Inom PwC har Lars ansvar för byråns satsning på att utveckla och driva affärer mot branscher och har medverkat vid skrifter och seminarier om ägarstyrning ("Corporate Governance") i tillväxtföretag.


Anders Wijkman är ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, av Kungliga Vetenskapsakademien, v. ordf. i Romklubben samt styrelseledamot för Tällberg Foundation. Han är särskild rådgivare till Stockholm Environment Institute samt Energy Systems vid Linköpings universitet. Anders har varit kristdemokratisk ledamot av Europaparlamentet, generalsekreterare för svenska Röda Korset och inom FN samt policy director i UNDP.


Filip Wijkström är verksam som docent vid Handelshögskolan i Stockholm, där han också fungerar som högskolans Director of Research. I sin forskning och undervisning intresserar han sig sedan 1990-talets början för civilsamhällets organisationer samt deras roll och betydelse i samhället.

/Seniora-r%C3%A5dgivare-galleri-2011-11-28  
/Seniora-r%C3%A5dgivare-galleri-2011-11-28  

http://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/2010/10/Seniora-r%C3%A5dgivare-galleri-2011-11-28.pdf

Advertisement