Page 42

Hz. Süleyman

Elektrik Kullan›m›na ‹flaretler

... Erimifl bak›r madenini ona sel gibi ak›tt›k... (Sebe Suresi, 12)

Allah'›n Hz. Süleyman'›n emrine verdi¤i büyük nimetlerden biri "erimifl bak›r madeni"dir. Bu ayeti, farkl› flekillerde yorumlamak mümkündür. Hz. Süleyman emrindeki fleytan ve cinleri kullanarak erimifl bak›rdan hem dekorasyon, hem de kullan›m amaçl› genifl çanaklar, kazanlar ve heykeller yapt›rm›fl olabilir. Nitekim bu çanak, kazan ve heykellerden ayetlerde söz edilmektedir. (Sebe Suresi, 13) Erimifl bak›r›n kullan›lmas› ile, Hz. Süleyman döneminde elektrik kullan›lan yüksek bir teknolojinin varl›¤›na da iflaret ediliyor olabilir. Bilindi¤i gibi bak›r, elektri¤i ve ›s›y› en iyi ileten metallerden biridir ve bu yönüyle elektrik sanayiinin temelini oluflturmaktad›r. Dünyada üretilen bak›r›n önemli bir bölümü elektrik sanayiinde kullan›lmaktad›r. Hz. Süleyman döneminde yüksek miktarda üretilen elektrik, inflaat ve ulafl›m gibi pek çok alanda kulan›lm›fl olabilir. Ayette geçen "sel gibi ak›tt›k" ifadesi de bu kullan›m›n çok genifl alanlara yay›ld›¤›na iflaret ediyor olabilir. (En do¤rusunu Allah bilir) Ayette geçen "aynel k›tri" ifadesi baz› müfessirler taraf›ndan petrol olarak yorumlanmaktad›r. Günümüzde petrol, yüksek teknolojinin en temel hammaddesidir. Hz. Süleyman da petrolü, kendi döneminin teknolojisinin iflleyiflinde çok yo¤un olarak kullanm›fl olabilir. (fiüphesiz en do¤rusunu Allah bilir.)

40

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement