Page 41

Harun Yahya

Süleyman için de, sabah gidifli bir ay, akflam dönüflü bir ay (mesafe) olan rüzgara (boyun e¤dirdik)… (Sebe Suresi, 12)

Ayette yer alan "… sabah gidifli bir ay, akflam dönüflü bir ay (mesafe) olan rüzgara (boyun e¤dirdik)…" ifadesi ile Hz. Süleyman'›n çeflitli bölgeler aras›nda h›zl› bir flekilde hareket etti¤ine dikkat çekiliyor olabilir. Hz. Süleyman, kendi döneminde, günümüzdeki uçak teknolojisine benzer bir teknolojiyi kullan›p, rüzgarla hareket eden vas›talar meydana getirmifl ve bunlar arac›l›¤›yla birbirine uzak mesafeleri k›sa sürede alm›fl olabilir. fiüphesiz en do¤rusunu Allah bilir.

21. yüzy›lda uçaklar, 20. yüzy›ldakilerden çok daha geliflmifl bir teknolojiye sahip olacaklar. Uçak flirketleri en az 800 yolcu tafl›yabilecek ve ses h›z›n›n iki kat› h›zla hareket edebilen uçaklar›n 21. yüzy›l›n ilk yar›s›nda insanlar›n hizmetine sunulaca¤›n› ifade ediyorlar. Amaç çok uzun mesafeleri hem çok daha ekonomik bir flekilde, hem de çok çabuk alabilmek.

39

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement