Page 38

Hz. Süleyman

Rüzgar›n Hz. Süleyman'›n Emrine Verilmesi

Süleyman için de, f›rt›na biçiminde esen rüzgara (boyun e¤dirdik) ki, kendi emriyle, içinde bereketler k›ld›¤›m›z yere ak›p giderdi. Biz herfleyi bilenleriz. (Enbiya Suresi, 81)

Allah, rüzgar›, Hz. Süleyman'›n emrine vermifl ve çeflitli ifllerinde bir araç olarak kullanmas›na imkan sa¤lam›flt›r. Bu ifadeyle Hz. Süleyman döneminde ve ayn› flekilde ahir zamanda rüzgar enerjisinin, teknolojide kullan›laca¤›na iflaret ediliyor olabilir. Hz. Süleyman'›n emrine "f›rt›na biçimindeki rüzgar›n" verildi¤inin belirtilmesiyle, ahir zamanda geliflecek yüksek uçak teknolojisine de dikkat çekiliyor olabilir.

Günümüzde rüzgar türbinleri pek çok ülkenin elektrik gereksinimini karfl›lamada çok yo¤un olarak kullan›lmaktad›r. Rüzgar türbinleri 21. yüzy›l›n en önemli enerji kayna¤› durumuna gelmifl ve yak›tla çal›flan jeneratörlere ucuz ve verimli bir alternatif oluflturmufltur.

36

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement