Page 36

Mini Teknolojideki Son Geliflme: Robot Kar›nca Ordusu Kar›ncalar örnek al›narak gelifltirilen projelerin en ünlüsü, farkl› ülkelerde birbirinden ba¤›ms›z olarak yürütülen "Robot Kar›nca Ordusu Projeleri"dir. Örne¤in Virginia Polytechnic Institute ve Virginia State Üniversitesi taraf›ndan yap›lan bir araflt›rma küçük, ucuz ve basit robotlar›n gelifltirilmesini hedeflemektedir. Amaç, hepsi fiziksel olarak birbirinin ayn›s› olan bu robotlardan bir robot ordusu oluflturmakt›r. Proje yetkilileri bu robotlar›n kullan›fll› olmalar›n›n nedenini flu flekilde aç›klamaktad›rlar: "Grup fleklinde hareket etmeleri, koordinasyon içinde, bir tak›m gibi fiziksel iflleri yerine getirmeleri ve ortaklafla karar almalar›". Bu robot ordular›n›n tüm mekanik ve elektrik tasar›mlar› bir kar›nca toplulu¤unun davran›fllar› göz önüne al›narak tasarlanm›flt›r. Böcek olan efllerine benzerlikleri nedeniyle kendilerine "kar›nca ordusu" robotlar› denmektedir. "Kar›nca Ordusu" robot sistemi, ilk bafllang›çta bir "materyal tafl›ma sistemi" olarak tasarlanm›flt›r. Bu senaryoya göre birçok küçük robot ortaklafla cisimleri kald›r›p nakletmek için görevlendirilecekti. Daha sonra farkl› görevlerde de kullan›lmalar›na karar verildi. Konuyla ilgili bir yay›nda, bu robotlar›n ne amaçla kullan›laca¤› flu flekilde tarif edilmektedir: "Nükleer ve tehlikeli madde temizli¤i, madencilik (malzeme ç›kartma ve kurtarma), may›n temizleme, istihbarat ve nöbet, gezegen yüzeylerinin araflt›r›lmas› ve kaz›."11 Kar›nca robot teknoloji konusunda uzman olan Israel A. Wagner taraf›ndan ‹srail parlamentosuna sunulmufl olan bir raporda ise, kar›nca robot projeleri flu flekilde tarif edilmektedir: "Kar›nca-robotlar ortak bir hedefi gerçeklefltirmek için tasarlanm›fl fiziksel varl›klard›r. Bunlar›n çok s›n›rl› enerji kayna¤› kulland›klar›

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement