Page 34

Hz. Süleyman

Ayr›ca burada herhangi bir kar›ncadan bahsedilmemektedir. "Kar›nca vadisi" denen özel bir yere ve özel kar›ncalara dikkat çekilmektedir. Bu da söz konusu canl›lar›n cin olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir.

(Süleyman) Bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdi¤in nimete flükretmemi ve hoflnut olaca¤›n salih bir amelde bulunmam› ilham et ve beni rahmetinle salih kullar›n aras›na kat." (Neml Suresi, 19)

Hz. Süleyman'›n, kar›ncalar›n kendi aralar›ndaki konuflmalar›n› duymas›nda da ahir zamanda bilgisayar teknolojisinde yaflanacak olan geliflmelere yönelik baz› dikkat çekici iflaretler bulunuyor olabilir. Günümüzde "Silikon Vadisi" terimi teknoloji dünyas›n›n merkezini ifade etmektedir. Hz. Süleyman K›ssas›'nda da bir "kar›nca vadisi"nden bahsedilmesi son derece manidard›r. Allah bu ayetle ahir zamanda yaflanacak olan ileri bir teknolojiye dikkat çekiyor olabilir. Ayr›ca günümüzde kar›ncalar ve baz› böcek türleri yüksek teknoloji alan›nda yo¤un olarak kullan›lmaktad›r. Bu canl›lar örnek al›narak gelifltirilen robot projeleri, savunma sanayinden teknoloji alan›na kadar pek çok alanda hizmet vermeyi amaçlamaktad›r. Ayette bu geliflmelere de iflaret olabilir.

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement