Page 32

Hz. Süleyman

Hz. Süleyman'›n Difli Kar›ncay› Anlamas›

Nihayet kar›nca vadisine geldiklerinde, bir difli kar›nca dedi ki: "Ey kar›nca toplulu¤u, kendi yuvalar›n›za girin, Süleyman ve ordular›, fark›nda olmaks›z›n sizi k›r›p-geçmesin." (Neml Suresi, 18)

Üstteki ayetten flu gibi yorumlar yap›labilir: Difli kar›nca, vadiye gelenlerin Hz. Süleyman'›n ordusu oldu¤unu anlamaktad›r. Burada son derece fluurlu bir tan›ma vard›r. Bu vadide bulunan kar›ncalar›n kendi aralar›nda konuflmalar›, çevrelerinde olup biten olaylar›n tam olarak fluurunda olmalar›, farkl› bir topluluk olabileceklerine iflaret olabilir. Bu fluurlu davran›fl, söz konusu canl›lar›n cin olma ihtimalini akla getirmektedir. (En do¤rusunu Allah bilir)

30

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement