Page 31

‹ST‹HBARAT C‹HAZLARININ KULLANIMI Günümüzde mikro kameralar sayesinde istihbarat amaçl› görüntüleme son derece kolaylaflm›flt›r. Eskiden sadece istihbarat örgütlerince kullan›lan ve teknolojileri kamuoyundan saklanan mikro kameralar› bugün her isteyenin sat›n almas› mümkündür. Kravat, kol saati, masa lambas› veya saati, kalem, gözlük, mont, elektrik prizi, kitap, çakmak, kalemt›rafl, flapka, tafl›nabilir radyo, oyuncak, ça¤r› aleti, telefon, duman detektörleri, bitki 6 gibi yerlere yerlefltirilebilen mikro kameralar sayesinde, hiç fark ettirilmeden görüntü al›nabilmektedir. Her geçen gün daha da küçülen bu kameralar›n boyutlar› iki milimetre ile birkaç santimetre aras›nda de¤iflmektedir.7 Ayn› mikro kameralar› yukar›da sayd›¤›m›z cihazlara oldu¤u gibi çeflitli hayvanlar›n üzerine yerlefltirmek de mümkün olabilmektedir. Bu mikro kameralar›n pek çok özellikleri vard›r. Örne¤in bu mikro kay›t aletleriyle elde edilen görüntüler normal bir kay›t aleti ile kaydedilenle ayn› kalitededir. Pille çal›flan bu kameralarla siyah-beyaz ya da renkli çekim yapmak mümkündür. Baz› kameralar kesintisiz çekim yaparken, baz›lar› bulunulan ortamda en ufak bir hareket oldu¤unda otomatik olarak devreye girmekte, hareket durdu¤unda yine otomatik olarak kapanmaktad›r. Pille çal›flan bu mikro kameralarla saatlerce çekim yap›labilmektedir. ‹nfrared kameralar ise yaklafl›k 150 metrelik bir alan›, zifiri karanl›kta kaydedebilmektedir.8

‹stihbarat amaçl› gizli dinleme cihazlar›na ‹ngilizce "bug" (böcek) denilmektedir. Bu böcekler, bir alana yerlefltirildi¤inde iletiflimi engelleyen veya istihbarat› bu alandan bir baflkas›na ileten ya da götüren cihazlard›r. Bu cihazlar› dinleyen kifli hedefinden birkaç yüz metre uzakta olabilir, ancak istedi¤i sesleri kusursuz bir flekilde dinleyebilir. Bu dinleme cihazlar›n›n üretimi, sat›fl› ve uygulamas› ABD'de milyarlarca dolarl›k bir endüstri oluflturmaktad›r.9 Büyük suçlar›n araflt›r›lmas›nda, telefonlar›n ve suç mahallinin dinlenmesinde bu cihazlar giderek daha fazla kullan›lmaktad›r. "Böcek" isimli dinleme cihazlar›n›n pek çok türü vard›r. Ultrasonik olanlar› sesi insan iflitmesinin üzerindeki bir ses sinyaline dönüfltürür. Ultrasonik sinyal daha sonra tekrar normal ses dalgas›na dönüfltürülür.

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...