Page 29

Harun Yahya

KUfiLARIN KEND‹ ARALARINDAK‹ ‹LET‹fi‹M D‹L‹ Kufllar›n kendi aralar›nda özel bir iletiflim dili vard›r ve bunun için seslerini çok ustaca kullan›rlar. Kufllar, belirli ses frekanslar›n› kullanarak iletiflim kurarlar. Bizim duymad›¤›m›z ses dalgalar›nda anlaflt›klar› için biz bunlar› kavrayamay›z. Kufllar, yavrular›n›, anne babalar›n›, efllerini bu seslerle tan›r, sürülerinin toparlanmas›n› sa¤lar, tehlikelerden birbirlerini haberdar ederler. ‹letiflim frekanslar›n› de¤ifltirebilir, çok h›zl› bilgi tafl›yabilirler.4

Bunlar›n d›fl›nda, Hz. Süleyman di¤er ülkeler ve düflmanlar› hakk›nda istihbarat elde etmek için kufllara verici yerlefltirmifl, bu flekilde hem görüntü hem de ses kayd› elde etmifl, elde etti¤i kay›tlar› ülkesinin yönetiminde çeflitli flekillerde kullanm›fl olabilir. Hz. Süleyman'›n cinler ve fleytanlar üzerinde büyük bir hakimiyeti oldu¤u bilinmektedir. Allah Sebe Suresi'nin 12. ayetinde "... Onun eli alt›nda Rabbinin izniyle ifl gören bir k›s›m cinler vard›..." fleklinde bildirmektedir. Enbiya Suresi'nin 82. ayetinde ise "... Onun için denizde dalg›çl›k yapan ve bundan baflka ifl(ler) de

27

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement