Page 28

P‹LOTSUZ UÇAK TEKNOLOJ‹S‹ Pilotsuz uçak teknolojisinde her geçen gün çok büyük geliflmeler yaflanmaktad›r. Ülkemizde ‹HA (‹nsans›z Hava Tafl›tlar›) ismiyle an›lan bu yeni teknoloji her ülkenin savunma projelerinde ön s›ralarda yer almaktad›r. Amerikan Hava Kuvvetleri bu yönde iki önemli program yürütmektedir. UAV (Unmanned Aerial Vehicle - ‹nsans›z Hava Tafl›tlar›) ve UCAV (Uninhabited Combat Air Vehicle - ‹nsans›z Savafl Hava Tafl›tlar›) isimleriyle an›lan bu iki program yak›n gelecekte pilotsuz uçaklar›n daha çok önem kazanaca¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu yeni teknolojiyi "yeni bir ça¤" olarak tan›mlayan Amerikan Hava Kuvvetleri yetkilileri, söz konusu teknolojinin pilotlu uçaklara göre çok büyük avantajlar› oldu¤unu söylemektedirler. Hem yerden kumanda edilen, hem de daha önceden programlan›larak kullan›labilen bu araçlar›n baz› avantajlar› flunlar: • ‹nsan hayat› riske at›lm›yor. Herhangi bir kay›p verilmeden istihbarat elde etmek ve savaflmak mümkün oluyor. • Pilotsuz uçaklar daha küçük boyutlarda oldu¤u için yap›m maliyeti daha az oluyor. • Boyutlar› ve sahip olduklar› teknoloji nedeniyle düflman radarlar› taraf›ndan tespit edilebilme ihtimalleri daha az oluyor. Örne¤in NASA'da yürütülen X-36 program›, 5-6 metre uzunlu¤unda ve yaklafl›k 600 kilogram a¤›rl›¤›nda uçaklar üretmeyi hedefliyor. Bu uçaklar kumanda merkezinde simülatörle çal›flan bir pilotla yönetiliyor. Sald›r›lara karfl› izlenecek yöntem de araçtaki kameralardan ulaflan görüntülere göre yerdeki pilot taraf›ndan yönlendiriliyor. • Boyutlar› ve pilotsuz olmalar› nedeniyle yüksek manevra kabiliyetine sahipler. • Sahip olduklar› renkli ve enfraruj kameralar sayesinde en ulafl›lamayacak bölgelerde dahi istihbarata yönelik kay›t yapabiliyorlar. Bu kay›t uydu arac›l›¤›yla an›nda kumanda merkezine ulaflabiliyor. • Yap›lan araflt›rmalara göre pilotlu bir uçakta uçufl saatlerinin yüzde 80'i pilotun e¤itimi için geçip, yüzde 20'si görev amaçl› olurken, insans›z uçaklar yüzde yüz görev amaçl› kullan›l›yor. Bu hem zaman hem de maddi aç›dan büyük bir avantaj sa¤l›yor. Bu avantajlar uçaks›z pilotlar›n tercih edilmesinin ilk anda akla gelen baz› nedenleridir. Yukar›da isimlerini sayd›¤›m›z projelerin hepsi günümüzde tam olarak hayata geçirilmemifltir. Ancak yak›n gelecekte uçak teknolojisinde önemli bir yere sahip olacaklar›na kesin gözüyle bak›lmaktad›r.3

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...