Page 27

Harun Yahya

iletiflimini kolaylaflt›rm›fl, çok zor ulafl›labilecek bölgelere rahatl›kla ulaflmas›na imkan vermifltir. (En do¤rusunu Allah bilir) Bu ayetle, ahir zamanda benzeri kullan›lacak olan üstün bir teknolojinin varl›¤›na dikkat çekiliyor olabilir. Bu k›ssada geçen kufllarla, bildi¤imiz kufllara de¤il, bugün kullan›lmakta olan pilotsuz uçaklara da iflaret ediliyor olmas› muhtemeldir.

Haf›z Osman, Sülüs Nesih K›t'a, 17. yy. "Seman›n Rabbine tevekkül ettik, kazan›n sebeplerine teslim olduk" yaz›l›.

25

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement