Page 256

Hz. Süleyman

men Allah'a s›¤›n. Çünkü O, iflitendir, bilendir. (Allah'tan) Sak›nanlara fleytandan bir vesvese eriflti¤inde (önce) iyice düflünürler (Allah'› zikredip-anarlar), sonra hemen bakars›n ki görüp bilmifllerdir. (Araf Suresi, 200-201) fieytanlar ayn› zamanda insan olarak da karfl›m›za ç›karlar. Bu bir insan›n dostu olarak gördü¤ü bir yak›n›, bir fikir adam› veya sald›rgan bir insan olabilir. Bu fleytanlar tüm özellikleri ile insana benzerler. Ancak konuflma ve tav›rlar› ile insanlar› Allah'›n yolundan sapt›rmaya, onlar› dünya hayat›na tutku ile ba¤lamaya çal›fl›rlar. Allah, birçok ayetinde fleytan›n ordular› oldu¤unu bildirmektedir. Ve bu fleytan ordular›, binlerce y›ld›r insanlar› do¤ru yoldan sapt›rmak için mücadele vermektedirler. Ancak üstün gelenler daima Allah'›n yolunda olanlard›r. ‹blis ve ordusu ise, cehennemle karfl›l›k bulacakt›r: Art›k onlar ve azg›nlar onun içine dökülüverilmifltir. Ve ‹blis'in bütün ordular› da. (fiuara Suresi, 94-95)

fieytan Dünya Hayat›n› Çekici Göstermeye Çal›fl›r fieytan, Allah'›n huzurundan kovulduktan sonra, düfltü¤ü bu durumun nedeni olarak insan› görmüfl ve insana olan kinini, onun soyunu sapt›rarak göstermeye karar vermifltir. Oysa, fleytan kendi ahlaks›zl›¤›, küstahl›¤›, kibir ve itaatsizli¤i nedeniyle cezaland›r›lm›flt›r. Ancak kibirinden bu gerçe¤i kabul etmeyen fleytan flöyle bir yemin etmifltir: O da: "(‹nsanlar›n) dirilecekleri güne kadar beni gözle(yip ertele.)" dedi. (Allah:) "Sen gözlenip-ertelenenlerdensin" dedi. Dedi ki: "Madem öyle, beni azd›rd›¤›ndan dolay› onlar› (insanlar› sapt›rmak) için mutlaka senin dosdo¤ru yolunda (pusu kurup) oturaca¤›m." "Sonra muhakkak önlerinden, arkalar›ndan, sa¤lar›ndan ve sollar›ndan sokulaca¤›m. Onlar›n ço¤unu flükredici bulmayacaks›n." (Araf Suresi, 14-17) fieytan›n en önemli taktiklerinden biri insanlar› zaaflar› ile aldatmaya çal›flmas›d›r. Örne¤in Hz. Adem ve eflini "sonsuzluk" vaadi ile kand›rm›flt›r. ‹nsanlar›n birço¤unu ise dünya hayat›na ba¤layarak, dünya hayat›n› çok çekici, süslü ve sanki hiç

254

HAZRETİ SÜLEYMAN  
HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement