Page 250

Hz. Süleyman

Bir di¤er ayette ateflin onlar için süresiz bir konaklama yerini oldu¤unu Rabbimiz flu flekilde bildirmektedir: Onlar›n tümünü toplayaca¤› gün: "Ey cin toplulu¤u insanlardan ço¤unu (ayart›p kendinize kullar) edindiniz" (diyecek). ‹nsanlardan onlar›n dostlar› derler ki: "Rabbimiz, kimimiz kimimizden yararland› ve bizim için tespit etti¤in süreye ulaflt›k." (Allah) Diyecek ki: "Allah'›n diledi¤i d›flta olmak üzere atefl sizin içinde süresiz kalaca¤›n›z konaklama yerinizdir." fiüphesiz Rabbin hüküm ve hikmet sahibi oland›r, bilendir. (Enam Suresi, 128)

‹syan Edenlerin Alacaklar› Karfl›l›k Rahman Suresi'nde cin ve insan topluluklar›n›n Allah'›n ilham›yla hareket eden aciz varl›klar olduklar› hat›rlat›lmaktad›r. Allah'›n ayetlerini inkar edip, isyan ettikleri takdirde hiçbir flekilde bir baflar› elde edemeyecekleri, çünkü yerlerin ve

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement