Page 24

Hz. Süleyman

Hz. Süleyman'a Kufllar›n Konuflma Dili Ö¤retilmifltir Allah Hz. Süleyman'a kufllar›n konuflma dilini ö¤retmifl ve bu üstün ilim sayesinde ordusunda kufllardan oluflan bir bölük kurmas›n› sa¤lam›flt›r. Hz. Süleyman bu vesileyle kufllarla ba¤lant› kurmufl, onlara diledi¤i flekilde hükmedebilmifltir. Bu durum tümüyle Allah'›n Hz. Süleyman'a olan rahmetinin bir sonucudur. Bunun fark›nda olan Süleyman Peygamber, halk›na yapt›¤› aç›klamada bu ilmi kendisine Allah'›n ö¤retti¤ini özellikle belirtmifltir. Bu ilmin kendisine ait bir özellik olmad›¤›n› ve insan›n sadece Allah'›n ö¤retmesiyle böyle bir ilme sahip olabilece¤ini vurgulam›flt›r. Böylece Allah'a karfl› olan teslimiyetini ve muhtaçl›¤›n› aç›kça ifade etmifltir:

... Ey insanlar, bize kufllar›n konuflma-dili ö¤retildi ve bize herfleyden (bol bir nimet) verildi. Gerçekten bu, apaç›k bir üstünlüktür. (Neml Suresi, 16)

Hz. Süleyman k›ssas›ndaki bu bilgiden, baz› önemli sonuçlar ç›kmaktad›r: Kufllar›n, di¤er insanlar›n duyamad›¤› özel bir dalga boyunda, kendilerine has bir konuflmalar› vard›r. Hz. Süleyman'a bu özel frekanstaki konuflmay› anlayabilecek bir ilim verilmifltir. Bu, teknolojik bir imkanla da olmufl olabilir.

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement