Page 21

Harun Yahya

Hüdhüd adl› kuflun gerekli bir zamanda ortadan kaybolmas› üzerine Hz. Süleyman'›n söyledi¤i söz, bu konuda dikkat çekicidir:

Ve kufllar› denetledikten sonra dedi ki: "Hüdhüd'ü neden göremiyorum, yoksa kaybolanlardan m› oldu? Onu gerçekten fliddetli bir azabla azabland›raca¤›m ya da onu bo¤azlayaca¤›m veya o, bana apaç›k olan bir delil getirmelidir." (Neml Suresi, 20-21)

Hz. Süleyman'›n adil tavr›n›n bir örne¤i Hüdhüd'ün kaybolmas›n›n ard›ndan gösterdi¤i tutumdur. Hz. Süleyman, önce Hüdhüd'ün kendisini savunmas›na f›rsat vermifl, onu dikkatle dinlemifl, ani bir kararla cezaland›rmam›flt›r. Onun aç›k bir delil getirmesini beklemifltir.

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement