Page 193

Harun Yahya

Mehdi'den önce, yayg›n katliamlar›n vuku bulaca¤› büyük bir fitne görülecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

Peygamberimiz (sav)’in Hz. Mehdi'nin gelifli ile ilgili bildirdi¤i hadislerin büyük bir k›sm›nda, Hz. Mehdi gelmeden önce dünyada karmafla, güvensizlik ve huzursuzlu¤un hakim olaca¤› üzerinde durulmaktad›r. Savafllar ve çat›flmalar›n yan› s›ra, toplu katliamlar›n yaflanacak olmas› da bu dönemin belirgin özellikleri aras›ndad›r. Ayr›ca hadiste katliamlar›n yayg›n olaca¤›na, yani tüm dünya çap›nda yaflanaca¤›na dikkat çekilmektedir. Geçti¤imiz yüzy›lda iki büyük dünya savafl› yaflanm›fl ve s›rf bu savafllarda 65 milyon insan hayat›n› kaybetmifltir. 20. yüzy›l boyunca siyasi nedenlerle katledilen sivillerin say›s›n›n 180 milyonu aflt›¤› tahmin edilmektedir. Bu daha önceki yüzy›llarla k›yasland›¤›nda ola¤anüstü derecede yüksek bir rakamd›r. Gerçekte 20. yüzy›la dek dünya üzerindeki savafllar ço¤u zaman bir cephe savafl› fleklinde yaflan›r, yani belirli bir hat üzerinde savaflan ordular aras›nda geçerdi. Oysa 20. yüzy›ldaki silah teknolojisi ve buna ba¤l› olarak gelifltirilen askeri stratejiler, "topyekün savafl" kavram›n› ortaya ç›karm›fl, savafllar sadece cephedeki askerleri de¤il, cephe gerisindeki sivilleri de büyük ölçüde hedef alm›flt›r. fiehirlerin bombalanmas›, kimyasal, biyolojik veya nükleer silahlar, soyk›r›m, toplama kamplar› gibi kavramlar, sadece 20. yüzy›la özgüdür. Söz konusu vahflet sürmekte, bugün hala dünyan›n dört bir yan›nda kanl› savafllar ve çat›flmalar devam etmektedir. Bu savafllar›n ortak özelli¤i ise, yukar›daki hadiste de belirtildi¤i gibi toplu katliamlar›n yafland›¤› savafllar olmas›d›r. Bir yandan kitle imha silahlar›n›n kullan›lmaya bafllanmas›, di¤er yandan da çat›flmay› ve kan dökmeyi teflvik eden ideolojilerin fikri egemenli¤i, katliamlar›n çok genifl kapsaml› olmas›na neden olmaktad›r.

191

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...