Page 19

Harun Yahya

Hz. Süleyman'a Hüküm Verme Yetkisi Verilmifltir

Biz bunu (hükmü) Süleyman'a kavratt›k, her birine hüküm ve ilim verdik… (Enbiya Suresi, 79)

Peygamberlerin hayatlar›n› inceledi¤imizde verdikleri kararlarda, çeflitli uygulamalar›nda, konuflmalar›nda Allah'›n kendilerine lütfetti¤i üstün bir ilmin getirdi¤i ak›l ve hikmet aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Hz. Süleyman da kendisine hüküm ve ilim verilmifl bir peygamberdir. O yaflad›¤› süre boyunca ayn› babas› Hz. Davud gibi "hak ile hükmetmifl" (Sad Suresi, 26), kendisine gelen her türlü anlaflmazl›¤› en adil flekilde çözüme kavuflturmufltur.

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...