Page 181

Harun Yahya

Hikmetin Önemi Hikmet ça¤ırmıyor mu, Ve anlayıfl sesini iflittirmiyor mu? Yol kenarındaki yüksek yerlerin baflında, Yolların birleflti¤i yerde o duruyor; Kapıların yanında, flehrin a¤zında, Kapılara girilecek yerde yüksek sesle ça¤ırıyor: Ey insanlar, size ça¤ırıyorum; Ve sesim Adem o¤ullarınadır. Ey bön adamlar, ayırt etme¤i ö¤renin; Ve ey akılsızlar, anlayıfl ö¤renin. Dinleyin, çünkü âlâ fleyler söyliyece¤im; Ve dudaklarımın açılması do¤ru fleyler için olacak. Çünkü a¤zım hakikat beyan edecek; Ve kötülük dudaklarıma mekruhtur. A¤zımın bütün sözleri salâhladır; Onlarda ters yahut i¤ri fley yoktur. Anlıyana onların hepsi açıktır, Ve bilgiyi bulanlar için do¤rudur. Gümüflü de¤il, terbiyemi, Ve seçme altından ziyade bilgiyi alın. Çünkü hikmet yakutlardan iyidir; Ve hofla giden bütün fleyler ona denk olamaz. Ben, hikmet, basireti kendime mesken ettim, Ve tedbir bilgisini bulurum. Rab korkusu flerden nefret etmektir; Kibirden, ve gururdan, ve fler yolundan, Ve i¤ri sözden nefret ederim. Ö¤üt, ve sa¤lam bilgi benimdir; Ben anlayıflım; kudret benimdir. Benim vasıtamla kırallar hükûmet ederler, Ve emîrler adaleti emrederler. Reislerle beyzadeler, Dünyanın bütün hâkimleri vasıtamla hükmederler. Beni sevenleri ben severim; Ve erken arıyanlar beni bulurlar. Servet ve izzet, Dayanıklı mal ve salâh yanımdadır. Meyvam altından, saf altından daha iyidir; Ve mahsulüm seçme gümüflten iyidir. Salâh yolunda, Adalet yolları ortasında yürürüm; Ta ki, beni sevenleri mala varis kılayım, Ve onların hazinelerini doldurayım... (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 8, 1-21) Rab korkusu hikmetin bafllangıcıdır; Ve Kuddûsu tanımak, anlayıfltır. Çünkü günlerin benim vasıtamla ço¤alacak, Ve ömrünün yılları artacak. E¤er hikmetli isen, kendin için hikmetlisin; Ve e¤er istihza edersen, onu yalnız sen yüklenirsin. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 9, 10-12)

Bakkal Arif; siyah zemin yald›zla ve istifli celi sülüs hatla hadis-i flerif; "Allah'›m bizleri affet, çünkü sen affedicisin, kerimsin" yaz›l›. H. 1309 tarihli Alt›n cetvelli ve rokoko tezhipli.

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement