Page 178

Hz. Süleyman

Nefsine hâkim olmıyan adam, Yıkılmıfl ve duvarsız flehir gibidir. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 25, 28) Yar›nki günle övünme; Çünkü gün ne do¤uracak bilmezsin. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 27, 1) Yoksulları ezen fakir adam Süpüren ve ekmek bırakmıyan ya¤mur gibidir. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 28, 3) Kabahatlerini örten muvaffak olmaz; Fakat onları itiraf edip bırakan, merhamet bulur. Daima korkan adama ne mutlu! Yüre¤ini katılafltıran ise, belâya düfler. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 28, 13-14) Kendi yüre¤ine güvenen akıIsızdır; Fakat kim hikmetle yürürse, o kurtulur. Kim fakire verirse, onun eksi¤i olmaz; Fakat kim ondan göz çevirirse, o çok lânet alır. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 28, 26-27) Kanlı adamlar kâmil adamdan nefret ederler; Do¤ru adamlar ise, onun canını korurlar. Akılsız bütün öfkesini ortaya döker; Hikmetli adam ise, onu tutar ve susturur. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 29, 10-11) ‹nsanın basireti öfkesini geciktirir; Ve suç ba¤ıfllamak onun güzelli¤idir. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 19, 11) Ö¤üt dinle ve terbiye al ki, Kendi sonunda hikmetli olasın. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 19, 20) Hileli terazi Rabbe mekruhtur; Fakat do¤ru tartı onun makbulüdür. Gurur gelince utanç da gelir; Fakat hikmet alçak gönüllüler iledir. Do¤ruların kemali kendilerine yol gösterir; Fakat hainlerin sapıklı¤ı kendilerini helâk eder. Gazap gününde mal ifle yaramaz; Fakat salâh ölümden kurtarır. Kâmil adamın salâhı kendi yolunu do¤rultur; Fakat kötü adam kendi kötülü¤ü ile düfler. Do¤ruların salâhı kendilerini kurtarır; Fakat hainler kendi fesatları ile tutulurlar. Kötü adam öldü¤ü zaman bekleyifli bofla çıkar; Ve fesat ümidi yok olur. Salih sıkıntıdan kurtulur… (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 11, 1-8)

176

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...