Page 176

Hz. Süleyman

Kötüler yıkılır ve yok olurlar; Fakat salihlerin evi durur. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 12, 7) Salihe hiç zarar de¤mez; Fakat kötüler flerle dolar. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 12, 21) Yüre¤indeki kaygı insanı çöktürür; Fakat iyi söz yüre¤ini sevindirir. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 12, 25) Kibirden ancak kavga çıkar; Fakat iyi ö¤üdü dinliyenin yanında hikmet vardır. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 13, 10) Sözü hor gören kendi üzerine helâk getirir; Fakat emirden korkandır ki, mükâfat alır. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 13, 13) Yumuflak cevap gazabı yatıfltırır; Fakat sert söz öfkeyi kıflkırtır. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 15, 1)

Mehmet Ali Efendi, Beyaz zemin üzeri siyah mürekkep ile yaz›lm›fl. Hicri 1317 tarihli. "Kullar› aras›nda ancak alimler Allah’tan korkar." Alt›n cetvelli

174

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...