Page 174

Hz. Süleyman

Eski Ahit'in Süleyman'›n Meselleri Bölümü'nden Aç›klamalar Eski Ahit'te yer alan Süleyman'›n Meselleri bölümünün, Hz. Davud'un Hz. Süleyman'a verdi¤i ö¤ütleri içerdi¤i öne sürülmektedir. Daha önce de belirtti¤imiz gibi, Eski Ahit detayl› olarak incelendi¤inde, Kuran ahlak›na uygun pek çok hak hüküm ve uygulaman›n korunmufl oldu¤u, bununla beraber baz› inan›fllar›n ise bozulmaya u¤rad›¤› görülür. Müslümanlar›n bu konuda rehber edinecekleri kaynak Kuran ve Peygamberimiz (sav)'in sünneti olmal›d›r. Müslümanlar, Kuran'a ve sünnete bakarak hangi inan›fllar›n tahrif edilmifl hangilerinin edilmemifl oldu¤unu tespit edebilirler. Bu bölümde de Kuran ahlak›na uygun olan baz› Eski Ahit pasajlar›na yer verilmifltir.

Tebli¤i Dinlemeyenler Mademki ben ça¤ırdım, ve siz çekindiniz; Elimi uzattım, ve bakan olmadı; Ve ö¤üdümün hepsini hiçe saydınız, Tedibimi de istemediniz; Ben de felâketinizde gülece¤im; Size korku gelince, Üzerinize korku bir fırtına gibi gelince, Felâketiniz bir kasırga gibi gelince, Üzerinize sıkıntı ve kaygı gelince, istihza edece¤im. O zaman beni ça¤ıracaklar, fakat cevap vermiyece¤im; Beni erken arayacaklar, fakat beni bulmayacaklar. Çünkü bilgiden nefret ettiler Ve Rab korkusunu seçmediler, Benim ö¤üdümü istemediler, Tedibimin hepsini hor gördüler; Bunun için kendi yollarının semeresinden yiyecekler, Ve kendi düzenlerine doyacaklar. Bön adamların döneklikleri kendilerini öldürecektir, Ve akılsızların kaygısızlı¤ı kendilerini yok edecektir. Fakat beni dinliyen emniyette oturacaktır, Ve kötülükten korkusu olmayıp rahat bulacaktır. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 1, 24-33)

Güzel Ahlaka Dair ‹yili¤e hakkı olan adamlara, Elinden gelince iyili¤i esirgeme. Yanında varken komfluna: Git de tekrar gel, Ve yarın vereyim, deme. Komflun yanında emniyette otururken, Onun için fler kurma. Sana karflı fler yapmadı ise, Bir adamla bofl yere çekiflme. Zorba adama imrenme, Ve onun yollarından hiçbirini seçme... Fakat Rabbin

172

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement