Page 17

Harun Yahya

... Biz, diledi¤imizi derecelerle yükseltiriz. fiüphesiz senin Rabbin, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir. Ve ona (‹brahime) ‹shak'› ve Yakub'u arma¤an ettik, hepsini hidayete erifltirdik; bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'›, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'y› ve Harun'u hidayete ulaflt›rd›k. Biz, iyilik yapanlar› iflte böyle ödüllendiririz. Zekeriya'y›, Yahya'y›, ‹sa'y› ve ‹lyas'› da (hidayete erifltirdik.) Onlar›n hepsi salihlerdendir. ‹smail'i, Elyasa'y›, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete erifltirdik). Onlar›n hepsini alemlere üstün k›ld›k. Babalar›ndan, soylar›ndan ve kardefllerinden, kimini (bunlara katt›k); onlar› da seçtik ve dosdo¤ru yola yöneltip-ilettik. (Enam Suresi, 83-87)

Allah, Hz. Süleyman'› -ayn› Hz. Davud gibi- ‹srailo¤ullar›'na peygamber olarak göndermifltir. Onu hidayete ulaflt›rm›fl, salih kullar›ndan biri olarak saym›fl ve di¤er peygamberler gibi alemlere üstün k›lm›flt›r. Ayetin devam›nda ise Allah iman edenlere flu flekilde ö¤ütte bulunmufltur: ‹flte Allah'›n hidayet verdikleri bunlard›r; öyleyse sen de onlar›n bu hidayetlerine uy. De ki: "Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur'an), alemlere bir 'ö¤üt ve hat›rlatmadan' baflkas› de¤ildir." (Enam Suresi, 90) Hz. Süleyman da di¤er peygamberler gibi insanlar›, Allah'a iman etmeye, flirk kofltuklar› ilahlar›ndan uzaklaflmaya, Allah'›n emir ve tavsiyelerine uymaya davet etmifltir.

15

HAZRETİ SÜLEYMAN  
HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement