Page 167

Harun Yahya

Bunların hepsi, içerden ve dıflardan, temelden dama kadar, testere ile kesilmifl, yonulmufl, ölçüye göre tafltan, de¤erli tafltandı; dıflardan büyük avluya kadar da böyle idi. Ve temel de¤erli tafllardan, büyük tafllardan, on arflınlık ve sekiz arflınlık tafllardandı. Ve üstünde ölçüye göre de¤erli tafllar, yonulmufl tafl ve erz a¤acı vardı. RAB evinin iç avlusunda, ve evin eyvanında oldu¤u gibi büyük avlunun da çevresinde üç sıra yonulmufl tafl ve bir sıra erz a¤acı kiriflleri vardı. (1. Krallar, Bab 7/912) Ve tunçtan on ayaklık yaptı; bir ayaklı¤ın uzunlu¤u dört arflın, ve geniflli¤i dört arflın, ve yüksekli¤i üç arflındı. Ve ayaklıkların ifli flu biçimdi: yan levhaları vardı; ve pervazlar arasında yan levhaları vardı; ve pervazlar arasında olan yan levhalarında aslanlar, öküzler, ve kerubiler vardı; ve yukarı pervazlar da böyle idi; ve aslanların ve öküzlerin altında sarkık çelenkler ifllenmiflti. Ve her ayaklı¤ın dört tunç tekerle¤i, ve tunç dingilleri vardı; ve onun dört aya¤ının omuzları vardı; her birinin yanında çelenkler olarak omuzlar kazanın altında dökülmüfltü. Ve onun a¤zı bafllı¤ın içinde ve yukarıda bir arflındı; ve ayaklık ifline göre a¤zı de¤irmi (yuvarlak), bir buçuk arflındı; ve a¤zında da oymalar vardı, ve onların yan levhaları yuvarlak de¤il dört köfleli idi. Ve dört tekerlek yan levhaları altında idi; ve tekerleklerin dingilleri ayaklıkta idi; ve bir tekerle¤in yüksekli¤i bir buçuk arflındı. Ve tekerleklerin ifli araba tekerle¤i ifli gibi idi; dingilleri ve ispitleri, ve parmakları ve bafllıklarının hepsi dökme idi. Ve her ayaklı¤ın dört köflesinde dört omuz vardı, ayaklı¤ın omuzları kendisindendi. Ve ayaklı¤ın baflında yarım arflın yüksekli¤inde yuvarlak bir flekil vardı; ve ayaklı¤ın baflındaki kollar ve yan levhaları kendisindendi. Ve her birinin geniflli¤ine göre kollarının düz yerlerine, ve yan levhalarına, kerubiler, aslanlar, ve hurma a¤açları, ve çepçevre çelenkler oydu. Böylece on ayaklı¤ı yaptı; hepsinin dökümü bir, ölçüsü bir, ve biçimi birdi. (1. Krallar, 7. Bab/27-37)

Heykelt›rafllar Evi Süslediler Ve kudsülakdas evinde heykeltırafl ifli iki kerubi yaptı; ve onları altınla kapladılar. Ve kerubilerin kanatları yirmi arflın uzunlu¤unda idi; kerubinin bir kanadı ben arflındı, evin duvarına erifliyordu; ve obir kanat da befl arflındı, obir kerubinin kanadına erifliyordu. Öteki kerubinin de kanadı befl arflındı, evin duvarına erifliyordu; ve obir kanat da befl arflındı, öteki kerubinin kanadına yetifliyordu. Bu kerubile-

165

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement