Page 163

Evin Hem D›fl› Hem de ‹çi Halis Alt›nla, Tunçla ve De¤erli Tafllarla Kaplanm›flt›r ... Ve onu içerden halis altınla kapladı. Ve büyük eve servi a¤açlarından tavan yapıp onu saf altınla kapladı; ve onun üstüne kabartma hurma a¤açları ve zincirler iflledi. Ve güzel olsun diye, evi de¤erli tafllarla süsledi; ve altın Parvaim altını idi. Ve evi, kirifllerini, efliklerini, ve duvarlarını, ve kapılarını altınla kapladı; ve duvarlara kerubiler oydu. Ve kudsülakdas evini yaptı; onun uzunlu¤u evin geniflli¤ine göre yirmi arflındı, ve geniflli¤i yirmi arflın; ve onu altı yüz talant kadar saf altınla kapladı. Ve çivilerin a¤ırlı¤ı elli sekel altındı. Ve yukarı odaları altınla kapladı. (2. Tarihler, Bab 3/4-9) Ve Süleyman evi içerden halis altınla kapladı; ve iç odanın önüne altın zincirler çekti; ve onu altınla kapladı. Ve bütün evi altınla, bütün evi tamamen kapladı; iç odanın bütün mezbahını da altınla kapladı. (1. Krallar, Bab 6/21-22) Ve bütün kuvvetimle Allahımın evi için, altın fleyler için altın, ve gümüfl fleyler için gümüfl, ve tunç fleyler için tunç, demir fley-

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...