Page 162

sen seksen bin, ve kavmi iflletmek için ifl baflı olarak üç bin altı yüz kifli koydu. (2. Tarihler, Bab 2/17-18) Ve kıral Süleyman bütün ‹srail'den angaryacılar topladı; ve angaryacılar otuz bin adamdı. Ayda on bin adam olmak üzre bunları sıra ile Libnana gönderdi; bir ay Libnanda, ve iki ay evde kalırlardı; ve angaryacıların baflında Adoniram vardı. Ve Süleymanın yük taflıyan yetmifl bin, ve da¤larda tafl kesen seksen bin adamı, bunlardan baflka Süleymanın iflte çalıflan kavmin üzerine hükmeden, iflin baflında bulunan üç bin üç yüz bafl kâhyaları vardı. Ve kıral emretti, ve onlar evin temelini yonulmufl taflla atmak için büyük tafllar, de¤erli tafllar kestiler. (1. Krallar, Bab 5/13-17)

Hz. Süleyman'›n Yapt›¤› Evin Temeli ... Ve Allah evinin yapılması için Süleymanın attı¤ı temeller flunlardır. Uzunlu¤u arflınla, eski ölçüye göre, altmıfl arflın, ve geniflli¤i yirmi arflın. Ve evin önünde olan eyvanın uzunlu¤u, evin geniflli¤ine göre, yirmi arflın ve yüksekli¤i yüz yirmi... (2. Tarihler, Bab 3/2-4)

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement