Page 161

kadar erz a¤acı ile kaplı idi. Ve kendi oturaca¤ı ev, eyvanın iç tarafındaki avlu da, ayn› yapıda idi... (1. Krallar, Bab 7/1-8)

Yan›nda On Binlerce ‹nsan Çal›flm›flt›r ... Ve Süleyman, babası Davudun ‹srail diyarında olan bütün garipleri saydı¤ı sayıdan sonra onları saydı; ve yüz elli üç bin altı yüz kifli bulundular. Ve onlardan yük taflıyan yetmifl bin, ve da¤larda tafl ke-

Saray›n yap›m›nda çal›flan insanlar› tasvir eden tablo

159

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...