Page 160

Ve içerde ve dıflarda çepçevre evin bütün duvarlarına kabartma flekiller, kerubiler, ve hurma a¤açları, ve açılmıfl çiçekler oydu. Ve içerde ve dıflarda evin döflemesini altınla kapladı. Ve iç odanın girilecek yerine zeytin a¤acından kapı kanatları yaptı; üst eflikle kapı süveleri duvarın beflte biri idi. Böylece zeytin a¤acından iki kapı kanadı yaptı; ve üzerlerine kabartma kerubiler, ve hurma a¤açları, ve açılmıfl çiçekler oydu, ve onları altınla kapladı; ve altını kerubilerle hurma a¤açları üzerine döfledi. Mabedin girilecek yerine de zeytin a¤acından duvarın dörtte biri olmak üzre kapı süveleri (çerçeve) , ve servi a¤acından iki kapı kanadı yaptı; ve bir kanat iki parçadan olup katlanırdı, ve obir kanat iki parçadan olup katlanırdı. Ve üzerlerine kerubiler, ve hurma a¤açları, ve açılmıfl çiçekler oydu; ve oyma ifline uydurulmufl altınla onları kapladı. Ve iç avluyu üç sıra yonulmufl taflla, ve bir sıra erz a¤acı kirifl ile yaptı. (1. Krallar, Bab 6/29-36) Ve Süleyman on üç yıldır kendi evini yapıyordu, ve bütün evini bitirdi. Ve Libnan ormanı evini yaptı; uzunlu¤u yüz arflın, ve geniflli¤i elli arflın, ve yüksekli¤i otuz arflın olarak, direkler üzerinde erz a¤acı kirifller olmak üzre erz a¤acından dört sıra direkler üzerinde idi. Ve direklerin üstünde olan kırk befl kiriflin üzeri erz a¤acı ile örtülü idi; bir sırada on befl. Ve kirifller üç sıra idi, ve pencere pencereye karflı idi, üç kat. Ve bütün kapılar ve süveler kirifllerle dört köfleli yapılmıfltı; ve pencere pencereye karflı idi, üç kat. Ve direkler eyvanını yaptı; uzunlu¤u elli arflın, ve geniflli¤i otuz arflındı; ve önlerinde bir eyvan; ve önlerinde direkler ve eflik vardı. Ve taht eyvanını, orada hüküm verece¤i hüküm eyvanını yaptı; ve döflemeden tavana

158

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...