Page 16

Andolsun, Biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik: "Bizi inanm›fl kullar›ndan birço¤una göre üstün k›lan Allah'a hamdolsun." dediler. Süleyman, Davud'a mirasç› oldu... (Neml Suresi, 15-16)

H

z. Süleyman, Allah'›n Kendi kat›ndan mülk ve hikmetle destekledi¤i (Bakara Suresi, 251), bir fazl verdi-

¤i (Sebe Suresi, 10) ve Zebur'u vahyetti¤i, üstün ilim sahibi kulu Hz. Davud'un o¤ludur. Allah Sad Suresi'nde "Biz Davud'a Süleyman'› arma¤an ettik..." (Sad Suresi, 30) fleklinde buyurmaktad›r.

14

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement