Page 157

Harun Yahya

Ve tunçtan bir mezbah yaptı; uzunlu¤u yirmi arflın (4 arfl›n 1.78 metreye denk gelmektedir), ve geniflli¤i yirmi arflın, ve yüksekli¤i on arflın. (2. Tarihler, Bab 4/1) Ve kıral Süleyman'ın Rab için yaptı¤ı evin uzunlu¤u altmıfl arflın, ve geniflli¤i yirmi, ve yüksekli¤i otuz arflındı. Ve evin mabedi önünde olan eyvanın (teras) uzunlu¤u evin geniflli¤ine göre yirmi arflındı; ve onun geniflli¤i evin önünde on arflındı. Ve ev için kafesle kapalı pencereler yaptı. Ve evin duvarı etrafına bitiflik, hem mabedin, ve hem de iç odanın etrafındaki evin duvarlarına bitiflik katlar yaptı; ve etrafında yan odalar yaptı. Alt kat befl arflın geniflli¤inde, ve orta kat altı arflın geniflli¤inde, ve üçüncüsü yedi arflın geniflli¤inde idi; çünkü kirifller evin duvarını tutmasın diye evin duvarı etrafında dıfl tarafta omuzlar bıraktı. (1. Krallar, Bab 6/2-6)

Evin Yap›m›nda Hünerli ‹flçilerle Çal›flm›flt›r Ve flimdi, babam Davud'un hazırlamıfl oldu¤u, Yahudada ve Yeruflalimde yanımda bulunan hünerli adamlarla beraber olmak üzre bana bir adam gönder, altın, ve gümüfl, ve tunç, ve demir, ve erguvanî, ve kırmızı, ve lâcivert ifllerinde hünerli olsun, ve her türlü oyma ifllerini oyabilsin. Ve bana Libnandan erz a¤acı, ve servi, ve sandal a¤acı gönder; çünkü bilirim ki, senin kulların Libnandan kereste kesme¤i bilirler. (2. Tarihler, Bab 2/7-8)

Yanda resmi görülen Kubbet-üs Sahra, Kudüs'ü sembolize eden mabedlerden biridir.

155

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement