Page 156

Hz. Süleyman

Bunun yan›s›ra Eski Ahit'te Hz. Süleyman'›n zenginli¤i ile ilgili verilen bilgiler de son derece dikkat çekicidir. Onun saray›n›n yap›l›fl›, yard›m ald›¤› kifliler, saray›n› yaparken kulland›¤› malzemeler hakk›ndaki detaylar ve saray›n büyüklü¤ü ile ilgili bilgiler flu flekildedir:

Hz. Süleyman Allah'›n Dilemesiyle Büyük Bir Ev Yapm›flt›r Allah'ım Rabbin ismine bir ev yapaca¤ım... Ve yapmak üzre oldu¤um ev büyüktür... (2. Tarihler, Bab 2/2-5) Ve iflte, bana bol kereste hazırlasınlar diye kullarım senin kullarınla beraber olacaklar; çünkü yapaca¤ım ev büyük ve flaflılacak bir fley olacaktır. (2. Tarihler, Bab 2/9)

‹srail'de bulunan Hz. Süleyman Tap›na¤› maketi.

154

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...