Page 155

Harun Yahya

r›n hayat›n› anlatt›¤› kabul edilen yaz›lar› içeren bir kitaplar bütünüdür. Yahudiler tüm Eski Ahit'e inan›rlar. H›ristiyanlar ise hem Eski Ahit'e hem de ona ilave olarak "Yeni Ahit" ad›n› verdikleri ve Hz. ‹sa hakk›ndaki "‹ncil" adl› dört kitab›n ve di¤er baz› mektuplar›n bulundu¤u ikinci bir kitaplar bütününe inan›rlar. Kuran'da, Kuran'dan önce vahyedilmifl olan kitaplar›n tahrif edildikleri haber verilmifltir. Ancak tahrif edilmifl yerlerin yan› s›ra, bu kitaplarda, hak dine ait birtak›m hüküm ve uygulamalar da muhafaza edilmifltir. ‹slamiyet'ten önceki ‹lahi dinlerde hangi hususlar›n hak dine ait olduklar›, hangilerinin tahrif edilmifl olduklar› konusunda ise Müslümanlar›n rehberi Kuran-› Kerim ve Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetidir. Dolay›s›yla Eski Ahit'ten, daha ziyade tarihsel bir kaynak olarak yararlanmak do¤ru olur. Bu tarihsel kayna¤›n do¤rulu¤unu ise Kuran'a mutab›k olup olmamas›na göre anlayabiliriz. Hz. Süleyman'›n hayat›n›n aktar›ld›¤› Eski Ahit kitaplar›ndaki aç›klamalarda ise pek çok tarihi bilgi bulmak mümkündür. Bunlar aras›nda özellikle de Hz. Süleyman'›n dünya üzerindeki güçlü hakimiyetinin, üstün hikmet sahibi bir kul oldu¤unun, Allah'a olan güçlü iman›n›n anlat›ld›¤› aç›klamalar Kuran'la son derece mutab›kt›r. Eski Ahit'te Hz. Süleyman'›n krall›¤›n›n Nil ve F›rat Nehirleri aras›nda kalan topraklar› içerdi¤i yaz›l›d›r ki, o dönemde dünyan›n ekonomik ve kültürel merkezi olan Mezopotamya'da bu kadar genifl bir alana hakim olmak, dahas› Sebe örne¤inde oldu¤u gibi civar ülkeleri yönlendirecek bir güç göstermek, elbette çok büyük bir siyasi iktidar›n iflaretleridir.

Hz. Süleyman Tap›na¤›'n› temsil eden çeflitli maketler.

153

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement