Page 154

K

itap boyunca Hz. Süleyman'›n birçok özelli¤inin yan› s›ra üstün sanat anlay›fl›n›n ve zenginli¤inin de üzerinde durduk. Onun her gö-

reni hayran b›rakan saray›ndan, emrinde çal›flan cin ve fleytanlar› kullanarak yapt›¤› sanatsal çal›flmalardan bahsettik. Aralar›nda bina ustalar›n›n ve dalg›çlar›n bulundu¤unu, emrindeki fleytanlar›n, Kuran'da bildirildi¤i üzere "kaleler, heykeller, havuz büyüklü¤ünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar" yapt›klar›n› anlatt›k. Daha önce de belirtti¤imiz gibi Allah Hz. Süleyman'› -ayn› babas› Hz. Davud gibi- ‹srailo¤ullar›'na peygamber olarak göndermifltir. Hz. Süleyman onlar› Allah'›n ayetleriyle uyarm›fl, güzel ahlakl› olmaya davet etmifltir. Bu nedenle, ‹srailo¤ullar›'n›n kitab› olan Eski Ahit'te de Hz. Süleyman hakk›nda pek çok bilgi yer almaktad›r. Öncelikle Eski Ahit'in yap›s›n› aç›klamak gerekir. Eski Ahit, Hz. Musa'ya verilen Tevrat'›, Hz. Davud'a verilen Zebur'u (Mezmurlar) ve çeflitli Yahudi peygamberleri taraf›ndan yaz›ld›¤› kabul edilen veya onlaTevrat rolesi

152

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement